Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet

egyes központosított infokommunikációs közszolgáltatások ellátása szabályainak módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a) és k) pontjában, valamint (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet] 4. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, illetve a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:)

"k) a kormányzati elektronikus aláírás és aláírás-ellenőrzési szolgáltatás - amely a kormányzati Elektronikus Aláírás-Ellenőrző Szolgáltatás, a Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver (a továbbiakban: KEAASZ), a KEAASZ-ra épülő, a kormányzati igazgatás szerveinek tisztviselőire vonatkozó elektronikus dokumentumban foglalt munkáltatói intézkedések elektronikus aláírását támogató eKÁT rendszer, valamint a Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrzési WEB-szolgáltatás részszolgáltatásokból tevődik össze -vonatkozásában a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,"

(2) A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/A. § (1) A 4. § c) pontja szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatásához kapcsolódóan a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. kézbesítési tárhelyet biztosít

a) természetes személyek részére (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhely),

b) gazdálkodó szervezetek részére (gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely), valamint

c) együttműködő szervek részére (hivatali tárhely).

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tárhelyszolgáltatás részszolgáltatásait képező cégkapu-regisztrációt és a regisztrációk ellenőrzését támogató alkalmazás alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztési feladatait a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. látja el."

(3) A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az e rendeletben szereplő elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai infrastruktúra környezetet - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a Kormányzati Adatközpontban, a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben előírtak szerint működteti.

(5) A 4. §c) pontja vonatkozásában a Magyar Posta Zrt., valamint a 3. § (2) bekezdésében, a 4. §g) pont ga) alpontjában, a 4. § n) pontjában, valamint a 7. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott szervezetek a rendelet szerinti kijelölésük alapján kötelezően ellátandó elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat - a 4. § g) pont ga) alpontja esetében az érintett szervezetek útján - saját infrastruktúra környezetükben biztosítják."

(4) A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a 7/E. §-t követően a következő 5/E. alcímmel egészül ki:

"5/E. Jogutódlásra vonatkozó szabályok

7/F. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) jogelőd szolgáltató: e rendelet szerinti közszolgáltatás nyújtására kijelölt olyan szervezet, amelynek egy adott közszolgáltatás nyújtására vonatkozó kijelölése a jogszabály módosítása révén megszűnik;

b) jogutód szolgáltató: e rendelet szerinti közszolgáltatás nyújtására kijelölt olyan szervezet, amely az adott, a közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatos feladatokat a jogelőd szolgáltatótól átveszi.

(2) Az e rendeletben meghatározott a közszolgáltatások jogutódlására a jogelőd szolgáltató közszolgáltatási kötelezettségeként meghatározott egyes központosított infokommunikációs közszolgáltatások nyújtásával összefüggő feladatoknak e rendelet szerint a jogutód szolgáltató által történő átvételére (a továbbiakban: jogutódlás) - amennyiben kormányrendelet másképp nem rendelkezik - a 7/G. és 7/H. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

7/G. § (1) A jogutódlás kiterjed különösen

a) a vagyonkezelői jogot is ideértve a vagyoni jogokra és kötelezettségekre,

b) az átvételre kerülő feladatok ellátásához szükséges ingó eszközállományra,

c) a feladatokat ellátó munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, valamint a munkaviszonyukra és

d) az átvételre kerülő feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési források felhasználására.

(2) A jogutódlás kiterjed az átvételre kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében az ellátásukhoz kapcsolódó valamennyi feladatra, jogosultságra és kötelezettségre, továbbá valamennyi, az átvételre kerülő feladat ellátását szolgáló jogviszonyra, ideértve a 10. § (2) bekezdése szerinti vagyonelemeken folyamatban lévő értéknövelő beruházásokra vonatkozó szerződéseket is, valamint a közszolgáltatás nyújtásával összefüggésben a jogelőd szolgáltató által megkötött közbeszerzési tárgyú és egyéb szerződésekre.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogutódlás nem terjed ki a jogelőd szolgáltató kedvezményezetti jogállásából fakadó európai uniós támogatásból megvalósuló projektekre és az azokban a kedvezményezettet megillető jogokra és terhelő kötelezettségekre.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogutódlás tekintetében az átvételre kerülő feladatok ellátásához kapcsolódó feladatot ellátó foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója és a kötelezettségek teljesítője az adott feladat tekintetében jogutód szolgáltató vezetője. Az átvételre kerülő feladathoz kapcsolódó jogviszonyok alatt minden jog és kötelezettség értendő. A jogutódlás keretében átvételre kerülő foglalkoztatottak létszámában és személyében a tulajdonosi jogot közvetlenül vagy közvetve gyakorló miniszter dönt.

(5) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogutódlás szerinti változás a jogviszony időtartamának - kinevezés vagy munkaszerződés szerinti - határozatlan vagy határozott idős, valamint a munkaidő teljes vagy részmunkaidős jellegén nem változtat.

(6) A jogutód szervnél továbbfoglalkoztatott személyek munkáltatói kölcsönei vonatkozásában a jogutód szerv a jogelőd szerv jogutódja.

7/H. § (1) A jogelőd szolgáltató és a jogutód szolgáltató között e rendelet szerinti feladatátvétellel összefüggő vagyonkezelési jogviszonyban bekövetkező jogutódlással kapcsolatos rendelkezések végrehajtása során a (2)-(3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A jogelőd szolgáltató vagyonkezelésében álló azon vagyonelemek tekintetében, amelyek az e rendelet hatálybalépésének napjától a jogutód szolgáltató feladatellátását szolgálják, a jogelőd szolgáltató vagyonkezelési szerződésébe a jogutód szolgáltató - mint jogutód - e rendelet hatálybalépésének napján belép.

(3) A jogelőd szolgáltató által a (2) bekezdés szerinti vagyonra vonatkozóan megkötött szerződésekbe a jogutódlás napjával a jogelőd szolgáltató helyébe a jogutód szolgáltató lép.

(4) A jogelőd szolgáltató e rendelet hatálybalépésének napján köteles a (2) bekezdés szerinti vagyonelemeket az általa felvett - a vagyonelemek mennyiségét, tényleges előfordulásának helyét és az e rendelet hatálybalépésének napján a könyveiben nyilvántartott nettó könyv szerinti értékét tartalmazó - tételes leltár alapján a jogutód szolgáltató részére átadni.

(5) A jogutód szolgáltató a (4) bekezdésben meghatározott tényleges birtokbavételt jelentő leltár szerinti átvételt követően 30 napon belül kontroll-leltárt vesz fel, amelyet a felvételét követő 15 napon belül megküld a tulajdonosi joggyakorló részére a vagyonkezelési szerződés újraszabályozásának kezdeményezését tartalmazó kérelemmel együtt. A vagyonkezelési szerződés újraszabályozásáig a jogutód szolgáltató a jogelőd szolgáltató vagyonkezelési szerződésének szabályai szerint birtokolhatja, használhatja, és az átvett közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosíthatja az átvett vagyonelemeket, valamint köteles viselni az azzal kapcsolatos terheket.

(6) A (4) bekezdés szerinti leltárban szereplő, de a kontroll-leltár szerint részére ténylegesen át nem adott vagyonelemekről, azok hiányáról, valamint az esetleges többletről a jogutód szolgáltató a kontroll-leltár felvételét követő 15 napon belül tájékoztatja a jogelőd szolgáltatót, valamint a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetet. Amennyiben a jogutód szolgáltató nem tapasztal hiányt, ennek tényéről a fenti határidőn belül tájékoztatja a jogelőd szolgáltatót, valamint a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetet.

(7) Az (5) és (6) bekezdés szerinti határidők elmulasztása esetén az esetleges (6) bekezdés szerinti eltérésekből fakadó leltárfelelősség a jogutód szolgáltatót terheli.

(8) A jogelőd szolgáltató a (4) bekezdés szerint felvett leltár alapján, annak felvételét követő 45 napon belül a vagyonelemeket kivezeti a vagyonnyilvántartásából e rendelet hatálybalépésének napjával, valamint kezdeményezi a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetnél azok vagyonnyilvántartásba vételét a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet által meghatározott formában.

(9) A (8) bekezdés szerint kezdeményezett vagyonnyilvántartási átvezetéseket a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet - amennyiben az rendelkezésre áll - a jogutód szolgáltató (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatásának figyelembevételével végzi el. Amennyiben a jogelőd szolgáltató és a jogutód szolgáltató adatszolgáltatása eltér, úgy többlet esetén a jogelőd szolgáltató adatszolgáltatását, hiány esetén a jogutód szolgáltató adatszolgáltatását veszi alapul a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet a vagyonnyilvántartás rendezéséhez, és az eltérésről tájékoztatja mind a jogelőd, mind a jogutód szolgáltatót azzal, hogy az eltérésből fakadó vagyonelemeket nem vezeti át a nyilvántartásán. Az adatszolgáltatásokból fakadó eltérés rendezése a jogelőd és jogutód szolgáltató feladata az államháztartás számvitelére vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

(10) A vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet a (8) bekezdés szerinti kérelem hiánytalan beérkezését követő 45 napon belül teljesíti a (9) bekezdés szerinti vagyonnyilvántartási átvezetést és a jogutód szolgáltatót tájékoztatja a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokról. Amennyiben a jogelőd szolgáltató és a jogutód szolgáltató adatszolgáltatása eltér, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet ennek tényéről, a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokról való tájékoztatással egyidejűleg, a (9) bekezdésben foglalt kötelezettségekre való hivatkozással értesíti a jogelőd és a jogutód szolgáltatót."

3. § A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében, 4. § a) pontjában, 4. § d) pont db) alpontjában, 4. § m) pontjában, 4. § q) pontjában a "NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t" szövegrész helyébe a "KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében a "NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt." szövegrész helyébe a "NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., az Idomsoft Zrt., a Kopint-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft." szöveg, a "tevékenységeinek" szövegrész helyébe a "tevékenységeinek mint közfeladatnak" szöveg

lép.

3. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KAK Korm. rendelet) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A KAK Korm. rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) A KAK Korm. rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. Az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről szóló 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről szóló 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a "3. § a) pontjában" szövegrész helyébe a "3. § c) pontjában" szöveg,

b) 3. § a) pontjában a "közszolgáltatás" szövegrész helyébe az "állami térinformatikai közszolgáltatás" szöveg

lép.

5. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása

6. § Nem lép hatályba a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 19. §-a és 4. melléklete.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 4. § (3) bekezdése, a 6. § és a 4. melléklet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

8. § (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelethez

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 103. sorral egészül ki:

(Az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötelezően biztosítandó központosított alkalmazás-üzemeltetési és e rendszereket érintő alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások)

"103. Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszer (NHERR)"

2. melléklet a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az adatközponti szolgáltatások igénybevételére kötelezett felhasználók és a Kormányzati Adatközpontban létesített szakrendszereik

ABCDE
SorszámA felhívás azonosító jeleKedvezményezettFelhívás neveA szakrendszer elnevezése
1KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00030
IdomSoft Informatikai Zártkörűen
Működő Részvénytársaság vagy
az általa vezetett konzorcium
A Belügyminisztérium által kezelt
nemzeti adatvagyon nyilvántartások
továbbfejlesztése, magas szintű
szolgáltató képesség megteremtése
a KÖFOP 1.1.1., 1.1.2. és 1.2.3.
intézkedések támogatása érdekében,
az érintett adatvagyon nyilvántartások
Kormányzati Adatközpontba történő
integrálásával
1.1. Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Rendszer (SZL)
1.2. Egységesített Napló- és Adattovábbítási nyilvántartásokat
kezelő rendszer (ENAK)
1.3. Integrált Gépjármű Felelősségbiztosítási Rendszer (IGFB)
1.4. Járműnyilvántartási Rendszer (JÁRMŰ)
1.5. Ideiglenes Rendszám Nyilvántartási Rendszer (IRÉN)
1.6. Jelzés elhelyezése és Értesítési Rendszer (JÉR)
1.7. Okmány Rendszer
1.8. Tanúvédelmi Rendszer (TV)
1.9. Központi Magyar Igazolvány Rendszer (MIG)
1.10. KERET (kódszótár, napló agent, jogosultság és szervkezelés)
1.11. STB keretrendszer - rendszám és okmánylogisztikai
szakrendszer
1.12. Központi Jogosultságkezelési Szolgáltatási Rendszer (KPJSZ)
1.13. Közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartási szakrendszer
(JÁRMŰ 2)
2KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2017-00053
A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és
a Miniszterelnökség által alkotott
konzorcium
Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése
(kormányablak, települési ügysegéd,
közvetlen kiszolgálás)
2.1. Közigazgatási Tudástár
2.2. Egységes ügyintéző elérési és jogosultságkezelő rendszer
2.3. Egységes működtetés menedzselési (Help Desk) rendszer
2.4. Erkölcsi Bizonyítvány igénylési rendszer
2.5. HR folyamatokat támogató rendszer
2.6. Központi biztonsági eseménygyűjtő rendszer
3KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00045
A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és
a Miniszterelnökség által alkotott
konzorcium
Területi államigazgatás
egységes működését támogató
rendszerfejlesztések
3.1. Kormányhivatali funkcionális rendszerek
3.2. AMAHIT rendszer
4KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00032
Miniszterelnökség vagy az általa
vezetett konzorcium
EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő
rendszer területi közigazgatásra történő
kiterjesztésre
4.1. Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési
Rendszer (Poszeidon)
5KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00042
A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és
a Miniszterelnökség által alkotott
konzorcium
A kormányhivatal irányításának
hatékonyabbá tételét biztosító háttér
kialakítása
5.1. Gazdasági és működési adatkörökre kialakított adattárház
5.2. Gazdálkodási rendszer
6KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00043
A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és
a Miniszterelnökség által alkotott
konzorcium
A hatáskör átcsoportosításból adódó
szakrendszeri integrációs feladatok
6.1. Egységes Szociális Ellátások Ügyvitel-támogató Rendszere
(e-SZEÜR)
7KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00046
A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és
a Miniszterelnökség által alkotott
konzorcium
Hatósági eljárások és hatósági
jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata
és egyszerűsítése
7.1. Nemzeti Jogszabálytár (NJT) Törvényességi Felügyelet Írásbeli
Kapcsolattartás (TFIK)
7.2. Országos Társasházi Nyilvántartási Rendszer (OTNY)
7.3. Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer (OKNYIR)
7.4. Közigazgatási Szankció Nyilvántartási Rendszere (KSZNY)
8KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00025
NISZ Zrt.Közigazgatási szakrendszerek egységes
eléréséhez és interoperabilitásához
központi alkalmazás szintű
szolgáltatások biztosítása
8.1. Személyre szabott Ügyintézési Felület (SZÜF)
8.2. Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz (KKSZB)
8.3. Licence gazdálkodási rendszer
8.4. Nyilvántartások Elektronikus Nyilvántartása (NYENY)
8.5. Nemzeti Közadat Portál (NKP-OGD)
8.6. iFORM rendszer
8.7. Elektronikus ürlapkitöltési-szolgáltatási rendszer (E-Ürlap)
8.8. Irányítás, kockázat és megfelelőségi feladatokat kezelő rendszer
(GRS, RSA, Archer, SeCube)
8.9. Dokumentumküldési és Hitelesitési Szolgáltatás Rendszer (EHR)
9KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00011
Magyar Nemzeti LevéltárKözigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó
levéltári szolgáltatás fejlesztése
9.1. Elektronikus Levéltári Portál
9.2. Poszeidon
9.3. ScopeArchive
9.4. SDB (Preservice)
10KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00031
Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség
"Digitális fogyasztóvédelem" -
a fogyasztóvédelmi feladatok
elektronizálása
10.1. Fogyasztóvédelmi Támogató Szakrendszer
10.2. Fogyasztóvédelmi Elemző-tervező és Statisztikai Szakrendszer
10.3. Fogyasztóvédelmi Tartalom Menedzsment Szakrendszer
11KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00013
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.Az egységes integrált állami
vagyonnyilvántartás közhitelességének
és adatkonzisztenciájának
ellenőrzéséhez szükséges további
fejlesztések
11.1. Országleltár megjelenítő keretrendszer
11.2. Országleltár adatszolgáltatási keretrendszer
12KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00024
Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság
A 21. század családtámogatása
és nyugdíja (A 21. század
családtámogatási, nyugdíj és kincstári
számlavezető rendszere)
12.1. Egységes Ellátási Rendszer (EER)
12.2. Számlázási Rendszer (SZR)
13KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00040
Lechner Tudásközpont Területi,
Építészeti és Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
E-ingatlan-nyilvántartás
14KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00035
Nemzeti Adó- és VámhivatalAdóügyi igazgatási eljárások
egyszerűsítése, adminisztratív terhek
csökkentése
14.1. Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív
Rendszer (VEKTOR)
15KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00008
Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség vagy
az általa vezetett konzorcium
Az önkormányzati ASP rendszer
továbbfejlesztése és országos
kiterjesztése (ASP 2.0)
15.1. Keretrendszer és támogató rendszerek
15.2. Önkormányzati települési portál rendszer
15.3. Önkormányzati adórendszer
15.4. Gazdálkodási rendszer
15.5. Ingatlanvagyon-kataszter rendszer
15.6. Iratkezelő rendszer
15.7. Ipar- és kereskedelmi rendszer
15.8. Önkormányzati adattárház
15.9. Elektronikus ügyintézési portál rendszer
15.10. Elektronikus űrlapkezelő rendszer
15.11. Hagyatéki leltár rendszer
16KÖFOP-2.2.5-VEKOP-
15-2016-00001
Magyar ÁllamkincstárÁtláthatóság a közpénzek
felhasználásánál, államháztartási
adattárház
16.1. Adattárház
17KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00029
Igazságügyi MinisztériumIntegrált Jogalkotási Rendszer17.1. Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR)
18KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00028
BelügyminisztériumRendészeti tevékenységekhez
kapcsolódó hatósági ügyek
továbbfejlesztése, a hozzá kapcsolódó
elektronikus feldolgozó képesség
bővítésével
18.1. INNOVA Robotzsaru Rendszer továbbfejlesztése
19KÖFOP-2.3.1-VEKOP-
16-2016-00001
BelügyminisztériumHelyi közszolgáltatás információs
rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)
19.1. Helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR)
20KÖFOP-2.1.5-VEKOP-
16-2016-00001
BelügyminisztériumA versenyképes közszolgálat
személyzeti utánpótlásának stratégiai
támogatása
21KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00036
Külgazdasági és
Külügyminisztérium
A külgazdasági és külügyi működést
támogató kiemelt alapfolyamatok
fejlesztése és szolgáltatási kapacitásuk
bővítése
21.1. Külgazdasági Integrált Együttműködési Platform (KIEP)
21.2. Külgazdasági Folyamatokat Támogató Rendszer (KFTR)
21.3. Külgazdasági Adatlekérdező Rendszer (KAR)
22KÖFOP-2.1.4-VEKOP-
16-2016-00001
Külgazdasági és
Külügyminisztérium
A Külgazdasági és Külügyminisztérium
humánerőforrás-gazdálkodásának és
belső képzési rendszerének fejlesztése
22.1. Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási Rendszer
(KHOR)
22.2. Intranet Portál
23KÖFOP-2.2.3-VEKOP-
16-2016-00001
Nemzeti Védelmi SzolgálatKapacitásfejlesztés és
szemléletformálás a korrupciós esetek
nagyobb arányú felderítése,
illetve megelőzése érdekében
23.1. NVSZ nyílt rendszere
24KÖFOP-2.3.6-VEKOP-
16-2017-00002
Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft.
Integrált közcélú víziközmű adatbázis24.1. Integrált közcélú víziközmű adatbázis (IKVA)
25KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00016
Földművelésügyi Minisztérium,
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
Intelligens élelmiszerláncbiztonsági
elemző rendszer létrehozása
25.1. Intelligens élelmiszerláncbiztonsági elemző rendszer (INTEL)
26KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2018-00055
Földművelésügyi Minisztérium
vagy az általa vezetett konzorcium
A szőlő és bor ágazat elektronikus
ügyintézési és ellenőrzési rendszerének
kialakítása és az elektronikus
pincekönyv vezetési lehetőség
biztosítása
26.1. E-pincekönyv
27KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2017-00050
Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség
Földmegfigyelési Információs
Rendszer (FIR) földmegfigyelési
adatinfrastruktúra és szolgáltatások
kialakítása
27.1. Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR)
28KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2017-00051
Állami Egészségügyi Ellátó
Központ
Az egészségügyi ellátási rendszer
pénzügyi irányítási és közigazgatási
funkcióinak megújítása
28.1. Központi Pénzügyi Rendszer (KPR)
28.2. Online Elektronikus Halottvizsgálati Bizonyítvány Kitöltő
Rendszer (EÜ-eHVB)
29KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2017-00054
Klebelsberg Központ vagy az általa
vezetett konzorcium
Köznevelés Állami Fenntartóinak
Folyamat Egyesítése és Elektronizálása
(KAFFEE)
29.1. e-KRÉTA rendszer
30KÖFOP-2.3.2-VEKOP-
15-2016-00001
Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség
Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring
Rendszer (HTMR) létrehozása
30.1. Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer
31KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2015-00003
NISZ Zrt.Elektronikus megoldás az eltérő
földrajzi helyszíneken történő
ügyintézés munkaszervezésének és
kommunikációjának fejlesztésére
31.1. Közigazgatásban kiépítésre kerülő videó kommunikációs
rendszer (VIKI)
32KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2015-00004
NISZ Zrt.Kormányzati hitelesítés szolgáltatás
(Gov CA) kiterjesztése
32.1. Központi Vírusellenőrző Rendszer
32.2. H-PEPS (eIDAS csomópont)
32.3. Jogosultságkezelő Ügynök (nem természetes személyek
azonosítása)
32.4. Dokumentumhitelesítéshez kapcsolódó fejlesztések (Központi
Dokumentumhitelesítési Ügynök)
33KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00020
NISZ Zrt.Központosított kormányzati
informatikai rendszer bővítése - "KKIR3"
33.1. Minisztériumi Tároló Rendszer
34KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00027
NISZ Zrt.Szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ)
továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése
34.1. Összerendelési Nyilvántartás (ÖNY)
34.2. Rendelkezési Nyilvántartás (RNY)
34.3. Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER)
34.4. Ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési
cselekményekről (RÉR)
34.5. Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA)
35KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2015-00005
NISZ Zrt.Közigazgatás informatikai
infrastruktúrájának konszolidálása
a költségek csökkentése érdekében
35.1. KAK FELHŐ
36KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00041
A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és
a Miniszterelnökség által alkotott
konzorcium
A szolgáltató kormányhivatali és
közigazgatási modell bevezetése
36.1. ENYIL rendszer
36.2. Állami Közfeladat Kataszter
37KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00037
Lechner Tudásközpont Területi,
Építészeti és Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
3D alapú adat infrastruktúra kialakítása37.1. Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) - 3D alapú
adatinfrastruktúra
38KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00038
Lechner Tudásközpont Területi,
Építészeti és Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
E-építési keretrendszer - innovációval
a magyar emberek szolgálatában
38.1. Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) - E-építési
Keretrendszer
39KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2017-00048
Nemzeti Akkreditáló Hatóság vagy
az általa vezetett konzorcium
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság
hatósági eljárásainak tudásalapú
átalakítása és az ehhez kapcsolódó
szervezeti és informatikai fejlesztés
a közigazgatási szolgáltatások átfutási
ideje csökkentésének és minősége
javításának érdekében
39.1. Akkreditációs szakrendszer
40KÖFOP-2.2.2-VEKOP-
16-2016-00001
Nemzetbiztonsági SzakszolgálatKÖFOP keretében megvalósuló
fejlesztések IT biztonságának növelése,
ezáltal rendszerekkel összefüggő
korrupciós lehetőségek és kockázatok
csökkentése
40.1. Early Warning System (EWS) - korai figyelmeztető rendszer
41KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2019-00056
Külgazdasági és
Külügyminisztérium vagy az általa
vezetett konzorcium
A konzuli ügyintézést támogató
elektronikus szolgáltatások fejlesztése
42KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2019-00057
Digitális Kormányzati
Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság vagy az általa
vezetett konzorcium
Az informatikai beszerzések
központosítását támogató rendszer
továbbfejlesztése
42.1. Integrált DKÜ Portál Rendszer

"

3. melléklet a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelethez

A KAK Korm. rendelet 3. melléklete a következő 50-57. sorral egészül ki:

(ABC
SorszámA rendszer elnevezéseA rendszerjellege)
50."Szitakötő" - országosan telepített területi és rendszámfelismerő kamerák
adatainak tárolását biztosító rendszer
központi rendszer
51.Kormányzati Adattrezorban (KAT)adatállományok átvételi (betárolási) rendszereközponti rendszer
52.Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér rendszerszakrendszer
53.segitomagyarorszag.huszakrendszer
54.Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszer (NHERR)szakrendszer
55.Lakossági ügyintézést és regisztrációt támogató önkiszolgáló terminálszakrendszer
56.Hatósági Házi Karantén Rendszerszakrendszer
57.Kórházi Központi Integrált Gazdálkodási Rendszerszakrendszer

4. melléklet a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelethez

A KAK Korm. rendelet 3. melléklete a következő 58. sorral egészül ki:

(ABC
SorszámA rendszer elnevezéseA rendszer jellege)
58.A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi
CLVI. törvény 9/H. § (3) bekezdésében meghatározott rendszer
szakrendszer

Tartalomjegyzék