561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában és 41/A. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. és 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 15. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 15. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 12. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 29. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94 § (2) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 19. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. alcím tekintetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 34. alcím tekintetében a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 407. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 35. alcím tekintetében a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (3c) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 36. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § d) pont da) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 38. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 54. § a) pontja tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 54. § b) pontja tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 54. § c) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 54. § d) pontja tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 54. § e) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az 54. § f) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 13., 23. pontjában és 62. § (1d) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 54. § g) pontja tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5., 12. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 54. § h) pontja tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 54. § i) pontja tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 54. § j) pontja tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a), c), f), i), k), m) pontjában, 105. § (3) bekezdés c)-e), g), k), m)-n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 55. § a), g) és i) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 55. § b)-e) és h) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/E. § (1) A vízügyi hatóság a vízkárelhárítási célú tározó kijelölése során a tényállás tisztázása érdekében tartott közmeghallgatás helyéről - a valós idejű kommunikációt lehetővé tévő, kép és hang egyidejű továbbítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz útján tartott közmeghallgatás esetén a közmeghallgatás módjáról és elérhetőségéről - valamint idejéről legalább öt nappal korábban hirdetményi úton, továbbá közhírré tétel útján értesíti az érintetteket.

(2) A közmeghallgatáson hangfelvétel vagy kép és hangfelvétel készül. A hangfelvételt, valamint a kép- és hangfelvételt hordozó eszközt az iratokhoz kell csatolni, vagy arról az eljárás befejezéséig jegyzőkönyvet kell készíteni.

(3) Ha a közmeghallgatásra az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján kerül sor, a vízügyi hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat - így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel.

(4) Az eljáró hatóság - szükség szerint az érintett egyéb szervek, illetve a kérelmező ügyfél bevonásával - a (3) bekezdés szerint beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi. Ha az észrevételek sajátosságai megkívánják, a hatóság írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet."

2. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Amennyiben a bejelentés azt nem tartalmazta, a Kormányhivatal a (7) bekezdés szerinti nyilvántartás b) és c), valamint f) és g) pontjában meghatározott adatokat a cégnyilvántartás megkeresésével szerzi be."

3. § Az R1. 2. § (7) bekezdés a) és f) pontjában a "telefon- és faxszámát" szövegrész helyébe a "telefonszámát" szöveg lép.

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

4. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/A. § (7) bekezdés a) pontjában a "36" szövegrész helyébe a "120" szöveg lép.

4. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

5. § A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § Ha az igazolvány kiadása iránti kérelem a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 10/B. §-a alapján került benyújtásra, a rehabilitációs hatóság továbbítja a benyújtott kérelmet a járási hivatalnak, illetve - döntését követően - tájékoztatja a járási hivatalt a közlekedőképesség vizsgálata kapcsán meghozott döntéséről."

5. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (12)-(15) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A közmeghallgatás a különböző helyszínen jelen lévők között, egy időben, valós idejű kommunikációt lehetővé tévő, kép és hang egyidejű továbbítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz útján is megtartható.

(13) Ha a (11) és (12) bekezdésben foglaltaktól eltérően a közmeghallgatásra az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján kerül sor, az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat - így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel.

(14) A hatóság a közmeghallgatás eredményessége érdekében a (13) bekezdésben foglaltakon kívül más alkalmas eszközt - így különösen helyi műsorszóró szolgáltatást, interaktív kommunikációt lehetővé tevő információtechnikát, hirdetményi vagy közösségi felületeket - is igénybe vehet.

(15) Az eljáró hatóság - szükség szerint az érintett egyéb szervek, illetve a kérelmező ügyfél bevonásával - a (13) bekezdés szerint beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi. Ha az észrevételek sajátosságai megkívánják, a hatóság írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet."

6. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

7. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. §-a a következő (10)-(13) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A közmeghallgatás a különböző helyszínen jelen lévők között, egy időben, valós idejű kommunikációt lehetővé tévő, kép és hang egyidejű továbbítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz útján is megtartható.

(11) Ha az (1)-(10) bekezdésben foglaltaktól eltérően a közmeghallgatásra az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján kerül sor, a környezetvédelmi hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat - így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. Ha a környezetvédelmi hatóság más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzététele érdekében, a megkeresett szerv köteles azt haladéktalanul teljesíteni. A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel.

(12) A környezetvédelmi hatóság a közmeghallgatás eredményessége érdekében a (11) bekezdésben foglaltakon kívül más alkalmas eszközt - így különösen helyi műsorszóró szolgáltatást, interaktív kommunikációt lehetővé tevő információtechnikát, hirdetményi vagy közösségi felületeket - is igénybe vehet.

(13) A környezetvédelmi hatóság - szükség szerint az érintett egyéb szervek, szakhatóságok, illetve a kérelmező ügyfél bevonásával - a (11) bekezdés szerint beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi. Ha az észrevételek sajátosságai megkívánják, a környezetvédelmi hatóság írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet."

8. § Az R2. 20/A. § (14) bekezdésében az "együtt" szövegrész helyébe az "együtt kérelemre" szöveg lép.

7. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

9. § Hatályát veszti a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § q) pontja.

8. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

10. § A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az "illetve" szövegrész helyébe az "illetve - amennyiben a feladatkörét érinti -" szöveg lép.

9. A tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

11. § A tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A közmeghallgatás a különböző helyszínen jelen lévők között, egy időben, valós idejű kommunikációt lehetővé tévő, kép és hang egyidejű továbbítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz útján is megtartható.

(2b) A közmeghallgatás az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján is megtartható. A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel. A légiközlekedési hatóság - szükség szerint az érintett egyéb szervek, illetve a kérelmező ügyfél bevonásával - a beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi. A kérelmet benyújtó légitársaságok a közzétételtől számított 3 napon belül a tájékoztatást véleményezhetik."

10. A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. § A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A kormányhivatal gondoskodik az (5) bekezdés b), g) és h) pontjában hivatkozott bizonyítvány, illetve engedély másolatának beszerzéséről, amennyiben azt a kérelmező az állandó menazséria működési engedélye iránti kérelméhez nem mellékelte."

11. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

13. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 13/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A hálózati engedélyes a kiválasztott nyomvonalra vonatkozó írásbeli vélemények figyelembevételével közmeghallgatást szervezhet a Hatóság felügyelete mellett a 13. § (1) bekezdése szerint, azzal az eltéréssel, hogy a közmeghallgatáson a Hatóság részt vesz. A közmeghallgatáson elhangzott észrevételek dokumentálásáról a hálózati engedélyes gondoskodik, amit a Hatóság hitelesít. A közmeghallgatás a különböző helyszínen jelen lévők között, egy időben, valós idejű kommunikációt lehetővé tévő, kép és hang egyidejű továbbítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz útján, illetve az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján is megtartható. A honlapon való közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel. A személyes megjelenés nélkül, honlap útján történő közmeghallgatás esetén a beérkezett észrevételekről és az azokra adott válaszokról a hálózati engedélyes a közmeghallgatást követő 15 napon belül tájékoztatja a Hatóságot."

12. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

14. § Hatályát veszti a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontoktól szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése.

13. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról szóló 223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról szóló 223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bejelentés megkezdésekor az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 42. § b) pontja szerinti országos telefonos ügyfélszolgálat (a továbbiakban: ügyfélszolgálat) a bejelentőt nyilatkoztatja arról, hogy korábban tett-e már bejelentést."

14. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

16. § Hatályát veszti a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdésében az "és az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében" szövegrész.

15. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 21. §-a a következő (8)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A közmeghallgatás a különböző helyszínen jelen lévők között, egy időben, valós idejű kommunikációt lehetővé tévő, kép és hang egyidejű továbbítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz útján is megtartható.

(9) Ha a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a közmeghallgatásra az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján kerül sor, a polgármester a települési önkormányzat honlapján közzéteszi mindazon információkat - így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel.

(10) A polgármester a közmeghallgatás eredményessége érdekében a (9) bekezdésben foglaltakon kívül más alkalmas eszközt - így különösen helyi műsorszóró szolgáltatást, interaktív kommunikációt lehetővé tevő információtechnikát, hirdetményi vagy közösségi felületeket - is igénybe vehet.

(11) A polgármester - szükség szerint az érintett egyéb szervek, illetve az üzemeltető bevonásával - a (9) bekezdés szerint beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a települési önkormányzat honlapján közzéteszi. Ha az észrevételek sajátosságai megkívánják, a polgármester írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet."

(2) Az R3. 10. melléklet 6. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés közzétételéről a közmeghallgatásról és a terület fejlesztésről szóló hirdetmény tartalma:)

"d) a polgármester a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemmel kapcsolatosan milyen formában (személyesen vagy elektronikus úton), hol és mikor tart közmeghallgatást;"

16. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

18. § A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt okiratot a magyar hatóság által kiadott vezetői engedéllyel rendelkező jármű vezetőjének a szolgáltatás teljesítése közben nem kell magánál tartania.

(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában megjelölt okiratokat a jármű vezetőjének a szolgáltatás teljesítése közben magánál kell tartania."

19. § Az R4. 21. § (2) bekezdésében a "munkaszerződésének" szövegrész helyébe a "munkaszerződésének vagy foglalkoztatására irányuló egyéb jogviszonyának" szöveg lép.

20. § Hatályát veszti az R4.

a) 3. § (1) bekezdés b) pontja,

b) 14. § (3c) bekezdése,

c) 14. alcím címében a "áruszállítási igazolvány, közúti" szövegrész,

d) 29. §-a,

e) 31. § (1) bekezdésében a "közúti áruszállítási igazolványt és a", valamint az "együtt" szövegrész,

f) 31. § (2) bekezdésében az "a saját számlás közúti áruszállítás, illetve" szövegrész,

g) 32. § (1) bekezdésében az "a közúti áruszállítási igazolványt, illetve" szövegrész.

17. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. § Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A praxisengedély visszavonását a 6. § szerinti szerv is kezdeményezheti."

18. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 42. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A járművet akkor lehet forgalomba helyezni, ha)

"b) az üzembentartó a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettségének eleget tett, a gépjármű-felelősségbiztosítás alóli mentességet igazolták, vagy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 44. § (2) bekezdés szerinti eset fennáll,"

(2) Az R5. 86. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a tulajdonjog igazolásához több okirat is szükséges, azt a közlekedési igazgatási hatóság együttesen is megkövetelheti. A tulajdonjog igazolásához - az (1) bekezdésben meghatározott - okirat eredeti vagy hitelesített példánya, illetve, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása is szükséges. A közlekedési igazgatási hatóság eltekinthet a nem magyar nyelvű irat hiteles magyar fordításának beszerzésétől, ha a közlekedési igazgatási hatóság valamely ügyintézője az adott nyelvből államilag elismert, legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezik."

(3) Az R5. 99. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő d) ponttal egészül ki:

[A járművel - a 96. § (1) bekezdés c) pontja szerint - a közlekedés közvetlen balesetveszéllyel jár, ha a jármű]

"b) a kormányberendezés meghibásodása miatt irányíthatatlan,

c) kerekeire szerelt gumiabroncsok futófelületének bordázata a jogszabályban meghatározott minimális értéket nem éri el, vagy azt nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően szerelték fel, vagy

d) önhordó karosszériájának teherviselő elemei vagy alváza olyan mértékben korrodált, hogy az befolyásolja a jármű merevségét."

(4) Az R5. 104. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:

"(3c) A határozattal bevont - a helyszínen elvett vagy a leadott - forgalmi engedélyeket az elvétel vagy a leadás napjától számított 3 év után érvénytelenítve meg kell küldeni a Nyilvántartónak."

23. § Az R5.

a) 113. § (6) bekezdés b) pontjában az "előző vezetői" szövegrész helyébe az "előző, érvényes vezetői" szöveg,

b) 113. § (7) bekezdésében az "az előző vezetői engedély leadására vonatkozó" szövegrész helyébe az "a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti az R5.

a) 81. § (3a) bekezdés b) pontjában, 89. § (4b) bekezdés b) pontjában, 113. § (5) bekezdésében, (6) bekezdés b) pontjában a "lakóhelye szerint illetékes" szövegrész,

b) 83. § (2) bekezdésében, 89. § (11) bekezdésében az " , az okmány elvesztésének, megsemmisülésének vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett jegyzőkönyvet" szövegrész.

19. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A közlekedőképesség vizsgálatára vonatkozó kérelemmel együtt a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa iránti kérelem is benyújtható."

(2) Az R6. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakértői bizottság tagjait és elnökét a szakértői szerv vezetője jelöli ki. A szakértői bizottság elnöke - amennyiben kormányzati szolgálati jogviszonyban áll - legalább az osztályvezetővel azonos illetményben és juttatásokban részesül."

26. § Hatályát veszti az R6. 13. § (6) bekezdésében az "- a szakértői bizottság elnöke kivételével -" szövegrész.

20. A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

27. § A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A közszolgálati tisztviselőnek nem kell igazolnia azokat az adatokat és tényeket, amelyeket a munkáltató szerv nyilvántartástól közvetlen megkeresés útján megismerhet."

28. § Az R7.

a) 7. § (1) bekezdésében a "tényeket a" szövegrész helyébe a "tényeket - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében a "kell átadnia" szövegrész helyébe a "kell - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - átadnia" szöveg

lép.

21. Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

29. § Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 12. §-a a következő (1f) és (1g) bekezdéssel egészül ki:

"(1f) Az építésügyi hatóság gondoskodik az (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott mellékletek beszerzéséről, ha azt az ügyfél az építési engedély iránti kérelméhez nem csatolta.

(1g) Az építésügyi hatóság gondoskodik az eljárásában

a) a környezetvédelmi hatóság

aa) végleges környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyének, több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetében az összes szakaszra együttesen, vagy

ab) előzetes vizsgálati eljárásban hozott határozatának, amely szerint az építkezéssel kapcsolatban nem feltételezhető jelentős környezeti hatás - kivéve, ha a kérelmező rendelkezik egységes környezethasználati engedéllyel -,

b) a termőföldön megvalósítandó sajátos építmény esetében az ingatlanügyi hatóságnak a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről vagy a más célú hasznosítás folytatásához való hozzájárulásáról szóló végleges határozatának

beszerzéséről."

30. § Az R8. 10. § (3) bekezdésében a "hirdetőtábláján is ki kell függeszteni" szövegrész helyébe a "honlapján is közzé kell tenni" szöveg lép.

31. § Hatályát veszti az R8. 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja.

22. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

32. § A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.)

a) 3. § d) pontjában a "kifüggesztés" szövegrész helyébe a "közzététel" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "ki kell függeszteni" szövegrész helybe a "közzé kell tenni" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában a "hirdetőtábláján" szövegrész helyébe a "honlapján" szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a "hirdetőtábláján" szövegrészek helyébe a "honlapján" szöveg,

e) a 4. § (4) bekezdésében a "hirdetőtáblán kifüggesztve tartani és a kormányhivatal internetes honlapján elérhetővé tenni" szövegrész helyébe a "honlapon közzétéve tartani" szöveg, a "hirdetőtábláján történő kifüggesztéshez" szövegrész helyébe a "honlapján történő közzétételhez" szöveg

lép.

33. § Hatályát veszti az R9. 4. § (2) bekezdése.

23. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

34. § A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében a "hirdetőtábláján" szövegrész helyébe a "honlapján" szöveg, a "hirdetőtábláján való kifüggesztés" szövegrész helyébe a "honlapján való közzététel" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés m) pontjában az "és hirdetőtáblán való" szövegrész helyébe a "történő" szöveg,

c) 11. § (5) bekezdésében a "kifüggesztésének" szövegrész helyébe a "honlapon történő közzétételének" szöveg

lép.

24. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

35. § A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetében a 18. §-ban meghatározottakon túl a jelen lévő törvényes képviselő személyazonosságát is ellenőrizni kell."

36. § Hatályát veszti az R10. 20/A. §-a és 20/B. §-a.

25. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

37. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 18. § (8) bekezdésében a "szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII." szövegrész helyébe a "szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII." szöveg,

b) 75. § (1) bekezdésében az "és az engedély meghosszabbítása iránti eljárásban, továbbá" szövegrész helyébe a "továbbá" szöveg

lép.

26. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

38. § Hatályát veszti a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (10) bekezdése.

27. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

39. § Hatályát veszti az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdésében a " , továbbá az üzemzavarról értesíteni a felügyeletet" szövegrész.

28. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

40. § (1) Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az elektronikus úton tett szándékbejelentés időpontjának a másik házasuló bejelentésének időpontját kell tekinteni."

(2) Az R11. 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A házassági szándékot elektronikus úton a 6a. mellékletben meghatározott adattartalommal kell bejelenteni."

(3) Az R11. a 2. melléklet szerinti 6a. melléklettel egészül ki.

41. § Hatályát veszti az R11. 5. melléklet 6. pontja.

29. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

42. § (1) Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a természetes személy munkaviszonya év közben megszűnik, a munkáltató a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 36/A. § (2) bekezdése szerinti foglalkoztatási igazolást állít ki. Az igazolásnak tartalmaznia kell az adóéven belüli előző munkáltató, munkáltatók által közölt adatokat is."

(2) Az R12. 26. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hirdetmény tartalmazza)

"a) a honlapon történő közzététel napját,"

43. § Hatályát veszti az R12. 26. § (3) bekezdésében a "hirdetőtábláján, valamint" szövegrész.

30. Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

44. § Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a következő 17. ponttal egészül ki:

(A közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség:)

"17. a keresetlevél előterjesztésével kapcsolatban felmerült költség, amennyiben a hatóság a keresetlevél alapján módosítja vagy visszavonja döntését."

31. A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

45. § (1) A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hajózási hatóság a használatbavételi engedélyben a hajózási létesítmény üzemben tartását határozatlan időre engedélyezi."

(2) Az R13. 46. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 19. § (2) bekezdését a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(3) A Módr. hatálybalépése előtt határozott időtartamra kiadott és a Módr. hatálybalépésekor hatályos üzemben tartási engedély határozatlan időtartamúvá válik."

46. § Hatályát veszti az R13.

a) 27. § (2) és (3) bekezdése,

b) 27. § (5) bekezdésében az "az üzemben tartási engedély időbeli hatálya lejárt, illetőleg" szövegrész,

c) 30. § (1) bekezdés b) pontja.

32. A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R14.) 1. alcíme a következő 7/D. §-sal egészül ki:

"7/D. § A járművek egyedi forgalomba helyezése során az ügyfélnek - előzetes nyilatkozata esetén - elektronikus úton is megküldhető

a) a Műszaki vizsgálati bizonyítvány,

b) a jármű "Műszaki adatlap", valamint

c) az egyedi forgalomba helyezési engedély."

(2) Az R14. 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A kormányablak a tachográf-kártya kiadására irányuló kérelem elektronikus úton történő benyújtása esetén a kérelmező személy képmását és névaláírását az űrlaphoz csatolja."

33. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása

48. § A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 14/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Amennyiben a turisztikai tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen már rögzítésre kerültek a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okmány adatai, úgy a szálláshely-szolgáltatónak a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat nem szükséges az okmányolvasón keresztül ismételten rögzíteni."

34. Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosítása

49. § Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

35. Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

50. § Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. §-ában a "BFKH-t" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelemért felelős minisztert" szöveg lép.

36. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

51. § A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § Az állami foglalkoztatási szerv a szolgáltatás nyújtása érdekében, a szolgáltatási feladatok ellátása céljából bevonhatja az információnyújtás és tanácsadás szolgáltatás nyújtásába az OFA-t."

37. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

52. § A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés f) pontjában az "igazolások" szövegrész helyébe az "igazolás" szöveg lép.

38. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

53. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdésében a "hirdetőtábláján, honlapján is" szövegrész helyett a "honlapján" szöveggel lép hatályba.

39. Egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezése

54. § Hatályát veszti

a) az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 20/2007. (II. 20.) Korm. rendelet;

b) az egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet;

c) az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;

d) az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet és a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 374/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet;

e) a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 480/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet;

f) egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet;

g) az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 525/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet;

h) az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 79/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet;

i) a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 309/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet;

j) az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvénnyel összefüggő Korm. rendeletek módosításáról szóló 323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet.

40. Egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezése

55. § Hatályát veszti

a) a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról szóló 4/2000. (IV. 12.) SZCSM rendelet;

b) az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2004. (XII. 21.) FMM rendelet;

c) a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet és a munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztatását elősegítő egyes támogatásokról szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM rendelet módosításáról szóló 20/2005. (X. 27.) FMM rendelet;

d) a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM rendelet módosításáról szóló 3/2006. (IX. 15.) SZMM rendelet;

e) a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM rendelet módosításáról szóló 8/2006. (V. 22.) FMM rendelet;

f) a Vállalkozói Támogatásközvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság közreműködő szervezetként való kijelölésével kapcsolatban szükséges egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2006. (XII. 27.) GKM rendelet;

g) a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról szóló 14/2008. (VII. 30.) SZMM rendelet;

h) a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról szóló 21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet;

i) a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról szóló 3/2009. (II. 18.) SZMM rendelet.

41. Záró rendelkezések

56. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - 2024. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 53. § 2024. február 1-jén lép hatályba.

(3) A 47. § (2) bekezdése 2024. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 40. §, a 41. § és a 2. melléklet 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelethez

Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek

1. Anyakönyvi engedélyezés

2. Határrendészeti engedélyezések

3. Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése; polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek

4. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezése

5. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárások

6. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése

7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5g)-(5h) bekezdése szerinti, az ott meghatározott állami ünnep megtartásával összefüggő, a IV/A. Fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások

8. Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek

9. Földügyi és földforgalmi eljárások, termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások

10. Erdő igénybevételével összefüggő ügyek

11. Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások

12. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések

13. Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások

14. Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti hatósági eljárások

15. A sajátos építményfajták körébe tartozó katonai, honvédelmi és nemzetbiztonsági célú létesítményekkel kapcsolatos engedélyezési eljárások

16. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó, kérelemre indult hatósági ügyek

17. A biztonsági okmányok védelmével összefüggő hatósági tevékenység keretében végzett engedélyezési tevékenység

18. Az elektronikus információbiztonsági hatósági és kiberbiztonsági tanúsítási tevékenység keretében végzett engedélyezési tevékenység

19. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerinti hatósági eljárások

20. Köznevelési nyilvántartásba vételi eljárások"

2. melléklet az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelethez

"6a. melléklet a 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Az elektronikus házasságkötési szándékbejelentés adattartalma

1. A házasuló

1.1. At. 69/B. § (1) bekezdés b) pont ba)-bg) és bi)-bj) alpontja szerinti adatai,

1.2. magyar állampolgárságának ténye,

1.3. lakóhelye, tartózkodási helye,

1.4. elérhetősége (e-mail-cím, telefonszám),

1.5. személyazonosságának, illetve magyar állampolgárságának igazolására szolgáló okmányának típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, az okmány érvényességi ideje.

2. Megszűnt házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat esetén a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye, időpontja.

3. A másik házasuló At. 69/B. § (1) bekezdés b) pont ba)-bc), és be)-bj) alpontja szerinti adatai.

4. A házasságkötés tervezett időpontja.

5. A házasságkötés tervezett helyszíne.

6. A házasuló nyilatkozatai

6.1. a házasságkötést követően viselni kívánt házassági névről,

6.2. a születendő közös gyermek családi nevéről.

7. A házasuló házasság hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn kívüli megkötése iránti kérelme és nyilatkozatai.

8. A házasuló 30 napos várakozási idő alóli felmentés iránti kérelme és indokolása.

9. A házasuló többnyelvű formanyomtatvány iránti kérelme a példányszám és a nyelv (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén) megjelölésével.

10. A házassági akadályok tudomásul vételét követően a házasságkötési akadályok elhallgatásának következményeire való figyelmeztetés után a házasuló nyilatkozata arról, hogy a másik házasulóval házasságot kíván kötni, és legjobb tudomása szerint házasságkötésüknek törvényi akadálya nincs.

11. A bejelentés időpontja."

Tartalomjegyzék