362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 8. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A népszámlálás területi előkészítésében és az adatfelvétel végrehajtásában részt vesznek:

a) a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részéről:

aa) megyei (fővárosi) népszámlálási felelősök [a továbbiakban: KSH megyei (fővárosi) felelős],

ab) KSH népszámlálási területfelelősök (a továbbiakban: KSH területfelelős),

ac) KSH népszámlálási minőségellenőr (a továbbiakban: KSH minőségellenőr);

b) a települési önkormányzatok részéről:

ba) jegyzők (a továbbiakban: helyi népszámlálási felelős) és segítőik (népszámlálási koordinátor, népszámlálási referens),

bb) felülvizsgálók,

bc) számlálóbiztosok;

c) a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek által fenntartott intézetek vezetői.

(2) Közös önkormányzati hivatal esetén a jegyző népszámlálás előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladata valamennyi közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településre kiterjed.

2. § (1) A KSH népszámlálás területi előkészítésével és az adatfelvétel végrehajtásával kapcsolatos feladatai:

a) meghatározza a népszámlálás területi előkészítésének és az adatfelvétel végrehajtásának, szakmai irányításának részletes szabályait, a feladatok részletes leírását, határidejét és felelőseit, összeállítja a pénzügyi elszámolás rendjét tartalmazó útmutatókat a feladatok végrehajtásához igazodó ütemezésben, eljuttatja az útmutatókat a helyi népszámlálási felelőshöz;

b) együttműködési megállapodás megkötése a polgármesteri hivatalokkal, közös önkormányzati hivatalokkal;

c) a népszámlálás előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges utasítások, számlálókörzeti címjegyzékek, egyéb nyomtatványok és segédanyagok előállítása, valamint eljuttatása a helyi népszámlálási felelősökhöz;

d) a népszámlálás előkészítésében és végrehajtásában részt vevők feladatainak megismerését támogató segédanyag (a továbbiakban: segédanyag) kialakítása és elérhetővé tétele, visszajelzés a felkészülést lezáró vizsga sikerességéről, ezáltal a jelentkezők alkalmasságának megállapítása, az otthoni felkészülést kiegészítő konzultációk megtartása;

e) a népszámlálás végrehajtásához szükséges elektronikai eszközök és azok tartozékainak biztosítása és gondoskodás az eszközök időben történő ki- és visszaszállításáról;

f) az elektronikus adatszolgáltatáshoz szükséges - minden kitöltő személy számára egyenlő eséllyel hozzáférhető - elektronikus kérdőívek biztosítása, az adatgyűjtő rendszer üzemeltetése;

g) az adatgyűjtés végrehajtását figyelemmel kísérő elektronikus menedzser alkalmazás (a továbbiakban: menedzser alkalmazás) kialakítása és üzemeltetése;

h) a népszámlálás előkészítési és végrehajtási feladatainak irányítására, segítésére és ellenőrzésére KSH megyei (fővárosi) felelősökből, KSH területfelelősökből és KSH minőségellenőrökből álló hálózat létrehozása, a hálózat tagjainak ellátása ezen jogosultságot igazoló okmányokkal;

i) a kommunikációval összefüggő központi feladatok végrehajtása, a helyi tájékoztatáshoz szükséges tartalmak biztosítása;

j) az adatszolgáltatók értesítése a népszámlálásról, az adatszolgáltatói kötelezettségről, a lehetséges kitöltési módokról és az önkitöltéshez szükséges információkról;

k) az adatszolgáltatók tájékoztatása céljából ügyfélszolgálati rendszer kialakítása és üzemeltetése.

(2) A KSH megyei (fővárosi) felelős feladatai:

a) az adatfelvétel előkészítésének és végrehajtásának szakmai koordinálása;

b) a népszámlálás végrehajtásához szükséges megyei tartalék elektronikai eszközök és azok tartozékainak fogadása és tárolása, gondoskodás a helyi népszámlálási felelősi tartalék utánpótlásáról, a terepmunka végeztével a megyei tartalék eszközök átadása a szállítónak;

c) a népszámláláshoz szükséges segédanyagok és nyomtatványok megyei tartalék mennyiségének fogadása, tárolása, gondoskodás a helyi népszámlálási felelősi tartalék nyomtatványok és segédanyagok utánpótlásáról;

d) a KSH területfelelősök munkájának irányítása, ellenőrzése;

e) a települési feladatok megfelelő időbeli ütemezésének biztosítása és az útmutatókban szabályozott feladatok lebonyolítása érdekében folyamatos kapcsolattartás az érintett helyi népszámlálási felelősökkel;

f) az adatfelvétel előrehaladásának folyamatos nyomon követése a menedzser alkalmazásban;

g) heti jelentés készítése a szervezési feladatok állásáról, az összeírás előrehaladásáról és a fontosabb összeírási eseményekről;

h) a meghiúsulások figyelemmel kísérése, szükséges beavatkozások elvégzése;

i) a szükséges adatgyűjtés szervezési lépések megtétele probléma esetén;

j) a megyei kommunikációval kapcsolatos feladatok támogatása;

k) a helyi népszámlálási felelősök és a KSH területfelelősök szerződéseivel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.

(3) A KSH területfelelős feladatai:

a) az adatfelvétel ütemes végrehajtásának nyomon követése, az adatminőség meghatározott ismérvek szerinti ellenőrzése;

b) az egységes végrehajtási elvek érvényesülése érdekében folyamatos kapcsolattartás a KSH megyei (fővárosi) felelőssel;

c) a népszámlálásban való közreműködésre jelentkezők otthoni elektronikus felkészülését követő konzultáció biztosítása;

d) a felkészülés és a terepmunka során keletkező szakmai kérdések megválaszolása és kapcsolattartás a felülvizsgálókkal;

e) folyamatos kapcsolattartás a helyi népszámlálási felelőssel az útmutatókban foglaltak maradéktalan, határidőre történő teljesülése, a feladatok elvárt szakmai színvonalának biztosítása érdekében;

f) az adatfelvétel meghatározott minőségi mutatói, indikátorai teljesülésének vizsgálata, indokolt esetben a szükséges intézkedések megtétele, erről visszacsatolás a KSH megyei (fővárosi) felelősnek.

(4) A KSH minőségellenőr feladatai:

a) az adatfelvétel végrehajtása során, a folyamatba beépítve, az előzetesen megállapított kritériumok, elvárások teljesítésének ellenőrzése, megállapításainak rögzítése;

b) jogosult minden, a statisztikai adatfelvételi folyamat minőségével kapcsolatos, jogszabályban, útmutatóban, a végrehajtáshoz kapcsolódó utasításban, egyéb dokumentumban rögzített elvárás teljesülésével összefüggő információhoz hozzáférni, tájékoztatást kérni, kivéve az adatgyűjtés során az adatszolgáltatók által szolgáltatott adatokat;

c) az ellenőrzés során észlelt problémákról, hiányosságokról az előzetesen meghatározott csatornákon keresztül haladéktalanul értesíti az adatfelvétel folyamatának 1. §-ban meghatározott egyéb résztvevőit, hogy szükség esetén minél hamarabb be lehessen avatkozni a folyamatba az adatok minőségének javítása céljából.

(5) A KSH minőségellenőr munkája végrehajtása során az adatfelvételi folyamatban az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, valamint b) és c) pontjában meghatározott résztvevők által nem utasítható.

3. § (1) A helyi népszámlálási felelős feladatai:

a) a népszámlálás helyi előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatoknak az útmutatókban foglaltak szerinti elvégzése, a népszámlálás ütemes előrehaladásának, települési végrehajtásának biztosítása;

b) a helyi előkészítési és szervezési feladatok segítésére az 1. mellékletben foglaltak szerint népszámlálási koordinátor és népszámlálási referens kijelölése, feladataik meghatározása, munkájuk irányítása;

c) a KSH iránymutatása alapján számlálóbiztosi hálózat létrehozása és folyamatos biztosítása az adatfelvétel végrehajtására, a számlálóbiztosi megbízási szerződések megkötése, a számlálóbiztosok igazoló okmányokkal, összeíráshoz szükséges, a KSH által biztosított elektronikai eszközökkel és segédanyagokkal, nyomtatványokkal való ellátása;

d) a KSH iránymutatása alapján felülvizsgálói hálózat létrehozása és folyamatos biztosítása, a felülvizsgálói megbízási szerződések megkötése, a felülvizsgálók igazoló okmányokkal, összeíráshoz kapcsolódó segédanyagokkal és nyomtatványokkal való ellátása;

e) együttműködés a KSH megyei felelősével, területfelelősével és minőségellenőrével, a népszámlálás helyi előkészítési és végrehajtási feladataiban;

f) együttműködés a település közigazgatási területén működő, az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott intézmények vezetőjével a népszámlálási feladatok előkészítésében és végrehajtásában;

g) együttműködik a helyi nemzetiségi önkormányzattal, tájékoztatást ad az elvégzendő feladatokról, a számlálóbiztosi hálózat létrehozása során egyeztet a helyi nemzetiségi önkormányzattal;

h) a népszámlálás végrehajtásában résztvevő számlálóbiztosok és felülvizsgálók körzethez rendelése, a KSH által biztosított célalkalmazásban, az összerendelés folyamatos karbantartása és a változások átvezetése az alkalmazásban;

i) a népszámlálás végrehajtásához szükséges elektronikai eszközök és azok tartozékainak fogadása, tárolása és eljuttatása a számlálóbiztosokhoz, meghibásodás esetén gondoskodás az eszköz cseréjéről és a meghibásodott eszköz tárolásáról, az adatfelvételi időszak végeztével az eszközök visszagyűjtése, szállítási egységekbe való rendezése elszállításig való tárolása, majd a KSH által meghatározott módon az eszközök átadása a KSH által biztosított szállítónak;

j) a népszámláláshoz szükséges segédanyagok és nyomtatványok fogadása, tárolása, eljuttatása a számlálóbiztosoknak, az adatfelvételi időszak során gondoskodás az esetleges pótlásról a számlálóbiztos részére, az adatfelvételt követően az összeírási segédanyagok visszagyűjtése a végrehajtás szereplőitől, azok biztonságos tárolása az elszállításig;

k) a helyi népszámlálási felelős, a népszámlálási koordinátor és népszámlálási referens(ek), a felülvizsgálók, valamint a számlálóbiztosok kapcsolattartáshoz szükséges adatainak feltöltése és aktualizálása a menedzser alkalmazásban;

l) a népszámlálásban való közreműködésre jelentkezők oktatásról való értesítése, az elektronikus felkészülést követő konzultáció helyszíneinek és technikai feltételeinek biztosítása;

m) a lakosság tájékoztatása a népszámlálásról a KSH által meghatározott tartalommal a helyben szokásos módon;

n) a közterületen élő hajléktalanok összeírásának megszervezése, az adatfelvétel lebonyolítása;

o) az összeírás teljességének biztosítása, a meghiúsulások kezelése, az adatszolgáltatást megtagadókkal szembeni eljárás kezdeményezése, a pótösszeírás megszervezése és végrehajtása;

p) az adatfelvételt követően az összeírási segédanyagok visszagyűjtése a végrehajtás szereplőitől, azok biztonságos tárolása az elszállításig;

q) a népszámlálás előkészítésére és végrehajtására biztosított költségvetési támogatás elkülönített kezelése és a felhasználásról pénzügyi elszámolás készítése;

r) összefoglaló jelentés készítése a népszámlálás befejezéséről.

(2) A felülvizsgáló feladatai:

a) otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, segédanyag elsajátítása és elektronikus vizsga elvégzése;

b) a számlálóbiztosok munkájának koordinálása, ellenőrzése, munkájuk szakmai igazolása a helyi népszámlálási felelős számára a pénzügyi elszámolások előkészítéséhez, a helyi népszámlálási felelős döntése alapján az összeíráshoz szükséges elektronikai eszközök kiosztása a számlálóbiztosok részére és azok visszagyűjtése;

c) az adatfelvétel előrehaladásának folyamatos nyomon követése a menedzser alkalmazásban;

d) a minőségbiztosítás részeként az adatfelvétel meghatározott minőségi mutatói, indikátorai teljesülésének teljes körű vizsgálata, indokolt esetben a szükséges intézkedések megtétele a helyi népszámlálási felelőssel eljárva;

e) az adatfelvételt megtagadó háztartások címének jelzése a helyi népszámlálási felelős és a területfelelős felé, szükség esetén a számlálóbiztos elkísérése az adott címre a sikeres adatfelvétel céljából;

f) az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok, segédanyagok és az összeíráshoz szükséges elektronikai eszköz esetleges pótlása a számlálóbiztos részére.

(3) A számlálóbiztos feladatai:

a) otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, segédanyag elsajátítása és elektronikus vizsga elvégzése;

b) az adatfelvétel kezdete előtt az összeíráshoz szükséges elektronikai eszköz, számlálóbiztosi igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok és segédanyagok átvétele;

c) a körzet bejárása, körzethez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőívek KSH által előírt módon való kitöltése;

d) folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása a menedzser alkalmazásban, megtagadások, rendkívüli esetek jelentése a felülvizsgálónak, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval (beszámoló legalább heti rendszerességgel);

e) az adatfelvétel befejezését követően az összeíráshoz szükséges elektronikai eszköz, igazolvány, segédletek, papíralapú jegyzetek leadása.

4. § Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott intézetek vezetőinek feladatai:

a) a népszámlálás előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatoknak az útmutatókban foglaltak szerinti elvégzése;

b) folyamatos együttműködés a helyi népszámlálási felelőssel és a KSH területfelelősével.

5. § (1) A KSH a népszámlálás előkészítésének időszakában az összeírás körébe tartozó valamennyi címet egyedi azonosító kóddal látja el.

(2) Az internetes önkitöltési módszert választók adatszolgáltatási kötelezettségüket az erre a célra kialakított - mindenki számára egyenlő eséllyel hozzáférhető - internetes felületre a hozzájuk előzetesen eljuttatott (1) bekezdés szerinti egyedi azonosítóval belépve, az ott elérhető kérdőív(ek) kitöltésével 2021. május 16-ig teljesíthetik. Az adatszolgáltatás akkor teljesül, ha az adatok a fogadóközpontba 2021. május 16-án 24 óráig beérkeznek, és az adatok beérkezését a fogadóközpont elektronikusan visszaigazolja.

(3) Amennyiben az internetes önkitöltési módszert választók adatszolgáltatási kötelezettségüket 2021. május 16-ig nem teljesítik, az adatfelvételt legkésőbb 2021. június 20-ig a számlálóbiztos által történő interjús módszerrel kell végrehajtani.

(4) Azon adatszolgáltató, aki 2021. június 20-ig egyik, a (3) bekezdésben meghatározott válaszadási módon sem teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét, annak - a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. § (4) bekezdésében meghatározott személyek kivételével - a 2021. június 28-ig terjedő pótösszeírási időszakban a területileg illetékes helyi népszámlálási felelősnél jelentkezve tehet eleget.

6. § (1) A Tv. 2. § (1) bekezdésében felsorolt adatkörök adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A Tv. 3. § (2) bekezdésében felsorolt adatkörökre vonatkozóan a kérdőívnek egyértelmű utalást kell tartalmaznia arra, hogy az ezekhez az adatkörökhöz tartozó kérdésekre az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatszolgáltatás önkéntességére a kikérdezéskor a számlálóbiztos az adatszolgáltató figyelmét szóban is felhívja.

7. § (1) Az adatfelvétel előkészítésének és végrehajtásának pénzügyi fedezetét - beleértve a munkaadókat terhelő járulékok összegét is - a 3. mellékletben meghatározott normatívák alapján a KSH együttműködési megállapodás keretében adja át a polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok részére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzeszközök felhasználásával, a népszámlálással összefüggő feladatok ellátásához a KSH és a helyi népszámlálási felelős megbízási szerződéseket köthet, célfeladatot tűzhet ki.

(3) A helyi népszámlálási felelősökkel a népszámlálási feladatokra vonatkozóan a KSH megbízási szerződést köt.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet

a) a nép- és lakásszámlálásról szóló, 2008. július 9-i 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott nép- és lakásszámlálásokra vonatkozóan a referenciaév, valamint a statisztikai adatok és metaadatok programjának megállapításáról szóló, 2017. április 20-i (EU) 2017/712 bizottsági rendelet,

c) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

10. § (1) Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OSAP Korm. rendelet)

a) 1. mellékletében foglalt táblázat 2219 és 2374 nyilvántartási számú sorában az "E-Mező" szövegrész helyébe a "MAJA" szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat 2374 nyilvántartási számú sorában a "június 30." szövegrész helyébe a "december 15." szöveg,

c) 5. mellékletében foglalt táblázat 2030 nyilvántartási számú sorában az "Évenként kétszeri" szövegrész helyébe az "Évenkénti" szöveg,

d) 5. mellékletében foglalt táblázat 2030 nyilvántartási számú sorában a "tárgyfélévet követő hó 20." szövegrész helyébe a "tárgyévet követő január 20." szöveg

lép.

(2) Az OSAP Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1006 nyilvántartási számú sora "Elektronikus adatszolgáltatás" oszlopa kiegészül a "kijelölt adatszolgáltatók esetén automatizált internetes adatgyűjtés, vagy e-mail" szöveggel.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez

A helyi népszámlálási felelős segítőinek száma

A
Jegyzőséghez tartozó települések összes
népességszáma a 2020. január 1. állapot szerinti
lakónépesség alapján
(KSH Helységnévtár 2020. évi kiadása)
B
A helyi népszámlálási felelős segítői
1.200 000 lakos felett1 fő népszámlálási koordinátor és 5 fő népszámlálási referens
2.150 000 - 200 000 lakosig1 fő népszámlálási koordinátor és 4 fő népszámlálási referens
3.100 000 - 149 999 lakosig1 fő népszámlálási koordinátor és 3 fő népszámlálási referens
4.50 000 - 99 999 lakosig1 fő népszámlálási koordinátor és 2 fő népszámlálási referens
5.20 000 - 49 999 lakosig1 fő népszámlálási koordinátor és 1 fő népszámlálási referens
6.5 000 - 19 999 lakosig1 fő népszámlálási koordinátor

2. melléklet a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez

A Tv. 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában felsorolt adatkörök adattartalma

A
Adatkör
B
Adattartalom
1.A természetes személyekre vonatkozóan
1.1.családi és utónévviselt családi és utónév, születési családi és utónév
1.2.nemférfi, nő
1.3.születési időszületési év, hónap, nap
1.4.állampolgárságállampolgárság
1.5.lakóhelytényleges (életvitelszerűen használt) lakóhely országa,
települése, Magyarország esetén közterület, házszám is,
bejelentett lakóhely, tartózkodási hely, nem bejelentett lakcím
országa, települése (ha az nem egyezik meg a tényleges lakóhely
címével), Magyarország esetén közterület, házszám is,
születési hely országa, települése
születéskori tényleges lakóhely országa, települése
(ha az nem egyezik meg a születési helyével),
előző tényleges lakóhely országa, települése,
a jelenlegi tényleges lakóhelyre költözés ideje,
korábbi külföldi tényleges lakóhely országa, a külföldi
tartózkodás kezdetének dátuma, a visszaérkezés vagy
ténylegesen Magyarországra költözés dátuma
1.6.a lakáshasználat jogcímelakáshasználat jogcíme (tulajdonos vagy rokona, bérlő vagy
rokona, egyéb)
1.7.nemzetiségnemzetiséghez tartozás
1.8.anyanyelvanyanyelv
1.9.családi, baráti közösségben beszélt
nyelv
családi, baráti közösségben beszélt nyelv
1.10.nyelvismeretbeszélt nyelv
1.11.vallásvallási hovatartozás
1.12.családi állapottörvényes családi állapot
1.13.élve született gyermekekélve született gyermekek száma, élve született gyermekek
születési éve, hónapja
1.14.családi álláscsaládban, háztartásban betöltött szerep (pl. férj, feleség,
élettárs, gyermek, egyedülálló), házas családi állapotú, valamint
élettársi kapcsolatban élő személy esetén: a házasságkötés,
élettársi kapcsolat létesítésének éve, hónapja, házastársával,
élettársával együtt vagy tőle külön él
1.15.iskolába járásiskolába, óvodába, bölcsődébe járás, az iskola típusa, képzés
formája
1.16.iskolai és szakmai végzettségalapfokú iskolában elvégzett évfolyamok száma, legmagasabb
befejezett iskolai végzettség szintje, megszerzett képzettségek,
megszerzés éve, digitális jártasság
1.17.gazdasági aktivitásgazdasági aktivitás kategóriái (pl. dolgozik, munkanélküli,
nyugdíjas), munkavégzés az eszmei időpontot megelőző
héten, nem dolgozónál az utolsó munkavégzés éve, hónapja,
munkakeresés, munkába állás
1.18.foglalkozásfoglalkozás, munkakör, foglalkoztatási forma, beosztottak,
alkalmazottak száma (létszám-kategóriák szerint)
1.19.munkáltató és munkahelymunkáltató/vállalkozás jellemző tevékenysége, munkáltató/
vállalkozás megnevezése, munkahely települése, külföld esetén
országa is
1.20.tanulással, munkavégzéssel összefüggő
napi közlekedés és utazás
munkahely, bölcsőde, óvoda, iskola települése, külföld esetén
országa is, napi közlekedés eszköze, időtartama
1.21.egészségi állapotfunkcionális tevékenység, amelyben az egészségi állapot
nehézséget okoz, tartós betegség megléte, szociális
tevékenység, amelyben a tartós betegség akadályozza
1.22.fogyatékosságfogyatékosság megléte és típusa, szociális tevékenység,
amelyben a fogyatékosság akadályozza
2.A lakásokra vonatkozóan
2.1.természetbeni címa lakás pontos címe (irányítószám, település, közterület neve,
jellege, házszám / helyrajzi szám, épület, lépcsőház, emelet,
ajtószám)
2.2.rendeltetés (típus)lakóegység típusa (lakás, üdülő, egyéb), lakáshasználat formája,
rendszeressége, a lakásban lakó személyek száma
2.3.építési évépítési időszak
2.4.falazattartószerkezeti falak anyaga
2.5.tulajdoni jellegtulajdonosi forma
2.6.helyiségeik számahelyiségek típusa, száma
2.7.alapterületlakás teljes alapterülete
2.8.kommunális ellátottságvízellátás formája, szennyvízelvezetés formája
2.9.felszereltségfűtés módja, fűtőanyag, fűtési energia, internetelérés
3.Az intézetekre vonatkozóan
3.1.természetbeni címaz intézet pontos címe, megnevezése
3.2.rendeltetés (típus)az intézet rendeltetése (gyermekotthon, idősek otthona,
kollégium stb.)
3.3.férőhelyek számaaz intézet engedélyezett, működő és igénybe vett férőhelyeinek
száma

3. melléklet a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez

A 2021. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételei és normatívái

A
Megnevezés
B
Egység
C
Díjtétel1, normatíva (Ft)
1. Helyi népszámlálási felelős segítőinek munkadíja
1.1.50 000 lakos felettKoordinátor, referens1 050 000
1.2.20 000 - 50 000 lakosigKoordinátor, referens900 000
1.3.10 000 - 19 999 lakosigKoordinátor750 000
1.4.5 000 - 9 999 lakosigKoordinátor600 000
2. Számlálóbiztosi munkadíj tételenként
2.1.Kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás
2.1.1.Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterületCím280
2.1.2.Többi településCím240
2.2.Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet
2.2.1.Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterületÖsszeírás körébe tartozó cím380
2.2.2.Többi településÖsszeírás körébe tartozó cím300
2.3.Személy
2.3.1.Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterületÖsszeírt személy625
2.3.2.Többi településÖsszeírt személy525
3. Felülvizsgálói munkadíjSzámlálóbiztos30 000
4. Dologi kiadások fedezete2
4.1.150 000 lakos felettJegyzőség1 680 000
4.2.100 000 - 150 000 lakosigJegyzőség1 440 000
4.3.50 000 - 99 999 lakosigJegyzőség1 200 000
4.4.20 000 - 49 999 lakosigJegyzőség840 000
4.5.10 000 - 19 999 lakosigJegyzőség600 000
4.6.5 000 - 9 999 lakosigJegyzőség360 000
4.7.5 000 lakos alattJegyzőség180 000

1 A személyi juttatások díjtételei nem tartalmazzák a munkaadókat terhelő járulékok összegét.

2 Jegyzőség a közös önkormányzati hivatal jegyzőjét is jelenti.

Tartalomjegyzék