34/2020. (X. 2.) EMMI rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer és a javítóintézeti informatikai rendszer bevezetéséhez kapcsolódó módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés e) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) 101. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott gondozott gyermek befogadásáról a nevelőszülői hálózat működtetője haladéktalanul értesíti a miniszter által jóváhagyott, a minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzétett adatlapon

a) a beutaló szervet - ide nem értve a gyámhivatalt -,

b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek törvényes képviselőjét - ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot -,

c) a nevelésbe vett gyermek szülőjét, feltéve, hogy szülői felügyeleti jogát nem szüntették meg, vagy az nem szűnt meg,

d) a szülő lakóhelye szerinti család- és gyermekjóléti központot és

e) a pártfogó felügyelet, megelőző pártfogás alatt álló gyermek, fiatal felnőtt pártfogó felügyelőjét."

2. § Az Nmr. 113. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A befogadásról a gyermekotthon haladéktalanul értesíti a miniszter által jóváhagyott, a minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzétett adatlapon a 101. § (2) bekezdésében meghatározott szerveket és személyeket."

3. § Az Nmr. 129/A. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Az országos bizottság a szakmai véleményét a GYVR-ben megismerhetővé teszi az eljáró gyámhivatalok számára."

4. § (1) Az Nmr. 137. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyermek gondozási helyének meghatározása érdekében a szakszolgálat által működtetett megyei bizottság - a gyámhivatal megkeresésére - a gyermekre vonatkozóan szakmai véleményt ad, és javaslatot tesz az elhelyezés formájára a GYVR bizottsági alrendszerében. A szakszolgálat ennek alapján készíti el az elhelyezési javaslatot a GYVR tervező és értékelő alrendszerében."

(2) Az Nmr. 137. § (7)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha a megyei bizottság a központi speciális gyermekotthonban történő elhelyezésre tesz javaslatot, a szakszolgálat a megyei bizottság szakmai véleményét a GYVR-ben megismerhetővé teszi a gyermekvédelmi gyám, a gyámhivatal és az országos bizottság számára. Az országos bizottság a megismert szakmai vélemény alapján a GYVR bizottsági alrendszerében elkészíti szakmai véleményét.

(8) Ha az országos bizottság szakmai véleménye alapján is indokolt a gyermek gondozási helyeként a központi speciális gyermekotthont kijelölni, a szakszolgálat erre irányuló javaslatát megismerhetővé teszi a GYVR-ben a gyámhivatal, valamint a gyermekvédelmi gyám részére. Ha az országos bizottság szakmai véleménye szerint nem indokolt, vagy férőhely hiányában nem lehetséges a központi speciális gyermekotthonban történő elhelyezés, a szakszolgálat más, a gyermek állapotának megfelelő gondozási helyre vonatkozó javaslatát megismerhetővé teszi a GYVR-ben a gyámhivatal és a gyermekvédelmi gyám számára.

(8a) Ha a gyámhivatal a speciális gyermekotthont, a speciális lakásotthont, a gyermekotthon speciális csoportját vagy a központi speciális gyermekotthont határozta meg a gyermek gondozási helyéül, az elhelyezés időtartamának lejártát megelőzően legalább 3 hónappal a szakszolgálat a felülvizsgálati eljárás megindítása érdekében tájékoztatja a gyámhivatalt a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság, illetve az országos bizottság vizsgálatra történő felkérése érdekében. A gyámhivatal megkeresésének rögzítését követően a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság, illetve az országos bizottság a GYVR bizottsági alrendszerében elkészíti a szakmai véleményt, valamint a gyermekvédelmi gyám a GYVR tervező és értékelő alrendszerében elkészíti indokolással ellátott javaslatát a gondozási hely fenntartásának a Gyvt. 58. § (4) bekezdése szerinti szükségességéről, mely dokumentumokat a gyámhivatal részére megismerhetővé tesznek.

(9) Az elhelyezési javaslat előkészítése során a szakszolgálat a gyámhivatal által rendelkezésére bocsátott, az esetleges korábbi gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó iratokat, valamint az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket befogadó nevelőszülői hálózat, a gyermekotthon vagy az Szt. hatálya alá tartozó intézmény vezetőjének írásos összefoglalóját a gyermekkel kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a GYVR-ben rögzített adatokat, dokumentumokat figyelembe veszi."

(3) Az Nmr. 137. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) Az elhelyezési javaslatot a GYVR tervező és értékelő alrendszerében kell elkészíteni. Az elhelyezési javaslatot a GYVR-ben a megkereséstől számított 20 napon belül kell a gyámhivatal részére megismerhetővé tenni."

5. § (1) Az Nmr. 145. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"Az örökbe fogadható gyermekek adatainak a GYVR-ben való rögzítése, valamint az örökbe fogadni szándékozó személyek alkalmassági vizsgálatával, örökbefogadásra történő felkészítésével kapcsolatos feladatok"

(2) Az Nmr. 145. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakszolgálat a Gyvt.-ben és az Ar.-ban meghatározottak szerint a GYVR örökbefogadási alrendszerében rögzíti

a) a nevelésbe vett gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánításáról vagy örökbefogadhatóságának megállapításáról szóló gyámhivatali határozat adatait,

b) a gyermekvédelmi szakellátásban ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek esetében a gyámhivatal döntésének adatait, ha ismeretlen személy általi örökbefogadásához szülei hozzájárultak, vagy ha ismeretlen szülőktől származik,

c) a szakellátásban el nem helyezett örökbefogadható gyermek adatait a gyámhivatal döntésében foglaltak alapján, ha ismeretlen személy általi örökbefogadásához szülei hozzájárultak, vagy ha ismeretlen szülőktől származik, és

d) a gyermekvédelmi szakellátásban el nem helyezett azon gyermek adatait, akinek nyílt örökbefogadásához szülője hozzájárult, és a gyámhivatal kötelező gondozásra történő kihelyezésről szóló végzésének adatait."

(3) Az Nmr. 145. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A szakszolgálat az örökbefogadásra való alkalmassági vizsgálat folyamatát a kérelem benyújtását követően a GYVR örökbefogadási alrendszerében rögzíti."

6. § Az Nmr. 146. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az örökbe fogadni szándékozó személy az alkalmasságát megállapító, végleges gyámhivatali határozat adatainak rögzítését követően bekerül a GYVR örökbefogadási alrendszerének örökbefogadásra alkalmas személyekről vezetett nyilvántartásába.

(2) Az alkalmas örökbe fogadni szándékozó a GYVR örökbefogadási alrendszerének örökbefogadásra alkalmas személyekről vezetett nyilvántartásában az örökbefogadási szándék 145. § (2) bekezdése szerinti bejelentésének napjával kerül besorolásra."

7. § Az Nmr. 147. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) A megyei bizottság a nevelésbe vett - szükség szerint az ideiglenes hatállyal elhelyezett - gyermek örökbefogadhatóságát megállapító határozat véglegessé válását megelőzően a határozat, illetve a gyermek örökbefogadhatóságáról szóló gyámhivatali végzés adatainak rögzítését követően a GYVR örökbefogadási alrendszerében a Gyvt. 82. § (5) bekezdése szerinti összefoglaló véleményt készít."

8. § Az Nmr. 148. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"148. § (1) A szakszolgálat a gyámhivatal felkérésére figyelemmel kíséri a kihelyezett gyermek gondozását, a szülő-gyermek kapcsolat alakulását, a gyermek családba történő beilleszkedését, és ennek alapján a gyámhivatal által kitűzött határidőre a GYVR örökbefogadási alrendszerében a gyámhivatal számára megismerhetővé teszi az örökbefogadásra vonatkozó javaslatát.

(2) Ha a szakszolgálat nem talált a gyermek számára megfelelőnek látszó örökbe fogadni szándékozó személyt, ennek tényéről és okáról haladéktalanul értesíti az országos örökbefogadást elősegítő szervet a GYVR örökbefogadási alrendszerén keresztül. A szakszolgálat ezzel egyidejűleg a gyermekre vonatkozó adatokat, véleményeket és iratokat naprakészen rögzíti."

9. § Az Nmr. 148/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha az országos örökbefogadást elősegítő szerv megállapította, hogy a GYVR örökbefogadási alrendszerének örökbefogadásra alkalmas személyekről vezetett nyilvántartásában szerepel olyan örökbe fogadni szándékozó személy, aki várhatóan megfelelő szülő-gyermek kapcsolatot tud kialakítani a gyermekkel, akkor erről értesíti a gyermek szerinti és az örökbe fogadni szándékozó személy szerinti szakszolgálatot, és a GYVR örökbefogadási alrendszerében hozzáférhetővé teszi az örökbe fogadni szándékozó személyek Gyvt. 135. § (5) bekezdés b) pontja szerinti adatait és dokumentumait a gyermek szerinti szakszolgálat számára. A hozzáférés megadását követően

a) a gyermek szerinti szakszolgálat az országos örökbefogadást elősegítő szerv által ajánlott örökbe fogadni szándékozó személyek közül 10 munkanapon belül kiválasztja a gyermek számára a legmegfelelőbbnek látszó személyt, és egyidejűleg a GYVR örökbefogadási alrendszerén keresztül hozzáférést biztosít az örökbe fogadni szándékozó személy szerinti szakszolgálat számára a gyermek adataihoz, dokumentumaihoz,

b) a gyermek számára kiválasztott örökbe fogadni szándékozó személy szerinti szakszolgálat 3 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot az örökbe fogadni szándékozó személlyel, és a 147. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja őt az örökbefogadható gyermekről, majd a kapcsolatfelvétel és a tájékoztatás eredményét vagy eredménytelenségét, valamint annak okát a GYVR örökbefogadási alrendszerében rögzíti,

c) a gyermek szerinti szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére - a gyermeket gondozó intézmény, személy, gyermekvédelmi gyám közreműködésével - további tájékoztatást nyújt a gyermekről, és a 147. § (5) bekezdésében foglaltak szerint megszervezi a gyermek megtekintését, majd a megtekintés eredményét vagy eredménytelenségét, valamint annak okát a GYVR örökbefogadási alrendszerében rögzíti,

d) a gyermek szerinti szakszolgálat a gyermek megtekintését követően a 147. § (6)-(8) bekezdésében foglaltak szerint jár el, majd a személyes kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén ennek tényét - az okok megjelölésével - a GYVR örökbefogadási alrendszerében rögzíti, és

e) az örökbe fogadni szándékozó személy szerinti szakszolgálat a gyámhivatal felkérésére a 148. § (1) bekezdése szerint jár el, valamint a kötelező gondozás eredménytelensége esetén ennek tényét - az okok megjelölésével -a GYVR örökbefogadási alrendszerében rögzíti, és erről tájékoztatja a gyermekvédelmi gyámot.

(3) Ha az országos örökbefogadást elősegítő szerv nem talált a GYVR örökbefogadási alrendszerének örökbefogadásra alkalmas személyekről vezetett nyilvántartásában a gyermek számára megfelelő örökbe fogadni szándékozó személyt, erről értesíti a gyermek szerinti szakszolgálatot, és egyidejűleg a gyermekre vonatkozó adatokat, dokumentumokat a GYVR örökbefogadási alrendszerén keresztül hozzáférhetővé teszi a központi hatóság számára."

10. § Az Nmr. 148/C. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az utánkövetéssel kapcsolatos tevékenység adminisztrációját a GYVR örökbefogadási alrendszerében kell végezni."

11. § Az Nmr. 148/E. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az utánkövetést végző szakszolgálat rögzíti a GYVR örökbefogadási alrendszerében az utánkövetési jelentést, az örökbefogadás önkéntes utánkövetését megalapozó megállapodást, és annak megtörténtéről, valamint eredményéről készített feljegyzést."

12. § Az Nmr. 153. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A gondozási hely a helyzetértékelés véglegesítését megelőzően a kapcsolattartási naplót feltölti a GYVR dokumentumtárába."

13. § Az Nmr.

a) 84. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve," szövegrész helyébe a "Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben (a továbbiakban: GYVR)" szöveg,

b) 89. § (1) bekezdésében a "gyermekvédelmi nyilvántartás XX. számú adatlapja" szövegrész helyébe a "gyámhivatal által jóváhagyott egyéni elhelyezési tervben és javaslatban foglaltak" szöveg,

c) 129/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "feladata" szövegrész helyébe a "feladata a GYVR bizottsági alrendszerében" szöveg,

d) 129/A. § (5) bekezdésében a "megküldésével" szövegrész helyébe a "GYVR-ben való megismerhetővé tételével" szöveg, valamint az "időpontjáról értesíti" szövegrész helyébe az "időpontjáról írásban értesíti" szöveg,

e) 129/A. § (6) bekezdésében a "felkéri a gyermekotthont" szövegrész helyébe a "felkéri a központi speciális gyermekotthont" szöveg,

f) 136. § (1) bekezdés f) pontjában a "nyilvántartások" szövegrész helyébe a "nyilvántartások és a GYVR" szöveg,

g) 138. § (1) bekezdésében a "javaslatot" szövegrész helyébe az "írásban javaslatot" szöveg,

h) 138. § (2) bekezdésében a "gondozási hely" szövegrész helyébe a "gyámhivatal megkeresése alapján a gondozási hely" szöveg,

i) 139. § (1) bekezdésében a "gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve" szövegrész helyébe a "GYVR tervező és értékelő alrendszerben" szöveg, valamint az "egyéni elhelyezési tervet" szövegrész helyébe az "egyéni elhelyezési tervet, és azt a gyámhivatal számára megismerhetővé teszi" szöveg,

j) 144. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 147. § (3) bekezdésében, 148/A. § (4), (5) és (8) bekezdésében és 148/E. § (1) bekezdésében az "az egységes örökbefogadási nyilvántartásban" szövegrész helyébe az "a GYVR örökbefogadási alrendszerében" szöveg,

k) 147. § (2) bekezdésében, 148/A. § (6) bekezdésében és 148/B. § (2) bekezdés a) pontjában az "az egységes örökbefogadási nyilvántartásból" szövegrész helyébe az "a GYVR örökbefogadási alrendszeréből" szöveg,

l) 147. § (8) bekezdésében a "megküldi a gyámhivatal részére" szövegrész helyébe az "a gyámhivatal számára a GYVR örökbefogadási alrendszerében megismerhetővé teszi" szöveg,

m) 150. § záró szövegrészében a "tájékoztatja a gyámhivatalt" szövegrész helyébe az "a GYVR tervező és értékelő alrendszerén keresztül tájékoztatja a gyámhivatalt" szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti az Nmr.

a) 2/A. § (1) bekezdésében az "és a gyermekvédelmi szakellátás" szövegrész,

b) 106. § (2) bekezdés a)-c) pontja,

c) 120. § (2) bekezdés a)-c) pontja,

d) 145. § (1a) bekezdése.

2. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

15. § A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Képzr.) 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az örökbefogadói tanfolyamot szervező az örökbefogadói tanfolyamra vonatkozó, a 14/A. § (5) és (6) bekezdése szerinti adatokat a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer örökbefogadási alrendszerében (a továbbiakban: GYVR örökbefogadási alrendszere) rögzíti."

16. § A Képzr. 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A tanfolyam során csak olyan szakmai tananyagot lehet használni, amit

a) a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerint bejelentett tanfolyam esetében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,

b) az örökbefogadói tanfolyam esetében a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)

jóváhagyott.

(4) A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerint bejelentett tanfolyamon való részvételről kiadott igazolás és tanúsítvány másolatát a tanfolyamot szervező megküldi a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak. A tanúsítványokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyilvántartásba veszi és sorszámmal látja el."

17. § (1) A Képzr. 14/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A tanfolyamot szervező a tanfolyam indításával kapcsolatban a GYVR örökbefogadási alrendszerében az alábbi adatokat rögzíti:

a) a tanfolyam kezdő és záró napjának időpontját,

b) a tanfolyam helyszínét,

c) a tanfolyam tervezett létszámát,

d) a tanfolyam szakmai felelősének és az oktatóknak a nevét."

(2) A Képzr. 14/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A tanfolyamot szervező a tanfolyamra jelentkező személy személyes adatait az írásbeli jelentkezés beérkezését követő 2 munkanapon belül rögzíti a GYVR örökbefogadási alrendszerében."

(3) A Képzr. 14/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A tanfolyamot szervező 15 napon belül köteles bejelenteni a miniszternek jóváhagyás céljából

a) tanfolyam helyszínében, tárgyi feltételeiben,

b) a tanfolyam szakmai felelősének személyében,

c) az oktatók személyében,

d) a felhasználni kívánt képzési programban, szakmai anyagokban és oktatási segédanyagokban

bekövetkező változást azzal, hogy a bejelentést jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a miniszter a bejelentéstől számított 30 napon belül nem tagadja meg a jóváhagyást."

18. § A Képzr.

a) 14/A. § (4) bekezdésében a "tanfolyamszervező" szövegrész helyébe a "tanfolyamot szervező" szöveg, valamint az "írásban bejelenteni a miniszternek" szövegrész helyébe a "rögzíteni a GYVR örökbefogadási alrendszerében" szöveg,

b) 14/C. §-ában a "30 napon belül megküldi a miniszternek" szövegrész helyébe az "5 munkanapon belül feltölti a GYVR örökbefogadási alrendszerébe" szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti a Képzr. 2. § (2) bekezdés b) pontja.

3. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosítása

20. § A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Jr.) 48. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A fiatalkorú ideiglenes és végleges elbocsátásáról és annak időpontjáról a javítóintézet értesíti)

"e) az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ügyében eljáró területi gyermekvédelmi szakszolgálatot."

21. § A Jr. a következő 68. §-sal egészül ki:

"68. § A javítóintézetbe 2020. december 31-ét követően befogadott fiatalkorú tekintetében a 4. melléklet szerinti személyi adatlapnak kizárólag a technikai kódszám, név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím és személyleírás adatsorát kell kitölteni."

22. § A Jr.

a) 17. § (1) bekezdés c) pontjában a "gyámhivatalt" szövegrész helyébe a "gyámhivatalt, valamint a gyermek ügyében eljáró területi gyermekvédelmi szakszolgálatot" szöveg,

b) 39. § (4) bekezdésében, 41. § (5) bekezdésében és 44. § (6) bekezdésében az "a fiatalkorú személyi adatlapjára fel kell jegyezni" szövegrész helyébe a "rögzíteni kell a javítóintézeti informatikai rendszerben" szöveg,

c) 43. § (5) bekezdésében az "a fiatalkorú személyi adatlapján fel kell tüntetni" szövegrész helyébe a "rögzíteni kell a javítóintézeti informatikai rendszerben" szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

Tartalomjegyzék