252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet

a gyermekvállalás és az otthonteremtés támogatásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 27. § tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 43. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében - amennyiben az (1) bekezdés n) pontja szerinti igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja - az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a 39. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárás során, az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól - az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával - nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) az igénylő által benyújtott (1) bekezdés n) pontja szerinti igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, a 39. § (1) és (2) bekezdése szerint meghozott határozatában megállapíthatja, hogy a 30. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja vagy (3) bekezdése, illetve a 31. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja vagy (4) bekezdése szerinti jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

(1b) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti, külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) legfeljebb 1 év olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be az (1) bekezdés n) pontja szerinti igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére."

2. § (1) Az R1.

a) 8. § (3) bekezdésében és 17. §-ában a "Kincstár" szövegrész helyébe a "Kincstár vagy az állami adóhatóság" szöveg,

b) 12. §

ba) (1) bekezdésében a "csak egy alkalommal" szövegrész helyébe az "- a (2) és (2b) bekezdésben foglalt kivétellel - csak egy alkalommal" szöveg, a "még nem történt" szövegrész helyébe az "- a (2) és (2b) bekezdésben foglalt kivétellel - még nem történt" szöveg,

bb) (2) bekezdésében az "a korábban folyósított támogatással csökkentett" szövegrész helyébe az "- a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel - a korábban folyósított támogatással csökkentett" szöveg,

bc) (2b) és (6) bekezdésében a "(2)" szövegrész helyébe a "(2) és (2a)" szöveg,

bd) (5) bekezdésében az "(1)" szövegrész helyébe az "(1), (2) és (2b)" szöveg,

c) 30. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában, 30. § (3) bekezdésében, 31. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában, 31. § (4) bekezdésében az "állam" szövegrész helyébe az "állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet" szöveg, a "hatóság" szövegrész helyébe a "hatóság vagy a nemzetközi szervezet" szöveg,

d) 31. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "folytat" szövegrész helyébe a "folytatott" szöveg,

e) 43. §

ea) (1) bekezdés j) pontjában és (6) bekezdés c) pontjában az "adóigazolvánnyal," szövegrész helyébe az "adóigazolvánnyal, ideiglenes adóigazolvánnyal vagy az adóazonosító jel igazolására szolgáló hatósági bizonyítvánnyal," szöveg,

eb) (1) bekezdés n) pontjában az "a 30. § (1) bekezdésében, a 31. § (1) és (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a 30. § (1) és (3) bekezdésében, a 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében, valamint az (1a) és (1b) bekezdésben" szöveg,

ec) (1) bekezdés n) pontjában a "hatóság" szövegrész helyébe a "hatóság vagy a nemzetközi szervezet" szöveg,

f) 44. § (9) bekezdésében az "építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését" szövegrész helyébe az "építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentéséről előállított visszaigazolást" szöveg,

g) 59. § (11) bekezdés c) pontjában a "meghaladja" szövegrész helyébe az "- az (5) és az (5a) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - meghaladja" szöveg,

h) 70. §-ában

ha) a "39-44. §-ban," szövegrész helyébe a "39-44. §-ban - a 43. § (1a) bekezdése kivételével -," szöveg,

hb) az "és a 44. § (9) bekezdésében foglaltak" szövegrész helyébe az "a 44. § (9) bekezdésében és a 47. § (3) bekezdésében foglaltak" szöveg

lép.

(2) Az R1.

a) 30. § (1) bekezdés a) pontjában a "társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a" szövegrész helyébe a "társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a" szöveg,

b) 30. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában, valamint 31. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont ba) alpontjában és (4) bekezdésében az "5. §-a" szövegrész helyébe a "6. §-a" szöveg,

c) 31. § (2) bekezdésében az "5. § (1) bekezdés a), b) és e)-j) pontja" szövegrész helyébe a "6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az R1. 3. § (1) bekezdés 9. pont a) alpontjában az "a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint" szövegrész.

2. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

4. § A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 19/E. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Az (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti igazolás a 30. § (1a) bekezdése szerinti igazolással nem helyettesíthető."

5. § Az R2. 30. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében - amennyiben az (1) bekezdés 12. pontja szerinti igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja - az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a 28. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárás során, az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól - az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával - nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) az igénylő által benyújtott (1) bekezdés n) pontja szerinti igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, a 28. § (1) és (2) bekezdése szerint meghozott határozatában megállapíthatja, hogy a 14. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja vagy (10) bekezdése szerinti jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

(1b) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti, külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be az (1) bekezdés n) pontja szerinti igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére."

6. § (1) Az R2.

a) 3. §

aa) (1) bekezdésében a "csak egy alkalommal" szövegrész helyébe az "- a (2) és (2b) bekezdésben foglalt kivétellel - csak egy alkalommal" szöveg, a "még nem történt" szövegrész helyébe az "- a (2) és (2b) bekezdésben foglalt kivétellel - még nem történt" szöveg,

ab) (2) bekezdésében az "a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett" szövegrész helyébe az "akkor - a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel - a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett" szöveg,

ac) (2b) és (3) bekezdésében a "(2)" szövegrész helyébe a "(2) és (2a)" szöveg,

b) 14. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjában és (10) bekezdésében, 19/E. § (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában az "állam" szövegrész helyébe az "állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet" szöveg, a "hatóság" szövegrész helyébe a "hatóság vagy a nemzetközi szervezet" szöveg,

c) 14. § (3) bekezdés n) pontjában a "(2)" szövegrész helyébe az "(1), (2) és (2b)" szöveg,

d) 19/E. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában a "kereső tevékenysége" szövegrész helyébe az "a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő kereső tevékenysége" szöveg,

e) 30. §

ea) (1) bekezdés 9. pontjában és (5) bekezdés c) pontjában az "adóigazolvánnyal" szövegrész helyébe az "adóigazolvánnyal, ideiglenes adóigazolvánnyal vagy az adóazonosító jel igazolására szolgáló hatósági bizonyítvánnyal" szöveg,

eb) (1) bekezdés 12. pontjában a "14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat" szövegrész helyébe a "14. § (1) bekezdés c) pontjában, (10) bekezdésében, 19/E. § (1) vagy (2) bekezdésében, valamint az (1a) és (1b) bekezdésben foglaltakat" szöveg, a "hatóság" szövegrész helyébe a "hatóság vagy a nemzetközi szervezet" szöveg,

f) 51/I. § (1) bekezdésében a "12. és 13. §-ban, valamint a 14. § (2a), (2b), (9a) és (9b) bekezdésében" szövegrész helyébe a "12-14. §-ban" szöveg

lép.

(2) Az R2.

a) 14. § (1) bekezdés c) pontjában a "benyújtásának időpontjában" szövegrész helyébe a "benyújtásának időpontjában - a (2) és (10) bekezdésben foglalt eset kivételével -" szöveg, a "társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a" szövegrész helyébe a "társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a" szöveg,

b) 14. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában, (10) bekezdésében, valamint 19/E. § bekezdésének bevezető részében, (1) bekezdésében, (2) bekezdés a) pontjában és b) pont ba) alpontjában az "5. §-a" szövegrész helyébe a "6. §-a" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R2.

a) 5. § (1) bekezdés 7. pontjában az "a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint" szövegrész és

b) 19. § (5) és (6) bekezdése.

3. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Együttes igénylés esetén az igénylési feltételeket - a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel - mindkét igénylőnek teljesítenie kell, és a nyilatkozatokat mindkét igénylőnek meg kell tennie."

(2) Az R3. 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Együttes igénylés esetén a 4. § (2) bekezdése szerinti feltételnek az igénylők legalább egyikének meg kell felelnie."

9. § Az R3. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az igénylőn kívül más adós - az igénylő volt házastársát vagy volt élettársát ide nem értve, ha az a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője - a jelzáloghitelszerződésben nem szerepelhet."

10. § Az R3. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatás összege

a) a második - a 29. § (1) bekezdése szerinti - gyermek esetén 1 000 000 forint,

b) a harmadik vagy további,

ba) a 6. § (1) bekezdése szerinti gyermek esetén - ide nem értve a bb) alpont szerinti esetet - 1 000 000 forint, vagy

bb) a 29. § (1) bekezdése szerinti gyermek esetén - ide nem értve a c) pont szerinti esetet - 4 000 000 forint,

c) a bb) alpont szerinti összegű támogatás igénybevételét követően született minden egyes további gyermek esetén 1 000 000 forint."

11. § Az R3. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A magzat után igényelt támogatás esetén az igénylő a kormányhivatal részére

a) a gyermek születését, lakcímét, adóazonosító jelét vagy

b) a várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalását, halva születését vagy az élve született gyermek elhalálozását legfeljebb 30 napon belül igazolja."

12. § Az R3. 11. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)

"b) a várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalását egészségügyi intézmény által kiállított, a magzat elhalásának naptári időpontját és a várandósság hetének pontos megjelölését is tartalmazó igazolással, a magzat halva születését a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendelet szerinti okirattal, az élve született gyermek halálát halotti anyakönyvi kivonattal,

c) a magzatok számát, a várandósság betöltött 12. hetét és a szülés várható időpontját a várandósgondozásról szóló miniszteri rendelet szerinti várandósgondozási könyv ezt tartalmazó részével, a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igénylés esetén a gyermek születését a születési anyakönyvi kivonattal,"

13. § Az R3. 12. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A kérelem

a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően, a gyermek vagy ikergyermekek születését,

b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását

követő 60 napon belül nyújtható be, azzal, hogy e határidőnek az igénylő önhibáján kívüli okból történő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének van helye.

(1b) Az (1a) bekezdés szerinti igazolási kérelmet az ok megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb az (1a) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti időpontot követő 120 napon belül lehet előterjeszteni."

14. § Az R3. a következő 31. §-sal egészül ki:

"31. § (1) A gyermekvállalás és az otthonteremtés támogatásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseket - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a Módr2. hatálybalépését megelőzően benyújtott, de még el nem bírált támogatás iránti kérelmekre, a véglegessé vált támogatást megállapított határozatok alapján folyósított támogatásokra, valamint folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

(2) A Módr2.-vel megállapított 3. § (2) bekezdését, 6. § (1) és (3) bekezdését, (6) bekezdés a) pontját, (7) bekezdés b) pontját, 7. § (1) bekezdés a) és b) pontját, 9. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontját, valamint 11. § b) és c) pontját a Módr2. hatálybalépése előtt megkezdett eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.

(3) A Módr2.-vel megállapított 12. § (1a) és (1b) bekezdését csak a 2020. június 30-át követően született vagy örökbefogadott gyermekekre tekintettel benyújtott kérelmekre kell alkalmazni."

15. § Az R3.

a) 6. §

aa) (1) bekezdésében a "betöltött magzata" szövegrész helyébe a "betöltött, a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő magzata" szöveg,

ab) (6) bekezdés a) pontjában az "a halva született gyermek" szövegrész helyébe az "a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született magzat" szöveg,

ac) (7) bekezdés b) pontjában a "gyermek halva születése" szövegrész helyébe a "várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése" szöveg,

b) 9. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "kölcsönszerződésben más adós nem szerepel" szövegrész helyébe a "kölcsönszerződésben az igénylőn kívül - ide nem értve az igénylő volt házastársát vagy volt élettársát, ha az a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője - más adós nem szerepel" szöveg

lép.

4. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: R4.] 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés 1. pontjától eltérően a 15. § (3) bekezdése vagy a 16. § (6) bekezdése szerinti újabb házasságkötésből származó gyermek esetében a közös háztartásban élésnek csak azon támogatott személy vonatkozásában kell teljesülnie, aki e gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője."

(2) Az R4. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendelet alkalmazásában az iratok vagy azok másolatának megküldése alatt a papíralapú és az elektronikus úton történő küldést egyaránt érteni kell."

17. § Az R4. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e rendelet szerinti, a fővárosi és megyei kormányhivatal hatáskörébe tartozó eljárásokban az igénylők, illetve a támogatott személyek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező igénylők esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) jár el. A feleség lakóhelye - ennek hiányában tartózkodási helye - szerint illetékes kormányhivatal jár el abban az esetben, ha az igénylők lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye eltérő kormányhivatalok illetékességi területein található."

18. § (1) Az R4. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kölcsönszerződés megkötését a házaspár - együttes igénylőként - akkor igényelheti, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában)

"c) legalább az egyik házasfél legalább 3 éve folyamatosan

ca) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a alapján biztosított,

cb) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt,

cc) az f) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelelő házasfél kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy

cd) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díjban részesült,"

(2) Az R4. 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 3 éves időszak számítása során]

"a) az (1) bekezdés c) pontja szerinti egymást követő időszakokat össze kell számítani,

b) folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs,"

(3) Az R4. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha az igénylő a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját megelőző 180 napon belül az (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti jogviszonyban áll, akkor a (2) bekezdés c) pontjában foglalt feltételnek csak a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 90 napos időtartamra nézve kell fennállnia."

19. § (1) Az R4. 5. § (5) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A kölcsönszerződés megkötésére való jogosultsághoz a (2)-(4) bekezdésben foglaltakon túl]

"d) a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó feltételeknek való megfelelést az egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal által kiállított igazolással; valamely más állam vagy nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozást az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet által kiállított igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával; a hallgatói jogviszony fennállását a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolással,

e) az adóazonosító jelet adóigazolvánnyal, ideiglenes adóigazolvánnyal vagy az adóazonosító jel igazolására szolgáló hatósági bizonyítvánnyal,"

(kell igazolni.)

(2) Az R4. 5. § (5) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[A kölcsönszerződés megkötésére való jogosultsághoz a (2)-(4) bekezdésben foglaltakon túl]

"h) az Ebtv. 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díj folyósításának időtartamát az ellátást megállapító szerv által kiállított igazolással"

(kell igazolni.)

(3) Az R4. 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Amennyiben az igénylők személyazonossága a benyújtott okiratok adatai alapján megállapítható, az igénylők által benyújtott okiratokban feltüntetett adatok névviseléssel kapcsolatos esetleges változásai, eltérései az okiratok elfogadhatóságát nem akadályozzák."

20. § (1) Az R4. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a hitelintézet részéről felmerült ok következtében a kérelem ismételt rögzítése válik szükségessé, akkor az a kölcsönkérelem benyújtásának (1) bekezdés szerinti időpontját és befogadását nem érinti."

(2) Az R4. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A hitelintézet - a kamattámogatás megszűnése esetén az ügyleti kamaton, továbbá az 5. § (7) bekezdésének alkalmazása esetén felmerülő indokolt költségein kívül - a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért az igénylők, illetve a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel."

21. § Az R4. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A hitelintézet a kölcsönkérelem benyújtását, valamint az elbíráláshoz szükséges nyilatkozatok és okiratok bemutatását követően az igénylők 5. § (2) bekezdése szerinti adatait haladéktalanul megküldi a kincstár részére. A kincstár a megküldött adatok alapján a kölcsönkérelmet benyújtó igénylőkről a 4. § (5) bekezdésében foglalt feltétel érvényesítése érdekében a feltétel ellenőrzésére alkalmas nyilvántartást vezet, amely alapján biztosítja a hitelintézet számára azt az információt, hogy az igénylők más hitelintézettől igényeltek-e már kölcsönt."

22. § Az R4. 9. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kölcsönszerződés tartalmazza a támogatott személyek)

"b) nyilatkozatát, amelyben vállalják, hogy a várandósság betöltött 12. hetét és a szülés várható időpontját a várandósgondozásról szóló miniszteri rendeletben meghatározott várandósgondozási könyvvel vagy a kezelőorvos által kiállított, a 2. mellékletben meghatározott tartalmú dokumentummal igazolják, és hozzájárulnak ezen adatok kezeléséhez,"

23. § Az R4. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kamattámogatás havi összege az adott hónapra eső ügyleti kamat összege, de legfeljebb az ügyleti vagy üzleti év kezdetekor fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított kamattámogatás 1/12 része. A kölcsön egyhavi törlesztőrészletet meghaladó előtörlesztése esetén a kamattámogatás a fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított összeg havi időarányos része."

24. § (1) Az R4. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a 9. § (2) bekezdés b), illetve c) pontjában meghatározott iratokat. A szüneteltetésre vonatkozó jogosultsági feltételek teljesülését a benyújtott igazolások alapján a hitelintézet állapítja meg."

(2) Az R4. 14. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A hitelintézet a szüneteltetés iránti kérelem elutasítása esetén tájékoztatja a támogatott személyeket az elutasítás indokáról és a 20. § szerinti eljárásról."

(3) Az R4. 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (5) bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem

a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően - ideértve a szülést követő időszakot is - legkésőbb a gyermek születését,

b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását,

c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó, a 9. § (2) bekezdés c) pontja szerinti igazolás keltét

követő 60 napig nyújtható be."

(4) Az R4. 14. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A törlesztés szüneteltetésére való jogosultságot megalapozza, ha annak - (1) vagy (3) bekezdés szerinti - feltétele a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennáll."

(5) Az R4. 14. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A törlesztés

a) az (5) bekezdésben foglaltak szerint benyújtott kérelem esetén a kölcsönszerződés megkötését követő törlesztési esedékességtől, de legkésőbb a 6. § (4) bekezdésében meghatározott elbírálási határidő lejártát követő munkanaptól,

b) a (6) bekezdésben foglaltak szerint, a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően igazolt, hiánytalanul benyújtott kérelem esetén annak hitelintézet általi kézhezvételét követő legkésőbb 3. munkanaptól

számított 3 évig szünetel."

(6) Az R4. 14. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Ikergyermekek esetén a (7) bekezdésben meghatározott 3 éves törlesztésszüneteltetés további 2 évvel meghosszabbodik, ha a 3 éves szüneteltetés letelte előtt legalább 60 nappal a támogatott személyek erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be a hitelintézethez."

(7) Az R4. 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A törlesztés szüneteltetése időszakának lejártát követően a törlesztési kötelezettség tovább folytatódik, amelyről a hitelintézet tájékoztatást küld a támogatott személyeknek."

25. § (1) Az R4. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a támogatott személyek egyike a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal, az özvegy a halotti anyakönyvi kivonat 60 napon belül történő csatolása esetén a kamattámogatásra az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően akkor is jogosult, ha nem teljesült a 14. § (1) bekezdésében foglalt feltétel."

(2) Az R4. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a házastársa halálát követően a támogatott személy újabb házasságot köt, és az új házastársa megfelel a 4. § (1) bekezdés a), b) és d)-f) pontjában foglalt feltételeknek, akkor

a) a 14. § (1) vagy (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén érvényesíthető a törlesztés szüneteltetése, és

b) a 19. §-ban foglaltak fennállása esetén érvényesíthető a gyermekvállalási támogatás."

(3) Az R4. 15. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha a (3) bekezdés szerinti újabb házasságkötés esetén a támogatott személlyel házasságot kötő személy egy másik, az 1. § (1) bekezdése szerinti kölcsön vonatkozásában maga is támogatott személynek minősül, akkor közös gyermekük után a törlesztés szüneteltetése, valamint a gyermekvállalási támogatás a támogatott személy és az új házastársa együttes döntésén alapuló választása szerint csak az egyik, mindkét jogosultság esetén ugyanazon kölcsön keretében érvényesíthető."

(4) Az R4. 15. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A kamattámogatás megszűnését követően a támogatott személyek által fizetendő ügyleti kamat mértéke nem lehet magasabb, mint az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukciókon kialakult - a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított - átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke. Az állampapír-átlaghozamot az ÁKK Zrt. az internetes honlapján minden naptári hónap harmadik munkanapjáig közzéteszi. A közzétett állampapír-átlaghozamot a közzététel naptári hónapját követő hónaptól kell alkalmazni."

26. § (1) Az R4. 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a támogatott személy a házasságának felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását követően, a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül újabb házasságot köt, és az új házastársa megfelel a 4. § (1) bekezdés a), b) és d)-f) pontjában foglalt feltételeknek, a 14. § (1) bekezdése szerinti időtartam számítása újrakezdődik, és

a) az új házastárs hitelintézetnek történő bejelentését követő hónap törlesztési esedékességének napjától érvényesíthető a kamattámogatás és

b) a 14. § (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén érvényesíthető a törlesztés szüneteltetése és a 19. §-ban foglaltak fennállása esetén a gyermekvállalási támogatás."

(2) Az R4. 16. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Ha a (6) bekezdés szerinti újabb házasságkötés esetén a támogatott személlyel házasságot kötő személy egy másik, az 1. § (1) bekezdése szerinti kölcsön vonatkozásában maga is támogatott személynek minősül, akkor közös gyermekük után a törlesztés szüneteltetése, valamint a gyermekvállalási támogatás a támogatott személy és az új házastársa együttes döntésén alapuló választása szerint csak az egyik, mindkét jogosultság fennállása esetén ugyanazon kölcsön keretében érvényesíthető."

27. § (1) Az R4. 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 14. § szerinti törlesztés szüneteltetése alatt az (1) bekezdés szerinti kezességvállalási díj fizetése is szünetel."

(2) Az R4. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hitelintézet a megfizetett kezességvállalási díjat havonta egyszer, a következő hónap 5. munkanapjáig átutalja a kincstár által meghatározott számlára."

28. § (1) Az R4. 19. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Ha a kölcsönkérelmet ikervárandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően nyújtják be, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönkérelemmel egyidejűleg is be lehet nyújtani, azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.

(4) A (3) bekezdésben nem említett esetben a gyermekvállalási támogatás iránti kérelem

a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően - ideértve a szülést követő időszakot is - legkésőbb a gyermek születését,

b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását,

c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó, a 9. § (2) bekezdés c) pontja szerinti igazolás keltét

követő 60 napig nyújtható be."

(2) Az R4. 19. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A jogosultságot megalapozza, ha annak - (1) és (2) bekezdés szerinti - feltétele a kölcsönkérelem és a gyermekvállalási támogatás iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennáll."

29. § Az R4. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A gyermekvállalási támogatást a kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtását követő 3. munkanapon kell előtörlesztésként elszámolni. A gyermekvállalási támogatás elszámolt összegének megállapításánál az elszámolás napján fennálló, nem lejárt tőke- és nem lejárt ügyleti kamattartozás összegét kell figyelembe venni."

30. § Az R4. a következő 30. §-sal egészül ki:

"30. § (1) A gyermekvállalás és az otthonteremtés támogatásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. § (1) bekezdését, 13. § (3) bekezdését, 14. § (4), (4a) és (6)-(7a) bekezdését, 15. § (2), (3), (3a) és (10) bekezdését, 18. § (1a) és (3) bekezdését, 19. § (1), (4) és (4a) bekezdését, 20. § (1) bekezdését és 21. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépését megelőzően megkötött kölcsönszerződésekre is alkalmazni kell.

(2) A Módr.-rel megállapított 2. § (3) bekezdését, 4. § (2) bekezdés a) és b) pontját, 4. § (2a) bekezdését, 5. § (2) bekezdés a) pontját, (5) bekezdés d), e) és h) pontját, (8) bekezdését, 6. § (1a) és (4) bekezdését, 9. § (2) bekezdés b) pontját, 13. § (3) bekezdését, 14. § (4), (4a), (6a)-(7a) bekezdését, valamint 19. § (1) és (4a) bekezdését, továbbá a Módr. 18. § (1) bekezdésével megállapított 4. § (1) bekezdés c) pontját a Módr. hatálybalépésekor már benyújtott kérelmekre és megkezdett eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.

(3) A Módr.-rel megállapított 14. § (6) bekezdése és 19. § (4) bekezdése hatálybalépésekor már fennálló támogatási szerződésekhez, illetve folyamatban lévő kérelmekhez kapcsolódó jogosultságok esetén az ott meghatározott határidőket a Módr. hatálybalépésének napjától kell számítani, amennyiben a hatálybalépés időpontjában az adott határidő már eltelt, vagy abból a teljes időtartamánál kevesebb van hátra.

(4) A Módr.-rel megállapított 2. és 3. mellékletben meghatározott tartalmú dokumentummal a Módr. hatálybalépésekor már megkötött kölcsönszerződéseknél is igazolhatóak a jogosultsági feltételek."

31. § Az R4.

a) az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel,

b) a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel

egészül ki.

32. § (1) Az R4.

a) 2. § (1) bekezdés 1. pontjában az "- a halva született vagy elhunyt gyermek kivételével - velük közös háztartásban élő" szövegrész helyébe a "velük közös háztartásban - a várandósság 12. hete utáni időszakban elhalt magzat, valamint a halva született és az elhunyt gyermek kivételével - élő" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdés a) pontjában a "saját és kiskorú gyermekeik" szövegrész helyébe a "saját és a kölcsönkérelem benyújtását követően született vagy örökbefogadott gyermekeik" szöveg,

c) 6. § (3) bekezdésében a "10 napos határidő tűzésével" szövegrész helyébe a "10 munkanapos határidő tűzésével" szöveg,

d) 6. § (4) bekezdésében a "10 napon belül" szövegrész helyébe a "10 munkanapon belül" szöveg,

e) 9. § (2) bekezdés c) pontjában az "illetve halva születés vagy vetélés esetén az ennek megtörténtét igazoló okiratot" szövegrész helyébe a "vagy az előbbi okiratok helyett a magzat elhalása esetén a 3. mellékletben meghatározott tartalmú dokumentumot, halva születése esetén a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendelet szerinti okiratot, vagy az élve született gyermek elhalálozása esetén az ennek megtörténtét igazoló halotti anyakönyvi kivonatot," szöveg,

f) 11. § (2) bekezdésében a "futamideje a 20 évet nem haladhatja meg" szövegrész helyébe a "futamideje legalább 5 év, de a 20 évet nem haladhatja meg" szöveg, és az "igénybe vett szüneteltetés" szövegrész helyébe az "igénybe vett törlesztésszüneteltetés" szöveg,

g) 14. § (5) bekezdésében a "be lehet nyújtani" szövegrész helyébe a "be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját" szöveg,

h) 15. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "(9) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(10) bekezdésben" szöveg,

i) 19. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "feltételeknek megfelelő" szövegrész helyébe a "feltételeknek megfelelő gyermekeik közül a" szöveg,

j) 19. § (6) bekezdésében a "magzat, illetve gyermek" szövegrész helyébe a "gyermek" szöveg,

k) 20. § (1) bekezdésében a "támogatás iránti kérelmet elutasítja" szövegrész helyébe a "támogatás és a törlesztésszüneteltetés iránti kérelmet elutasítja" szöveg,

l) 22. § (2) bekezdésében a "babaváró támogatás, illetve szüneteltetés" szövegrész helyébe a "gyermekvállalási támogatás, illetve a törlesztés szüneteltetése" szöveg, a "gyermek születését, a halvaszületést, illetve a vetélést" szövegrész helyébe a "gyermek születését vagy a magzat elhalását, halva születését vagy az élve született gyermek elhalálozását a 9. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően" szöveg,

m) 22. § (4) bekezdésében az "5 napon belül" szövegrész helyébe az "5 munkanapon belül" szöveg,

n) 26. § (1) bekezdésében az "a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig" szövegrész helyébe a "haladéktalanul" szöveg,

o) 1. mellékletében az "igénylő és házastársa" szövegrész helyébe az "igénylők" szöveg

lép.

(2) Az R4.

a) 4. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a "társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a" szövegrész helyébe a "társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés c) pontjában az "5. § (1) bekezdés a), b) vagy e)-j) pontja" szövegrész helyébe a "6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja" szöveg

lép.

33. § Hatályát veszti az R4.

a) 4. § (1) bekezdés g) pontja,

b) 5. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja,

c) 5. § (4) bekezdés a) pontjában a "személyi azonosítóját," szövegrész,

d) 5. § (5) bekezdés c) pontja,

e) 15. § (5) bekezdése és

f) 26. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja.

5. Záró rendelkezések

34. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése, a 6. § (2) bekezdése, a 13. §, valamint a 32. § (2) bekezdése 2020. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez

A várandósság igazolása a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti kedvezmények és támogatások igénybevételéhez

Alulírott, a várandósgondozásban részt vevő szülész-nőgyógyász szakorvos igazolom, hogy az 1. pontban nevezett személy várandóssága fennáll.

I. A várandós személy személyes adatai

1. neve

2. születési neve

3. anyja neve

4. születési helye és ideje

5. lakcíme

II. A várandósság adatai

1. a várandósság 12. hete betöltésének napja

2. szülés várható időpontja

3. magzatok száma

III. Az igazolást kiállító szülész-nőgyógyász szakorvos adatai

1. szakorvos orvosi neve

2. szakorvos alapnyilvántartási száma

3. dátum

4. szakorvos aláírása és bélyegzője"

2. melléklet a 252/2020. (V. 29.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez

Igazolás a magzat elhalásáról a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti kedvezmények és támogatások igénybevételéhez

I. Az igazolást kérő személyes adatai

1. neve

2. születési neve

3. anyja neve

4. születési helye és ideje

5. lakcíme

II. Az igazolás adatai

a magzat elhalásának napja

III. Az igazolást kiállító szülész-nőgyógyász szakorvos adatai

1. szakorvos orvosi neve

2. szakorvos alapnyilvántartási száma

3. dátum

4. szakorvos aláírása és bélyegzője"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére