26/2020. (VII. 15.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. és 5. § tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. § tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1., 5., 7. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben -,

a 4. alcím tekintetében az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosítása

1. § A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a menekültügyi feladatai keretében)

"e) fenntartja a befogadó állomást és a menekültügyi őrzött befogadó központot (a továbbiakban: befogadó központ);"

2. § Az R1. 1. melléklet 1. pontjában a "fenntartott befogadó állomás annak" szövegrész helyébe a "fenntartott befogadó állomás, a közösségi szállás, azok" szöveg lép.

2. A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

3. § A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet 11. alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:

"20/A. § A Szabs. tv. 160. § (1a) bekezdése szerinti adatokat a szabálysértési nyilvántartási rendszerhez az erre a célra kialakított, a szabálysértési nyilvántartási rendszer távoli elérését lehetővé tévő számítástechnikai alkalmazásban adja meg az ehhez az alkalmazáshoz hozzáférő, egyedi azonosítóval rendelkező személy."

3. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

4. § A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 11/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bíróság a Szabs. tv. 141. § (2f) és (2j) bekezdése szerinti adattovábbítást az általa használt informatikai rendszer igénybevételével automatizált informatikai megoldással teljesíti a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott központi bírságkezelő szerv (a továbbiakban: központi bírságkezelő szerv) által használt informatikai rendszer felé."

5. § Az R2. 11. § (5) bekezdésében az "a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott központi bírságkezelő szerv (a továbbiakban: központi bírságkezelő szerv)" szövegrész helyébe az "az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv területi szervei" szöveg lép.

6. § Az R2. 22/A. § (2) bekezdésében az "a központi bírságkezelő szerv" szövegrész helyébe az "az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv területi szervei" szöveg lép.

4. Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 23.) BM rendelet módosítása

7. § Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 23.) BM rendelet 10/D. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A központi szerv az eljáró szerv részére)

"b) a technikai kapcsoló számhoz rendelten a Törvény 12/D. § (3) bekezdése szerinti összehasonlító tevékenység eredményét"

[a (2) bekezdés szerinti rendszer útján biztosítja.]

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Tartalomjegyzék