356/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a), k) és m) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § w) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § x) pont xl) alpontjában,

a 4. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az OAH az atomenergia biztonságos alkalmazásával kapcsolatos kötelezettségek alapján hatékony irányítási rendszert hoz létre és tart fenn, amelynek keretében az Atv.-ben meghatározott alapvető biztonsági célkitűzés elérése érdekében olyan intézkedéseket hoz, amelyek a szervezet minden szintjén elősegítik a kérdésfelvető és tanuló magatartást."

2. § A 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 5/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az OAH az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 98. §-a alapján folytatott helyszíni ellenőrzésekkel egybekötve szükség esetén időszakonként az ellenőrzést kiterjeszti a korábbi tevékenységek után esetlegesen visszamaradt sugárforrások felkutatására és hatósági felügyelet alá helyezésére, amely magában foglalhatja a tulajdonosok vagy birtokosok által vezetett korábbi helyi nyilvántartások ellenőrzését is."

3. § A 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. §Ez a rendelet az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM tanácsi irányelv 94. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja."

2. A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § 44. pontjában a "tároló" szövegrész helyébe a "végleges elhelyezést szolgáló" szöveg lép.

3. Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A természetben előforduló radionuklidok esetében, ha azok felhasználása radioaktív tulajdonságaik, hasadóképességük vagy hasadóképes anyaggá való átalakíthatóságuk miatt történik, az (1) és (2) bekezdés szerinti felszabadítás során a mesterséges radionuklidokra vonatkozó kritériumokat kell alkalmazni."

6. § A 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6a)-(6d) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha nem orvosi célú, besugárzással járó képalkotó tevékenység indokolt az 53. § (1) bekezdés 1. vagy 2. pontja szerinti eljárásban, az eljárás során várható sugárterhelést és kockázatokat előzetesen értékelni kell.

(6a) A (6) bekezdés szerinti értékelés az orvosi radiológiai berendezések felhasználásával végrehajtott eljárás esetén, ha az adott orvosi radiológiai berendezések felhasználásával végrehajtott vizsgálat az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének felügyeletéről szóló rendelet előírásai szerint

a) jóváhagyott és nyilvántartásba vett, továbbá az adott célra közvetlenül alkalmazható, az eljárás várható sugárterhelése nem haladhatja meg az adott eljárás orvosi alkalmazására vonatkozó diagnosztikai irányadó szintet,

b) nem jóváhagyott, nincs nyilvántartásba véve, vagy az adott célra közvetlenül alkalmazható, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) szakvéleményét csatolni kell az eljárás során fellépő sugárterhelés és kockázatok megítéléséhez.

(6b) A nem orvosi radiológiai berendezés felhasználásával végrehajtott eljárás esetében a NNK szakvéleményét csatolni kell az 53. § (1) bekezdés 1. vagy 2. pontja szerinti engedély iránti kérelemhez, az eljárás során fellépő sugárterhelés és kockázatok megítéléséhez.

(6c) A (6a) és (6b) bekezdés szerinti eljárás esetén az ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek sugárterhelése vizsgálatonként nem haladhatja meg a 0,1 mSv értéket.

(6d) A (6a) bekezdés a) pontja és a (6b) bekezdés szerinti alkalmazás során igazolni kell, hogy az alkalmazott rutinszerű - vagy adott esetben egyedi - protokollok összhangban állnak-e a sugárterhelés céljával és az értékeléshez feltétlenül megkívánt képminőséggel."

7. § A 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjában az "esetén" szövegrész helyébe az "esetén - a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel -" szöveg lép.

4. A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Ha az engedélyes telephelyén kívül, bárki által talált anyagról feltételezhető, hogy az radioaktív anyag, illetve ilyen anyaggal szennyezett, az észlelő köteles bejelentést tenni a rendőrség, bármely katasztrófavédelmi szerv vagy a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának közvetlen elérhetőségén, vagy az általános segélyhívószámon.

(1a) Az (1) bekezdés szerint értesített szerv késedelem nélkül értesíti a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes szervét, amely értesíti az országos tisztifőorvost, EK-t, az OAH-t és az AH-t."

9. § A 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

(Az engedélyesek telephelyén kívül a radioaktív anyagok felismerése, észlelése és a szükséges riasztási és lakosságvédelmi intézkedések hatékonyságának elősegítése érdekében az OAH)

"c) a BM OKF és az országos tisztifőorvos bevonásával általános útmutatót dolgoz ki az engedélyesek telephelyén és az a) pontban felsorolt létesítményeken kívül, feltételezhetően radioaktív anyag észlelése esetén szükséges hatósági értesítés módjára, és az észlelő részére javasolt alapvető biztonsági teendőkre, és

d) a BM OKF egyaránt közzéteszi a honlapján a Magyarország területén gyakran alkalmazott sugárforrástípusok fényképét és leírását, valamint a b) és c) pont alapján elkészített útmutatókat."

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

11. § (1) E rendelet

a) 1. §-a a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló, 2014. július 8-i 2014/87/Euratom tanácsi irányelv 8b. cikk (2) bekezdés a) pontjának,

b) 2. alcíme a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelv 3. cikk 1. pontjának,

c) 2. §-a, valamint 3. és 4. alcíme az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék