204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet

az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4a) és (4b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Arany János Tehetséggondozó Program támogatása

1. § (1)[1] Az Arany János Tehetséggondozó Program programtámogatását (a továbbiakban: AJTP programtámogatás) az Arany János Tehetséggondozó Programban a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: AJP rendelet) meghatározott részt vevő intézmény fenntartója igényelheti az AJP rendeletben meghatározott, valamint a köznevelésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott és közzétett, az Arany János Tehetséggondozó Program kerettantervében és a kollégiumi nevelés országos alapprogramjában foglaltak szerint az Arany János Tehetséggondozó Programot megvalósító köznevelési intézmények számára meghatározott követelmények szerinti nevelés, oktatás megszervezéséhez.

(2) AJTP programtámogatásként az (1) bekezdés szerinti követelményeknek megfelelő feladatellátásra

a) a fenntartó az általa fenntartott középiskolában az Arany János Tehetséggondozó Program előkészítő 9/AJTP évfolyamán (a továbbiakban: 9/AJTP) és a 9-12. évfolyamon az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók után 315 000 Ft/fő/év,

b) a fenntartó az általa fenntartott középiskolai kollégiumban vagy többcélú szakképző intézmény kollégiumi intézményegységében a 9/AJTP és a 9-12. évfolyamon az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók után 420 000 Ft/fő/év

programtámogatásra jogosult.

(3)[2] Az AJTP programtámogatás a miniszter által kiadott és közzétett az Arany János Tehetséggondozó Program kerettantervében és a kollégiumi nevelés országos alapprogramjában foglaltak szerint az Arany János Tehetséggondozó Programot megvalósító köznevelési intézmények számára meghatározott, a 9/AJTP és a 9-12. évfolyam vonatkozásában rögzített többlettevékenységek költségeire használható fel az (1) és (2) bekezdésben, valamint az 1. mellékletben foglalt feltételek szerint.

2. Az Arany János Kollégiumi Program támogatása

2. § (1)[3] Az Arany János Kollégiumi Program programtámogatását (a továbbiakban: AJKP programtámogatás) az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő középiskolai kollégium fenntartója és a tanulók középiskolai jogviszonya alapján a velük az Arany János Kollégiumi Program megvalósítására együttműködési megállapodást kötő középiskola fenntartója igényelheti az AJP rendeletben, valamint a miniszter által kiadott és közzétett, az Arany János Kollégiumi Program kerettantervében és a kollégiumi nevelés országos alapprogramjában foglaltak szerint az Arany János Kollégiumi Programot megvalósító köznevelési intézmények számára meghatározott követelmények szerinti nevelés, oktatás megszervezéséhez.

(2) AJKP programtámogatásként az (1) bekezdés szerinti követelményeknek megfelelő feladatellátásra

a) a fenntartó az általa fenntartott középiskolában az Arany János Kollégiumi Program előkészítő 9/AJKP évfolyamán (a továbbiakban: 9/AJKP) részt vevő tanulók után 315 000 Ft/fő/év,

b) a fenntartó az általa fenntartott középiskolai kollégiumban vagy többcélú szakképző intézmény kollégiumi intézményegységében a 9/AJKP és a 9-12. gimnáziumi, szakgimnáziumi évfolyamon tanulók után 630 000 Ft/fő/év

programtámogatásra jogosult.

(3)[4] Az AJKP programtámogatás a miniszter által kiadott és közzétett az Arany János Kollégiumi Program kerettantervében és a kollégiumi nevelés országos alapprogramjában foglaltak szerint az Arany János Kollégiumi Programot megvalósító köznevelési intézmények számára meghatározott, a 9/AJKP és a 9-12. évfolyam vonatkozásában rögzített többlettevékenységek költségeire használható fel az (1) és (2) bekezdésben, valamint az 1. mellékletben foglalt feltételek szerint.

3. Az Arany János Tehetséggondozó Programban nyújtott ösztöndíj

3. § (1) Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő gimnáziumi, szakgimnáziumi tanuló ösztöndíjban (a továbbiakban: AJTP ösztöndíj) részesül az 1. § (2) bekezdésében foglalt programtámogatás által biztosított támogatáson felül, melynek mértéke a 9/AJTP évfolyamon egységesen havonta 15 000 forint.

(2) Az AJTP ösztöndíj havi mértéke a 9/AJTP évfolyamot követően a további félévekben, ha a félévi értesítőben vagy a tanév végén megszerzett bizonyítványban szereplő tantárgyak - a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva - osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény a kerekítés matematikai szabályai szerint

a) 4,0 és 4,3 között van, 20 000 forint,

b) 4,31 és 4,7 között van, 30 000 forint,

c) 4,71 és 5,0 között van, 40 000 forint.

(3) Nem részesülhet AJTP ösztöndíjban a tanuló

a) a tanév adott félévében, ha az azt megelőző félévben 4,0 alatti tanulmányi átlageredményt ért el, vagy valamely tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott, vagy

b) az adott tanévben

ba) évfolyamismétlésre kötelezés esetén,

bb) attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a hat órát, vagy az Nkt. 58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat véglegessé válásának napját követő hónaptól azon következő félévig, amelytől az ösztöndíjra való jogosultság feltételei újra teljesülnek.

(4) Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő, technikumban tanulmányokat folytató tanuló nem jogosult az e § szerinti ösztöndíjra, ha egyidejűleg a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 355. §-a szerinti ösztöndíjra való jogosultsága is fennáll.

4. Az Arany János Kollégiumi Programban nyújtott ösztöndíj

4. § (1) Az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő gimnáziumi, szakgimnáziumi tanuló ösztöndíjban (a továbbiakban: AJKP ösztöndíj) részesül a 2. § (2) bekezdésében foglalt programtámogatás által biztosított támogatáson felül, melynek mértéke a 9/AJKP évfolyamon egységesen havonta 15 000 forint.

(2) Az ösztöndíj havi mértéke a 9/AJKP évfolyamot követően a további félévekben, ha a félévi értesítőben vagy a tanév végén megszerzett bizonyítványban szereplő tantárgyak - a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva - osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény a kerekítés matematikai szabályai szerint

a) 3,0 és 3,5 között van, 20 000 forint,

b) 3,51 és 4,0 között van, 30 000 forint,

c) 4,01 és 5,0 között van, 40 000 forint.

(3) Nem részesülhet AJKP ösztöndíjban a tanuló

a) a tanév adott félévében, ha az azt megelőző félévben 3,0 alatti tanulmányi átlageredményt ért el, vagy valamely tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott, vagy

b) az adott tanévben

ba) évfolyamismétlésre kötelezés esetén, vagy attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a tíz órát,

bb) az Nkt. 58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat véglegessé válásának napját követő hónaptól azon következő félévig, amelytől az ösztöndíjra való jogosultság feltételei újra teljesülnek.

(4) Az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő, technikumban tanulmányokat folytató tanuló nem jogosult az e § szerinti ösztöndíjra, ha egyidejűleg a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 355. §-a szerinti ösztöndíjra való jogosultsága is fennáll.

5. A programtámogatás és az ösztöndíjkeret folyósításának és felhasználásának közös szabályai

5. § (1) Az Arany János Tehetséggondozó Programot és az Arany János Kollégiumi Programot gimnáziumi, szakgimnáziumi érettségit adó középiskola és a vele együttműködő kollégium valósítja meg, amelyek összehangolják nevelő és oktató munkájukat, továbbá a 2. § (1) bekezdésében foglalt együttműködési megállapodás részét képező feladattervüket és költségtervüket, amely a programtámogatás felhasználásának alapját képezi.

(2) Az AJTP programtámogatás, illetve az AJKP programtámogatás terhére történő felhalmozási jellegű kiadások a programtámogatás tárgyévi teljes összegének 12%-át nem haladhatják meg, és a létrehozott vagyonnak legalább 5 évig közvetlenül a megvalósítandó Arany János Tehetséggondozó Programhoz, illetve az Arany János Kollégiumi Programhoz kell kapcsolódnia.

(3) Az Arany János Tehetséggondozó Programban, illetve az Arany János Kollégiumi Programban történő részvétel ideje alatt az intézmény a tanulókkal kollégiumi tagsági jogviszonyt létesít az 1. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt AJTP programtámogatás, a 2. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt AJKP programtámogatás terhére, azzal, hogy az Arany János Tehetséggondozó Program, illetve az Arany János Kollégiumi Program adott évfolyami létszámának 10%-áig externátusi elhelyezés is létesíthető.

(4) Az intézményenkénti programtámogatás évfolyamonként egy osztálynyi, csoportnyi létszámnak az Nkt. 4. mellékletében meghatározott maximális csoportlétszáma szerinti finanszírozását biztosítja.

6. § (1)[5] Az Arany János Tehetséggondozó Program és az Arany János Kollégiumi Program ütemezett megvalósítása érdekében a középiskolák és középiskolai kollégiumok, valamint a középiskolai kollégiumok és a 2. § (1) bekezdése szerint együttműködési megállapodást kötő középiskolák fenntartói a tárgyévet megelőző október 1-jei nyitó köznevelési statisztikai létszám és a tárgyév szeptemberének becsült létszáma alapján tervezik az éves költségvetésükben a programtámogatást és a tanulói ösztöndíjkeretet.

(2)[6] Az AJKP programtámogatásra és ösztöndíjkeretre jogosult középiskolai kollégiumoknak a tárgyév szeptemberétől induló tanévére vonatkozóan a program megvalósításában együttműködő középiskolával kötendő szándéknyilatkozatot a tárgyév augusztus 15-éig kell benyújtaniuk a miniszter részére elektronikus úton.

(3) A fenntartó az érintett intézmények jóváhagyott költségterve alapján biztosítja a programtámogatást, melyet a fenntartó vagy a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkező köznevelési intézmény köteles elkülönítetten kezelni az éves feladatterv és költségvetési terv szerint, és az 1. mellékletben szereplő tételtípusoknak megfelelően felhasználni.

(4) A fenntartó 100%-os mértékű előleget biztosít a középiskolai kollégiumok számára a velük kollégiumi tagsági jogviszonyban álló 9/AJTP és a 9/AJKP évfolyamos tanulók ösztöndíjának támogatására. A fenntartó 100%-os mértékű támogatást biztosít a középiskolai kollégium számára a további évfolyamokon a tanulók 3. § (2) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti ösztöndíjára a kollégiumnak a tanulók előző félévi tanulmányi eredményét tartalmazó kérelme alapján. A kérelmet az iskoláknak a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott, a tanuló tanulmányi eredményéről szóló értesítésével egy időben küldi meg a kollégium a fenntartónak.

(5)[7] A miniszter, az érintett köznevelési intézmények tekintetében a szakképzésért és a felnőttképzésért felelős miniszter és az agrárpolitikáért felelős miniszter bevonásával az AJTP és az AJKP programtámogatás szerinti, megelőző tanévet érintő előrehaladását a tárgyév október 30-ig értékeli és szükség esetén az eredményességet javító intézkedéseket megteszi.

6. Az AJTP ösztöndíj és az AJKP ösztöndíj tanuló részére történő folyósításának közös szabályai

7. § (1) Az AJTP ösztöndíj és az AJKP ösztöndíj (a továbbiakban együtt: ösztöndíj) az adott tanév szeptember-június időtartama alatt legfeljebb tíz hónapra folyósítható.

(2) Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani a tanév első félévében az előző tanévet lezáró év végi bizonyítványban, a tanév második félévében a félévi értesítőben szereplő tantárgyak - a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva - osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján.

(3) Az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos feladatokat a fenntartó vagy a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkező kollégium végzi.

(4) A kollégium vagy a kollégium bevonásával a fenntartója a tanuló részére az ösztöndíjat fizetési számlára történő átutalással folyósítja. Ha a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a tanuló törvényes képviselőjének vagy gyámjának a fizetési számlájára kell folyósítani.

(5) Az ösztöndíjat minden hónap 28. napjáig kell folyósítani a tanuló részére úgy, hogy az adott félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra. A 12. évfolyam második félévére vonatkozóan esedékes ösztöndíjat egy összegben kell folyósítani a tanuló részére június 30-ig.

7. Az AJTP programtámogatás és az AJKP programtámogatás elszámolásának és ellenőrzésének közös szabályai

8. § (1) Az AJTP programtámogatás és az AJKP programtámogatás felhasználásáról a középiskolai kollégium és a gimnázium, szakgimnázium a tárgyévi támogatásairól történő elszámolása keretében számol el 8/12-ed, 4/12-ed arányban. A támogatás 8/12-ed arányban illeti meg az intézményt a tárgyévet megelőző október 1-jei köznevelési statisztikai nyitó létszám szerint, a támogatás 4/12-ed arányban illeti meg az intézményt a szeptember-december hónap utolsó napján tanulói és kollégiumi jogviszonnyal rendelkezők létszámának átlaga alapján.

(2) Az elszámolásban kimutatott adatok valódiságát a fenntartónál és a hozzá tartozó és a támogatási igénnyel érintett intézményeknél - a tanulói ösztöndíjak keretének felhasználását nyomon követhető módon tartalmazó - analitikus nyilvántartással és szakmai dokumentációval kell alátámasztani.

(3) Az AJTP programtámogatás és az AJKP programtámogatás az elszámolásnál nem vonható össze.

(4) Az elszámolást a fenntartó megvizsgálja, és 15 napon belül dönt annak elfogadásáról. A fenntartó a döntésről tájékoztatja az intézményt.

(5)[8] A fenntartó - az intézmény bevonásával - a programmegvalósulásról szakmai és pénzügyi beszámolót készít, amelyeket a tárgyévet követő augusztus 15-ig megküld a miniszternek és a forrást biztosító fejezetet irányító miniszternek.

(6)[9] A szakmai megvalósulásról szóló beszámoló elfogadásáról a forrást biztosító fejezetet irányító miniszter véleményének figyelembevételével a miniszter, a támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámoló elfogadásáról a forrást biztosító fejezetet irányító miniszter dönt.

9. § (1) Ha a fenntartó vonatkozásában a tárgyév május 31-éig az általa fenntartott intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével összefüggő vagy az AJP rendelet szerint a programból való, felmenő rendszerben történő kikerülésről szóló döntés született, az e rendeletben foglaltakat a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A fenntartó az általa fenntartott intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetében a megszűnés napjáig jogosult a támogatásra. A fenntartó a támogatás felhasználásáról a forrást biztosító fejezetet irányító miniszter felé számol el és intézkedik a támogatás az érintett intézmény jogutód nélküli megszűnése napjáig fel nem használt része visszafizetéséről a forrást biztosító fejezet számára legkésőbb az érintett intézmény megszűnését követő 30. napig.

(3) Az intézmény jogutódlással történő átadása, átszervezése vagy fenntartói jogának átadása esetén a jogelőd fenntartó a költségvetési támogatás felhasználására a fenntartói jog átadásának napjáig jogosult. A jogelőd fenntartó a támogatás felhasználásáról a forrást biztosító fejezetet irányító miniszter felé számol el, és intézkedik a támogatás napjáig fel nem használt része visszafizetéséről a forrást biztosító fejezet számára legkésőbb a fenntartói jog átadását követő 30. napig.

(4) A fenntartó az általa fenntartott intézmény programból történő felmenő rendszerű kikerülése esetében új belépő évfolyamok vonatkozásában nem nyújthat be támogatási kérelmet.

10. § (1)[10] Az AJTP programtámogatások és a tanulói ösztöndíjkeret, az AJKP programtámogatások és a tanulói ösztöndíjkeret jogszerű felhasználását a fenntartó és a forrást biztosító fejezetet irányító miniszter ellenőrzi.

(2)[11] Az AJTP programtámogatásokban és a tanulói ösztöndíjkeretben, az AJKP programtámogatásokban és a tanulói ösztöndíjkeretben részesült fenntartótól a támogatás folyósítását követő öt évig a költségvetési támogatás céljának szakmai megvalósulására vonatkozóan a miniszter tájékoztatást kérhet, és azt - előzetes egyeztetés alapján - a helyszínen is ellenőrizheti.

8. Az ösztöndíj elszámolásának és ellenőrzésének közös szabályai

11. § (1)[12] Ösztöndíj címén a kollégium vagy a fenntartója rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásáról a 7. § (2)-(5) bekezdésében, valamint a 8. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint kell elszámolni a miniszter által az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett adatlapon.

(2) A köznevelési intézmény fenntartója a fel nem használt ösztöndíjat az elszámolás benyújtásával egyidejűleg köteles a forrást biztosító fejezetre visszafizetni.

(3) Ösztöndíj címén a kollégium vagy a fenntartója rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásának és az ösztöndíj folyósításának ellenőrzését a forrást biztosító fejezetet irányító minisztérium végzi.

(4) Ha a tanuló jogviszonya félév közben megszűnik, az ösztöndíjat a kollégium egyoldalúan megszünteti, és erről fenntartóját és a tanulót 8 munkanapon belül értesíti. Az ösztöndíjat annak a hónapnak az utolsó napjával kell megszüntetni, amely hónapban a tanulói jogviszony megszűnik.

9. Az egyházi jogi személy és a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény, valamint a magán köznevelési intézmény programtámogatásának és ösztöndíjkeretének folyósítása

12. § (1)[13] Az egyházi jogi személy és a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény, valamint a magán köznevelési intézmény a programtámogatást és az ösztöndíjat pályázati úton igényelheti. A pályázatot a miniszter a tárgyév március 31. napjáig hirdeti meg.

(2)[14] A programtámogatást és az ösztöndíjat a miniszter által az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett adatlapokon kell igényelni.

(3)[15] Ha a fenntartó a támogatási igény benyújtására meghatározott határidőt önhibáján kívül elmulasztotta, a miniszter részére igazolási kérelmet nyújthat be az elmulasztott határidőtől számított öt napon belül. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

(4) Az igazolási kérelemmel együtt a támogatási igény benyújtását is pótolni kell.

(5)[16] Az igazolási kérelemről a miniszter a benyújtástól számított tizenöt napon belül dönt.

(6)[17] A támogatási igényt a miniszter megvizsgálja, és szükség esetén ötnapos határidővel hiánypótlásra hívja fel az intézményt.

(7)[18] A miniszter a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási igény alapján az AJTP programtámogatás és az AJKP programtámogatás mértékéről a rendelkezésre álló forrásra tekintettel az 1. § (2) bekezdésében és a 2. § (2) bekezdésében meghatározott keretek között dönt.

(8)[19] A miniszter döntését írásban, elektronikus úton közli a pályázóval a tárgyév május 31-éig.

(9)[20] Az AJTP programtámogatást és az AJKP programtámogatást elnyert intézmények vonatkozásában a miniszter támogatási szerződést köt a programban való részvétel feltételeiről.

(10)[21] Az egyházi jogi személy és a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény valamint a magán köznevelési intézmény fenntartója a 8. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségnek a miniszter által vezetett minisztérium által közzétett elszámoló lapon tesz eleget.

10. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. §, a 4. §, a 6. § (4) bekezdése, a 7. § és a 11. §, valamint a 14. § (2)-(5) bekezdése 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 14. § (1) bekezdése és a 15. § 2025. szeptember 1-jén lép hatályba.

14. § (1)[22]

(2)[23]

(3)[24]

(4)[25]

(5)[26]

15. §[27]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 204/2020. (V. 14.) Korm. rendelethez

Az Arany János Tehetséggondozó Programban, Arany János Kollégiumi Programban elszámolható tételtípusok

AB
1.Elszámolható tételtípusok a Kollégiumi nevelés országos
alapprogramja alapján
A költségtípusoknál feltüntetett tételek esetében a felsorolás nem
kizárólagos, egyéb, de a jogszabályi tevékenységeknek megfelelő
és a költségtípusba, valamint a feladattervezőhöz illeszkedő
tételek is elszámolhatók.
Az elszámolhatóságot
megalapozó tevékenység
Ld. A kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának
4. melléklet - Arany J.
Tehetséggondozó Program
5. melléklet - Arany J. Kollégiumi
Program
2.A programokba a 8. évfolyam elvégzését követően belépő
7., 8. évfolyamos tanulók toborzásával, felkutatásával
- iskola- és családlátogatások, szociális és gyermekjóléti
intézmények bevonásával - és a középiskolai életre felkészítő,
pályaorientációs, ezen belül szakmát bemutató tevékenységekkel
összefüggő személyi és dologi kiadások, a toborzást végzők
munkaterhelésének személyi kiadásai, utazás - tömegközlekedés,
üzemanyag - költségei, a toborzás adminisztratív költségei
A programok tájékoztató anyagai előállításának költségei,
tömegkommunikációs eszközök igénybe vételi díja
A szülők és tanulók számára szervezett kollégiumi és középiskolai
nyílt napok, táborok, egyéb programok megszervezésével
összefüggő személyi és dologi kiadások, utazási költség, étkezés,
ellátás, tanulói foglalkozások és szakmapróbák anyagköltsége,
tanulói mérés költsége
A 9. évfolyamosok számára szervezett éves gólyatáborok személyi
és dologi költségei: utazás, ellátás: étkezés, szállás, foglalkozások
eszközköltsége, kulturális programok költsége - belépőjegyek,
adminisztratív, telefonköltség, gyógyszer, gépkocsivezető szállás-
és étkezési költsége
Iskolakezdéshez és a kollégiumi élethez szükséges szociális jellegű
ellátás költségei: tanszerek, tankönyvek, iskolai és egészségügyi,
higiénés felszerelések
A kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának 4. melléklet
3.7. pontja és 5. melléklet 3.1.,
3.2. pontjai
3.Tanulói mérésekkel - pedagógiai és pszichológiai bemeneti,
kimeneti - összefüggő kiadások: mérőeszköz beszerzése,
fejlesztése, adaptálása, alkalmazása, a mérés kiértékelése,
továbbképzés, mérési szakember bevonása, egyéni fejlesztési
tervvel, egyéni szükségletek felmérésével, kielégítésével,
karriertervvel összefüggő személyi és dologi költségelemek
A kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának 4. melléklet
2.3. pontja és 5. melléklet 3.3.,
3.7. pontjai
4.Speciális pedagógiai elemekkel, foglalkozási egységekkel,
projektekkel összefüggő tevékenységek személyi és
dologi költségei, pszichológus, fejlesztő, mérő pedagógus,
drámapedagógus, mentálhigiénés szakember, illetve egyéb külső
szakember, előadó, oktatási segédanyag beszerzése, kidolgozása,
taneszköz és fejlesztő eszközök beszerzése, kis értékű tárgyi
eszköz - pendrive, flipchart tábla, írószer, pályaorientációs
foglalkozásokhoz szerszám és eszköz - pályaorientációs
tevékenységek, családlátogatás költségei
Egyéni fejlesztési tervek megvalósításával - differenciált
fejlesztéssel, kompetenciafejlesztéssel, tehetséggondozással
kapcsolatos tevékenységek, tanfolyamok és vizsgafelkészítés,
tanulmányi versenyekre felkészítés, családlátogatás, fejlesztő
pedagógus - összefüggő személyi és dologi kiadások
Tanulmányi, művészeti, kulturális és sportversenyeken történő
részvétel, illetve azok megvalósításának személyi és dologi
kiadásai: részvételi díj, utazás, szállás, étkezés költségei, kulturális
kiadások, a szervezés adminisztratív költségei
Közösségfejlesztést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások,
szabadidős, művészeti, kulturális és sportfoglalkozások,
az Arany János programok hagyományőrző rendezvényeinek,
színház-, hangverseny-, mozi-, könyvtár-, múzeumlátogatás,
uszodabérlet, közösségfejlesztő csoportos foglalkozás,
klubfoglalkozás, zenetanulás személyi és dologi kiadásai
A kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának 4. melléklet
3.1., 3.2., 3.3., 3.4. pontjai és
5. melléklet 2.1., 3.4., 3.5., 3.6.,
3.8. pontjai
5.Kollégiumi programhétvége: kötelező hétvégi foglalkozás
személyi és dologi költségei
A kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának 4. melléklet
4., 3.4., 3.5., 3.6. pontjai és
5. melléklet 3.2., 3.5., 3.6. pontjai
6.Vizsgákkal összefüggő költségek - ECDL, gépjárművezetői vizsga,
nyelvvizsga - költségei
A kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának 4. melléklet
4. pontja és 5. melléklet
3.8. pontja
7.Kompetencia alapú fejlesztő műhelyek, művészeti alkotó
tevékenységek működtetésével kapcsolatos költségek; fesztiválok,
versenyek nevezési díja, illetve kapcsolódó költségek, utazás,
ellátás, szállás, anyagköltség, disszemináció költségei
A kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának 4. melléklet
3.7. pontja és 5. melléklet 3.6.,
3.8. pontjai
8.Segítő szakember foglalkoztatásának költségei: tantárgyi
korrepetitor, pszichológus, szociális munkás, fejlesztő pedagógus,
pedagógiai asszisztens, drámapedagógus, mentálhigiénés
szakember, szociális ügyintéző
A kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának 4. melléklet
3.2. pontja és 5. melléklet 2.2. g),
3.4., 3.5., 3.6., 3.8. pontjai
9.Tanulmányi kirándulással - tananyaghoz illesztetten,
ismeretszerzést és közösségfejlesztést szolgáló, tanulási
motivációt ösztönző, hon- és népismeretet, identitást erősítő,
egészséges életmódra nevelő, kulturális hátrányokat kompenzáló,
multikulturális ismereteket közvetítő, a nyelvtanulást szolgáló
hazai és külhoni kirándulással - összefüggő kiadások: biztosítás,
utazás, szállás, étkezés, kulturális és szabadidős létesítmények
belépőinek, váratlan kiadások díjai
A kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának 4. melléklet
3.5., 3.6., 4. pontjai és 5. melléklet
2.1., 3.5., 3.6. pontjai
10.Szabadidős és sportrendezvényekkel összefüggő költségek:
sporteszközök, sportruházat, hangszerek beszerzése
A programokban zajló képzés többletidőtartamára tekintettel
infrastruktúra - bútor, felújítás, informatikai eszközök -
beszerzésének költségei
A kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának 4. melléklet
3.7., 4. pontjai és 5. melléklet
2.1., 3.5., 3.6. pontjai
11.A programok szakmai kiadványai, szakmai programjaira szóló
meghívók, ismertetőanyagok, a program népszerűsítését
szolgáló reklámanyagok tervezése, szerkesztése, nyomdai
és disszeminációs költségei. A programok honlapjának
üzemeltetésével összefüggő költségek
A kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának 4. melléklet
1., 3. pontja és 5. melléklet
1., 3.9. pontjai
12.Szociális támogatás: utazási támogatás, bérlet, mindennemű
ruházat és textília, cipő, étkezési díj támogatása, ellátással
kapcsolatos költségek csökkentése, ösztöndíj, vizsgadíj,
családlátogatás költségei, szülői értekezletre történő beutaztatás,
egészségügyi ellátással összefüggő kiadások, gyógyszer,
szemüveg
A kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának 4. melléklet
2.5. pontja és 5. melléklet
2.1. pontja
13.Taneszköz, tanulói és tanári oktatási segédanyagA kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának 4. melléklet
3.2. pontja és 5. melléklet 3.5.,
3.6. pontjai
14.Intézményi mentor díja: program szintű szakmai-módszertani,
fejlesztési feladatok, mentori közösségi feladat ok, havonkénti
helyszíni nyomon követés és a központi irányítással történő
rendszeres személyes egyeztetés költségei
A kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának 5. melléklet
3., 3.9. pontjai
15.A programok belső intézményi értékelésével, továbbfejlesztésével,
hálózati működéssel összefüggő költségek: továbbképzések,
jó gyakorlat átadó konferenciák, partnerintézményekkel és
fenntartóval történő rendszeres egyeztetés, esetmegbeszélések
költségei, szakmai műhelyek részvételi költségei, szakmai
rendezvények előadóinak díja, hospitációs alkalmak, szakmai
konzultációs alkalmak személyi és dologi költségei
Országos tanévnyitó, tanévzáró rendezvényeken való részvétel
költségei: utazás, szállás, ellátás
A programhoz kapcsolódó tantestületi képzések: pedagógus
továbbképzés, konfliktuskezelés, szervezetfejlesztés, tanuló
megismerése
A program általános megvalósítását és értékelését szolgáló
személyi, dologi és adminisztratív költségek: intézményi
önértékelések, igénylési dokumentáció, szakmai és pénzügyi
beszámoló elkészítése, szakmai feladatterv és pénzügyi
lebonyolítás kidolgozása, papír, irodaszer
A kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának 5. melléklet
3.9. pontja

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 203. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[2] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 203. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[3] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 203. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[4] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 203. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[5] Módosította e rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.09.01.

[6] Módosította e rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.09.01.

[7] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 203. § c) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[8] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 203. § d) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[9] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 203. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[10] Módosította e rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatályos 2022.09.01.

[11] Módosította e rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatályos 2022.09.01.

[12] Hatálybalépését megelőzően módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 203. § b) pontja.

[13] Módosította e rendelet 14. § (5) bekezdése. Hatályos 2022.09.01.

[14] Módosította e rendelet 14. § (5) bekezdése. Hatályos 2022.09.01.

[15] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 203. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[16] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 203. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[17] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 203. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[18] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 203. § c) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[19] Módosította a 212/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2023.06.16.

[20] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 203. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[21] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 203. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[22] Később lép hatályba e rendelet 13. § (3) bekezdése alapján. Hatályos 2025.09.01.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[27] Később lép hatályba e rendelet 13. § (3) bekezdése alapján. Hatályos 2025.09.01.

Tartalomjegyzék