28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés b), c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet] 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az Ápt. 17. § (6) bekezdése szerinti, a honosítási és visszahonosítási eljárást megszüntető döntését, valamint a köztársasági elnök döntését követően a honosítást, visszahonosítást elutasító döntést az Ápt. 16. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a polgármester vagy a magyar külképviselet vezetője útján közli a kérelmezővel."

2. § A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az Ápt. 16. § (6) bekezdése alapján visszaküldött, záradék nélküli honosítási vagy visszahonosítási okiratot az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez történő megérkezését követő két év eltelte után érvényteleníti, és gondoskodik az állampolgársági okiratok selejtezéséről, valamint ezt követő megsemmisítéséről."

3. § A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet "Állampolgársági eskü és fogadalom" alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételénél történő közreműködés megtagadásának tényét és időpontját a 9. számú melléklet szerinti jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni, amelyből az első példányt - a honosítási vagy visszahonosítási okirattal együtt - öt napon belül vagy az első diplomáciai postával az állampolgársági ügyekben eljáró szervnek kell megküldeni. A második példányt a honosított, illetve visszahonosított személynek vagy törvényes képviselőjének kell átadni. A harmadik példányt az irattárban kell elhelyezni. A jegyzőkönyv nem selejtezhető.

(2) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az (1) bekezdés szerint visszaküldött, záradék nélküli honosítási vagy visszahonosítási okiratot az állampolgársági eskü- vagy fogadalomtételre történő felhívás időpontjától számított egy év eltelte után érvényteleníti, és gondoskodik az állampolgársági okiratok selejtezéséről, valamint ezt követő megsemmisítéséről."

4. § A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A lemondás elfogadásáról kiállított okiratot, a lemondás elfogadása feltételeinek a hiányát megállapító határozatot, illetve a lemondó nyilatkozat visszavonása esetén az állampolgársági ügyekben eljáró szerv által az Ápt. 17. § (6) bekezdése szerint meghozott döntését a magyar külképviseletnek kell megküldeni, amely azt továbbítja a kérelmezőnek."

5. § A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 8/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8/B. § (1) A hatóságok, valamint az állami szervek haladéktalanul értesítik az állampolgársági ügyekben eljáró szervet, ha az eljárásuk során a magyar állampolgárság visszavonására okot adó körülményt észlelnek.

(2) A magyar állampolgárság visszavonására irányuló eljárásban az állampolgársági ügyekben eljáró szerv indokolt esetben az Ápt. 9. § (2) bekezdése szerinti határozat meghozatalához szükséges tényállás tisztázása érdekében bizonyítási eljárást folytat le. A bizonyítási eljárásban minden olyan bizonyíték - különösen az ügyfél személyes meghallgatása, valamint az állampolgársági kérelmet átvevő nyilatkozata - felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas.

(3) A magyar állampolgárság visszavonásáról az érintett lakóhelye szerint illetékes idegenrendészeti hatóságot értesíteni kell."

6. § A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a 13/B. §-át követően a következő alcím címmel és 13/C. §-sal egészül ki:

"Az állampolgársági okiratok érkeztetése, érvénytelenítése, selejtezése és megsemmisítése

13/C. § (1) A megrendelt, átvételi elismervénnyel érkező megszemélyesítetlen állampolgársági okiratot az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a típus, az első és az utolsó megszemélyesítetlen állampolgársági okirat egyedi azonosítójának ellenőrzésével a tartomány és a darabszám szerint ellenőrzi, és az okirat-nyilvántartásban az állampolgársági okirat típusának, az állampolgársági okirat egyedi azonosító számának, valamint a szállítólevél számának megadásával érkezteti és bevételezi.

(2) A nyomdai hibás vagy megrongálódott megszemélyesítetlen állampolgársági okiratot, a szervezeti változás miatt fel nem használható megszemélyesítetlen állampolgársági okiratot, a hibás adattartalommal megszemélyesített állampolgársági okiratot, valamint - az 5. § (4) bekezdésében, illetve az 5/A. § (2) bekezdésében meghatározott idő elteltével - a honosítási, visszahonosítási okiratot az állampolgársági ügyekben eljáró szerv áthúzással, pecsételéssel vagy átlyukasztással érvényteleníti, és évente legalább egy alkalommal gondoskodik az érvénytelenített állampolgársági okiratok selejtezéséről, valamint ezt követő megsemmisítéséről.

(3) A selejtezett állampolgársági okiratokról az állampolgársági ügyekben eljáró szerv selejtezési jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza

a) az állampolgársági okirat egyedi azonosító számát,

b) a szállítólevél számát.

(4) A megsemmisítés megtörténtéről - a (3) bekezdésben meghatározott adattartalommal - jegyzőkönyvet kell felvenni.

(5) A selejtezési jegyzőkönyv, valamint a megsemmisítésről felvett jegyzőköny nem selejtezhető."

7. § (1) A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 9. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 10. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

8. § A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "hivatala vezetője" szövegrész helyébe a "hivatala kormánytisztviselője" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az "iroda vezetője" szövegrész helyébe az "iroda kormánytisztviselője" szöveg,

c) 13/A. § (3) bekezdésében a "Bölcsészettudományi Kutatóközpont" szövegrész helyébe a "Nyelvtudományi Intézet" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a) 3. § (7) és (8) bekezdése,

b) 3. § (10) bekezdésében a "magyarországi lakóhellyel rendelkező" szövegrésze,

c) 13/A. § (5) bekezdése.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

10. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet] 10/A. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kijelölt kormányhivatal elsőfokú hatósági jogkörében:)

"a) dönt a 3. § (1) és (4) bekezdése szerinti esetekben a nyilvántartásba vételről, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiadásáról, visszavonásáról, a külföldön élő magyar állampolgárok adatainak helyesbítéséről, módosításáról, valamint a 3. § (1) bekezdése szerinti esetekben a személyazonosító igazolvány kiadásáról, visszavonásáról;"

11. § A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés e) pont eb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hatósági igazolványt

a honosított polgár részére az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételekor,)

"eb) ha a honosított polgár a külképviseleten teszi le az állampolgársági esküt vagy fogadalmat, a külképviselet vezetője vagy az általa kijelölt konzuli tisztviselő,"

(adja át vagy kézbesíti.)

12. § A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés f) pont fa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hatósági igazolványt

a magyar állampolgárságot szerző, az Nytv. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élő polgár részére az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételekor]

"fa) ha az érintett az állampolgársági esküt vagy fogadalmat a külképviseleten teszi le, a külképviselet vezetője vagy az általa kijelölt konzuli tisztviselő,"

(adja át vagy kézbesíti).

3. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

13. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet] 7. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A járási hivatal közreműködői feladatai körében)

"a) ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát, átveszi a magánútlevél, a második magánútlevél, a szolgálati útlevél és a hajós szolgálati útlevél kiadására irányuló kérelmet,"

14. § A 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A konzuli tisztviselő közreműködői feladatai körében:)

"a) ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát, átveszi a magánútlevél, a második magánútlevél, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél kiadására irányuló kérelmet,"

15. § (1) A 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező jogosultságát és személyazonosságát ellenőrizni kell, amelynek keretében

a) a kérelem adatait egyeztetni kell a személyazonosság igazolására bemutatott hatósági igazolvány, valamint a születési és házassági anyakönyvi kivonat adataival,

b) vizsgálni kell, hogy a kérelem szerinti arcképmás adat személyazonosításra alkalmas-e, illetve a kérelmező azonos-e a bemutatott okmányon szereplő fényképen levő személlyel,

c) a személyazonosítást - ha annak feltételei fennállnak - automatizált ujjnyomat összevetéssel is el kell végezni."

(2) A 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az automatizált ujjnyomat összevetés nem lehetséges vagy eredménytelen, az eljáró útlevélhatóság, járási hivatal vagy konzuli tisztviselő az (1) bekezdés a) és b) pontja szerint végzi el a személyazonosság ellenőrzését."

16. § A 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a) 19. § (1) bekezdés c) pontjában a "- ha annak feltételei fennállnak - automatizált ujjnyomat összevetéssel" szövegrész helyébe a "jogszabályban meghatározott automatizált arcképmás összehasonlítással és - ha annak feltételei fennállnak - automatizált ujjnyomat összevetéssel" szöveg,

b) 19. § (3) bekezdésében az "az automatizált ujjnyomat összevetés" szövegrész helyébe az "az automatizált arcképmás összehasonlítás és az automatizált ujjnyomat összevetés" szöveg

lép.

4. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. § A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet] 3/B. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A konzuli tisztviselő)

"c) értesíti a személyazonosító igazolvány találásáról, elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, megrongálódásáról a kijelölt kormányhivatalt, valamint gondoskodik a személyazonosító igazolvány érvénytelenítése, leadása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről,"

18. § A 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban a kérelmező jogosultságát, személyazonosságát, állampolgárságát és a fényképnek az azonosításra alkalmasságát ellenőrizni kell, amelynek keretében

a) a kérelem adatait egyeztetni kell az állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmány adattartalmával és a bemutatott okiratokban szereplő adatokkal,

b) a kérelem, valamint a bemutatott okmányok adatait egyeztetni kell a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokkal, valamint

c) a személyazonosítást - ha annak feltételei fennállnak - automatizált ujjnyomat összevetéssel is el kell végezni.

(2) Ha az automatizált ujjnyomat összevetés nem lehetséges vagy eredménytelen, az eljáró hatóság az (1) bekezdés a) és b) pontja szerint végzi el a személyazonosság ellenőrzését."

19. § A 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a honosított az eskü- vagy fogadalomtétel kitűzött időpontjában nem szerezte meg a magyar állampolgárságot, ennek tényéről a polgármester - a hivatalból kiállított állandó személyazonosító igazolvány érvénytelenítése érdekében - haladéktalanul értesíti a kijelölt kormányhivatalt."

20. § A 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A polgármester a hivatalból kiállított állandó személyazonosító igazolványt haladéktalanul vagy - a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 16. § (6) bekezdésében meghatározott esetben - a honosítási okirat megküldésével egyidejűleg visszaküldi a kijelölt kormányhivatalnak, ha a honosított személy az eskü- vagy fogadalomtétel kitűzött időpontjában nem szerezte meg a magyar állampolgárságot."

21. § A 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye a külképviselet, a kijelölt kormányhivatal a hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt és attól elkülönítve a 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye szerinti külképviseletnek küldi meg. Az állandó személyazonosító igazolványt és a 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat a polgárnak - az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételekor - az azt lebonyolító konzuli tisztviselő vagy a külképviselet vezetője adja át, és egyidejűleg gondoskodik a magyarországi lakóhellyel rendelkező érintett korábbi személyazonosító igazolványának bevonásáról."

22. § A 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a honosított személy az eskü- vagy fogadalomtétel kitűzött időpontjában nem szerezte meg a magyar állampolgárságot, a konzuli tisztviselő a hivatalból kiállított állandó személyazonosító igazolványt érvénytelenítést követően a következő diplomáciai postával vagy - a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 16. § (6) bekezdésében meghatározott esetben - a honosítási okirat megküldésével egyidejűleg visszaküldi a kijelölt kormányhivatalnak."

23. § A 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 11. § (3) és (4) bekezdésében a "22. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe a "22. § (1), illetve (2) bekezdésében" szöveg,

b) 13. § (2) bekezdésében a "22. § (1) bekezdés" szövegrész helyébe a "22. § (1), illetve (2) bekezdés" szöveg,

c) 22. § (1) bekezdés c) pontjában a "- ha annak feltételei fennállnak - automatizált ujjnyomat összevetéssel" szövegrész helyébe a "jogszabályban meghatározott automatizált arcképmás összehasonlítással és - ha annak feltételei fennállnak - automatizált ujjnyomat összevetéssel" szöveg,

d) 22. § (2) bekezdésében az "az automatizált ujjnyomat összevetés" szövegrész helyébe az "az automatizált arcképmás összehasonlítás és az automatizált ujjnyomat összevetés" szöveg,

e) 22. § (4) bekezdésében az "(1) és (2) bekezdés" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés b) pontja" szöveg,

f) 27. § (1) bekezdésében az "az érintett" szövegrész helyébe az "a magyarországi lakóhellyel rendelkező érintett" szöveg,

g) 28. § (2) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "konzuli tisztviselő" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésében a "magyarországi lakóhellyel rendelkező" szövegrész.

5. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 16. §, valamint a 23. § c) és d) pontja 2020. április 30-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A köztársasági elnöknek
Budapest
HONOSÍTÁSI KÉRELEM
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1)-(2), (4)-(7) alapján
Alulírott..........................................................................................és házastársam, ....................................................................................
kérem/kérjük, hogy..................................................................................................................................................................nevű kiskorú
vagy cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(i)mmel/inkkel együtt a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi
LV. törvény alapján honosítani és erről részemre/részünkre okiratot kiállítani szíveskedjen.
A KÉRELMEZŐ
I. A kérelmező személyi adatai:
1. Házassági neve: .......................................................................................................................................................................................
Születési családi neve: .................................................................................................................................................................................
Születési utóneve(i): ....................................................................................................................................................................................
Előző (születési) családi neve: ....................................................................................................................................................................
Előző utóneve(i): ........................................................................................................................................................................................
Neme: férfi □ nő □
2. Születési helye: ................................................................................(ország, tartomány, szövetségi állam) .............................................
...................................(város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés mellett a hivatalos
külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)
Születési ideje: ...............................év.................................................................................hó..................nap
3. Állampolgársága(i): .................................................................................................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: ....................................................................................................................
4. Előző állampolgársága: ............................................................................................................................................................................
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szűnt meg: ......................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
5. Lakóhelye: □□□□ .................................................................................(város, község)
.................................................................................(utca)....................(hsz.)......................(ép./lh.)................(em.).........(ajtó)
Tartózkodási helye: □□□□.................................................................................(város, község)
.................................................................................(utca)....................(hsz.)......................(ép./lh.)................(em.).........(ajtó)
Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe: ................................................................................................................................................................
Utolsó külföldi lakóhelye: .................................................................. (ország) ...................................................................(város, község)
közelebbi cím: .................................................................................(utca, házszám stb.)
Mikor és milyen úti okmánnyal érkezett Magyarországra:............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
6. Legmagasabb iskolai végzettsége:.............................................................................................................................................................
Magyar tannyelvű nevelési-oktatási intézményben szerzett alap-, közép- vagy felsőfokú végzettsége: ........................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Intézmény megnevezése, székhelye: ...........................................................................................................................................................
Bizonyítvány/oklevél száma, kelte: .............................................................................................................................................................
7. Megélhetésének forrása: ..........................................................................................................................................................................
Foglalkozása: ..............................................................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: ..........................................................................................................................................................................
Munkahelye címe: .......................................................................................................................................................................................
Munkahelyi telefonszáma: ..........................................................................................................................................................................
Munkahelyei az elmúlt öt évben Magyarországon: ......................................................................................................................................
II. A kérelmező családi állapotára vonatokozó adatok:
1. Családi állapota:
nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □ nős/férjes □ özvegy □ elvált □
Házasságkötésének helye: ...................................................................................ideje: ...............................................................................
2. Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése: .........................................................................................................................
Az ítélet száma: ...........................................................................................................................................................................................
Jogerőre emelkedésének ideje: ....................................................................................................................................................................
3. Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje: .............................................................................................................................
4. Ha a jelenlegi házassága nem az első:
a jelenlegi házasságát megelőző házasságkötésének helye és ideje: ..............................................................................................................
házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után: ..........................................................................................................................
családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után: ...........................................................................................................
a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje: .......................................................................................
A jelenlegit megelőző házastársa neve: ........................................................................................................................................................
születési helye: ............................................................................................................................................................................................
ideje: ...........................................................................................................................................................................................................
állampolgársága: ..........................................................................................................................................................................................
Ha a jelenlegit megelőzően a 4. pontban foglaltakon kívül több házassága is volt, ennek adatai (a 4. pontban foglalt
részletezés szerint): .....................................................................................................................................................................................
III. A kérelmező felmenőire vonatkozó adatok:
1. Apja neve: ...............................................................................................................................................................................................
Apja születési helye: ....................................................................... (ország) .......................................................................(város, község)
ideje:............................................................................................................................................................................................................
Apja állampolgársága: .................................................................................................................................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár: ..................................................................................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ...........................................................................................................................................................................
A következő adatokat nem kötelező kitölteni:
Apai nagyapja neve: ....................................................................................................................................................................................
születési helye: ...........................................................................(ország).............................................................................(város, község)
ideje:............................................................................................................................................................................................................
Apai nagyanyja születési neve:.....................................................................................................................................................................
születési helye: ............................................................................(ország) ............................................................................(város, község)
ideje:............................................................................................................................................................................................................
Apai nagyszülei házasságkötésének helye: ..................................................................................................................................................
ideje: ...........................................................................................................................................................................................................
2. Anyja születési családi és utóneve: .........................................................................................................................................................
Anyja születési helye: .....................................................................(ország)........................................................................(város, község)
ideje: ...........................................................................................................................................................................................................
Anyja állampolgársága: ...............................................................................................................................................................................
Anyja volt-e magyar állampolgár: ................................................................................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ...........................................................................................................................................................................
A következő adatokat nem kötelező kitölteni:
Anyai nagyapja neve: ..................................................................................................................................................................................
születési helye: ............................................................................(ország)............................................................................(város, község)
ideje: ...........................................................................................................................................................................................................
Anyai nagyanyja születési neve: ..................................................................................................................................................................
születési helye: .............................................................................(ország) ..........................................................................(város, község)
ideje: ...........................................................................................................................................................................................................
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye: ................................................................................................................................................
ideje: ...........................................................................................................................................................................................................
3. Szülei házasságkötésének helye: ...........................................................(ország)...............................................................(város, község)
ideje: ...........................................................................................................................................................................................................
IV. A kérelmező magyarországi tartózkodásával kapcsolatos adatok:
Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának
- típusa: .......................................................................................................................................................................................................
- száma: ......................................................................................................................................................................................................
- kelte: .........................................................................................................................................................................................................
- érvényességi ideje: ....................................................................................................................................................................................
Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése: ...................................................................................................................................................
Az engedélyezés utáni lakcímbejelentés ideje: .............................................................................................................................................
V. A kérelmezőre és hozzátartozóira vonatkozó adatok:
A kérelmező korábban kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet.........................................................................mikor...........................................................................
A kérelem ügyében hozott döntés vagy állampolgársági okirat száma: ........................................................................................................
Hozzátartozója szerzett-e magyar állampolgárságot?
(szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
igen □ nem □
1. A hozzátartozó neve: ...............................................................................................................................................................................
Születési helye: ..............................................................................................ideje:.....................................................................................
Állampolgársági okirat száma: .....................................................................................................................................................................
2. A hozzátartozó neve: ...............................................................................................................................................................................
Születési helye: ..............................................................................................ideje: ....................................................................................
Állampolgársági okirat száma: .....................................................................................................................................................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy visszahonosítási
eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat hivatalból szerezze be. igen □ nem □
Kérelmemet a következőkre alapozom:
(Az Önre vonatkozó részt szíveskedjen aláhúzni!)
- ................................................................óta lakóhellyel rendelkezem Magyarországon;
- házastársam magyar állampolgár (elhunyt házastársam magyar állampolgár volt);
- kiskorú gyermekem magyar állampolgár;
- örökbefogadóm magyar állampolgár;
- magyar hatóság menekültként elismert;
- Magyarország mai területén születtem;
- kiskorúként telepedtem le Magyarországon;
- hontalan vagyok.
ÖNÉLETRAJZ
(nem szakmai)
kérelmező
A HÁZASTÁRS
Ha a házastárs is kérelmező, akkor valamennyi pontot szíveskedjen kitölteni.
Ha a házastárs nem kérelmező, akkor kizárólag a VI. rész 1, 2, 3. és 5. pontját magyar állampolgár házastárs esetén, illetve a VI. rész 1, 2. és 3. pontját
megszűnt házasság (házastárs halála, házasság felbontása) esetén szíveskedjen kitölteni!
VI. A kérelmező házastársának születési adatai:
1. Házassági neve: .......................................................................................................................................................................................
Születési családi neve: .................................................................................................................................................................................
Születési utóneve(i): ....................................................................................................................................................................................
Előző (születési) családi neve: ....................................................................................................................................................................
Előző utóneve(i): ........................................................................................................................................................................................
Neme: férfi □ nő □
2. Születési helye: ................................................................................(ország, tartomány, szövetségi állam)..............................................
...................................(város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés mellett a hivatalos
külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)
Születési ideje: ...............................év.................................................................................hó..................nap
3. Állampolgársága(i):
Jelenlegi állampolgárságát mikortól és milyen jogcímen szerezte: ................................................................................................................
4. Előző állampolgársága: ............................................................................................................................................................................
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szűnt meg: ......................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
5. Lakóhelye: □□□□.................................................................................(város, község)
.................................................................................(utca) ....................(hsz.) ......................(ép./lh.) ................(em.) .........(ajtó)
Tartózkodási helye: □□□□.................................................................................(város, község)
.................................................................................(utca)....................(hsz.)......................(ép./lh.)................(em.).........(ajtó)
Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe: ................................................................................................................................................................
Utolsó külföldi lakóhelye: ..................................................................(ország)...................................................................(város, község)
közelebbi cím: .................................................................................(utca, házszám stb.)
Mikor és milyen úti okmánnyal érkezett Magyarországra: ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
6. Legmagasabb iskolai végzettsége: ............................................................................................................................................
Magyar tannyelvű nevelési-oktatási intézményben szerzett alap-, közép- vagy felsőfokú végzettsége: ........................................
....................................................................................................................................................................................................
Intézmény megnevezése, székhelye: ...........................................................................................................................................
Bizonyítvány/oklevél száma, kelte: .............................................................................................................................................
7. Megélhetésének forrása: ..........................................................................................................................................................
Foglalkozása: ..............................................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: ..........................................................................................................................................................
Munkahelye címe: .......................................................................................................................................................................
Munkahelyi telefonszáma: ..........................................................................................................................................................
Munkahelyei az elmúlt öt évben Magyarországon: ......................................................................................................................
VII. A kérelmező házastársának korábbi családi állapotára vonatokozó adatok:
Ha a jelenlegi házassága nem az első:
a jelenlegi házasságát megelőző házasságkötésének helye és ideje: ..............................................................................................
házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után: ..........................................................................................................
családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után: ...........................................................................................
a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje: .......................................................................
A jelenlegit megelőző házastársa neve: ........................................................................................................................................
születési helye: ............................................................................................................................................................................
ideje: ...........................................................................................................................................................................................
állampolgársága: ..........................................................................................................................................................................
Ha az előbb feltüntetetteket megelőzően volt házassága, ennek adatai: ........................................................................................
VIII. A kérelmező házastársának felmenőire vonatkozó adatok:
1. Apja neve: ...............................................................................................................................................................................
Apja születési helye: ....................................................................... (ország) .......................................................(város, község)
ideje: ...........................................................................................................................................................................................
Apja állampolgársága: .................................................................................................................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár: ..................................................................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ...........................................................................................................................................................
A következő adatokat nem kötelező kitölteni:
Apai nagyapja neve: ....................................................................................................................................................................
születési helye: ...........................................................................(ország).............................................................(város, község)
ideje: ...........................................................................................................................................................................................
Apai nagyanyja születési neve:.....................................................................................................................................................
születési helye: ............................................................................(ország) ..........................................................(város, község)
ideje: ...........................................................................................................................................................................................
Apai nagyszülei házasságkötésének helye: ..................................................................................................................................
ideje: ...........................................................................................................................................................................................
2. Anyja születési családi és utóneve: .........................................................................................................................................
Anyja születési helye: ..................................................................... (ország) .......................................................(város, község)
ideje: ...........................................................................................................................................................................................
Anyja állampolgársága: ...............................................................................................................................................................
Anyja volt-e magyar állampolgár: ................................................................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ...........................................................................................................................................................
A következő adatokat nem kötelező kitölteni:
Anyai nagyapja neve: ..................................................................................................................................................................
születési helye: ............................................................................(ország) ...........................................................(város, község)
ideje: ...........................................................................................................................................................................................
Anyai nagyanyja születési neve: ...............................................................................................................................................................
születési helye: .............................................................................(ország) .......................................................................(város, község)
ideje: ........................................................................................................................................................................................................
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye: .............................................................................................................................................
ideje: ........................................................................................................................................................................................................
3. Szülei házasságkötésének helye: ...........................................................(ország) ...........................................................(város, község)
ideje: ........................................................................................................................................................................................................
IX. A kérelmező házastársának magyarországi tartózkodásával kapcsolatos adatok:
Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának
- típusa: ....................................................................................................................................................................................................
- száma: ...................................................................................................................................................................................................
- kelte: ......................................................................................................................................................................................................
- érvényességi ideje: .................................................................................................................................................................................
Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése: ................................................................................................................................................
Az engedélyezés utáni lakcímbejelentés ideje: ..........................................................................................................................................
X. A kérelmező házastársára és hozzátartozóira vonatkozó adatok:
A kérelmező házastársa korábban kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet ........................................................................mikor .......................................................................
A kérelem ügyében hozott döntés vagy állampolgársági okirat száma: .....................................................................................................
Hozzátartozója szerzett-e magyar állampolgárságot?
(szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
igen □ nem □
1. A hozzátartozó neve: ............................................................................................................................................................................
Születési helye: ...............................................................................................ideje: ................................................................................
Állampolgársági okirat száma: ..................................................................................................................................................................
2. A hozzátartozó neve: ............................................................................................................................................................................
Születési helye: ...............................................................................................ideje: ................................................................................
Állampolgársági okirat száma: ..................................................................................................................................................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy visszahonosítási
eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat hivatalból szerezze be. igen □ nem □
Kérelmemet a következőkre alapozom:
(Az Önre vonatkozó részt szíveskedjen aláhúzni!)
- ................................................................óta lakóhellyel rendelkezem Magyarországon;
- kiskorú gyermekem magyar állampolgár;
- örökbefogadóm magyar állampolgár;
- magyar hatóság menekültként elismert;
- Magyarország mai területén születtem;
- kiskorúként telepedtem le Magyarországon;
- hontalan vagyok.
ÖNÉLETRAJZ
(nem szakmai)
házastárs
A KÉRELMEZŐ(K) KISKORÚ GYERMEKE(I)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés mellett a hivatalos
külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)
1. Születési családi neve: ...................................................................................utóneve: ...........................................................................
Születési helye: ............................................................................(ország) ...........................................................................(város, község)
ideje: ...........................................................................................................................................................................................................
Anyja születési és családi neve: ..................................................................................................................................................................
Apja neve: ...................................................................................................................................................................................................
Állampolgársága: .........................................................................................................................................................................................
2. Születési családi neve: ...................................................................................utóneve: ...........................................................................
Születési helye: ............................................................................(ország) ............................................................................(város, község)
ideje: ...........................................................................................................................................................................................................
Anyja születési és családi neve: ..................................................................................................................................................................
Apja neve: ...................................................................................................................................................................................................
Állampolgársága: .........................................................................................................................................................................................
3. Születési családi neve: ...................................................................................utóneve: ...........................................................................
Születési helye: ............................................................................(ország) ...........................................................................(város, község)
ideje: ...........................................................................................................................................................................................................
Anyja születési és családi neve: ..................................................................................................................................................................
Apja neve: ...................................................................................................................................................................................................
Állampolgársága: .........................................................................................................................................................................................
4. Születési családi neve: ...................................................................................utóneve: ...........................................................................
Születési helye: ............................................................................(ország) ...........................................................................(város, község)
ideje: ...........................................................................................................................................................................................................
Anyja születési és családi neve: ..................................................................................................................................................................
Apja neve: ...................................................................................................................................................................................................
Állampolgársága: .........................................................................................................................................................................................
NÉVMÓDOSÍTÁS
A névmódosítás lehetőségéről a tájékoztatást megkaptam.
Névmódosítást kérek/kérünk (az alábbi kérelmet ki kell tölteni) □
Névmódosítást nem kérek/kérünk (az alábbi kérelmet nem kell kitölteni) □
Névmódosítás iránti kérelem
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 20/A. §-a alapján
Névmódosítási lehetőségek:
1. saját vagy felmenő egykori magyar születési családi nevének viselése
2. több tagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint a születési és házassági névből a nemre utaló
végződés vagy névelem elhagyása
3. utónév magyar megfelelőjének viselése
4. házastárs vagy volt házastárs saját vagy felmenője egykori magyar születési családi nevének viselése
5. elhalt anyja nevének magyar nyelven történő feltüntetése
(A fentiek alapján kérem a választást a megfelelő szám feltüntetésével jelölni, és a kérelmezett név rovatot ezzel egyezően kitölteni.)
Kérelmező □ □ □ □ □
Házassági nevem: ........................................................................................................................................................................................
Születési nevem: .............................................................................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:
Születési név: ..............................................................................................................................................................................................
Házassági név: ............................................................................................................................................................................................
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel a következő formában:
születési családi név: ......................................................................................utónév: ................................................................................
Kérelmező házastársa □ □ □ □ □
Házassági nevem: ........................................................................................................................................................................................
Születési nevem: .............................................................................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:
Születési név: ..............................................................................................................................................................................................
Házassági név: ............................................................................................................................................................................................
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel a következő formában:
születési családi név: ......................................................................................utónév: ................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési neve: .................................................................................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: .........................................................................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési neve: .................................................................................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: .........................................................................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési neve: .................................................................................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: .........................................................................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési neve: .................................................................................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: .........................................................................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési neve: .................................................................................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: .........................................................................................................................................................................................
Névmódosítási kérelem alátámasztására mellékelem:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjen megjelölni!)
□ saját, illetve apám, anyám, nagyapám (távolabbi felmenőm) egykori állami születési anyakönyvi kivonatát
□ kérelmező
□ házastárs
□ saját, illetve felmenőm születési családi nevét tartalmazó, korabeli magyar hatóság által kiállított alábbi okmányt:
személyazonosító (személyazonossági, személyi) igazolvány; útlevél; lakcímbejelentő lap; katonakönyv; illetőségi
bizonyítvány; korabeli iskolai bizonyítvány; egyéb okirat: ..........................................................................................
□ kérelmező
□ házastárs
□ az általam elhagyni kívánt névelem nyelvi jellemzőjéről
□ az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását vagy igazolását;
□ a Nyelvtudományi Intézet szakvéleményét;
□ egyéb szakvéleményt:
□ kérelmező
□ házastárs
□ elhalt anyám halotti anyakönyvi kivonatát és hivatalos okiratot születési családi nevének magyar nyelvű
feltüntetésével
□ kérelmező
□ házastárs
MELLÉKLETEK
(A csatolt mellékleteket szíveskedjen megjelölni!)
□ születési anyakönyvi kivonat(ok)
□ házassági anyakönyvi kivonat(ok), jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata
□ a megélhetés igazolására: .................................................................................................................................................
□ a lakóhely (lakás, lakhatás) igazolására: ...........................................................................................................................
□ alkotmányos alapismeretekből tett sikeres vizsgáról szóló igazolás(ok)
□ a vizsga alóli mentesülés igazolására: ...............................................................................................................................
□ a gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz (és a névmódosításhoz)
□ a cselekvőképtelen gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a hivatalból kiadásra kerülő
személyazonosító igazolványhoz
Egyéb iratok: .........................................................................................................................................................................
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű
fordítással ellátva kell mellékelni.
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.
NYILATKOZATOK
1. Kijelentem/kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
2. Kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok, és nem folyik ellenem büntetőeljárás, továbbá az elmúlt öt évben
szándékos bűncselekmény miatt bíróság nem marasztalt el.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
3. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy kiskorú gyermekem honosításához a másik szülő..............................
.................................................................................. (név) hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni nem tudom, a következő okok
miatt (részletes indoklás):
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
4. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti eljáráshoz csatoltam a................................................................................................
................................................ okiratot, melyet kérek hivatalból beszerezni.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
5. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtása után bekövetkezett változásokról (pl. családi állapot változása, gyermek
születése, lakcím vagy elérhetőség változása stb.) az állampolgársági ügyekben eljáró szervet 15 napon belül
a változást igazoló okiratok egyidejű csatolásával értesítem. A lakcímváltozást és egyéb elérhetőségek változását
jelezni kell, arról iratot nem szükséges mellékelni.
Kelt: ..............................................................................
…………………………………………….
kérelmező aláírása
…………………………………………….
házastárs aláírása
…………………………………………….
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása
…………………………………………….
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása
A korlátozottan cselekvőképes kérelmező(ke)t meghallgattam.
A kérelmező(k) aláírását hitelesítem.
A kérelmező(k) személyazonosság(uk)at
.........................................................típusú és ....................................................számú ........................................................-ig
.........................................................típusú és ....................................................számú ........................................................-ig
.........................................................típusú és ....................................................számú ........................................................-ig
.........................................................típusú és ....................................................számú ........................................................-ig
érvényes személyazonosságot igazoló okirattal igazolták, valamint bemutatták a
..............................................................................számú
..............................................................................számú
..............................................................................számú
..............................................................................számú
lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
Kérelmező(k) az ujjnyomat rögzítését/elektronikus tároló elemen történő elhelyezését visszautasította(ák).
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
□ korlátozottan cselekvőképes kiskorú kérelmező igen □ nem □
□ korlátozottan cselekvőképes kiskorú kérelmező igen □ nem □
□ 12. életévet betöltött kiskorú kérelmező törvényes képviselője igen □ nem □
P. H.
…………………………………………….
a kérelmet átvevő aláírása
A kérelmező(ke)t tájékoztattam az alábbi törvényi feltétel hiányáról és az alábbi hiányosságokról:
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
…………………………………………….
a kérelmet átvevő aláírása
A tájékoztatást tudomásul vettem.
Megjegyzéseim: ..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
…………………………………………….
kérelmező aláírása"

"

2. melléklet a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A köztársasági elnöknek
Budapest
A magyar állampolgárság visszaszerzésére irányuló
NYILATKOZAT
Alulírott......................................................................kijelentem, hogy a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
5/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a magyar állampolgárságot vissza kívánom szerezni.
A magyar állampolgárságomat .................. évben megfosztással - elbocsátással - Németországba áttelepülésre
kötelezettként vesztettem el.
(Az Önre vonatkozó részt szíveskedjen aláhúzni!)
A kérelmező személyi adatai:
1. Házassági neve: .......................................................................................................................................................................................
Születési családi neve: .................................................................................................................................................................................
Születési utóneve(i): ....................................................................................................................................................................................
Külföldre távozásakor viselt családi és utóneve: .........................................................................................................................................
Külföldi tartózkodása alatt volt-e névváltoztatása: .......................................................................................................................................
Ha igen, mikor: ......................................................................, mely hatóság engedélyezte: ........................................................................
Neme: férfi □ nő □
Születési helye: ............................................................................(ország)............................................................................(város, község)
………………………….kerület (Budapest születési hely esetében szíveskedjen a kerületet is feltüntetni!)
Születési ideje: ......................................év.........................................................................hó..........................nap
2. Külföldi állampolgársága(i): ....................................................................................................................................................................
Megszerzésének ideje: .................................................................................................................................................................................
Jogcíme: ......................................................................................................................................................................................................
3. Apja neve: ...............................................................................................................................................................................................
Apja születési helye: .......................................................................................ideje: ...................................................................................
Apja állampolgársága: .................................................................................................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve: .............................................................................................................................................................
Anyja születési helye: .......................................................................................ideje: .................................................................................
Anyja állampolgársága: ...............................................................................................................................................................................
Szülei házasságkötésének helye: ............................................................................ideje: ............................................................................
4. Családi állapota:
nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □ nős/férjes □ özvegy □ elvált □
Házasságkötésének helye: ...............................................................(ország) ........................................................................(város, község)
ideje: ...........................................................................................................................................................................................................
Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése: .............................................................................................................................
Az ítélet száma: ...........................................................................................................................................................................................
Jogerőre emelkedésének ideje: ....................................................................................................................................................................
Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje: .................................................................................................................................
Házastársa születési családi és utóneve: ......................................................................................................................................................
házassági családi és utóneve: ......................................................................................................................................................................
születési helye: ..............................................................................................ideje: ...........................................................................................
állampolgársága: ................................................................................................................................................................................................
Ha jelenlegi házassága nem az első:
Előző házasságkötésének helye: ............................................................(ország)........................................................................(város, község)
ideje: .................................................................................................................................................................................................................
Előző házastársa születési családi és utóneve: ...................................................................................................................................................
születése helye: ..........................................................................................................ideje: ..............................................................................
állampolgársága: ................................................................................................................................................................................................
Előző házassága megszűnésének módja, helye és ideje: ....................................................................................................................................
5. Állandó lakcíme: ......................................................................... (ország)............................................................................. (város, község)
közelebbi címe: ...................................................................................................................................................................(utca, házszám stb.)
A bizonyítvány továbbítását az alábbi címre kérem: ..........................................................................................................................................
Telefonszáma: ...................................................................................................................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe: ......................................................................................................................................................................
6. Németországba áttelepülésre kötelezett személy esetében magyarországi lakóhelye(i) 1941 után: .................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
MELLÉKLETEK
(A csatolt mellékleteket szíveskedjen megjelölni!)
□ születési anyakönyvi kivonat
□ családi állapot igazolására: házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi
kivonata
Egyéb iratok: ......................................................................................................................................................................................................
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő hitelesítéssel, az idegen
nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.
Kelt:
……………………………………….
kérelmező aláírása
(törvényes képviselő)
……………………………………….
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása
A kérelmező(k) aláírását hitelesítettem.
A kérelmező(k) személyazonosság(uk)at
.........................................................típusú és ....................................................számú ........................................................-ig
.........................................................típusú és ....................................................számú ........................................................-ig
érvényes okirattal igazolták.
P. H.
……………………………………….
a kérelmet átvevő aláírása"

"

3. melléklet a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelethez

"9. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

…………………………………
Polgármesteri Hivatal/külképviselet
Szám: ......................................
Hiv. sz: ..........................................................
JEGYZŐKÖNYV
állampolgársági esküről vagy fogadalomról
Készült .............. példányban .............................................................................. Polgármesteri Hivatalának/külképviseletnek
hivatalos helyiségében...................év...................................hó..........napján.
Jelen vannak:
.................................................................polgármester/külképviselet vezetője
.................................................................jegyzőkönyvvezető
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................honosított/visszahonosított (törvényes képviselője)
A honosított(ak), visszahonosított(ak), a törvényes képviselő a személyazonosság(uk)at
............................................................típusú és .......................................................számú ...........................................................-ig
............................................................típusú és .......................................................számú ...........................................................-ig
............................................................típusú és .......................................................számú ...........................................................-ig
............................................................típusú és .......................................................számú ...........................................................-ig
érvényes okirattal igazolták.
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 16. § (4) bekezdése alapján
a honosított személy(ek) személyazonosságát
.................................................................számú
.................................................................számú
.................................................................számú
.................................................................számú
hivatalból kiállított személyazonosító igazolvány alapján ellenőriztem.
...................................................................................-t a köztársasági elnök .........év ............................hó .....napján kelt
határozatával honosította/visszahonosította. Az okirat száma: ........................................Erről az érintette(ke)t - törvényes
képviselőjét - a Polgármesteri Hivatal/külképviselet...................................-n értesítette, és az állampolgársági eskü, illetve
fogadalom letételére felhívta.
A polgármester/külképviselet vezetője a honosított/visszahonosított személy(eke)t tájékoztatta, hogy választása/uk
szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tehet(nek). Az eskü és a fogadalom egyenértékű.
A honosított(ak), visszahonosított(ak) az Ápt. 7. §-ában foglaltak szerint az esküt, illetve a fogadalmat letette(ék).
Előttem:
…………………………………
polgármester/külképviselet vezetője
…………………………………
jegyzőkönyvvezető
P. H.
Esküt/fogadalmat tevő:
…………………………………
…………………………………
honosított, visszahonosított
(törvényes képviselő)
…………………………………
…………………………………
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező
A honosítási/visszahonosítási okiratot és az alábbi iratokat átvettem:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
honosított, visszahonosított
(törvényes képviselő)
A magyar állampolgárság megszerzéséről az Áptv. 19. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi hatóságokat
értesítettem: .........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
A honosítási/visszahonosítási okiraton feltüntetett személyek közül....................................................................................
..........................................................................................................................az állampolgársági esküt, illetve fogadalmat
..........................................................................................................miatt nem tette le. Ezt a tényt az okiratra feljegyeztem
(és az igazolására szolgáló iratot csatolom).
…………………………………
polgármester/külképviselet vezetője
P. H.
Az Ápt. 16. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az állampolgársági eskü- vagy fogadalomtételre megjelent
honosított személy személyazonosságát a hivatalból kiállított állandó személyazonosító igazolvány, valamint
a jegyzőkönyvben feltüntettet számú személyazonosságot igazoló érvényes igazolványa alapján ellenőriztem.
Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy az állampolgársági eskü- vagy fogadalomtételre megjelent
..............................................személyazonossága a hivatalból kiállított állandó személyazonosító igazolvány alapján
kétséget kizáróan nem állapítható meg, ezért az Ápt. 16. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eskü- vagy
fogadalomtételnél történő közreműködést megtagadtam.
…………………………………
polgármester/külképviselet vezetője
P. H.
A jegyzőkönyv egy példányát átvettem.
…………………………………
honosított, visszahonosított
(törvényes képviselő)"

"

4. melléklet a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelethez

"10. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A köztársasági elnöknek
Budapest
HONOSÍTÁSI-VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. §-a alapján
Alulírott...........................................................................................és házastársam,.........................................................................
kérem/kérjük, hogy...................................................................................................nevű kiskorú vagy cselekvőképtelen nagykorú
gyermeke(i)mmel/inkkel együtt a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a) bekezdése,
illetve 5. §-a alapján honosítani/visszahonosítani és erről részemre/részünkre okiratot kiállítani szíveskedjen.
A KÉRELMEZŐ
I. A kérelmező személyi adatai:
1. Házassági neve: ....................................................................................................................................................................................
Születési családi neve: ..............................................................................................................................................................................
Születési utóneve(i): .................................................................................................................................................................................
Előző (születési) családi neve: .................................................................................................................................................................
Előző utóneve(i): .....................................................................................................................................................................................
Neme: férfi □ nő □
2. Születési helye: ................................................................................(ország, tartomány, szövetségi állam) ..........................................
...................................(város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés mellett a hivatalos
külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)
Születési ideje: ...............................év.................................................................................hó..................nap
3. Állampolgársága(i): ..........................................................................................................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: .............................................................................................................................
4. Előző állampolgársága: .....................................................................................................................................................................................
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szűnt meg: ...............................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
5. Lakóhelye:
Magyarországon: □□□□..................................................................................................................................................................(város, község)
..........................................................................................................(utca)...................................................................................................(hsz.)
..........................................................................................................(ép./lh.)...........................................(em.).............................................(ajtó)
Tartózkodási helye: □□□□..............................................................................................................................................................(város, község)
..........................................................................................................(utca)...................................................................................................(hsz.)
..........................................................................................................(ép./lh.)...........................................(em.).............................................(ajtó)
Külföldön: ..................................................................................... (ország) .........................................................................................(település)
közelebbi cím: ......................................................................................................................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe: .........................................................................................................................................................................
Egyéb elérhetősége: ..............................................................................................................................................................................................
II. A kérelmező családi állapotára vonatokozó adatok:
1. Családi állapota:
nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □ nős/férjes □ özvegy □ elvált □
Házasságkötésének helye: ...................................................................................ideje: ........................................................................................
2. Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése: ..................................................................................................................................
Az ítélet száma: ...................................................................................................................
Jogerőre emelkedésének ideje: .....................................................................................
3. Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje:
4. Ha a jelenlegi házassága nem az első:
a jelenlegi házasságát megelőző házasságkötésének helye és ideje: .......................................................................................................................
házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után: ...................................................................................................................................
családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után: ....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje:
..............................................................................................................................................................................................................................
A jelenlegit megelőző házastársa neve: .................................................................................................................................................................
születési helye: .....................................................................................................................................................................................................
ideje: ....................................................................................................................................................................................................................
állampolgársága: ...................................................................................................................................................................................................
Ha a jelenlegit megelőzően a 4. pontban foglaltakon kívül több házassága is volt, ennek adatai (a 4. pontban foglalt
részletezés szerint):
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
III. A kérelmező szüleire vonatkozó adatok:
1. Apja neve: .................................................................................................................................................................................................
Apja születési helye: ....................................................................... (ország) .........................................................................(város, község)
ideje:...............................................................................................................................................................................................................
Apja állampolgársága: ....................................................................................................................................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár: ....................................................................................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ..............................................................................................................................................................................
2. Anyja születési családi és utóneve: ............................................................................................................................................................
Anyja születési helye: ..................................................................... (ország) ........................................................................(város, község)
ideje: ..............................................................................................................................................................................................................
Anyja állampolgársága: ..................................................................................................................................................................................
Anyja volt-e magyar állampolgár: ..................................................................................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ..............................................................................................................................................................................
3. Szülei házasságkötésének helye: ...........................................................(ország) ................................................................(város, község)
ideje: ..............................................................................................................................................................................................................
IV. A kérelmet a következőkre alapozom:
(A megfelelőt szíveskedjen aláhúzni és kitölteni!)
A) Magyar állampolgár voltam .........................................-tól .........................................-ig.
Az egykori magyar állampolgárság megszerzésének módja: ...........................................................................................................................
Az egykori magyar állampolgárság megszűnésének módja: ............................................................................................................................
B) Felmenőm magyar állampolgár volt.
A felmenő neve: ............................................................................................. , születési helye: ....................................................................
születési ideje: ........................................................................., rokonsági fok: .............................................................................................
Szíveskedjen a megnevezett felmenőtől való leszármazását levezetni:
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
C) Legalább tíz éve érvényes házasságban élek olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelmem benyújtásának
időpontjában magyar állampolgár.
D) Legalább öt éve érvényes házasságban élek olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelmem benyújtásának
időpontjában magyar állampolgár, és közös gyermekünk született.
V. A kérelmezőre és hozzátartozóira vonatkozó adatok:
A kérelmező korábban kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet .........................................................................mikor ............................................................................
A kérelem ügyében hozott döntés vagy állampolgársági okirat száma: ...........................................................................................................
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája) szerzett-e magyar
állampolgárságot?
igen □ nem □
1. A hozzátartozó neve: ..................................................................................................................................................................................
Születési helye: ............................................................................................................ideje: .........................................................................
Állampolgársági okirat száma: ........................................................................................................................................................................
2. A hozzátartozó neve: ..................................................................................................................................................................................
Születési helye: ............................................................................................................ideje: .........................................................................
Állampolgársági okirat száma: ........................................................................................................................................................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy visszahonosítási
eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat hivatalból szerezze be.
igen □ nem □
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája) kérelmezte-e
a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet ........................................................................mikor .............................................................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy visszahonosítási
eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat hivatalból szerezze be.
igen □ nem □
ÖNÉLETRAJZ
(az életút bemutatása legfeljebb egy oldal terjedelemben, különös tekintettel az iskolai tanulmányokra, munkahelyekre, a katonai szolgálat teljesítésének
helyére, idejére, magyarországi rokonok nevére, lakóhelyére)
kérelmező
A HÁZASTÁRS
Ha a házastárs is kérelmező, akkor valamennyi pontot szíveskedjen kitölteni!
Ha a házastárs nem kérelmező, akkor kizárólag a VI. rész 1., 2. és 3. pontját - magyar állampolgár házastárs esetén, illetve megszűnt házasság
(házastárs halála, házasság felbontása) esetén is - szíveskedjen kitölteni!
VI. A kérelmező házastársának személyi adatai:
1. Házassági neve: ..........................................................................................................................................................................................
Születési családi neve: ....................................................................................................................................................................................
Születési utóneve(i): .......................................................................................................................................................................................
Előző (születési) családi neve: .......................................................................................................................................................................
Előző utóneve(i): ...........................................................................................................................................................................................
Neme: férfi □ nő □
2. Születési helye: .......................................................................................(ország, tartomány, szövetségi állam) .........................................
..................................................(város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés mellett a hivatalos
külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)
Születési ideje: ...............................év.................................................................................hó..................nap
3. Állampolgársága(i): ...............................................................................................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: ..................................................................................................................
4. Előző állampolgársága: .........................................................................................................................................................................
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szűnt meg: ....................................................................
5. Lakóhelye:
Magyarországon: □□□□..............................................................(város, község)
.........................................................................................(utca).........................................................................................(hsz.)
.........................................................................................(ép./lh.)..............................(em.).....................(ajtó)
Tartózkodási helye: □□□□..............................................................(város, község)
.........................................................................................(utca).........................................................................................(hsz.)
.........................................................................................(ép./lh.)..............................(em.).....................(ajtó)
Külföldön: ..............................................................(ország) ..............................................................(település)
közelebbi cím:...........................................................................................................................................................................................
Telefonszáma: ..........................................................................................................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe: .............................................................................................................................................................
Egyéb elérhetősége: ..................................................................................................................................................................................
6. A korábbi családi állapotára vonatkozó adatok
Ha a jelenlegi házassága nem az első:
a jelenlegi házasságát megelőző házasságkötésének helye és ideje: ...........................................................................................................
házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után: ........................................................................................................................
családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után: .........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje:
..................................................................................................................................................................................................................
A jelenlegit megelőző házastársa neve: ......................................................................................................................................................
születési helye: .........................................................................................................................................................................................
ideje: .........................................................................................................................................................................................................
állampolgársága: .......................................................................................................................................................................................
Ha az előbb feltüntetetteket megelőzően volt házassága, ennek adatai: ......................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
VII. A kérelmező házastárs szüleire vonatkozó adatok:
1. Apja neve: ............................................................................................................................................................................................
Apja születési helye: .......................................................................(ország)......................................................................(város, község)
ideje:..........................................................................................................................................................................................................
Apja állampolgársága: ...............................................................................................................................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár: ...............................................................................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: .........................................................................................................................................................................
2. Anyja születési családi és utóneve: .......................................................................................................................................................
Anyja születési helye: ..................................................................... (ország) .....................................................................(város, község)
ideje: .........................................................................................................................................................................................................
Anyja állampolgársága: .............................................................................................................................................................................
Anyja volt-e magyar állampolgár: .............................................................................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: .........................................................................................................................................................................
3. Szülei házasságkötésének helye: ...........................................................(ország) ...........................................................(város, község)
ideje: .........................................................................................................................................................................................................
VIII. A kérelmemet a következőkre alapozom:
(A megfelelőt szíveskedjen aláhúzni és kitölteni!)
A) Magyar állampolgár voltam ...............................-tól ...............................-ig.
Az egykori magyar állampolgárság megszerzésének módja: ....................................................................................
Az egykori magyar állampolgárság megszűnésének módja: .....................................................................................
B) Felmenőm magyar állampolgár volt.
A felmenő neve: ........................................................................................... , születési helye: ...............................
születési ideje: ........................................................................... , rokonsági fok: ...................................................
Szíveskedjen a megnevezett felmenőtől való leszármazását levezetni:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
IX. A kérelmező házastársára és hozzátartozóira vonatkozó adatok:
A kérelmező házastársa korábban kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet .....................................................................mikor .........................................
A kérelem ügyében hozott döntés vagy állampolgársági okirat száma: ....................................................................
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája) szerzett-e magyar
állampolgárságot?
igen □ nem □
1. A hozzátartozó neve: ..........................................................................................................................................
Születési helye: ..........................................................................................ideje: ....................................................
Állampolgársági okirat száma: ................................................................................................................................
2. A hozzátartozó neve: ..........................................................................................................................................
Születési helye: ..........................................................................................ideje: ....................................................
Állampolgársági okirat száma: ................................................................................................................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy visszahonosítási
eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat hivatalból szerezze be.
igen □ nem □
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája) kérelmezte-e
a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet .....................................................................mikor .........................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy visszahonosítási
eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat hivatalból szerezze be.
igen □ nem □
ÖNÉLETRAJZ
(az életút bemutatása legfeljebb egy oldal terjedelemben, különös tekintettel az iskolai tanulmányokra, munkahelyekre, a katonai szolgálat teljesítésének
helyére, idejére, magyarországi rokonok nevére, lakóhelyére)
házastárs
A KÉRELMEZŐ(K) KISKORÚ GYERMEKE(I)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés mellett a hivatalos
külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)
1. Születési családi neve: ...................................................................................utóneve: .........................................................................................................................................................................................................................................
Születési helye: ............................................................................(ország) ..................................................................................................(város, község)
ideje: .........................................................................................................................................................................................................................................
Anyja születési és családi neve: .........................................................................................................................................................................................................................................
Apja neve: .........................................................................................................................................................................................................................................
Állampolgársága: .........................................................................................................................................................................................................................................
2. Születési családi neve: ...................................................................................utóneve: .........................................................................................................................................................................................................................................
Születési helye: ............................................................................(ország) ..................................................................................................(város, község)
ideje: .........................................................................................................................................................................................................................................
Anyja születési és családi neve: .........................................................................................................................................................................................................................................
Apja neve: .........................................................................................................................................................................................................................................
Állampolgársága: .........................................................................................................................................................................................................................................
3. Születési családi neve: ...................................................................................utóneve: .........................................................................................................................................................................................................................................
Születési helye: ............................................................................(ország) ..................................................................................................(város, község)
ideje: .........................................................................................................................................................................................................................................
Anyja születési és családi neve: .........................................................................................................................................................................................................................................
Apja neve: .........................................................................................................................................................................................................................................
Állampolgársága: .........................................................................................................................................................................................................................................
4. Születési családi neve: ...................................................................................utóneve: .........................................................................................................................................................................................................................................
Születési helye: ............................................................................(ország) ..................................................................................................(város, község)
ideje: .........................................................................................................................................................................................................................................
Anyja születési és családi neve: .........................................................................................................................................................................................................................................
Apja neve: .........................................................................................................................................................................................................................................
Állampolgársága: .........................................................................................................................................................................................................................................
NÉVMÓDOSÍTÁS
A névmódosítás lehetőségéről a tájékoztatást megkaptam.
Névmódosítást kérek/kérünk (az alábbi kérelmet ki kell tölteni) □
Névmódosítást nem kérek/kérünk (az alábbi kérelmet nem kell kitölteni) □
Névmódosítás iránti kérelem
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 20/A. §-a alapján
Névmódosítási lehetőségek:
1. saját vagy felmenő egykori magyar születési családi nevének viselése
2. több tagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint a születési és házassági névből a nemre utaló
végződés vagy névelem elhagyása
3. utónév magyar megfelelőjének viselése
4. házastárs vagy volt házastárs saját vagy felmenője egykori magyar születési családi nevének viselése
5. elhalt anyja nevének magyar nyelven történő feltüntetése
(A fentiek alapján kérem a választást a megfelelő szám feltüntetésével jelölni, és a kérelmezett név rovatot ezzel egyezően kitölteni.)
Kérelmező □ □ □ □ □
Házassági nevem: ..............................................................................................................................................................................
Születési nevem: .....................................................................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:
Születési név: .....................................................................................................................................................................................
Házassági név: ...................................................................................................................................................................................
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel a következő formában:
születési családi név: ....................................................................utónév: .........................................................................................
Kérelmező házastársa □ □ □ □ □
Házassági nevem: ..............................................................................................................................................................................
Születési nevem: .....................................................................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:
Születési név: .....................................................................................................................................................................................
Házassági név: ...................................................................................................................................................................................
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel a következő formában:
születési családi név: .......................................................................utónév: ......................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési neve: ........................................................................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: ................................................................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési neve: ........................................................................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: ................................................................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési neve: ........................................................................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: ................................................................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési neve: ........................................................................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: ................................................................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési neve: ................................................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: ..........................................................................................................................................................
Névmódosítási kérelem alátámasztására mellékelem:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjen megjelölni!)
□ saját, illetve apám, anyám, nagyapám (távolabbi felmenőm) egykori állami születési anyakönyvi kivonatát
□ kérelmező
□ házastárs
□ saját, illetve felmenőm születési családi nevét tartalmazó, korabeli magyar hatóság által kiállított alábbi okmányt:
személyazonosító (személyazonossági, személyi) igazolvány; útlevél; lakcímbejelentő lap; katonakönyv; illetőségi
bizonyítvány; korabeli iskolai bizonyítvány; egyéb okirat: .........................................................................................
□ kérelmező
□ házastárs
□ az általam elhagyni kívánt névelem nyelvi jellemzőjéről
□ az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását vagy igazolását;
□ a Nyelvtudományi Intézet szakvéleményét;
□ egyéb szakvéleményt: .............................................................................................................................
□ kérelmező
□ házastárs
□ elhalt anyám halotti anyakönyvi kivonatát és hivatalos okiratot születési családi nevének magyar nyelvű
feltüntetésével
□ kérelmező
□ házastárs
MELLÉKLETEK
(A csatolt mellékleteket szíveskedjen megjelölni!)
□ születési anyakönyvi kivonat(ok)
□ házassági anyakönyvi kivonat(ok), jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata
□ a gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz, visszahonosításhoz, névmódosításhoz
□ a cselekvőképtelen gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a hivatalból kiadásra kerülő
személyazonosító igazolványhoz
Egyéb iratok: .............................................................................................................................................................
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő hitelesítéssel, az idegen
nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.
NYILATKOZATOK
1. Kijelentem/kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
2. Kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok, és nem folyik ellenem büntetőeljárás, továbbá az elmúlt öt évben
szándékos bűncselekmény miatt bíróság nem marasztalt el.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
3. Kijelentem, hogy értem és beszélem a magyar nyelvet.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
4. Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott kérelem esetében - az Ápt. 4. § (3a) bekezdés a) pont aa) alpontjában
meghatározott esetben - kijelentjük, hogy házasságunk legalább tíz éve fennáll.
5. Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott kérelem esetében - az Ápt. 4. § (3a) bekezdés a) pont ab) alpontjában
meghatározott esetben - kijelentjük, hogy házasságunk legalább öt éve fennáll.
6. Az állampolgársági esküt vagy fogadalmat ................................................................................................. országban
.......................................................................................településen/magyar külképviseleten kívánom/kívánjuk letenni.
7. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy kiskorú gyermekem honosításához a másik szülő..................
............................................................................... (név) hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni nem tudom, a következő
okok miatt (részletes indoklás):
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
8. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti eljáráshoz csatoltam a .....................................................................................
.............................................................................okiratot, melyet kérek hivatalból beszerezni.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
9. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtása után bekövetkezett változásokról (pl. családi állapot változása, gyermek
születése, lakcím vagy elérhetőség változása stb.) az állampolgársági ügyekben eljáró szervet 15 napon belül
a változást igazoló okiratok egyidejű csatolásával értesítem. A lakcímváltozást és egyéb elérhetőségek változását
jelezni kell, arról iratot nem szükséges mellékelni.
Kelt: ..............................................................................
…………………………………
kérelmező aláírása
…………………………………
házastárs aláírása
…………………………………
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása
…………………………………
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása
A korlátozottan cselekvőképes kérelmező(ke)t meghallgattam.
A kérelmező(k) aláírását hitelesítem.
A kérelmező(k) személyazonosság(uk)at
...........................................................típusú és .....................................................számú ..........................................................-ig
...........................................................típusú és .....................................................számú ..........................................................-ig
...........................................................típusú és .....................................................számú ..........................................................-ig
...........................................................típusú és .....................................................számú ..........................................................-ig
érvényes okirattal igazolták.
Tanúsítom, hogy a nagykorú, cselekvőképes kérelmező:
□ a magyar nyelvet érti és beszéli
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli
Tanúsítom, hogy a nagykorú, cselekvőképes kérelmező házastársa:
□ a magyar nyelvet érti és beszéli
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli
Tanúsítom, hogy a korlátozottan cselekvőképes kérelmező:
□ a magyar nyelvet érti és beszéli
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli
Tanúsítom, hogy a korlátozottan cselekvőképes kérelmező:
□ a magyar nyelvet érti és beszéli
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli
Megjegyzés a nyelvismeretre vonatkozóan:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Kérelmező(k) az ujjnyomat rögzítését/elektronikus tároló elemen történő elhelyezését visszautasította(ák).
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
□ korlátozottan cselekvőképes kiskorú kérelmező igen □ nem □
□ korlátozottan cselekvőképes kiskorú kérelmező igen □ nem □
□ 12. életévet betöltött kiskorú kérelmező törvényes képviselője igen □ nem □
P. H.
…………………………………
a kérelmet átvevő aláírása
A kérelmező(ke)t tájékoztattam az alábbi törvényi feltétel hiányáról és az alábbi hiányosságokról:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
…………………………………
a kérelmet átvevő aláírása
A tájékoztatást tudomásul vettem.
Megjegyzéseim: ...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
…………………………………
kérelmező aláírása"

"

Tartalomjegyzék