29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet

a hajózási hatósági eljárások díjairól

Az illetékekről szóló - többször módosított - 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében, és a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közlekedési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 103/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra is - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

A hajózási hatóság eljárásáért

a) az úszólétesítményekkel, valamint a kikötőkkel kapcsolatos eljárások esetében e rendelet 1. számú mellékletében,

b) az úszólétesítmények lajstromozásával kapcsolatos eljárások esetében e rendelet 2. számú mellékletében,

c)[2] hajózási képesítések megszerzésére irányuló képzésekkel és hajózási hatósági személyi nyilvántartásokkal kapcsolatos eljárások esetében e rendelet 3. számú mellékletében

megállapított hatósági eljárási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

2. §

(1)[3] Az eljárás díját az eljárás kezdeményezőjének - az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével - az Építési és Közlekedési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlájára az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell befizetni. A díj az Építési és Közlekedési Minisztérium bevétele. A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására, elszámolására és visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(1a)[4]

(1b)[5]

(2)[6] A hajózási hatósági eljárásokért fizetett díj az Építési és Közlekedési Minisztérium bevétele. A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására, elszámolására és visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(3) A díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. A díjak számlázásánál az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

(4)[7]

3. §

(1)[8]

(1a)[9]

(2)[10]

(2a)[11] Túlfizetés esetében a hajózási hatóság a díjtöbbletet hivatalból vagy az ügyfél kérelmére a kérelemben foglaltak megalapozottsága esetén a kérelem beérkezését követő, valamint a hivatalbóli megállapítás tényét követő harminc napon belül a kérelmező ügyfél részére, az általa írásban megjelölt számlaszámra vagy postai címre a postaköltséggel csökkentett összegben visszatéríti, ha a kérelem vagy a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett. A díj visszatérítési kérelemben meg kell jelölni a befizető nevét, születési dátumát, lakcímét, valamint a kérelem indokolását, továbbá a bankszámlaszámot, amennyiben a befizető a díj visszatérítését bankszámlára utalással kéri teljesíteni, illetve a pontos címet, amennyiben a díj visszatérítését készpénzkifizetés kézbesítésével kéri.

(2b)[12]

(3)[13]

4. §

(1)[14] Ha a hajózási hatóság a jogszabályban előírt hajózási hatósági eljárást műszaki okból kizárólag külföldön folytathatja le, vagy a hajózási hatósági eljárás lefolytatását a kérelmező külföldön kéri, a díjat a felmerült tényleges költségekkel megemelt összegben kell megfizetni.

(2) A külföldön lefolytatandó hatósági eljárás várható költségeiről a kérelmezőt tájékoztatni kell, amelynek összegét a kérelmezőnek a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül meg kell előlegeznie. A hatósági eljárás befejezése után az eljáró hajózási hatóság a tényleges költségekkel növelt díjról számlát köteles kiállítani. A számla alapján a befizetett előleg és a ténylegesen elvégzett hatósági tevékenység díja közti különbözetet,[15]

a) amennyiben az ügyfél által befizetett előleg összege több, a hatóság a határozat meghozatalát követő 15 napon belül az ügyfél részére visszautalja;

b) amennyiben az ügyfél által befizetett előleg összege kevesebb, az ügyfél a határozat meghozatalát követő 15 napon belül a hatóság részére befizeti.

(3)[16]

5. §[17]

Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében[18]

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint a 31. § (2) bekezdésében foglaltakat,

c) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárásokra kell alkalmazni.

(2) a)[19] Továbbá a szemlét kérőt terheli a szemlebizottság két szakértőjének díjazása, amelyet a szemle kérelem benyújtásakor előlegként a 4. § (2) a) és b) pontjának megfelelően kell megfizetni.

b) Amennyiben a hajózási hatóság a szemle lefolytatásához további szakértőket von be, ennek költsége a hajózási hatóságot terheli.

(3)[20] E rendeletnek a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról szóló 27/2012. (V. 25.) NFM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 5. §-át, valamint 1., 2. és 3. számú mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokra kell alkalmazni.

(4)[21] A 2022. január 17. napján folyamatban lévő hatósági eljárásokban - az 1. számú mellékletben foglalt táblázat 26. h) sora, valamint a 3. számú melléklet I.2. c) és e) sora szerint - megfizetett igazgatási szolgáltatási díjak a vizsgaközpont bevételét képezik, azzal, hogy a hajózási hatóság előtti eljárással kapcsolatban befizetett díjak tekintetében a közlekedésért felelős miniszter és a vizsgaközpont e tárgyban kötött megállapodás alapján 2022. március 31. napjáig egymással elszámol.

(5)[22] A 2022. január 17. napján vagy azt követően indult és a vizsgaközpont által lefolytatandó eljárásokért fizetendő - az 1. számú mellékletben foglalt táblázat 26. h) sora, valamint a 3. számú melléklet I.2. c) és e) sora szerinti - díjak a vizsgaközpont bevételét képezik, azzal, hogy a 2022. január 17. és a hivatásos hajós képesítésekkel összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet hatálybelépése között az 1. § (1) bekezdésében meghatározott számlára befizetett díjak tekintetében a közlekedésért felelős miniszter és a vizsgaközpont e tárgyban kötött megállapodás alapján 2022. május 15. napjáig egymással elszámol.

Dr. Fónagy János s. k.,

közlekedési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelethez[23]

A hajózási hatósági eljárások (szolgáltatások) díjai

[24]
AB
EljárásDíj (Ft)
1.úszólétesítmények építési, átépítési tervének jóváhagyása
a) nagyhajónál, önjáró úszómunkagépnél, gépi üzemű kompnál, továbbá
személyszállításra vagy nagyhajók továbbítására szolgáló kishajónál, illetve kereskedelmi
célú úszóműveknél
154 000
b) gépnélküli nagyhajónál, nem önjáró kompnál, nem önjáró úszómunkagépnél,
felépítménnyel rendelkező úszóműnél
136 000
c) az a) pontba nem tartozó - kishajónál, felépítmény nélküli úszóműnél94 000
d) a hajó veszélyes áru szállítására, tárolására való alkalmasságát igazoló tervek
jóváhagyása, amennyiben azokat külön eljárásban nyújtják be
91000
2.a hajó egyes fő részeit érintő átépítési tervek jóváhagyása, valamint jóváhagyás nélkül
átdolgozásra visszaküldött részlettervek ismételt felülvizsgálatának díja
83 000
3.úszólétesítmények üzembe helyezési, időszakos, önkéntes üzemképességi vizsgálata,
vagy a hajónak vízből kiemelt, illetve partra vont állapotú vizsgálata
a) nagyhajónál, önjáró úszómunkagépnél, személyszállításra vagy nagyhajók továbbítására szolgáló kishajónál, valamint gazdasági célú úszóműveknél151 000
b) gépnélküli nagyhajónál, nem önjáró úszómunkagépnél, felépítménnyel rendelkező úszóműnél96 000
c) az a) pontba nem tartozó kishajónál, felépítmény nélküli úszóműnél, kompnál65 000
d) kedvtelési célból üzemeltetett gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, továbbá
motoros vízi sporteszköznél, ha annak hajótesten mért hossza a 9 métert nem éri el
46 000
e) kedvtelési célból üzemeltetett gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, ha annak
hajótesten mért hossza a 9 métert eléri, azonban a 12 métert nem haladja meg
87 000
f) kedvtelési célból üzemeltetett gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, ha annak
hajótesten mért hossza a 12 métert meghaladja
111 000
g) a hajó veszélyes áru szállítására, tárolására történő alkalmasságának vizsgálata,
amennyiben azokat külön eljárásban nyújtják be
151 000
4.tengeri hajó köbözéséért felszámítható díj
a) alapdíj216 000
továbbá vegyes tonnatartalom minden regisztertonnája után100
b) a felső fedélzet felett zárt helyiség és hajószemélyzet számára szolgáló helyiségek,
valamint a géphelyiség felmérésének alapdíja
254 000
továbbá minden felmért regisztertonna után40
c) a Szuezi-, a Sulina- és a Panama-csatorna használatához szükséges köbözés alapdíja79 000
továbbá minden felmért regisztertonna után100
5.belvízi hajó köbözése83 000
6.a belvízi hajónál a centiméterenkénti terhelhetőség
a) megállapításának alapdíja72 000
b) továbbá centiméterenként150
[25]
7.hajóradar, fordulási szögsebesség mérő berendezések és AIS készülék vizsgálata, illetve
tájoló kompenzálása amennyiben a vizsgálat nem esik egybe az üzemképességi
vizsgálatokkal
77 000
8.kikötő létesítésének vagy a fennmaradásának engedélyezése
8/A.a kikötő létesítési terv felülvizsgálati, engedélyezési eljárásának alapdíja
a) nagyhajók fogadására alkalmas kikötő, valamint ferde pályás hajókiemelő berendezés,
hajóállomás, úszóműves kikötőhely esetében
153 000
b) kishajók (csónakok) fogadására alkalmas kikötő esetében80 000
8/B.az alapdíjon felül a kikötésre alkalmas part élének hossza, úszóműves kikötőhelynél az
úszómű hosszának 2,5 szerese alapján méterenként
a) nagyhajók fogadására alkalmas kikötőnél2 000
b) kishajók (csónakok) fogadására alkalmas kikötőnél1 000
8/C.a kikötő fennmaradásának engedélyezési díja a 8/A.-8/B. pont és 12. pont a) alpontjában
megállapított eljárási díj összegének kétszerese
8/D.a kikötő létesítési terv módosításának engedélyezési díja, illetve a létesítési engedély
meghosszabbításának díja
89 000
9.komp- és révátkelőhely
a) létesítésének138 000
b) fennmaradásának203 000
engedélyezése
10.hajóhíd létesítésének használatba vételének engedélyezése, a létesítési vagy üzemben
tartási engedély kiadása eljárásonként
a) nemzetközi vízi úton164 000
b) egyéb belvizeken155 000
11.hajózási létesítmény elhelyezésének elvi engedélyeztetési díja80 000
12.a kikötő használatbavétele során
a) a használatbavétel engedélyezése
aa) a kikötő part élének hossza alapján1 000
ab) úszóműves kikötőhelynél az úszómű hosszának 2,5-szerese alapján méterenként1 000
b) hajózási létesítmény üzemelési szabályzat megállapítása32 000
c) kikötőrend jóváhagyása29 000
ca) medencés kikötő esetében34 000
cb) egyéb kikötő, kikötőhely esetében7 000
13.komp- és révátkelőhely használatba vételi eljárásának díja140 000
14.kikötők üzemben tartásának engedélyezése a kikötők part élének hossza, úszóműves
kikötőhelynél az úszómű hossza alapján méterenként
10 000
15.kikötő megszüntetésének eljárása51 000
16.a komp- és révátkelőhely üzemben tartásának engedélyezése141 000
17.komp- és révátkelés megszüntetése139 000
18.hajózási engedély esetében
a) hajózási engedély kiadásának alapdíja86 000
továbbá vízkiszorítási tonnánként20
b) hajózási engedély meghosszabbításának alapdíja3 000
továbbá vízkiszorítási tonnánként20
c) a hajózási engedély módosításának alapdíja83 000
továbbá vízkiszorítási tonnánként20
d) harmadik országos/lobogós és kabotázs engedélyezéssel kapcsolatos eljárás
megkezdett eljárásonként
152 000
e) elvi hajózási engedély kiállítása10 000
f) különleges szállítás, valamint radioaktív anyag belvízi szállításának engedélyezése87 000
g) üzemeltetési engedély kiadás korlátozás alá eső vízterületekre (hajózási engedélyköteles tevékenységhez)41 000
h) üzemeltetési engedély kiadás korlátozás alá eső vízterületekre (sportegyesületek)36 000
[26]
i) zsilipszabályzat jóváhagyása38 000
j) rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiállítása84 000
k) nyaralóhajó bérbeadására vonatkozó egyedi engedélyezés alapdíja,
továbbá nyaralóhajónként
92 500
43 700
l) nyaralóhajó bérbeadására vonatkozó egyedi engedély módosításának alapdíja,
továbbá a módosítással érintett nyaralóhajónként
88 000
43 700
19.a víziközlekedés irányítására szolgáló jelzések
a) elhelyezése (létesítés), üzembe helyezése, fennmaradása, üzemeltetése, valamint
megszüntetése engedélyezésének alapdíja
54 000
b) jelenként/jelzésenként további (db)2 000
20.víziúton vagy annak közelében munkavégzés
a) engedélyezése50 000
b) továbbá ideiglenes rakodási tevékenység esetében megkezdett 100 tonnánként600
c) engedély érvényességi idejének hosszabbítása45 000
21.hajózási tevékenység
a) korlátozása nemzetközi vízi úton58 000
b) korlátozása egyéb belvizeken29 000
c) korlátozásával nem járó, de engedélyköteles vízi rendezvény engedélyezése29 000
22.a hajóútban felakadt, elsüllyedt hajóval kapcsolatos szemle vagy felülvizsgálat díja
alkalmanként (Ft/óra)
10 000
23.a hajóutat és a hajók forgalmát érintő jelzőállomás létesítésének használatba vételének és
üzemben tartásának engedélyezése eljárásonként
116 000
24.a vízi sportpályák és vízi repülőterek létesítésének használatba vételének és üzemben
tartásának engedélyezése eljárásonként
54 000
25.hajóokmányok és egyéb engedélyek pótlása, cseréje10 000
26.nemzetközi, hajó és hajós, illetve tengerész okmányok (okmány-nyomtatványok árának
térítése nélkül) díjai
a) nemzetközi, hajó és hajós, illetve tengerész okmányok kiállítása és kiegészítése tengeri
nagyhajók esetében
47 000
b) nemzetközi, hajó és hajós, illetve tengerész okmányok érvényesítése tengeri nagyhajók
esetében
47 000
c) tengeri hajók különböző nemzeti okmányai kiállítása szemlejegyzőkönyv alapján26 000
d) hajónapló kiadása esetén7 000
e) személyzeti jegyzék kiadása esetén7 000
f) okmányok pótlása, cseréje (a 25. pontban foglaltak kivételével)7 000
g) kártya formátumú biztonsági okmány kiállítása esetén8 000
h)
i) fáradtolaj-, motor, tengeri olaj és hulladékkezelési napló kiadása esetén7 000
j) gépnapló kiadása esetén7 000
k) hajónapló, felszerelési füzet, személyzeti jegyzék kiadása kedvtelési célú kishajó
esetében
7 000
l) képesítő okmány honosítása esetén18 000
m) hajózási gyakorlati idő mérséklésének engedélyezése esetén18 000
27.átmeneti hatósági rendelkezés közzététele kérelemre17 000
28.a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban (kivéve lajstrom) bekövetkezett változások átvezetése (például tulajdonjog-változás, üzemeltetői jog, átalakulás, névváltozás)10 000
29.az úszólétesítmény építés közben kérelemre lefolytatott szemléje33 000
30.típus-jóváhagyási eljárás26 000
31.a típus-jóváhagyási bizonyítvány érvényessége meghosszabbításának díja21 000
32.úszólétesítmények előírttól eltérő feltételekkel közlekedésének, illetve igénybevételének ideiglenes engedélyezése60 000
33.úszóműállás létesítési engedélyezése vagy időszakos szemléjének
a) alapdíja3 000
b) továbbá a fő fedélzet területe szerint m?-ként200
34.úszóműállás használatba vételének és üzemben tartásának engedélyezése eljárásonként17 000
35.tengeri hajók előírt biztonsági dokumentumainak jóváhagyása (például riadóterv,
rakománykezelési, tűzvédelmi, hajóelhagyási, stabilitási, biztonsági kézikönyvek)
67 000
36.megbízás kiadása hatósági szemle megtartására, kérelemre18 000
[27]
37.hajósoknak, illetve tengerészeknek szóló hatósági tájékoztató kiadása kérelemre A/4-es
oldalanként
40 000
38.adatszolgáltatás hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról kérelemre A/4-es
oldalanként
23 000
39.szakvélemény kiadása kérelemre A/4-es oldalanként40 000
40.szakhatósági díj
a) 10 m2-nél kisebb alapterületű víziállás engedélyezésével, víziközlekedési
korlátozással nem járó rendezvények engedélyezésével, fürdőhely kijelöléssel,
továbbá telekalakítással kapcsolatos eljárás esetén
10 000
b) az a) pontban nem tartozó eljárás esetén40 000
41.nemzetközi azonosítók (nominatív) kijelölése19 000
42.szemlebizottság felkért tagjainak díjazása, óránként10 000
43.üzemeltetési szabályzat jóváhagyása45 000
44.az engedélyezés során szükségessé váló szemle, továbbá a helyszíni felülvizsgálat díja
alkalmanként
27 000
45.úszólétesítmények üzemképességi vizsgálatához és tanúsításához, úszólétesítményeken
alkalmazott felszerelések, berendezések alkalmasságának megállapításához szükséges
külön vizsgálatok hatósági szemléje
46 500
46.szállítótartályokat gyártó és javító üzemek, próbaállomások jóváhagyása elismerése125 000
47.konténer tervjóváhagyása106 000
48.konténer szemléi (üzembe helyezés, időszakos, javítás utáni, illetve az engedélyezés során
előírt)
106 000
49.szállítótartály okmánykiállítása CSC tábla érvényesítés17 000
50.gyártó és javító üzemek jóváhagyása elismerése, időszakonkénti vizsgálata79 000
51.a tengerész munkaközvetítő és a tengerész kölcsönbeadó nyilvántartásba vétele és a nyilvántartásba vételt tanúsító bizonyítvány kiállítása153 700
52.A hajózási egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos nyilvántartásba vétele74 650

2. számú melléklet a 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelethez[28]

Úszólétesítmények lajstromozásával kapcsolatos hatósági eljárások (szolgáltatások) díjai

[29]
AB
EljárásDíj (Ft)
1.új úszólétesítmény lajstromozásakor vagy a tulajdonjogban bekövetkezett változás
bejegyzésekor
a) tengeri hajó esetében a hajó minden bruttó tonnája után300
b) belvízi nagyhajók és úszómunkagépeknél50 000
c) belvízi kompok, gazdasági célból üzemeltetett úszóművek és kishajónál5 000
d) kedvtelési célból üzemeltetett kishajó, úszómű és motoros vízi sporteszközöknél31 000
2.a lajstromba bejegyezhető jogok, és feljegyezhető tények [198/2000. (XI. 29.) Korm.
rendelet IV. és V. fejezet]; bejegyzésre kerülő jogonként és feljegyezhető tényenként,
külön-külön be- vagy feljegyzési, módosítási és törlési eljárásonként, valamint bejegyzési
ranghely előzetes biztosítási kérelemmel kapcsolatos eljárás díja
a) tengeri hajó esetében128 000
b) belvízi nagyhajók és úszómunkagépeknél31 000
c) belvízi kompok, gazdasági célból üzemeltetett úszóművek és kishajónál15 000
d) kedvtelési célból üzemeltetett kishajó, úszómű és motoros vízi sporteszközöknél31 000
3.ideiglenes lajstromba vétel33 000
4.tulajdonilap igazolás kiadása úszólétesítményenként33 000
5.lajstromozási okmány kiállítása25 000
6.a lajstrom adataiban igazolt változás miatti módosítás, lajstromból és ideiglenes
lajstromból történő törlés és a változás bejegyzésének tanúsítása
17 000

3. számú melléklet a 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelethez[30]

Hajózási képesítő vizsgák vizsgadíjai

[31]
AB
SzolgáltatásokDíj (Ft)
I.a képesítő vizsgák díjait a vizsga vizsgaelemeinek száma alapján kell megfizetni
1.egyes vizsgaelemek díjai:
a)
b)
c)
d)
e)
2.egyéb eljárások
a)
b)
c)
d) személyi nyilvántartásba vétel, a hajózási hatóság nyilvántartásában, névjegyzékeiben szereplő adatok módosítása, igazolása7 000
e)
f) oktatási napló kiadása3 000
g) képzés engedélyezésének alapdíja84 000
továbbá tárgyanként4 000
h) képzési engedély módosításának, kiegészítésének alapdíja40 000
továbbá tárgyanként4 000
i) tansegédlet jóváhagyásának alapdíja65 000
továbbá A4 oldalanként2 000
j) számítógépes képzési program jóváhagyásának alapdíja32 000
továbbá minden megkezdett Megabájt3 000
II.
III.
IV.

4. számú melléklet a 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelethez[32]

5. számú melléklet a 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelethez[33]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.06.30.

[2] Megállapította a 2/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.02.02.

[3] Módosította a 2/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2024.02.02.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2024.02.02.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2024.02.02.

[6] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2023.06.26.

[7] Hatályon kívül helyezte a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 17. § (2) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 13. § (4) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2020.06.30.

[9] Hatályon kívül helyezte a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 13. § (4) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2020.06.30.

[10] Hatályon kívül helyezte a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 13. § (4) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2020.06.30.

[11] Módosította a 2/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2024.02.02.

[12] Hatályon kívül helyezte a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 13. § (4) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2020.06.30.

[13] Hatályon kívül helyezte a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 13. § (4) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2020.06.30.

[14] Módosította a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[15] Megállapította a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 3. § c) pontja. Hatálytalan 2024.02.02.

[17] Megállapította a 27/2012. (V. 25.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2012.06.24.

[18] A nyitó szövegrészt megállapította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 14. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[19] Módosította a 43/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 3. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2005.06.19.

[20] Megállapította a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.06.30.

[21] Beiktatta a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 14. §-a. Hatályos 2022.04.19.

[22] Beiktatta a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 14. §-a. Hatályos 2022.04.19.

[23] Megállapította a 27/2012. (V. 25.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.06.24.

[24] Módosította a 33/2014. (VII. 15.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.07.16.

[25] Módosította a 33/2014. (VII. 15.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.07.16.

[26] Módosította a 2/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2024.02.02.

[27] Módosította a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 8. §-a (lásd 5. melléklet). Hatályos 2015.06.08.

[28] Megállapította a 27/2012. (V. 25.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.06.24.

[29] Módosította a 33/2014. (VII. 15.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.07.16.

[30] Megállapította a 27/2012. (V. 25.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.06.24.

[31] Módosította a 2/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § b) pontja, 3. § e) pontja. Hatályos 2024.02.02.

[32] Hatályon kívül helyezte a 33/2014. (VII. 15.) NFM rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2014.07.16.

[33] Hatályon kívül helyezte a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 17. § (2) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

Tartalomjegyzék