Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

Bővebben

2015. évi CLXXXVIII. törvény

az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről[1]

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

57/2021. (II. 10.) Korm. rendelet (különösen: 3. §)

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában

a) polgár: az a természetes személy, akinek adatai az arckép profil nyilvántartásban szerepelnek,

b) arcképmás: olyan, a polgár arcképéről informatikai eszköz igénybevételével készített vagy informatikai eszköz igénybevételével feldolgozható felvétel, mely alkalmas arckép profil képzésére,

c) arckép profil: az arcképmásból képzett alfanumerikus adatsor, mely az annak alapjául szolgáló arcképmás rekonstruálására nem alkalmas,

d) arcképelemző rendszer: az arckép profilok létrehozására, valamint összehasonlító elemzésére képes, a személyazonosítást elősegítő informatikai alkalmazás,

e)[2] központi szerv: a nyilvántartás vezetéséért, valamint az arcképelemző rendszer működtetéséért felelős, a Kormány által rendeletben kijelölt központi államigazgatási szerv,

f) technikai kapcsoló szám: az adatközlésre kötelezett szerv által képzett olyan alfanumerikus azonosító, amelynek célja a polgár természetes személyazonosító adatainak, valamint arcképmásának az arckép profil adataihoz történő hozzárendelése,

g)[3] arcképelemző tevékenység: az arcképelemző rendszer informatikai jellegű összehasonlító elemzésén alapuló, az elemzést végző személy elemző és kiértékelő tevékenységével kapcsolatos eljárások összessége,

h)[4] adatközlésre kötelezett szerv: a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, a központi idegenrendészeti nyilvántartásnak a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény (a továbbiakban: Btátv.) 254. §-a, 256. §-a, 258. §-a és 259. §-a szerinti résznyilvántartásait, a menekültügyi nyilvántartást és a központi útiokmány-nyilvántartást vezető szerv, valamint a bűnügyi nyilvántartó szerv,

i) nyilvántartás: az arcképelemzési nyilvántartás,

j)[5] arckép profil nyilvántartás: az adatközlésre kötelezett szerv által átadott arcképmásból képzett arckép profilt, az ahhoz rendelt technikai kapcsoló számot és a metaadatokat tartalmazó hatósági nyilvántartás,

k)[6] igénybevételre jogosult szerv: az arcképelemző tevékenység igénybevételére jogosult szerv,

l)[7] arcképelemző tevékenységet végző szerv: az arcképelemző tevékenység ellátásáért felelős, a Kormány által rendeletben kijelölt szerv,

m)[8] metaadat: az arckép profil alapját képző arcképmás nyilvántartásba kerülésének a dátuma, valamint az arcképmáshoz tartozó személy születési éve és neme.

n)[9] automatizált összehasonlítás: az arcképelemző rendszer gépi interfész útján történő igénybevételével végzett, elemzői kiértékelés nélküli, szoftveres arckép-összehasonlításon alapuló eljárás,

o)[10] találati lista: az arcképelemző rendszer által elvégzett informatikai jellegű összehasonlító tevékenység eredménye alapján képzett, arckép profilokat, technikai kapcsoló számokat, valamint az arckép profilok alapját képező arcképmásokat és azok metaadatait tartalmazó adathalmaz.

p)[11] hozzáférésre felhatalmazott személy: az igénybevételre jogosult szerv nevében hozzáférésre felhatalmazott személy,

2. A törvény alapelvei

2. § (1)[12] A központi szerv és az arcképelemző tevékenységet végző szerv az arckép profil nyilvántartással kapcsolatos adatkezelési tevékenységét minden más adatkezeléstől elkülönítetten végzi.

(2) Kizárólag a központi szerv kezelheti az arckép profilok összességét.

(3)[13] Az arcképelemző tevékenységet végző szerv kizárólag az e törvényben meghatározott célból és kizárólag az igénybevételre jogosult szerv részére végezhet arcképelemző tevékenységet.

(4)[14] A központi szerv és az arcképelemző tevékenységet végző szerv az általa kezelt arckép profilt más szerv vagy személy számára nem teheti hozzáférhetővé.

II. FEJEZET

A NYILVÁNTARTÁS FOGALMA ÉS ADATTARTALMA

3. A nyilvántartás

3. § (1) A nyilvántartást a központi szerv vezeti. A nyilvántartás az arckép profil nyilvántartásból, valamint a jogosultság nyilvántartásból áll.

(2)[15] A nyilvántartás vezetésére és az ahhoz kapcsolódó hatósági eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) Az arckép profil nyilvántartás vezetésének a célja

a) a bűncselekmények megelőzése, megakadályozása, felderítése és megszakítása, valamint az elkövetők elfogása és felelősségre vonása,

b) a büntetés-végrehajtási intézetbe történő befogadás során az elítélt és az egyéb jogcímen fogvatartott személy azonosítása,

c) a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Körtv.) 8. § (1) bekezdésében meghatározott személyek azonosítása és az eltűnt személyek felkutatása,

d) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány kiadására irányuló közigazgatási hatósági eljárásokban a kérelmező azonosítása,

e)[16] a nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve a titkos információgyűjtés folytatására, valamint a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervek ezen tevékenységének támogatása,

f) a nemzetbiztonsági szolgálatok által végzett nemzetbiztonsági ellenőrzés, valamint törvényben meghatározott felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladataik támogatása és az objektumok műveleti védelme,

g) törvényben meghatározott személyvédelmi feladatok ellátása,

h) jogszabályban meghatározott központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelme,

i) a bűncselekmények megelőzése, felderítése és a büntetőeljárás lefolytatása érdekében segítségnyújtás a külföldi hatóságok részére azon személy azonosításában, akivel szemben az eljárást folytatják,

j) rendkívüli halál esetén, illetve ismeretlen személyazonosságú holttest azonosítása érdekében folytatott közigazgatási eljárás során az ismeretlen személyazonosságú holttest, valamint az ismeretlen személyazonosságú személyek álló- vagy mozgófelvételek, rajzok alapján történő azonosítása,

k) a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvényben (a továbbiakban: Tvdt.) a Tanúvédelmi Szolgálat részére meghatározott feladatok ellátása,

l) az államhatár átlépésére jelentkező személyek személyazonosságának megállapítása,

m)[17] a Btátv. alapján harmadik országbeli állampolgárnak minősülő személy személyazonosságának idegenrendészeti eljárás keretében történő megállapítása,

n) a menedékjogról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek személyazonosságának megállapítása, valamint

o) a magyar állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás során a kérelmező személyazonosságának megállapítása.

p)[18] a rendőri intézkedéssel érintett személyek személyazonosságának megállapítása, ellenőrzése,

q)[19] az elektronikus ügyintézést igénybe vevő személyek személyazonosság-ellenőrzésének támogatása az ügyfélazonosítás keretében,

r)[20] az elektronikus ügyintézés során a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárásokban a személyazonosság ellenőrzésének támogatása.

s)[21] az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti arcképes azonosításra épülő telemedicina szolgáltatás esetében a beteg azonosítása.

t)[22]

u)[23] a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 63. §-a szerinti személyazonosság-ellenőrzésének támogatása,

w)[24] a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések megelőzése, megakadályozása, felderítése és a cselekmény megszakítása, valamint az elkövetők felelősségre vonása.

(4) A jogosultsági nyilvántartás vezetésének a célja az igénybevételre jogosult szerv, a hozzáférésre felhatalmazott személy, valamint a központi szervnek az arcképelemző rendszer működtetésére jogosult tagja arckép profil nyilvántartáshoz való hozzáféréséhez szükséges adatainak tárolása, valamint az adatkezelés jogszerűsége ellenőrzésének biztosítása.

4. Az arckép profil nyilvántartás

4. § (1) Az arckép profil nyilvántartás tartalmazza

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt arcképmásból képzett arckép profilokat,

b)[25] a központi idegenrendészeti nyilvántartásnak a Btátv. 254. § szerinti résznyilvántartásában tárolt arcképmásból képzett arckép profilokat,

c)[26] a központi idegenrendészeti nyilvántartásnak a Btátv. 256. § szerinti résznyilvántartásában tárolt arcképmásból képzett arckép profilokat,

d)[27] a központi idegenrendészeti nyilvántartásnak a Btátv. 258. § szerinti résznyilvántartásában tárolt arcképmásból képzett arckép profilokat,

e)[28] a központi idegenrendészeti nyilvántartásnak a Btátv. 259. § szerinti résznyilvántartásaiban tárolt arcképmásból képzett arckép profilokat,

f) a menekültügyi nyilvántartásban tárolt arcképmásból képzett arckép profilokat,

g)[29] a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szereplő, úti okmánnyal rendelkező magyar állampolgárok útiokmány-nyilvántartásban tárolt arcképmásából képzett arckép profilokat, valamint

h)[30] a bűnügyi nyilvántartási rendszer részét képező személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartásában tárolt fényképek közül a szemből készített arcképmásból képzett arckép profilokat,

i)[31] az a)-h) pontban meghatározott adathoz rendelt technikai kapcsoló számot, valamint a metaadatokat.

(2)[32] Az adatközlésre kötelezett szerv az általa vezetett nyilvántartásban szereplő természetes személyhez és annak arcképmásához rendelten technikai kapcsoló számot képez. Az adatközlésre kötelezett szerv az arcképmást, a technikai kapcsoló számot és a metaadatokat közvetlen adatkapcsolat útján továbbítja a központi szerv részére.

(3)[33] A (2) bekezdés szerint továbbított arcképmásból a központi szerv arckép profilt képez és azt a technikai kapcsoló számmal és a metaadatokkal együtt nyilvántartásba veszi. A központi szerv az arckép profil és a technikai kapcsoló szám nyilvántartásba vételét követően a részére továbbított arcképmást haladéktalanul törli.

(4) Ha az adatközlésre kötelezett szerv a természetes személy több arcképmását tartja nyilván, a (2) és (3) bekezdés szerinti eljárást valamennyi arcképmás tekintetében le kell folytatni.

(5) Ha az adatközlésre kötelezett szerv a természetes személyhez kapcsolódóan új arcképmást vesz nyilvántartásba, a (2) bekezdés szerinti eljárást az új arcképmás nyilvántartásba vételétől számított három napon belül lefolytatja.

(6)[34] Az adatközlésre kötelezett szerv értesíti a központi szervet azon arckép profil technikai kapcsoló számáról, amelyhez tartozóan az általa kezelt arcképmás a nyilvántartásból törlésre került.

(6a)[35] A bűnügyi nyilvántartó szerv kivételével az adatközlésre kötelezett szerv értesíti a központi szervet azon arckép profil technikai kapcsoló számáról, amelyhez tartozóan az általa kezelt arcképmás nyilvántartásba vételétől számított

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben 15 év,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben 8 év,

c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben 8 év,

d) az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben 6 év,

e) az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben 20 év,

f) az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott esetben 10 év,

g) az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott esetben 15 év

eltelt és az adott személyhez tartozó újabb arcképmáshoz rendelten technikai kapcsoló számot képzett.

(7)[36] A központi szerv az adatközlésre kötelezett szerv (6) bekezdésben meghatározott értesítése alapján haladéktalanul törli a nyilvántartásból az értesítésben megjelölt technikai kapcsoló számot, az ahhoz tartozó, általa kezelt arckép profilt és a metaadatokat, valamint az adatközlésre kötelezett szerv az ezen arckép profil alapjául szolgáló arcképmáshoz kapcsolódóan általa nyilvántartott technikai kapcsoló számot.

5. § (1) Az adatközlésre kötelezett szerv által képzett technikai kapcsoló szám tartalmát és képzési szabályát a központi szerv, valamint az igénybevételre jogosult szerv nem határozhatja meg.

(2)[37] A technikai kapcsoló számot kizárólag az adatközlésre kötelezett szerv, valamint a központi szerv és az arcképelemző tevékenységet végző szerv kezelheti, az kizárólag az adatigénylésre jogosult szerv kérelmére végzett arcképelemző tevékenység keretében az igénybevételre jogosult szerv és az adatközlésre kötelezett szerv részére, illetve a polgár tájékoztatásával és személyes adataihoz való hozzáférési jogának gyakorlásával összefüggő feladatok ellátása érdekében az adatközlésre kötelezett szerv részére továbbítható.

(3) A technikai kapcsoló szám képzése kizárólag oly módon történhet, hogy abból ágazati azonosító kód vagy egyéb személyazonosító adat ne legyen megismerhető.

(4) A technikai kapcsoló szám képzése kizárólag egyedileg történhet.

(5) A technikai kapcsoló szám nem lehet alkalmas adatkezelések összekapcsolására, illetve általánosan használt azonosító kódként történő felhasználásra.

5. A jogosultság nyilvántartás

6. §[38] (1) A központi szerv a nyilvántartásban kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, törlése, sérülése vagy megsemmisülése elleni védelem, illetve az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából az elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével a nyilvántartás számára adatközlésre kötelezett szervekről, a nyilvántartásban a központi szerv által végzett adatkezelésekről, illetve az igénybevételre jogosult szervekről és az igénybevételre jogosult szervek nevében hozzáférésre felhatalmazott felhasználókról, valamint az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző rendszer működtetésére jogosult felhasználóiról jogosultsági nyilvántartást vezet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:

a) az adatközlésre kötelezett szerv és a központi szerv

aa) megnevezését,

ab) székhelyét, levelezési címét,

ac) elektronikus levélcímét, telefonszámát,

b) az igénybevételre jogosult szerv

ba) megnevezését,

bb) levelezési címét,

bc) telefonszámát,

bd) elektronikus levélcímét, valamint

be) hozzáférési jogosultságának típusát, keletkezésének és törlésének tényét és időpontját,

c) a hozzáférésre felhatalmazott személy

ca) nevét,

cb) személyi azonosítóját, ennek hiányában természetes személyazonosító adatait,

cc) beosztását,

cd) szervezeti egységét,

ce) hozzáférési jogosultságának terjedelmét és körét, keletkezésének és törlésének tényét és időpontját,

cf) egyedi azonosítóját.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az arcképelemző rendszer működtetésére jogosultak tekintetében az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az arcképelemző tevékenységet végző szerv

aa) megnevezését,

ab) levelezési címét,

ac) telefonszámát,

ad) telefaxszámát,

ae) elektronikus levélcímét,

af) hozzáférési jogosultsága típusát, keletkezésének és törlésének tényét, valamint időpontját;

b) az arcképelemző rendszer használatával elemző-kiértékelő tevékenységet folytató személy

ba) nevét,

bb) személyi azonosítóját, ennek hiányában természetes személyazonosító adatait,

bc) beosztását,

bd) szervezeti egységét,

be) hozzáférési jogosultsága terjedelmét és körét, keletkezésének és törlésének tényét, valamint időpontját,

bf) hozzáférési jogosultságához rendelt felhasználói azonosítóját.

(4) A központi szerv a (2) és (3) bekezdésben meghatározott adatokat a jogosultság törlésétől számított húsz évig kezeli.

(5) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban kezelt adatok teljes körét megismerheti

a) az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH),

b) az adatokkal való visszaélésre utaló bűncselekmények megelőzése, felderítése, valamint büntetőeljárás lefolytatása céljából a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság,

c) törvényben meghatározott felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési célból a nemzetbiztonsági szolgálatok.

7. § (1) Az arcképelemző tevékenység igénybevételéhez szükséges egyedi azonosítókat az igénybevételre jogosult szerv a központi szervhez benyújtott kérelemben igényli.

(2)[39] Az egyedi azonosító iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 6. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a 6. § (2) bekezdés c) pont ca)-ce) alpontjában meghatározott adatokat.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásról, így különösen a hozzáférési felhatalmazás megszűnéséről az igénybevételre jogosult szerv - az adatváltozást követő három munkanapon belül - értesíti a központi szervet.

(4)[40] A központi szerv a kérelem alapján a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban történő azonosítás céljából az adatszolgáltatás igénybevételéhez, e cél megvalósulásához szükséges ideig kezeli az érintett kérelemben megadott személyi azonosítóját, amelyet kizárólag a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv részére jogosult továbbítani.

8. § A központi szerv az egyedi azonosító iránti kérelem beérkezésétől számított nyolc munkanapon belül tájékoztatja az igénybevételre jogosult szervet a hozzáférésre felhatalmazott személy egyedi azonosítóiról, valamint az arcképelemző tevékenység igénybevételéhez szükséges technikai ismeretekről.

6. Az igénybevételre jogosult szervek

9. § (1)[41] A 3. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célból jogosult az általa folytatott büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság a rendelkezésükre álló vagy általuk rögzített arcképmás felhasználásával az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni a terhelt személyazonosságának megállapítása, valamint ellenőrzése érdekében.

(2) A 3. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célból jogosult

a)[42] az általa folytatott büntetőeljárásban az előkészítő eljárást folytató szerv, a nyomozó hatóság, az ügyészség a feltételezett elkövetőről,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 7. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatának ellátása során,

c) a terrorizmust elhárító szerv az Rtv. 7/E. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatainak ellátása során

az általa kezelt arcképmás felhasználásával az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni az ismeretlen személy azonosítása érdekében.[43]

(3)[44] A 3. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott célból jogosult a büntetés-végrehajtási intézet az elítélt vagy egyéb jogcímen fogvatartott személy jogszerűen kezelt vagy rögzített arcképmásának felhasználásával az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni a büntetés-végrehajtási intézetbe befogadni kívánt elítélt vagy egyéb jogcímen fogvatartott személy személyazonosságának megállapítása, valamint ellenőrzése érdekében.

(4)[45] A 3. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott célból jogosult a körözési eljárást folytató szerv az általa kezelt arcképmás felhasználásával az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni a Körtv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott körözött személyek azonosítása és az eltűnt személyek felkutatása érdekében.

(5)[46] A 3. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott célból a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány kiadására jogosult szerv eljárása során jogosult a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, az útiokmány-nyilvántartásban, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásban kezelt, illetve az eljárás során az eljáró személy által rendelkezésre bocsátott arcképmás felhasználásával a 12/D. § szerinti automatizált összehasonlítást igénybe venni az eljáró személy személyazonosságának ellenőrzése érdekében.

(6) A 3. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott célból jogosult

a) a nemzetbiztonsági szolgálat titkos információgyűjtő tevékenységének,

b)[47] a titkos információgyűjtés folytatására, valamint a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervek ezen tevékenységének

támogatása során a rendelkezésére álló arcképmás felhasználásával az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni személyazonosság ellenőrzése és ismeretlen személy azonosítása érdekében.

(7)[48] A 3. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott célból a nemzetbiztonsági szolgálatok jogosultak a nemzetbiztonsági ellenőrzés, valamint törvényben meghatározott felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági, bűnmegelőzési ellenőrzési és az objektumok műveleti védelme céljából a rendelkezésére álló arcképmás felhasználásával az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni személyazonosság ellenőrzése és ismeretlen személy azonosítása érdekében.

(8) A 3. § (3) bekezdés g) pontjában meghatározott célból jogosult

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv kiemelten védett vezetők tekintetében személyvédelmi feladatai ellátása során,

b) a terrorizmust elhárító szerv a kiemelt személyvédelmi feladatai ellátása során,

c) az Országgyűlési Őrség a házelnök személyvédelme során

a rendelkezésére álló arcképmás felhasználásával az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni személyazonosság ellenőrzése és ismeretlen személy azonosítása érdekében.[49]

(9) A 3. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározott célból jogosult

a) az Alkotmányvédelmi Hivatal a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelme során,

b) az Információs Hivatal az objektumai, valamint a kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévő magyar szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelme során,

c) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a kormányzati tevékenység szempontjából fontos katonai szervek és létesítmények (intézmények), valamint a kormányzati és katonai vezetési objektumok biztonsági védelme során

a rendelkezésére álló arcképmás felhasználásával az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni személyazonosság ellenőrzése, valamint ismeretlen személy azonosítása érdekében.[50]

(10) A 3. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározott célból jogosult

a) az Országgyűlési Őrség az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában, valamint az Országgyűlés Hivatala elhelyezésére szolgáló épületek területén a belépési jogosultság ellenőrzése során,

b) a rendőrség a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények, valamint a kiemelten fontosnak minősített rendőrségi épületek, az ott folyó tevékenységek megfelelő szintű védelme, valamint a belépési jogosultság ellenőrzése során

a rendelkezésére álló arcképmás felhasználásával az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni személyazonosság ellenőrzése érdekében.[51]

(11) A 3. § (3) bekezdés i) pontjában meghatározott célból jogosult az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni a megkereső külföldi hatóság erre irányuló kérelme alapján[52]

a) a jogsegélyt teljesítő magyar szerv külföldi hatóság megkeresésében érkezett álló- vagy mozgófelvételeken, rajzokon szereplő feltételezett elkövetők,

b) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a nemzetközi bűnügyi együttműködés keretében a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül érkezett álló- vagy mozgófelvételeken, rajzokon szereplő feltételezett elkövetők,

c) a terrorizmust elhárító szerv a nemzetközi bűnügyi együttműködés keretében a terrorizmust elhárító szervhez közvetlenül érkezett álló- vagy mozgófelvételeken, rajzokon szereplő személyek

személyazonosságának megállapítása, valamint ellenőrzése érdekében.

(12)[53] A 3. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott célból jogosult az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az ismeretlen személyazonosságú holttest azonosítása céljából folytatott közigazgatási eljárás során a rendelkezésére álló arcképmás felhasználásával az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni ismeretlen személy azonosítása érdekében.

(13) A 3. § (3) bekezdés k) pontjában meghatározott célból jogosult a Tanúvédelmi Szolgálat a rendelkezésére álló vagy általuk rögzített arcképmás adat felhasználásával az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni[54]

a) a Tvdt.-ben meghatározott fenyegetett helyzetben lévő személy vagy érintett,

b) a biztonsági kockázatot felmérő vizsgálat, illetve a különleges óvintézkedések előkészítése és végrehajtása során felmerülő személy,

c) nemzetközi együttműködés keretében a külföldi társszervtől közvetlenül a Tanúvédelmi Szolgálathoz érkezett álló- vagy mozgófelvételeken, rajzokon szereplő személy

személyazonosságának megállapítása, valamint ellenőrzése érdekében.

(14)[55] A 3. § (3) bekezdés l) pontjában meghatározott célból jogosult a rendőrség a határforgalom-ellenőrzés során az államhatár átlépésére jelentkező személyek személyazonosságának megállapítása, valamint ellenőrzése érdekében az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni.

(15)[56] A 3. § (3) bekezdés m) pontjában meghatározott célból jogosult az idegenrendészeti hatóság harmadik országbeli állampolgárnak minősülő személy személyazonosságának megállapítása, valamint ellenőrzése érdekében az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni.

(16)[57] A 3. § (3) bekezdés n) pontjában meghatározott célból jogosult a menekültügyi hatóság a menedékjogról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek személyazonosságának megállapítása, valamint ellenőrzése érdekében az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni.

(17)[58] A 3. § (3) bekezdés o) pontjában meghatározott célból jogosult az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a magyar állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás során a kérelmező személyazonosságának megállapítása, valamint ellenőrzése érdekében az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni.

(18)[59] A 3. § (3) bekezdés w) pontjában meghatározott célból jogosult a bíróság, az előkészítő eljárást lefolytató szerv a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés esetén folytatott eljárásban a rendelkezésére álló vagy általa rögzített arcképmás felhasználásával a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértést elkövető személyazonosságának megállapítása, valamint ellenőrzése érdekében az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni.

9/A. §[60] (1)[61] A 3. § (3) bekezdés p) és w) pontjában meghatározott célból jogosult az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv eljárása során az általa rögzített arcképmás felhasználásával az elkövető vagy az Rtv. 29. §-a alapján igazoltatott személy személyazonosságának megállapítása, valamint ellenőrzése érdekében az arcképelemző rendszer általi automatizált összehasonlítást igénybe venni.

(2)[62] A 3. § (3) bekezdés q) pontjában meghatározott célból jogosult az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv az elektronikus ügyintézés során az általa rögzített arcképmás felhasználásával az elektronikus ügyintézést igénybe vevő személy személyazonossága ellenőrzésének támogatása érdekében a 12/B. § szerinti automatizált összehasonlítást igénybe venni.

(3)[63] A 3. § (3) bekezdés r) pontjában meghatározott célból jogosult a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárások esetén az eljáró szerv, az elektronikus ügyintézés során az általa rögzített arcképmás felhasználásával, az ügyfél személyazonossága ellenőrzésének támogatása érdekében a 12/C. § szerinti automatizált összehasonlítást igénybe venni.

(4)[64] A 3. § (3) bekezdés s) pontjában meghatározott célból jogosult az e-közigazgatásért felelős miniszter az általa rögzített arcképmás felhasználásával a beteg személyazonossága ellenőrzésének támogatása érdekében a 12/B. § szerinti automatizált összehasonlítást igénybe venni.

(5)[65] A 3. § (3) bekezdés u) pontjában meghatározott célból jogosult a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott digitális állampolgárság szolgáltató a felhasználói profil aktiválása során a személyazonosság-ellenőrzésének támogatása érdekében a 12/B. § szerinti automatizált összehasonlítást igénybe venni.

III. FEJEZET

ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELRE JOGOSULT SZERV RÉSZÉRE

7. Arcképelemző tevékenység igénylése a nyilvántartásból

10. § (1)[66] Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az e törvényben meghatározottak szerint az igénybevételre jogosult szerv kérelmére arcképelemző tevékenységet végez.

(2)[67] Az igénybevételre jogosult szerv az arcképelemző tevékenységet végző szerv részére kizárólag az e törvényben meghatározott célból továbbíthat arcképmást. Az igénybevételre jogosult szerv az arcképelemző tevékenységet végző szerv részére csak olyan rendelkezésére álló arcképmást továbbíthat az arcképelemzői tevékenység lefolytatása céljából, amelyet az igénybevételre jogosult szerv törvény alapján jogszerűen kezel.

(3) A nyilvántartásban kezelt adatok statisztikai célra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók és felhasználhatók.

8. Ismeretlen személy azonosításának elemzői támogatása

11. § (1)[68] Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az igénybevételre jogosult szerv által részére továbbított arcképmást a profilképzés sikeressége érdekében előkészíti, majd abból arckép profilt képez. Amennyiben az átadott arcképmás alapján arckép profil nem képezhető, az arcképelemző tevékenységet végző szerv ennek tényéről haladéktalanul értesíti az igénybevételre jogosult szervet.

(2)[69] Az (1) bekezdés szerint képzett arckép profilt az arcképelemző tevékenységet végző szerv az arcképelemző rendszer igénybevételével az arckép profil nyilvántartásban kezelt arckép profilokkal összehasonlítja. Az összehasonlítást megelőzően az arcképelemző tevékenységet végző szerv a metaadatok felhasználásával jogosult az arcképelemző rendszerben szűrési szempontokat meghatározni, és az informatikai alkalmazás segítségével történő összehasonlítás folyamatát a kiválasztott szűrési szempontok alapján megkezdeni.

(3)[70] A (2) bekezdés szerinti összehasonlítást követően az arcképelemző tevékenységet végző szerv az összehasonlítás eredményét kiértékeli.

(4)[71] A (3) bekezdés szerinti feladata ellátása során az arcképelemző tevékenységet végző szerv jogosult az arckép profilhoz rendelt technikai kapcsoló szám felhasználásával az adatközlésre kötelezett szervtől az arckép profil alapjául szolgáló arcképmást igényelni, közvetlen adatkapcsolat útján.

(5)[72] A (3) bekezdésben meghatározott kiértékelési tevékenység elvégzését követően az arcképelemző tevékenységet végző szerv az (1) bekezdésben megjelölt, részére átadott adatokat haladéktalanul törli.

(6)[73] A (3) bekezdés szerinti kiértékelés eredményessége esetén az arcképelemző tevékenységet végző szerv az igénybevételre jogosult szerv részére az igény beérkezésétől számított nyolc munkanapon belül továbbítja a kiértékelés eredményeként kapott arckép profilhoz tartozó, a nyilvántartásban kezelt technikai kapcsoló számot, vagy tájékoztatja az igénybevételre jogosult szervet az arckép profil nyilvántartás tekintetében a nem megfeleltethetőség tényéről.

(6a)[74] A (3) bekezdés szerinti kiértékelés akkor eredményes, ha legalább két elemző személy egymástól függetlenül végzett elemzése során azt állapítja meg, hogy az igénybevételre jogosult szerv által arcképelemző tevékenység céljából átadott arcképmás megfeleltethető az arcképelemző rendszer által végzett összehasonlítás eredményeképpen előálló találati lista egy vagy több elemével.

(6b)[75] A (6) bekezdés szerinti nem megfeleltethetőség tényéről az arcképelemző tevékenységet végző szerv abban az esetben tájékoztatja az igénybevételre jogosult szervet, ha a találati lista elemeivel összehasonlítva az arcképelemző tevékenységet végző szerv nem állapít meg releváns találatot a (3) bekezdés szerinti kiértékelés során.

(7) Az igénybevételre jogosult szerv által a (6) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló szám kizárólag az arcképelemző tevékenység igénybevételét megalapozó ügyben használható fel. A (6) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló számot az igénybevételre jogosult szerv annak átvételét követő második munkanapon köteles törölni.

(8)[76] A (3) bekezdés szerinti kiértékelés eredménytelensége esetén az arcképelemző tevékenységet végző szerv az eredménytelenség tényéről az igénybevételre jogosult szervet nyolc munkanapon belül tájékoztatja.

(8a)[77] A (3) bekezdés szerinti kiértékelés abban az esetben tekinthető eredménytelennek, ha az arcképelemző tevékenység nem végezhető el.

(9)[78] A (2) bekezdésben meghatározott összehasonlítás érdekében a központi szerv teljes körű hozzáférést biztosít az arckép profil nyilvántartás adataihoz, valamint az arckép profil elkészítéséhez szükséges informatikai alkalmazáshoz az arcképelemző tevékenységet végző szerv részére.

(10)[79] Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az általa képzett arckép profilt a (3) bekezdés szerinti kiértékelést követően haladéktalanul törli.

9. A személyazonosság ellenőrzésének elemzői támogatása

12. § (1)[80] Az igénybevételre jogosult szerv - ha törvény alapján a természetes személyazonosító adatok kezelésére jogosult - a 13. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ügyazonosító adat, valamint az érintett személy természetes személyazonosító adatai közlésével az adatközlésre kötelezett szervtől kérheti, hogy az adatközlésre kötelezett szerv az általa vezetett nyilvántartásból a személyazonosság ellenőrzésével érintett személy arcképmásához tartozó technikai kapcsoló számot részére továbbítsa.

(2)[81] Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az igénybevételre jogosult szerv kérelmére az igénybevételre jogosult szerv által részére átadott arcképmást a profilképzés sikeressége érdekében előkészíti, majd abból arckép profilt képez. Amennyiben az átadott arcképmás alapján arckép profil nem képezhető, az arcképelemző tevékenységet végző szerv ennek tényéről haladéktalanul értesíti az igénybevételre jogosult szervet.

(3)[82]

(4)[83] Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az általa képzett arckép profilt az arcképelemző rendszer igénybevételével összehasonlítja a részére az igénybevételre jogosult szerv által továbbított technikai kapcsoló számhoz tartozó arckép profillal.

(5)[84] A (4) bekezdés szerinti összehasonlítást követően az arcképelemző tevékenységet végző szerv az összehasonlítás eredményét kiértékeli.

(5a)[85] Az (5) bekezdés szerinti feladata ellátása során az arcképelemző tevékenységet végző szerv jogosult az arckép profilhoz rendelt technikai kapcsoló szám felhasználásával az adatközlésre kötelezett szervtől az arckép profil alapjául szolgáló arcképmást igényelni közvetlen adatkapcsolat útján.

(5b)[86] Az (5) bekezdés szerinti kiértékelés akkor eredményes, ha legalább két elemző személy egymástól függetlenül végzett elemzése során azt állapítja meg, hogy az igénybevételre jogosult szerv által arcképelemző tevékenység céljából átadott arcképmás és a technikai kapcsoló számhoz tartozó arcképmás megfeleltethető egymással, vagy a megfeleltethetőség ténye nem áll fenn.

(6)[87] Az (5) bekezdés szerinti feladata ellátása során az arcképelemző tevékenységet végző szerv jogosult felhasználni a metaadatokat.

(7)[88] Az (5) bekezdésben meghatározott kiértékelési tevékenység elvégzését követően az arcképelemző tevékenységet végző szerv az (1) bekezdésben megjelölt, részére átadott adatokat haladéktalanul törli.

(8)[89] Az (5) bekezdés szerinti kiértékelő tevékenység eredményessége esetén az arcképelemző tevékenységet végző szerv az igénybevételre jogosult szerv részére az igény beérkezésétől számított nyolc munkanapon belül átadja az arcképelemzői tevékenység eredményét.

(8a)[90] Az (5) bekezdés szerinti kiértékelés abban az esetben tekinthető eredménytelennek, ha az arcképelemző tevékenység nem végezhető el.

(9)[91] Az (5) bekezdés szerinti kiértékelés eredménytelensége esetén az arcképelemző tevékenységet végző szerv az eredménytelenség tényéről az igénybevételre jogosult szervet nyolc munkanapon belül tájékoztatja.

(10)[92] A (4) bekezdésben meghatározott összehasonlítás érdekében az arcképelemző tevékenységet végző szerv teljes körű hozzáférést biztosít az arckép profil nyilvántartás adataihoz, valamint az arckép profil elkészítéséhez szükséges informatikai alkalmazáshoz az arcképelemző tevékenységet végző szerv részére.

(11)[93] Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az általa képzett arckép profilt az (5) bekezdés szerinti kiértékelést követően haladéktalanul törli.

9/A. Személyazonosság megállapításának, ellenőrzésének támogatása rendőri intézkedés vagy szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés esetén folytatott eljárás során automatizált összehasonlítás igénybevételével[94]

12/A. §[95] (1)[96] A központi szerv az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által a 3. § (3) bekezdés p) és w) pontjában meghatározott célból a részére automatizált eljárásban, rendszer-rendszer kapcsolat útján továbbított arcképmásból arckép profilt képez. Amennyiben az átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető, a központi szerv ennek tényéről az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet haladéktalanul tájékoztatja.

(2)[97] Az (1) bekezdés szerint képzett arckép profilt a központi szerv az arcképelemző rendszer igénybevételével az arckép profil nyilvántartásban kezelt, a 4. § (1) bekezdés a) és g) pontja szerinti arckép profilokkal összehasonlítja.

(3)[98] A (2) bekezdés szerinti összehasonlító tevékenység eredményessége esetén a központi szerv az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv részére haladéktalanul továbbítja a kiértékelés eredményeként kapott, sorrendben az első öt legnagyobb egyezőséget mutató arckép profilhoz tartozó, az arckép profil nyilvántartásban kezelt technikai kapcsoló számokat.

(4)[99] Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hozzáférésre felhatalmazott személye az erre a célra rendszeresített eszköz segítségével jogosult átvenni a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, valamint a 4. § (1) bekezdés g) pontja esetén az útiokmány-nyilvántartásból a (3) bekezdés szerint továbbított technikai kapcsoló számhoz tartozó természetes személyazonosító adatokat és az arcképmást.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott továbbítást, valamint a (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követően a központi szerv a (2) bekezdésben megjelölt, részére átadott adatokat, valamint az általa képzett arckép profilt haladéktalanul törli.

(6) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által a (3) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló számok kizárólag az igazoltatás során az arcképelemző rendszer általi automatizált összehasonlítást megalapozó ügyben használhatók fel. A (3) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló számokat az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv annak átvételét követő harminc napon belül köteles törölni.

9/B. Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő személyek személyazonosság-ellenőrzésének támogatása automatizált összehasonlítás igénybevételével[100]

12/B. §[101] (1) Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó elektronikus azonosítás során az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv az ügyfél személyazonosságának ellenőrzése céljából az ügyfélről arcképmást készíthet.

(2) Az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv - ha törvény alapján a természetes személyazonosító adatok kezelésére jogosult - az ügyfél természetes személyazonosító adatai közlésével a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől kérheti, hogy az általa vezetett nyilvántartásból a személyazonosság ellenőrzésével érintett személy utolsó alkalommal nyilvántartásba vett arcképmásához tartozó technikai kapcsoló számot részére továbbítsa.

(3)[102] A központi szerv az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv által a 3. § (3) bekezdés q) és u) pontjában meghatározott célból a részére automatizált eljárásban, rendszer-rendszer kapcsolat útján továbbított arcképmásból arckép profilt képez. Ha az átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető, a központi szerv ennek tényéről az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szervet haladéktalanul tájékoztatja.

(4) A központi szerv az általa képzett arckép profilt az arcképelemző rendszer igénybevételével összehasonlítja a részére az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv által továbbított technikai kapcsoló számhoz tartozó arckép profillal.

(5) A (4) bekezdés szerinti összehasonlító tevékenység eredményessége esetén a központi szerv az elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére haladéktalanul továbbítja az összehasonlító tevékenység eredményét.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott továbbítást, valamint a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követően a központi szerv a (3) bekezdésben megjelölt, részére átadott adatokat, valamint az általa képzett arckép profilt haladéktalanul törli.

(7) Az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv által az ügyfélről készített arcképmás, valamint a (2) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló szám kizárólag az elektronikus ügyintézés során az arcképelemző rendszer általi automatizált összehasonlítást megalapozó ügyben használható fel. Az ügyfélről készített arcképmást, valamint a (2) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló számot az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv annak központi szerv részére történő továbbítását követően haladéktalanul köteles törölni.

9/C. Az elektronikus ügyintézés során a személyazonosság ellenőrzésének támogatása a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárásokban automatizált összehasonlítás igénybevételével[103]

12/C. §[104] (1) Elektronikus ügyintézés keretében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadása során az eljáró szerv (a továbbiakban: elektronikus ügyintézést biztosító szerv) az ügyfélről arcképmást készíthet, amennyiben az ügyfélről egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló eljárásban utolsó alkalommal készített arcképmás nyilvántartásba vételétől három év eltelt.

(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfél természetes személyazonosító adatai közlésével a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől kérheti, hogy az általa vezetett nyilvántartásból a személyazonosság ellenőrzésével érintett személy utolsó alkalommal nyilvántartásba vett arcképmásához tartozó technikai kapcsoló számot részére továbbítsa.

(3) A központi szerv az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által a 3. § (3) bekezdés r) pontjában meghatározott célból a részére automatizált eljárásban, rendszer-rendszer kapcsolat útján továbbított arcképmásból arckép profilt képez. Ha az átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető, a központi szerv ennek tényéről az elektronikus ügyintézést biztosító szervet haladéktalanul tájékoztatja.

(4) A központi szerv az általa képzett arckép profilt az arcképelemző rendszer igénybevételével összehasonlítja a részére az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által továbbított technikai kapcsoló számhoz tartozó arckép profillal.

(5) A (4) bekezdés szerinti összehasonlító tevékenység eredményessége esetén a központi szerv az elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére haladéktalanul továbbítja az összehasonlító tevékenység eredményét.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott továbbítást, valamint a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követően a központi szerv a (3) bekezdésben megjelölt, részére átadott adatokat, valamint az általa képzett arckép profilt haladéktalanul törli.

(7) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által a (2) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló szám kizárólag az elektronikus ügyintézés során az arcképelemző rendszer általi automatizált összehasonlítást megalapozó ügyben használható fel. A (2) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló számot az elektronikus ügyintézést biztosító szerv annak központi szerv részére történő továbbítását követően haladéktalanul köteles törölni.

9/D. A személyazonosság ellenőrzésének támogatása a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárásokban automatizált összehasonlítás igénybevételével[105]

12/D. §[106] (1) A személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárásokban az eljáró szerv az ügyfél természetes személyazonosító adatai közlésével a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől kérheti, hogy az általa vezetett nyilvántartásból a személyazonosság ellenőrzésével érintett személy nyilvántartásba vett arcképmásaihoz tartozó technikai kapcsoló számot részére továbbítsa.

(2) A központi szerv az eljáró szerv által a 3. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott célból a részére automatizált eljárásban, rendszer-rendszer kapcsolat útján továbbított arcképmásból arckép profilt képez. Ha az átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető, a központi szerv ennek tényéről az eljáró szervet haladéktalanul tájékoztatja.

(3) A központi szerv az általa képzett arckép profilt az arcképelemző rendszer igénybevételével összehasonlítja a részére az eljáró szerv által továbbított technikai kapcsoló számhoz tartozó arckép profillal.

(4)[107] A (3) bekezdés szerinti összehasonlító tevékenység eredményessége esetén a központi szerv az eljáró szerv részére haladéktalanul továbbítja a technikai kapcsoló számhoz rendelten az összehasonlító tevékenység eredményét. A kapott eredmény ellenőrzése érdekében az eljáró szerv jogosult átvenni a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból az (1) bekezdés alapján továbbított technikai kapcsoló számhoz tartozó arcképmást.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott továbbítást, valamint a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követően a központi szerv a (2) bekezdésben megjelölt, részére átadott adatokat, valamint az általa képzett arckép profilt haladéktalanul törli.

(6)[108] Az eljáró szerv által az (1) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló szám kizárólag az arcképelemző rendszer általi automatizált összehasonlítást megalapozó eljárásban használható fel. Az (1) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló számot az eljáró szerv az ügyfél személyazonosságának megállapítását, de legkésőbb a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárásban hozott döntést követően haladéktalanul köteles törölni.

9/E. Összehasonlító ellenőrzés elemzői támogatása[109]

12/E. §[110] (1) Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az igénybevételre jogosult szerv kérelmére az igénybevételre jogosult szerv által részére átadott arcképmásokból arckép profilt képez. Ha az átadott arcképmások alapján arckép profil nem képezhető, az arcképelemző tevékenységet végző szerv ennek tényéről haladéktalanul értesíti az igénybevételre jogosult szervet.

(2) Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az általa képzett arckép profilokat az arcképelemző rendszer igénybevételével összehasonlítja. Az összehasonlítást követően az arcképelemző tevékenységet végző szerv az összehasonlítás eredményét kiértékeli.

(3) A (2) bekezdés szerinti kiértékelés akkor eredményes, ha legalább két elemző személy egymástól függetlenül végzett elemzése során azt állapítja meg, hogy az igénybevételre jogosult szerv által arcképelemző tevékenység céljából átadott arcképmások megfeleltethetők egymásnak vagy a megfeleltethetőség ténye nem áll fenn. A (2) bekezdés szerinti kiértékelő tevékenység eredményessége esetén az arcképelemző tevékenységet végző szerv az igénybevételre jogosult szerv részére az igény beérkezésétől számított nyolc munkanapon belül átadja az arcképelemzői tevékenység eredményét.

(4) A (2) bekezdés szerinti kiértékelés abban az esetben tekinthető eredménytelennek, ha az arcképelemző tevékenység nem végezhető el. A (2) bekezdés szerinti kiértékelés eredménytelensége esetén az arcképelemző tevékenységet végző szerv az eredménytelenség tényéről az igénybevételre jogosult szervet nyolc munkanapon belül tájékoztatja.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott összehasonlítás érdekében a központi szerv teljes körű hozzáférést biztosít az arckép profil elkészítéséhez szükséges informatikai alkalmazáshoz az arcképelemző tevékenységet végző szervnek.

(6) Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az általa képzett arckép profilt a (2) bekezdés szerinti kiértékelést követően haladéktalanul törli.

10. Az arcképelemzői tevékenység igénybevételének általános követelményei

13. § (1) Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az igénybevételre jogosult szerv kérelmére arcképelemzési tevékenységet akkor folytathat, ha[111]

a) az igénybevételre jogosult szerv pontosan megjelöli az arcképelemzési tevékenység igénybevételének a célját,

b) az igénybevétel célját megalapozó ügy azonosítását szolgáló adatokat és

c) az arcképelemzői tevékenység igénybevételét az igénybevételre jogosult szerv által írásban felhatalmazott személy kezdeményezi.

(2)[112] A (1) bekezdés c) pontjában meghatározott felhatalmazás jogosultjának személyéről, hozzáférési jogosultságának terjedelméről és feltételeiről, valamint az abban bekövetkezett változásról az igénybevételre jogosult szerv - a felhatalmazás kiadását, változását követően - haladéktalanul értesíti a központi szervet.

(3)[113] Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az arcképelemzői tevékenység teljesítését megtagadja, illetve az adattovábbítási eljárást megszünteti, ha tudomására jut, hogy az arcképelemzői tevékenység igénybevétele az (1) bekezdésben meghatározott feltételnek nem felel meg, vagy külön törvény alapján az arra felhatalmazott az arcképelemző tevékenységet végző szerv részére olyan rendelkezést ír elő, amely a kérelemben érintett adatok vonatkozásában a harmadik személy részére történő adatszolgáltatást megtiltja vagy korlátozza.

(4)[114] Közvetlen adatkapcsolat útján látja el

a) a 11-12. §-ban és a 13. § (3) bekezdésében meghatározott értesítési, adattovábbítási, illetve ellenőrzési feladatait a központi szerv és az arcképelemző tevékenységet végző szerv, és

b) a 11-12. §-ban meghatározott értesítési, illetve adattovábbítási feladatait az arcképelemző tevékenységet végző szerv és az igénybevételre jogosult szerv.

IV. FEJEZET

ADATVÉDELMI SZABÁLYOK

14. § A központi szerv a személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényi rendelkezések betartásának ellenőrzésére vonatkozó jogkörében eljáró NAIH részére a nyilvántartásba való betekintést biztosítja.

11. A polgár tájékoztatása

15. § (1)[115] A központi szerv a polgár tájékoztatásával és személyes adataihoz való hozzáférési jogának gyakorlásával összefüggő feladatait az adatközlésre kötelezett szerv igénybevételével látja el.

(2)[116] A polgár személyes adataihoz való hozzáférési jogának gyakorlása iránti kérelmet a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, a menekültügyi nyilvántartást, a központi útiokmány-nyilvántartást vagy a Btátv. 254. §-a, 256. §-a, 258. §-a és 259. §-a szerinti idegenrendészeti résznyilvántartásokat vezető szervhez, illetve a bűnügyi nyilvántartó szervhez kell benyújtani. A kérelemben kifejezetten meg kell jelölni, hogy az a központi szerv általi adatkezelésre és adattovábbításra vonatkozik.

(3)[117] A benyújtást követő öt napon belül a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, a menekültügyi nyilvántartást, a központi útiokmány-nyilvántartást, a Btátv. 254. §-a, 256. §-a, 258. §-a és 259. §-a szerinti idegenrendészeti résznyilvántartásokat vezető szerv, valamint a bűnügyi nyilvántartó szerv megvizsgálja a kérelmet, és ha a kérelmezővel összefüggésben technikai kapcsoló számot kezel, a kérelem benyújtásának tényéről a központi szervet értesíti. Ezzel egyidejűleg megküldi a központi szerv részére a kérelmező általa kezelt technikai kapcsoló számát.

(4)[118] A polgár személyes adataihoz való hozzáférési jogának gyakorlására irányuló kérelem teljesítése során az adattovábbításra vonatkozó információk közlése a külön törvényben meghatározottak szerint megtagadható, illetve korlátozható.

(5)[119] A polgár személyes adataihoz való hozzáférési jogának gyakorlására irányuló kérelem teljesítése során a polgár az adattovábbításra vonatkozó információkról a külön törvényben meghatározott szervek jelzése alapján nem tájékoztatható.

(6) A (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követően a központi szerv megvizsgálja, hogy az értesítésben megjelölt technikai kapcsoló számmal összefüggésben fennállnak-e a (4) bekezdésben felsorolt, az érintett polgár tájékoztatási jogainak korlátozását megalapozó indokok.

(7)[120] A tájékoztatás megtagadását írásban kell indokolni, kivéve, ha az indokolás a (4) bekezdésben meghatározott korlátozás alapjául szolgáló valamely érdek érvényesülését veszélyezteti, valamint tájékoztatni kell a polgárt a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről.

(8)[121] A központi szerv a kérelem benyújtásának tényéről szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül, a vizsgálat eredményének megfelelően, a polgár részére történő továbbítás céljából, a technikai kapcsoló számmal összefüggő adattovábbításra vonatkozó adatokat, illetve a tájékoztatási jog korlátozásának fennállása esetén a (6) bekezdésben foglaltakat - a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, a menekültügyi nyilvántartást, a központi útiokmány-nyilvántartást, valamint a Btátv. 254. §-a, 256. §-a, 258. §-a és 259. §-a szerinti idegenrendészeti résznyilvántartásokat vezető szerv, illetve a bűnügyi nyilvántartó szerv által meg nem ismerhető módon - az értesítésnek megfelelően megküldi a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, a menekültügyi nyilvántartást, a központi útiokmány-nyilvántartást, a Btátv. 254. §-a, 256. §-a, 258. §-a és 259. §-a szerinti idegenrendészeti résznyilvántartásokat vezető szerv, valamint a bűnügyi nyilvántartó szerv részére.

(9)[122] A (8) bekezdés szerinti tájékoztatást a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, a menekültügyi nyilvántartást, a központi útiokmány-nyilvántartást, a Btátv. 254. §-a, 256. §-a, 258. §-a és 259. §-a szerinti idegenrendészeti résznyilvántartásokat vezető szerv, valamint a bűnügyi nyilvántartó szerv továbbítja a polgárnak az annak kézhezvételét követő 10 napon belül.

(10)[123] Ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, a menekültügyi nyilvántartást, a központi útiokmány-nyilvántartást, a Btátv. 254. §-a, 256. §-a, 258. §-a és 259. §-a szerinti idegenrendészeti résznyilvántartásokat vezető szerv, valamint a bűnügyi nyilvántartó szerv a (3) bekezdés szerinti vizsgálata eredményeképpen azt állapítja meg, hogy a kérelmezővel összefüggésben technikai kapcsoló számot nem kezel, úgy erről, valamint a polgár tájékoztatásának e § szerinti szabályairól tájékoztatja a kérelmezőt.

12. Adattovábbítási nyilvántartás

16. § (1)[124] A nyilvántartásból teljesített adatigénylésekről az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása részeként adattovábbítási nyilvántartást kell vezetni. Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az adattovábbítási nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatokról közvetlen adatkapcsolat útján tájékoztatja a központi szervet.

(2) Az adattovábbítási nyilvántartást a központi szerv vezeti. A központi szerv az adattovábbításokat arckép profilok szerint rögzíti az adattovábbítási nyilvántartásban.

(3) Az adattovábbítási nyilvántartásból adatigénylésre jogosult a polgáron kívül

a)[125] az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából a központi szerv,

b) a NAIH,

c) az adatokkal való visszaélésre utaló bűncselekmények megelőzése, felderítése, valamint büntetőeljárás lefolytatása céljából a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság,

d) külön törvény szerinti felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési célból a nemzetbiztonsági szolgálatok, továbbá

e) a Tvdt.-ben meghatározott feladatok ellátása érdekében a Tanúvédelmi Szolgálat.

(4) A központi szerv az adattovábbítási nyilvántartásban az adatokat az adattovábbítástól számított húsz évig kezeli.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. Hatályba léptető rendelkezés

17. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-16. §, a 18-24. § és a 26-29. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

(3)[126]

14. Átmeneti rendelkezések

18. § (1) Az e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül a központi útiokmány-nyilvántartást vezető szerv, valamint a közúti közlekedési nyilvántartást vezető szerv a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő polgár általa kezelt személyazonosításra alkalmas okmányához kapcsolódó arcképmás és aláírás adatát, valamint ahhoz rendelten az adatátadás során történő azonosítás céljából a polgár természetes személyazonosító adatait automatikus adatátadás útján a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv részére a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba történő bejegyzés céljából átadja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatátadást követő 15 napon belül a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv az e törvényben meghatározottak szerint a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban kezelt arcképmáshoz rendelten technikai kapcsoló számot képez.

(3) A személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban kezelt arcképmást és az ahhoz rendelt technikai kapcsoló számot az arckép profil létrehozása és az e törvény szerinti nyilvántartásba vétele céljából a központi szervnek a (2) bekezdés szerinti eljárást követő 30 napon belül továbbítja.

19. § (1) Az e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül a központi útiokmány-nyilvántartást vezető szerv az e törvényben meghatározottak szerint a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szereplő, úti okmánnyal rendelkező magyar állampolgárok általa kezelt arcképmásához rendelten technikai kapcsoló számot képez.

(2)[127] Az útiokmány-nyilvántartást vezető szerv a központi útiokmány-nyilvántartásban kezelt (1) bekezdés szerinti arcképmást és az ahhoz rendelt technikai kapcsoló számot az arckép profil létrehozása és az e törvény szerinti nyilvántartásba vétele céljából a központi szervnek az (1) bekezdés szerinti eljárást követő 30 napon belül továbbítja.

20. § (1) Az e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül a menekültügyi nyilvántartást vezető szerv az e törvényben meghatározottak szerint a menekültügyi nyilvántartásban kezelt arcképmáshoz rendelten technikai kapcsoló számot képez.

(2) A menekültügyi nyilvántartást vezető szerv a menekültügyi nyilvántartásban kezelt arcképmást és az ahhoz rendelt technikai kapcsoló számot az arckép profil létrehozása és az e törvény szerinti nyilvántartásba vétele céljából a központi szervnek az (1) bekezdés szerinti eljárást követő 30 napon belül továbbítja.

21. §[128]

21/A. §[129] (1) A bűnügyi nyilvántartó szerv 2022. április 15-ig az e törvényben meghatározottak szerint a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt, szemből készített arcképmáshoz rendelten technikai kapcsoló számot képez.

(2) A bűnügyi nyilvántartó szerv a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt, szemből készített arcképmást és az ahhoz rendelt technikai kapcsoló számot az arckép profil létrehozása és annak e törvény szerinti nyilvántartásba vétele céljából a központi szervnek az (1) bekezdés szerinti eljárást követő 30 napon belül továbbítja.

15. Felhatalmazó rendelkezések

22. § (1)[130] Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben jelölje ki

a) a központi szervet, valamint

b) az arcképelemző tevékenységet végző szervet.

(2) Felhatalmazást kap a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szabályozásáért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályait.

16. Módosuló jogszabályok

23. §[131]

24. §[132]

25. §[133]

26. §[134]

27. §[135]

28. §[136]

29. §[137]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[3] Megállapította a 2022. évi L. törvény 193. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.12.03.

[4] Megállapította a 2023. évi XC. törvény 376. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[5] Megállapította a 2017. évi XXXIII. törvény 86. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.05.05.

[6] Megállapította a 2022. évi L. törvény 193. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.12.03.

[7] Megállapította a 2022. évi L. törvény 193. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.12.03.

[8] Beiktatta a 2017. évi XXXIII. törvény 86. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.05.

[9] Beiktatta a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[10] Beiktatta a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[11] Beiktatta a 2022. évi L. törvény 193. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.12.03.

[12] Megállapította a 2016. évi CXVI. törvény 102. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[13] Módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[14] Módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[15] Módosította a 2017. évi L. törvény 501. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[16] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 491. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.07.01.

[17] Módosította a 2023. évi XC. törvény 377. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[18] Beiktatta a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[19] Beiktatta a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[20] Beiktatta a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[21] Beiktatta a 2021. évi XCIX. törvény 288. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.12.01.

[22] Beiktatta a 2022. évi L. törvény 194. §-a. Hatályba lép az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

[23] Beiktatta a 2024. évi XII. törvény 145. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.07.01.

[24] Beiktatta a 2024. évi XXV. törvény 50. §-a. Hatályos 2024.07.10.

[25] Módosította a 2023. évi XC. törvény 377. § b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[26] Módosította a 2023. évi XC. törvény 377. § c) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[27] Módosította a 2023. évi XC. törvény 377. § d) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[28] Módosította a 2023. évi XC. törvény 377. § e) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[29] Módosította a 2020. évi XXXI. törvény 187. § b) pontja. Hatályos 2020.07.01.

[30] Megállapította a 2021. évi XXXI. törvény 113. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.04.01.

[31] Beiktatta a 2021. évi XXXI. törvény 113. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.04.01.

[32] Megállapította a 2017. évi XXXIII. törvény 87. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.05.

[33] Megállapította a 2017. évi XXXIII. törvény 87. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.05.

[34] Megállapította a 2021. évi XXXI. törvény 113. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.04.01.

[35] Beiktatta a 2021. évi XXXI. törvény 113. § (4) bekezdése. Hatályos 2022.04.01.

[36] Megállapította a 2017. évi XXXIII. törvény 87. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.05.05.

[37] Módosította a 2019. évi XXXIV. törvény 148. § a) pontja. Hatályos 2019.04.26.

[38] Megállapította a 2022. évi L. törvény 196. §-a. Hatályos 2022.12.03.

[39] Megállapította a 2022. évi L. törvény 197. §-a. Hatályos 2022.12.03.

[40] Beiktatta a 2023. évi XXXVIII. törvény 105. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[41] Módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[42] Módosította a 2017. évi CXCVII. törvény 492. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[43] A záró szövegrészt módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[44] Módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[45] Módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[46] Módosította a 2024. évi XII. törvény 151. § a) pontja. Hatályos 2024.05.17.

[47] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 491. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.07.01.

[48] Módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[49] A záró szövegrészt módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[50] A záró szövegrészt módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[51] A záró szövegrészt módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[52] A nyitó szövegrészt módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[53] Módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[54] A nyitó szövegrészt módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[55] Módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[56] Módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[57] Módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[58] Módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[59] Beiktatta a 2024. évi XXV. törvény 51. §-a. Hatályos 2024.07.10.

[60] Beiktatta a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (5) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[61] Megállapította a 2024. évi XXV. törvény 52. §-a. Hatályos 2024.07.10.

[62] Módosította a 2024. évi XII. törvény 151. § c) pontja. Hatályos 2024.05.17.

[63] Módosította a 2024. évi XII. törvény 151. § d) pontja. Hatályos 2024.05.17.

[64] Módosította a 2024. évi XII. törvény 151. § e) pontja. Hatályos 2024.05.17.

[65] Beiktatta a 2024. évi XII. törvény 146. §-a. Hatályos 2024.07.01.

[66] Módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[67] Módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[68] Módosította a(z) 2022. évi L. törvény 204. § a) pontja. Hatályos 2022.12.03.

[69] Megállapította a 2017. évi XXXIII. törvény 88. §-a. Hatályos 2017.05.05.

[70] Módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[71] Beiktatta a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (6) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[72] Módosította a 2017. évi XXXIII. törvény 90. § b) pontja. Hatályos 2017.05.05.

[73] Megállapította a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (7) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[74] Beiktatta a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (8) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[75] Beiktatta a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (8) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[76] Módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[77] Beiktatta a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (9) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[78] Beiktatta a 2016. évi CXVI. törvény 103. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[79] Beiktatta a 2016. évi CXVI. törvény 103. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[80] Megállapította a 2017. évi XXXIII. törvény 89. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.05.05.

[81] Módosította a(z) 2022. évi L. törvény 204. § b) pontja. Hatályos 2022.12.03.

[82] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi XXXIII. törvény 90. § c) pontja. Hatálytalan 2017.05.05.

[83] Megállapította a 2017. évi XXXIII. törvény 89. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.05.

[84] Módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[85] Beiktatta a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (10) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[86] Módosította a(z) 2022. évi L. törvény 204. § c) pontja. Hatályos 2022.12.03.

[87] Megállapította a 2017. évi XXXIII. törvény 89. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.05.05.

[88] Módosította a 2017. évi XXXIII. törvény 90. § d) pontja. Hatályos 2017.05.05.

[89] Módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[90] Beiktatta a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (11) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[91] Módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[92] Beiktatta a 2016. évi CXVI. törvény 104. §-a, egyidejűleg módosította a 108. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[93] Beiktatta a 2016. évi CXVI. törvény 104. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[94] A címet megállapította a 2024. évi XXV. törvény 53. §-a. Hatályos 2024.07.10.

[95] Beiktatta a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (12) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[96] Megállapította a 2024. évi XXV. törvény 54. §-a. Hatályos 2024.07.10.

[97] Megállapította a 2021. évi XXXI. törvény 114. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[98] Megállapította a 2021. évi XXXI. törvény 114. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[99] Megállapította a 2021. évi XXXI. törvény 114. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[100] Az alcímet beiktatta a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (12) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[101] Beiktatta a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (12) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[102] Megállapította a 2024. évi XII. törvény 148. §-a. Hatályos 2024.07.01.

[103] Az alcímet beiktatta a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (12) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[104] Beiktatta a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (12) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[105] Az alcímet beiktatta a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (12) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[106] Beiktatta a 2019. évi CXVI. törvény 38. § (12) bekezdése. Hatályos 2020.05.01.

[107] Megállapította a 2020. évi XXXI. törvény 186. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.07.01.

[108] Megállapította a 2020. évi XXXI. törvény 186. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.07.01.

[109] Az alcímet beiktatta a 2022. évi L. törvény 201. §-a. Hatályos 2022.12.03.

[110] Beiktatta a 2022. évi L. törvény 201. §-a. Hatályos 2022.12.03.

[111] A nyitó szövegrészt módosította a 2016. évi CXVI. törvény 108. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[112] Módosította a 2018. évi CXXI. törvény 141. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[113] Megállapította a 2018. évi CXXI. törvény 140. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[114] Megállapította a 2016. évi CXVI. törvény 105. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[115] Módosította a 2019. évi XXXIV. törvény 148. § a) pontja. Hatályos 2019.04.26.

[116] Módosította a 2023. évi XC. törvény 377. § f) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[117] Módosította a 2023. évi XC. törvény 377. § g) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[118] Módosította a 2019. évi XXXIV. törvény 148. § c) pontja. Hatályos 2019.04.26.

[119] Módosította a 2019. évi XXXIV. törvény 148. § c) pontja. Hatályos 2019.04.26.

[120] Módosította a 2019. évi XXXIV. törvény 148. § d) pontja. Hatályos 2019.04.26.

[121] Módosította a 2023. évi XC. törvény 377. § h) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[122] Módosította a 2023. évi XC. törvény 377. § i) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[123] Módosította a 2023. évi XC. törvény 377. § j) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[124] Megállapította a 2019. évi XXXIV. törvény 147. §-a. Hatályos 2019.04.26.

[125] Módosította a(z) 2022. évi L. törvény 205. §-a. Hatályos 2022.12.03.

[126] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[127] Módosította a 2016. évi CIV. törvény 128. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[128] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XC. törvény 378. §-a. Hatálytalan 2024.01.01.

[129] Beiktatta a 2021. évi XXXI. törvény 116. §-a. Hatályos 2022.04.01.

[130] Megállapította a 2016. évi CXVI. törvény 107. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[131] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[132] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[133] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[134] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[135] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[136] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[137] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék