40/2020. (XI. 4.) ITM rendelet

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dk) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet (a továbbiakban: 61/1999. EüM rendelet) 17. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"c) a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a SARS-CoV-2 vírusnak az emberek számára tudvalevőleg fertőző betegségeket okozó biológiai anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról és az (EU) 2019/1833 bizottsági irányelv módosításáról szóló, 2020. június 3-i 2020/739 bizottsági irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

2. § A 61/1999. EüM rendelet

a) 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 5. számú melléklete helyébe a 3. melléklet

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a SARS-CoV-2 vírusnak az emberek számára tudvalevőleg fertőző betegségeket okozó biológiai anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról és az (EU) 2019/1833 bizottsági irányelv módosításáról szóló, 2020. június 3-i 2020/739 bizottsági irányelv végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 40/2020. (XI. 4.) ITM rendelethez

"3. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez

Biológiai tényezők csoportba való sorolása

1. A jogszabály céljának megfelelően kizárólag azon tényezőket kell felvenni a besorolási listára, amelyekről ismeretes, hogy az embert megfertőzik. Adott esetben fel van tüntetve az említett tényezők toxikus és allergizáló hatása. Ki vannak zárva az olyan állati és növényi kórokozók, amelyekről ismeretes, hogy nem hatnak az emberre. A besorolt biológiai tényezők ezen első listájának összeállításakor a genetikailag módosított mikroorganizmusok nem kerültek figyelembevételre.

2. A besorolt tényezők listája az említett tényezők egészséges munkavállalóra gyakorolt hatásán alapul. Nincsenek külön figyelembe véve az olyan személyekre gyakorolt sajátos hatások, akiknek érzékenységét egy vagy több egyéb ok befolyásolhatja, mint pl. előzetes betegség, gyógyszer alkalmazása, károsodott immunműködés, terhesség vagy szoptatás.

Az ilyen munkavállalók többletkockázatát a jogszabály által előírt kockázat értékelés részeként kell tekintetbe venni. Egyes ipari eljárások, egyes laboratóriumi munkák vagy olyan állatokkal végzett munkák esetében, amelyek során ténylegesen vagy potenciálisan fennáll a 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők expozíciójának a veszélye, minden technikai óvintézkedésnek meg kell felelnie a rendeletben előírtaknak.

3. A 2-4. csoportba nem sorolt biológiai tényezők nincsenek automatikusan az 1. csoportba sorolva. Az olyan tényezők esetében, amelyeknél egynél több fajról ismeretes, hogy kórokozó az ember számára, a lista azon fajokat foglalja magában, amelyekről ismeretes, hogy a leggyakrabban okoznak betegségeket, valamint egy általánosabb utalást arra a tényre, hogy ugyanazon nemzetséghez tartozó egyéb fajok is betegséget okozhatnak. Ha egy teljes nemzetség szerepel a biológiai tényezők besorolási listáján, ez úgy értendő, hogy a nem kórokozónak ismert fajok és törzsek ki vannak zárva.

4. Ha valamelyik törzs gyengített vagy elvesztette virulensnek ismert génjeit, akkor az anyatörzs besorolásához szükséges tartalom nem szükségképpen alkalmazandó, a megfelelő munkahelyi kockázat értékeléstől függően. Például amikor egy ilyen törzs kórmegelőző vagy gyógyászati célú termékként vagy annak részeként kerül alkalmazásra.

5. Jelen lista összeállításához használt, besorolt tényezők nómenklatúrája összhangban van a legújabb nemzetközi rendszertani megállapodásokkal és a lista elkészítésének időpontjában fennálló megnevezésekkel.

6. A besorolt tényezők listája a lista összeállításának időpontjában fennálló tudományos álláspontot tükrözi. A listát korszerűsíteni kell, mihelyt már nem tükrözi a tudomány legújabb álláspontját.

7. Minden olyan vírus, amelyet emberben elkülönítettek, és amelyet a jelen melléklet még nem vett figyelembe és nem sorolt be, minimálisan a 2. csoportba kerüljön besorolásra, kivéve ha bizonyítható, hogy azok emberben nem okoznak betegséget.

8. Egyes harmadik csoportba sorolt biológiai tényezők, amelyeket a mellékelt listában két csillag (**) jelöl, korlátozott fertőzésveszélyt jelenthetnek a munkavállalókra, mert általában belégzéssel nem fertőznek.

9. A paraziták besorolásának megfelelő elkülönítési követelményei kizárólag a parazita életciklusának azon szakaszára vonatkoznak, amelyben a munkahelyen tartózkodó emberekre fertőzési veszélyt jelentenek.

10. A lista azon esetekben, amelyekben a biológiai tényezők allergizáló vagy mérgező hatást válthatnak ki, külön jelzi azt, ha hatékony oltóanyag áll rendelkezésre, vagy ha célszerű a veszélyeztetett személyek listáját tíz évnél tovább megőrizni.

11. Az alábbi táblázatok "Megjegyzés" oszlopában az előbbiekben említettek jelzése az alábbi betűkkel történik:

11.1. A: Allergizáló hatás lehetséges.

11.2. D: Az ezen biológiai tényező veszélyének kitett munkavállalók listáját az utolsó ismert veszélyeztetettség időpontjától számított tíz évnél tovább meg kell őrizni.

11.3. T: Toxintermelés.

11.4. V: Hatékony oltóanyag áll rendelkezésre.

12. BAKTÉRIUMOK ÉS HASONLÓ ORGANIZMUSOK

ABC
1.Biológiai tényezőCsoportMegjegyzések
2.Actinobacillus actinomycetemcomitans2
3.Actinomadura madurae2
4.Actinomadura pelletieri2
5.Actinomyces gerencseriae2
6.Actinomyces israelii2
7.Actinomyces pyogenes2
8.Actinomyces spp.2
9.Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)2
10.Bacillus anthracis3
11.Bacteroides fragilis2
12.Bartonella bacillifonnis2
13.Bartonella quintana(Rochalimaea quintana)2
14.Bartonella (Rochalinea) spp.2
15.Bordetella bronchiseptica2
16.Bordetella parapertussis2
17.Bordetella pertussis2V
18.Borrelia burgdorferi2
19.Borrelia duttonii2
20.Borrelia recurrentis2
21.Borrelia spp.2
22.Brucella abortus3
23.Brucella canis3
24.Brucella melitensis3
25.Brucella suis3
26.Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)3
27.Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)3
28.Campylobacter fetus2
29.Campylobacter jejuni2
30.Campylobacter spp.2
31.Cardiobacterium hominis2
32.Chlamydia pneumoniae2
33.Chlamydia trachomatis2
34.Chlamydia psittaci (madarakat fertőző törzsek)3
35.Chlamydia psittaci (egyéb törzsek)2
36.Clostridium botulinum2T
37.Clostridium perfringens2
38.Clostridium tetani2T, V
39.Clostridium spp.2
40.Corynebacterium diphtheriae2T, V
41.Corynebacterium minutissimum2
42.Corynebacterium pseudotuberculosis2
43.Corynebacterium spp.2
44.Coxiella burnetii3
45.Edwardsiella tarda2
46.Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)2
47.Ehrlichia spp.2
48.Eikenella corrodens2
49.Enterobacter aerogenes/cloacae2
50.Enterobacter spp.2
51.Enterococcus spp.2
52.Erysipelothrix rhusiopathiae2
53.Escherichiacoli (a nem kórokozó törzsek kivételével)2
54.Escherichia coli, verocitotoxint képző törzsek (pl. O157:H7 vagy O103)3**
55.Flavobacterium meningosepticum2
56.Fluoribacter bozemanae (Legionella)2
57.Francisellatularensis (A. típus)3
58.Francisella tularensis (B. típus)2
59.Fusobacterium necrophorum2
60.Gardnerella vaginalis2
61.Haemophilus ducreyi2
62.Haemophilus influenzae2
63.Haemophilus spp.2
64.Helicobacter pylori2
65.Klebsiella oxytoca2
66.Klebsiella pneumoniae2
67.Klebsiella spp.2
68.Legionella pneumophila2
69.Legionella spp.2
70.Leptospira interrogans (minden szerovariáns)2
71.Listeria monocytogenes2
72.Listeria ivanovii2
73.Morganellamorganii2
74.Mycobacterium africanum3V
75.Mycobacterium avium/intracellulare2
76.Mycobacterium bovis (a BCG törzs kivételével)3V
77.Mycobacterium chelonae2
78.Mycobacterium fortuitum2
79.Mycobacterium kansasii2
80.Mycobacterium leprae3
81.Mycobacterium malmoense2
82.Mycobacterium marinum2
83.Mycobacterium microti3**
84.Mycobacterium paratuberculosis2
85.Mycobacterium scrofulaceum2
86.Mycobacterium simiae2
87.Mycobacterium szulgai2
88.Mycobacterium tuberculosis3V
89.Mycobacterium ulcerans3**
90.Mycobacterium xenopi2
91.Mycoplasma caviae2
92.Mycoplasma hominis2
93.Mycoplasma pneumoniae2
94.Neisseria gonorrhoeae2
95.Neisseria meningitidis2V
96.Nocardia asteroides2
97.Nocardia brasiliensis2
98.Nocardia farcinica2
99.Nocardia nova2
100.Nocardia otitidiscaviarum2
101.Pasteurella multocida2
102.Pasteurella spp.2
103.Peptostreptococcus anaerobius2
104.Plesiomonas shigelloides2
105.Porphyromonas spp.2
106.Prevotella spp.2
107.Proteus mirabilis2
108.Proteus penneri2
109.Proteus vulgaris2
110.Providencia alcalifaciens2
111.Providencia rettgeri2
112.Providencia spp.2
113.Pseudomonas aeruginosa2
114.Rhodococcus equi2
115.Rickettsia akari3**
116.Rickettsia canada3**
117.Rickettsia conorii3
118.Rickettsia montana3**
119.Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)3
120.Rickettsia prowazekii3
121.Rickettsia rickettsii3
122.Rickettsia tsutsugamushi3
123.Rickettsia spp.2
124.Salmonella arizonae2
125.Salmonella enteritidis2
126.Salmonella typhimurium2
127.Salmonella paratyphi A, B, C2V
128.Salmonella typhi3**V
129.Salmonella (egyéb szerovariánsok)2
130.Serpulina spp.2
131.Shigella boydii2
132.Shigella dysenteriae (1. típus)3**T
133.Shigella dysenteriae, az 1. típuson kívül egyéb2
134.Shigella flexneri2
135.Shigella sonnei2
136.Staphylococcus aureus2
137.Streptobacillus moniliformis2
138.Streptococcus pneumoniae2
139.Streptococcus pyogenes2
140.Streptococcus suis2
141.Streptococcus spp.2
142.Treponema carateum2
143.Treponema pallidum2
144.Treponema pertenue2
145.Treponema spp.2
146.Vibrio cholerae (az El Torral együtt)2
147.Vibrio parahaemolyticus2
148.Vibrio spp.2
149.Yersinia enterocolitica2
150.Yersinia pestis3V
151.Yersinia pseudotuberculosis2
152.Yersinia spp.2

12.1. Rövidítések:

12.1.1. ** Lásd jelen melléklet 8. pontját.

12.2. Megjegyzések:

12.2.1. A listában szereplő biológiai tényezők esetében az "spp." megjelölés olyan egyéb fajokra utal, amelyek emberi kórokozóként ismeretesek.

13. VÍRUSOK*

ABC
1.Biológiai anyagokCsoportMegjegyzések
2.Adenoviridae2
3.Arenaviridae
4.LCM-Lassa-víruscsoport (régi világi arenavírusok):
5.Lassa vírus4
6.Lymphocytás choriomeningitis vírus (neurotrop törzsek)3
7.Lymfocytás choriomeningitis vírus (egyéb törzsek)2
8.Mopeia vírus2
9.Egyéb LCM-Lassa víruscsoportok2
10.Tacaribe-víruscsoport (újvilági arenavírusok):
11.Guanarito vírus4
12.Junin vírus4
13.Sabia vírus4
14.Machupo vírus4
15.Flexal vírus3
16.Egyéb Tacaribe-víruscsoportok2
17.Astroviridae2
18.Bunyaviridae
19.Belgrade (más néven Dobrava)3
20.Bhanja2
21.Bunyamwera vírus2
22.Germiston2
23.Oropouche vírus3
24.Sin Nombre (régebben: Muerto Canyon)3
25.Kalifornia encephalitis vírus2
26.Hantavírusok:
27.Hantaan (Koreai haemorrhagiás láz)3
28.Seoul vírus3
29.Puumala vírus2
30.Prospect Hill vírus2
31.Egyéb hantavírusok2
32.Nairovírusok:
33.Krími-kongói haemorrhagiás láz4
34.Hazara vírus2
35.Phlebovirusok:
36.Rift Valley-láz3V
37.Phlebotomus-láz2
38.Toscana vírus2
39.Egyéb, ismerten kórokozó bunyavírusok2
40.Caliciviridae
41.Hepatitis E vírus3**
42.Norwalk vírus2
43.Egyéb Caliciviridae2
44.Nidovirales (O)
45.Coronaviridae (F)
46.Betacoronavírus (G)
47.Súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó koronavírus (SARS-vírus)3
48.Súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó koronavírus 2 (SARS-CoV-2) (j)3
49.Közel-keleti légzőszervi tünetegyüttest okozó koronavírus (MERS-vírus)3
50.Egyéb, ismerten kórokozó Coronaviridae2
51.Filoviridae
52.Ebola vírus4
53.Marburg vírus4
54.Flaviviridae
55.Australia encephalitis (Murray Valley encephalitis)3
56.Közép-európai kullancs hordozta encephalitis vírus3**V
57.Absettarov3
58.Hanzalova3
59.Hypr3
60.Kumlinge3
61.Dengue vírus, 1-4. típus3
62.Hepatitis C vírus3**
63.Hepatitis G vírus3**D
64.Japán B encephalitis3V
65.Kyasanur Forest3V
66.Louping ill3**
67.Omsk (a)3V
68.Powassan3
69.Rocio3
70.Orosz tavaszi-nyári encephalitis (TBE) (a)3V
71.St. Louis encephalitis3
72.Wesselsbron vírus3**
73.Nyugat-nílusi láz vírusa3
74.Sárgaláz3V
75.Egyéb, ismerten kórokozó flavivirusok2
76.Hepadnaviridae
77.Hepatitis B vírus3**V, D
78.Hepatitis D vírus (Delta) (b)3**V, D
79.Herpesviridae
80.Cytomegalovírus2
81.Epstein-Barr vírus2
82.Herpesvirus simiae (B vírus)3
83.Herpes simplex vírus, 1. és 2. típus2
84.Herpes virus varicella-zoster2
85.Humán B-lymphotróp vírus (HBLV-HHV6)2
86.Humán herpeszvírus 72
87.Humán herpeszvírus 82D
88.Orthomyxoviridae
89.Influenza vírusok A, B és C típus2V c)
90.Kullancs hordozta orthomyxoviridae: Dhori és Thogoto vírus2
91.Papovaviridae
92.BK és JC vírus2D d)
93.Humán papilloma vírusok2D d)
94.Paramyxoviridae
95.Kanyaróvírus2V
96.Mumpszvírus2V
97.Newcastle-betegség vírus2
98.Parainfluenza vírusok, 1-4. típus2
99.Légúti óriássejtes vírus2
100.Parvoviridae
101.Humán parvovírus (B 19)2
102.Picomaviridae
103.Akut haemorrhagiás conjunctivitis vírus (AHC)2
104.Coxsackie vírusok2
105.Echo vírusok2
106.Hepatitis A vírus (humán enterovírus, 72. típus)2V
107.Poliovírusok2V
108.Rhinovírusok2
109.Poxviridae
110.Bivalyhimlő vírus (e)2
111.Tehénhimlő vírus2
112.Elefánthimlő vírus (f)2
113.Tehenészcsomó vírus2
114.Molluscum contagiosum vírus2
115.Majomhimlő vírus3V
116.Orf vírus2
117.Nyúlpestis vírus (g)2
118.Vaccinia vírus2
119.Variola (major és minor) vírus4V
120.Fehérhimlő vírus ("Variolavírus")4V
121.Yatapox vírus (Tana & Yaba)2
122.Reoviridae
123.Coltivírus2
124.Humán rotavírusok2
125.Orbivírusok2
126.Reuvírusok2
127.Retroviridae
128.Humán immun-elégtelenség vírus3**D
129.Humán T-sejtes lymphotróp vírusok (HTLV), 1. és 2. típus3**D
130.SIV (h)3**
131.Rhabdoviridae
132.Rabies-vírus3**V
133.Vesicular stomatitis vírus2
134.Togaviridae
135.Alphavírusok
136.Keleti ló encephalomyelitis3V
137.Bebaru vírus2
138.Chikungunya vírus3**
139.Everglades vírus3**
140.Mayaro vírus3
141.Mucambo vírus3**
142.Ndumu vírus3
143.O'nyong-nyong vírus2
144.Ross River vírus2
145.Semliki Forest vírus2
146.Sindbis vírus2
147.Tonate vírus3**
148.Venezuelai lóencephalomyelitis3V
149.Nyugati ló encephalomyelitis3V
150.Egyéb ismert alphavírusok2
151.Rubivírus (rubella)2V
152.Toroviridae2
153.Be nem sorolt vírusok
154.Lókanyaró vírus4
155.Még azonosítatlan hepatitis vírusok3**D
156.A fertőző szivacsos encephalopathiákhoz (TSE) kapcsolódó szokatlan
anyagok
157.Creutzfeldt-Jakob-betegség3**D (d)
158.A Creutzfeldt-Jakob-betegség variánsa3**D (d)
159.Szarvasmarhák szivacsos encephalopathiája (BSE) és egyéb rokon
állati TSE-k (i)
3**D (d)
160.Gerstmann-Sträussler-Scheinker szindróma3**D (d)
161.Még azonosítatlan hepatitis vírusok3**D (d)

13.1. Rövidítések:

13.1.1. * Lásd jelen melléklet 7. pontját.

13.1.2. ** Lásd jelen melléklet 8. pontját.

13.1.3. (a) Kullancs hordozta encephalitis.

13.1.4. (b) A hepatitis D vírus csak a hepatitis B vírus okozta egyidejű, illetve másodlagos fertőzés jelenléte mellett válik kórokozóvá a munkavállalókban. Ebből következik, hogy a hepatitis B vírus elleni védőoltás védelmet biztosít a hepatitis D vírus (Delta) ellen, azon munkavállalóknak, akik a hepatitis B vírus által nem érintettek.

13.1.5. (c) Csak az A és B típusok esetében.

13.1.6. (d) Az ilyen anyagokkal való közvetlen érintkezéssel járó munkavégzés esetén ajánlott.

13.1.7. (e) Kétfajta vírus azonosított: az egyik egy bivalyhimlő-típusú vírus, a másik a Vaccinia vírus egy variánsa.

13.1.8. (f) A tehénhimlő vírus variánsa.

13.1.9. (g) A Vaccinia vírus variánsa.

13.1.10. (h) Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy más, majomból származó retrovírus megbetegedést okozna emberben. Elővigyázatosságként 3. biztonsági szint ajánlott a velük folytatott munka során.

13.1.11. (i) Az állatokban előforduló egyéb TSE-ket előidéző anyagok okozta fertőzések emberben történő előfordulására nincsen bizonyíték. Ennek ellenére a 3.** kockázati csoportba sorolt anyagokra megállapított biztonsági intézkedések ajánlottak elővigyázatossági intézkedésként a laboratóriumi munka esetében, a scrapie (surlókór) azonosított anyagával folytatott laboratóriumi munka kivételével, amikor a 2. szintű elkülönítés elégséges.

13.1.12. (j) A 16. § (2) bekezdésével összhangban a SARS-CoV-2 vírust érintő nem propagatív diagnosztikai laboratóriumi munkát legalább a 2. biztonsági szinttel egyenértékű eljárásokat alkalmazó létesítményben kell végezni. A SARS-CoV-2 vírust érintő propagatív munkát olyan 3. biztonsági szintű laboratóriumban kell végezni, amelyben a légnyomás kisebb a külső környezeti légnyomásnál.

14. PARAZITÁK

ABC
1.Biológiai anyagCsoportMegjegyzések
2.Acanthamoeba castellani2
3.Ancylostoma duodenale2
4.Angiostrongylus cantonensis2
5.Angiostrongylus costaricensis2
6.Ascaris lumbricoides2A
7.Ascaris suum2A
8.Babesiadivergens2
9.Babesia microti2
10.Balantidium coli2
11.Brugia malayi2
12.Brugia pahangi2
13.Capillaria philippinensis2
14.Capillaria spp.2
15.Clonorchis sinensis2
16.Clonorchis viverrini2
17.Cryptosporidium parvum2
18.Cryptosporidium spp.2
19.Cyclospora cayetanensis2
20.Dipetalonema streptocerca2
21.Diphyllobothrium latum2
22.Dracunculus medinensis2
23.Echinococcus granulosus3**
24.Echinococcus multilocularis3**
25.Echinococcus vogeli3**
26.Entamoeba histolytica2
27.Fasciola gigantica2
28.Fasciola hepatica2
29.Fasciolopsis buski2
30.Giardia lamblia (Giardia intestinalis)2
31.Hymenolepisdiminuta2
32.Hymenolepis nana2
33.Leishmania brasiliensis3**
34.Leishmania donovani3**
35.Leishmania ethiopica2
36.Leishmania mexicana2
37.Leishmania peruviana2
38.Leishmania tropica2
39.Leishmania major2
40.Leishmania spp.2
41.Loa loa2
42.Mansonella ozzardi2
43.Mansonella perstans2
44.Naegleria fowleri3
45.Necator americanus2
46.Onchocerca volvulus2
47.Opisthorchis felineus2
48.Opisthorchis spp.2
49.Paragonimus westermani2
50.Plasmodium falciparum3**
51.Plasmodium spp. (humán és majomban előforduló)2
52.Sarcocystis suihominis2
53.Schistosoma haematobium2
54.Schistosoma intercalatum2
55.Schistosoma japonicum2
56.Schistosoma mansoni2
57.Schistosoma mekongi2
58.Strongyloides stercoralis2
59.Strongyloides spp.2
60.Taenia saginata2
61.Taenia solium3**
62.Toxocara canis2
63.Toxoplasma gondii2
64.Trichinella spiralis2
65.Trichuris trichiura2
66.Trypanosoma brucei brucei2
67.Trypanosoma brucei gambiense2
68.Trypanosoma brucei rhodesiense3**
69.Trypanosoma cruzi3
70.Wuchereria bancrofti2

14.1. Rövidítések:

14.1.1. ** Lásd jelen melléklet 8. pontját.

15. GOMBÁK

ABC
1.Biológiai anyagCsoportMegjegyzések
2.Aspergillus fumigatus2A
3.Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)3
4.Candida albicans2A
5.Candida tropicalis2
6.Cladophialophora bantiana (régebben: Xylohypha bantiana,
Cladosporium bantianum vagy trichoides)
3
7.Coccidioides inunitis3A
8.Cryptococcus neoformans var. neofonnans (Filobasidiella neofonnans
var. neofonnans)
2A
9.Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)2A
10.Emmonsia parva var. parva2
11.Emmonsia parva var. crescens2
12.Epidermophyton floccosum2A
13.Fonsecaea compacta2
14.Fonsecaea pedrosoi2
15.Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus)3
16.Histoplasma capsulatum duboisii3
17.Madurella grisea2
18.Madurella mycetomatis2
19.Microsporum spp.2A
20.Neotestudina rosatii2
21.Paracoccidioides brasiliensis3
22.Penicillium marneffei2A
23.Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii)2
24.Scedosporium prolificans (inflatum)2
25.Sporothrix schenckii2
26.Trichophyton rubrum2
27.Trichophyton spp.2

"

2. melléklet a 40/2020. (XI. 4.) ITM rendelethez

"4. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez

Védelmi intézkedésekre és szintekre vonatkozó jelzések

ABC
1.A védelmi
intézkedések iránya
Védelmi intézkedésekVédelmi szintek
2.2.3.4.
3.MunkahelyA munkahelyet el kell különíteni
minden más tevékenységtől
ugyanabban az épületben
nemajánlottigen
4.Legyen a munkahely
légmentesen körülzárható
a gázzal való fertőtlenítéshez
nemajánlottigen
5.BerendezésekA fertőzött anyagok és minden
állat biztonsági fülkében,
izolátorban vagy más
megfelelően körülzárt módon
való kezelése
adott esetbenigen, levegővel
való fertőzés
esetén
igen
6.FelszerelésekA munkahely bemenő és
kimenő levegőjének szűrése,
például HEPA*-val vagy hasonló
eszközökkel
nemigen, a kimenő
levegőnél
igen, a be-
és kimenő
levegőnél
7.A munkahelyen a légköri
nyomásnál kisebb
levegőnyomást kell fenntartani
nemajánlottigen
8.A felületek vízhatlansága,
könnyű tisztíthatósága
igen,
a munka-
asztaloké és
a padlóé
igen, a munka-
asztaloké,
a padlóé és
a kockázat-
értékelés által
meghatározott
egyéb felületek
esetében
igen,
a munka-
asztaloké,
a falaké,
a padlóé és
a mennyezeté
9.Savaknak, lúgoknak,
oldószereknek és fertőtlenítő
szereknek ellenálló felületek
igenigenigen
10.MunkaszabályokA belépés korlátozása csak
a kijelölt munkavállalókra
ajánlottigenigen, zsilipen
át***
11.Hatásos vektorkontroll**,
például a rágcsálók és rovarok
ellen
igenigenigen
12.A fertőtlenítő eljárások
meghatározása
igenigenigen
13.A biológiai tényezők
biztonságos helyen való tárolása
igenigenigen, tárolás
védett
hozzáféréssel
14.A dolgozók kötelesek
lezuhanyozni az elkülönített
terület elhagyása előtt
nemajánlottajánlott
15.HulladékValidált inaktiválási eljárás
az állatok tetemének
biztonságos ártalmatlanítására
(pl. égetés)
ajánlottigen
(rendelkezésre
álljon)
igen,
a helyszínen
16.Egyéb
rendelkezések
Saját felszerelés minden
laboratóriumnak
nemajánlottigen
17.Megfigyelőablak vagy azzal
egyenértékű rendszer
a bennlévők láthatóságának
biztosításához
ajánlottajánlottigen

1. Megjegyzések:

1.1. A jelen mellékletben szereplő intézkedéseket a tevékenységek természete, a munkavállalót fenyegető kockázatok értékelése és a szóban forgó biológiai tényező tulajdonságai szerint kell alkalmazni.

1.2. A táblázatban az "ajánlott" szó azt jelenti, hogy az intézkedéseket elvileg alkalmazni kell, kivéve, amennyiben a 3. §-ban említett becslés eredményei azokat nem teszik feleslegessé.

2. Rövidítések:

2.1. * HEPA: High-Efficiency Particular Air(filter) - Nagyhatékonyságú szemcse lég(szűrő).

2.2. ** Vektorkontroll: kártevő-mentesítés.

2.3. *** Légzsilip: csak egy légzsilipen át lehet bejutni, ami egy, a laboratóriumtól elkülönített kis helyiség. A zsilip fehér oldalát a fekete oldaltól öltözővel vagy zuhanyzóval, és lehetőleg olyan ajtókkal kell elszigetelni, amelyek egyidejűleg nem nyithatóak."

3. melléklet a 40/2020. (XI. 4.) ITM rendelethez

"5. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez

Elkülönítés az ipari folyamatok számára

ABC
1.A védelmi
intézkedések iránya
Védelmi intézkedésekVédelmi szintek
2.2.3.4.
3.Általános
intézkedések
Az életképes
mikroorganizmusokat olyan
rendszerben kell kezelni, amely
fizikailag elválasztja a műveletet
a környezettől
igenigenigen
4.A zárt rendszerből kikerülő
gázokat úgy kell kezelni, hogy
minimális
legyen
a kijutásuk
gátoljuk meg
a kijutást
gátoljuk meg
a kijutást
5.A mintavételt, az anyagok
bevitelét egy zárt
rendszerbe és az életképes
mikroorganizmusok átvitelét
egy másik zárt rendszerbe úgy
kell elvégezni, hogy
minimális
legyen
a kijutás
gátoljuk meg
a kijutást
gátoljuk meg
a kijutást
6.A tenyésztőfolyadékokat a zárt
rendszerből csak akkor szabad
eltávolítani, ha az életképes
mikroorganizmusokat
validált kémiai
vagy fizikai
módszerrel
inaktiválták
validált kémiai
vagy fizikai
módszerekkel
inaktiválták
validált
kémiai
vagy fizikai
módszerekkel
inaktiválták
7.A hermetikus zárásokat úgy kell
kialakítani, hogy
minimális
legyen
a kijutás
megelőzzék
a kijutást
megelőzzék
a kijutást
8.Az ellenőrzött teret úgy kell
kialakítani, hogy kiömlés esetén
a zárt rendszer egész tartalma
felfogható legyen
nemajánlottigen
9.Az ellenőrzött tér legyen
légmentesen körülzárható
a gázzal való fertőtlenítéshez
nemajánlottigen
10.BerendezésekDekontaminálási és tisztálkodási
lehetőség biztosítása
a személyzet számára
igenigenigen
11.FelszerelésekAz ellenőrzött térbe belépő
és azt elhagyó levegőt
HEPA-szűrővel* szűrni kell
nemajánlottigen
12.Az ellenőrzött teret
a légköri nyomásnál kisebb
levegőnyomáson kell tartani
nemajánlottigen
13.Az ellenőrzött teret megfelelően
szellőztetni kell
a légszennyezettség minimálisra
csökkentéséhez
ajánlottajánlottigen
14.MunkaszabályokA zárt rendszereket**
ellenőrzött térben kell
elhelyezni
ajánlottajánlottigen, és
erre a célra
kialakított
módon
15.Biológiai kockázatokra
vonatkozó figyelmeztetések
legyenek elhelyezve
igenigenigen
16.A belépés korlátozása csak
a kijelölt munkavállalókra
ajánlottigenigen,
légzsilipen***
keresztül
17.A személyzetnek zuhanyoznia
kell az ellenőrzött terület
elhagyása előtt
nemajánlottigen
18.A személyzetnek védőruhát kell
viselnie az előírt egyéni védelem
mellett és ahhoz illeszkedően
igen, legalább
védőruhá-
zatot
igen, legalább
védőruhá-
zatot
igen, teljes
ruhaváltás
szükséges
19.HulladékA lefolyók és zuhanyok vizét
össze kell gyűjteni és inaktiválni
kell a kiengedés előtt
nemajánlottigen
20.A szennyvizek kezelése
a végleges kiengedés előtt
inaktiválás
validált kémiai
vagy fizikai
módszerekkel
inaktiválás validált
kémiai vagy fizikai
módszerekkel
inaktiválás
validált
kémiai
vagy fizikai
módszerekkel

1. Megjegyzések:

1.1. A táblázatban az "ajánlott" szó azt jelenti, hogy az intézkedéseket elvileg alkalmazni kell, kivéve, amennyiben a 3. §-ban említett becslés eredményei azokat nem teszik feleslegessé.

1.2. A 2., 3. és 4. csoportba tartozó biológiai tényezők esetén a kockázatok értékelése alapján kell kiválasztani és kombinálni a különböző kategóriák alábbi védelmi követelményeit.

2. Rövidítések:

2.1. * HEPA: High-Efficiency Particular Air(filter) - Nagyhatékonyságú szemcse lég(szűrő).

2.2. ** Zárt rendszer: olyan rendszer, amely fizikailag elválasztja a folyamatot a környezettől (pl. inkubátortartályok, tartályok stb.).

2.3. *** Légzsilip: csak egy légzsilipen át lehet bejutni, ami egy, a laboratóriumtól elkülönített kis helyiség. A zsilip fehér oldalát a fekete oldaltól öltözővel vagy zuhanyzóval, és lehetőleg olyan ajtókkal kell elszigetelni, amelyek egyidejűleg nem nyithatóak."

Tartalomjegyzék