21/2020. (XII. 31.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"37. § (1) A (2) bekezdés szerinti munkadíjat, költségátalányt és készkiadást - ideértve az okiratról készített és az okiratkészítés során kiállítani kért elektronikus hiteles kiadmány díját is - kell fizetni

a) az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kormányrendelet,

b) a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló kormányrendelet,

c) az otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet,

d) a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló kormányrendelet, továbbá

e) a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló kormányrendelet

szerinti kamattámogatással érintett kölcsönszerződés és az azt biztosító jelzálogszerződés alapján tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közokiratba foglalásáért a közjegyző részére.

(2) A közjegyzői okirat elkészítéséért fizetendő munkadíj, költségátalány és készkiadás - ideértve az okiratról készített és az okiratkészítés során kiállítani kért elektronikus hiteles kiadmány díját is - összesen

a) 3 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 10 000 Ft,

b) 3 000 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 14 000 Ft,

c) 5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 16 500 Ft,

d) 10 000 000 Ft feletti, de 15 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 19 500 Ft.

(3) Az e §-ban meghatározott ügyben a 3. § rendelkezései nem alkalmazhatóak."

(2) A Díjrendelet a következő 37/A. §-sal egészül ki:

"37/A. § (1) Ha a 37. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti jogügylettel összefüggésben a közjegyzői okirat elkészítésére a hitelező vagy az adós kérelmére

a) a közjegyző hivatali helyiségén kívül, vagy

b) 18 óra és reggel 8 óra között, munkaszüneti napon vagy az általános munkarend szerinti heti pihenőnapon kerül sor, a 6. § szerinti számítási módot azzal kell alkalmazni, hogy a 6. §-ban foglalt díjszámítás alapja a 37. § (2) bekezdése szerinti kedvezményes díj.

(2) Az adós a 37. § (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti díj megfizetésén felül az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti munkadíj, költségátalány és készkiadás - ideértve az okiratról készített és az okiratkészítés során kiállítani kért elektronikus hiteles kiadmány díját is - megfizetésére akkor köteles, ha közjegyzőnek az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti közreműködését az adós kérte. Ha az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti közreműködését nem az adós kérte, az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti munkadíj, költségátalány és készkiadás - ideértve az okiratról készített és az okiratkészítés során kiállítani kért elektronikus hiteles kiadmány díját is - az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti közreműködést kérőt terheli.

(3) A 37. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti jogügylet nem minősül a 6. § b) pont bb) alpontja szerinti különösen terjedelmes, bonyolult, nehéz jogi megítélésű ügynek.

(4) Nem minősül a tervezet tartalmi változtatásával vagy kiegészítésével történő felhasználásának, ha a közjegyző az okiratban jogszabály tartalmáról való tájékoztatást, alaki kelléket vagy az általa fontosnak ítélt egyéb körülményt tüntet fel, illetve a fél ezekre vonatkozó nyilatkozatát foglalja okiratba."

(3) A Díjrendelet a következő 37/B. §-sal egészül ki:

"37/B. § (1) A 37. §-ban foglaltak alkalmazásának együttes feltétele, hogy

a) a hitelintézet az okirat 1. melléklet szerint előkészített írásbeli tervezetét elektronikusan, szerkeszthető formában, előzetesen a közjegyző rendelkezésére bocsássa,

b) a közjegyző a tervezetet tartalmi változtatás vagy kiegészítés nélkül használja fel, valamint

c) a közjegyzői okirat magyar nyelven készüljön.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során nem minősül a tervezet tartalmi változtatásával vagy kiegészítésével történő felhasználásának, ha a közjegyző az okiratban jogszabály tartalmáról való tájékoztatást, alaki kelléket vagy az általa fontosnak ítélt egyéb körülményt tüntet fel, illetve a fél ezekre vonatkozó nyilatkozatát foglalja okiratba."

2. § A Díjrendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

3. § (1) A Díjrendelet 42. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról szóló 21/2020. (XII. 31.) IM rendelettel [a továbbiakban: 21/2020. (XII. 31.) IM rendelet] megállapított 37. §-t a 2021. január 1-jén vagy azt követően a hitelezőhöz benyújtott hitelkérelem esetén kell alkalmazni."

(2) A Díjrendelet 42. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 21/2020. (XII. 31.) IM rendelettel megállapított 37/B. §-t akkor kell alkalmazni, ha az okiratszerkesztés iránti kérelmet 2021. január 31-ét követően nyújtották be az eljáró közjegyzőhöz."

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) bekezdése, a 2. §, valamint az 1. melléklet és a 3. § (2) bekezdése 2021. február 1-jén lép hatályba.

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 21/2020. (XII. 31.) IM rendelethez

"1. melléklet a 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelethez

Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat minta a 37/B. §-hoz

EGYOLDALÚ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT1

I. A Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségek

1. A Kölcsönszerződés:......adós (a továbbiakban: Adós) és ......adós (a továbbiakban: Adós) (a továbbiakban együtt: Adósok) kijelenti és elismeri / kijelentik és elismerik, hogy közte / köztük és a(z).......(székhely:......, cégjegyzékszám: ......) (a továbbiakban: Bank, Hitelező, Zálogjogosult) között (a továbbiakban a kölcsönszerződés tekintetében együtt: Felek) ......(......) év...... hónap......(......) napján az alábbi lényeges tartalommal ......elnevezésű,...... szerződésszámú kölcsönszerződés (a továbbiakban: Kölcsönszerződés) jött létre, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a(z) ...... megnevezésű Üzletszabályzat / Kondíciós lista / Általános Szerződési Feltételek (együttesen: Kölcsönügylet).

Alulírott Adós(ok) kötelezi magát / kötelezik magukat arra, hogy a Kölcsönt az esedékességkor visszafizeti / visszafizetik, és annak a Kölcsönügylet szerinti járulékait az esedékességkor megfizeti / megfizetik. Az Adósok egyetemleges kötelezettek.2

Adós(ok) kijelenti / kijelentik, hogy a Kölcsönügylet feltételeit megismerte / megismerték és azokat megértette / megértették.

2. A Kölcsön célja: az ingatlan-nyilvántartás szerint ...... településen ...... helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a(z) ...... szám alatt található ingatlanon lakóingatlan építésének finanszírozása / bővítésének finanszírozása / korszerűsítésének finanszírozása / új lakás vásárlása / használt lakás vásárlása / felújításának finanszírozása a saját erő kiegészítéseként.3

3. A Kamattámogatás jogalapja: az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet / a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet / az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet / a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet / a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet).4

4. A Kölcsön adatai:

4.1. A Kölcsön összege:......Ft, azaz......forint.

4.2. A Kölcsön futamideje:......, azaz......hónap.

4.3. A folyósítás időpontja:......(......) év......hónap......(......) napja.

4.4. A törlesztés kezdő időpontja:......(......) év......hónap......(......) napja.

4.5. A havi törlesztőrészletek száma:......, azaz......darab.

4.6. A havi törlesztőrészletek összege:......Ft, azaz......forint.

4.7. A havi törlesztőrészletek esedékessége: minden hónap......(......) napja.

4.8. A Kölcsön lejárata:......(......) év......hónap......(......) napja. A lejárat a törlesztés kezdete (az első törlesztő részlet esedékessége) időpontjától függően változhat.

4.9. Adós(ok) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a Kölcsönügyletből eredő fizetési kötelezettségei(k)et a(z)......számú törlesztési számlára való befizetéssel, vagy erre a számlára átutalással teljesítik. Ha a törlesztés napja nem banki munkanap, a havi törlesztő részlet pénzügyi fedezetét a törlesztési számlán az esedékesség napját megelőző / követő munkanapon kell a Bank rendelkezésére bocsátani.

5. A Kölcsön kamata:

5.1. A szerződéses ügyleti kamatnak a Kölcsönszerződés létrejöttekor érvényes mértéke tájékoztató jelleggel évi ......%, azaz......százalék.

5.2. A Kamattámogatás mértéke: az ügyleti kamat......, azaz......százalékponttal csökkentett mértéke.

5.3. Adós(ok) által a Kamattámogatás időtartama alatt megfizetendő kamat induló mértéke: a Kölcsönszerződés megkötése napján évi......%, azaz......százalék.

5.4. A Kamattámogatással érintett időszak: ...... év, azaz (......) év. A kamattámogatási időszak...... kezdődik, eddig az időpontig az Adós(ok) a szerződéses ügyleti kamatot köteles(ek) megfizetni a Hitelező részére. Az Adós(ok) Kamattámogatásra csak a le nem járt tőketartozás után jogosult(ak), lejárt tőketartozás esetén, valamint a teljes kölcsöntartozás, és járulékainak egy összegben történő esedékessé válása esetén az Adós(ok) a Kölcsönszerződés szerint számított szerződéses ügyleti kamat mindenkori tényleges mértékét köteles(ek) megfizetni.

5.5. A kamatperiódus időtartama: a szerződéses ügyleti kamat, és az Adós(ok) által fizetendő kamat mértéke kamatperiódusonként változó mértékű, pontos mértékét a folyósítás napján és az egyes kamatperiódusok kezdő napján a Hitelező állapítja meg. Az első kamatperiódus kezdő időpontja ......(......) év...... hónap ...... (......) napja, a kamatperiódusok a kezdő időponttól számított ......, azaz ...... éves időtartamúak, a futamidő lejártáig. Az Adós(ok) által fizetendő kamat az egyes kamatperiódusok alatt nem változtatható.

5.6. A késedelmi kamat mértéke: évi......%, azaz......százalék.

6. Egyéb díjak, jutalékok, költségek:

6.1. Hitelbírálati díj:......Ft, azaz......forint, amely......esedékes.

6.2. Szerződéskötési díj:......Ft, azaz......forint, amely......esedékes.

6.3. Kezelési költség:......Ft, azaz......forint, amely......esedékes.

6.4. Folyósítási jutalék:......%, azaz......százalék/......Ft, azaz......forint, amely............esedékes.

6.5. Hitelbiztosítéki érték megállapításának díja:......Ft, azaz......forint, amely............esedékes.

6.6. Előtörlesztési díj:......%, azaz......százalék, de maximum......Ft, azaz......forint, amely......esedékes.

6.7. Szerződésmódosítási díj:......Ft, azaz......forint, amely......esedékes.

6.8. Rendelkezésre tartási díj:......%, azaz......százalék, amely......esedékes.

6.9. Értékbecslés díja:......Ft, azaz......forint, amely......esedékes.

6.10. Fedezetkezelés díja:......Ft, azaz......forint, amely......esedékes.

6.11. Fedezetmódosítás díja:......Ft, azaz......forint, amely......esedékes.

6.12. Tulajdoni lap lekérdezésének díja:......Ft, azaz......forint, amely......esedékes.

6.13. Térképmásolat lekérdezésének díja:......Ft, azaz......forint, amely......esedékes.

6.14. Egyéb díjak:......Ft, azaz......forint, amely......esedékes.

6.15. A közjegyzőnek fizetendő díjból......Ft, azaz......forint az Adós(oka)t,......Ft, azaz......forint a Hitelezőt terheli.

7. Kedvezmények: Kedvezmény keretében elengedett díjak: ...... Ft, azaz ...... forint. Ha az Adós(ok) a Kölcsön folyósítását (vagy szakaszos folyósítás esetén annak első részletének folyósítását) követően ...... (......) ügyleti éven belül rendkívüli törlesztést (elő- vagy végtörlesztés) teljesít(enek), a díjat a............számú számlára történő átutalással, az elő- vagy végtörlesztéssel egyidejűleg /............, azaz............napon belül5 köteles(ek) megfizetni a Hitelező részére.

8. Egyoldalú szerződésmódosítás: A Hitelező jogosult a kamat, díj, és/vagy költség mértékét, illetve összegét egyoldalúan meghatározni a módosítás időpontjában hatályos Üzletszabályzat / Kondíciós lista / Általános Szerződési Feltételek szerint.

9. Azonnali hatályú felmondás: A Hitelező a Kölcsönszerződést a Kölcsönszerződésben / Üzletszabályzatban / Kondíciós listában / Általános Szerződési Feltételekben foglalt felmondási okok bármelyikének teljesülése esetén azonnali hatállyal felmondhatja.

Azonnali hatállyal felmondhatja a Hitelező a Kölcsönszerződést akkor is, ha a Kölcsönügylet biztosítékául jelzálogjoggal terhelt zálogtárgy állagának romlása vagy egyéb ok miatt a zálogfedezet értékének csökkenése olyan mértékű, hogy az a biztosított követelésnek a zálogtárgyból való kielégítését veszélyezteti, és a Zálogkötelezett(ek) a Zálogjogosult felhívása ellenére a Zálogjogosult által megszabott megfelelő határidő alatt a zálogfedezetet a szükséges értékig nem egészíti(k) ki.

A Hitelező azonnali hatályú felmondása azzal a következménnyel jár, hogy a Kölcsönügyletből eredő fizetési kötelezettségek a felmondásnak a Kölcsönszerződésben, illetve a Bank Üzletszabályzatában / Általános Szerződési Feltételeiben írt közléssel egyidejűleg / kézbesítéstől számított............, azaz ............ napon6 lejárttá és egy összegben esedékessé válik/válnak.

Ha a zálogtárgyként lekötött ingatlanra bármilyen ügyben végrehajtási jogot jegyeztek be, a Kölcsönügyletből származó teljes tartozás egy összegben, minden külön értesítés nélkül lejárttá és esedékessé válik a végrehajtási jog bejegyzésének elrendelése alapjául szolgáló kérelemnek (megkeresésnek) az ingatlanügyi hatóságoz történt benyújtása időpontjában.

10. Felelősség: Adós(ok) a Kölcsönügyletből eredő valamennyi tartozásért teljes vagyonával / vagyonukkal köteles(ek) helytállni.

11. A Kamattámogatásra való jogosultság megszűnése, a Kamattámogatás visszafizetése:

11.1. A Kamattámogatásra való jogosultság megszűnése, illetve az Adós(ok) Kamattámogatás-visszafizetési kötelezettségének/kötelezettségüknek bármilyen okból történő bekövetkezése esetén a Bank a Kölcsönt piaci kamatozású kölcsönné alakítja át.

11.2. Ha az Adós/Adósok bármelyike a Kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi, és a kölcsönkérelem benyújtásakor a Rendeletben foglalt feltétel személyére vonatkozóan teljesült, az Adós(oka)t Kamattámogatás-visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban a kötelemben maradó Adós vagy Adóstárs a Kamattámogatásra a Kölcsönszerződés módosítását követően - a Kölcsönszerződésben megjelölt kivétellel - nem jogosult.7

11.3. Ha a Kamattámogatással érintett ingatlan vonatkozásában a támogatott személy(ek) (valamelyike) a Kölcsönszerződés módosításának időpontjáig a Rendeletben írt kötelezettségét nem teljesíti, az Adós(oka)t a Kamattámogatás igénybevételétől esedékes - a Rendelet szerinti kamatfizetési kötelezettséggel növelt -visszafizetési kötelezettség terheli, és a kötelemben maradó Adós a Kamattámogatásra nem jogosult.8

11.4. Ha az Adós(ok)nak a Kölcsönszerződés szerinti Kölcsön és az ahhoz kapcsolódó Kamattámogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétével kapcsolatos, a Hitelező vagy az igénybevétel feltételeire vonatkozó igazolást kibocsátó részére tett nyilatkozata valótlan adatot tartalmaz, akkor a folyósított összeget az igénybevétel napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § (1) bekezdése szerint számított kamatával együtt köteles(ek) visszafizetni. A támogatás visszavonásának napjától kezdődően az Adós(ok) a Kölcsönszerződés szerinti szerződéses ügyleti kamat mindenkori hatályos mértékét köteles(ek) megfizetni a Hitelezőnek.

II. A Jelzálogszerződésből eredő kötelezettségek

1. A Jelzálogszerződés: ...... zálogkötelezett (a továbbiakban: Zálogkötelezett) és ...... zálogkötelezett (a továbbiakban: Zálogkötelezett) (a továbbiakban együtt: Zálogkötelezettek) kijelenti és elismeri / kijelentik és elismerik, hogy közte / köztük és a .......(székhely:......, cégjegyzékszám:......) (a továbbiakban: Bank, Hitelező, Zálogjogosult) között (a továbbiakban a zálogszerződés tekintetében együtt: Felek) az I.1. pontban hivatkozott Kölcsönszerződés biztosítására ......(......) év......hónap......(............) napján az alábbi lényeges tartalommal ingatlant terhelő jelzálogszerződés jött létre.

2. Biztosíték:A Jelzálogszerződés alapján a Kölcsön biztosítékát képezi a Bank javára a Zálogkötelezett(ek)....../...... és....../......arányú tulajdoni várományát képező ingatlanra alapított jelzálogjog és ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom.

3. Biztosított követelés:...... Ft, azaz......forint kölcsöntőke, valamint annak az I.5. és az I.6. pont szerinti járulékai. /

A Kölcsönügylet biztosítékául a(z) ... ingatlanra alapított önálló zálogjog szolgál.

4. Az ingatlan adatai:

4.1. Az ingatlan megnevezése:

4.2. Az ingatlan helyrajzi száma:

4.3. A Jelzálogszerződés megkötésekor nyilvántartott tulajdonos(ok) neve:

4.4. Az ingatlant terhelő jogok:

4.5. Az ingatlan hitelbiztosítéki értéke:......Ft, azaz......forint.

5. A kielégítési jog gyakorlása:

5.1. A Bank mint Zálogjogosult a zálogjogát bírósági végrehajtási eljárás útján érvényesítheti, kivéve, ha a kielégítési jog megnyílta után a Bank mint Zálogjogosult és a Zálogkötelezett(ek) az ingatlannak a Bank általi értékesítésében írásban megállapodnak. A Zálogjogosult kérelmére a zálogjogból való kielégítési jog megnyílását követően a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére is sor kerülhet.

5.2. A zálogjogból való kielégítési jog minden további jogcselekmény nélkül teljes terjedelemben megnyílik, amennyiben az alábbi feltételek bekövetkeznek:

5.2.1. A személyes kötelezett a zálogjoggal biztosított esedékes fizetési kötelezettségét (részben vagy egészében) nem teljesíti, beleértve azt is, ha a Zálogjogosult Bank a Kölcsönszerződést az abban megjelölt bármely ok miatt felmondja, és ennek következtében a Kölcsönügyletből eredő követelés egy összegben lejárttá és esedékessé válik, és a személyes kötelezett a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

5.2.2. Ha a zálogtárgyat bármely tartozás fejében akár bírósági, akár más hatósági végrehajtás során lefoglalják, vagy a zálogtárgyakra más zálogjogosult a bírósági végrehajtás mellőzésével őt megillető kielégítési jogát gyakorolja.

5.3. Tűrési kötelezettség: A Zálogkötelezett / A Zálogkötelezettek egyetemlegesen kötelezi(k) magát(magukat) annak a tűrésére, hogy a Zálogjogosult a zálogtárgyból kielégítést keressen, ha a személyes kötelezett(ek) a zálogjoggal biztosított Kölcsönügylet alapján ő(ke)t terhelő esedékes fizetési kötelezettséget részben vagy egészben nem teljesíti(k), vagy más okból a zálogból való kielégítési jog megnyílt.

5.4. Kiürítési kötelezettség: A Zálogkötelezett(ek) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy az ingatlant a zálogból való kielégítési jog gyakorlása esetén a Zálogjogosult erre irányuló írásbeli felszólításában meghatározott időpontig kiürített, beköltözhető állapotban a Zálogjogosult birtokába bocsátja / bocsátják.

III. Feltétel, vagy időpont bekövetkezésnek tanúsítása

Az Adósok és a Zálogkötelezettek kijelentik, hogy mind a Hitelező, mind a Zálogjogosult közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatát, mind a Hitelező, a Zálogjogosult nyilvántartásai, üzleti könyvei, a Hitelezőnél, a Zálogjogosultnál vezetett számlák, az általa kezelt adatok alapján készült közjegyzői okiratba foglalt közjegyzői ténytanúsítványt is elfogadják végrehajtási eljárás kezdeményezése esetére a jelen egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat és az annak alapjául szolgáló jogügyletek alapján az Adósokat és a Zálogkötelezetteket terhelő kötelezettségek teljesítése feltételei bekövetkezésének, a kötelezettségek keletkezése időpontjának, a teljesítési kötelezettség lejáratának, valamint az adósokat, a zálogkötelezetteket terhelő kötelezettségek tárgyának, mennyiségének / összegének / és jogcímének, esedékességének lejáratának, a Kölcsönügylet szerinti Kölcsön folyósítása időpontjának, a folyósított Kölcsön összegének, a jogügylet alapján fennálló kölcsön, járulék és egyéb tartozás jogcímének, összegének, keletkezése és lejárata időpontjának, valamint más egyéb a bírósági végrehajtás céljából szükséges ténynek, adatnak, feltétel vagy időpont bekövetkezésének a közokirati tanúsításaként.

IV. Kézbesítés

Adós(ok) és Zálogkötelezett(ek) kijelenti(k), hogy a Hitelező / Zálogjogosult által Adós(ok)hoz / Zálogkötelezett(ek)hez intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket a Kölcsönszerződésben / Zálogszerződésben feltüntetett levelezési címre, tértivevényes és ajánlott, avagy egyéb könyvelt postai küldeményként szabályszerűen postára adtak, a címzettel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a címzett nem szerzett tudomást, mégpedig az e küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától; ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított......, azaz (......) munkanapon. Ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, avagy

a küldemény a feladóhoz "kézbesítés akadályozott" jelzéssel érkezik vissza, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon történt irattovábbítás esetén pedig a jognyilatkozatot a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni az E-ügyintézési tv. szerinti feladási igazoláson szereplő befogadás időpontjában.

1 A / jellel jelölt vagylagosság estén kizárólag a megfelelő alakot kell feltüntetni.

2 Kizárólag több adós félként való részvétele estén kell feltüntetni.

3 Kizárólag a kölcsön céljának megfelelő meghatározást kell feltüntetni.

4 Kizárólag a kölcsön jogalapját biztosító jogszabályt kell feltüntetni.

5 Kizárólag az alkalmazandó fizetési határidőt kell feltüntetni.

6 Kizárólag az alkalmazandó határidőt kell feltüntetni.

7 Kizárólag a az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet / a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet / az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet / a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet vonatkozásában létrejött Kölcsönszerződés esetén alkalmazandó.

8 Kizárólag az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet / a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet / az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet / a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet vonatkozásában létrejött Kölcsönszerződés esetén alkalmazandó."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére