265/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. § A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 37. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Azok a 2020. május 23. előtt kiadott járművezetői igazolványok, amelyeken nem szerepel a 95. harmonizált uniós kód, lejáratuk időpontjáig érvényesek."

2. § Az R1. 38. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"f) az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló 2003/59/EK irányelv és a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. április 18-i (EU) 2018/645 európai parlamenti és tanácsi irányelv."

3. § Az R1. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Az R1.

a) 2. melléklet 2. pont 2.2. alpontjában, 3. pontjában, 4. pont 4.1. alpontjában a "95. sz. közösségi kód" szövegrész helyébe a "95. harmonizált uniós kód" szöveg,

b) 2. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában a "95. számú közösségi kód" szövegrész helyébe a "95. harmonizált uniós kód" szöveg,

c) 2. melléklet 5. pont 5.7. alpontjában a "használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak" szövegrész helyébe a "használandó anyagot, felszerelést vagy gépet szállítanak" szöveg

lép.

2. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A 2. mellékletben a "B" kategória meghatározásától eltérően, belföldön a 3500 kg-ot meghaladó, de 4250 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű, pótkocsi nélküli olyan jármű is vezethető, amely az Országos Mentőszolgálat sürgősségi betegellátást végző mentőjárműve."

(2) Az R2. 5. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) Legalább két éve érvényes "B" kategóriájú vezetői engedéllyel - amely nem kezdő vezetői engedély -a 2. mellékletben a "B" kategória meghatározásától eltérően, belföldön a 3500 kg-ot meghaladó, de 4250 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű, pótkocsi nélküli, alternatív üzemanyaggal működő jármű is vezethető, feltéve, hogy

a) a 3500 kg feletti tömeg a meghajtó rendszernek az ugyanolyan méretű, külső gyújtású vagy kompressziós gyújtású hagyományos belső égésű motorral ellátott jármű meghajtórendszeréhez viszonyított többlettömegének eredménye, valamint

b) a teherbíró kapacitás ugyanezen nem alternatív üzemanyagú járműhöz viszonyítva nem nagyobb."

6. § Az R2. 84. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A törzskönyvet csak a tulajdonosnak, illetve arra feljogosított meghatalmazottnak, valamint a magyar állam tulajdona esetén, ha a vagyonszerzés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (6) vagy (9) bekezdése alapján történt, a vagyonkezelő részére lehet kiadni."

7. § Az R2. 121. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"g) az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló 2003/59/EK irányelv és a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. április 18-i (EU) 2018/645 európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke."

8. § Az R2.

a) 1/B. §-ában a "Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: XIII. Kerületi Hivatal)" szövegrész helyébe a "központi okmányirodai feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Központi Okmányiroda)" szöveg,

b) 1/C. §-ában a "Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró XIII. Kerületi Hivatala" szövegrész helyébe a "Központi Okmányiroda" szöveg,

c) 10. § (7) bekezdésében, a 18. § (6) bekezdésében, az 58. § (3) bekezdésében, a 75. § (14) bekezdésében, a 79. § (2), (3) és (5) bekezdésében, valamint a 15. melléklet II. "A járműkísérő lap kitöltésének szabályai" alcím I. pont a) alpontjában a "XIII. Kerületi Hivatal" szövegrész helyébe a "Központi Okmányiroda" szöveg,

d) 25. §-ában a "XIII. Kerületi Hivatalnál" szövegrész helyébe a "Központi Okmányirodánál" szöveg,

e) 25/A. § (1) és (2) bekezdésében a "95. számú közösségi kód" szövegrészek helyébe a "95. harmonizált uniós kód" szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § (2) bekezdése 2021. május 23-án lép hatályba.

10. § Ez a rendelet az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló 2003/59/EK irányelv és a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. április 18-i (EU) 2018/645 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 265/2020. (VI. 11.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 2. melléklet 2. pontja a következő 2.6. alponttal egészül ki:

(A tagállam állampolgára az 1. pontban meghatározott képesítés megszerzését igazolhatja)

"2.6. az 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt járművezetői igazolvánnyal, amennyiben az igazolványban szerepel a 95. harmonizált uniós kód."

2. Az R1. 2. melléklet 5. pont 5.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1. pontban meghatározott képesítés megszerzésére nem kötelezett az a járművezető, aki olyan járművet vezet:)

"5.2. amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság, közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület, önkéntes mentőszervezet, mentőszolgálat tart üzemben és használja a számukra meghatározott feladataik ellátása során,"

3. Az R1. 2. melléklet 5. pont 5.4-5.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az 1. pontban meghatározott képesítés megszerzésére nem kötelezett az a járművezető, aki olyan járművet vezet:)

"5.4. amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófaelhárítás céljából használnak, beleértve azt a járművet is, amelyet humanitárius segély nem díj ellenében végzett szállítására használnak,

5.5. amelyet a vezetői engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használ, feltéve, hogy azt nem használja díj ellenében végzett árufuvarozásra és személyszállításra,

5.6. amely nem kereskedelmi célú árufuvarozásra és személyszállításra használt jármű,"

4. Az R1. 2. melléklet 5. pontja a következő 5.8. alponttal egészül ki:

(Az 1. pontban meghatározott képesítés megszerzésére nem kötelezett az a járművezető, aki olyan járművet vezet:)

"5.8. amely vezetéséhez D vagy D1 kategóriájú vezetői engedély szükséges, és amelyet a karbantartó személyzet utas nélkül a közúti fuvarozó által használt legközelebbi karbantartó bázis közelében található karbantartási központba és onnan visszavezet, feltéve, hogy nem a járművezetés a gépjárművezető fő tevékenysége."

5. Az R1. 2. melléklete a következő 6. ponttal egészül ki:

"6. Az 1. pontban meghatározott képesítés megszerzése nem kötelező a mezőgazdaság, kertészet, erdőgazdálkodás, földművelés vagy halászat területén működő vállalkozás által saját tevékenységi körén belül áruszállításra használt vagy gépjárművezető nélkül bérelt járművekre, kivéve, ha

a) a járművezetés a gépjárművezető fő tevékenységének része, vagy

b) a megtett távolság meghaladja a járművet tulajdonló, bérlő vagy lízingelő vállalkozás telephelyétől a 100 km távolságot."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére