212/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet

a családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b), d), k), m) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 12. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § a) pontja tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § b) pontja tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § c) pontja tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § d) pontja tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § e) pontja tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában, valamint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § f) pontja tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § g) pontja tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § h) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 25. pontjában, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f)-h) pontjában, továbbá a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § i) pontja tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)

a) 12. § (11) bekezdés záró szövegrészében a "kinyomtatva, papír alapon" szövegrész helyébe az "elektronikus úton" szöveg,

b) 59. § (2) bekezdésében a "kézbesítővel" szövegrész helyébe az "elektronikus úton" szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti az R1.

a) 60/B. § (1) és (3)-(6) bekezdése,

b) 60/C. §-a,

c) 61. § (10) bekezdése.

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 8/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az örökbefogadási ügyek elbírálásához szükséges iratok, valamint a hatósági, bírósági döntést tartalmazó közokiratok kivételével a gyámhatóság eltekinthet a nem magyar nyelvű irat hiteles magyar fordításának beszerzésétől, ha a gyámhatóság valamely ügyintézője az adott nyelvből legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik. Azon nyelvek listáját, amelyek esetében hiteles magyar fordítás nem szükséges, a gyámhatóság a honlapján közzéteszi."

(2) Az R2. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A gyámhatóság az ügyfelet, illetve az érintett személyt szükség esetén hivatalos helyiségén kívül is meghallgathatja. A meghallgatásra indokolt esetben a cselekvőképtelen személy lakóhelyén, a számára szolgáltatást biztosító nevelési-oktatási intézményben vagy egészségügyi intézményben kerül sor. A meghallgatásra - az örökbefogadási és származás megállapításával összefüggő ügyek kivételével - kép- és hangkapcsolatot egyidejűleg biztosító elektronikus úton is sor kerülhet."

(3) Az R2. 34. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a házasuló nem csatolja, a gyámhivatal gondoskodik a (2) bekezdés c) pontja szerinti igazolás beszerzéséről."

(4) Az R2. 39. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Ha a határozat hatályvesztésekor folyamatban van az örökbefogadási eljárás, annak végleges döntéssel történő befejezéséig a határozat hatálya meghosszabbodik."

(5) Az R2. 46. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kijelölt gyámhivatal az örökbefogadást engedélyező határozata véglegessé válását követően közli)

"c) az örökbefogadás tényét, valamint az örökbefogadott gyermek örökbefogadás előtti és örökbefogadás utáni, az örökbefogadó szülők és a gyermek után korábban ellátásra jogosult személy természetes személyazonosító adatait a családtámogatási ellátást folyósító szervvel,"

(6) Az R2. 53. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A gyámhivatal a származás megismerésére vonatkozó tájékoztatást - az ügyfél előzetes nyilatkozata szerint - személyes meghallgatás keretében vagy írásban adja meg."

(7) Az R2. 65. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (a továbbiakban: rendszeres kedvezmény) megállapítása iránti kérelmet a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatványt a kormányzati portálon közzé kell tenni, valamint a települési önkormányzat jegyzője gondoskodik a települési önkormányzat honlapján való közzétételről. A formanyomtatványhoz csatolni kell]

"b) a Gyvt. 20. § (2) bekezdésében szabályozott esetben a tanuló vagy hallgató számára az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát (a továbbiakban együtt: diákigazolvány vagy az arról szóló igazolás másolata) a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,"

(8) Az R2. 69. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell:)

"c) a Gyvt. 22. § (7) bekezdése szerinti megelőlegezés iránti kérelem esetén a középfokú nappali oktatásban részt vevő tanuló diákigazolvány vagy az arról szóló igazolás másolatát,"

(9) Az R2. 69/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"69/A. § Ha a kérelmező kérelmében nem csatolja a 69. § (4) bekezdésében meghatározott mellékleteket, a gyámhivatal az adat beszerzése érdekében megkeresi a 69. § (4) bekezdés

a) b) pontja esetén a bíróságot,

b) c) pontja esetén a tanulói és hallgatói nyilvántartást vezető szervet."

(10) Az R2. 124. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fiatal felnőtt az utógondozói ellátásra irányuló kérelméhez csatolja)

"b) a köznevelési vagy felsőoktatási intézményben meglévő tanulói, hallgatói jogviszony esetében a diákigazolvány vagy az arról szóló igazolás másolatát vagy a felnőttképzési intézménnyel kötött felnőttképzési szerződés másolatát,"

(11) Az R2. 124. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a fiatal felnőtt nem csatolja, a gyámhivatal gondoskodik az (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti mellékletek beszerzéséről."

(12) Az R2. XXIV. Fejezet "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 199/F. §-sal egészül ki:

"199/F. § (1) A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 212/2023. (VI. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 39. § (6), (8) és (9) bekezdését a 2024. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2024. március 1-jén érvényes alkalmassági határozattal rendelkező örökbe fogadni szándékozók - a határozat hatályának meghosszabbítás helyett - az örökbefogadásra való alkalmasságuk négy évre történő ismételt megállapítását kérhetik."

4. § Az R2.

a) 20. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a "(2)" szövegrész helyébe a "(3)" szöveg,

b) 26/D. § (1) bekezdésében a "meghallgatja" szövegrész helyébe a "szükség szerint meghallgatja" szöveg,

c) 39. § (6) bekezdésében a "három" szövegrészek helyébe a "négy" szöveg,

d) 39. § (9) bekezdésében a "meghosszabbított hatály lejártáig sem" szövegrész helyébe a "határozat hatályának lejártáig nem" szöveg,

e) 65/A. § b) pontjában az "e)" szövegrész helyébe a "b)" szöveg,

f) 69. § (5) bekezdésében az "igazolást. Az igazolás" szövegrész helyébe a "diákigazolvány vagy az arról szóló igazolás másolatát. A diákigazolvány vagy az arról szóló igazolás másolatának" szöveg,

g) 83. § (4) bekezdésében a "bekezdés a) pontjában" szövegrész helyébe a "bekezdésben" szöveg

lép.

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Ha a kérelmező nem csatolja vagy mutatja be az (5) bekezdés b)-e) pontja szerinti határozatot, akkor a családtámogatási szerv gondoskodik ezeknek a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivataltól való beszerzéséről."

(2) Az R3. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A családtámogatási kifizetőhely a tanulói jogviszony fennállásának igazolásáról augusztus 31-éig küld tájékoztatást a jogosultnak. Az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát (a továbbiakban együtt: diákigazolvány vagy az arról szóló igazolás másolata) szeptember 30-áig kell benyújtani a családtámogatási kifizetőhelyhez.

(2) Ha az a gyermek, aki után vagy aki részére a tárgyév augusztus hónapjára iskoláztatási támogatást folyósítottak, és a tanulmányokat folytatóknak az Oktatási Hivatal vagy Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által közölt adatállományában nem szerepel, a kormányhivatal hiánypótlási felhívást bocsát ki a diákigazolvány vagy az arról szóló igazolás másolatának benyújtására. Külföldön folytatott tanulmányok esetén az intézmény által kiállított igazolás fogadható el."

(3) Az R3. 10. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) Az eseti gondnok által fel nem használt természetbeni családi pótlékot a gyámhivatal az elszámolást követően köteles visszautalni a Magyar Államkincstár számlájára, az utalás közleményében feltüntetve az érintett gyermek nevét és a TAJ számát."

(4) Az R3. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) A Cst. 12. § (3) bekezdése szerinti egyedülállóság igazolására a családi pótlék iránti kérelemhez csatolni kell, illetve - az a) pont szerinti esetben - minden év február 28-áig be kell nyújtani

a) a Cst. 12. § (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti nyugellátás, rehabilitációs járadék, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, megváltozott munkaképességű személyek ellátása esetén a nyugdíjfolyósító szerv igazolását a nyugellátás formájáról és havi összegéről,

b) a Cst. 12. § (3) bekezdés e) pontja szerinti szociális és egyéb ellátás esetén az ellátás megállapításáról szóló határozat másolatát vagy a folyósító szerv igazolását.

(2) Ha a kérelmező nem csatolja vagy nem nyújtja be az (1) bekezdés szerinti mellékleteket, akkor a családtámogatási szerv gondoskodik ezek beszerzéséről."

(5) Az R3. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A gyermekgondozást segítő ellátásra vonatkozó kérelmet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkező formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A Cst. 34. § (2) bekezdésében meghatározott gyermekre, illetve gyermekekre tekintettel a gyermekgondozást segítő ellátás hivatalból történő megállapítása a Cst. 34. § (2b) bekezdése szerinti adatszolgáltatás alapján történik."

(6) Az R3. 24. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ha a kérelmező nem csatolja vagy mutatja be a (2) bekezdés b) és c) pontja, valamint a (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti mellékleteket, akkor a családtámogatási szerv gondoskodik ezek beszerzéséről."

(7) Az R3. a következő 33. §-sal egészül ki:

"33. § A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 212/2023. (VI. 1.) Korm. rendelettel megállapított 19. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatást első alkalommal a 2024. július hónapban megszűnt gyermekgondozási díjak esetében kell alkalmazni."

6. § Az R3. 11. § (3) bekezdésében a "készpénzben kifizeti" szövegrész helyébe a "készpénzben kifizeti vagy fizetési számlaszámra utalja" szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R3.

a) 8. § (1) bekezdésében az "a 9. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkező formanyomtatványnak a jogosult részére történő megküldésével" szövegrész,

b) 9. számú melléklete.

4. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a) 37. § (5) bekezdése,

b) 37/D. § (3) bekezdés b) pontjában az "a köznevelési intézmény nyilvántartásba vételéről szóló végleges határozatot, költségvetési szerv esetén a törzskönyvi bejegyzésről szóló határozatot, a végleges működési engedélyt," szövegrész.

5. A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kormánytisztviselő részére a Kit. 162. §-a alapján nyújtott iskolakezdési támogatás a közszolgálati szabályzatban meghatározottak szerinti kérelem alapján állapítható meg. A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott gyermekre tekintettel benyújtott kérelemhez csatolni kell az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát (a továbbiakban együtt: diákigazolvány vagy az arról szóló igazolás másolata)."

(2) Az R7. 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kormánytisztviselő részére a Kit. 162. § (3) bekezdése alapján nyújtott gyermeknevelési támogatás a közszolgálati szabályzatban meghatározottak szerinti kérelem alapján állapítható meg. A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott gyermekre tekintettel benyújtott kérelemhez csatolni kell a diákigazolvány vagy az arról szóló igazolás másolatát."

6. Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 54/H. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelemhez csatolni kell)

"b) a tanulói jogviszony igazolása céljából az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát,"

7. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

11. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 177/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az árvák ösztöndíjának folyósítása a félév teljes időszakában - a tanulmányi szüneteket is ideértve -egy összegben és havonta történik a kedvezményezett fizetési számlájára, ha

a) - a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel - az előző félév tanulmányi teljesítményét igazoló okmány másolatát és

b) a tanulói jogviszony igazolása céljából tizenhatodik életév betöltését követő tanévtől az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát

az a) pont tekintetében a félév megkezdését követő harminc napon belül, a b) pont tekintetében minden év október 31-éig az MHP részére megküldi. Az MHP a kedvezményezettet minden év augusztus 15-éig tájékoztatja az igazolásbenyújtási kötelezettségéről. Ha az a) és b) pont szerinti igazolás megküldésére október 31-ét követően kerül sor, az árvák ösztöndíjának folyósítására az elbírálást követő hónap első napjától kerülhet sor."

8. Az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről szóló 204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről szóló 204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet 12. § (8) bekezdésében a "papíralapon" szövegrész helyébe az "elektronikus úton" szöveg lép.

9. A honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról szóló 462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet módosítása

13. § A honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról szóló 462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az árvák ösztöndíja a tanulmányi évben - az adott tanulmányi félév teljes idejére - annak a pályázónak folyósítható, aki legkésőbb az adott félév megkezdését követő 30 napon belül az MHP részére megküldi)

"b) a tanulói jogviszony igazolása céljából tizenhatodik életév betöltését követő tanévtől az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolványának másolatát vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát."

10. A honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról szóló 463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet módosítása

14. § A honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról szóló 463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az árvák ösztöndíja a tanulmányi évben - az adott félév teljes idejére - annak az árvának folyósítható, aki legkésőbb az adott félév megkezdését követő 30 napon belül az MHP részére megküldi)

"b) a hallgatói jogviszony igazolása céljából kiadott, adott félévre az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolványának másolatát vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát."

11. Egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezése

15. § Hatályát veszti

a) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról rendelkező 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet;

b) a települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól, valamint egyes kormányrendeleteknek a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményre való jogosultság igazolásával összefüggő módosításáról, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 126/2007. (VI. 1.) Korm. rendelet;

c) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet;

d) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet;

e) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 394/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet;

f) az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet;

g) az egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet;

h) a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet;

i) egyes társadalombiztosítási és családpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet.

12. A családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló 1986. évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről szóló 4/1987. (VI. 14.) IM rendelet módosításáról szóló 29/1997. (XII. 12.) IM rendelet hatályon kívül helyezése

16. § Hatályát veszti a családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló 1986. évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről szóló 4/1987. (VI. 14.) IM rendelet módosításáról szóló 29/1997. (XII. 12.) IM rendelet.

13. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az 5. § (2) bekezdése 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § (7), (8) és (10) bekezdése, a 4. § f) pontja, a 7. §, 9-11. §, 13. § és 14. § 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A 3. § (4) és (12) bekezdése, a 4. § c) és d) pontja 2024. március 1-jén lép hatályba.

(5) Az 5. § (4), (5) és (7) bekezdése 2024. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék