151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet és a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 35. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában és 84/A. § (1a) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harvhr.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter írja ki, a pályázati felhívást a pályázatok benyújtására megállapított határidő lejártát legalább 60 nappal megelőzően a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a Cégközlönyben kell közzétenni, azzal, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos határidőket a pályázati felhívás Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételétől kell számítani."

(2) A Harvhr. 4. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázatot írásban kell benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghatározott határidőben. A pályázatnak tartalmaznia kell:)

"c) a pályázat benyújtásáig esedékes, a megelőző két üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolót,"

2. § A Harvhr.

a) 3. § (1) bekezdésében az "ötévente" szövegrész helyébe a "hétévente" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az "A pályázatot írásban kell benyújtani" szövegrész helyébe az "A pályázatot elektronikusan kell benyújtani" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a Harvhr. 2. § d) és e) pontja.

2. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

4. § A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fnj. Korm. r.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Felszámoló az a 2. § (1) bekezdése szerinti szervezeti formában működő felszámoló szervezet lehet,

a) amely a felszámolók névjegyzékében vagy a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásban szerepel,

b) amelyet a Kormány a Cstv. 66. § (2) bekezdésében és 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján állami felszámolóként kijelöl, vagy

c) amelyet törvény pénzügyi szervezet felszámolására vagy végelszámolására kijelöl.

(2) Az új felszámolói névjegyzékben kizárólag olyan, a 2. § (1) bekezdése szerinti szervezeti formában működő szervezet szerepelhet, amely a 7/A. § (1) bekezdése alapján kiírt pályázatra pályázatot nyújtott be, és amelynek eredményeként az új felszámolói névjegyzékbe történő felvételéről a felszámolók névjegyzékét vezető szerv végleges határozatában döntött. Az új felszámolói névjegyzék felállításától a felszámolói névjegyzék alatt - külön hivatkozás nélkül is - az új felszámolói névjegyzéket kell érteni."

5. § (1) Az Fnj. Korm. r. 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felszámolók névjegyzékébe - nyilvános pályázat alapján - a Cstv. 27/C. §-ában és az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő)

"b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező, a székhelye szerinti államban - a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet szerinti eljárásokban vagy a fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti eljárásokban - fizetésképtelenségi szakértői tevékenység végzésére jogosult vállalkozás magyarországi fióktelepe"

(vehető fel.)

(2) Az Fnj. Korm. r. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A névjegyzékbe való felvétel feltétele annak igazolása is, hogy a felszámoló szervezet egy-egy fő közgazdászt, jogi szakvizsgát tett jogászt, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett és könyvvizsgálói igazolvánnyal rendelkező könyvvizsgálót, továbbá két fő, a Cstv. 27/C. § (1) bekezdése szerinti szakképzettségű személyt foglalkoztat. A foglalkoztatott közgazdászok, jogi szakvizsgát tett jogászok, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett és könyvvizsgálói igazolvánnyal rendelkező könyvvizsgálók (kivéve a könyvvizsgálót), valamint a Cstv. 27/C. § (1) bekezdése szerinti szakképzettségű személyek közül legalább egy-egy főnek, összesen legalább két főnek munkaviszonyban kell állnia a felszámoló szervezettel. E feltételek teljesítését a Cstv.-ben és az 1. melléklet 1. pont b) alpontjában meghatározott okiratokkal kell igazolni."

6. § (1) Az Fnj. Korm. r. 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A felszámolók névjegyzékébe az új felszámolók felvételére szolgáló nyilvános pályázatot a Kormány - a bíróságoknak az Országos Bírósági Hivatal elnöke útján jelzett bírósági ügyforgalmi adatait mérlegelve, valamint a felszámolók jogszabályi feladatainak változása miatt indokolt esetekben, továbbá a (16) bekezdés szerinti keretszám részleges vagy teljes feltöltése érdekében - írhatja ki. Hétévenként új névjegyzék felállítására kell pályázatot kiírni.

(2) A pályázati felhívást a pályázatok benyújtására megállapított határidő lejártát legalább 60 nappal megelőzően a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben (személyügyi közleményként), a Cégközlönyben, továbbá a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság honlapján kell közzétenni, azzal, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos határidőket a pályázati felhívás Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben (személyügyi közleményként) való közzétételétől kell számítani.

(3) A pályázati kérelmet a pályázati kiírásban feltüntetett határidőben kell benyújtani. A pályázati kérelmet az 1. melléklet és - a 3. melléklet I. pont 1. alpontja és II. pont 3. alpontja kivételével - a 3. melléklet szerint előírt tartalommal és mellékletekkel, a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság által rendszeresített elektronikus űrlapokon és kitöltött nyilatkozatmintákkal együtt kell eljuttatni a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság részére űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével, amely akkor minősül benyújtottnak, ha az a felszámolók névjegyzékét vezető hatósághoz megérkezett. A pályázati kérelem benyújtására meghatározott időpont előtt részben vagy egészben benyújtott pályázat, illetve a pályázati határidő elmulasztása esetén a pályázat érvénytelen. Amennyiben a pályázat nem egy napon belül kerül megküldésre, úgy a pályázat akkor minősül benyújtottnak, amely időpontban a pályázat utolsó része a felszámolók névjegyzékét vezető hatósághoz megérkezett. Kizárásra okot adó körülményként kell értékelni, ha a pályázó pályázata vagy annak egyes önállóan kimunkálandó részei más pályázó pályázatával nagyfokú tartalmi egyezőséget mutat.

(4) A pályázati kérelmeket öttagú bizottság értékeli, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követő öt hónapon belül. A bizottság tagja az igazságügyért felelős miniszter, a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az Országos Bírósági Hivatal által delegált személy. Az értékelő bizottság elnöke az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által jelölt tag. A bizottság tagjává nem jelölhető olyan személy, aki vagy akinek a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója bármely felszámoló szervezettel, volt felszámoló szervezettel vagy más pályázóval tagsági (részvényesi) vagy foglalkoztatotti (megbízási) jogviszonyban áll, vagy a pályázati határidőt megelőző három évben ilyen jogviszonyban állt, vagy egyéb okból elfogult. A bizottság tagjai összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek, és kötelezettséget vállalnak mindazon körülmények bejelentésére, amelyek összeférhetetlenséget eredményezhetnek."

(2) Az Fnj. Korm. r. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A bizottság meghallgathatja a pályázókat, a pályázati feltételeknek való megfelelés vizsgálata érdekében okiratok beszerzésére, bemutatására, továbbá a pályázattal összefüggő tények tekintetében nyilatkozattételre is felhívhatja. A bizottság által az értékelésnél alkalmazandó szempontrendszert, valamint a pályázathoz csatolandó szakmai terv elemeit a pályázati kiírásban kell közzétenni. A (16) bekezdés szerinti keretszám betartása érdekében az azonos pontszámmal rendelkező pályázók között sorsolással kell a sorrendet kialakítani. A sorsolás közjegyző jelenlétében történik. Az értékelő bizottság egyebekben a javaslatát szótöbbséggel hozza, és azt (annak indokolásával együtt) jegyzőkönyvbe foglalja, majd a jegyzőkönyvet eljuttatja a névjegyzékbe való felvételről vagy az új névjegyzék felállításával összefüggő határozatokat hozó közigazgatási szerv részére."

(3) Az Fnj. Korm. r. 3. § (6) bekezdés d) pont di) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázati feltételek meghatározása során a következő követelményeket kell érvényesíteni: a pályázatok értékelésénél előnyt jelent)

"di) ha a pályázó magas színvonalú és szabályszerű szakmai és gazdasági tevékenység végzését tudja igazolni vagy bemutatni, továbbá korábbi, illetve tervezett gazdálkodása, tevékenysége, szakmai terve megfelel a pályázati felhívásban részletezett egyéb szakmai, gazdasági követelményeknek,"

(4) Az Fnj. Korm. r. 3. § (6) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A pályázati feltételek meghatározása során a következő követelményeket kell érvényesíteni:)

"e) a pályázónak a névjegyzékbe történő felvétele esetére vállalnia kell, hogy a pályázata benyújtásakor fennálló közvetlen és közvetett tulajdonosi szerkezetét a névjegyzékbe vételétől számított legalább hét évig változatlanul fenntartja, ide nem értve

ea) az öröklést,

eb) a pályázó közvetlen tulajdonosi személyi köre (tagjai, részvényesei) egymás közötti jogügyleteit, valamint

ec) a pályázó közvetett tulajdonosi személyi köre (tagjai, részvényesei) egymás közötti jogügyleteit."

(5) Az Fnj. Korm. r. 3. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Hátrányt jelent a pályázat elbírálásakor)

"a) ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül elkövetett olyan jogsértést, ami miatt a munkaügyi hatóság végleges határozata bírsággal sújtotta, vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba, illetve annak jogelődjébe való befizetésre kötelezte,"

(6) Az Fnj. Korm. r. 3. § (8) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

(Hátrányt jelent a pályázat elbírálásakor)

"d) azon pályázat, amely szerint a pályázó korábbi, illetve tervezett gazdálkodása, tevékenysége, szakmai terve nem felel meg a pályázati felhívásban részletezett egyéb szakmai, gazdasági követelményeknek,

e) ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos olyan cselekményt követett el, ami miatt az állami adóhatóság végleges határozattal mulasztási bírsággal sújtotta."

(7) Az Fnj. Korm. r. 3. § (8a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8a) A (8) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti körülményeket nemcsak a pályázó, hanem annak nem természetes személy vezető tisztségviselője és a pályázó, illetve annak természetes személy vagy nem természetes személy vezető tisztségviselője közvetlen vagy közvetett többségi részesedésével működő gazdasági társaság, továbbá - ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül átalakult, egyesült vagy szétvált - a pályázó jogelődje (jogelődjei) tekintetében (bármelyikük a továbbiakban: kapcsolódó szervezet) is vizsgálni kell, és számításba kell venni. A (6) bekezdés d) pont di) alpontjában és a (8) bekezdés c) és d) pontjában említett szakmai tevékenységet és gazdasági tevékenységet a 3. mellékletben és a pályázati felhívásban felsorolt szempontrendszer szerint kell értékelni."

(8) Az Fnj. Korm. r. 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A pontozásnál előnyt jelent, ha a pályázó kettő vagy több ítélőtábla illetékességi területén vállalja székhely, illetve fióktelep folyamatos fenntartását, legalább a felszámolók névjegyzékébe vételétől számítva hét évig."

(9) Az Fnj. Korm. r. 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A pontozásnál előnyt jelent, ha a pályázó nem a pályázata benyújtását megelőző három éven belül bejegyzett, felszámoló szervezet vagy volt felszámoló szervezet Polgári Törvénykönyv 3:45. §-a szerinti szétválásával jött létre."

(10) Az Fnj. Korm. r. 3. § (13a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13a) E rendelet alkalmazásában tulajdonosi szerkezet alatt az új felszámolói névjegyzékbe vételre benyújtott pályázati kérelem benyújtásakor a pályázó közvetlen és közvetett tulajdonosi (tagi, részvényesi) személyi körét kell érteni, azzal, hogy ezt a tulajdonosi szerkezetet - az öröklést, a pályázó közvetlen tulajdonosi személyi köre (tagjai, részvényesei) egymás közötti jogügyleteit, valamint a pályázó közvetett tulajdonosi személyi köre (tagjai, részvényesei) egymás közötti jogügyleteit kivéve - a névjegyzékbe vételétől számított legalább hét évig változatlanul fenn kell tartani."

(11) Az Fnj. Korm. r. 3. § (15) és (15a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(15) A pályázónak az általa benyújtott adatok, nyilatkozatok valóságtartalmát a névjegyzéket vezető hatóság, illetve az értékelő bizottság felhívására, a névjegyzéket vezető hatóság, illetve az értékelő bizottság által meghatározott határidőn belül igazolnia kell. Amennyiben a pályázó valótlan adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú dokumentumot nyújtott be, önhibájából valótlan nyilatkozatot tett, vagy a felhívásra a megszabott határidőn belül nem igazolja az általa szolgáltatott adatok helyességét, nyilatkozatok valódiságát, a felszámolói névjegyzékbe való felvételére irányuló pályázati kérelme elutasításra kerül.

(15a) A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a jogszabályi és pályázati feltételek, valamint a kötelezettségvállalások teljesítéséről, meghiúsulásáról haladéktalanul adatot szolgáltat a felszámolók névjegyzékét vezető hatóságnak. A pályázó a névjegyzékbe való felvétele esetére tudomásul veszi, hogy ha bírság kiszabását követően sem felel meg a jogszabályi vagy a pályázati feltételeknek, vagy ha bírság kiszabását követően sem teljesíti a pályázatában vállalt többletfeltétel(eke)t, a névjegyzékből törölni kell."

7. § Az Fnj. Korm. r. 4. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési határideje az értékelő jegyzőkönyv felszámolók névjegyzékét vezető hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. A pályázó nyilvántartásba vételével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban más pályázókat az ügyféli jogállás nem illeti meg."

8. § Az Fnj. Korm. r. 4/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha

a) a felszámoló szervezet vagyonfelügyelőkénti, ideiglenes vagyonfelügyelőkénti, felszámolókénti, végelszámolókénti, kényszer-végelszámolókénti, vagyonrendezőkénti vagy pénzügyi gondnokkénti felmentését a bíróság jogszabálysértés vagy mulasztás miatt csődeljárásban, felszámolási eljárásban, önkormányzati adósságrendezési eljárásban, végelszámolási eljárásban, kényszer-végelszámolási eljárásban vagy vagyonrendezési eljárásban jogerősen elrendelte,

b) a felszámoló szervezet szakmai tevékenységével összefüggésben a bíróság olyan határozatot hozott, amelyben jogerősen a jogszabályok megsértését vagy a jogszabályi kötelezettségek elmulasztását állapította meg,

c) a felszámoló szervezetnek lejárt esedékességű tartozása keletkezett a Fővárosi Törvényszék által vezetett felszámolói díjkiegészítési számlával szemben,

d) a felszámoló szervezettel szemben hatóság a 3. § (8) bekezdés a) vagy e) pontja szerinti jogsértés vagy mulasztás elkövetését végleges határozattal megállapította,

bármelyik fenti tényről a felszámoló szervezet a végleges határozat kézbesítésétől számított nyolc napon belül köteles adatot szolgáltatni a felszámolók névjegyzékét vezető hatóságnak."

9. § Az Fnj. Korm. r. a következő 6/D. §-sal egészül ki:

"6/D. § Ahol e rendelet végleges hatósági határozatról rendelkezik, az alatt a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény szerinti jogerős hatósági határozatot is érteni kell."

10. § (1) Az Fnj. Korm. r. 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 3. § (1) bekezdése alapján 2020 első félévében az új felszámolói névjegyzék felállítására kell pályázatot kiírni olyan módon, hogy a pályázatok benyújtásának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati felhívás 3. § (2) bekezdése szerinti közzétételét követő 60. nap, és nem lehet későbbi, mint a pályázati felhívás 3. § (2) bekezdése szerinti közzétételét követő 75. nap."

(2) Az Fnj. Korm. r. 7/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendeletnek a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet és a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: Módr1.] megállapított 2. § (3) bekezdése szerinti 30 millió forintos biztosítékra vonatkozó követelményt először az (1) bekezdés szerinti új névjegyzék felállítására kiírt pályázatokat követő névjegyzékbe vételt követően kell érvényesíteni az új felszámolói névjegyzékbe felvett és a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásba felvett felszámoló szervezeteknél."

11. § Az Fnj. Korm. r. 7/B. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) E rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 2. § (3) bekezdését a Módr1. hatálybalépését követően kiírt új névjegyzékbe vétellel összefüggő eljárásokban kell alkalmazni."

12. § Az Fnj. Korm. r. 8. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént."

13. § (1) Az Fnj. Korm. r. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Fnj. Korm. r. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Fnj. Korm. r. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

14. § (1) Az Fnj. Korm. r.

a) 2. § (3) bekezdésében a "70 millió" szövegrész helyébe a "30 millió" szöveg,

b) 3. § (16) bekezdésében a "belgazdaságért" szövegrész helyébe a "gazdaságpolitikáért" szöveg,

c) 4. § (3) bekezdésében a "gazdasági társaságok" szövegrész helyébe a "szervezetek" szöveg,

d) 3. § (6) bekezdés a) pontjában a "továbbá amelyben közvetlen vagy közvetett részesedéssel nem rendelkezik olyan tag (részvényes), amely olyan államban" szövegrész helyébe a "továbbá amelyben közvetlen vagy közvetett részesedéssel nem rendelkezik olyan tag (részvényes), amely nem felel meg a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható szervezet fogalomnak, vagy olyan államban" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti az Fnj. Korm. r.

a) 3. § (6) bekezdés c) pontja és d) pont da)-dh) alpontja,

b) 3. § (7) bekezdése,

c) 3. § (9) bekezdése,

d) 3. § (11) bekezdése,

e) 3. § (13) bekezdése,

f) 5. §-a,

g) 6. §-a,

h) 6/B. §-a,

i) 1. melléklet 1. pont l) és o) alpontja,

j) 3. melléklet II. 5., II. 9-12., II. 14., III. 2., III. 5., III. 9., III. 11-14. és III. 16. alpontja.

3. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-ei 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelethez

1. Az Fnj. Korm. r. 1. melléklet 1. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A pályázati kérelemhez csatolni kell:)

"a) a Cstv. 27/C. § (4) bekezdése szerinti azon adatokra vonatkozó nyilatkozatot, amely adatokat a pályázó egyéb nyilatkozatai nem tartalmaznak, és a Cstv. 27/C. § (4) bekezdése szerinti azon adatokat igazoló okiratokat, amelyek a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság által a külön jogszabályok szerint nem ismerhetők meg, b) a 2. § (5) bekezdésében említett személyek iskolai végzettségét, szakképesítését, szakképzettségét igazoló okiratok másolatait, továbbá nyilatkozatot vagy igazolást arról, hogy az említetteket milyen jogviszonyban foglalkoztatja, vagy a névjegyzékbe való felvétele esetén az említett személyek foglalkoztatására irányuló kötelezettségvállalást tanúsító megállapodást, amennyiben a 2. § (5) bekezdésében említett személyeken túl további személyeket is foglalkoztatni kíván, úgy e személyek iskolai végzettségét, szakképesítését, szakképzettségét igazoló okiratok másolatait, továbbá nyilatkozatot vagy igazolást arról, hogy az említetteket milyen jogviszonyban foglalkoztatja, vagy a névjegyzékbe való felvétele esetén az említett személyek foglalkoztatására irányuló kötelezettségvállalást tanúsító megállapodást,"

2. Az Fnj. Korm. r. 1. melléklet 1. pont f)-j) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A pályázati kérelemhez csatolni kell:)

"f) külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi vállalkozás egy hónapnál nem régebbi külföldi cégkivonatát vagy a külföldi vállalkozás hazai joga szerinti nyilvántartásba vételét tanúsító, illetve a külföldi vállalkozás képviselőjének a képviseletre való jogosultságát igazoló más okiratot és annak hiteles magyar nyelvű fordítását,

g) amennyiben a pályázó a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fióktelep, igazolást arról, hogy a külföldi vállalkozás a székhelye szerinti államban fizetésképtelenségi eljárásokban [a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet 2. cikk b) pontja és C melléklete szerinti eljárásokban vagy a fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti eljárásokban] fizetésképtelenségi szakértői tevékenység végzésére jogosult,

h) a 2. §(1) bekezdése, a 3. § (6) bekezdés a)-e) pontja és (8)-(8a), (10), (12), (15)-(15a) bekezdése szerinti követelményeket, illetve körülményeket igazoló okiratokat, jognyilatkozatokat, továbbá az előírt kötelezettségvállalásokat, valamint azon adatok és iratok megjelölését, amelyek üzleti titkot vagy más törvényben meghatározott magántitkot vagy minősített adatot tartalmaznak,

i) a pályázó korábbi, illetve tervezett szakmai és gazdasági tevékenységének bemutatását - a 3. melléklet I. pont 1. alpontja és II. pont 3. alpontja kivételével - a 3. mellékletben és a pályázati felhívásban foglaltak szerint, a pályázó szakmai tervét a pályázati felhívás szerint, továbbá a pályázó által foglalkoztatott, illetve foglalkoztatni vállalt személyek önéletrajzát,

j) nyilatkozatokat a Cstv. 27/C. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés c)-f) pontjában és (3) bekezdésében foglalt követelmények, illetve körülmények fennállásáról, valamint a szakirányú szakképzettséggel rendelkező, a b) alpontban megjelölt személyt foglalkoztató szervezetek számára előírt nyilatkozatot és a Cstv. 27/C. § (2a) bekezdése szerinti hatósági bizonyítványokat,"

3. Az Fnj. Korm. r. 1. melléklet 1. pont m) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázati kérelemhez csatolni kell:)

"m) a pályázó internetes honlapjának (honlapjainak) elérhetőségéről és frissítéséről tájékoztató adatot, ha pedig a pályázó még nem rendelkezik internetes honlappal, úgy a pályázó által megvalósítani és működtetni tervezett internetes honlap bemutatóját, azzal, hogy utóbbi esetben a pályázónak vállalnia kell, hogy a névjegyzékbe való felvétele esetére, a névjegyzékbe való felvételéről szóló döntés közlését követő legkésőbb három hónapon belül a pályázó által bemutatott internetes honlappal a pályázó rendelkezni fog,"

4. Az Fnj. Korm. r. 1. melléklet 1.A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.A. A felszámolók névjegyzékét vezető hatóság az e célra rendszeresített elektronikus űrlapokat és nyilatkozatmintákat a honlapján közzéteszi."

5. Az Fnj. Korm. r. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A pályázónak meg kell jelölnie azt is, hogy a székhelyén kívül - a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pályázó esetén pedig a magyarországi cégbejegyzése helyén kívül - melyik ítélőtábla (ítélőtáblák) illetékességi területén folytatja tevékenységét (működési terület). Működési területként olyan ítélőtábla illetékességi területét kell megjelölni, ahol a pályázónak székhelye vagy fióktelepe van."

6. Az Fnj. Korm. r. 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A külföldön kiállított okiratok, igazolások, hatósági bizonyítványok és az idegen nyelven kiállított jognyilatkozatok hiteles magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. A felszámolók névjegyzékét vezető hatóság által az e célra rendszeresített elektronikus űrlapokon és nyilatkozatmintákon kívül valamennyi közokiratot, amennyiben az elektronikus közokiratként rendelkezésre áll, illetve beszerezhető, elektronikus közokiratként, míg ha nem áll rendelkezésre, és nem szerezhető be, úgy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 324. § (2) bekezdése szerinti közokiratba foglalt másolatként kell benyújtani. A felszámolók névjegyzékét vezető hatóság által az e célra rendszeresített elektronikus űrlapokon és nyilatkozatmintákon kívül valamennyi magánokiratot teljes bizonyító erejű magánokiratként a Pp. 325. § (1) bekezdés f) pontja szerint, vagy az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 46. §-a szerinti elektronikus okirati formába átalakítva, vagy a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 137. § (3) bekezdése szerint elektronikus úton előállított és a közjegyző által hitelesített másolatként kell benyújtani."

2. melléklet a 151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelethez

Az Fnj. Korm. r. 2. melléklet I. pont 7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felszámoló szervezetre vonatkozó legfontosabb gazdálkodási és létszám adatok:)

"7. A 3. § (8a) bekezdése szerinti kapcsolódó szervezetek, illetve azon jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek, amelyekben a felszámoló szervezet közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik.

7.1. A 3. § (8a) bekezdése szerinti kapcsolódó szervezetek, illetve azon jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek bemutatása, amelyekben a felszámoló szervezet közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik.

7.2. A 3. § (8a) bekezdése szerinti kapcsolódó szervezetek, illetve azon jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tevékenységi körének felsorolása, amelyekben a felszámoló szervezet közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik.

7.3. A 3. § (8a) bekezdése szerinti olyan kapcsolódó szervezetek, illetve olyan jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek felsorolása, amelyekben a felszámoló szervezet közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, és amelyek nem Magyarországon vannak bejegyezve (csatolni szükséges annak cégkivonatát hiteles magyar nyelvű fordítással együtt). Fel kell tüntetni ezen kapcsolódó szervezetek, illetve azon jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tevékenységi körét is, amelyekben a felszámoló szervezet közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik.

7.4. A felszámoló szervezet rendelkezik-e közvetlen vagy közvetett részesedéssel más felszámoló szervezetben, ha igen, ezek felsorolása.

7.5. A 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezeti forma esetén a felszámoló szervezet, míg a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szervezeti forma esetén a felszámoló szervezet és a külföldi székhelyű vállalkozás tulajdonosai (tagok, részvényesek), vezető tisztségviselői és a legalább heti 15 órát elérő időtartamban foglalkoztatottai (ideértve a tartós megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakat is) rendelkeznek-e közvetlen vagy közvetett részesedéssel más felszámoló szervezetben, ha igen, ezek felsorolása."

3. melléklet a 151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelethez

1. Az Fnj. Korm. r. 3. melléklet I. pont 1-4. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felszámoló szervezet pályázó esetében)

"1. Az e melléklet I. pont 4. alpontja szerinti kötelezettséget nem érintve, a 2015-2019. évekre a 2. melléklet szerint benyújtott rendszeres szakmai beszámolók, amelyeket a pályázathoz külön csatolni nem kell, a pályázati felhívásban felsorolt szempontrendszer szerint értékelésre kerülnek.

2. Hozzá kell járulni ahhoz, hogy a 2015-2019. évekre a 2. melléklet alapján benyújtott rendszeres szakmai beszámolók a pályázati felhívás szempontrendszere szerint értékelésre kerüljenek.

3. Nyilatkozni kell arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző öt évben a 2. melléklet II. pont 3-4. és 6-12. alpontja szerinti jogerős vagy végleges határozatok száma a felszámoló szervezet által ellátott összes ügyszámhoz képest milyen arányt képviselt.

4. Csatolni kell a 2. melléklet I. pont 1-7. alpontja szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatokat, okiratokat, a pályázat benyújtását megelőző öt éves időszakra, illetve a pályázat benyújtásának időpontjára vonatkozóan."

2. Az Fnj. Korm. r. 3. melléklet I. pont 7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az I. pont a következő 8. alponttal egészül ki:

(Felszámoló szervezet pályázó esetében)

"7. Csatolni kell a pályázat benyújtását megelőző ötéves időszakban az éves árbevétel legalább 20%-át kitevő megrendelők (vásárlók) számára vonatkozó adatot, az említett üzleti partnerek hozzájárulása esetén továbbá az üzleti kapcsolataikat ismertető referencia adatokat is, továbbá csatolni kell a pályázat benyújtásának évét megelőző két üzleti év számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.

8. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely a felszámoló szervezetnél, illetve bármely kapcsolódó szervezeténél közreműködő felszámolóbiztos vagy más személy büntetőjogi felelősségét állapította meg olyan cselekmény miatt, amelyet az adott felszámoló szervezet, illetve bármely kapcsolódó szervezete képviselőjeként, foglalkoztatottjaként vagy megbízottjaként követett el csődeljárás vagy felszámolási eljárás vagy más bírósági eljárás során vagy ezekkel összefüggésben. Ha volt ilyen, úgy a nyilatkozatnak tartalmaznia kell ezek számát, bírósági ügyszámát, az elkövetett bűncselekmény(eke)t és az elmarasztalt személy(ek) azonosítását lehetővé tévő adatokat, továbbá az érintett szervezet(ek)nek a meghatározását."

3. Az Fnj. Korm. r. 3. melléklet II. pont 1-4. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Volt felszámoló szervezet pályázó esetében)

"1. Csatolni kell a felszámolók névjegyzékéből vagy a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásból való törlésről szóló határozatot.

2. Csatolni kell a 2. melléklet I. pont 1-7. alpontja szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatokat, okiratokat, a pályázat benyújtását megelőző ötéves időszakra, illetve a pályázat benyújtása időpontjára vonatkozóan. Ha a névjegyzékből vagy a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásból való törlés a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül történt, a törlést megelőző ötéves időszakra nyilatkozni kell arról is, hogy a 2. melléklet II. pont 3-4. és 6-12. alpontja szerinti jogerős vagy végleges határozatok száma az ellátott összes ügyszámhoz képest milyen arányt képviselt.

3. Az e melléklet II. pont 2. alpontja szerinti kötelezettséget nem érintve, a 2015-2019. évek kapcsán a törlésig terjedő időszakra a 2. melléklet szerint benyújtott rendszeres szakmai beszámolók, amelyeket a pályázathoz külön csatolni nem kell, a pályázati felhívásban rögzített szempontrendszer szerint értékelésre kerülnek.

4. Hozzá kell járulni ahhoz, hogy a 2015-2019. évek kapcsán a törlésig terjedő időszakra a 2. melléklet szerint benyújtott rendszeres szakmai beszámolók a pályázati felhívás szempontrendszere szerint értékelésre kerüljenek."

4. Az Fnj. Korm. r. 3. melléklet II. pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Volt felszámoló szervezet pályázó esetében)

"8. Csatolni kell a pályázat benyújtását megelőző ötéves időszakban az éves árbevétel legalább 20%-át kitevő megrendelők (vásárlók) számára vonatkozó adatot, az említett üzleti partnerek hozzájárulása esetén továbbá az üzleti kapcsolataikat ismertető referencia adatokat is, továbbá csatolni kell a pályázat benyújtásának évét megelőző két üzleti év számviteli törvény szerinti éves beszámolóját."

5. Az Fnj. Korm. r. 3. melléklet II. pont 13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Volt felszámoló szervezet pályázó esetében)

"13. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely a pályázó, illetve bármely kapcsolódó szervezete vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi tulajdonos tagjának büntetőjogi felelősségét állapította meg olyan cselekmény miatt, amelyet a pályázó, illetve bármely kapcsolódó szervezete képviselőjeként, foglalkoztatottjaként vagy megbízottjaként követett el. Ha volt ilyen, úgy a nyilatkozatnak tartalmaznia kell ezek számát, bírósági ügyszámát, az elkövetett bűncselekmény(eke)t és az elmarasztalt személy(ek) azonosítását lehetővé tévő adatokat és az érintett szervezet(ek)nek a meghatározását."

6. Az Fnj. Korm. r. 3. melléklet III. pont 6-8. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az e melléklet I-II. pontjának hatálya alá nem tartozó pályázó esetében)

"6. Csatolni kell a 2. melléklet I. pont 1-7. alpontja szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatokat, okiratokat, a pályázat benyújtását megelőző ötéves időszakra, vagy ha a gazdasági tevékenységét később kezdte meg, a gazdasági tevékenysége időszakára, illetve a pályázat benyújtása időpontjára vonatkozóan.

7. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évében és az azt megelőző két évben, vagy ha a gazdasági tevékenységét később kezdte meg, úgy a gazdasági tevékenysége megkezdésétől folytatott gazdasági tevékenységekről és azok árbevételéről.

8. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évét megelőző két üzleti év kapcsán, ha van, a lezárt üzleti év adózás előtti tevékenységének eredményéről."

7. Az Fnj. Korm. r. 3. melléklet III. pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e melléklet I-II. pontjának hatálya alá nem tartozó pályázó esetében)

"10. Csatolni kell a pályázat benyújtását megelőző ötéves időszakban, vagy ha a gazdasági tevékenységét később kezdte meg, úgy a gazdasági tevékenysége megkezdésétől az éves árbevétel legalább 20%-át kitevő megrendelők (vásárlók) számára vonatkozó adatot, az említett üzleti partnerek hozzájárulása esetén továbbá az üzleti kapcsolataikat ismertető referencia adatokat is, továbbá, ha van, csatolni kell a pályázat benyújtásának évét megelőző két üzleti év kapcsán a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját is."

8. Az Fnj. Korm. r. 3. melléklet III. pont 15. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e melléklet I-II. pontjának hatálya alá nem tartozó pályázó esetében)

"15. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely a pályázó, illetve bármely kapcsolódó szervezete vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi tulajdonos tagjának büntetőjogi felelősségét állapította meg olyan - gazdasági, vagyon elleni, közélet tisztasága elleni, igazságszolgáltatás elleni vagy közbizalom elleni - szándékos bűncselekmény miatt, amelyet a pályázó, illetve bármely kapcsolódó szervezete képviselőjeként, foglalkoztatottjaként vagy megbízottjaként követett el, és amely cselekmény miatt még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. Ha volt ilyen, úgy nyilatkozni kell a jogerős büntetőítéletek számáról, a bírósági ügyszámról, a bűncselekményekről, az elmarasztalt személyek azonosítását lehetővé tévő adatokról és az érintett szervezet(ek)ről."

9. Az Fnj. Korm. r. 3. melléklete a következő IV. ponttal egészül ki:

"IV. Felszámoló szervezet és volt felszámoló szervezet

1. A pályázat kapcsán felszámoló szervezetnek az a 2. § (1) bekezdése szerinti szervezet minősül, aki a pályázat benyújtásának időpontjában a felszámolói névjegyzékben vagy a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásban szerepel, míg volt felszámoló szervezet az, aki a felszámolói névjegyzékben vagy a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásban szerepelt, de a pályázat benyújtásának időpontjában ezekből jogerős vagy véglegessé vált határozattal már törlésre került."

Tartalomjegyzék