288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról

A Kormány a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 407. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Átv.) IV. fejezetének hatálya alá tartozó, az 1. mellékletben felsorolt ügyekben az ellenőrzött bejelentéssel történő jogszerzés kizárt.

2. § Ez a rendelet az Átv. hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

3. §[1] Az 1. melléklet 21. pontja az ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (kiberbiztonsági jogszabály) című, 2019. április 17-i (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelethez[2]

Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek

1. Anyakönyvi engedélyezés

2. Határrendészeti engedélyezések

3. Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése; polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek

4. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezése

5. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárások

6. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése

7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5g)-(5h) bekezdése szerinti, az ott meghatározott állami ünnep megtartásával összefüggő, a IV/A. Fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások

8. Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek

9. Földügyi és földforgalmi eljárások, termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások

10. Erdő igénybevételével összefüggő ügyek

11. Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások

12. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések

13. Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások

14. Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti hatósági eljárások

15. A sajátos építményfajták körébe tartozó katonai, honvédelmi és nemzetbiztonsági célú létesítményekkel kapcsolatos engedélyezési eljárások

16. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó, kérelemre indult hatósági ügyek

17. A biztonsági okmányok védelmével összefüggő hatósági tevékenység keretében végzett engedélyezési tevékenység

18. Az elektronikus információbiztonsági hatósági és kiberbiztonsági tanúsítási tevékenység keretében végzett engedélyezési tevékenység

19. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerinti hatósági eljárások

20. Köznevelési nyilvántartásba vételi eljárások

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 48. §-a. Hatályos 2021.06.28.

[2] Megállapította az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 49. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

Tartalomjegyzék