47/2020. (XII. 22.) EMMI rendelet

egyes, az egészségügyi alapellátást érintő miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 3. alcím tekintetében a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

1. § (1) A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az önkormányzattal megkötött szerződés megkötését követően háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül is elláthat területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatokat - a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 évig - az a szakorvos, aki a következő szakképesítések valamelyikével rendelkezik:

1. aneszteziológia és intenzív terápia,

2. belgyógyászat,

3. foglalkozásorvostan (üzemorvostan),

4. gasztroenterológia,

5. geriátria,

6. hematológia,

7. honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan,

8. infektológia,

9. kardiológia,

10. nefrológia,

11. oxyológia és sürgősségi orvostan,

12. reumatológia,

13. tüdőgyógyászat,

14. urológia,

15. sebészet,

16. orvosi laboratóriumi diagnosztika."

(2) Az R. 11. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4a) A (4) és (4c) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a házi gyermekorvosi feladatok ellátására."

(3) Az R. 11. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:

"(4c) Az önkormányzat által igazolt területi ellátási érdekből, az önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződés megkötését követően háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül is elláthat területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatokat - a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 évig az a szakorvos, aki a következő szakképesítések valamelyikével rendelkezik:

1. arc-, állcsont- és szájsebészet,

2. bőrgyógyászat,

3. csecsemő- és gyermekgyógyászat,

4. érsebészet,

5. fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,

6. fül-orr-gégegyógyászat,

7. gyermek- és ifjúságpszichiátria,

8. gyermeksebészet,

9. idegsebészet,

10. klinikai onkológia,

11. mellkassebészet,

12. neurológia,

13. ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia),

14. plasztikai és égés-sebészet,

15. pszichiátria,

16. repülőorvostan,

17. szemészet,

18. szívsebészet,

19. szülészet-nőgyógyászat."

2. § Az R.

a) 11. § (4b), (5) és (8a) bekezdésében a "(4) bekezdés" szövegrész helyébe a "(4c) bekezdés" szöveg,

b) 11. § (8) bekezdésében az "A (4) és (5) bekezdésben" szövegrész helyébe az "A (4), (4c) és (5) bekezdésben" szöveg, az "A (2), a (4), az (5) és a (8a) bekezdés" szövegrész helyébe az "A (2), a (4), a (4c), az (5) és a (8a) bekezdés" szöveg,

c) 11. § (9) bekezdés g) pontjában az "a (4), az (5) és a (8a) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a (4), a (4c), az (5) és a (8a) bekezdésben" szöveg,

d) 11. § (10) bekezdésében az "a (4), az (5) és a (8a) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (4), a (4c), az (5) és a (8a) bekezdés" szöveg

lép.

2. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

3. § A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Gyr.) 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (1) bekezdés szerinti módon és feltételek alapján rendelhet gyógyszert az a háziorvosi tevékenységet végző orvos is, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) és (4c) bekezdése szerinti szakorvosi szakképesítéssel rendelkezik, ha szakképesítése megfelel a 2. és 3. mellékletben az adott szakképesítésre vonatkozó rendelési feltételeknek, és a tevékenységre a NEAK-kal szerződést kötött."

4. § A Gyr. 5/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 2. és 3. számú mellékletben foglaltaktól eltérően a panaszmentes, stabil állapotú betegek esetében a szakorvosi javaslat érvényességi ideje 24 hónap."

3. A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet módosítása

5. § A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Vr.) 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A szülész-nőgyógyász az 1. melléklet 2. pontjában szereplő, a várandósgondozási könyv részét képező beutaló kitöltésével a várandóst az ott meghatározott vizsgálatokra beutalhatja."

6. § A Vr. 1. melléklet 2. pontjában a "háziorvos aláírása" szövegrész helyébe a "háziorvos/szülész-nőgyógyász aláírása" szöveg lép.

4. Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet módosítása

7. § Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontjában az "a járási hivatalnál foglalkoztatott" szövegrész helyébe az "a városi kórháznál foglalkoztatott" szöveg lép.

5. Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet 10. § (7) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2) A 7. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

Tartalomjegyzék