Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § e)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2. egyéb szálláshely: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 40. pontjában meghatározott egyéb szálláshely,"

(2) Az R1. 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"6. magánszálláshely: a Kertv. 2. § 39. pontjában meghatározott magánszálláshely,"

(3) Az R1. 2. §-a a következő 12a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"12a. szálláshely-közvetítői tevékenység: olyan, a szálláshely-szolgáltatók és a fogyasztók részére nyújtott kereskedelmi szolgáltatás, amelynek célja a szálláshely-szolgáltatók által nyújtott kínálatnak a fogyasztók által támasztott szálláshely kereslettel történő összekapcsolása, ami biztosítja a szálláshely-közvetítői tevékenység során az információnyújtás mellett a szálláshely-szolgáltatások értékesítését,"

2. § Az R1. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A szálláshely-közvetítői tevékenység útján kínált szálláshely-szolgáltatás esetén a szálláshely-szolgáltató köteles feltüntetni a fogyasztó számára azonosításra alkalmas és látható módon a szálláshelyre vonatkozó, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban használt regisztrációs számot, valamint a 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban rögzítetteknek megfelelően a szálláshely típusát."

2. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ez a rendelet határozza meg a Magyarország területén a szálláshely-szolgáltató által a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz való csatlakozás, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ működtetésének, a bekerülő adatok kezelésének, feldolgozásának és továbbításának, valamint a szálláshelyszolgáltatók és a tárhelyszolgáltató közötti adatfeldolgozási jogviszony, továbbá a tárhely működtetésének szabályait."

(2) Az R2. 1. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(5) A turisztikai tárhelyszolgáltatói feladatkörében - a tárhelyen tárolt adatok megismerése nélkül, az adatok titkosítása érdekében jogszabályban kijelölt adattitkosítási eljárást biztosító (kulcsszolgáltató) igénybevételével - az MTÜ ellátja a Turizmus tv. 9/H. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat, továbbá biztosítja az arra jogosultak számára az adatokhoz való hozzáférés lehetőségét, azzal, hogy a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szolgáltatási szint biztosítása - szerződésben meghatározott pontos tartalommal - az érintett szakrendszerrel összefüggésben az arra jogszabályban kijelölt központi szolgáltató feladata."

(3) Az R2. 1. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A tárhely kizárólag olyan adatcsomagokat fogad be, ahol a védendő adattartalmat az adatküldő fél a jogszabályban meghatározott titkosító kulcs használatával titkosította.

(7) A Kormány a (6) bekezdésben rögzített adattitkosítási eljárás biztosításának ellátására kulcsszolgáltatóként az MPF Felügyeleti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki."

4. § (1) Az R2. 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1. regisztrációs szám: a szálláshely-szolgáltató regisztrációja során a szálláshely nyilvántartása érdekében létrehozott egyedi nyilvántartási szám;"

(2) Az R2. 2. §-a a következő 1a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1a. rendelkezési nyilvántartás: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló jogszabály szerinti szolgáltatás;"

(3) Az R2. 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2. szálláshely: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 22., 39. és 40. pontjában meghatározott szálláshely, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatása esetében a biztosított szállás;"

(4) Az R2. 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"5. szálláshelykezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan informatikai program, amely okmányolvasóval kialakított kapcsolattal rendelkezik és amely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ valamint a tárhely számára adatok továbbítására alkalmas, továbbá a Turizmus tv. 9/I. § (2) bekezdése szerinti szoftver;"

5. § Az R2. 2. §-a a következő 9-11. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"9. okmányolvasó: az e rendelet szerinti

a) adattitkosítási eljárásra,

b) az ehhez szükséges titkosító kulcsok kezelésére,

c) a személyazonosításra alkalmas okmányon feltüntetett, a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdésében meghatározott adatok gépi beolvasására, valamint

d) a tárhely adat kommunikációért felelős interface kapcsolat kialakítására

alkalmas, e jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek megfelelő eszköz;

10. titkosító kulcs: a kulcsszolgáltató által előállított olyan karaktersorozat, amely lehetővé teszi a Turizmus tv. 9/H. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott elvárások támogatását aszimmetrikus titkosítási és álnévképzési művelet útján;

11. tárhely: a turisztikai tárhelyszolgáltató által a Turizmus tv. 9/H. §-ában és 9/I. §-ában meghatározott feladatok ellátása céljából üzemeltetett informatikai rendszer."

6. § Az R2. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy elvégzi a szálláshely-szolgáltató üzemeltetése alá tartozó valamennyi szálláshely regisztrációját a szálláshelyre, a szálláshelyen nyújtott szolgáltatásokra, valamint az általa kezelt szálláshelykezelő szoftverre vonatkozó adatok megadásával. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője sikeres regisztráció esetén a szálláshelyhez kapcsolódó regisztrációs számot ad."

7. § Az R2. a következő 8/A-8/D. alcímmel egészül ki:

"8/A. A tárhely üzemeltetése

14/A. § (1) A turisztikai tárhelyszolgáltatónak az üzemeltetés során biztosítani kell a tárhelybe bekerült adatok megőrzését és biztonságos kezelését, a nem nyilvános adatok védelmét, a titokvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését.

(2) A biztonságcentrikus rendszerüzemeltetési feltételek folyamatos biztosításának körében a turisztikai tárhelyszolgáltató

a) haladéktalanul gondoskodik a biztonsági kockázatot jelentő üzemeltetési hibák kijavításáról,

b) felméri az üzemeltetési hibából adódó károkat, és

c) gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról.

(3) A turisztikai tárhelyszolgáltató a tárhely üzemszerű karbantartási idejéről előzetesen, valamint az esetleges üzemzavarról - a karbantartás ideje alatt - tájékoztatást ad a rendőrség részére. Ezekről az eseményekről az üzemeltető elektronikus eseménynaplót vezet, amely tartalmazza az esemény leírását, időpontját, időtartamát és a megtett intézkedéseket.

8/B. A szálláshely-szolgáltató azonosítása

14/B. § (1) A turisztikai tárhelyszolgáltató a szálláshely-szolgáltató és a szálláshely azonosításához szükséges adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtól átveszi.

(2) Az azonosításhoz szükséges további technikai tájékoztatót a turisztikai tárhelyszolgáltató az elektronikus felületén közzéteszi.

8/C. A tárhely részére történő adatszolgáltatás rendje

14/C. § (1) A szálláshely-szolgáltató a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja szálláshelyenként a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás körébe tartozó adatok titkosított továbbítását a tárhely részére.

(2) A szálláshelykezelő szoftver az (1) bekezdésben rögzített adattovábbítást az okmányolvasón keresztül teljesíti.

(3) Az első adatszolgáltatást megelőzően a szálláshely-szolgáltatónak el kell végeznie a szálláshelykezelő szoftver és a tárhely közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrehozatala érdekében a szálláshelykezelő szoftver konfigurációját az elektronikus felületen közzétett tájékoztatónak megfelelően.

(4) A szálláshelykezelő szoftver és a tárhely közötti hálózati kommunikációs kapcsolatra képes okmányolvasóra vonatkozó műszaki és hitelesítési paramétereket a turisztikai tárhelyszolgáltató az elektronikus felületen közzéteszi.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott kommunikáció biztosítása érdekében a turisztikai tárhelyszolgáltató a szálláshelykezelő szoftver okmányolvasó adatküldő egysége megfelelő működésének vizsgálatára vonatkozóan igazolást állít ki. Az igazolás az okmányolvasó adatküldő egység vonatkozásában az igazolás kiállításának napján érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja. A turisztikai tárhelyszolgáltató az igazolt eszközök listáját a honlapján közzéteszi.

(6) A (3) bekezdésben meghatározott biztonságos kommunikációs csatornán keresztül a szálláshelykezelő szoftver a tárhellyel automatikus hálózati kommunikációt tart fent.

(7) A szálláshely-szolgáltató a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdése szerinti adatokat a szálláshelykezelő szoftver okmányolvasó részén keresztül köteles rögzíteni. Azokat az adatokat, amelyek rögzítése a szálláshelykezelő szoftver okmányolvasóján keresztül nem lehetséges, a szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján rögzíti a szálláshelykezelő szoftverben.

(8) A turisztikai tárhelyszolgáltató a titkosítás paramétereit, valamint az okmányolvasók listáját az elektronikus felületen közzéteszi.

(9) Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy üzemszünet elhárultát követően haladéktalanul teljesíteni kell.

8/D. A Tárhely kapcsolata állami feladatot ellátó szervezetekkel

14/D. § A tárhelyszolgáltató által kezelt adatok tekintetében szükséges biztosítani az egyes adatbázisok és rendszerek közötti átjárhatóságot és kapcsolódást a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett."

8. § (1) Az R2. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 19. § és a 4. melléklet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba."

(2) Az R2. 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az 1. § (4) és (5) bekezdése, a 2. § 7. pontja, valamint a 8. alcím 2021. január 1-jén lép hatályba."

9. § Az R2. 15. § (1) bekezdésében az "a (2)-(4)" szövegrész helyébe az "a (2)-(5)" szöveg lép.

3. Egyes központosított infokommunikációs közszolgáltatások ellátása szabályainak módosításáról szóló 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

10. § (1) Az egyes központosított infokommunikációs közszolgáltatások ellátása szabályainak módosításáról szóló 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 6. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba."

(2) Az R3. 7. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 4. § (3) bekezdése és a 4. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba."

11. § Az R3. 7. § (1) bekezdésében az "a (2) bekezdésben" szövegrész helyett az "a (2) és (3) bekezdésben" szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) bekezdése, a 2. §, a 4. § (1) és (2) bekezdése és a 6. § 2020. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. §, a 4. § (4) bekezdése, az 5. § és a 7. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

13. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék