Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (3) bekezdésének c) pontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-a (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

I.

Általános rendelkezések

1. §

(1)[1] E rendelet hatálya kiterjed valamennyi forgalomba hozatalra engedélyezett és az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) támogatott, illetve támogatásra javasolt, a 2. § f) pontjában meghatározott gyógyszerre és a 2. § b) pontjában meghatározott különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerre (a továbbiakban együtt: gyógyszer), a támogatás megállapítására, a támogatás módjának és mértékének meghatározására, valamint a támogatás feltételeinek meghatározása céljából végzett értékelési folyamatokra, az ezekkel kapcsolatos szükséglet-, illetve technológia-értékelésre.

(2) E rendelet hatálya kiterjed mindazon szervezetekre és természetes személyekre, amelyek az egyes gyógyszerek E. Alapból történő támogatását kezdeményezik, illetve amelyek részt vesznek az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásában.

II.

Fogalmak

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a)[2]

b)[3]

c)[4]

d)[5]

e)[6]

f)[7]

g)[8]

h)[9]

i)[10]

j)[11]

k)[12]

l)[13]

m)[14]

n)[15]

o)[16]

p) egészség-gazdaságtani elemzés: a meghatározott alternatívák költségeinek és következményeinek a megjelölése, mérése, értékelése és összehasonlítása.[17]

q)[18]

r)[19]

s)[20]

t)[21]

u)[22]

v)[23]

w)[24]

x)[25]

y)[26]

z)[27]

zs)[28]

III.

[29]

3. §[30]

IV.

Támogatási szabályok

4. §[31]

(1) A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadása során a Gyftv. 26. §-ának (1) bekezdése szerinti támogatási összegek számítása az 1. számú melléklet táblázatában feltüntetett maximálisan adható százalékos mértékeket alapul véve történik. Az E. Alapból támogatott gyógyszerek a (2)-(8) bekezdések szerinti támogatási kategóriákba sorolhatók be.

(2) 100%-os támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amelyet a NEAK a Gyftv. 28. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti támogatási módszerrel finanszíroz, és amely[32]

a) kizárólag indikációhoz kötötten súlyos, általában folyamatos vagy élethossziglan tartó kezelést igénylő krónikus betegségek és rendellenességek legeredményesebb és leghatékonyabb kezelésére, illetve megelőzésére (a továbbiakban együtt: kezelés) szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek:

aa) folyamatos gyógyszeres kezelés nélkül az életet közvetlenül veszélyeztetik, vagy

ab) irreverzíbilis folyamatokat indítanak el, és a várható élettartamot vagy az életminőséget jelentősen kedvezőtlenül befolyásolják, vagy

b) ritka és/vagy örökletes kórképek ritka megjelenési formái, amelyek súlyos betegségterhet eredményező betegségek kezelésére szolgálnak, vagy

c) a ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik.

(3) A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (3) bekezdése alapján számított támogatási összegű, kiemelt, indikációhoz kötött támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely[33]

a) kizárólag indikációhoz kötötten súlyos, általában folyamatos vagy élethossziglan tartó kezelést igénylő krónikus betegségek és rendellenességek legeredményesebb és leghatékonyabb kezelésére szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek:

aa) folyamatos gyógyszeres kezelés nélkül az életet közvetlenül veszélyeztetik, vagy

ab) irreverzíbilis folyamatokat indítanak el, és a várható élettartamot vagy az életminőséget jelentősen kedvezőtlenül befolyásolják, vagy

b) ritka és/vagy örökletes kórképek ritka megjelenési formái, amelyek súlyos betegségterhet eredményező betegségek kezelésére szolgálnak, vagy

c) a ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik.

(4) Emelt, indikációhoz kötött - három különböző az a)-c) pontok szerinti százalékos mértékű - támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely kizárólag indikációhoz kötötten súlyos, általában folyamatos vagy élethossziglan tartó kezelést igénylő krónikus betegségek és rendellenességek, vagy középsúlyos, krónikus betegségek, vagy súlyos, de rövidebb ideig tartó betegségek leghatékonyabb kezelésére szolgál. A különböző százalékos támogatási kategóriák a következők:

a) Eü 90 százalékos támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely

aa) olyan betegségek, illetve rendellenességek kezelésére szolgál, melyek reverzíbilis - de kezelés nélkül irreverzíbilis - folyamatot indítanak el, melynek következményei élethosszig tartanak, és a várható élettartamot és életminőséget közepesen kedvezőtlenül befolyásolják, vagy

ab) súlyos és nagy betegségterhet jelentő kórképek kiegészítő terápiájának gyógyszere, amely jelentős egészségnyereséget biztosít reális ráfordítással.

b) Eü 70 százalékos támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely súlyos, de nem élethossziglan tartó betegségek, rendellenességek hatékony kezelésére szolgál.

c) Eü 50 százalékos támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely közepesen súlyos, krónikus betegségek és rendellenességek, illetve heveny betegségek hatékony kezelésére szolgál a 3. számú mellékletben meghatározott indikációban.

(5)[34] Átlagon felüli (normatív 80%) támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely népegészségügyi szempontból kiemelkedően fontos súlyos, krónikus betegségek és rendellenességek leghatékonyabb kezelésére szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek reverzíbilis - de kezelés nélkül irreverzíbilis - folyamatot indítanak el, melynek következményei élethosszig tartanak, és a várható élettartamot, az életminőséget közepesen és kedvezőtlenül befolyásolják.

(6) Átlagos támogatási kategóriába (normatív 55%) sorolható be az a gyógyszer, amely

a) közepesen súlyos, krónikus betegségek és rendellenességek hatékony kezelésére szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek

aa) számottevő életminőség romlással járnak, vagy

ab) csökkent önellátó képességet eredményeznek,

b) krónikus, jelentős betegségterhet okozó kórképek kiegészítő terápiájának gyógyszere, amely jelentős egészségnyereséget biztosít reális ráfordítással.

(7) Átlag alatti támogatási kategóriába (normatív 25%) sorolható be az a gyógyszer, amely

a) krónikus betegségek és rendellenességek eredményes és hatékony kezelésére szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek az önellátó képességet részlegesen és tartósan rontják,

b) közepesen súlyos, heveny betegségek eredményes kezelésére szolgál, amelyek az életminőséget vagy az önellátó képességet átmenetileg vagy hosszabb ideig hátrányosan befolyásolják,

c) krónikus és heveny betegségek és rendellenességek kiegészítő terápiájának azon gyógyszere, amely bizonyítottan értékelhető mértékű egészségnyereséget biztosít reális ráfordítással.

(8) Támogatási érték nélküli kategóriába (0%) tartoznak

a) a kizárólag az egészségügyi szolgáltatók számára rendelhető, illetve kiadható gyógyszerek,

b)[35] azon gyógyszerek, melyeket - ez irányú kérelemre - a NEAK támogatási érték nélkül fogad be.

5. §[36]

(1)[37] A Gyftv. 27. § (4) bekezdésében foglalt, a kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok és indikációs területek megnevezését, valamint a támogatással történő felírásra jogosultak körét a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza. A 2. és 3. számú melléklet szerinti indikációs pontokban foglaltak alapján az ott megjelölt orvosok a NEAK által a társadalombiztosításba befogadott és közleményben közzétett gyógyszereket rendelhetik.

(2)[38] Az egyes indikációs pontokhoz tartozó kijelölt intézmények megjelölését a NEAK javaslata alapján a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza. A kijelölt intézmények listáját a NEAK is közzéteszi a honlapján.

(2a)[39] Az (1) bekezdés szerinti módon és feltételek alapján rendelhet gyógyszert az a háziorvosi tevékenységet végző, valamint rend- és honvédelmi alapellátási tevékenységet végző orvos is, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) és (4c) bekezdése szerinti szakorvosi szakképesítéssel rendelkezik, ha szakképesítése megfelel a 2. és 3. mellékletben az adott szakképesítésre vonatkozó rendelési feltételeknek, és a tevékenységre a NEAK-kal szerződést kötött.

(3)[40] A Gyftv. 27. § (7) bekezdésében foglalt, a különkeretes gyógyszerek körét a hatóanyag és a betegségcsoport megjelölésével a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4)[41] A tételes elszámolásba besorolt hatóanyagok körét az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú melléklete tartalmazza.

5/A. §[42]

(1)[43] A 2. és 3. számú mellékletben szereplő indikációs pontokban foglaltak alapján társadalombiztosítási támogatással, szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszer esetén a szakorvos a szakorvosi javaslatot a "Szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez" című űrlapon vagy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) útján elektronikusan, a (2) bekezdés szerinti tartalommal adja meg. Az EESZT útján kiállított szakorvosi javaslat esetében a szakorvos a beteg kérésére papíralapú igazolást állít ki a szakorvosi javaslatról.

(1a)[44] A Kormány által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt a szakorvosi javaslatok érvényessége meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig.

(1b)[45] Ha a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet időtartama alatt lejárt, a háziorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel - az (1a) bekezdés szerinti időtartamig - ideiglenesen meghosszabbításra került a szakorvosi javaslat.

(2) A szakorvosi javaslaton az alábbi adatokat kell feltüntetni:

a) a "szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez" szöveget,

b) a szakorvosi javaslat keltét, időtartamát,

c) a beteg nevét, lakcímét, születési idejét és a TAJ számát, valamint betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódját (BNO kód),

d)[46] az orvos nevét, orvosi bélyegzőjének számát, munkahelyének (rendelőjének) címét, telefonszámát és egészségügyi vállalkozás esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély számát,

e) a felírási jogosultságot meghatározó indikációs pont sorszámát, a támogatási kategóriát (kiemelt, emelt), és emelt támogatási kategória esetén a támogatás százalékos mértékét,

f) a javasolt gyógyszer hatóanyagát, hatáserősségét, beviteli módját, javasolt adagolását,

g)[47] űrlap esetén az orvos saját kezű aláírását és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát, az EESZT útján történő kiállítása esetén a szakorvos alap- és működési nyilvántartás szerinti alapnyilvántartási számát.

(3) A szakorvosi javaslaton opcionálisan feltüntethető példaként a szakorvos által javasolt hatóanyag egy konkrét márkanevű készítménye, a javaslat alapján felíró orvos azonban a javasolt hatóanyagon belül bármely márkanevű készítményt rendelheti betege számára.

(4)[48] A 2. és 3. számú mellékletben foglaltaktól eltérően a panaszmentes, stabil állapotú betegek esetében a szakorvosi javaslat érvényességi ideje 24 hónap.

5/B. §[49]

5/C. §[50]

5/D. §[51]

6. §[52]

Közgyógyellátás jogcímen

a) a hatóanyag alapú fix támogatású csoportból a preferált referencia ársávba tartozó,

b) azokból a hatóanyag alapú fix támogatású csoportokból, ahol nem képződött preferált referencia ársáv, a referencia vagy annál alacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott árú, vagy napi terápiás költségű és

c) a hatóanyag alapú fix támogatású csoportba nem tartozó

gyógyszer rendelhető.

7. §[53]

8. §[54]

9. §[55]

10. §[56]

10/A. §[57]

10/B. §[58]

10/C. §[59]

10/D. §[60]

10/E. §[61]

10/F. §[62]

10/G. §[63]

11. §[64]

(1) A Gyftv. 26. §-ában foglalt támogatásvolumen szerződések esetén a támogatásvolumen nagysága a betegség prevalenciájából, illetve incidenciájából következő kezelésre alkalmas betegszám egészségügyi szakmai kollégium által javasolt nagyságát figyelembe véve kerül meghatározásra.

(2) A gyógyszerek utánkövetése céljából a forgalomba hozatali engedély jogosultjával történt egyeztetést követően az egészségbiztosító a támogatásvolumen szerződésben meghatározhatja azokat a paramétereket és azok elvárt értékeit, amelyekkel a vizsgált terápia klinikai előnyét monitorozza.

(3) Amennyiben az adott gyógyszer eredményessége elmarad az előre meghatározott, elvárt értéktől, a referenciának választott kezeléshez viszonyított többletkiadásokat a forgalomba hozatali engedély jogosultja köteles megtéríteni.

(4) A forgalomba hozatali engedély jogosultja támogatásvolumen szerződés keretében vállalhatja a kezelés megkezdésekor minimum 3 hónap kezelésének ingyenes biztosítását a terápia eredményességének bizonyítása érdekében.

12. §[65]

(1)[66] A különkeretes gyógyszerek beszerzési árához a NEAK 100%-os társadalombiztosítási támogatást nyújt azzal, hogy egyebekben a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.

(2)[67] A NEAK és az országos koordináló funkciót ellátó intézmény között kötött szerződés szerint - az éves keretösszegig - az egészségügyi szakmai kollégium által kidolgozott és közzétett protokollok alapján a 4. számú mellékletben szereplő betegségcsoportok kezelésére szolgáló gyógyszereket lehet rendelni.

13. §

(1)[68]

(2) Meghatározott (fix) összegű támogatásban már részesülő készítmények esetén kiemelt támogatás akkor adható, ha:

a) a már támogatott azonos hatóanyagú csoport esetében a gyógyszer napi terápiás költsége a referencia készítmény napi terápiás költségénél nem magasabb, vagy

b)[69]

c)[70]

(3)[71]

14. §[72]

(1) A gyógyszer befogadásának egyéb feltételei:

a) új csomagolás az előző csomagolással azonos termelői áron vagy import beszerzési áron (a továbbiakban együtt: termelői ár) és azonos támogatási mértékkel fogadható be;

b) új kiszerelés a már támogatott azonos márkanevű készítmény azonos vagy alacsonyabb termelői áron számított egységnyi hatóanyag árán fogadható be;

c) új hatáserősség a már támogatott azonos márkanevű készítmény azonos vagy alacsonyabb termelői áron számított egységnyi hatóanyag árán fogadható be;

d) új gyógyszerforma az azonos alkalmazási módú azonos márkanevű gyógyszerek napi terápiás költségen vagy alacsonyabb áron fogadható be;

e)[73] biológiai gyógyszer, hasonló biológiai gyógyszer esetén

ea)[74] az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban: Tfr.) 2. § (2) bekezdés 15. pontja szerinti generikumnak nem minősülő hasonló biológiai gyógyszer a támogatásba befogadott referencia biológiai gyógyszer termelői áránál legalább 30%-kal alacsonyabb termelői áron, az ez után a támogatási rendszerbe kerülő második hasonló biológiai készítmény ehhez képest további legalább 10%-kal, a harmadik készítmény a másodikként belépő gyógyszerhez képest további legalább 10%-kal alacsonyabb termelői áron, minden további belépő a már befogadott legalacsonyabb termelői árú gyógyszernél alacsonyabb termelői áron kerülhet be a támogatási rendszerbe;

eb) ha a Tfr. szerinti referencia biológiai gyógyszer még nem részesül társadalombiztosítási támogatásban, de a Tfr. 2. § (2) bekezdés 15. pontja szerinti generikumnak nem minősülő hasonló biológiai gyógyszer már támogatott, akkor a már támogatott készítménnyel azonos referencia biológiai gyógyszerrel rendelkező második hasonló biológiai készítmény legalább 10%-kal alacsonyabb termelői áron, minden további belépő a már befogadott legalacsonyabb termelői árú gyógyszernél alacsonyabb termelői áron kerülhet be a támogatási rendszerbe;

f) termelői ára az elsőként a támogatási rendszerbe vont azonos hatóanyagú és azonos alkalmazási módú gyógyszer termelői áránál legalább 40%-kal alacsonyabb legyen; az ez után a támogatási rendszerbe kerülő második készítmény ehhez képest további legalább 20%-kal, a harmadik készítmény a másodikként belépő gyógyszerhez képest további legalább 10%-kal alacsonyabb termelői áron; a további 3 belépő az utolsó belépőhöz képest 5%-kal alacsonyabb termelői áron; ezt követően a már befogadott legalacsonyabb termelői árú gyógyszernél alacsonyabb termelői áron kerülhetnek be a támogatási rendszerbe;

g) több hatóanyagot is tartalmazó orális gyógyszerformájú készítmény a támogatásba akkor fogadható be egyszerűsített eljárással, ha a kombinációs készítmény valamennyi monokomponense támogatott, és

ga) fogyasztói ára nem haladja meg az azonos forgalomba hozatali engedély jogosult által forgalmazott monokomponenseket tartalmazó, a kombinációs készítmény hatáserősségéhez és kiszereléséhez legközelebb álló hatáserősségű és kiszerelésű már támogatott formájának fogyasztói áron számolt egységnyi hatóanyagárának a monokomponens kombinációban lévő hatóanyagmennyiségére számított összegét, vagy

gb) amennyiben nincs azonos forgalomba hozatali engedély jogosult által forgalmazott, az adott monokomponenst tartalmazó készítmény, fogyasztói ára nem haladja meg a monokomponenseket tartalmazó, a kombinációs készítmény hatáserősségéhez és kiszereléséhez legközelebb álló hatáserősségű és kiszerelésű, legalacsonyabb napi terápiás költségű már támogatott formájának fogyasztói áron számolt egységnyi hatóanyagárának a monokomponens kombinációban lévő hatóanyagmennyiségére számított összegét;

h)[75] több hatóanyagot is tartalmazó inhalációs gyógyszerformájú készítmény a támogatásba akkor fogadható be egyszerűsített eljárással, ha a kombinációs készítmény valamennyi monokomponense azonos indikációban támogatott, valamint fogyasztói ára nem haladja meg az azonos hatóanyagú monokomponenseket tartalmazó, a kombinációs készítmény hatáserősségéhez és kiszereléséhez legközelebb álló hatáserősségű és kiszerelésű, azonos indikációban már támogatott forma fogyasztói áron számolt egységnyi hatóanyagárának a monokomponens kombinációban lévő hatóanyagmennyiségére számított összegét;

i)[76] az orális és inhalációs kombinációs készítmények támogatása nem haladhatja meg a termék hatáserősségéhez és kiszereléséhez legközelebb álló hatáserősségű és kiszerelésű, terápiásan megfelelő mennyiségű, azonos indikációval rendelkező monokomponensek támogatásának a monokomponens kombinációban lévő hatóanyagmennyiségére számított összegét, amennyiben mindegyik monokomponens támogatott;

j)[77] a g) és h) pont szerinti befogadások esetén a NEAK a határozatában megjelöli a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár és a támogatási összeg számítása során figyelembe veendő készítményeket és fix csoportokat;

k)[78] ha az e) és f) pont alapján az első generikum, illetve generikumnak nem minősülő hasonló biológiai gyógyszer a már elsőként a támogatási rendszerbe vont azonos hatóanyagú gyógyszer, illetve a támogatásba befogadott referencia biológiai gyógyszer termelői áránál legalább 60%-kal alacsonyabb áron került befogadásra, akkor az ezután a támogatási rendszerbe kerülő további gyógyszerek az első generikumnál, illetve hasonló biológiai gyógyszernél alacsonyabb áron kerülhetnek be a támogatási rendszerbe.

(2) Gyógyszer támogatásának egyéb feltételei:

a)[79] az orális és inhalációs kombinációs készítmények támogatása nem haladhatja meg a termék hatáserősségéhez és kiszereléséhez legközelebb álló hatáserősségű és kiszerelésű, terápiásan megfelelő mennyiségű, azonos indikációval rendelkező monokomponensek támogatásának a monokomponens kombinációban lévő hatóanyagmennyiségére számított összegét, amennyiben mindegyik monokomponens támogatott, azzal hogy az inhalációs kombinációs készítmény esetén a kombinációs készítmény és a monokomponensek támogatási összege közötti különbséget a forgalombahozatali engedély jogosultja támogatás-volumen szerződés keretében is megtérítheti;

b)[80]

14/A. §[81]

15. §[82]

Nem fogadható be 0%-nál magasabb támogatási kategóriába olyan orális készítmény, amelynek a kiszerelési egysége meghaladja az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, érvényesen rendelhető gyógyszermennyiséget.

16. §[83]

17. §[84]

18. §[85]

V.

Eljárási szabályok

19. §[86]

19/A. §[87]

20. §[88]

21. §

(1)[89] Az ügyfél a kérelem benyújtásakor igazgatási-szolgáltatási díjat fizet postai befizetéssel vagy átutalással a NEAK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01301005 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára, melynek összege:[90]

a) egyszerűsített eljárásrend esetén

aa) gyógyszer esetén 300 000 Ft,

ab)[91] tápszer és forgalomba hozatalra engedélyezett, a Szabványos Vényminta Gyűjteményben vagy a Gyógyszerkönyvben is szereplő gyógyszer esetén 30 000 Ft,

b) normál eljárásrend esetén 1 500 000 Ft.

(2)[92]

(3)[93] Az e rendeletben megállapított igazgatási-szolgáltatási díjköteles tevékenység az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá nem tartozó szolgáltatásnak minősül.

(4)[94] A befizetett díj az eljáró szerv bevétele. A díj a kérelem visszavonása esetén, a felmerült költségek levonásával visszaigényelhető. Az eljáró szerv a bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.

(5)[95]

(6)[96]

(7) Az Itv.

a) 28. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség tekintetében,

b)[97]

c)[98] 32. §-ának (1) bekezdésében, illetve 79. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat a díj visszatérítése tekintetében,

d)[99] 86. §-ában foglaltakat az elévülés tekintetében értelemszerűen kell alkalmazni.

(8)[100]

(9) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás alrendszerébe tartozó, költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló hatályos jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(10)[101]

22. §[102]

23. §[103]

VI.

Záró- és átmeneti rendelkezések

24. §

(1) E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2)[104]

(3) E rendelet - szabályozási tárgykörében - a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban összeegyeztethető szabályozást tartalmaz az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának megállapítását, valamint nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő felvételüket szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló 89/105/EGK tanácsi irányelvvel.

24/A. §[105]

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelettel megállapított 1-3. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a 2011. augusztus 1. napját megelőzően felírt vényekre a gyógyszerek kiválthatóak és az így beváltott vények elszámolhatóak a 2011. július 31-én hatályos szabályok szerint.

25. §[106]

(1)[107]

(2) Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 1. mellékletével megállapított 2. számú mellékletben és 4. mellékletével megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a hatálybalépést megelőzően felírt vények 2012. január 31-éig kiválthatóak és az így beváltott vények elszámolhatóak a hatálybalépést megelőző napon hatályos szabályok szerint.

(3) Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 2. mellékletével megállapított 2. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a 2012. január 31-éig felírt vények 2012. január 31-éig válthatók ki.

(4) Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 3. mellékletével megállapított 2. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a 2012. február 29-éig felírt vények 2012. február 29-éig válthatók ki.

(5)[108]

(6)[109] A 2. számú mellékletnek az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelettel megállapított EÜ100 8/a2. pontját 2012. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

(7)[110] A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 2. mellékletével megállapított 2. számú mellékletben és 3. mellékletével megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a 2013. március 1-jét megelőzően felírt vények 2013. március 31-éig kiválthatóak és az így beváltott vények elszámolhatóak a 2013. március 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint.

(8)[111] A 3. számú melléklet 2013. április 1-jét megelőzően hatályos EÜ90 4/a., EÜ90 4/b., EÜ90 4/c., EÜ90 4/d. és EÜ90 4/e. pontja alapján felírt vények 2013. március 31-éig válthatók ki.

(9)[112] A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 4. mellékletével megállapított EÜ90 4/a1., EÜ90 4/a2., EÜ90 4/b1., EÜ90 4/b2., EÜ90 4/c1. pontra felírt vények 2013. április 1-jétől válthatók ki.

(10)[113] Azok az 1-es típusú cukorbetegek, akik a 2. számú melléklet 2013. április 30-án hatályos EÜ100 2. és EÜ100 3. pontja alapján nem jogosultak analóg inzulin készítmény alkalmazására, de kórtörténetük alapján korábban jogosultak voltak ilyen készítmény alkalmazására, a 2. számú mellékletnek a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelettel megállapított EÜ100 2. és EÜ100 3. pontjában foglalt indikációk teljesülése esetén jogosultak analóg inzulin készítmény alkalmazására, függetlenül attól, hogy korábban álltak-e legalább 3 hónapig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt.

(11)[114] A 3. számú melléklet EÜ70 21. pontja alapján 2014. február 1-jét megelőzően felírt vények 2014. február 1-jétől az egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról szóló 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 3. melléklet 5. pontjával megállapított EÜ90 34. pont alapján válthatóak ki és számolhatóak el.

(12)[115] A 3. számú mellékletnek az egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról szóló 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 10. § b) pontjával hatályon kívül helyezett EÜ90 1/d. pontja alapján felírt vények 2014. április 30-ig válthatóak ki és számolhatóak el.

(13)[116] A 3. számú melléklet EÜ90 4/f. pontja alapján felírt vények EÜ 90 százalékos támogatással 2014. április 30-ig válthatóak ki és számolhatóak el.

(14)[117] A 2. számú melléklet EÜ100 24. pontja alapján 2015. április 1-jét megelőzően felírt, dienogest hatóanyagú gyógyszerek vényei kiemelt, indikációhoz kötött támogatással érvényességi idejükig válthatóak ki és számolhatóak el.

(15)[118]

(16)[119] A 2. számú melléklet MódR.-rel megállapított EÜ100 8/h1. és EÜ100 8/h2. indikációs pontja szerinti feltételeknek megfelelő készítmények kiemelt, indikációhoz kötött támogatással 2015. november 1-jétől rendelhetőek.

(17)[120] A 2. számú melléklet MódR. 5. §-ával hatályon kívül helyezett EÜ100 8/h. pontja alapján felírt vények 2015. december 1-jéig válthatóak ki és számolhatóak el.

(18)[121] A 3. számú melléklet EÜ70 18. pontja alapján 2017. szeptember 30-ig felírt vények 2017. november 30-ig kiválthatóak és elszámolhatóak.

(19)[122] A 2. számú melléklet 2020. január 15-ét megelőzően hatályos Eü100 66. pontja alapján felírt gyógyszerek vényei érvényességi idejükig válthatóak ki és számolhatóak el.

(20)[123] A 3. számú melléklet EÜ90 36. pontja alapján 2020. január 31-ig felírt vények kiválthatóak és elszámolhatóak kiemelt támogatással a 2. számú melléklet EÜ100 71. pontja szerint.

(21)[124] A 2. melléklet EÜ100 77/a1. és EÜ100 77/a2. pontja alá befogadott gyógyszereket vényen kizárólag a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 22/A. §-a szerinti eljárás 28. § (3) bekezdése szerinti eredményének érvénybe lépésétől lehet rendelni.

26. §[125]

(1) A 3. számú mellékletnek a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról szóló 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelet (a továbbiakban: MódR.2.) 3. mellékletével hatályon kívül helyezett EÜ90 3/a1., EÜ90 3/a2., EÜ90 3/a3., EÜ90 3/b1., EÜ90 3/b2., EÜ90 3/b3. pontja alapján felírt vények 2016. október 31-éig válthatóak ki és számolhatóak el.

(2) A 3. számú mellékletnek a MódR.2. 3. mellékletével hatályon kívül helyezett EÜ90 3/a1., EÜ90 3/a2., EÜ90 3/a3. pontjára vonatkozó szakorvosi javaslatok érvényesek a 3. számú mellékletnek a MódR.2. 3. mellékletével megállapított EÜ90 3/a. pontjára.

(3) A 3. számú mellékletnek a MódR.2. 3. mellékletével hatályon kívül helyezett EÜ90 3/b1., EÜ90 3/b2., EÜ90 3/b3. pontjára vonatkozó szakorvosi javaslatok érvényesek a 3. számú mellékletnek a MódR.2. 3. mellékletével megállapított EÜ90 3/b. pontjára.

Dr. Kökény Mihály s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

1. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez[126]

[127]
ATCATC megnevezésTámogatási kategória
NormatívEmelt indiká-cióhoz kötöttKiemelt indiká-cióhoz kötöttKülön-keret
0%25%55%80%
érték nélkülátlagon aluliátlagosátlagon felüli
A01AFOGÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
A01AAfogszuvasodást megelőző szerekX
A01ABantiinfectív szerek a száj lokális kezeléséreX
[128]
ATCATC megnevezésTámogatási kategóriák
NormatívEmelt indiká-cióhoz kötöttKiemelt indiká-cióhoz kötöttKülön-keret
0%25%55%80%
érték nélkülátlagon aluliátlagosátlagon felüli
A01ADegyéb szerek a száj lokális kezeléséreX
A02AANTACIDOK
A02AAmagnézium-vegyületekX
A02ADalumínium-, kalcium- és magnézium-vegyületek kombinációi és komplexeX
A02AXegyéb antacid-kombinációkX
A02BPEPTIKUS FEKÉLY
ÉS GASZTRO-OESOPHAGIALIS REFLUX
BETEGSÉG KEZELÉSÉNEK GYÓGYSZEREI
A02BAH2-receptor blokkolókXX
A02BBprostaglandinokX
A02BCproton pumpa inhibitorokXX
A02BXa peptikus fekély kezelésének egyéb gyógyszereiX
A02DFelfúvódás elleni szerek
A02DAfelfúvódás elleni szerekX
A03ABÉLMŰKÖDÉS FUNKCIONÁLIS ZAVARAIRA HATÓ SZEREK
A03AAsynthetikus anticholinerg szerek, észterek tertiaer amino-csoporttalX
A03ABsynthetikus anticholinerg szerek, quaterner ammónium vegyületekX
A03ADpapaverin és származékaiXX
A03AXegyéb syntheticus anticholinerg szerekX
A03BBELLADONNA ÉS SZÁRMAZÉKAI, ÖNMAGUKBAN
A03BAbelladonna alkaloidok, tertiaer aminokX
A03CGÖRCSOLDÓK ÉS PSYCHO-LEPTICUMOK KOMBINÁCIÓI
A03CAsyntheticus anticholinerg szerek és pszycholeptícumok kombinációiX
A03CBbelladonna és származékai pszicholepticumokkal kombinálvaX
A03DGÖRCSOLDÓK ÉS FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK
A03DBBelladona és származékainak kombinációi analgeticumokkalX
A03EGÖRCSOLDÓK ÉS ANTICHOLINERG SZEREK KOMBINÁCIÓI EGYÉB GYÓGYSZEREKKEL
A03EAgörcsoldók, psycholepticumok és fájdalomcsillapítók kombinációiX
A03FPROBULSIV SZEREK
A03FApropulsiv szerekXX
A04AHÁNYÁSCSILLAPÍTÓK
ÉS ÉMELYGÉS ELLENI SZEREK
A04AAserotonin (5HT-3) antagonistákXX
A04ADEgyéb hányáscsillapítókXX
A05AEPEBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI
A05AAepesav-készítményekXX
A05AXaz epebetegségek egyéb terápiás készítményeiX
A05BMÁJVÉDŐK, ZSÍROSODÁSGÁTLÓK
A05BAmájvédőkX
[129]
ATCATC megnevezésTámogatási kategóriák
NormatívEmelt indiká-cióhoz kötöttKiemelt indiká-cióhoz kötöttKülön-keret
0%25%55%80%
érték nélkülátlagon aluliátlagosátlagon felüli
A05CEPEBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI
ÉS ZSÍROSODÁSGÁTLÓK KOMBINÁCIÓI
A05CXepebetegségek gyógyszerei és zsírosodásgátlók kombinációiX
A06AHASHAJTÓK
A06ABcontact hashajtókX
A06ADozmotikus hashajtókXX
A06AXegyéb hashajtókX
A07ABÉLFERTŐTLENÍTŐK
A07AAantibiotikumokXXX
A07ABszulfonamidokX
A07BBÉLBEN HATÓ ADSZORBENSEK
A07BAszén-készítményekX
A07CELEKTROLITOK SZÉNHIDRÁTOKKAL
A07CAorális folyadékpótló sókészítményekX
A07DAbélmotilitást csökkentő szerekX
A07EBÉLRE HATÓ GYULLADÁSGÁTLÓ SZEREK
A07EAcorticosteroidok helyi használatraXXX
A07ECaminosalicylsav és hasonló készítményekXX
A08FOGYASZTÓSZEREK A DIÉTÁS KÉSZÍTMÉNYEK KIVÉTELÉVEL
A08AAközponti hatású fogyasztószerekX
A08ABperifériásan ható fogyasztószerekX
A09ADIGESTIVUMOK BELEÉRTVE AZ ENZIMEKET
A09AAenzimkészítményekXXXX
A09ABsavkészítményekX
A10AINSULINOK ÉS INSULIN ANALÓGOK
A10ABgyors hatású insulinokXXXX
A10ACintermedier hatástartamú insulinokXXX
A10ADintermedier és gyorshatású insulinok keverékeiXXXX
A10AEhosszú hatástartamú insulinokXXX
A10BORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK
A10BAbiguanidokX
A10BBsulfonamidok, karbamid-származékokX
A10BDorális vércukorszint csökkentő kombinációkXX
A10BFalfa-glycosidase inhibitorokXX
A10BGthiazolidin-dionokXX
A10BHDipeptidil peptidáz 4 (DPP-4) gátlókXX
A10BJglükagon-szerű peptid-1 (GLP-1) analógokXX
A10BKnátrium-glükóz ko-transzporter 2 (SGLT2) inhibitorokXX
A10BXegvéb orális vércukorszint csökkentőkXX
A11AMULTIVITAMIN, KOMBINÁCIÓK
A11AAmultivitaminok és ásványi anyagok kombinációiX
A11ABmultivitamin, egyéb kombinációkX
A11BMULTIVITAMINOK ÖNMAGUKBAN
A11BAmultivitaminok önmagukbanX
A11CA- ÉS D-VITAMIN, BELEÉRTVE A KETTŐ KOMBINÁCIÓJÁT
A11CAA-vitamin önmagábanX
[130]
ATCATC megnevezésTámogatási kategóriák
NormatívEmelt indiká-cióhoz kötöttKiemelt indiká-cióhoz kötöttKülön-keret
0%25%55%80%
érték nélkülátlagon aluliátlagosátlagon felüli
A11CCD-vitamin és analógjaiXXXX
A11DB1-VITAMIN ÖNMAGÁBAN ÉS KOMBINÁCIÓI B6- ÉS B12-VITAMINNAL
A11DAB1-vitamin önmagábanX
A11DBB1-vitamin kombinációi B6- és/vagy B12-vitaminnalX
A11EVTTAMIN-B KOMPLEX BELEÉRTVE A KOMBINÁCIÓKAT
A11EAB-vitamin-komplex önmagábanX
A11GASZKORBINSAV C-VITAMIN ÉS KOMBINÁCIÓI
A11GAaszkorbinsav C-vitamin önmagábanXX
A11HEGYÉB VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK ÖNMAGUKBAN
A11HAegyéb vitaminkészítmények önmagukbanX
A12AKÁLCIUM
A12AAkálciumXXXX
A12AXkálcium kombinációi más gyógyszerekkelX
A12BKÁLIUM
A12BAkáliumX
A12CEGYÉB ÁSVÁNYI ANYAGOK
A12CCmagnéziumXX
A12CDfluoridX
A14AANABOLIKUS SZTEROIDOK
A14AAandrostan származékX
A16ATÁPCSATORNA ÉS ANYAGCSERE EGYÉB GYÓGYSZEREI
A16ABenzimekX
A16AXtápcsatorna és anyagcsere egyéb gyógyszereiXXX
B01ATROMBÓZIS ELLENES SZEREK
B01AAK-vitamin antagonistákX
B01ABheparin csoportXXXXX
B01ACthrombocyta aggregatiót gátlók, kivéve heparinXXXX
B01ADenzimekX
B01AEdirekt thrombin-inhibitorXX
B01AFdirekt Xa faktor inhibitorokXX
B01AXEgyéb antithrombotikus szerekXX
B02AANTIFIBRINOLYTICUMOK
B02AAaminosavakXX
B02ABproteinase inhibitorokX
B02BK-VITAMIN ÉS EGYÉB VÉRZÉSCSILLAPÍTÓ SZEREK
B02BAK-vitaminXX
B02BBfibrinogénX
B02BDvéralvadási faktorokXX
B02BXegyéb systemás haemostaticumokXXXX
B03AVASKÉSZÍTMÉNYEK
B03AAkétértékű vas, orális készítményekX
B03ABháromértékű vas, orális készítményekX
[131]
ATCATC megnevezésTámogatási kategóriák
NormatívEmelt indikációhoz kötöttKiemelt indikációhoz kötöttKülön-keret
0%25%55%80%
érték nélkülátlagon aluliátlagosátlagon felüli
B03ACháromértékű vas, parenterális készítményekXX
B03ADvas és folsav kombinációiX
B03AEvas, egyéb kombinációkX
B03BB12-VITAMIN ÉS FOLSAV
B03BBfolsav és származékaiX
B03XEGYÉB VÉRSZEGÉNYSÉG ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK
B03XAegyéb vérszegénység elleni készítményekXX
B05AVÉR ÉS VÉRREL KAPCSOLATOS KÉSZÍTMÉNYEK
B05AAvérpótlók és plazmafehérje frakciókXX
B05Biv. OLDATOK
B05BAparenterális táplálásra szolgáló oldatokXX
B05BBelektrolit-egyensúlyt befolyásoló oldatokXX
B05BCozmotikus diurézist okozó szerekX
B05CBsóoldatokX
B05DPERITONEÁLIS DIALÍZIS SZEREI
B05DAizotóniás oldatokX
B05Xiv. OLDATOK TARTOZÉKAI
B05XAelektrolit oldatokX
B05XBaminósavakX
B05XCvitaminokX
B05XXaminósavakX
B06AEGYÉB HEMATOLÓGIAI SZEREK
B06AAenzimekX
B06ACherediter angioödéma gyógyszereiXX
C01ASZÍVGLYCOSIDOK
C01AAdigitális glycosidokX
C01BANTIARRHYTHMIÁS SZEREK, I. ÉS III. CSOPORT
C01BAantiarrhythmiás szerek, I.a csoportX
C01BBantiarrhythmiás szerek, I.b csoportX
C01BCantiarrhythmiás szerek, I.c csoportXXX
C01BDantiarrhythmiás szerek, III. csoportXXX
C01CCARDIALIS STIMULÁNSOK, KIVÉVE: SZÍVGLYCOSIDOK
C01CAadrenerg és dopaminerg szerekXXX
C01CEphosphodiesterase gátlókX
C01CXegyéb cardialis stimulánsokX
C01DSZÍVBETEGSÉGEKBEN ALKALMAZOTT ÉRTÁGÍTÓK
C01DAszerves nitrátokXXXX
C01DXszívbetegségekben alkalmazott egyéb értágítókX
C01EEGYÉB SZÍVGYÓGYSZEREK
C01EAprostaglandinokX
C01EBegyéb szívszerekXX
[132]
ATCATG megnevezésTámogatási kategóriák
NormatívEmelt indiká-cióhoz kötöttKiemelt indiká-cióhoz kötöttKülön-keret
%25%55%80%
érték nélkülátlagon aluliátlagosátlagon felüli
C02AKÖZPONTI HATÁSÚ ANTIADRENERG SZEREK
C02ACimidazolin receptor agonistákXXX
C02CPERIPHERIÁS HATÁSÚ ANTIADRENERG SZEREK
C02CAalfa adrenoreceptor blokkolókXXX
C02CCguanidin-származékokX
C02DARTERIOLÁK SIMAIZOMZATÁRA KÖZVETLENÜL HATÓ SZEREK
C02DBhydrazino phthalazin-származékokX
C02DCpyrimidin-származékokX
C02KXEgyéb antihypertensívumokXX
C02LVÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐ
ÉS VIZELETHAJTÓ KOMBINÁCIÓK
C02LArauwolfia alkaloidák és vizelethajtó kombinációkX
C03AMÉRSÉKELT HATÁSÚ VIZELETHAJTÓK -THIAZIDOK
C03AAthiazidok önmagukbanX
C03BMÉRSÉKELT HATÁSÚ VIZELETHAJTÓK -THIAZIDOK KIVÉTELÉVEL
C03BAszulfonamidok önmagukbanXX
C03CCSÚCSHATÁSÚ VIZELETHAJTÓK
C03CAszulfonamidok önmagukbanXX
C03CCaryloxy-ecetsav származékokX
C03DKÁLIUM-VISSZATARTÓ VIZELETHAJTÓK
C03DAaldoszteron-antagonistákXX
C03DBegyéb kálium-visszatartó szerekX
C03EVIZELETHAJTÓK ÉS KÁLIUM-VISSZATARTÓ SZEREK KOMBINÁCIÓI
C03EAmérsékelt hatású vizelethajtók és kálium-visszatartó szerek kombinációiX
C04APERIPHERIÁS ÉRTÁGÍTÓK
C04ABimidazolin-származékokX
C04ACnikotinsav és származékaiX
C04ADpurin-származékokX
C04AEergot alkaloidokX
C04AXegyéb perifériás értágítókX
C05AARANYÉR ELLENI LOKÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK
C05ADhelyi érzéstelenítőt tartalmazó készítményekX
C05BVISSZÉR KEZELÉSE
C05BAheparinok és/vagy heparinoidok helyi használatraXX
C05BBszklerotizáló szerek lokális hatású injekcióhozX
C05BXegyéb szklerotizáló szerek
C05CCAPILLARIS-STABILIZÁLÓ SZEREK
C05CAbioflavonoidokX
C07ABÉTA-BLOKKOLÓK ÖNMAGUKBAN
C07AAnem szelektív béta-blokkolók önmagukbanXXXX
C07ABszelektív béta-blokkolók önmagukbanXXXX
[133]
ATCATC megnevezésTámogatási kategóriák
NormatívEmelt indiká-cióhoz kötöttKiemelt indiká-cióhoz kötöttKülön-keret
0%25%55%80%
érték nélkülátlagon aluliátlagosátlagon felüli
C07AGalfa- és béta-blokkolókXX
C07BBÉTA-BLOKKOLÓK ÉS THIAZIDOK
C07BBbéta-blokkoló szerek, szelektívek, és thiazidokX
C07CBÉTA-BLOKKOLÓK ÉS EGYÉB VIZELETHAJTÓK
C07CAnem szelektív béta-blokkolók és egyéb vizelethajtókX
C07CBszelektív béta-blokkolók és egyéb vizelethajtókXX
C07FBÉTA-BLOKKOLÓK ÉS EGYÉB VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐK
C07FBbéta-blokkoló szerek, szelektívek és egyéb vérnyomáscsökkentőkX
C08CSZELEKTÍV KÁLCIUMCSATORNA BLOKKOLÓK, FŐKÉNT ÉRHATÁSÚAK
C08CAdihydropiridin-származékokXXXX
C08DSZELEKTÍV KALCIUMCSATORNA BLOKKOLÓK DIREKT SZÍVHATÁSOKKAL
C08DAphenylalkylamin-származékokXXX
C08DBbenzothiazepin-származékokXX
C08GAkalciumcsatorna- blokkolók és vizelethajtóXX
C09AANGIOTENZIN-KONVERTÁLÓ ENZIM (ACE) GÁTLÓK ÖNMAGUNKBAN
C09AAangiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlók önmagunkbanXXXX
C09BANGIOTENZIN-KONVERTÁLÓ ENZIM (ACE) GÁTLÓK, KOMBINÁCIÓK
C09BAangiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlók és vizelethajtókXX
C09BBangiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlók és calcium csatorna blokkolókXX
C09BXACE-gátlók, egyéb
kombinációk
xx
C09CANGIOTENZIN II ANTAGONISTÁK ÖNMAGUKBAN
C09CAangiotenzin II antagonisták önmagukbanX
C09DANGIOTENZIN II ANTAGONISTÁK KOMBINÁCIÓKBAN
C09DAangiotenzin II antagonisták és vizelethajtókX
C09DBangiotenzin II antagonisták és calcium
csatorna blokkolók
X
C09DXangiotenzin II antagonisták, egyéb
kombinációk
XXXX
C10ACHOLESTERIN-
ÉS TRIGLYCERID-CSÖKKENTŐ SZEREK
C10AAHmg CoA reductase gátlókXX
C10ABfibrátokX
C10ACepesavkötőkX
C10ADnikotinsav és származékaikX
C10AXcholesterin- és triglycerid-csökkentő szerekXX
C10BLIPIDSZINT-CSÖKKENTŐ SZERE, KOMBINÁCIÓK
C10BAHmg CoA reductase gátlók és egyéb
lipidszint-csökkentők kombinációi
XXX
C10BXHmg CoA reductase gátlók, egyéb kombinációkXXX
D01AGOMBÁSODÁS ELLENI LOKÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK
D01AAantibiotikumokX
D01ACimidazol- és triazol-származékokXX
D01AEgombásodás elleni egyéb lokális készítményekXX
[134]
ATCATC megnevezésTámogatási kategóriák
NormatívEmelt indiká-cióhoz kötöttKiemelt indiká-cióhoz kötöttKülön-keret
0%25%55%80%
érték nélkülátlagon aluliátlagosátlagon felüli
D01BGOMBÁSODÁS ELLENI SZISZTÉMÁS KÉSZÍTMÉNYEK
D01BAgombásodás elleni szisztémás készítményekXX
D02ABŐRLÁGYÍTÓ- ÉS VÉDŐANYAGOK
D02Abőrlágyító- és védőanyagok (FONO)X
D02AAszilikon-készítményekX
D02AClágy paraffin és zsírtermékekXX
D02AFszalicilsav készítményekXX
D02AXegyéb puhító és védő anyagokXX
D03AHÁMOSÍTÓK
D03AXegyéb hámosítókXXX
D03BENZIMEK
D03BAproteolitikus enzimekXX
D04AVISZKETÉS ELLENI SZEREK, BELEÉRTVE: ANTIHISZTAMINOK, ÉRZÉSTELENÍTŐK STB.
D04Aviszketés elleni szerek, beleértve: antihisztaminok, érzéstelenítők (FONO)X
D04AXegyéb viszketés elleni szerekX
D05APSORIASIS ELLENI HELYI SZEREK
D05AXegyéb helyi psoriasis elleni szerekX
D05BPSORIASIS ELLENI SZISZTÉMÁS KÉSZÍTMÉNYEK
D05BApsoralenek szisztémás használatraX
D05BBretinoidok a psoriasis kezeléséreXX
D06AANTIBIOTIKUMOK LOKÁLIS HASZNÁLATRA
D06AAtetracyclin és származékaiX
D06AXegyéb antibiotikumok lokális használatraX
D06BKEMOTERÁPIÁS SZEREK HELYI HASZNÁLATRA
D06BBvírusellenes szerekX
D06BXegyéb kemoterapeutikumokX
D07ACORTICOSTEROIDOK ÖNMAGUKBAN
D07AAgyenge hatású corticosteroidok (I. csoport)X
D07ABmérsékelten erős hatású corticosteroidok (II. csoport)X
D07ACerős hatású corticosteroidok (III. csoport)X
D07ADigen erős hatású corticosteroidok (IV. csoport)X
D07BCORTICOSTEROIDOK ÉS ANTISEPTICUMOK KOMBINÁCIÓ
D07BBmérsékelten erős hatású corticosteroidok és antisepticumok kombinációiXX
D07CCORTICOSTEROIDOK ÉS ANTIBIOTIKUMOK KOMBINÁCIÓI
D07CAgyenge hatású corticosteroidok és antibiotikumok kombinációiX
D07CCerős hatású corticosteroidok és antibiotikumok kombinációiX
D07XCORTICOSTEROIDOK EGYÉB KOMBINÁCIÓI
D07XBmérsékelten erős hatású corticosteroidok egyéb kombinációiX
[135]
ATCATC megnevezésTámogatási kategóriák
NormatívEmelt indiká-cióhoz kötöttKiemelt indiká-cióhoz kötöttKülön-keret
0%25%55%80%
érték nélkülátlagon aluliátlagosátlagon felüli
D07XCerős hatású corticosteroidok egyéb kombinációiX
D08AANTISEPTICUMOK ÉS FERTŐTLENÍTŐK
D08Aantisepticumok és fertőtlenítők (FONO)X
D08ABalumíniumtartalmú szerekX
D08ADacidum boricum tartalmú készítményekX
D08AEphenol és származékaiX
D08AGjódtartalmú készítményekXX
D08AXegyéb antisepticumok és fertőtlenítőkX
D10AACNE-ELLENES KÉSZÍTMÉNYEK LOKÁLIS HASZNÁLATRA
D10ADretinoidok az acne lokális kezeléséreX
D10AFantiinfectivumok az acne kezeléséreX
D10BACNE-ELLENES SZISZTÉMÁS KÉSZÍTMÉNYEK
D10BAretinoidok és acne kezeléséreXX
D11AEGYÉB BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
D11AAizzadásgátlóX
D11ACgyógyhatású samponokX
D11AHEgyéb bőrgyógyászati készítmények, dermatitis készítményei, corticosteroidok kivételévelXX
D11AXegyéb bőrgyógyászati készítményekX
G01AANTIINFECTIVUMOK ÉS ANTISEPTICUMOK KIVÉVE A CORTICOSTEROID-KOMBINÁCIÓKAT
G01AAantibiotikumokX
G01AFimidazol-származékokX
G01AXegyéb antiinfectivumok és antisepticumokXX
G02AOXYTOCINOIDOK
G02ABergot alkaloidokX
G02ADprostaglandinokX
G02CEGYÉB NŐGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
G02CBprolactin-inhibitorokXXX
G02CCvaginális gyulladáscsökkentő készítményekXX
G02CXegyéb nőgyógyászati szerekX
G03ADsürgősségi fogamzásgátlókX
G03BANDROGÉNEK
G03BA3-oxoandrosten (4) származékaiXX
G03BB5-androstanon (3) származékaiXX
G03COESTROGÉNEK
G03CAtermészetes és félszintetikus oestrogének önmagukbanXX
G03CBszintetikus oestrogének önmagukbanX
G03CXegyéb ösztrogénekXX
G03DPROGESTOGÉNEK
G03DApregnen (4) származékokXXX
G03DBpregnadien származékokXXXX
G03DCoestron származékokXXXX
G03FPROGESTOGÉNEK ÉS OESTROGÉNEK KOMBINÁCIÓI
G03FAprogestogének és oestrogének, fix kombinációiX
[136]
ATCATC megnevezésTámogatási kategóriák
NormatívEmelt indiká-cióhoz kötöttKiemelt indiká-cióhoz kötöttKülön-keret
0%25%55%80%
érték nélkülátlagon aluliátlagosátlagon felüli
G03FBprogestogének és oestrogének, sequentialis készítményekX
G03GGONADOTROPINOK ÉS EGYÉB OVULATIO-STIMULÁLÓK
G03GAgonadotropinokXXXXX
G03GBszintetikus ovuláció-stimulálókX
G03HANTIANDROGÉNEK
G03HAantiandrogén készítmények önmagukbanXX
G03HBantiandrogének és oestrogénekX
G03XEGYÉB NEMI HORMONOK ÉS A GENITÁLIS RENDSZER MODULÁTORAI
G03XAantigonadotropinokXX
G03XBprogeszteron receptor modulátoraiXX
G03XCszelektív oestrogen receptor modulátorokXX
G04BEGYÉB UROLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK, BELEÉRTVE: GÖRCSOLDÓK
G04BChúgyúti kőoldókXX
G04BDurológiai görcsoldókXX
G04BEerectilis dysfunctio kezelésének készítményeiXX
G04BXegyéb urológiai szerekX
G04CBENIGNUS PROSTATA HYPERETROPHIA KEZELÉSÉNEK GYÓGYSZEREI
G04CAalfa-adrenoreceptor antagonistákX
G04CBtesztoszteron-5-alfa reduktáz inhibitorokX
H01AHYPOPHYSIS ELÜLSŐ LEBENY HORMONOK ÉS ANALÓGJAIK
H01ABthyrotropinX
H01ACsomatotropin és analógjaiXX
H01AXaz elülső hypophysis egyéb hormonjai és analógjaikX
H01BHYPOPHYSIS HÁTSÓ LEBENY HORMONOK
H01BAvasopressin és analógjaiXXX
H01BBoxytocin és származékaiX
H01CHYPOTHALAMUS-HORMONOK
H01CAgonadotropin releasing hormonokXX
H01CBnövekedési hormon release inhibitor hormonXX
H01CCanti-gonadotropin felszabadító hormonokXXX
H02ASZISZTÉMÁS CORTICOSTEROIDOK ÖNMAGUKBAN
H02AAmineralocorticoidokXXX
H02ABglucocorticoidokXXXXXX
H03APAJZSMIRIGY-KÉSZÍTMÉNYEK
H03AApaizsmirigy-hormonokX
H03BANTITHYREOID KÉSZÍTMÉNYEK
H03BAthiouracilokXX
H03BBkéntartalmú imidazol-származékokX
H04AGLYCOGENOLYTICUS HORMONOK
H04AAglycogenolytikus hormonokXXX
H05APARATHYREOID HORMONOK ÉS HOMOLÓGJAIK
H05AAParathyreoid hormonok és homológjaiXX
[137]
ATCATC megnevezésTámogatási kategóriák
NormatívEmelt indiká-cióhoz kötöttKiemelt indiká-cióhoz kötöttKülön-keret
0%25%55%80%
érték nélkülátlagon aluliátlagosátlagon felüli
H05BANTI-PARATHYREOID HORMONOK
H05BAcalcitonin-készítményekXXX
H05BXegyéb készítményekXX
J01ATETRACYCLINEK
J01AAtetracyclinekXX
J01BAamphenicolokX
J01CBÉTA-LAKTÁM ANTIBIOTIKUMOK, PENICILLINEK
J01CAszéles spektrumú penicillinekXXX
J01CEbéta-laktamáz érzékeny penicillinekXXX
J01CFbéta-laktamáz rezisztens penicillinekX
J01CRpenicillinek kombinációi, beleértve a béta-laktamáz gátlókatXXX
J01DEGYÉB BÉTA-LAKTÁM ANTIBIOTIKUMOK
J01DAcephalosporinokX
J01DBelső generációs cephalosporinokX
J01DCmásodik generációs cephalosporinokXXX
J01DDharmadik generációs cephalosporinokXXX
J01DHcarbapenemekX
J01ESZULFONAMIDOK ÉS TRIMETHOPRIM
J01EEszulfonamidok és trimethropim kombinációiXX
J01FMAKROLIDOK ÉS LINKOSAMIDOK
J01FAmakrolidokXXXX
J01FFlinkosamidokXX
J01GAMINOGLYCOSIDOK
J01GAstreptomycinekX
J01GBegyéb aminoglycosidokXX
J01MQUINOLONOK
J01MAfluoroquinolonokXXX
J01MBegyéb quinolokX
J01XEGYÉB ANTIBAKTERIÁLIS SZEREK
J01XAglycopeptid antibiotikumokX
J01XBpolymyxinekXX
J01XCantibakteriális steroidokX
J01XDimidazol származékokX
J01XXegyéb antibakteriális szerekXX
J02ASZISZTÉMÁS GOMBAELLENES SZEREK
J02AAantibiotikumokX
J02ABimidazol-származékokX
J02ACtriazol származékokXXXX
J02AXegyéb szisztémás antimycotieumokX
J04AANTITUBERKULOTIKUMOK
J04ABantibiotikumokX
J04AChydrazidokX
J04AKegyéb antituberkulotikumokX
J04AMantituberkulotikumok kombinációiX
[138]
ATCATC megnevezésTámogatási kategóriák
NormatívEmelt indiká-cióhoz kötöttKiemelt indiká-cióhoz kötöttKülön-keret
0%25%55%80%
érték nélkülátlagon aluliátlagosátlagon felüli
J05AKÖZVETLENÜL A VÍRUSRA HATÓ SZEREK
J05ABnucleosidok és nucleotidok, a reverz transzkriptáz gátlók kivételévelXXXXX
J05ADfoszfonsav származékokX
J05AEprotease inhibitorokXXX
J05AFnucleosid reverse transciptase gátlókXX
J05AGnon-nucleosid reverse transciptase gátlókXX
J05AHneuraminidase inhibitorokX
J05AJintegráz inhibitorokXX
J05APvírusellenes szerek HCV fertőzések kezeléséreXX
J05ARvírusellenes szerek HIV fertőzés kezelésére, kombinációkXX
J05AXegyéb vírusellenes készítményekXXXX
J06BIMMUNGLOBULINOK
J06BAimmun szérumokX
J06BBspecifikus immunglobulinokXX
J06BCimmunglobulinokX
J07ABAKTERIÁLIS VAKCINA
J07AGhaemophillus influenza B vakcinákX
J07AHmeningococcus vakcinákXX
J07ALpneumococcus vakcinákXXX
J07AMtetanusz vakcinákXX
J07AXegyéb bakteriális vakcinákX
J07BVIRÁLIS VAKCINÁK
J07BAencephalitis vakcinákX
J07BBinfluenza vakcinákX
J07BChepatitis vakcinákXX
J07BFpoliomyelitis vakcinákX
J07BKvaricella vakcinákX
J07BAKTERIÁLIS ÉS VIRÁLIS VAKCINÁK KOMBINÁCIÓI
J07CAbakteriális és virális vakcinák kombinációiX
L01AALKYLEZO SZEREK
L01AAmustárnitrogén-analógokXXX
L01ADnitrosoureákX
L01AXegyéb alkilező szerekXX
L01BANTIMETABOLITOK
L01BAfolsav analógokXXX
L01BBpurin analógokXX
L01BCpyrimidin analógokXX
L01CNÖVÉNYI ALKALOIDOK ÉS EGYÉB TERMÉSZETES KÉSZÍTMÉNYEK
L01CAvinca alkaloidok és analógjaikX
L01CBpodophyllotoxin-származékokXX
L01CDtaxánokX
L01DCYTOTOXICUS ANTIBIOTIKUMOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK
L01DBanthracylinek és rokon vegyületekXX
L01DCegyéb cytotoxicus antibiotikumokXX
L01EPROTEIN KINÁZ INHIBITOROK
L01EABCR-ABL tirozin-kináz gátlókXX
L01EBEpidermalis növekedési
faktor (EGRF) tirozinkináz
jelátvitelgátlók
XX
L01ECB-Raf szerin-treonin-kináz
(BRAF) gátlók
XX
L01EDAnaplasztikus
lymphomakináz (ALK) gátlók
XX
L01EEMitogén-aktivált proteinkináz
(MEK) gátlók
XX
L01EFCyclin-függő kináz (CDK)
gátlók
XX
L01EGmTOR (mammalian target of
rapamycin)-kináz gátlók
XX
L01EHHumán epidermális
növekedési faktor 2-es típusú
receptor (HER2) tirozinkináz
gátlók
XX
L01EJJanus kináz (JAK) gátlókXX
L01EKVascularis endothelialis
növekedési faktor receptor
(VEGFR) tirozinkináz gátlók
XX
L01ELBruton-féle tirozinkináz (BTK)
gátlók
XX
L01EXEgyéb protein-kináz gátlókXX
[139]
ATCATC megnevezésTámogatási kategóriák
NormatívEmelt indiká-cióhoz kötöttKiemelt indiká-cióhoz kötöttKülön-keret
0%25%55%80%
érték nélkülátlagon aluliátlagosátlagon felüli
L01XEGYÉB DAGANATELLENES SZEREK
L01XAplatina-vegyületekX
L01XBmethyl hydrazinokX
L01XCmonoclonalis antitestekXX
L01XDphotodinamias terápiában használt szerekX
L01XE
L01XXegyéb cytostaticumokXX
L02AHORMONOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK
L02ABprogestogenekXX
L02AEgonadotropin releasing hormon analógokXX
L02BHORMONANTAGONISTÁK ÉS ROKON SZEREK
L02BAantioestrogenekXX
L02BBantiandrogenekXX
L02BGenzim-inhibitorokXX
L02BXegyéb hormonantagonisták és rokon
anyagok
XX
L03ACYTOKINEK ÉS IMMUNMODULÁTOROK
L03AAcolonia stimuláló faktorokXX
L03ABinterferonokXXX
L03ACinterleukinokX
L03AXegyéb cytokinek és immunmodulátorokXX
L04AIMMUNSUPPRESSIV SZEREK
L04AAszelektív immunsuppressiv szerekXXX
L04ABTumor nekrózis faktor alfa (TNFa) inhibitorokXX
L04ACInterleukin-gátlókXX
L04ADcalcineurin gátlókXXX
L04AXegyéb immunsuppressiv szerekXXX
M01ANEM STEROID GYULLADÁSGÁTLÓK ÉS RHEUMAELLENES KÉSZÍTMÉNYEK
M01AAbutylpyrazolidinekX
M01ABecetsav- és rokon vegyületekXXXX
M01ACoxicamokXXXX
M01AEpropionsav-származékokXXX
M01AGfenamatokXX
M01AHcoxibokXX
M01AXegyéb nem steroid gyulladásgátlók és rheumaellenes készítményekXXX
M01CSPECIFIKUS RHEUMAELLENES SZEREK
M01CBaranykészítményekX
M01CCpenicillamin és hasonló vegyületekX
M02AÍZÜLETI ÉS IZOMFÁJDALMAK KEZELÉSÉNEK LOKÁLIS KÉSZÍTMÉNYEI
M02AAnem steroid gyulladásgátlók, lokális készítményekX
M02ACsalicyl-sav-származékot tartalmazó készítményekX
M02AXegyéb lokális készítmények az ízületi és izomfájdalmakraXX
M03APERIFÉRIÁS TÁMADÁSPONTÚ IZOM-RELAXÁNSOK
M03ACegyéb quateraaer ammónium-vegyületekX
[140]
ATCATC megnevezésTámogatási kategóriák
NormatívEmelt indiká-cióhoz kötöttKiemelt indiká-cióhoz kötöttKülön-
keret
0%25%55%80%
érték nélkülátlagon aluliátlagosátlagon felüli
M03AXEGYÉB PERIFÉRIÁS TÁMADÁSPONTÚ IZOMRELAXÁNSOKX
M03BKÖZPONTI TÁMADÁSPONTÚ IZOMRELAXÁNSOK
M03BAcarbamin-sav észterekX
M03BBoxazol-, thiazin- és triazin-származékokX
M03BXegyéb központi támadáspontú szerekXX
M03CIZOMRELAXÁNSOK, KÖZVETLEN HATÁSÚ SZEREK
M03CAdantorlen és származékaiX
M04AKÖSZVÉNYELLENES KÉSZÍTMÉNYEK
M04AAhúgysavképződést gátló készítményekXX
M05BMINERALISATIÓRA HATÓ SZEREK
M05BAbisphosphonatokXXX
M05BBbisphosphonát kombinációXXX
M05BXmineralizációra ható egyéb gyógyszerekXXX
M09AA VÁZ- ÉS IZOMRENDSZER BETEGSÉGEINEK EGYÉB GYÓGYSZEREI
M09AXa váz- és izomrendszer betegségeinek egyéb gyógyszereiXX
N01AÁLTALÁNOS ÉRZÉSTELENÍTŐK
N01ABhalogénezett szénhidrogénekX
N01AFbarbiturátok önmagukbanX
N01AHopioid érzéstelenítőkX
N01AXegyéb általános érzéstelenítőkX
N01BHELYI ÉRZÉSTELENÍTŐK
N01BAamino-benzoesav észterekX
N01BBamidokX
N01BXegyéb helyi érzéstelenítőkX
N02AOPIOIDOK
N02AAtermészetes opium-alkaloidokXXXX
N02ABphenylpiperidin- származékokXXX
N02ACdiphenylpropylamin-származékokX
N02AEoripavin származékokXX
N02AGopioidok és görcsoldók kombinációiXX
N02AJopioidok kombinációja nem-opioid fájdalomcsillapítókkalXXX
N02AXegyéb opioidokXXX
N02BEGYÉB FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK ÉS LÁZCSÖKKENTŐK
N02BAsalicylsav és származékaiXX
N02BBpyrazolonokXXX
N02BEanilidekX
N02CMIGRÉNELLENES SZEREK
N02CAergot alkaloidokX
N02CCszelektív 5HT1-receptor agonistákX
N02CXegyéb migrénellenes készítményekX
N03AANTIEPILEPTICUMOK
N03AAbarbiturátok és származékaikXXX
[141]
ATCATC megnevezésTámogatási kategóriák
NormatívEmelt indiká-cióhoz kötöttKiemelt indiká-cióhoz kötöttKülön-keret
0%25%55%80%
érték nélkülátlagon aluliátlagosátlagon felüli
N03ABhydantoin-származékokXXX
N03ADsuccinimid-származékokXX
N03AEbenzodiazepin-származékokXXX
N03AFcarboxamid-származékokXXXX
N03AGzsírsav-származékokXXXX
N03AXegyéb anticpilepticumokXXX
N04AANTICHOLINERG SZEREK
N04AAtertiaer aminokXX
N04BDOPAMINERG SZEREK
N04BAdopa és dopa származékokXXXX
N04BBadamantan-származékokXXX
N04BCdopamin agonistákXXX
N04BDMAO-B bénítókXXX
N04BXegyéb dopaminerg szerekXX
N05AAHTIPSYCHOTICUMOK
N05AAalifás oldalláncot tartalmazó phenothiazinokX
N05ABpiperazin szerkezetű phenothiazinokXX
N05ACpiperidin szerkezetű phenothiazinokX
N05ADbutyrophenon-származékokXXX
N05AEindol-származékokXX
N05AFthioxanthen-származékokXXX
N05AHdiazepinek és oxazepinekXX
N05ALbenzamidokXXXX
N05ANlítiumXXX
N05AXegyéb antipsychoticumokXX
N05BANXIOLYTICUMOK
N05BAbenzodiazepin-származékokXXX
N05BBdiphenylmethan-származékokX
N05BCcarbamidokX
N05BEazaspirodecanedion-származékokX
N05BXegyéb anxiolyticumokX
N05CALTATÓK ÉS NYUGTATÓK
N05CAbarbiturátok önmagukbanX
N05CBbarbiturátok, kombinációX
N05CDbenzodiazepin-származékokX
N05CMegyéb altatók és nyugtatókX
N06AANTIDEPRESSZÁNSOK
N06AAnem szelektív monoamin-reuptake gátlókXX
N06ABszelektív szerotonin-reuptake gátlókXXX
N06AGMAO-A bénítokXX
N06AXegyéb antidepresszánsokXXXX
N06BPSYCHOSTIMULÁNSOK ÉS NOOTROPICUMOK
N06BACentrális hatású sympathomimeticumokXX
N06BCxanthine-származékokX
N06BXegyéb psychostimulánsok és nootropicumokXX
[142]
ATCATC megnevezésTámogatási kategóriák
NormatívEmelt indiká-cióhoz kötöttKiemelt indiká-cióhoz kötöttKülön-keret
0%25%55%80%
érték nélkülátlagon aluliátlagosátlagon felüli
N06DDEMENTIA ELLENES SZEREK
N06DAanticholinesterasokXX
N06DXegyéb anti-demencia gyógyszerekXX
N07APARASYMPATHOMIMETICUMOK
N07AAcholinesterase-bénítókXX
N07AXegyéb parasympathomimeticumokXX
N07BSZENVEDÉLYBETEGSÉGEKBEN HASZNÁLT SZEREK
N07BAdohányzásellenes szerekXXX
N07BBgyógyszerek a krónikus alkoholizmus kezeléséreX
N07BCopioid-függőségben használt gyógyszerekXX
N07CSZÉDÜLÉS ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK
N07CAszédülés elleni készítményekXX
N07XEGYÉB IDEGRENDSZERRE HATÓ SZEREK
N07XXegyéb idegrendszerre ható gyógyszerekXX
P01AAMOEBIASIS ÉS EGYÉB PROTOZOON OKOZTA BETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI
P01ABnitroimidazol-származékokX
P01BMALÁRIAELLENES SZEREK
P01BAaminoquinolonokXX
P01BDdiaminopyrimidinekX
P02CNEMATODÁK ELLENI SZEREK
P02CAbenzimidazol származékokX
P03AEKTOPARAZITA-ELLENES SZEREK, BELEÉRTVE: RÜHELLENES SZEREK
P03AXegyéb ektoparazita-ellenes szerek, beleértve: rühellenes szerekX
R01ALOKÁLIS ORR-OEDEMA-CSÖKKENTŐK ÉS EGYÉB NASALIS KÉSZÍTMÉNYEK
R01AAsympathomimeticumok önmagukbanX
R01ACantiallergikumok, kivéve corticosteroidokatX
R01ADcorticosteroidokX
R01AXegyéb nasalis készítményekXX
R02AGÉGÉSZETI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK
R02AAantisepticumokX
R03AADRENERGEK, INHALÁLÓ SZEREK
R03ACszelektív béta2 adrenoreceptor agonistákXXX
R03AKadrenergek és más asthmaelleni szerekXXX
R03ALadrenerg szerek kombinációi
anticholinerg szerekkel
XXXX
R03BEGYÉB ASTHMA-ELLENES SZEREK, INHALÁLÓ SZEREK
R03BAglucocorticoidokXX
R03BBanticholinerg szerekXX
R03BCantiallergikumok, kivéve a corticosteroidokatXX
R03CSZISZTÉMÁS ADRENERG SZEREK
R03CAalfa és béta adrenoreceptor agonistákX
R03CCszelektív béta2 adrenoreceptor agonistákXX
[143]
ATCATC megnevezésTámogatási kategóriák
NormatívEmelt indiká-cióhoz kötöttKiemelt indiká-cióhoz kötöttKülön-keret
0%25%55%80%
érték nélkülátlagon aluliátlagosátlagon felüli
R03DEGYÉB SZISZTÉMÁS ANTIASTHMATICUMOK
R03DAxanthinokXX
R03DCleucotrien receptor antagonistákXX
R03DXEgyéb szisztémás gyógyszerek obstruktív légúti betegségekreXX
R05CKÖPTETŐK, KIVÉVE A KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓ KOMBINÁCIÓKAT
R05CAKöptetőkX
R05CAköptetőkX
R05CBnyákoldókXX
R05DKÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓK, KIVÉVE A KÖPTETŐ KOMBINÁCIÓKAT
R05DAópium alkaloidok és származékaikX
R05DBegyéb köhögéscsillapítókX
R05FKÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓK ÉS KÖPTETŐK KOMBINÁCIÓI
R05Fköhögéscsillapítók és köptetők kombinációi (FONO)X
R05FAópium-származékok és köptetőkX
R06ASZISZTÉMÁS ANTIHISZTAMINOK
R06AAaminoalkyl éterekX
R06ABsubstituált alkylaminokX
R06ACsubstituált ethylendiaminokX
R06ADhenothiazin-származékokX
R06AEpiperazin-származékokXX
R06AXegyéb szisztémás antihisztaminokXX
R07AEGYÉB, LÉGZŐRENDSZERRE HATÓ KÉSZÍTMÉNYEK
R07AAtüdő surfactantokXX
R07AXLégzőrendszerre ható egyéb
készítmények
XX
S01AFERTŐZÉSELLENES SZEREK
S01AAantibiotikumokX
S01ABszulfonamidokX
S01ADvírusellenes szerekXX
S01AEfluoroquinolonokXX
S01AXegyéb antiinfect szerekX
S01BGYULLADÁSGÁTLÓ SZEREK
S01BAcorticosteroidok önmagukbanXX
S01BCnem steroid gyulladásgátló szerekX
S01CGYULLADÁSGÁTLÓ ÉS FERTŐZÉSELLENES SZEREK KOMBINÁCIÓI
S01CAcorticosteroidok és fertőzésellenes szerek kombinációiX
S01EGLAUCOMA ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK ÉS PUPILLASZŰKÍTŐK
S01EAsympethomimeticumokXX
S01EBparasympathomimeticumokX
S01ECcarboanhydrase inhibitorokXXX
S01EDbéta-receptor blokkolókXXXX
S01EEprosztaglandin analógokXX
[144]
ATCATC megnevezésTámogatási kategóriák
NormatívEmelt indiká-cióhoz kötöttKiemelt indiká-cióhoz kötöttKülön-keret
0%25%55%80%
érték nélkülátlagon aluliátlagosátlagon felüli
S01EXa glaucoma kezelésének egyéb gyógyszereiX
S01FPUPILLATÁGÍTÓK ÉS CYCLOPLEG SZEREK
S01FAanticholinerg szerekX
S01GLOKÁLIS OEDEMA-CSÖKKENTŐK ÉS ANTIALLERGIKUMOK
S01GAlokális oedema-csökkentőként használt sympathomimeticumokX
S01GXegyéb antiallergikumokX
S01HHELYI ÉRZÉSTELENÍTŐK
S01HAhelyi érzéstelenítőkX
S01JDIAGNOSZTIKUMOK
S01JAszínezőanyagokX
S01KSEBÉSZETI SEGÉDANYAGOK
S01KXegyéb sebészeti segédanyagokX
S01LAérújdonképződés-gátló szerekX
S01XEGYÉB SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK
S01XAegyéb szemészeti készítményekXXX
S02CCORTICOSTEROIDOK ÉS FERTŐZÉSELLENES SZEREK KOMBINÁCIÓI
S02CAcorticosteroidok és fertőzésellenes szerek kombinációiX
S02DEGYÉB FÜLÉSZETI GYÓGYSZEREK
S02DAfájdalomcsillapítók és érzéstelenítőkX
S03AFERTŐZÉSELLENES SZEREK
S03AAfertőzésellenes szerekX
V01AALLERGÉNEK
V01AAallergén extraktumok, kivonatokXX
V03AMINDEN EGYÉB TERÁPIÁS KÉSZÍTMÉNY
V03ABantidotumokX
V03ACvassal kelátot képző szerekXX
V03AEhyperkalaemia gyógyszereiXXX
V03AFdetoxikáló szerek cytostatikus kezeléskorXX
V03AKszöveti ragasztóanyagokX
V03ANgyógyászatban alkalmazott gázokX
V04AXegyéb diagnosztikumokX
V04CEGYÉB DIAGNOSZTIKAI SZEREK
V04CGgyomorszekréció vizsgálatához használt szerekX
V04CJThyreoidea funkciós tesztekXX
V06CcsecsemőtápszerekXXX
V06DEGYÉB TÁPSZEREK
V06DtápszerekXXXXX
V06DDAminosavak, beleértve a polipeptid kombinációkatXX
V07AÖSSZES EGYÉB NEM TERÁPIÁS KÉSZÍTMÉNY
V07ABoldószerek hígító oldatok beleértve az öblítő oldatokatXXX
V07AYtechnikai fertőtlenítőkXX
[145]
ATCATC megnevezésTámogatási kategóriák
NormatívEmelt indiká-cióhoz kötöttKiemelt indiká-cióhoz kötöttKülön-keret
0%25%55%80%
érték nélkülátlagon aluliátlagosátlagon felüli
V08ARÖNTGENKONTRASZTANYAGOK, JÓDOZOTTAK
V08AAvízoldékony, nefrotrop, magas ozmolalitású röntgenkontrasztanyagokX
V08ABvízoldékony, nefrotrop, alacsony ozmolalitású röntgenkontrasztanyagokX
V08ACvízoldékony, hepatotrop röntgenkontrasztanyagokX
V08ADnem vízoldékony röntgenkontrasztanyagokX
V08BRÖNTGENKONTRASZTANYAGOK, NEM JÓDOZOTTAK
V08BAbárium-szulfát-tartalmú röntgenkontrasztanyagokX
V08CMÁGNESES KONTRASZTANYAGOK
V08CAparamágneses röntgenkontrasztanyagokX
V08CBszuper paramágneses kontrasztanyagokX
V08DULTRAHANG KONTRASZTANYAGOK
V08DAultrahang-kontrasztanyagokX
V10TERÁPIÁS CÉLÚ RADIOAKTÍV KÉSZÍTMÉNYEK
V10AGYULLADÁSCSÖKKENTŐ KÉSZÍTMÉNYEK
V10AXEgyéb gyulladáscsökkentő terápiás radioaktív készítményekX
V10XEGYÉB THERÁPIÁS RADIOAKTÍV KÉSZÍTMÉNYEK
V10XXtovábbi therápiás radioaktív készítményekXX

2. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez[146]

A kiemelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába (EÜ100) tartozó betegségcsoportok, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre

EÜ100 1.[147]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Inzulinkezelésre szoruló (önmagában vagy orális antidiabetikum mellett) cukorbeteg

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/FekvőbetegBelgyógyászatjavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/FekvőbetegCsecsemő- ésjavasolhat és írhat
gyógyintézetgyermekgyógyászat
Járóbeteg szakrendelés/FekvőbetegEndokrinológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Diabetológiai szakellátóhelyBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhelyCsecsemő- és
gyermekgyógyászat
javasolhat és írhat
Háziorvos, házi gyermekorvos,Megkötés nélküljavaslatra írhat
vegyes praxisú orvos (a továbbiakban
együtt: háziorvos)SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI
IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E10, E11, E12, O24

EÜ100 2.[148]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[149]

Legalább 3 hónapig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) 1-es vagy 2-es típusú diabetesben szenvedő cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy megfelelő életmód-terápia mellett az étkezés után 60-90 perccel mért posztprandriális vércukorszint érték havonta négy alkalommal meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy havonta legalább 3 alkalommal - az orvosi dokumentációban feltüntetett - korrekciót igénylő hypoglikaemia jelentkezik.

Három hónapnál rövidebb ideig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló cukorbeteg részére, ha legalább egy - az orvosi dokumentációban feltüntetett - súlyos (az elhárításhoz külső segítséget igénylő) hypoglikaemia jelentkezik.

2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében a gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, ha a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző egy éven belül három - legalább két hónap különbséggel mért - HbA1c értéke közül kettő 8,0% alatt van. (A gyógyszer alkalmazása a HbA1c értéktől függetlenül akkor is folytatható, ha a betegnek legalább egy - az orvosi dokumentációban feltüntetett - súlyos, az elhárításhoz külső segítséget igénylő hypoglikaemiás eseménye volt.)

A fenti feltételek alapján végzett kezelést követően, 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében

- legalább egy évig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy megfelelő életmód-terápia mellett az étkezés után 60-90 perccel mért posztprandriális vércukorszint érték havonta négy alkalommal meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy havonta legalább 3 alkalommal - az orvosi dokumentációban feltüntetett - korrekciót igénylő hypoglikaemia jelentkezik.

- legalább fél évig az Eü50 6/d. pont alapján kezelt cukorbeteg részére, amennyiben a szakorvosi javaslat kiállítását megelőzően legalább két hónap különbséggel mért HbA1c értéke közül kettő 8,0% alatt van.

A kezelés további fenntartására a fenti szabályok vonatkoznak.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[150]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő- és gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetEndokrinológiajavasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhelyBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhelyCsecsemő- és gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) E10, E11, E12, O24

EÜ100 3.[151]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[152]

Legalább 3 hónapig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) 1-es vagy 2-es típusú diabetesben szenvedő cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy havonta legalább 3 alkalommal - az orvosi dokumentációban feltüntetett - korrekciót igénylő hypoglikaemia jelentkezik.

Három hónapnál rövidebb ideig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló cukorbeteg részére, ha legalább egy - az orvosi dokumentációban feltüntetett - súlyos (az elhárításhoz külső segítséget igénylő) hypoglikaemia jelentkezik.

2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében a gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, ha a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző egy éven belül három - legalább két hónap különbséggel mért - HbA1c értéke közül kettő 8,0% alatt van. (A gyógyszer alkalmazása a HbA1c értéktől függetlenül akkor is folytatható, ha a betegnek legalább egy - az orvosi dokumentációban feltüntetett - súlyos, az elhárításhoz külső segítséget igénylő hypoglikaemiás eseménye volt.)

A fenti feltételek alapján végzett kezelést követően, 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében

- legalább egy évig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy havonta legalább 3 alkalommal - az orvosi dokumentációban feltüntetett - korrekciót igénylő hypoglikaemia jelentkezik.

- legalább fél évig az Eü50 6/d. pont alapján kezelt cukorbeteg részére, amennyiben a szakorvosi javaslat kiállítását megelőzően legalább két hónap különbséggel mért HbA1c értéke közül kettő 8,0% alatt van.

A kezelés további fenntartására a fenti szabályok vonatkoznak.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[153]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő- és gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetEndokrinológiajavasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhelyBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhelyCsecsemő- és gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) E10, E11, E12

EÜ100 4.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Myasthenia gravis

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermekneurológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G70

EÜ100 5.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Tetanusz profilaxis dokumentáltan szükséges eseteiben

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
HáziorvosMegkötés nélkülírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z298

EÜ100 6/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Házi oxigénellátásban részesülő beteg részére - dokumentáltan szükséges esetben, a beteg részére történő betanítással és átadással

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő és gyermek kardiológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermektüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKardiológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetTüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:24 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

J95, J96, J97, J98, J99

EÜ100 6/b.[154]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Tartós házi oxigénellátásban részesülő beteg részére, akinek életvitelében dokumentáltan jelentős javulást eredményez az oxigéngázhoz képest, a beteg részére történő betanítással és átadással

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/
Fekvőbeteg gyógyintézet
Tüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/
Fekvőbeteg gyógyintézet
Kardiológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

J95, J96, J97, J98, J99

EÜ100 7/a.[155]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Transzplantált beteg részére az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményCsecsemő- és gyermekkardiológiajavasolhat és írhat
Kijelölt intézményGastroenterológiajavasolhat és írhat
Kijelölt intézményGyermek gastroenterológiajavasolhat és írhat
Kijelölt intézményGyermeksebészetjavasolhat és írhat
Kijelölt intézményGyermek-tüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Kijelölt intézményHematológiajavasolhat és írhat
Kijelölt intézményKardiológiajavasolhat és írhat
Kijelölt intézményMellkassebészetjavasolhat és írhat
Kijelölt intézménySebészetjavasolhat és írhat
Kijelölt intézménySzívsebészetjavasolhat és írhat
Kijelölt intézményTüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Kijelölt intézményBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Kijelölt intézményNefrológiajavasolhat és írhat
Megkötés nélkülBelgyógyászatjavaslatra írhat
Megkötés nélkülCsecsemő- és gyermekgyógyászatjavaslatra írhat
Megkötés nélkülGastroenterológiajavaslatra írhat
Megkötés nélkülGyermeksebészetjavaslatra írhat
Megkötés nélkülHematológiajavaslatra írhat
Megkötés nélkülKardiológiajavaslatra írhat
Megkötés nélkülNefrológiajavaslatra írhat
Megkötés nélkülSebészetjavaslatra írhat
Megkötés nélkülSzívsebészetjavaslatra írhat
Megkötés nélkülTüdőgyógyászatjavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z940, Z941, Z942, Z944, Z948

Kijelölt intézmények:

[156]
VárosIntézmény neve
BudapestSemmelweis Egyetem
BudapestGottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ
BudapestDél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

EÜ100 7/b.[157]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Szervtranszplantáción átesett betegek részére CMV betegség megelőzésére fenyegető rejectio (GVH) esetén

- CMV retinitis indukciós és fenntartó kezelésére szerzett immunhiányos állapotban (AIDS-ben)

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Illetékes szakorvosírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

B2020, Z940, Z941, Z942, Z944, Z948

Kijelölt intézmények:

[158]
VárosIntézmény neve
BudapestSemmelweis Egyetem
BudapestGottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ
BudapestDél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

EÜ100 8/a1.[159]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Rosszindulatú daganatos betegség miatt végzett kemoterápia/irradiáció során fellépő súlyos lázas neutropénia esetén, vagy olyan esetben, ha a lázas neutropénia kockázata a 20%-ot meghaladja

- Perifériás őssejt gyűjtés esetén

- Csontvelő-átültetésben részesülő betegek, akik hosszan tartó, súlyos neutropéniának lehetnek kitéve

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[160]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkezőHaematológiaírhat
járóbeteg szakrendelés
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkezőKlinikai onkológiaírhat
járóbeteg szakrendelés
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkezőSugártherápiaírhat
járóbeteg szakrendelés
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel
rendelkező járóbeteg szakrendelés
Gyermek hemato-onkológiajavasolhat és írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

R72

EÜ100 8/a2.[161]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Kizárólag szekunder profilaxisban, amennyiben a megelőző kemoterápiás ciklusban grade 3-4-es fokozatú neutropéniához társulóan az alábbiak közül valamelyik neutropéniás komplikáció következett be:

- neutropénia miatti antibiotikus vagy antimikotikus kezelés;

- neutropénia miatti hospitalizáció;

- neutropénia miatti dózishalasztás vagy dóziscsökkentés;

- febrilis neutropénia.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[162]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel
rendelkező járóbeteg szakrendelés
Haematológiaírhat
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel
rendelkező járóbeteg szakrendelés
Klinikai onkológiaírhat
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel
rendelkező járóbeteg szakrendelés
Sugártherápiaírhat
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel
rendelkező járóbeteg szakrendelés
Gyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

R72

EÜ100 8/b1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapítása, WHO szerint I. fájdalomcsillapító lépcsőbe tartozó szerként, az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülMegkötés nélkülírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C, R521, R5290

EÜ100 8/b2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapítása, WHO szerint II. fájdalomcsillapító lépcsőbe tartozó szerként, az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülMegkötés nélkülírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C, R520, R522

EÜ100 8/b3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapítása, WHO szerint III. fájdalomcsillapító lépcsőbe tartozó szerként, az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülMegkötés nélkülírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C, R520, R521

EÜ100 8/c.[163]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Daganatos betegségek kezelésére, az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Endokrinológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Gastroenterológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Haematológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Klinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Sugárterápiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Urológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Gyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C, D

EÜ100 8/d1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Malignus tumor következtében fellépő osteolitikus vagy kevert csontmetasztázisok

- Myeloma multiplex ossealis manifestatiói

- Tumoros hypercalcaemia

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[164]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetHaematológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSugártherápiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetTüdőgyógyászatírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetUrológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C795, C90

EÜ100 8/d2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[165]

- Malignus tumor következtében fellépő csontmetasztázisok

- Myeloma multiplex ossealis manifestatiói

- Tumoros hypercalcaemia, de kizárólag a készítmény alkalmazási előírásában szerepelő javallatok figyelembevételével.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[166]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetHaematológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSugártherápiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetTüdőgyógyászatírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetUrológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C795, C90

EÜ100 8/d3.[167]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Csontrendszert érintő események (patológiás csonttörés, a csontok besugárzása, gerincvelő kompresszió vagy csontműtét) megelőzésére prosztata tumor csontáttéteiben szenvedő felnőtt beteg részére - az onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján - progresszióig (csontszcintigráfia és CT-vel vagy MR-rel detektált változás), ha a betegnél az EÜ100 8/d2. pont alapján rendelhető készítmény[168]

- dokumentáltan ellenjavallt vagy túlérzékenység miatt nem alkalmazható,

- alkalmazása során akut-fázis reakció alakul ki [a kezelés első 3 napján fellépő, lázzal (≥ 38 °C) kísért, hát- vagy ízületi vagy csontfájdalom formájában],[169]

- alkalmazása nem javasolt súlyos vesekárosodás (kreatinin-clearance < 30 ml/perc) vagy a kreatinin-clearance 30-60 ml/perc esetén, vagy az alkalmazási előírás alapján alkalmazandó csökkentett dózis ellenére romló vesefunkció esetén, vagy[170]

- legalább 3 hónapig történő alkalmazása során a csontfolyamat progrediál.[171]

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Klinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Sugártherápiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Urológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C795, C61H0

EÜ100 8/e.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Szövettanilag igazolt emlőrák csontáttétekkel

- Tumoros hypercalcaemia

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSugártherápiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C509, C795

EÜ100 8/f.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- A 8/d1., 8/d2. és 8/e. pont alatti infúziós kezelések hatásának fenntartására vagy önálló terápiaként - ha a betegnél nem szükséges parenterális biszfoszfonát kezelés, akkor anélkül is

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[172]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetHaematológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSugártherápiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetTüdőgyógyászatírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetUrológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C509, C795, C90

EÜ100 8/g1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Hyperprolactinaemia

- Infertilitás

- Acromegalia

- Galaktorrhoea

- Prolactinoma

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetAndrológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetEndokrinológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSzülészet-nőgyógyászatjavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D352, E220, E2210, N64, N97

EÜ100 8/g2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- A 8/g1. pont szerinti esetekben, dokumentált bromocriptin rezisztencia, illetve intolerancia esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetAndrológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetEndokrinológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSzülészet-nőgyógyászatjavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D352, N64, N97, E221, E220

EÜ100 8/h.[173]

EÜ100 8/h1.[174]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

A megelőző 3 hónapban az e pont alá tartozó gyógyszerrel kezelt beteg részére, illetve azon beteg részére, akinél az EÜ 100 8/h2. pontra besorolt készítményekkel szemben intolerancia áll fenn, vagy az adott készítmények kontraindikáltak

- szervre lokalizált prosztatarák sugárkezelésekor:

a) közepes kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 6 hónapig,

b) magas kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 3 évig;

- lokálisan előrehaladott prosztatarák kezelésekor kiemelten magas rizikójú prosztatarák esetén:

a) ha a beteg alkalmatlan sebészeti vagy sugárkezelésre,

b) sebészeti kezelést megelőzően neoadjuvánsként maximum 3 hónapig,

c) sugárkezeléskor neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 3 évig;

- bármely kockázat esetén nyirokcsomó pozitivitáskor (N+);

- metasztatikus prosztatarákban szenvedő betegeknél;

- kuratív kezelés után fellépő progresszió esetén;

androgen deprivációs hormonterápiaként, maximum 1 hónapos bevezető antiandrogén kezelés mellett, onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetUrológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetSugárterápiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) C61

EÜ100 8/h2.[175]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: A megelőző 3 hónapban az Eü100 8/h1. pont alá tartozó gyógyszerrel nem kezelt beteg (új beteg) részére

- szervre lokalizált prosztatarák sugárkezelésekor:

a) közepes kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 6 hónapig,

b) magas kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 3 évig;

- lokálisan előrehaladott prosztatarák kezelésekor kiemelten magas rizikójú prosztatarák esetén:

a) ha a beteg alkalmatlan sebészeti vagy sugárkezelésre,

b) sebészeti kezelést megelőzően neoadjuvánsként maximum 3 hónapig,

c) sugárkezeléskor neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 3 évig;

- bármely kockázat esetén nyirokcsomó pozitivitáskor (N+);

- metasztatikus prosztatarákban szenvedő betegeknél;

- kuratív kezelés után fellépő progresszió esetén;

androgen deprivációs hormonterápiaként, maximum 1 hónapos bevezető antiandrogén kezelés mellett, onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetUrológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetSugárterápiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) C61

EÜ100 8/h3.[176]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Prosztatarákban szenvedő férfiak kezelésére a meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.[177]

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményKlinikai onkológiaírhat
Kijelölt intézményUrológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C61

Kijelölt intézmények:

[178]
VárosIntézmény neve
BudapestBajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
BudapestDél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
BudapestJahn Ferenc Dél-pesti Kórház
BudapestPéterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet
BudapestSzent Imre Kórház
BudapestUzsoki utcai Kórház
BudapestOrszágos Onkológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestSzent Margit Kórház
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ
EgerMarkhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
GyőrPetz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
GyulaBékés Megyei Központi Kórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház
KistarcsaPest Megyei Flór Ferenc Kórház
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
SalgótarjánSzent Lázár Megyei Kórház
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
SzekszárdTolna Megyei Balassa János Kórház
SzentesDr. Bugyi István Kórház
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
TatabányaSzent Borbála Kórház
VeszprémCsolnoky Ferenc Kórház
ZalaegerszegZala Megyei Szent Rafael Kórház

EÜ100 8/i1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Tamoxifen kezelés után kialakult relapsus vagy tamoxifen intolerancia esetén dokumentált hormonreceptor pozitív emlődaganatos, postmenopauzában levő betegek kezelése

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSugártherápiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C509

EÜ100 8/i2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Postmenopauzában lévő, hormonreceptor pozitív korai emlőrákos beteg adjuváns kezelése

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSugártherápiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C509

EÜ100 8/i3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Postmenopauzában lévő, hormonreceptor pozitív korai emlőrákos beteg adjuváns kezelése standard tamoxifen terápiát követő szekvenciális kezelésként

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSugártherápiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C509

EÜ100 8/i4.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Lokálisan, lokoregionálisan előrehaladott vagy metasztatikus, hormonreceptor pozitív emlőrákban, tamoxifen és aromatase-gátló - vagy ha a beteg korábban tamoxifent nem kapott, aromatase-gátló - kezelés után bekövetkező progresszió (elváltozások méretének 25%-os növekedése, vagy új gócok megjelenése) esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSugártherápiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C509

EÜ100 8/j.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Fej-nyaki területen rosszindulatú daganatok miatt végzett sugárkezeléshez csatlakozó xerostomia kezelése

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülArc-állcsont-szájsebészetjavasolhat és írhat
Megkötés nélkülFül-orr-gégegyógyászatjavasolhat és írhat
Megkötés nélkülKlinikai onkológiajavasolhat és írhat
Megkötés nélkülSugártherápiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, R682

EÜ100 8/k.[179]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Az alapbetegséggel összefüggő, tünetekkel járó, lokálisan előrehaladott hormondependens prosztatarák kezelésére antiandrogennel

a) maximum 1 hónapos bevezető terápiaként LHRH-analóg mellett, vagy

b) metasztázis nélküli (M0) betegek esetén szekunder hormonkezelés céljából monoterápiaként emelt dózisban;

- Áttétes hormondependens prosztatarák kezelésére antiandrogennel maximum 1 hónapos bevezető terápiaként LHRH-analóg mellett;

- Addicionális hormonmanipuláció céljából antiandrogennel azon betegeknél, akiknél az adekvát szérum tesztoszteron-csökkenést (<50 ng/dl vagy 1,7 nmol/l) nem lehetett elérni gyógyszeres vagy sebészi kasztráció által;

onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
JáróbetegKlinikai onkológiaírhat
szakrendelés/Fekvőbeteg
gyógyintézet
JáróbetegSugárterápiaírhat
szakrendelés/Fekvőbeteg
gyógyintézet
JáróbetegUrológiaírhat
szakrendelés/Fekvőbeteg
gyógyintézet

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C61

EÜ100 8/l1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[180]

- Hólyagtumor alacsony és közepes kockázatú eseteiben az intravesicalis instilláció céljára a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSugártherápiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetUrológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C679

EÜ100 8/l2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[181]

- Hólyagtumor magas kockázatú eseteiben intravesicalis instilláció céljára és in situ carcinomában a meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján[182]

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSugártherápiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetUrológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C679

EÜ100 8/m.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Rosszindulatú daganatos betegségek sugár- és kemoterápiás kezelése során fellépő vaginális nyálkahártya-károsodás

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSugártherápiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, Z512, Z923

EÜ100 8/n1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Rosszindulatú daganatos betegségben a daganatellenes kezelés (kemoterápia, sugárkezelés) okozta hányás csillapítása

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[183]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetHaematológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSugártherápiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetTüdőgyógyászatírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C, R11

EÜ100 8/n2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Citosztatikus kezelés okozta hányás esetén, amennyiben az a 8/n1. pont szerinti gyógyszerekkel nem befolyásolható

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[184]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetHaematológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSugártherápiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetTüdőgyógyászatírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C, R11

EÜ100 8/n3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Rosszindulatú daganatos betegségben a ciszplatin-alapú erősen emetogén (ciszplatin dózis nagyobb, mint 50 mg/m2) daganatellenes kezelés okozta hányinger és hányás megelőzése és kezelése azokban az esetekben, amikor a korábbi kemoterápia során alkalmazott serotonin-antagonista készítmények hatástalannak bizonyultak, ondansetron injekcióval és per os szteroiddal kombinálva

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[185]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetHaematológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSugártherápiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetTüdőgyógyászatírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C, R11

EÜ100 8/o.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Emlő rosszindulatú daganat daganatellenes oki terápiája az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

- Endometrium rosszindulatú daganat daganatellenes oki terápiája az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSugártherápiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C509, C541

EÜ100 8/p.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Malignus folyamatokhoz társuló anorexia-cachexia syndroma, az alapbetegség cytostatikus, illetve sugaras kezelése alatt vagy ennek előkészítése céljából

- Malignus folyamatokhoz társuló anorexia-cachexia syndroma, ha a beteg eredeti testtömegének 10%-át 3 hónap alatt elvesztette

- Malignus folyamatokhoz társuló anorexia-cachexia syndroma, ha a beteg más szerekkel 3 hónapig végzett kezelése nem eredményezte a testtömeg szükséges növekedését

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[186]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetHaematológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSugártherápiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C, R63, R64

EÜ100 8/r.[187]

EÜ100 8/s.[188]

EÜ100 8/sz1.[189]

EÜ100 8/sz2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- B-sejtes krónikus lymphoid leukemiában (CLL) megfelelő biológiai állapot fennállása esetén első vonalbeli kombinációs terápia részeként 25 mg/m2 dózisban, vagy monoterápiában, amennyiben kombinációs terápia ellenjavallt

- B-sejtes krónikus lymphoid leukemiában (CLL) másodvonalbeli kezelés, amennyiben alkiláló ágenst tartalmazó kezelés ellenére terápiarezisztencia vagy progresszió igazolható

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetHaematológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C911

EÜ100 8/t.[190]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Kit (CD117) pozitív, nem műthető, illetve metasztatikus malignus gastrointestinalis stromalis daganatban (GIST) az indikációt igazoló szövettani és a c-kit gén mutációt meghatározó molekuláris diagnosztikai vizsgálat eredményeinek ismeretében

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[191]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményKlinikai onkológiaírhat
Kijelölt intézménySugártherápiaírhat
Kijelölt intézményGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26

Kijelölt intézmények:[192]

[193]
VárosIntézmény neve
BudapestBajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestDél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
BudapestPéterfy Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
BudapestSzent Imre Kórház
BudapestSzent Margit Kórház
BudapestUzsoki Utcai Kórház
BudapestOrszágos Onkológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem I. - II. - III. sz. Belgyógyászati Klinika
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
GyulaBékés Megyei Központi Kórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
KerepestarcsaPest Megyei Flór Ferenc Kórház
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
SzentesDr. Bugyi István Kórház
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
TatabányaSzent Borbála Kórház
VeszprémCsolnoky Ferenc Kórház
ZalaegerszegZala Megyei Kórház

EÜ100 8/u.[194]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Nem-kissejtes tüdőrák (NSCLC) kezelésére a meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.[195]

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményKlinikai onkológiaírhat
Kijelölt intézményTüdőgyógyászatírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C34

Kijelölt intézmények:

[196]
VárosIntézmény neve
BudapestBajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
BudapestDél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
BudapestPéterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet
BudapestDél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
BudapestUzsoki utcai Kórház
BudapestOrszágos Korányi Pulmonológiai Intézet
BudapestOrszágos Onkológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestSzent Margit Kórház
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ
DeszkCsongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
EdelényKoch Róbert Kórház és Rendelőintézet
EgerMarkhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
FarkasgyepűVeszprém Megyei Tüdőgyógyintézet
GyőrPetz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
GyulaBékés Megyei Központi Kórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház
KistarcsaPest Megyei Flór Ferenc Kórház
MátraházaMátrai Gyógyintézet
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
SalgótarjánSzent Lázár Megyei Kórház
SopronSoproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
SzekszárdTolna Megyei Balassa János Kórház
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
TatabányaSzent Borbála Kórház
TörökbálintTüdőgyógyintézet Törökbálint
VeszprémCsolnoky Ferenc Kórház
ZalaegerszegZala Megyei Szent Rafael Kórház

EÜ100 9/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Cisztás fibrózis (mucoviscidosis)

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGastroenterológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek gasztroenterológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermektüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetTüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E84

EÜ100 9/b.[197]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Cisztás fibrózis (mucoviscidosis) dokumentált középsúlyos és súlyos tüdőmanifesztáció esetei

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményGyermektüdőgyógyászatírhat
Kijelölt intézményTüdőgyógyászatírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E84

Kijelölt intézmények:[198]

[199]
VárosIntézmény neve
AjkaMagyar Imre Kórház-Rendelőintézet
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
BudapestOrszágos Korányi Pulmonológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem I-II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Pulmonológiai Klinika
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Tüdőgyógyászati Klinika
DebrecenKenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
DeszkCsongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
MosdósSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Mosdósi Telep
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati
Klinika A és B részlege
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
TörökbálintTüdőgyógyintézet Törökbálint
ZalaegerszegZala Megyei Kórház

EÜ100 10/a1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[200]

- Schizophrenia esetén a meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján[201]

- Schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülGyermek- és ifjúsági pszichiátriajavasolhat és írhat
Megkötés nélkülPszichiátriajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29

EÜ100 10/a2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[202]

- Schizophrenia esetén a meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján[203]

- Schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülPszichiátriaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29

EÜ100 10/a3.[204]

EÜ100 10/a4.[205]

EÜ100 10/a5.[206]

EÜ100 10/b1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Mánia

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülGyermek- és ifjúsági pszichiátriajavasolhat és írhat
Megkötés nélkülPszichiátriajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F301, F302, F311, F312, F316

EÜ100 10/b2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Mánia, a 10/b1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló mániás betegek esetében

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülGyermek- és ifjúsági pszichiátriajavasolhat és írhat
Megkötés nélkülPszichiátriajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F301, F302, F311, F312, F316

EÜ100 10/b3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Mánia, a 10/b1-10/b2. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló betegek esetében

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülPszichiátriaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F301, F302, F311, F312, F316

EÜ100 10/b4.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Mánia, a 10/b1-10/b3. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg esetében

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülPszichiátriaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F301, F302, F311, F312, F316

EÜ100 10/c1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Organikus hallucinózis, katatónia, illetve paranoid zavar

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülGyermek- és ifjúsági pszichiátriajavasolhat és írhat
Megkötés nélkülPszichiátriajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F060, F061, F062

EÜ100 10/c2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Organikus hallucinózis, katatónia, illetve paranoid zavar, a 10/c1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló betegek esetében

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülPszichiátriajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F060, F061, F062

EÜ100 10/d1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Mentális retardáció diagnózisa esetén a magatartászavarok kezelése

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülGyermek- és ifjúsági pszichiátriajavasolhat és írhat
Megkötés nélkülPszichiátriajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77, F78, F79

EÜ100 10/d2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Mentális retardáció diagnózisa esetén a magatartászavarok kezelésére a 10/d1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülGyermek- és ifjúsági pszichiátriajavasolhat és írhat
Megkötés nélkülPszichiátriajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77, F78, F79

EÜ100 11.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Epilepszia

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermekneurológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülGyermekneurológiaírhat
Megkötés nélkülNeurológiaírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G409

EÜ100 12.[207]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Amyotrophiás lateral sclerosis klinikailag és electromyographias (EMG) vizsgálattal dokumentált eseteiben

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegNeurológiaírhat
gyógyintézet

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G122

EÜ100 13/a1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Diabetes insipidus

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő-gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetEndokrinológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: KORLÁTLAN

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E232

EÜ100 13/a2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Diabetes insipidus, desmopressin hatóanyagú orrcsepp igazolt hatástalansága esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő-gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetEndokrinológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: KORLÁTLAN

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E232

EÜ100 14.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Veleszületett mellékvese hypoplasia 18 éves korig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülCsecsemő-gyermekgyógyászatírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Q891

EÜ100 15/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Kortikoszteroid kezelésre rezisztens gyermekkori nephrosis szindróma esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő-gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNephrológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

N04

EÜ100 15/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Kortikoszteroid kezelésre rezisztens nephrosis szindróma esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetAllergológia és klinikai immunológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő-gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNephrológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

N04

EÜ100 16.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Veleszületett aminosav anyagcserezavarok

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő-gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek gasztroenterológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E7000, E7010, E7020, E7080, E7100, E7110, E7120, E7200, E7210, E7220, E7230, E7240, E7250, E7280, E7290

EÜ100 17.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Phenylketonuria dokumentált esetei

- Hyperphenylalaninaemia dokumentált esetei

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő-gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek gasztroenterológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E700, E701

EÜ100 18.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Igazolt és dokumentált galactosaemia, 6 éves korig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő-gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek gasztroenterológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai genetikajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E742

EÜ100 19.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Szövettanilag igazolt és dokumentált glutén túlérzékenység, 18 éves korig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek gasztroenterológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülGyermek gasztroenterológiaírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

K900

EÜ100 20.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Glucose-galactose malabsorptio

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő-gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGastroenterológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülGastroenterológiaírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E743

EÜ100 21/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Anyatej hiánya esetén, annak pótlására 2500 g testsúly alatti kis testtömegű újszülöttnek, illetve koraszülöttnek a 3000 g testsúly eléréséig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő-gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

P071

EÜ100 22.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Terhes anyák részére, szerológiailag igazolt toxoplasmosisban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetInfektológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSzülészet-nőgyógyászatírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

B589

EÜ100 23/a.[208]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Krónikus aktív hepatitis B kezelésére a meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján[209]

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[210]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményGasztroenterológiaírhat
Kijelölt intézményInfektológiaírhat
Kijelölt intézményTrópusi betegségekírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

B180, B181

Kijelölt intézmények:

[211]
VárosIntézmény neve
AjkaMagyar Imre Kórház-Rendelőintézet
BalassagyarmatDr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet
BékéscsabaBékés Megyei Központi Kórház
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestDél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet,
III.-IV. sz. Belgyógyászat
BudapestSzent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak - Gastroenterologia
BudapestSemmelweis Egyetem I.-II. sz. Belgyógyászati Klinika
BudapestSemmelweis Egyetem Transzplantációs Klinika
BudapestOrszágos Onkológiai Intézet - Gastroenterológia
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászat
DebrecenKenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
EgerMarkhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet - Infektológia
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
GyulaBékés Megyei Központi Kórház, Infektológia
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
KistarcsaPest Megyei Flór Ferenc Kórház
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
MosonmagyaróvárKarolina Kórház
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika, Infektológia
SopronErzsébet Kórház
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Szegedi Kórház
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
I. sz. Belgyógyászati Klinika
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Belgyógyászat, Infektológia
SzekszárdTolna Megyei Balassa János Kórház
[212]
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház Gasztroenterológia, Infektológia
TatabányaSzent Borbála Kórház
ZalaegerszegZala Megyei Kórház - Gasztroenterológia, Infektológia

EÜ100 23/a2.[213]

EÜ100 23/a3.[214]

EÜ100 23/b.[215]

EÜ100 24.[216]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Szövettanilag igazolt, más gyógyszeres kezelésre nem reagáló endometriosis

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézménySzülészet-nőgyógyászatírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

N809

Kijelölt intézmények:

[217]
VárosIntézmény neve
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestSemmelweis Egyetem I-II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinika
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika

EÜ100 25.[218]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Herediter angiooedema akut rohamainak kezelésére

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményAllergológia és klinikaijavasolhat és írhat
immunológia
Megkötés nélkülAllergológia és klinikaijavaslatra írhat
immunológia
Megkötés nélkülBelgyógyászatjavaslatra írhat
Megkötés nélkülCsecsemő- ésjavaslatra írhat
gyermekgyógyászat
Megkötés nélkülFül-orr-gégegyógyászatjavaslatra írhat
Megkötés nélkülBőrgyógyászatjavaslatra írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
A SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: korlátlan

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D841

Kijelölt intézmények:

[219]
VárosIntézmény neve
BudapestSemmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Madarász utcai Részleg

EÜ100 26/a.[220]

EÜ100 26/b.[221]

EÜ100 26/c.[222]

EÜ100 27.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Igazolt Paget kór kezelése, két évente egy alkalommal

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetReumatológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

M889

EÜ100 28.[223]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[224]

Perzisztáló allergiás asthma bronchiale kiegészítő kezelése céljából - a finanszírozási eljárásrend szerint (felnőttkori asthma bronchiale és gyermekkori asthma bronchiale)

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményTüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Kijelölt intézményGyermektüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegGyermektüdőgyógyászatjavaslatra írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegTüdőgyógyászatjavaslatra írhat
gyógyintézet
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 4 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

J4500

Kijelölt intézmények:[225]

[226]
VárosIntézmény neve
BudapestOrszágos Korányi Pulmonológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem Pulmonológia Klinika
BudapestSemmelweis Egyetem I-II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ, Tüdőgyógyászati Klinika
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet
DeszkCsongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, I. sz. Tüdőgyógyászati Osztály
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
GyulaGyula - Békés Megyei Központi Kórház
MátraházaMátrai Gyógyintézet
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Tüdőgyógyászat
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika
TörökbálintTüdőgyógyintézet Törökbálint
SzegedSzegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika
és Gyermek Egészségügyi Központ, Tüdőgyógyászati Tanszék
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház

EÜ100 29.[227]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[228]

Rosszindulatú daganatos megbetegedéshez társuló, tünetekkel járó, nem kuratív célú kemoterápiával összefüggő anémia kezelésére - a finanszírozási eljárásrend szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[229]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkezőGyermek hemato-onkológiaírhat
járóbeteg szakrendelés
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkezőHaematológiaírhat
járóbeteg szakrendelés
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkezőKlinikai onkológiaírhat
járóbeteg szakrendelés

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C

EÜ100 29/b.[230]

EÜ100 30/a.[231]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Dializált beteg részére, ha lágyrészmeszesedése, 1,86 mmol/l-nál magasabb foszfor szintje, 2,5 mmol/l-nél magasabb korrigált kalcium szintje, 4,4 mmol2/l2-nél magasabb a kalcium és foszfor szorzata, 150-300 pg/ml közötti intakt parathormon szintje van, a csontanyagcsere-zavar, illetve életet veszélyeztető lágyrészmeszesedés megelőzésére

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményNephrológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/FekvőbetegNephrológiajavaslatra írhat
gyógyintézet

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z491

Kijelölt intézmények:

[232]
VárosIntézmény neve
BudapestSzent Imre Kórház, Nephrologia-Hypertonia
BudapestSemmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika
BudapestSemmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
BudapestUzsoki Utcai Kórház, Nephrológiai Szakambulancia
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ I. Belgyógyászati Klinika
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház, Immunnephrológia és Hypertonia Osztály
MiskolcFMC Nephrológiai Központ
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, I. sz. Belgyógyászat
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai
Centrum
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
TatabányaSzent Borbála Kórház

EÜ100 31/a.[233]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- A felnőttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában előzetesen szupportív szerekkel (antikoagulánssal, diuretikummal, digoxinnal) kezelt, vazoreaktivitást vazodilatátor teszttel nem mutató, vagy vazoreaktív, de kálcium csatorna-blokkoló kezelésre nem reagáló eseteiben

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményKardiológiaírhat
Kijelölt intézményTüdőgyógyászatírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I2700, J991

Kijelölt intézmények:

[234]
VárosIntézmény neve
BudapestGottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai Klinika
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Szívgyógyászati Klinika
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati
Klinika és Kardiológiai Központ

EÜ100 31/b.[235]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[236]

- A felnőttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában, amennyiben az EÜ100 31/a. pont alapján rendelhető valamely gyógyszer 3 hónapos alkalmazása során nem érték el a megfelelő terápiás hatást, a remisszió fennállásáig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményKardiológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I2700, M3480

Kijelölt intézmények:

[237]
VárosIntézmény neve
BudapestGottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai Klinika
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Szívgyógyászati Klinika
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati
Klinika és Kardiológiai Központ

EÜ100 31/c.[238]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Idiopátiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában előzetesen szupportív szerekkel (antikoagulánssal, diuretikummal, digoxinnal) kezelt, vazoreaktivitást vazodilatátor teszttel nem mutató, vagy vazoreaktív, de kálcium csatorna-blokkoló kezelésre nem reagáló eseteiben, 12-18 éves kor között a remisszió fennállásáig

- Veleszületett, a szisztémás keringés felől a pulmonális keringés felé irányuló sönthöz és Eisenmenger szindrómához társuló pulmonalis artériás hipertónia NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben 12 éves kor felett a remisszió fennállásáig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményKardiológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I2700, M3480, Q2180

Kijelölt intézmények:

[239]
VárosIntézmény neve
BudapestGottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai Klinika,
Gyermekklinika Kardiológia
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekklinika Kardiológia, Szívgyógyászati
Klinika
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati
Klinika és Kardiológiai Központ, Gyermekklinika Kardiológia

EÜ100 31/d.[240]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[241]

- Felnőttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertóniában (IPAH) szenvedő betegek részére, amennyiben az EÜ100 31/a. pont alapján rendelhető valamely gyógyszer legalább 3 hónapos alkalmazása, majd ezt követően az EÜ100 31/b. pont alapján rendelhető valamely gyógyszer legalább 3 hónapos alkalmazása során a terápiás válasz nem volt megfelelő (perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú IPAH), a kedvező terápiás hatás fennállásáig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményKardiológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I2700

Kijelölt intézmények:

[242]
VárosIntézmény neve
BudapestGottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai Intézet
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati
Klinika és Kardiológiai Központ

EÜ100 32.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Essentialis thrombocytaemia kezelésére, ha más kezeléssel nem érhető el a megfelelő thrombocytaszám-csökkenés, vagy gyógyszer okozta súlyos mellékhatás (lábszárfekély, bőrfekély), vagy túlérzékenység jelentkezik

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[243]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetHaematológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D4730

EÜ100 33.[244]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[245]

Krónikus veseelégtelenség mellett fellépő táplálkozási fehérjehiány esetén, amennyiben az eGFR 30 ml/perc értéknél kevesebb és az előírt fehérjebevitel maximum 40 g, a diéta kiegészítéseként.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/FekvőbetegNephrológiaírhat
gyógyintézet

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

N18, N19

EÜ100 34.[246]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Sclerosis multiplex esetén a meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.[247]

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményNeurológiaírhat
Kijelölt intézményGyermekneurológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G35

Kijelölt intézmények:

[248]
VárosIntézmény neve
BudapestBajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
BudapestDél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
BudapestÉszak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
BudapestJahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestOrszágos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
BudapestOrszágos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
BudapestPéterfy Kórház-Rendelőintézet
BudapestSemmelweis Egyetem Kútvölgyi Neurológiai Klinikai Csoport
BudapestSemmelweis Egyetem Neurológiai Klinika
BudapestSzent Imre Egyetemi Oktatókórház
BudapestUzsoki Utcai Kórház
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika Neuroimmunológia
EgerMarkhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
EsztergomVaszary Kolos Kórház
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
GyulaBékés Megyei Központi Kórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
KistarcsaPest Megyei Flór Ferenc Kórház
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
NagykanizsaKanizsai Dorottya Kórház
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika
TatabányaSzent Borbála Kórház
SalgótarjánSzent Lázár Megyei Kórház
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
SzekszárdTolna Megyei Balassa János Kórház
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
VeszprémCsolnoky Ferenc Kórház
ZalaegerszegZala Megyei Szent Rafael Kórház

EÜ100 34/a.[249]

EÜ100 34/b.[250]

EÜ100 35.[251]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Auxológiai, biokémiai és radiológiai vizsgálattal igazolt, és kétféle GH provokációs teszttel (a csúcskoncentráció 10 ng/ml, azaz 30 mE/l alatt van) megerősített gyermekkori GH-hiány kezelése a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb mint 2 cm növekedés)

- Kromoszóma-vizsgálattal vagy molekuláris genetikai vizsgálattal (FISH) igazolt Turner-szindróma kezelése a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)

- Operált craniopharyngeomás gyermek kezelése a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)

- Pubertás kor előtt, optimalizált táplálkozási és anyagcsere státusz mellett fennálló krónikus veseelégtelenséggel összefüggő növekedési zavar kezelése a vese-transzplantáció elvégzéséig, vagy a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)

- Felnőttkorban (>18 éves életkor) kórismézett, hypothalamus-hypophysis betegség, vagy annak kezelése következtében létrejövő súlyos GH hiányban szenvedő beteg részére, amennyiben provokációs tesztekkel (inzulin hypoglikémiás teszt, arginin teszt, arginin-GHRH teszt, glucagon teszt) 3 ng/ml (<3mcg/l) alatti szérum GH csúcskoncentráció igazolható (GH hiány mellett - prolactint leszámítva - még legalább egy hypophysis mellsőlebeny hormon-elégtelenség kimutatható, vagy gyermekkorban kezdődő GH-hiány újraértékelése esetén egy provokációs teszt, felnőttkori izolált GH-hiány esetén második stimulációs teszt elvégzése szükséges) és a GH-hiányhoz társuló egyéb hypophysis hormonhiány pótlása megkezdődött (a kortizol, illetve a nemi hormonok adagjának stabilizálása három, a tiroxin adagjának stabilizálása egy hónappal a GH kezelés megkezdése előtt szükséges)

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményEndokrinológiaírhat
Kijelölt intézményNephrológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D3530, E23, E8930, N18, N19, Q96

Kijelölt intézmények:

[252]
VárosIntézmény neve
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
BudapestSzent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
BudapestSemmelweis Egyetem I. és II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
BudapestSemmelweis Egyetem I. és II. sz. Belgyógyászati Klinika - Endokrinológia
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekklinika, I. sz. Belgyógyászati Klinika
Endokrinológiai Tanszék
EgerMarkhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
HódmezővásárhelyErzsébet Kórház-Rendelőintézet
KistarcsaPest Megyei Flór Ferenc Kórház
[253]
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológia
SalgótarjánSzent Lázár Megyei Kórház
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Endokrinológia
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati
Klinika
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
VeszprémCsolnoky Ferenc Kórház

EÜ100 36/a.[254]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Philadelphia kromoszóma (bcr-abl átrendeződés) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia (CML) kezelésére - a meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján, az adott készítmény alkalmazási előírásának megfelelően[255]

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[256]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményGyermek hemato-onkológiaírhat
Kijelölt intézményHaematológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C9210

Kijelölt intézmények:

[257]
VárosIntézmény neve
BékéscsabaBékés Megyei Központi Kórház
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, I-II-III. sz. Belgyógyászati
Klinika
BudapestKárolyi Sándor Kórház és Rendelőintézet
BudapestDél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
CeglédToldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika, Gyermekklinika
DunaújvárosSzent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
EgerMarkhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
GyöngyösBugát Pál Kórház
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
GyulaBékés Megyei Központi Kórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
KeszthelyKeszthelyi Kórház és Rendelőintézet
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
MosonmagyaróvárKarolina Kórház
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Haematológia
SalgótarjánSzent Lázár Megyei Kórház
SopronOrszágos Vérellátó Szolgálat, Sopron
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati
Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
SzekszárdTolna Megyei Balassa János Kórház
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
TatabányaSzent Borbála Kórház
VeszprémCsolnoky Ferenc Kórház
ZalaegerszegZala Megyei Kórház

EÜ100 36/b.[258]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Philadelphia kromoszóma (bcr-abl átrendeződés) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia (CML) másodvonalbeli kezelésére - a meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján[259]

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[260]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményHaematológiaírhat
Kijelölt intézményGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C9210

Kijelölt intézmények:[261]

[262]
VárosIntézmény neve
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
BudapestDél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház, I. Belgyógyászati Osztály
BudapestSemmelweis Egyetem I., II., III. sz. Belgyógyászati Klinika
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Klinika
EgerMarkhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
GyulaBékés Megyei Központi Kórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
KeszthelyKeszthelyi Kórház és Rendelőintézet
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
MosonmagyaróvárKarolina Kórház
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika
SopronOrszágos Vérellátó Szolgálat
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati
Klinika
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
SzekszárdTolna Megyei Balassa János Kórház
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
TatabányaSzent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Hematológia részlege
VeszprémCsolnoky Ferenc Kórház

EÜ100 36/c.[263]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Újonnan diagnosztizált Philadelphia kromoszóma pozitív (Ph+) akut lymphoblastos leukémiás (ALL) felnőtt beteg kezelése kemoterápiával kiegészítve a betegség progressziójáig

- Recidivált vagy refrakter Ph+ ALL-es felnőtt beteg kezelésére monoterápiában a betegség progressziójáig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[264]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményHaematológiaírhat
Kijelölt intézményGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C9100

Kijelölt intézmények:[265]

[266]
VárosIntézmény neve
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestDél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem I-II-III. sz. Belgyógyászati Klinika
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
[267]
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati
Klinika
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház

EÜ100 37/a.[268]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Gastrointestinális stromából kiinduló (GIST), nem rezekálható vagy metasztatikus malignus tumorok kezelése, amennyiben az Eü100 8/t. pont szerinti (c-kit mutáció meghatározás) molekuláris diagnosztikai vizsgálat eredményeinek ismeretében az imatinib kezeléssel szemben bizonyítottan rezisztencia vagy intolerancia áll fenn

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[269]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményKlinikai onkológiaírhat
Kijelölt intézményGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26

Kijelölt intézmények:[270]

[271]
VárosIntézmény neve
BudapestBajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestDél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
BudapestPéterfy Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
BudapestSzent Imre Kórház
BudapestSzent Margit Kórház
BudapestUzsoki Utcai Kórház
BudapestOrszágos Onkológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem I. - II. - III. sz. Belgyógyászati Klinika
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
GyulaBékés Megyei Központi Kórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
KerepestarcsaPest Megyei Flór Ferenc Kórház
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
SzentesDr. Bugyi István Kórház
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
TatabányaSzent Borbála Kórház
VeszprémCsolnoky Ferenc Kórház
ZalaegerszegZala Megyei Kórház

EÜ100 37/b.[272]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[273]

Metasztatizáló vesesejtes karcinóma (MRCC) kezelésére - a finanszírozási eljárásrend szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[274]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményKlinikai onkológiaírhat
Kijelölt intézményUrológiaírhat
Kijelölt intézményGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C64

Kijelölt intézmények:[275]

[276]
VárosIntézmény neve
BudapestBajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
BudapestOrszágos Onkológiai Intézet
BudapestDél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Urológiai Klinika
BudapestSzent Margit Kórház
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestUzsoki Utcai Kórház
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ, Onkológiai Klinika
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
GyulaBékés Megyei Központi Kórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
VeszprémCsolnoky Ferenc Kórház
ZalaegerszegZala Megyei Kórház

EÜ100 37/c.[277]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Metasztatizáló vesesejtes karcinóma (MRCC) kezelésére - interferon vagy IL-2 kezelést követően, a folyamat WHO kritériumok szerint definiált progressziójáig - a meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján[278]

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[279]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményKlinikai onkológiaírhat
Kijelölt intézményUrológiaírhat
Kijelölt intézményGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C64

Kijelölt intézmények:[280]

[281]
VárosIntézmény neve
BudapestBajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
BudapestOrszágos Onkológiai Intézet
BudapestDél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Urológiai Klinika
BudapestSzent Margit Kórház
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestUzsoki Utcai Kórház
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ, Onkológiai Klinika
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
GyulaBékés Megyei Központi Kórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
VeszprémCsolnoky Ferenc Kórház
ZalaegerszegZala Megyei Kórház

EÜ100 38/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Krónikus vastúlterhelés, amennyiben transzfúzió okozta haemosiderosis, vagy idiopathiás (primer) haemochromatosis, vagy porphyria cutanea tardaval együttjáró vastúlterhelés áll fenn

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[282]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő-gyermekgyógyászatírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetHaematológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNephrológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E8010, E8310

EÜ100 38/b.[283]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Krónikus vastúlterhelés kezelése 6 éves és idősebb, béta-thalassaemia majorban szenvedő betegnek, aki több mint 7 ml/kg/hónap vörösvértest-koncentrátumot kap, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen

- A 2-5 év közötti beteg számára, akinél a vastúlterhelés nem transzfúziós okú, hanem a vérszegénységgel együtt járó tartós haemolysis miatt alakul ki, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen

- A nagy mennyiségű (7 ml/ttkg/hó értéket elérő vagy azt meghaladó) vörösvértest-koncentrátumot igénylő, transzplantációs listára került myelodysplasia (MDS) szindrómás beteg részére, haemosiderosis kivédése céljából, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen

- Nemzetközi prognosztikai index alapján kedvező prognózisú (a várható élettartama 3 évnél hosszabb) gyakori transzfúziót (7ml/ttkg/hó értéket elérő vagy azt meghaladó vörösvértest koncentrátum) kapó MDS-ben szenvedő betegek részére, ahol a csontvelői myeloblaszt arány nem haladhatja meg a 10%-ot, s a cytogenetikai vizsgálat eredménye normális vagy abban kedvező eltérések vannak (nem támogathatók az 5 és 7 chromosoma vesztéssel járó esetek), a kezelést 2000 ng/ml-es ferritin szint elérésekor lehet elkezdeni

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[284]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményHaematológiaírhat
Kijelölt intézményGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D46, D4690, D5610

Kijelölt intézmények:[285]

[286]
VárosIntézmény neve
BudapestDél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház, I. Belgyógyászati Osztály
BudapestSemmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika
BudapestSemmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika
BudapestSemmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika
BudapestSemmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
BudapestSemmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Klinika
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika
EgerMarkhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
GyöngyösBugát Pál Kórház
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
GyulaBékés Megyei Központi Kórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
KeszthelyKeszthelyi Kórház és Rendelőintézet
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
MosonmagyaróvárKarolina Kórház
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika
SopronOrszágos Vérellátó Szolgálat
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Belgyógyászati
Klinika Haematológiai Osztály
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati
Klinika
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
SzekszárdTolna Megyei Balassa János Kórház
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház, Haematológiai és Haemostaseológiai Osztály
TatabányaSzent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Hematológia részlege
VeszprémCsolnoky Ferenc Kórház

EÜ100 38/c.[287]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Aktív, előrehaladott myeloma multiplex kezelésére a meghatározott finanszírozási protokoll eljárásrend szerint.[288]

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményHematológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C9000

Kijelölt intézmények:

[289]
VárosIntézmény neve
BudapestDél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
BudapestPéterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet
BudapestOrszágos Onkológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestSzent Margit Kórház
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ
EgerMarkhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
GyőrPetz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
GyulaBékés Megyei Központi Kórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
SzekszárdTolna Megyei Balassa János Kórház
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
TatabányaSzent Borbála Kórház
VeszprémCsolnoky Ferenc Kórház
ZalaegerszegZala Megyei Szent Rafael Kórház

EÜ100 39/a.[290]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Végstádiumú veseelégtelenség fenntartó dialízisterápiája során kialakult szekunder hyperparathyreosis kezelése, amennyiben a beteg szérum iPTH 500-800 pg/ml között van, és a konvencionális aktív D-vitamin kezelést dokumentáltan meg kellett szakítani a szérum kalciumszint normál szint fölé emelkedése miatt (Ca>2,4 mmol/l) vagy normokalcaemia esetén (Ca<2,4 mmol/l), ha a szérum iPTH>800 pg/ml és a mellékpajzsmirigy sebészeti eltávolítása kontraindikált

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményNephrológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/FekvőbetegNephrológiajavaslatra írhat
gyógyintézet

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E2110

Kijelölt intézmények:

[291]
VárosIntézmény neve
BudapestSzent Imre Kórház, Nephrologia-Hypertonia
BudapestSemmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika
BudapestUzsoki Utcai Kórház, Nephrológiai ambulancia
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház, Nephrológia Osztály
MiskolcFMC Nefrológiai Központ
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, I. sz. Belgyógyászat
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai
Centrum
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
TatabányaSzent Borbála Kórház

EÜ100 39/b.[292]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Végstádiumú veseelégtelenség fenntartó dialízisterápiája során kialakult szekunder hyperparathyreosis kezelése, amennyiben szérum iPTH 500-800 pg/ml között van, és a szérum Ca >2,4 mmol/l és a CaxP >4,44 mmol2/l2, vagy a szérum iPTH>800 pg/ml és a mellékpajzsmirigy sebészeti eltávolítása kontraindikált

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményNephrológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/FekvőbetegNephrológiajavaslatra írhat
gyógyintézet

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E2110

Kijelölt intézmények:

[293]
VárosIntézmény neve
BudapestSzent Imre Kórház, Nephrologia-Hypertonia
BudapestSemmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika
BudapestUzsoki Utcai Kórház, Nephrológiai ambulancia
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház, Nephrológia Osztály
MiskolcFMC Nefrológiai Központ
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, I. sz. Belgyógyászat
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai
Centrum
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
TatabányaSzent Borbála Kórház

EÜ100 40.[294]

EÜ100 41.[295]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[296]

- Intermedier vagy előrehaladott, barcelónai klasszifikáció szerinti (Barcelona Clinic Cancer Staging Classification - BCLC) B, C stádiumú, szövettanilag igazolt hepatocellularis carcinoma kezelése, jó májfunkció (Child Pugh szerinti A stádiumú) és megfelelő általános állapot (ECOG 0-2) esetén, amennyiben az előzetes lokoregionális terápia nem hoz megfelelő eredményt, vagy a beteg lokoregionális terápiára nem alkalmas, az onkoteam dokumentált döntése alapján, a WHO-kritériumok szerinti progresszióig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[297]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményKlinikai onkológiaírhat
Kijelölt intézményGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C2200

Kijelölt intézmények:[298]

[299]
VárosIntézmény neve
BudapestBajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
BudapestUzsoki Utcai Kórház
BudapestDél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
BudapestOrszágos Onkológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika
BudapestSemmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
VeszprémCsolnoky Ferenc Kórház
ZalaegerszegZala Megyei Kórház

EÜ100 42.[300]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Enyhe és középsúlyos A hemofiliában vagy von Willebrand betegségben, spontán vérzés kezelésére vagy a vérzés megelőzésére kis műtétek esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[301]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményHaematológiaírhat
Kijelölt intézményGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D6600, D6800

Kijelölt intézmények:[302]

[303]
VárosIntézmény neve
BékéscsabaBékés Megyei Központi Kórház
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestDél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Madarász utcai Részleg
BudapestSemmelweis Egyetem
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika
GyőrGyőri Regionális Vérellátó Központ
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
NyíregyházaOVSZ Nyíregyházi Területi Vérellátó
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécsi Regionális
Haemophilia Központ
SopronOVSZ Soproni Területi Vérellátó
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Transzfuziológiai
Tanszék, Felnőtt Haemophilia Gondozó
SzékesfehérvárOVSZ Székesfehérvári Területi Vérellátó
SzolnokOVSZ Szolnoki Területi Vérellátó
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
SzombathelyOVSZ Szombathelyi Területi Vérellátó
TatabányaSzent Borbála Kórház
VeszprémOVSZ Veszprémi Területi Vérellátó
ZalaegerszegOVSZ Zalaegerszegi Területi Vérellátó

EÜ100 43.[304]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Endokrin tünetekkel járó, előrehaladott stádiumú (inoperabilis, metasztatikus vagy progrediáló) mellékvesekéreg-carcinoma tüneti kezelése kombinációs kemoterápia részeként három hónapig, ezt követően - progressziómentesség esetén - a klinikai remisszió fennállásáig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[305]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményEndokrinológiaírhat
Kijelölt intézményKlinikai onkológiaírhat
Kijelölt intézményGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C7400

Kijelölt intézmények:[306]

[307]
VárosIntézmény neve
BudapestBajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
BudapestDél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestOrszágos Onkológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem I. - II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, I. - II. sz. Belgyógyászati
Klinika
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika Endokrinológia Tanszék,
Onkológiai Klinika
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Endokrinológia Tanszék, Onkoterápiás Klinika
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászai
Klinika Endokrinológia Tanszék, Onkoterápiás Klinika
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház

EÜ100 44/a.[308]

EÜ100 44/b.[309]

EÜ100 45.[310]

EÜ100 46.[311]

EÜ100 47.[312]

EÜ100 48.[313]

EÜ100 49.[314]

EÜ100 50.[315]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Szerzett immunhiányos állapot (HIV/AIDS)

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményInfektológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

B20, B21, B22, B23, B24, Z21

Kijelölt intézmények:

[316]
VárosIntézmény neve
BudapestDél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet V. Belgyógyászat
DebrecenKenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika

EÜ100 51.[317]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Újonnan diagnosztizált, glioblastoma multiformeban (RPA III-IV.), (KPS>70) sebészeti beavatkozást követően, vagy inoperabilitás esetén sebészeti beavatkozás nélkül, az indikációt igazoló szövettani vizsgálat eredményeinek ismeretében

- Progrediáló malignus gliomákban (glioblastoma multiforme RPA III-IV., anaplasztikus astrocytoma, oligodendroglioma, oligo-astrocytoma Grade III.) (KPS>70) standard kezelést (sebészi, radio- és kemoterápia) követően képalkotó eljárással igazolt recidíva, illetve progresszió esetén, az indikációt igazoló szövettani vizsgálat eredményeinek ismeretében

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[318]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményKlinikai onkológiaírhat
Kijelölt intézménySugártherápiaírhat
Kijelölt intézményGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C7100, C7110, C7120, C7130, C7140, C7150, C7160, C7170, C7180

Kijelölt intézmények:[319]

[320]
VárosIntézmény neve
BudapestBajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
BudapestDél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
BudapestOrszágos Onkológiai Intézet
BudapestOrszágos Idegtudományi Intézet
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestUzsoki Utcai Kórház
BudapestSemmelweis Egyetem II. Gyermekklinika
GyulaBékés Megyei Központi Kórház
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika, Gyermekklinika
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet, Gyermekgyógyászati
Klinika
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika,
Gyermekgyógyászati Klinika
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
VeszprémCsolnoky Ferenc Kórház

EÜ100 52.[321]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Másodvonalban alkalmazott gyógyszeres terápiára rezisztens (rohamszám-redukció 50% alatt) 1-14 év közötti epilepsziás gyermekek ketogen diétájának bevezetésére, folyamatos szakorvosi és dietetikus szakember általi kontroll mellett, amennyiben egy hónapos terápiát követő kontrollvizsgálat már igazolja a hatásosságot és három hónapos terápiát követően a rohamszám-redukció 50% felett van, legfeljebb két évig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményGyermekneurológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E7400, E7440, F8030, G4030, G4040, G4050

Kijelölt intézmények:

[322]
VárosIntézmény neve
BudapestSemmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
BudapestMagyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekklinika
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekklinika

EÜ100 53/a.[323]

EÜ100 53/b.[324]

EÜ100 54.[325]

EÜ100 55.[326]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Súlyos tünetekkel járó (vérvizelés, súlyos vizelési panaszok, klinikailag bizonyítottan az alapbetegséggel összefüggő csontfájdalmak), lokálisan előrehaladott vagy áttétes hormondependens prostatarák kezelésére (Gleason score: >3-4, TNM klasszifikáció: N0-1, M0-1) onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján, egyidejű antiandrogén terápia mellőzésével

- Hormondependens prostatarák sugárterápiája esetén adjuvans és neoadjuvans formában onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján, egyidejű antiandrogén terápia mellőzésével

- Radikális prostatectomiát követő relapsusok kezelésére onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján, egyidejű antiandrogén terápia mellőzésével

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetUrológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSugárterápiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot):

C61

EÜ100 56.[327]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Dokumentáltan súlyos immun (idiopátiás) trombocytopeniás purpurában (ITP) szenvedő felnőtt, valamint a készítmény alkalmazási előiratában meghatározott 18 év alatti gyermek betegek részére (vérlemezkeszám 30x109/l alatt van és/vagy fokozott a vérzési rizikó), ha korábbi gyógyszeres terápiára tartósan nem reagált. A kezelést fel kell függeszteni, ha a vérlemezkeszám négyheti, maximális adag alkalmazása mellett sem éri el a klinikailag jelentős vérzés elkerüléséhez szükséges szintet.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményHaematológiaírhat
Kijelölt intézményGyermek-haematológiaírhat

Kijelölt intézmények:

VárosIntézmény neve
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestDél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika
BudapestSemmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika
BudapestSemmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet
EgerMarkhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
GyulaBékés Megyei Központi Kórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza
KeszthelyKeszthelyi Kórház és Rendelőintézet
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
MosonmagyaróvárKarolina Kórház
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika
SopronOrszágos Vérellátó Szolgálat
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati
Klinika
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
SzekszárdTolna Megyei Balassa János Kórház
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
TatabányaSzent Borbála Kórház
VeszprémCsolnoky Ferenc Kórház
ZalaegerszegZala Vármegyei Szent Rafael Kórház

EÜ100 57.[328]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Hosszútávú, elsődleges vagy másodlagos megelőzésként folyamatos alvadásgátló kezelés szükségessége esetén

- malignus daganatban szenvedő beteg részére egyéb járulékos thrombogén tényező (immobilitás, kemoterápia, hormonterápia, angiogenezis-gátló, thalidomid vagy lenalinomid kezelés, a daganat, annak áttétje vagy nyirokpangás által okozott érkompresszió) fennállásának időtartamára, valamint korábbi vénás thromboembóliás epizódot követően,

- várandósság idején hosszútávú K-vitamin antagonistával végzett kezelés folytatásaként, ha az előzményben provokáló tényező nélkül vagy ösztrogén kezelés miatt kialakult vénás thromboembolia vagy a várandósság során kialakult vénás thromboembolia szerepel, továbbá amennyiben a családi anamnézisben pozitív és ismert homozigóta FV Leiden vagy homozygota homozigóta FII G20210A pontmutáció, kombinált örökletes thrombosiskészség, klinikai és laboratóriumi definíciónak megfelelő antifoszfolipid betegség van,

- az Eü90 4/a1., 4/b1. vagy 4/c1. indikációs pont szerinti legalább 3 hónapos megszakítás nélküli járóbeteg-ellátás keretében történő terápia folytatásaként a kockázat fennállásának idejére, amennyiben K-vitamin antagonisták adása ellenjavallt vagy K-vitamin antagonisták adása mellett legalább grade II. súlyosságú gastrointestinalis vagy hepaticus mellékhatás, vasculitis, cumarin necrosis, blue toe syndroma, normális vasforgalmi adatok mellett kifejezett hajhullás, INR érték alapján nem túladagolásból adódó vérzés vagy splanchnicus vagy vena hepatica thrombosis jelentkezik.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézetÉrsebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézetHematológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézetIdegsebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézetKardiológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézetMellkassebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézetSzívsebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézetSzülészet-nőgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézetTüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek hemato-onkológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot):

D689, I260, I269, I48H, I6380, I6760, I749, I829, I871, M3110, M3513, M3514, O223, Z298

EÜ100 58.[329]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Rekurreáló vagy súlyos (hasmenés napi 10-szer vagy többször fordul elő, vagy 15001 ≥ fehérvértest/µL) Clostridium difficile fertőzések kezelésére

- metronidazol és vankomicin kezelés eredménytelensége, illetve rezisztencia esetén, vagy

- immunszupprimált beteg részére, vagy

- olyan beteg részére, akinél a fertőzés miatt fel kellene függeszteni az onkológiai vagy hematológiai kezelést.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELYSZAKKÉPESÍTÉSJOGOSULTSÁG
Járóbeteg szakrendelés /FekvőbetegInfektológiaírhat
gyógyintézet

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

A047, D849

EÜ100 59.[330]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Progresszív, lokálisan előrehaladott vagy áttétes, differenciált (papillaris, follicularis, Hürthle sejtes) pajzsmirigy carcinomában szenvedő betegek kezelésére, akik refrakterek a radioaktív jódkezelésre, amennyiben az alábbi kritériumok fennállnak, onkoteam dokumentált javaslata alapján

- 18 évnél idősebb beteg

- az elmúlt 16 hónapon belül progrediált RECIST szerint (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours - terápiás válasz értékelési kritériumok szolid tumorok esetén)

- legalább 1 mérhető RECIST lézió

- performance status ECOG 0-2

- megfelelő máj, vese és hematológiai paraméterek

- szérum TSH alacsonyabb, mint 0,5 mlU/L

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményKlinikai onkológiaírhat
Kijelölt intézményEndokrinológia és anyagcsere-írhat
betegségek

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) C73

Kijelölt intézmények:[331]

[332]
VárosIntézmény neve
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestOrszágos Onkológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ
DebrecenKenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház

EÜ100 60.[333]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Teljes vagy részleges hasnyálmirigy-eltávolítás esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés /Gastroenterológiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés /Klinikai onkológiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés /Sebészetjavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés /Sugártherápiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C 25

EÜ100 61.[334]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Olyan súlyos (eddigi kezelésekre nem reagáló), krónikus spontán urticariában szenvedő 12 év feletti betegek kezelésére, akik esetében

- legalább 6 hónappal ezelőtt diagnosztizáltak urticariát,

- definíció szerint kizárt a pseudoallergiás, a gyógyszer- és egyéb allergiák, valamint a fertőző gócok szerepe a csalánkiütés hátterében,

- legalább 2 féle antihisztamin kezelést alkalmaztak, amelyből a beteg egyet a maximálisan tolerálható emelt dózisban kapott legalább egy hónapig,

- egyéb harmadik vonalbeli terápiát alkalmaztak, de a beteg nem reagált rá megfelelően vagy nem tolerálta annak mellékhatásait,

- a tünetek jelenleg is aktívak és súlyosak (UAS7>28 és DLQI>10).

A terápia a 12. hét után akkor folytatható, ha az UAS7 szerint mért betegség tünetei legalább 10 ponttal javultak a 12. heti kezelés végére.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményBőrgyógyászatírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

L5010

Kijelölt intézmények:

[335]
VárosIntézmény neve
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ
KaposvárKaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
VeszprémCsolnoky Ferenc Kórház

EÜ100 62.[336]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Idiopathiás pulmonalis fibrosisban (IPF) szenvedő felnőttek kezelésére.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményTüdőgyógyászatírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

J84

Kijelölt intézmények:[337]

[338]
VárosIntézmény neve
BudapestOrszágos Korányi Pulmonológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ, Tüdőgyógyászati Klinika
DeszkCsongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
GyulaBékés Megyei Központi Kórház
MátraházaMátrai Gyógyintézet
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Tüdőgyógyászat
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Pulmonológia
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
TörökbálintTüdőgyógyintézet Törökbálint

EÜ100 63.[339]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Serdülők és gyermekek akut lymphoblastos leukaemiájának (ALL) kezelésére.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményGyermek hemato-onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C91

Kijelölt intézmények:

[340]
VárosIntézmény neve
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem
BudapestDél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
DebrecenDebreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház

EÜ100 64.[341]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- N. meningitidis C szerocsoportja által okozott invazív megbetegedés megelőzése céljából 2 éves korig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Csecsemő-írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetgyermekgyógyászat
HáziorvosMegkötés nélkülírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z298

EÜ100 65.[342]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[343]

Előrehaladott Parkinson-kór esetén A Parkinson betegségcsoport diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjében meghatározottak szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményNeurológusírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G20H0

Kijelölt intézmények:

[344]
VárosIntézmény neve
BudapestSemmelweis Egyetem
BudapestOrszágos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
DebrecenDebreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Neurológiai Osztálya
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház,
nyíregyházi Neurológiai Osztály

EÜ100 66.[345]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[346]

Perzisztáló súlyos eozinofil asthma bronchiale kiegészítő kezelése céljából, a meghatározott finanszírozási eljárásrend (felnőttkori asthma bronchiale) alapján.[347]

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:[348]

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményekTüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegTüdőgyógyászatjavaslatra írhat
gyógyintézet
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 4 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

J4590

Kijelölt intézmények:

[349]
VárosIntézmény neve
BudapestOrszágos Korányi Pulmonológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem Pulmonológia Klinika
BudapestSemmelweis Egyetem I-II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ, Tüdőgyógyászati Klinika
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet
DeszkCsongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
GyulaBékés Megyei Központi Kórház
MátraházaMátrai Gyógyintézet
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Tüdőgyógyászat
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika
SzegedSzegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika és
Gyermek Egészségügyi Központ, Tüdőgyógyászati Tanszék
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Pulmonológia
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
TörökbálintTüdőgyógyintézet Törökbálint

EÜ100 67.[350]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[351]

Aromatáz-inhibítorral kombinálva hormonreceptor-pozitív, humán epidermális növekedési faktor 2 (HER2)-negatív, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus emlőrákos betegek kezelésére, akik korábban még nem részesültek aromatáz-inhibítor vagy CDK4/6-gátló kezelésben előrehaladott betegségükre. Pre- vagy perimenopausában lévő nők esetében az endokrin terápiát luteinizáló hormon-releasing hormon (LHRH) agonistával kell kombinálni.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg
gyógyintézet
Klinikai onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C50

EÜ100 68.[352]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Kezdeti endokrin-alapú kezelésként, egy aromatáz-inhibitorral kombinálva, a postmenopausában lévő nőknél a hormonreceptor (HR)-pozitív, humán epidermális növekedési faktor-receptor 2 (HER2)-negatív, lokálisan előrehaladott vagy metasztatizáló emlőrák kezelésére.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg
gyógyintézet
Klinikai onkológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C50

EÜ100 69.[353]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Az 1 év alatti gyermekek K-vitaminnal történő kezelésére.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/
Fekvőbeteg gyógyintézet
Csecsemő- és gyermekgyógyászatírhat
HáziorvosMegkötés nélkülírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) E5610, Z298, Z299[354]

EÜ100 70.[355]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Szisztémás szklerózisban másodlagos Raynaud-szindrómával vagy fennálló digitális fekélybetegségben szenvedő betegeknél, akik

- korábban részesültek kálcium-csatorna blokkoló vagy pentoxifillin kezelésben, vagy ezekre kontraindikáltak, illetve intoleránsak

- első észleléskor vagy követés során 1 éven belül ≥ 3 heg van jelen/keletkezett vagy 1 éven belül 1 aktív, fájdalmas fekélye van/volt

- vagy ujjperc felszívódás klinikai vagy radiológiai jelei megjelentek.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
III. progresszivitási szintű fekvőbeteg
gyógyintézet
Reumatológiajavasolhat és írhat
III. progresszivitási szintű fekvőbeteg
gyógyintézet
Immunológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot):

M3400 és I7302

EÜ100 71.[356]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerinti intézményi regisztrációs listán szereplő, bizonyítottan meddő párok asszisztált reprodukciós kezeléséhez

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[357]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézménySzülészet-nőgyógyászatírhat
Kijelölt intézményAndrológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot):[358]

N46, N97

Kijelölt intézmények*:

[359]
VárosIntézmény neve
BudapestÉszak-budai Szent János Centrumkórház
BudapestDUNAMENTI REK Kft.
BudapestSemmelweis Egyetem Klinikai Központ
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ
KaposvárSomogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

* Jelen EÜ pont alapján asszisztált reprodukciós kezelés végzésére finanszírozási szerződéssel rendelkező intézményekben a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett asszisztált reprodukciós kezelés keretében felhasznált gyógyszer írható.

EÜ100 72.[360]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Citarabinnal és daunorubicinnel kombinálva olyan korábban nem kezelt, kedvező és intermedier prognózisú genetikai csoportban tartozó, de novo, CD33-pozitív akut myeloid leukaemiában szenvedő 15 év feletti betegeknél alkalmazható, akik alkalmasak kuratív célzatú indukciós kezelésre.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményHematológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C920

Kijelölt intézmények:

VárosIntézmény neve
BudapestDél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház

EÜ100 73.[361]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Újonnan diagnosztizált, FLT3-mutáció-pozitív, akut myeloid leukaemiában (AML) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, standard daunorubicin és citarabin indukciós és nagy dózisú citarabin konszolidációs kemoterápiával kombinálva, amelyet a teljes választ adó betegeknél egy monoterápiában adott midosztaurin fenntartó kezelés követ.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményHematológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C920

Kijelölt intézmények:

VárosIntézmény neve
BudapestDél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
KaposvárKaposi Mór Oktató Kórház
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház

EÜ100 74.[362]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Allogén vérképző őssejt-átültetést követően, CMV-szeropozitív [R+], cytomegalovirus reaktiváció és betegség megelőzésére nagykockázatú betegek számára a transzplantációt követő +100. napig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményHematológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z9483; C92, C91

Kijelölt intézmények:

VárosIntézmény neve
BudapestDél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ

EÜ100 75.[363]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

A Kormány által meghatározott egészségügyi veszélyhelyzet idején, a veszélyhelyzeti eljárásrendben foglaltak szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
az egészségügyért felelős minisztermegkötés nélkülírhat
eljárásrendjében meghatározott
intézmény

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z

EÜ100 76.[364]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

In vitro és/vagy in vivo diagnosztikával igazolt, klinikai tüneteket okozó túlérzékenység gyakran allergizáló táplálékra, gyógyszerre, rovarméregre abban az esetben, ha súlyos szisztémás reakció szerepel a kórtörténetben illetve bármilyen okból (foglakozás, környezet) nagy az anaphylaxia veszélye.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézetAllergológia és klinikaijavasolhat és írhat
immunológia
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézetGyermektüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézetTüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülAllergológia és klinikaiírhat
immunológia
Megkötés nélkülGyermektüdőgyógyászatírhat
Megkötés nélkülTüdőgyógyászatírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

T78

EÜ100 77/a1.[365]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Crohn betegség

- Felnőttkori súlyos (18 éves kor felett, Mayo score ≥ 9) colitis ulcerosa

- Spondylitis ankylopoetica

- Aktív, súlyos arthritis psoriatica

- Súlyos tünetekkel (PASI ≥ 15 vagy BSA ≥ 10 vagy DLQI ≥ 10) járó plakkos psoriasis

- Rheumatoid arthritis (több mint 4 ACR kritérium legalább 3 hónapja)

- Juvenilis idiopáthiás arthritis.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményReumatológiaírhat
Kijelölt intézményBőrgyógyászatírhat
Kijelölt intézményGastroenterológiaírhat
Kijelölt intézményAllergológia és klinikai immunológiaírhat
Kijelölt intézményGyermek gasztroenterológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

K50, K51, L40, M05, M06, M07, M08, M45

Kijelölt intézmények:

[366]
VárosIntézmény neve
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
BudapestOrszágos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestPéterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet
BudapestBudai Irgalmasrendi Kórház
BudapestSemmelweis Egyetem
BudapestSzent Margit Kórház
BudapestÉszak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ
DebrecenDebreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház
EgerMarkhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
EsztergomVaszary Kolos Kórház
GyőrPetz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
GyulaBékés Megyei Központi Kórház
HévízHévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház
KistarcsaPest Megyei Flór Ferenc Kórház
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
SzekszárdTolna Megyei Balassa János Kórház
SzolnokMÁV Kórház és Rendelőintézet
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
VeszprémCsolnoky Ferenc Kórház
ZalaegerszegZala Megyei Szent Rafael Kórház

EÜ100 77/a2.[367]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

A megelőző 3 hónapban e pont alá tartozó gyógyszerrel kezelt beteg részére, illetve azon beteg részére, akinél az EÜ77/a1. pontra besorolt készítményekkel szemben intolerancia áll fenn, vagy az adott készítmények kontraindikáltak, vagy az adott készítmények mellett a beteg progrediált, a finanszírozási eljárásrendekben meghatározottak szerint.

- Crohn betegség

- Felnőttkori súlyos (18 éves kor felett, Mayo score ≥ 9) colitis ulcerosa kezelésére

- Spondylitis ankylopoetica

- Aktív, súlyos arthritis psoriatica

- Súlyos tünetekkel (PASI ≥ 15 vagy BSA ≥ 10 vagy DLQI ≥ 10) járó plakkos psoriasis

- Rheumatoid arthritis (több mint 4 ACR kritérium legalább 3 hónapja)

- Juvenilis idiopáthiás arthritis.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményReumatológiaírhat
Kijelölt intézményBőrgyógyászatírhat
Kijelölt intézményGastroenterológiaírhat
Kijelölt intézményAllergológia és klinikai immunológiaírhat
Kijelölt intézményGyermek gasztroenterológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

K50, K51, L40, M05, M06, M07, M08, M45

Kijelölt intézmények:

[368]
VárosIntézmény neve
BudapestHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
BudapestOrszágos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestPéterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet
BudapestBudai Irgalmasrendi Kórház
BudapestSemmelweis Egyetem
BudapestSzent Margit Kórház
BudapestÉszak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ
DebrecenDebreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház
EgerMarkhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
EsztergomVaszary Kolos Kórház
GyőrPetz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
GyulaBékés Megyei Központi Kórház
HévízHévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház
KistarcsaPest Megyei Flór Ferenc Kórház
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
SzekszárdTolna Megyei Balassa János Kórház
SzolnokMÁV Kórház és Rendelőintézet
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
VeszprémCsolnoky Ferenc Kórház
ZalaegerszegZala Megyei Szent Rafael Kórház

EÜ100 78.[369]

Súlyos hypoglikaemia kezelésére 1-es típusú cukorbetegek esetében; 18 év alatti betegek részére vagy a nappali tagozaton középiskolai vagy felsőfokú tanulmányokat folytató betegek számára a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 24 éves korig.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Belgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Csecsemő- és gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Endokrinológiajavasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhelyBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhelyCsecsemő- és gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
Háziorvos, házi gyermekorvos, vegyes praxisú
orvos (a továbbiakban együtt: háziorvos)
Megkötés nélküljavaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E10, E11, E12, O24

EÜ100 79.[370]

Dokumentált terápiarezisztens depresszió esetén azon betegek részére, akiknek az aktuális, közepesen súlyos vagy súlyos depresszív epizódja nem reagált legalább két különböző antidepresszánssal végzett kezelésre.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező
járóbeteg szakrendelés
Pszichiátriaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F33

EÜ100 80.[371]

Wilson-kór kezelésére olyan felnőtteknél, serdülőknél és 5 éves vagy idősebb gyermekeknél, akiknél a D-penicillamin kezelés során a kezelés azonnali felfüggesztését indokló, dokumentáltan súlyos mellékhatás jelentkezett

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményEndokrinológiaírhat
Kijelölt intézményBelgyógyászatírhat
Kijelölt intézményNeurológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E83

Kijelölt intézmények:

VárosIntézmény neve
BudapestSemmelweis Egyetem
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ

EÜ100 81.[372]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Homozigóta familiáris hypercholesterinaemia kezelésére

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegBelgyógyászatírhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegKardiológiaírhat
gyógyintézet

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E780, E782, E784, E785

EÜ100 82.[373]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Szekunder prevencióként azon felnőtt betegek kezelésére, akik életmódváltás, szívérrendszeri társbetegségek (pl. diabetes, hipertonia) célértékre történő kezelése, továbbá akik kórelőzményében akut koronária szindróma (STEMI, non-STEMI, instabil angina), coronaria revaszkularizáció (coronaria bypass vagy coronaria intervenció), ischaemias stroke, perifériás artériás revaszkularizáció (sebészi, vagy endovaszkuláris), vagy vaszkuláris okból bekövetkezett amputáció szerepel és LDL-C szintje meghaladja az 1,8 mmol/L szintet 3 havi maximálisan tolerált dózisú sztatin kezelés és 1 havi ezetimibe-kezelés ellenére:

• egy sztatinnal vagy sztatinnal és egyéb lipidszintcsökkentő terápiákkal kombinálva

• bizonyítható sztatin intolerancia (CK emelkedés, egyértelműen sztatin terápiára visszavezethető szignifikáns májfunkció eltérés) vagy sztatin ellenjavallat esetén önmagában vagy egyéb lipidszintcsökkentő terápiákkal kombinálva

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegBelgyógyászatírhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegKardiológiaírhat
gyógyintézet

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E780, E782, E784, E785

EÜ100 83.[374]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Relabáló vagy refrakter, FLT3-ITD mutációval rendelkező akut myeloid leukémiában (AML) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, monoterápiaként. A haemopoeticus-őssejttranszplantáció (HSCT) utáni fenntartó kezelésként a terápia nem adható.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményHematológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C920

Kijelölt intézmények:

VárosIntézmény neve
BudapestDél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
BudapestSemmelweis Egyetem
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ
EgerHeves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház, Eger
GyőrGyőr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
GyulaBékés Vármegyei Központi Kórház
KaposvárSomogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókh.
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SzékesfehérvárFejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
SzekszárdTolna Vármegyei Balassa János Kórház
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet
SzombathelyVas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
TatabányaKomárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
VeszprémVeszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
ZalaegerszegZala Vármegyei Szent Rafael Kórház

EÜ100 84.[375]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Mellékvese-elégtelenség hormonpótló kezelésére újszülötteknél, csecsemőknél, kisdedeknél, illetve kisgyermekeknél 20 kg testsúlyig.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülCsecsemő-gyermekgyógyászatírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Q891

EÜ100 85.[376]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Polycythaemia verában (PV) szenvedő, felnőtt betegek kezelésére, akik dokumentáltan rezisztensek vagy intoleránsak legalább 3 hónapos hidroxikarbamid (hidroxiurea, HU) kezelésre. Amennyiben a 32. héten végzett laboratóriumi vizsgálat során a hematocrit >45% vagy a thrombocytaszám >400 G/l vagy a fehérvérsejtszám >10 G/l, a terápiát fel kell függeszteni.

A terápia leállítandó, ha legalább 28 napnyi kezelést követően, legalább két hónapig, havi 2 E-nyi vörösvérsejt transzfúziós igény mutatkozik, vagy legalább grade 3 szintű trombocitopenia, anémia, vagy vérzés lép fel. Relabáló a beteg, ha legalább 3 hónapos kezelés mellett a lép újra megnövekszik, amelyet a léptérfogat <10%-os vagy a lépméret <30%-os csökkenése jellemez a kezdeti választ követően.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegHaematológiaírhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegGyermek hemato-onkológiaírhat
gyógyintézet

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D45H0

EÜ100 86.[377]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Primer myelofibrosisban vagy polycythaemia vera utáni myelofibrosisban vagy essentialis thrombocythaemia utáni myelofibrosisban szenvedő felnőtt betegek betegséggel összefüggő splenomegaliájának kezelésére. Amennyiben a 24. héten a lép kiindulási térfogatához viszonyított, képalkotó vizsgálattal igazoltan ≥35%-os csökkenés nem mutatható ki, a terápiát fel kell függeszteni.

A terápia leállítandó, ha legalább 28 napnyi kezelést követően, legalább két hónapig, havi 2 E-nyi vörösvérsejt transzfúziós igény mutatkozik, vagy legalább grade 3 szintű trombocitopenia, anémia, vagy vérzés lép fel. Relabáló a beteg, ha legalább 3 hónapos kezelés mellett a lép újra megnövekszik, amelyet a léptérfogat <10%-os vagy a lépméret <30%-os csökkenése jellemez a kezdeti választ követően, kivéve azon betegeknél, akiknek betegsége során a lépvéna vagy véna portae krónikus thrombosia következett be.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegHaematológiaírhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegGyermek hemato-onkológiaírhat
gyógyintézet

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D4710

EÜ100 87.[378]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Primer myelofibrosisban, polycythaemia vera utáni myelofibrosisban vagy essentialis thrombocythaemia utáni myelofibrosisban szenvedő felnőttek betegséggel összefüggő splenomegaliájának vagy tüneteiknek kezelésére, ruxolitinib kezelést követően, annak ellenjavallata vagy hatástalansága esetén.

Amennyiben a 24. héten a lép kiindulási térfogatához viszonyított, képalkotó vizsgálattal igazoltan ≥35%-os csökkenés nem mutatható ki, a terápiát hatástalanság miatt fel kell függeszteni, kivéve azon betegeknél, akiknek betegsége során a lépvéna vagy véna portae krónikus thrombosia következett be.

Intolerancia miatt a terápia leállítandó, ha legalább 28 napnyi kezelést követően, legalább két hónapig, havi 2 E-nyi vörösvérsejt transzfúziós igény mutatkozik, vagy legalább grade 3 szintű trombocitopenia, anémia, vagy vérzés lép fel. Refrakter betegnél a terápia leállítandó amennyiben 3 hónapos kezelés mellett a léptérfogat <10%-os vagy a lépméret <30%-os csökkenése jellemező.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegHaematológiaírhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegGyermek hemato-onkológiaírhat
gyógyintézet

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D4710

3. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez[379]

Az emelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába tartozó betegségcsoportok, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre

Eü 50 százalékos támogatási kategória

EÜ50 3/a.[380]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Enyhe és középsúlyos Alzheimer-betegség, ha a szakmai protokoll szerinti átvizsgálás dokumentáltan megtörtént és a Mini-Mental Teszt értéke 10-26 pont között van, abban az esetben, ha a Mini-Mental Teszt pontérték csökkenése egy éven belül nem haladja meg a 3 pontot

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[381]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/FekvőbetegNeurológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/FekvőbetegPszichiátriajavasolhat és írhat
gyógyintézet
[382]
Megkötés nélkülNeurológiajavaslatra javasolhat és írhat
Megkötés nélkülPszichiátriajavaslatra javasolhat és írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G309

EÜ50 3/b.[383]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Középsúlyos és súlyos Alzheimer-betegség, ha a szakmai protokoll szerinti átvizsgálás dokumentáltan megtörtént és a Mini-Mental Teszt értéke 20 pont alatt van

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[384]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/FekvőbetegNeurológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/FekvőbetegPszichiátriajavasolhat és írhat
gyógyintézet
[385]
Megkötés nélkülNeurológiajavaslatra javasolhat és írhat
Megkötés nélkülPszichiátriajavaslatra javasolhat és írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G309

EÜ50 5.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Az otthoni szakápolás bizonyítottan meglévő feltételei esetén az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetMegkötés nélkülírhat
HáziorvosMegkötés nélkülírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E8780, Y5780

EÜ50 6/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[386]

- Dokumentált 2-es típusú cukorbetegség esetén, orális antidiabetikus kezelés kiegészítésére bázisinzulin terápiaként, amennyiben legalább 3 hónapig tartó orális antidiabetikum kezelés mellett a beállított medikáció ellenére a megfelelő anyagcserehelyzet (HbA1c<7.0%) nem volt elérhető.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:[387]

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő- ésjavasolhat és írhat
gyermekgyógyászat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetEndokrinológiajavasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhelyBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhelyCsecsemő- ésjavasolhat és írhat
gyermekgyógyászat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E11

EÜ50 6/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[388]

Dokumentált 2-es típusú cukorbetegség esetén, amennyiben diétával, testsúly-csökkenéssel, életmód-változtatással és metformin terápiával, legalább 3 hónapig tartó alkalmazása ellenére a megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartás (HbAlc<7.0%) nem volt elérhető, metforminnal kombinálva, vagy metformin-intolerantia, kontraindikáció esetén monoterápiában, amennyiben éhomi <8,0 mmol/l vércukor mellett a posztprandriális vércukorérték emelkedés meghaladja a 30%-ot és a szulfanilureával történő kombinációs terápiától fokozott hypoglicaemia veszélye várható.[389]

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:[390]

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetEndokrinológiajavasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhelyBelgyógyászatjavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E11

EÜ50 6/c.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[391]

Dokumentált 2-es típusú cukorbetegség esetén, amennyiben diétával, testsúly-csökkenéssel, életmód-változtatással és metformin terápiával, legalább 3 hónapig tartó alkalmazás ellenére a megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartás (HbAlc<7.0%) nem volt elérhető, metforminnal kombinálva, vagy metformin-intolerantia, kontraindikáció esetén szulfonilureával kombinálva, amennyiben éhomi <8,0 mmol/l vércukor mellett a posztprandriális vércukorérték emelkedése meghaladja a 30%-ot és az inzulinkezelés nem preferált.[392]

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:[393]

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetEndokrinológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő- ésjavasolhat és írhat
gyermekgyógyászat
Diabetológiai szakellátóhelyBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhelyCsecsemő- ésjavasolhat és írhat
gyermekgyógyászat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E11

EÜ50 6/d.[394]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Dokumentált cukorbetegség esetén azon beteg részére, akinél a kezelés megkezdésének feltételei az EÜ100 2. vagy az EÜ100 3. pont szerint megfelelőek, azonban a beállított terápia ellenére a kezelés folytatásának az EÜ100 2. vagy EÜ100 3. pont szerinti feltételei nem teljesíthetők.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[395]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő- és gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetEndokrinológiajavasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhelyBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhelyCsecsemő- és gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 6 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) E10, E11, E12, O24

EÜ50 7.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Térdízületi arthrosis súlyos, folyadékgyülemmel járó esetei

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[396]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülOrtopédia-traumatológiaírhat
Megkötés nélkülOrtopédiaírhat
Megkötés nélkülTraumatológiaírhat
Megkötés nélkülReumatológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

M179

EÜ50 8.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Herpes simplex és herpex zooster dokumentáltan súlyos ophtalmicus szövődményei

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülSzemészetírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

B005, B023

EÜ50 9/a1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[397]

Az asthma bronchiale ICS+LABA kombinációjával nem kontrollált formájában - a finanszírozási eljárásrend szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetAllergológia és klinikai immunológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermektüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetTüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülAllergológia és klinikai immunológiaírhat
Megkötés nélkülGyermektüdőgyógyászatírhat
Megkötés nélkülTüdőgyógyászatírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

J4500, J4510, J4580, J4590

EÜ50 9/a2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), ha a FEV1 kisebb mint a kívánt érték 80%-a, egy vagy több elhúzódó hatású hörgőtágító kiegészítőjeként

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetTüdőgyógyászat javasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélkül javaslatra írhat
Megkötés nélkülTüdőgyógyászat írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

J4410, J4480, J4490

EÜ50 10.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[398]

Coronariascleroticus stabil angina pectoris, komplex antianginás kezelés mellett ismétlődő anginiform panaszok fennállása esetén - a finanszírozási eljárásrend szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKardiológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I2010, I2080, I2090

EÜ50 11.[399]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Az 5 év alatti gyermekek antibiotikummal történő kezelésére

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés /Csecsemő- és gyermekgyógyászatírhat
Fekvőbeteg gyógyintézet
HáziorvosMegkötés nélkülírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Y40-Y41

Eü 70 százalékos támogatási kategória

EÜ70 1. pont[400]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Dokumentált 2-es típusú cukorbetegségben, amennyiben életmód-terápia és metformin-kezelés legalább 3 hónapig tartó alkalmazása ellenére a megfelelő szénhidrátanyagcsere-helyzet (HbA1c<7%) nem volt elérhető, metforminnal kombinálva vagy metformin-intolerantia, -kontraindikáció esetén szulfonilureával kombinálva, kettős/hármas kombinációs kezelés esetén az adott gyógyszer(ek) alkalmazási előírásában meghatározott kombinációs lehetőségek szerint. (A kombinációs készítmények önmagukban is megfelelnek a metforminnal, illetve a szulfonilureával való kombináció feltételének.)

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetEndokrinológiajavasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhelyBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhelyCsecsemő- és gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) E11

EÜ70 2/a1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[401]

- Lezajlott tranziens ischemias attack (TIA), illetve stroke után halmozott atherothrombotikus rizikó esetén secunder stroke prevenció céljából a finanszírozási eljárásrend alapján[402]

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKardiológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülKardiológiaírhat
Megkötés nélkülNeurológiaírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G45, I63

EÜ70 2/a2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Akut koronária szindróma (instabil angina, NSTEMI, STEMI), perkután endovasculáris intervencióját követően, amennyiben a clopidogrel terápia nem preferált

- Agyi és végtagi artériás keringési zavarban szenvedő betegek cerebro- és cardiovascularis akut ischemiás komplikációinak prevenciója céljából

- Cerebrovascularis betegségek, perifériás artériás obstrukció secunder prevenciójára dokumentált ASA allergia, ASA rezisztencia, műszeres vizsgálattal igazolt ASA-non-responsio, valamint ASA alkalmazása mellett kialakult endoscoppal, vagy Weber-vizsgálattal igazolt gastrointestinalis vérzés, ASA-indukálta asthmaroham esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetÉrsebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKardiológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülBelgyógyászatírhat
Megkötés nélkülÉrsebészetírhat
Megkötés nélkülKardiológiaírhat
Megkötés nélkülNeurológiaírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G45, I2000, I2010, I2080, I2090, I2100, I2110, I2120, I2130, I2140, I2200, I2210, I2280, I240, I249, I63, I64, I740, I7410, I7420, I7430, I7440, I7450, I7480, I7710, I7711, Z955

EÜ70 2/a3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[403]

Atherothromboticus és thromboemboliás események primer és secunder prevenció céljából alkalmazható - a finanszírozási eljárásrend szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetÉrsebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKardiológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülBelgyógyászatírhat
Megkötés nélkülÉrsebészetírhat
Megkötés nélkülKardiológiaírhat
Megkötés nélkülNeurológiaírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)[404]

G45, I2000, I2080, I2100, I2110, I2120, I2130, I2140, I2190, I2191, I2200, I2210, I2280, I2290, I252, I63, I64, I7310, I7420, I7430, I7440, I7450, I7480, I7710, Z955

EÜ70 5.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[405]

- Teljes vagy részleges hasnyálmirigy-eltávolítás,

- Dokumentáltan súlyos maldigestio

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGastroenterológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek gasztroenterológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSugártherápiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

K903, K909, K919

EÜ70 6.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Tartós vagy intermittáló katéterkezelés esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermeksebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetUrológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

R33H0

EÜ70 7.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- A rosszindulatú daganatos betegségek dokumentált ossealis manifesztációja

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[406]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSugártherápiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek hemato-onkológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C795, R52

EÜ70 8/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Rheumatoid arthritis - az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő életkori korlátozások figyelembevételével, az ott szereplő javallatokban

- Spondylitis ankylopoetica - az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő életkori korlátozások figyelembevételével, az ott szereplő javallatokban

- Arthritis psoriatica - az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő életkori korlátozások figyelembe vételével,az ott szereplő javallatokban

- Súlyos nagyízületi arthrosis -az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő életkori korlátozások figyelembevételével, az ott szereplő javallatokban

- Akut arthritis urica vagy krónikus arthritis urica akut exacerbatioja - az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő életkori korlátozások figyelembevételével, az ott szereplő javallatokban

- Fiatalkori rheumatoid arthritis esetén - az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő életkori korlátozások figyelembevételével, az ott szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetReumatológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

M059, M069, M073, M0800, M109, M169, M179, M1980, M45

EÜ70 8/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Rheumatoid arthritis, ha a beteg 65 évnél idősebb, vagy gyomor-bélnyálkahártya sérülés nagy kockázata áll fenn (előzetes ulcus dokumentált eseteiben, NSAID okozta gastrointestinalis vérzés dokumentált eseteiben), vagy tartósan steroidot szed, vagy vérzékenységben szenved, vagy antikoaguláns kezelésben részesül (ideértve a salicilát profilaxist is) az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok és kardiovascularis kockázati tényezők figyelembevételével

- Spondylitis ankylopoetica, ha a beteg 65 évnél idősebb, vagy gyomor-bélnyálkahártya sérülés nagy kockázata áll fenn (előzetes ulcus dokumentált eseteiben, NSAID okozta gastrointestinalis vérzés dokumentált eseteiben), vagy tartósan steroidot szed, vagy vérzékenységben szenved, vagy antikoaguláns kezelésben részesül (ideértve a salicilát profilaxist is) az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok és kardiovascularis kockázati tényezők figyelembevételével

- Súlyos nagyízületi arthrosis fennállása esetén, ha a beteg 65 évnél idősebb, vagy gyomor-bélnyálkahártya sérülés nagy kockázata áll fenn (előzetes ulcus dokumentált eseteiben, NSAID okozta gastrointestinalis vérzés dokumentált eseteiben), vagy tartósan steroidot szed, vagy vérzékenységben szenved, vagy antikoaguláns kezelésben részesül (ideértve a salicilát profilaxist is) az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok és kardiovascularis kockázati tényezők figyelembevételével

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGastroenterológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetReumatológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

M059, M069, M169, M179, M1990, M45

EÜ70 8/c.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Felnőttkori aktív rheumatoid arthritis

- Arthritis psoriatica

- Súlyos, terápia rezisztens psoriasis vulgaris

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetBőrgyógyászatírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetReumatológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

L400, L4050, M059, M069, M073

EÜ70 9/a1.[407]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[408]

Oszteoporózis következtében kialakuló csonttörés primer és secunder prevenciója céljából alkalmazható a kalcium és D-vitamin pótlására - a finanszírozási eljárásrend szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[409]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegEndokrinológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegReumatológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegOrtopédia-traumatológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetOrtopédiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetTraumatológiajavasolhat és írhat
Menopauza és osteoporózisSzülészet-nőgyógyászatjavasolhat és írhat
járóbeteg-szakrendelés
Menopauza és osteoporózisBelgyógyászatjavasolhat és írhat
járóbeteg-szakrendelés
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12
hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

M80, M81, M82, Z094, Z097, Z098, Z508, Z509, Z518, Z519, Z826

EÜ70 9/a2.[410]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[411]

Orális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések primer prevenciója céljából alkalmazható - a finanszírozási eljárásrend szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[412]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegEndokrinológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegReumatológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegOrtopédia-traumatológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetOrtopédiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetTraumatológiajavasolhat és írhat
Menopauza és osteoporózisSzülészet-nőgyógyászatjavasolhat és írhat
járóbeteg-szakrendelés
Menopauza és osteoporózisBelgyógyászatjavasolhat és írhat
járóbeteg-szakrendelés
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12
hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

M81, M82

EÜ70 9/a3.[413]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[414]

Parenterális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések primer prevenciója céljából alkalmazható, amennyiben az EÜ70 9a/2. pontban meghatározott oralis biszfoszfonát ellenjavallt, vagy dokumentált intolerancia vagy a kezelést hátrányosan befolyásoló egyéb tényező miatt nem folytatható - a finanszírozási eljárásrend szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[415]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegEndokrinológiaírhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegReumatológiaírhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegOrtopédia-traumatológiaírhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetOrtopédiaírhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetTraumatológiaírhat
Menopauza és osteoporózisSzülészet-nőgyógyászatírhat
járóbeteg-szakrendelés
Menopauza és osteoporózisBelgyógyászatírhat
járóbeteg-szakrendelés

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

M81, M82

EÜ70 9/a4.[416]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[417]

Az oszteoporotikus csonttörések primer prevenciója céljából alkalmazható, amennyiben az EÜ70 9a/2. vagy az EÜ70 9a/3. pontban meghatározott kezelés ellenjavallt, vagy azzal szemben dokumentált intolerancia lép fel, vagy a készítmény legalább 12 hónapon át történő alkalmazása nem volt eredményes - a finanszírozási eljárásrend szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[418]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegEndokrinológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegReumatológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegOrtopédia-traumatológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetOrtopédiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetTraumatológiajavasolhat és írhat
Menopauza és osteoporózisSzülészet-nőgyógyászatjavasolhat és írhat
járóbeteg-szakrendelés
Menopauza és osteoporózisBelgyógyászatjavasolhat és írhat
járóbeteg-szakrendelés
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12
hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

M80, M82

EÜ70 9/b1.[419]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[420]

Orális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések szekunder prevenciója céljából alkalmazható - a finanszírozási eljárásrend szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[421]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegEndokrinológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegReumatológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegOrtopédia-traumatológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetOrtopédiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetTraumatológiajavasolhat és írhat
Menopauza és osteoporózisSzülészet-nőgyógyászatjavasolhat és írhat
járóbeteg-szakrendelés
Menopauza és osteoporózisBelgyógyászatjavasolhat és írhat
járóbeteg-szakrendelés
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:
12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

M80, M82

EÜ70 9/b2.[422]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[423]

Parenterális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések szekunder prevenciója céljából alkalmazható, amennyiben az EÜ70 9b/1. pontban meghatározott oralis biszfoszfonát ellenjavallt, vagy dokumentált intolerancia vagy a kezelést hátrányosan befolyásoló egyéb tényező miatt nem folytatható - a finanszírozási eljárásrend szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[424]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegEndokrinológiaírhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegReumatológiaírhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegOrtopédia-traumatológiaírhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetOrtopédiaírhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetTraumatológiaírhat
Menopauza és osteoporózisSzülészet-nőgyógyászatírhat
járóbeteg-szakrendelés
Menopauza és osteoporózisBelgyógyászatírhat
járóbeteg-szakrendelés

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

M80, M82

EÜ70 9/b3.[425]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[426]

Az oszteoporotikus csonttörések szekunder prevenciója céljából alkalmazható, amennyiben az EÜ70 9b/1. vagy az EÜ70 9b/2. pontban meghatározott kezelés ellenjavallt, vagy azzal szemben dokumentált intolerancia lép fel, vagy a készítmény legalább 12 hónapon át történő alkalmazása nem volt eredményes - a finanszírozási eljárásrend szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[427]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegEndokrinológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegReumatológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegOrtopédia-traumatológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetOrtopédiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetTraumatológiajavasolhat és írhat
Menopauza és osteoporózisSzülészet-nőgyógyászatjavasolhat és írhat
járóbeteg-szakrendelés
Menopauza és osteoporózisBelgyógyászatjavasolhat és írhat
járóbeteg-szakrendelés
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:
12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

M80, M82

EÜ70 9/c1.[428]

EÜ70 10.[429]

EÜ70 12.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Vashiányos anaemia megelőzése vagy kezelése - erythropoetin kezelésben részesülő predializált vagy dializált vesebetegek részére

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNephrológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D638, N189

EÜ70 13.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Táplálékfelvétel és utilizáció súlyos károsodásával járó kórképek esetén orális táplálásra - beleértve a rosszindulatú betegségeket is

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:[430]

[431]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Aneszteziológia és intenzív terápiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Csecsemő- és gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Fül-orr-gégegyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Gastroenterológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Gyermeksebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Haematológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Kardiológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Klinikai onkológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Neurológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Sebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Sugártherápiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Tüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek hemato-onkológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg
gyógyintézet
Arc-, állcsont- és szájsebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/
Fekvőbeteg gyógyintézet
Geriátriajavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)[432]

C, E40H0, E41H0, E42H0, E7390, E43H0, R54H0, R6300, R6330, R6340, R64H0

EÜ70 14.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Kiterjedt ulcus cruris

- Krónikus sipoly

- Tracheostoma

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetBőrgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetÉrsebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetFül-orr-gégegyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermeksebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetUrológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

L97, Z430

EÜ70 15.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Meniere-szindróma

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetFül-orr-gégegyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülFül-orr-gégegyógyászatírhat
Megkötés nélkülNeurológiaírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

H8100

EÜ70 16.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Amyotrophias lateralsclerosis (ALS)

- Paralysis spinalis spastica

- Spasticus tetraplegia

- Sclerosis multiplex

- Stroke után (centrális izomtónus-fokozódással járó állapotokban)

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermekneurológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülGyermekneurológiaírhat
Megkötés nélkülNeurológiaírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G1140, G1220, G35H0, G8240, I6940

EÜ70 17.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Invazív pneumococcus fertőzés megelőzése, 5 éves kor alatt, a külön jogszabály alapján térítésmentesen védőoltásra jogosultakat kivéve, az immunrendszer veleszületett vagy szerzett zavara (lépbetegségek, immunhiányos állapotok, visszamaradt magzati növekedés és alultápláltság, koraszülött csecsemő, méhen belül kialakult légúti megbetegedések, a szív veleszületett rendellenességei, a tüdő hypo- és dysplasiaja, a tüdő veleszületett rendellenessége, a lép veleszületett rendellenességei) miatti kiemelten magas rizikó esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő-gyermekgyógyászatírhat
HáziorvosMegkötés nélkülírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D739, D80, D81, D82, D83, D84, D85, D86, D87, D88, D89, P05, P073, P28, Q249, Q336, Q339, Q8900

EÜ70 18.[433]

EÜ70 20.[434]

EÜ70 21.[435]

EÜ70 22.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Dializált, fehérje, elektrolit- és folyadékbevitelben korlátozott betegek részére, akik magas energiatartalmú étrendkiegészítést és fehérjepótlást igényelnek

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNephrológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

N18

EÜ70 23.[436]

EÜ70 24.[437]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Acut coronaria syndromás betegek alcsoportjai (instabil anginás diabetes mellitusos betegek; valamennyi nem ST elevációs infarctuson és ST elevációs infarctuson átesett beteg) közül mindazoknál, akiknél percutan coronaria intervenció és stent beültetés történt, és clopidogrel allergia vagy laboratóriumilag igazolt non-reszponzió vagy igazolt diabetes mellitus áll fenn vagy stent trombózist szenvedett el, egy éven keresztül.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményKardiológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I20.0-I22.9; Z95.5

Kijelölt intézmények:

[438]
VárosIntézmény neve
BalatonfüredÁllami Szívkórház
BudapestBajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
BudapestSemmelweis Egyetem
BudapestGottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestBetegápoló Irgalmas Rend Kórház
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
GyulaBékés Megyei Központi Kórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
ZalaegerszegZala Megyei Kórház
BudapestUzsoki Utcai Kórház

EÜ70 25.[439]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Krónikus hyperurikaemia kezelésére dokumentált allopurinol intolerancia vagy kontraindikáció esetén, olyan állapotokban, amikor a húgysav szövetekben történő lerakódása már bekövetkezett (beleértve tophusok és/vagy arthritis urica fennállását vagy kórelőzményét).

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg
gyógyintézet
Klinikai onkológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg
gyógyintézet
Nefrológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg
gyógyintézet
Ortopédiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg
gyógyintézet
Ortopédia és traumatológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg
gyógyintézet
Reumatológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg
gyógyintézet
Traumatológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E79; M10

EÜ70 26.[440]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[441]

Stroke és szisztémás embolizáció megelőzésére nem billentyű eredetű pitvarfibrillációban szenvedő felnőtt betegeknél,

- K-vitamin antagonista (acenocumarol és/vagy warfarin) alkalmazásának ellenjavallata esetén, vagy

- K-vitamin antagonista kezelés ellenére elszenvedett stroke vagy szisztémás embolizáció esetén, vagy

amennyiben 6 hónapot meghaladó K-vitamin antagonista kezelés során a mért INR értékek kevesebb mint 60%-a esik terápiás tartományba (INR 2 és 3 közé), a következő kockázati tényezők közül legalább kettő fennállása esetén:

- bal kamrai ejekciós frakció < 40%,

- tünetekkel járó szívelégtelenség New York Heart Association (NYHA) II. stádium,

- életkor >= 75 év,

- életkor >= 65 év, a következők valamelyikével: diabetes mellitus, koszorúér-betegség vagy hypertonia.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Kardiológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Neurológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Haematológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I 48

EÜ70 27.[442]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Vénás thromboemboliás esemény elsődleges megelőzése céljából elektív, teljes csípőízületi endoprotézis esetén maximum 30 napig, teljes térdízületi endoprotézis esetén maximum 15 napig, felnőtt korú betegek részére

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Ortopédia és traumatológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Ortopédiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Traumatológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z298

EÜ70 28.[443]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Vénás thromboembolia másodlagos megelőzésére, ha az orális K-vitamin antagonisták (acenocumarol, warfarin) ellenjavalltak

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:[444]

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetAneszteziológia és intenzív terápiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetArc-, állcsont- és szájsebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetÉrsebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetHaematológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetIdegsebészetjavasolhat és írhat
[445]
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKardiológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetMellkassebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetOrtopédiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetOrtopédia és traumatológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSzívsebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSzülészet-nőgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetTraumatológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetTüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetUrológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek hemato-onkológiajavasolhat és írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z298

EÜ70 29.[446]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[447]

6 év és 18 év közötti betegek számára, vagy legfeljebb középiskolai tanulmányaik befejezéséig, akiknél a DSM-IV kritériumai vagy a BNO-10 irányelvei alapján felállított hiperaktivitás-figyelemzavar szindróma (ADHD), illetve hiperkinetikus zavar diagnózis szerint gyógyszeres kezelésre van szükség.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Gyermek- és ifjúságpszichiátriai
járóbeteg szakrendelés
Gyermek- és
ifjúságpszichiátria
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F90

EÜ70 30.[448]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Acut coronaria szindrómás betegek (ST elevációs és nem ST elevációs infarktuson átesett betegek, instabil anginás betegek) közül mindazoknál, akik krónikus veseelégtelenségben szenvednek (kreatinin clearance <60 ml/perc).

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményKardiológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I20.0-I22.9; Z95.5

Kijelölt intézmények:

[449]
VárosIntézmény neve
BalatonfüredÁllami Szívkórház
BudapestBajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
BudapestSemmelweis Egyetem
BudapestGottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestBetegápoló Irgalmas Rend Kórház
BudapestUzsoki Utcai Kórház
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
GyulaBékés Megyei Központi Kórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató
Kórháza
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
SzolnokJász-Nagykun- Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
ZalaegerszegZala Megyei Kórház

EÜ70 31.[450]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Vashiány kezelése (anémiával vagy anélkül) olyan krónikus szívelégtelenségben szenvedő NYHA II-III stádiumú betegeknél, akiknél a bal kamrai ejekciós frakció (EF) értéke < 45%.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményKardiológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I5092, I5093

Kijelölt intézmények:

[451]
VárosIntézmény neve
BalatonfüredÁllami Szívkórház
BudapestBajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
BudapestSemmelweis Egyetem
BudapestGottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
BudapestÉszak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
BudapestBetegápoló Irgalmas Rend Kórház
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ
GyőrPetz Aladár Megyei Oktató Kórház
GyulaBékés Megyei Központi Kórház
KaposvárSomogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
KecskemétBács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SzékesfehérvárFejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
ZalaegerszegZala Megyei Kórház

EÜ70 32.[452]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

In vitro és/vagy in vivo diagnosztikával igazolt, klinikai tüneteket okozó túlérzékenység gyakran allergizáló táplálékra, gyógyszerre, rovarméregre.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézetAllergológia és klinikaijavasolhat és írhat
immunológia
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézetGyermektüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézetTüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülAllergológia és klinikaiírhat
immunológia
Megkötés nélkülGyermektüdőgyógyászatírhat
Megkötés nélkülTüdőgyógyászatírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

T78

Eü70 33.[453]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

NYHA besorolás szerint II-IV funkcionális osztályú, tünetekkel járó, csökkent ejekciós frakciójú (LVEF<40%) krónikus szívelégtelenségben szenvedő felnőttek kezelésére.

JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegKardiológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I5092, I5093, I5094

Eü70 34.[454]

Dokumentált idült vesebetegség kezelésére (eGFR-értéke ≥25 - ≤75 ml/perc/1,73 m 2, és albuminuriájuk van (3mg/mmol felett), amennyiben már a beteg angiotenzin konvertáló enzim-inhibitorral (ACEi) vagy angiotenzin-receptor-blokkolóval (ARB) történő kezelésben részesült

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegNephrológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / FekvőbetegBelgyógyászatjavasolhat és írhat
gyógyintézet
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

N18, N19

Eü 90 százalékos támogatási kategória

EÜ90 1/d.[455]

EÜ90 1/e.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[456]

- Kardiovaszkuláris betegségben (ACS, STEMI, nonSTEMI) igen nagy kardiovaszkuláris rizikó és hyperlipidaemia esetén, ha legalább 20 mg rosuvastatinnal vagy legalább 40 mg atorvastatinnal folytatott három hónapos kezelést követően laborkontroll alapján nem sikerült a kívánt célérték elérése (LDL 1,8 mmol/l, össz. Chol. 3,5 mmol/l), vagy amennyiben bizonyíthatóan sztatin intolerancia (CK emelkedés, egyértelműen sztatin terápiára visszavezethető szignifikáns májfunkció eltérés) áll fenn. Az ezetimibe hatóanyagú készítmény alkalmazása javasolt akkor is, ha bizonyított mellékhatás miatt csak kisebb adag sztatin szedése lehetséges, amely mellett nem sikerült a célérték elérése.[457]

- Bizonyítottan cerebrovaszkuláris eseményen (TIA, stroke) átesett beteg számára, igen nagy kardiovaszkuláris rizikó és hyperlipidaemia esetén, ha legalább 20 mg rosuvastatinnal vagy legalább 40 mg atorvastatinnal folytatott három hónapos kezelést követően laborkontroll alapján nem sikerült a kívánt célérték elérése (LDL 1,8 mmol/l, össz. Chol. 3,5 mmol/l), vagy amennyiben bizonyíthatóan sztatin intolerancia (CK emelkedés, egyértelműen sztatin terápiára visszavezethető szignifikáns májfunkció eltérés) áll fenn. Az ezetimibe hatóanyagú készítmény alkalmazása javasolt akkor is, ha bizonyított mellékhatás miatt csak kisebb adag sztatin szedése lehetséges, amely mellett nem sikerült a célérték elérése.[458]

- Perifériás érbetegség miatt műtéten átesett beteg számára, igen nagy kardiovaszkuláris rizikó és hyperlipidaemia esetén, ha legalább 20 mg rosuvastatinnal vagy legalább 40 mg atorvastatinnal folytatott három hónapos kezelést követően laborkontroll alapján nem sikerült a kívánt célérték elérése (LDL 1,8 mmol/l, össz. Chol. 3,5 mmol/l), vagy amennyiben bizonyíthatóan sztatin intolerancia (CK emelkedés, egyértelműen sztatin terápiára visszavezethető szignifikáns májfunkció eltérés) áll fenn. Az ezetimibe hatóanyagú készítmény alkalmazása javasolt akkor is, ha bizonyított mellékhatás miatt csak kisebb adag sztatin szedése lehetséges, amely mellett nem sikerült a célérték elérése.[459]

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKardiológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E780, E782, E784, E785

EÜ90 1/f.[460]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

A legutóbbi Magyar Kardiovaszkuláris Terápiás Konszenzus Konferencia terápiás ajánlása alapján igen nagy kardiovaszkuláris kockázatú hyperlipidaemiás, veseelégtelenségben szenvedő (30 ml/perc alatti GFR), illetve dializált beteg számára, akinél atorvastatinnal vagy simvastatinnal folytatott három hónapos kezelést követően laborkontroll alapján nem sikerült a kívánt célérték (LDL 1,8 mmol/l, össz. Chol. 3,5 mmol/l) elérése. Az ezetimibe hatóanyagot tartalmazó kombinációs készítmény alkalmazása javasolt akkor is, ha bizonyított mellékhatás miatt csak kisebb adag sztatin szedése lehetséges, amely mellett nem sikerült a célérték elérése.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetNefrológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetKardiológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E780, E782, E784, E785

EÜ90 2/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Inzulin kezelésben részesülő cukorbeteg részére ismétlődő eszméletvesztéssel járó hypoglycaemia esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:[461]

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatírhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő- ésírhat
gyermekgyógyászat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetEndokrinológiaírhat
Diabetológiai szakellátóhelyBelgyógyászatírhat
Diabetológiai szakellátóhelyCsecsemő- ésírhat
gyermekgyógyászat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E10, E11, E12

EÜ90 2/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Felnőtt cukorbeteg részére, fájdalmas neuropathiában

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:[462]

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetEndokrinológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológiajavasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhelyBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhelyCsecsemő- ésjavasolhat és írhat
gyermekgyógyászat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E104, E114, E124, G590, G632

EÜ90 3/a.[463]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Asthma bronchiale kezelésére a finanszírozási eljárásrendek alapján.[464]

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés /Allergológia és klinikai immunológiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés /Csecsemő-gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés /Gyermektüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés /Tüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülAllergológia és klinikai immunológiaírhat
Megkötés nélkülCsecsemő-gyermekgyógyászatírhat
Megkötés nélkülGyermektüdőgyógyászatírhat
Megkötés nélkülTüdőgyógyászatírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

J45

EÜ90 3/a1.[465]

EÜ90 3/a2.[466]

EÜ90 3/a3.[467]

EÜ90 3/a4.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[468]

- Gyermekkori asthma bronchiale kezelésére (14 éves korig, az életkorra vonatkozó rendelési előírások szigorú figyelembevételével) a finanszírozási eljárásrend alapján[469]

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülAllergológia és klinikai immunológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetAllergológia és klinikai immunológiajavasolhat és írhat
Megkötés nélkülGyermektüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermektüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

J45

EÜ90 3/b.[470]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) esetén a finanszírozási eljárásrend alapján[471]

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés /Gyermektüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés /Tüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülGyermektüdőgyógyászatírhat
Megkötés nélkülTüdőgyógyászatírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

J44

EÜ90 3/b1.[472]

EÜ90 3/b2.[473]

EÜ90 3/b3.[474]

EÜ90 4/a.[475]

EÜ90 4/a1.[476]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Közepes thromboemboliás kockázattal járó állapot esetén a vénás thromboemboliás esemény elsődleges megelőzésére a kórházi terápia folytatásaként, profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[477]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Fekvőbeteg gyógyintézetAneszteziológia és intenzív terápiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetArc-, állcsont- és szájsebészetjavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetHematológiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetIdegsebészetjavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetKardiológiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetIdegsebészetjavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetOrtopédiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetOrtopédia és traumatológiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetSebészetjavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetSzülészet-nőgyógyászatjavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetTraumatológiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetTüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetUrológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek hemato-onkológiajavasolhat és írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z298, D689

EÜ90 4/a2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Közepes thromboemboliás kockázattal járó, kórházi bentfekvést nem igénylő trauma esetén a vénás thromboemboliás esemény elsődleges megelőzésére profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére, de maximum 10 napig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelésOrtopédiaírhat
Járóbeteg szakrendelésOrtopédia és traumatológiaírhat
Járóbeteg szakrendelésTraumatológiaírhat
Járóbeteg szakrendelésSebészetírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z298

EÜ90 4/b.[478]

EÜ90 4/b1.[479]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[480]

- Nagy és az igen nagy thromboemboliás kockázattal járó állapot esetén a vénás thromboemboliás esemény elsődleges megelőzésére a kórházi terápia folytatásaként, profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére

- Thromboemboliás szövődményekhez vezető veleszületett vagy szerzett, dokumentált thrombophilia halmozott kockázattal járó eseteiben, profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére

- Vénás thromboembolia másodlagos megelőzésére, amennyiben az orális K-vitamin antagonisták (acenocumarol, warfarin) ellenjavalltak

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[481]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Aneszteziológia és intenzív
Fekvőbeteg gyógyintézetterápiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetArc-, állcsont- és szájsebészetjavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetHematológiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetIdegsebészetjavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetKardiológiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetOrtopédiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetOrtopédia és traumatológiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetSebészetjavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetSzülészet-nőgyógyászatjavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetTraumatológiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetTüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetUrológiajavasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek hemato-onkológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z298, D689

EÜ90 4/b2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Nagy és az igen nagy thromboemboliás kockázattal járó, kórházi bentfekvést nem igénylő trauma esetén a vénás thromboemboliás esemény elsődleges megelőzésére profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére, de maximum három hónapig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelésOrtopédiaírhat
Járóbeteg szakrendelésOrtopédia és traumatológiaírhat
Járóbeteg szakrendelésTraumatológiaírhat
Járóbeteg szakrendelésSebészetírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z298

EÜ90 4/c.[482]

EÜ90 4/c1.[483]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- A kialakult vénás thrombózis, illetve tüdőembolia kezelésére - az adott készítmény alkalmazási előírása szerinti terápiás dózisban és időtartamban - az orális antikoaguláns kezelésre való átállásig

- Vénás thromboembolia másodlagos megelőzésére, amennyiben az orális K-vitamin antagonisták (acenocumarol, warfarin) ellenjavalltak

- Thromboemboliás szövődményekhez vezető veleszületett vagy szerzett, dokumentált thrombophilia halmozott kockázattal járó eseteiben, profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:[484]

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegAneszteziológia- és intenzív terápiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegArc-, állcsont- és szájsebészetjavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegBelgyógyászatjavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegÉrsebészetjavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegHematológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegIdegsebészetjavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegKardiológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegKlinikai onkológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegMellkassebészetjavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegNeurológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegOrtopédiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegOrtopédia és traumatológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegSebészetjavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegSzívsebészetjavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegSzülészet-nőgyógyászatjavasolhat és írhat
gyógyintézet
[485]
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegTraumatológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegTüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegUrológiajavasolhat és írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek hemato-onkológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D689, I269, I829, Z298[486]

EÜ90 4/d.[487]

EÜ90 4/e.[488]

EÜ90 4/f.[489]

EÜ90 5/a1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Epilepszia

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermekneurológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülGyermekneurológiaírhat
Megkötés nélkülNeurológiaírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G409

EÜ90 5/a2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Epilepszia, az 5/a1. pontban felsorolt szerekre dokumentált rezisztencia esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermekneurológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülGyermekneurológiaírhat
Megkötés nélkülNeurológiaírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G409

EÜ90 5/a3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Epilepszia, az 5/a1- 5/a2. pontokban felsorolt szerekre dokumentált rezisztencia esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermekneurológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológia javasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G409

EÜ90 5/b1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Lennox-Gastaut szindróma, maximum hat hónapig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermekneurológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G404

EÜ90 5/b2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Lennox-Gastaut szindróma - valproatra, lamotriginre, topiramatra vagy ezek kombinációjára dokumentált rezisztencia esetén - egy évig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermekneurológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G404

EÜ90 6/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[490]

Parkinson-kór és Parkinson-szindróma (másodlagos parkinsonismus) kezelésére - a finanszírozási eljárásrend szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülNeurológiaírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G20, G219

EÜ90 6/b.[491]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[492]

Parkinson-kór esetén, az alkalmazási előírásban szereplő monoterápiában, illetve L-DOPA és selegilinnel, illetve amantadinnal való kombinált kezelésben kiegészítő kezelésként is, ha súlyos motoros fluktuáció jelentkezik - a finanszírozási eljárásrend szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegNeurológia javasolhat és írhat
gyógyintézet
HáziorvosMegkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G20

EÜ90 6/c.[493]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[494]

Parkinson-kórban kialakuló motoros fluktuáció minden esetében - a finanszírozási eljárásrend szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/ FekvőbetegNeurológia javasolhat és írhat
gyógyintézet
HáziorvosMegkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G20

EÜ90 7/a1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Hangulatzavarok, neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek, valamint bulimia nervosa diagnózisa esetén, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[495]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek- és ifjúsági pszichiátriajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetPszichiátriajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülGyermek- és ifjúsági pszichiátriajavasolhat és írhat
Megkötés nélkülPszichiátriajavasolhat és írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F063, F204, F251, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47, F48, F502, F503

EÜ90 7/a2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Hangulatzavarok, neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek, valamint bulimia nervosa diagnózisa esetén, a 7/a1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[496]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetPszichiátriajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülPszichiátriajavasolhat és írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F063, F204, F251, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47, F48, F502, F503

EÜ90 7/a3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[497]

- Hangulatzavarok, neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek, valamint bulimia nervosa diagnózisa esetén, a 7/a2. pontban felsorolt szerek közül legalább két különböző hatóanyagú gyógyszerre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:[498]

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetPszichiátriajavasolhat és írhat
Megkötés nélkülPszichiátriajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F063, F204, F251, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47, F48, F502, F503

EÜ90 7/b1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Bipoláris affektív zavar és szkizoaffektív zavar, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülPszichiátriajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F25, F30, F31

EÜ90 7/b2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Bipoláris affektív zavar és szkizoaffektív zavar, a 7/b1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy azt nem toleráló beteg részére, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetPszichiátriajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülPszichiátriaírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F25, F30, F31

EÜ90 7/b3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Bipoláris affektív zavar és szkizoaffektív zavar, a 7/b1. és 7/b2. pontokban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy azt nem toleráló beteg részére, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetPszichiátriajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülPszichiátriaírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F25, F30, F31

EÜ90 7/c.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Tic zavar

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek- és ifjúsági pszichiátriajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetPszichiátriajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F952

EÜ90 8.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő neurológiai javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G

EÜ90 10.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[499]

- Koleszterin-epekövek oldása az epehólyagban.

- Primer biliaris cirrhosis tüneti kezelése, amennyiben dekompenzált májcirrózis nem áll fenn.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGastroenterológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek gasztroenterológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

K743, K80[500]

EÜ90 11/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Colitis ulcerosa

- Crohn-betegség

- Rheumatoid arthritis

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGastroenterológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek gasztroenterológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetReumatológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülGastroenterológiaírhat
Megkötés nélkülGyermek gasztroenterológiaírhat
Megkötés nélkülReumatológiaírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

K509, K519, M05, M060, M0610, M0680, M069, M0800, M082, M083, M084

EÜ90 11/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Colitis ulcerosa, salazopyrin intolerancia, illetve jelentős szisztémás szteroid mellékhatás esetén az életkorra vonatkozó indikációs megkötések és az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével

- Crohn-betegség, salazopyrin intolerancia, illetve jelentős szisztémás szteroid mellékhatás esetén az életkorra vonatkozó indikációs megkötések és az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGastroenterológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek gasztroenterológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülGastroenterológiaírhat
Megkötés nélkülGyermek gasztroenterológiaírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

K5090, K519

EÜ90 12.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- A szervtranszplantált vagy más patogenetikus ok miatt immunszupprimált beteg vírus és gombafertőzése esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetMegkötés nélküljavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D849

EÜ90 13.[501]

EÜ90 14/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Dokumentált aktív rheumatoid arthritis egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével

- Dokumentált arthropathia psoriatica, egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével

- Dokumentált psoriasis, egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével

- Dokumentált atopiás dermatitis, egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével

- Dokumentált Bechet-kór syndroma, egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével

- Dokumentált aktív endogén uveitis egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével

- Dokumentált aktív juvenilis idiopathias arthritis esetében az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével[502]

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülAllergológia és klinikai immunológiaírhat
Megkötés nélkülBőrgyógyászatírhat
Megkötés nélkülReumatológiaírhat
Megkötés nélkülSzemészetírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)[503]

H441, L209, L4050, L409, M059, M0690, M0800, M352

EÜ90 15.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Tehéntejfehérjével szemben vagy kizárólagos anyatejes táplálás esetén anyai diéta ellenére fennálló súlyos allergia - súlyos növekedésbeli elmaradás, fehérjevesztéses enteropathia, véres széklet, szövettannal igazolt enteropathia, súlyos ulceratív colitis, súlyos atópiás dermatitis (10 pont feletti SCORAD), akut gégeödéma vagy bronchiális obstrukció nehézlégzéssel, 1 éves korig

- Rövidbél szindróma, 1 éves korig

- Extensíven hidrolizált tápszerrel szembeni intolerancia (tünetek perzisztálása vagy súlyosbodás) esetén, 1 éves korig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek gasztroenterológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermeksebészetjavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D5090, E4300, J3840, J4500, J9890, K522, L2094, R1100, R1950, R6281, T7830

EÜ90 16.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Endometriosis fibrocystica

- Herediter angiooedema

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetAllergológia és klinikai immunológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetBőrgyógyászatírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSzülészet-nőgyógyászatírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D841, N809

EÜ90 17.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- T3-hyperthyreosis esetében, hyperthyreotikus terhes és szoptató anyáknak, valamint thiamazollal (Metothyrin) szemben kialakult dokumentált intolerancia esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetEndokrinológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E059

EÜ90 18.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Hypadrenia

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetEndokrinológia javasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E271, E272, E273, E274

EÜ90 19.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Hormonális szint vizsgálatával dokumentált hypogonadizmus súlyos eseteiben, az életkorból adódó csökkent tesztoszteron-képzést kivéve

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetAndrológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetEndokrinológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetUrológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E230, E291

EÜ90 20/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Szisztémás lupus erythematosus

- Lupus erythematosus

- Autoimmun krónikus aktív hepatitis

- Lupoid hepatitis

- Autoimmun hemolitikus anémia

- Idiopáthiás trombocytopéniás purpura

- Reumás láz

- Nem gennyes thyroiditis

- Crohn-betegség

- Colitis ulcerosa

- Gluténszenzitív enteropathia

- Rheumatoid arthritis más szervek, illetve szervrendszerek érintettsége esetén is

- Fiatalkori ízületi gyulladás

- Szisztémás sclerosis

- Dermatomyositis

- Polymyositis

- Myasthenia gravis

- Polymyalgia rheumatica

- Spondylitis ankylopoetica

- Polyarteritis nodosa

- Kawasaki szindróma

- Psoriasis beleértve arthropathiás formáját is

- Pemphigus

- Dermatitis herpetiformis Duhring

- Hypertrophiás lichen ruber planus

- Necrobiosis lipoidica

- Sjörgen szindróma nyálmirigy duzzanatos és extraglanduláris tünetekkel járó formái

- Kevert kötőszöveti betegség

- Wegener-gramulomatosis

- Mikroszkópos polyangiitis

- Churg-Strauss szindróma

- Takayasu-arteritis

- Kevert cryoglobulinaemia

- Nem-differenciált autoimmun betegség

az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetIlletékes szakorvosjavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D5900, D6930, D8910, E0610, E0630, G7000, I00H0, K509, K519, K7320, K7321, K9001, L1000, L1010, L1040, L1300, L4300, L9210, L93, M05, M060, M0610, M0680, M069, M0800, M081, M082, M083, M084, M3000, M3010, M3020, M3030, M32, M3300, M3130, M3140, M3310, M3320, M34, M3500, M3501, M3511, M3512, M3530, M45H0

EÜ90 21.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- A kórelőzményben szereplő, dokumentált darázs-, méhméreg vagy fűkeverék allergia okozta generalizált anaphylaxiás reakció esetén, intenzív osztályos háttérrel rendelkező intézetben

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetAllergológia és klinikai immunológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetBőrgyógyászatírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő-gyermekgyógyászatírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetFül-orr-gégegyógyászatírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermektüdőgyógyászatírhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetTüdőgyógyászatírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

T783

EÜ90 22/a.[504]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Nyílt-zugú glaukoma egyéb terápiára rezisztens dokumentált esetei

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSzemészetjavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülSzemészetírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

H4010

EÜ 90 22/b.[505]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Nyílt-zugú glaukoma kezelésére olyan betegek részére, akiknél a 22/a. pontban felsorolt gyógyszerekkel szemben orvosilag dokumentált konzerválószer intolerancia áll fenn.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet
Szemészetjavasolhat és írhat
Megkötés nélkülSzemészetírhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

H4010

EÜ90 23.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Dializált vesebetegek uraemiás osteodystrophiája

- Krónikus veseelégtelenséget kísérő osteopathia

- Tubularis osteopathiák

- D-vitamin-rezisztens osteomalacia

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNephrológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
Megkötés nélkülNephrológiaírhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

N2500

EÜ90 24/a1.[506]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Tehéntejfehérje iránti túlérzékenység, 0-12 hónapos életkorban

- Tehéntej és szójafehérje iránti együttes túlérzékenység, 0-1 éves életkorban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő- ésírhat
gyermekgyógyászat
HáziorvosMegkötés nélkülírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

K5220

EÜ90 24/a2.[507]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Tehéntej és szójafehérje iránti együttes túlérzékenység, 1-6 éves életkorban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő- ésjavasolhat és írhat
gyermekgyógyászat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

K5220

EÜ90 24/b1.[508]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Tehéntejfehérje iránti túlérzékenység, 6 hónapos és 1 éves életkor között

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő- ésírhat
gyermekgyógyászat
HáziorvosMegkötés nélkülírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

K5220

EÜ90 24/b2.[509]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Tehéntejfehérje iránti túlérzékenység, 12 hónapos és 6 éves életkor között

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő- ésjavasolhat és írhat
gyermekgyógyászat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

K5220

EÜ90 24/c1.[510]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Tartós lactose intolerantia, 0-1 éves életkorban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő- ésírhat
gyermekgyógyászat
HáziorvosMegkötés nélkülírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E7390

EÜ90 24/c2.[511]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Tartós lactose intolerantia, 1-6 éves életkorban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/
Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő- ésjavasolhat és írhat
gyermekgyógyászat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E7390

EÜ90 25.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Degeneratív nagyízületi, illetve gerincbetegségek súlyos, más szerekkel nem befolyásolható fájdalmának kezelésére

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[512]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetIdegsebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetOrtopédia-traumatológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetOrtopédiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetTraumatológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetReumatológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

M169, M179, M1990, M47, M48, M5100, M5110, M5440

EÜ90 26.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[513]

Táplálékfelvétel és utilizáció súlyos károsodásával járó kórképek esetén - beleértve a rosszindulatú betegségeket is - szonda táplálásra

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:[514]

[515]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetAneszteziológia és intenzív terápiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő- és gyermekgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetFül-orr-gégegyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGastroenterológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermeksebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetHaematológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKlinikai onkológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetKardiológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetNeurológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSebészetjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSugártherápiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetTüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/
Fekvőbeteg gyógyintézet
Geriátriajavaslatra írhat
Járóbeteg szakrendelés/
Fekvőbeteg gyógyintézet
Arc-, állcsont- és szájsebészetjavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C, E40H0, E41H0, E42H0, E43H0, R54H0, R6300, R6330, R6340, R64H0

EÜ90 27.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Cisztás fibrózis (mucoviscidosis)

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGastroenterológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermek gasztroenterológiajavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetGyermektüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetTüdőgyógyászatjavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E8400, E8410, E8480, E8490

EÜ90 28.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Microsporia capitis

- Trichophytia profunda

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkülBőrgyógyászatírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

B3500

EÜ90. 29.[516]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[517]

Oszteoporotikus törések szekunder prevenciója céljából alkalmazható humán rekombináns parathormon - a finanszírozási eljárásrend szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[518]
MUNKAHELY:JOGOSULTSÁG:SZAKKÉPESÍTÉS:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetEndokrinológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetReumatológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetOrtopédia-traumatológiaírhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetOrtopédiaírhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetTraumatológiaírhat
Menopauza és osterporózis járóbeteg szakrendelésBelgyógyászatírhat
Menopauza és osterporózis járóbeteg szakrendelésSzülészet-nőgyógyászatírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

M80, M82

EÜ90 30.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Humán előkevert inzulinkezelés alatt álló cukorbeteg részére kétszeri, vagy intenzív mix terápia (IMT) részeként háromszori adagolás formájában, amennyiben a posztprandiális vércukorszint dokumentáltan többszöri mérés alkalmával meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy dokumentáltan gyakori, tüneteket okozó hypoglikaemia jelentkezik, illetve az intenzifikált inzulinkezelés (bázis/bólus, ICT) nem preferált

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:[519]

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetCsecsemő- ésjavasolhat és írhat
gyermekgyógyászat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetEndokrinológiajavasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhelyBelgyógyászatjavasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhelyCsecsemő- ésjavasolhat és írhat
gyermekgyógyászat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E10, E11, E12

EÜ90 31.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Akut myocardialis infarctust követő teljes medikáció (ACE-gátló, béta-receptor blokkoló, diuretikum, nitrát) ellenére fennálló szimptómás szívelégtelenség (NYHA III-IV., LVEF <40%) kiegészítő terápiájaként

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

[520]
MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Kardiológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I2380

EÜ90 32.[521]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Tüneti szerekkel nem befolyásolható, szövettanilag igazolt kollagén colitisben, napi 9 mg-s adagban 8 hétig, hisztológiai vizsgálattal igazolt remisszió esetén a kezelés tovább folytatható tünetektől függően lehetőleg csökkentett adagban (3-6 mg/nap)

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MunkahelySzakképesítésJogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézetGastroenterológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): K529

EÜ90 33.[522]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[523]

Közepesen súlyos/súlyos tünetekkel járó méhfibrómák időszakos kezelésére olyan menopauzát el nem ért felnőtt nők esetében, akik számára a méhfibróma embolizációja és/vagy a műtéti kezelési lehetőségek nem megfelelőek, vagy azok kudarcot vallottak.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/
Fekvőbeteg gyógyintézetSzülészet-nőgyógyászatírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D25

EÜ90 34.[524]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- ECHO ultrahang vizsgálattal bizonyított szisztolés diszfunkcióval társuló, NYHA II-IV stádiumú, krónikus szívelégtelenségben szenvedő olyan betegeknél, akiknek sinus ritmusuk van, és akiknek a szívfrekvenciája ≥75/perc, béta-blokkolót is magába foglaló standardkezelés mellett, vagy olyan esetekben, amikor a béta-blokkolók alkalmazása ellenjavallt vagy a beteg nem tolerálja azt

- Invazív vagy non-invazív módszerekkel igazolt krónikus stabil angina pectoris tüneti kezelésére sinus ritmusban, ha kombinált antianginás kezelés ellenére tachycardia okozta recurrens angina fennáll béta-blokkolót is magába foglaló standardkezelés mellett, vagy olyan esetekben, amikor a béta-blokkolók alkalmazása ellenjavallt vagy a beteg nem tolerálja azt

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg
gyógyintézet
Kardiológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I5092, I5093, I5094, I2080

EÜ90 35.[525]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Szövettanilag és/vagy laparoszkóppal igazolt endometriosis

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELYSZAKKÉPESÍTÉSJOGOSULTSÁG
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézetSzülészet-nőgyógyászatírhat
ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
N809

EÜ90 36.[526]

Eü 90 37.[527]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Az alkalmazási előírás szerinti csökkent balkamra-funkcióval rendelkező szívelégtelenségben szenvedő beteg, aki tolerálja a mineralokortikoid-receptor-antagonista kezelést, de gynaecomastia vagy emlőfájdalom mellékhatás miatt nem tolerálja a spironolakton-kezelést (a fájdalomskálán elért pontszám dokumentáltan 4 vagy a feletti; hétköznapi életvitelét jelentősen megnehezíti), illetve a fizikális vizsgálattal az emlő megnagyobbodása (>4 cm), érzékenysége tapasztalható.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg
gyógyintézet
Kardiológiaírhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I5092

Eü 90 38.[528]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Olyan NYHA besorolás szerint II-es, vagy III-as stádiumú, tünetekkel járó, csökkent ejekciós frakciójú (LVEF<35%,) krónikus szívelégtelenségben szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik korábban progresszív szívelégtelenség miatt rehospitalizációra kerültek, azaz legalább kétszer kórházi kezelésben részesültek, és akiknek az állapota legalább egy éven keresztül tartó, maximálisan tolerálható ACE-gátló (ACE gátló intolerancia esetén ARB) és béta-blokkoló kezelés, illetve amennyiben nem ellenjavallt, mineralokortikoid receptor antagonista kezelés ellenére nem javult.

További kezelési feltételek:

- Szisztolés vérnyomás >100 Hgmm

- eGFR>30ml/perc

- se K < 5,2 mmol/L

- Örökletes vagy idiopátiás angio-ödéma nem lehet a kórelőzményben

- Súlyosan károsodott májműködés; biliaris cirrózis és kolesztázis kizáró feltételek

- N-terminális pro-BNP [NT-proBNP] > 600 pg/mL - vagy NT-proBNP ≥ 400 pg/ml, ha a beteg 12 hónapon belül szívelégtelenség miatt hospitalizálva volt

JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
II és III. progresszivitási szintű Fekvőbeteg
gyógyintézet
Kardiológiajavasolhat és írhat
HáziorvosMegkötés nélküljavaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I5092, I5093

EÜ 90 39.[529]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Közepesen súlyos vagy súlyos tünetekkel járó méhfibrómák kezelésére fogamzóképes korú felnőtt nők esetén.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG
Járóbeteg szakrendelés/
Fekvőbeteg gyógyintézet
Szülészet-nőgyógyászatírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D25

Eü90 40.[530]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Súlyos szemszárazság kezelésére, ha az eddig rendelkezésre álló kezelési lehetőségek dokumentáltan nem vezettek javuláshoz, és a következők együttesen fennállnak: Schirmer teszt <5,0mm, a cornea fluorescein festődése (CFS) ≥3 (Oxford séma szerint), és a Szemfelszíni Betegség Kérdőívre (OSDI) adott pontszám ≥33. Súlyos szubjektív panaszok esetén, enyhébb klinikai tünetek mellett is alkalmazható immunológiailag igazolt autoimmun megbetegedések esetén. A kezelés során a fenti vizsgálati paramétereket (Schirmer teszt, cornea festődés, Szemfelszíni Betegség Kérdőív) 6 havonta ellenőrizni szükséges a hatás, illetve a javulás megállapítása érdekében.

JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézménySzemészetírhat

Kijelölt intézmények:

VárosIntézmény neve
BudapestSemmelweis Egyetem
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ
PécsPécsi Tudományegyetem
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SzombathelyMarkusovszky Egyetemi Oktatókórház
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

H1930, L1290, M0690, M3290, M3490, M3509, T8650

4. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez[531]

A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet alapján beszerezhető hatóanyagok és a betegségcsoportok[532]

Az alábbi indikációs területeken beszerezhető hatóanyagok köre:[533]

1. A veleszületett vérzékenység kezelésére:[534]

1.1) antithrombin III. koncentrátum,

1.2) hazai plazmából előállított nagytisztaságú VIII. faktor koncentrátum,

1.3) részben hazai plazmából előállításra kerülő, külföldön feldolgozott nagytisztaságú VIII. faktor koncentrátum, ITI kezelésre alkalmas von Willebrand faktor tartalommal,

1.4) külföldi plazmából előállításra kerülő, haemophilia A kezelésére szolgáló nagytisztaságú VIII. faktor koncentrátum, ITI kezelésre alkalmas von Willebrand faktor tartalommal,

1.5) külföldi plazmából előállításra kerülő, hemophilia A kezelésére szolgáló nagytisztaságú nem albuminnal stabilizált VIII. faktor koncentrátum,

1.6) recombináns technológiával előállított 2. generációs VIII. faktor koncentrátum,

1.7) recombináns technológiával előállított 3. generációs teljes molekulaméretű VIII. faktor koncentrátum,

1.8) nagy von Willebrand faktor tartalmú nagytisztaságú, plazma eredetű VIII. faktor koncentrátum, amely mérsékelt súlyosságú von Willebrand betegség, haemophilia A, immuntolerancia indukciós kezelésére alkalmas,

1.9) von Willebrand betegség kezelésére szolgáló, nagy von Willebrand faktor tartalmú plazma eredetű von Willebrand faktor/VIII. faktor készítmény,

1.10) von Willebrand betegség kezelésére szolgáló, kiegyensúlyozott von Willebrand/VIII. faktor tartalmú plazma eredetű von Willebrand faktor/VIII. faktor készítmény,

1.11) eptacog alfa (aktivált) (rekombináns aktivált VII. koagulációs faktor),

1.12) aktivált prothrombin komplex koncentrátum (VIII. koagulációs faktor inhibitor "bypassing" aktivitású készítmény),

1.13) hazai plazmából előállított nagytisztaságú plazma eredetű IX. faktor készítmény,

1.14) nagytisztaságú import IX. faktor készítmény,

1.15) prothrombin komplex koncentrátum ismert VIIF aktivitással,

1.16) szöveti ragasztóanyagok (humán kétkomponensű fibrin fehérjeragasztó koncentrátum),

1.17) fibrinogén koncentrátum (I koagulációs faktor),

1.18) recombináns technológiával előállított 3. generációs B-domain-depletált VIII. faktor koncentrátum,

1.19) recombináns technológiával előállított 1. generációs VIII. faktor koncentrátum,

1.20) recombináns technológiával előállított 3. generációs B-domain rövidített, teljesen tirozin-szulfatált VIII. faktor koncentrátum, korábban már kezelt, ún. PTP betegek részére,

1.21) recombináns technológiával humán sejtvonalon előállított természetes, kémiai módosítás nélküli 4. generációs B-domain rövidített VIII. faktor koncentrátum.

1.22) rekombináns technológiával, humán sejtvonalon előállított, 4. generációs, elnyújtott felezési idejű VIII. faktor koncentrátum, Fc fúziós fehérje,

1.23) rekombináns technológiával, humán sejtvonalon előállított, elnyújtott felezési-idejű IX. faktor koncentrátum, Fc fúziós fehérje.

1.24) emicizumab (FVIII elleni inhibitorral rendelkező betegek kezelésére szolgáló monoklonális antitest).

1.25) Rekombináns technológiával előállított, rövidített B doménnel, magas von Willebrand faktor affinitással rendelkező, kovalens kötéssel kapcsolt, egyláncú, igazolt fél élettartam-előnnyel rendelkező, 3. generációs VIII-as faktor koncentrátum.

1.26) Helyspecifikusan glikopegilált, elnyújtott félélettartamú, 3. generációs rekombináns IX. faktor készítmény

1.27) Helyspecifikusan, 60 kDa molekulatömegű polietilén-glikol oldallánc kovalens kötésével módosított, elnyújtott félélet-idejű harmadik generációs, rekombináns VIII. faktor készítmény

1.28) Albuminnal kovalensen kapcsolt elnyújtott féléletidejű FIX koncentrátum[535]

2. Krónikus aktív hepatitis C kezelésére (a finanszírozási eljárásrend alapján):[536]

2.1) boceprevir,

2.2) daclatasvir,

2.3) interferon alfa természetes,

2.4) interferon alfa-2a,

2.5) interferon alfa-2b,

2.6) peginterferon alfa-2a,

2.7) peginterferon alfa-2b,

2.8) ribavirin,

2.9) simeprevir,

2.10) sofosbuvir,

2.11) telaprevir,

2.12) dasabuvir,

2.13) ombitasvir/paritaprevir/ritonavir,

2.14) ledipasvir/sofosbuvir,

2.15) elbasvir/grazoprevir,

2.16) sofosbuvir/velpatasvir.

2.17) glecaprevir- pibrentasvir

2.18) sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir

5. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez[537]

A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásának elbírálása során alkalmazandó számítási módszerek

Terápiás fix elven működő támogatás feltételei és számítási módszerei:

1.1. A támogatásban részesülő gyógyszerek esetében a támogatás értékét a gyógyszernek csak a tárgyévre nyilvánosságra hozott WHO DDD - kizárólag ennek hiányában a forgalomba hozatalt engedélyező hatóság (OGYÉI) alkalmazási előiratában lévő átlagos napi fenntartó adag - alapján, a bruttó fogyasztói árból számolt napi terápiás költségéből adódó támogatási összeg képezi az alábbiak szerint:[538]

a) A csoport gyógyszereit a bruttó fogyasztó áron számolt napi terápiás költség (a továbbiakban: NTK) szerint növekvő ársorrendbe kell állítani. Egyidejűleg az egyes készítmények - a csoport napi terápiás adagok száma (DOT) alapján megállapított - forgalmát is fel kell tüntetni. Azok a legkedvezőbb napi terápiás költségű gyógyszerek képezik az átlagszámítás alapját, melyek összesen minimum 40%-ig terjedő, DOT alapján számított forgalmi részesedést értek el a Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése szerint megindult fixesítési eljárás kezdőnapját megelőző hét hónapot vizsgálva - ide nem értve a fixesítési eljárás kezdőnapját közvetlenül megelőző hónapot - az adott terápiás csoportban. Ezen készítmények bruttó fogyasztói árából képzett napi terápiás költségeinek egyszerű számtani átlaga (a továbbiakban: NTKÁ) kerül meghatározásra. Ennek (NTKÁ) a csoportban elérhető támogatási arányszámmal (T%) képzett szorzata adja a csoport gyógyszerei egy napi terápiára adható támogatási értékét (a továbbiakban: NTKÁT).[539]

b) Az átlagos támogatási érték számításakor figyelembe vett készítményektől eltérő hatáserősségű készítmények alcsoportot képeznek, amennyiben ennek az egészségügyi szakmai kollégium által meghatározott különleges szakmai indoka van.[540]

c) A hatóanyag alapú fix csoportba sorolt készítmények támogatása a hatóanyag fix csoportban kialakult referencia árszint alapján kerül meghatározásra, azonban a terápiás fix elven működő csoportok referencia árszintjének meghatározásakor - amennyiben a terápiás csoportban szereplő hatóanyagok tekintetében hatóanyag alapú fix csoport már kialakításra került - e csoport referencia árát a hatóanyag alapú fix csoport adott jogcím szerinti forgalmával együtt kell beszámítani.[541]

1.2. Az NTKÁ számítása során

a) nem vehetők figyelembe azok a készítmények, melyek adott kiszerelése a gyógyszer alkalmazási előiratában meghatározott terápiához szükséges gyógyszermennyiséghez nem alkalmazkodik (kúraszerű alkalmazás esetén a kúra előírt időtartamához és a kúra alatt adható hatóanyag-mennyiséghez),

b)[542]

c) nem képezi NTKÁ számítás alapját az a gyógyszer, amely nyilvántartásból való törlés alatt áll,[543]

d) nem támogatott készítmények nem szerepelhetnek az NTKÁ meghatározásában,

e) a forgalomban lévő készítmények közül az átlag számításnál azokat a készítményeket kell figyelembe venni, melyeknek a csoporton belüli forgalmi részesedése a Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése szerint megindult fixesítési eljárás kezdőnapját megelőző hét hónapot vizsgálva - ide nem értve a fixesítési eljárás kezdőnapját közvetlenül megelőző hónapot - két egymást követő hónapban a DOT tekintetében az 1%-ot elérte az adott jogcímen.[544]

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez[545]

[546]
I. NORMÁL ELJÁRÁS
Képviselő cég neve, címe: .........................................................................................................................................
Ügyintéző neve, elérhetősége: ...................................................................................................................................
Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.): ..............................................................................................................
Kérelem gyógyszer társadalombiztosítási támogatására
1. Gyógyszer megnevezése, kiszerelése a forgalomba hozatali engedély szerint: .......................................................
2. Gyógyszerre vonatkozó adatok: ............................................................................................................................
2.1. Nemzetközi szabad név (hatóanyag neve a törzskönyv szerint): ........................................................................
2.2. Gyógyszer besorolása (World Health Organization/Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) ötszintű, hétjegyű ATC besorolás): ...........................................................................................................................
2.3. Hatáserősség (hatóanyag mennyisége egy kiszerelési egységben): .....................................................................
2.4. Gyógyszer kiszerelési forma (külön feltüntetve a gyógyszerformát és a csomagolást): ......................................
2.5. Kiadhatóság (a megfelelő jelölendő):
V
VN
2.6. Törzskönyvezés időpontja, száma: .....................................................................................................................
2.7. A készítmény EAN kódja: ..................................................................................................................................
2.8. Gyártó cég megnevezése (cím): ...........................................................................................................................
2.9. Forgalomba hozatali engedély jogosultja (ország, cím): .......................................................................................
2.10. Kért termelői, illetve import beszerzési ár (Ft): .................................................................................................
2.11. Kért támogatási kategória:
2.11.1. kiemelt, indikációhoz kötött támogatás
2.11.1.1. meglévő támogatott indikáció, egészségügyi rendelkezés megjelölése,
2.11.1.2. létesítésre javasolt indikáció;
2.11.2. emelt indikációhoz kötött támogatás
2.11.2.1. meglévő támogatott indikáció, egészségügyi rendelkezés megjelölése,
2.11.2.2. létesítésre javasolt indikáció;
2.11.3. átlagon felüli támogatás;
2.11.4. átlagos támogatás;
2.11.5. átlag alatti támogatás;
2.11.6. támogatási érték nélkül
2.11.6.1. a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (8) bekezdés a) pontja szerint kizárólag
egészségügyi szolgáltatók számára rendelhető, kiadható gyógyszerek,
2.11.6.2. az R. 4. § (8) bekezdés b) pontja szerint azon gyógyszerek, amelyeket a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő támogatási érték nélkül fogad be;
2.11.7. közbeszerzés útján beszerzett gyógyszerek esetén
2.11.7.1. különkeretes gyógyszerek körébe,
2.11.7.2. speciális támogatási technika megjelölésével, tételes elszámolás alá.
2.12. A kérelem
2.12.1. új gyógyszerformára és új beviteli formára;
2.12.2. új indikációra;
2.12.3. új hatóanyagra;
2.12.4. új kombinációra, ha az összetételben szereplő valamely hatóanyag nem támogatott;
2.12.5. áremelésre;
2.12.6. támogatási kategória változására;
2.12.7. már támogatott hatóanyag új - nem egyenértékű - gyógyszerére;
2.12.8. jelentős terápiás előnnyel rendelkező készítményre, magasabb áron történő befogadásra és a támogatás
megállapítására
érkezett.
2.13. A kérelmezett indikáció megnevezése: ........................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2.14. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 29. § (3) bekezdés a)-f) és i) pontja szerint benyújtott kérelmek
esetén töltendő ki:
A gyártó által forgalmazott készítmény neve, kiszerelése, hatóanyag-tartalma, hatáserőssége, termelői ára és
támogatása az alábbi országokban:
OrszágNévKisze-
relési
egység
Ható-
anyag-
tartalom/
kiszerelési
egység**
Összható-
anyag-
tartalom
Forga-
lomba
kerülés
éve
Jelenlegi
termelői/
EGT-n
kívüli
országból
történő
behozatal
esetén
import
beszer-
zési ár*
Támo-
gatás
mértéke
a kérel-
mezett
indikáci-
óban
%
Termelői
áron
számított
forgalom
(a kérelem
beadását
megelőző
naptári év
alapján)
Forgal-
mazott
meny-
nyiség
(doboz)
Franciaország
Írország
Németország
Spanyolország
Portugália
Olaszország
Görögország
Lengyelország
Csehország
Szlovénia
Szlovákia
Belgium
Ausztria
Bulgária
Ciprus
Dánia
Egyesült
Királyság
Észtország
Finnország
Hollandia
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Málta
Románia
Svédország
Svájc
Norvégia
Horvátország
Egyéb
* Euróban (a kérelem beadásának hónapját megelőző hat hónap hivatalos napi MNB deviza középárfolyamon
számolt számtani átlaga).
** Védőoltások/immunbiológia termékek esetében:
Hatóanyag-tartalom/kiszerelési egység helyett az alapvédettség eléréséhez szükséges adag kiszerelési egységeinek
összessége.
Összhatóanyag-tartalom oszlop nem töltendő ki.
NTK helyett az alapvédettség eléréséhez szükséges összdózis költsége. Plazmakészítmények esetében: a hatóanyag-
tartalom helyett NE/nemzetközi egység alkalmazandó, NTK nem töltendő ki.
2.15. Már támogatott hatóanyag esetén:
Azonos hatóanyagot tartalmazó és azonos beviteli formájú, Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett
készítmények megnevezése, fogyasztói ára, támogatása és napi terápiás költsége:
VAGY
Még nem támogatott hatóanyag esetén:
Azonos négyszintű, ötjegyű ATC csoportba tartozó és azonos alkalmazási módú, Magyarországon forgalomba
hozatalra engedélyezett készítmények megnevezése, fogyasztói ára, támogatása és napi terápiás költsége:
(Ha a négyszintű, ötjegyű ATC csoportban nem szerepel készítmény, a forgalomba hozatali engedély jogosultja által
elkészített és benyújtott költséghatékonysági tanulmányban szereplő összehasonlító készítményekre vonatkozóan
kell kitölteni.)
NévHatáserősségKiszerelésFogyasztói árTámogatásNTK*
* Az NTK-t WHO DDD alapján (valamint ha eltérő, a forgalomba hozatalra engedélyező hatóság alkalmazási
előírásában feltüntetett napi dózis alapján), fogyasztói áron forintban kérjük feltüntetni.
* Védőoltások/immunbiológia termékek: NTK helyett az azonos kezelési/terápiás céllal alkalmazott és azonos
beviteli formájú, Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett védőoltások alapvédettség eléréshez
szükséges összdózis költsége.
* Plazmakészítmények esetében NTK nem töltendő ki.
2.16. A vonatkozó indikációban, egészségügyi rendelkezés alapján rendelhető azonos négyszintű, ötjegyű ATC
csoportba tartozó és azonos beviteli formájú, Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett készítmények
megnevezése, fogyasztói ára, támogatása és napi terápiás költsége:
NévHatáserősségKiszerelésFogyasztói árTámogatásNTK*
* Az NTK-t WHO DDD alapján (valamint ha eltérő, a forgalomba hozatalra engedélyező hatóság alkalmazási
előírásában feltüntetett napi dózis alapján), fogyasztói áron forintban kérjük feltüntetni.
* Védőoltások/immunbiológia termékek: NTK helyett az azonos kezelési/terápiás céllal alkalmazott és azonos
beviteli formájú, Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett védőoltások alapvédettség eléréshez
szükséges összdózis költsége.
* Plazmakészítmények esetében NTK nem töltendő ki.
2.17.
a) Napi átlag dózis: WHO által ajánlott DDD (forgalomba hozatalra engedélyező hatóság alkalmazási előírásában
feltüntetett napi dózis is, ha eltérő):
..............................................................................................................................................................................
b) (Ha a gyógyszer több indikációban kerül felhasználásra, a kérdést a főbb indikációk szerinti bontásban kell
megválaszolni.)
Hatóanyagnév
(ha szükséges, feltüntetni a hatóanyag sóját is)
WHO DDD
(adagolás módja szerint)
Indikáció
DiagnózisHa testsúly, illetve életkor függő, kérjük külön feltüntetniAz alkalmazási előírásban feltüntetett dózis
KorTestsúly/
testfelület
Kísérő betegségKezdőNapi átlagosMaximális
2.18. Terápia, kúra átlagos időtartama (törzskönyvező hatóság alkalmazási előírásában feltüntetett kúra átlagos
időtartama is, ha eltérő):
.............................................................................................................................................................................
(Ha a gyógyszer több indikációban kerül felhasználásra, akkor a kérdést a főbb indikációk szerinti bontásban kell
megválaszolni.)
Indikáció
DiagnózisHa testsúly, illetve életkor függő, kérjük külön feltüntetniA kúra átlagos
hossza
A kúra teljes
költsége termelői
áron
A kúra teljes
költsége
fogyasztói áron
KorTestsúly/
testfelület
Kísérő betegség
[547]
3. A kérelmezett egészségügyi technológia orvosszakmai bemutatása az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai
irányelve az egészségügyi technológia értékelés módszertanáról és ennek keretében költséghatékonysági
elemzések készítéséről (az Egészségügyi Közlöny 2017. évi 3. számában megjelent EMMI közlemény szerint,
a felhasznált dokumentumok és szakértői becslések mellékelésével) alapján.
a) A kérelmezett egészségügyi technológia orvosi gyógyító folyamatban betöltött helye. A gyógyszer
elbírálásához, hatásának, mellékhatásának követéséhez szükséges orvosi kezelési folyamatának leírása,
ellenőrző vizsgálatok bemutatása.
b) Az összehasonlításra kerülő gyógyító-megelőző technológiák ismertetése, és kiválasztásuk indoklása.
c) A kérelmezett egészségügyi technológia klinikai vizsgálatainak bemutatása.
d) Az adott egészségügyi eljárás alkalmazását támogató egyéb szempontok ismertetése.
4. A kérelmezett egészségügyi technológia egészség-gazdaságtani bemutatása és az elkészített magyar nyelvű, illetve
magyar adaptációjú technológia elemzése az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészségügyi
technológia értékelés módszertanáról és ennek keretében költséghatékonysági elemzések készítéséről (az
Egészségügyi Közlöny 2017. évi 3. számában megjelent EMMI közlemény szerint, a felhasznált dokumentumok
és szakértői becslések mellékelésével) alapján. Ha az egészség-gazdaságtani elemzés modell adaptáción alapul,
az egészség-gazdaságtani modell beadása kötelező.
5. A kérelmezett egészségügyi technológia betegszám-becslésének és költségvetési-hatás elemzésének bemutatása
az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészségügyi technológia értékelés módszertanáról
és ennek keretében költséghatékonysági elemzések készítéséről (az Egészségügyi Közlöny 2017. évi 3. számában
megjelent EMMI közlemény szerint, a felhasznált dokumentumok és szakértői becslések mellékelésével) alapján.
a) A kezelésbe Magyarországon bevonható betegek számának becslése. (Ha a gyógyszer több indikációban
kerül felhasználásra, a kérdést a főbb indikációk szerinti bontásban kell megválaszolni.)
IndikációPrevalenciaIncidenciaAz adott technológiával
való kezelésbe
bevonható betegek
száma
Befogadás évében
Befogadást követő
évben
Befogadás utáni
2. évben
Védőoltások esetén nem kell kitölteni.
b) Piaci részesedések várható alakulásának bemutatása.
c) Költségvetési hatáselemzés.
6. A kérelemhez csatolásra került
□ az adott gyógyszer forgalomba hozatali engedélye,
□ a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya,
□ ha nem a cégjegyzésre jogosult képviselő jár el, az eljáró személy részére adott írásbeli meghatalmazás,
□ ha nem a forgalomba hozatali engedély jogosultja nyújtja be a kérelmet, az eljáró személy/szerv részére
adott írásbeli meghatalmazás,
□ az igazgatási-szolgáltatási díj befizetéséről, illetve átutalásáról szóló igazolás.
7. Alulírott, kérelmező akként nyilatkozom, hogy a befogadásra ajánlott készítmény magyarországi forgalmazásának
megkezdését .............. év ................hó ............napjára tervezem, és ezzel nem sértem a találmányok szabadalmi
oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit.
A kérelem hiányos kitöltése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 44. §-a alapján hiánypótlást von maga után.
Dátum: ................................
Aláírás: ................................
[548]
II. EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS
Képviselő cég neve, címe: ...............................................................................................................................
Ügyintéző neve, elérhetősége: .........................................................................................................................
Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.): ...................................................................................................
Kérelem gyógyszer társadalombiztosítási támogatására
1. Gyógyszer megnevezése, kiszerelése a forgalomba hozatali engedély szerint: .............................................
2. Gyógyszerre vonatkozó adatok: ..................................................................................................................
2.1. Nemzetközi szabad név (hatóanyag neve a törzskönyv szerint): ...............................................................
2.2. Gyógyszer besorolása (World Health Organization/NNGYK ötszintű, hétjegyű ATC besorolás): ..................................................................................................................
2.3. Hatáserősség (hatóanyag mennyisége egy kiszerelési egységben): .............................................................
2.4. Gyógyszer kiszerelési forma (külön feltüntetve a gyógyszerformát és a csomagolást): .............................
2.5. Kiadhatóság (a megfelelő jelölendő):
V
VN
2.6. Törzskönyvezés időpontja, száma: ...........................................................................................................
2.7. A készítmény EAN kódja: ........................................................................................................................
2.8. Gyártó cég megnevezése (cím): .................................................................................................................
2.9. Forgalomba hozatali engedély jogosultja (ország, cím): ............................................................................
2.10. Kért termelői, illetve import beszerzési ár (Ft): .......................................................................................
2.11. NNGYK által meghatározott egyenértékűségi csoport:
........................................................................................................................................................................
2.12. Kért támogatási kategória:
a) kiemelt, indikációhoz kötött támogatás,
aa) meglévő támogatott indikáció, egészségügyi rendelkezés megjelölése,
ab) létesítésre javasolt indikáció;
b) emelt indikációhoz kötött támogatás,
ba) meglévő támogatott indikáció, egészségügyi rendelkezés megjelölése,
bb) létesítésre javasolt indikáció;
c) átlagon felüli támogatás;
d) átlagos támogatás;
e) átlag alatti támogatás;
f) támogatási érték nélkül
fa) a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (8) bekezdés a) pontja szerint kizárólag
egészségügyi szolgáltatók számára rendelhető, kiadható gyógyszerek,
fb) az R. 4. § (8) bekezdés b) pontja szerint azon gyógyszerek, amelyeket a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő támogatási érték nélkül fogad be;
g) közbeszerzés útján beszerzett gyógyszerek esetén
ga) különkeretes gyógyszerek körébe,
gb) speciális támogatási technika megjelölésével, tételes elszámolás alá.
2.13. A kérelem
a) már támogatott hatóanyagot tartalmazó gyógyszerrel egyenértékű készítmény
aa) új kiszerelésére,
ab) új hatáserősségére,
ac) új gyógyszerformájára és azonos beviteli formájára,
ad) új generikumára, márkanevű készítményére,
ae) új csomagolására;
b) tápszer vagy forgalomba hozatalra engedélyezett, a Szabványos Vényminta Gyűjteményben vagy
a Gyógyszerkönyvben is szereplő gyógyszer támogatására;
c) a több hatóanyagot is tartalmazó orális gyógyszerformájú, illetve inhalációs gyógyszerformájú készítmény
az R. 14. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti kombinációra;
d) már támogatott biológiai gyógyszer valamely hatóanyagával azonos vagy hasonló hatóanyagot tartalmazó,
generikumnak nem minősülő hasonló biológiai gyógyszerre;
e) kedvezményezetti státusz megítélésére
is érkezett.
2.14. A kért indikációs pont megnevezése: ........................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2.15. Már támogatott hatóanyag esetén töltendő ki.
Azonos hatóanyagot tartalmazó és azonos beviteli formájú, Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett
készítmények megnevezése, fogyasztói ára, támogatása és napi terápiás költsége:
NévHatáserősségKiszerelésFogyasztói árTámogatásEgységnyi
hatóanyagár*
Egyenértékűségi
csoport
* Az egységnyi hatóanyagárat WHO DDD alapján (valamint ha eltérő, a forgalomba hozatalra engedélyező hatóság
alkalmazási előírásában feltüntetett napi dózis alapján), termelői áron forintban kérjük feltüntetni.
* Védőoltások/immunbiológia termékek: egységnyi hatóanyagár helyett az azonos kezelési/terápiás céllal
alkalmazott és azonos beviteli formájú, Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett védőoltások
alapvédettség eléréshez szükséges összdózis költsége.
2.16. Kedvezményezetti státusszal történő befogadást kér:
igen nem
Ha a kedvezményezetti státusszal történő befogadásra irányul a kérelem, az I. rész 3-5. pontjában foglaltak
bemutatása szükséges.
3. A kérelemhez csatolásra került
□ az adott gyógyszer forgalomba hozatali engedélye,
□ a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya,
□ ha nem a cégjegyzésre jogosult képviselő jár el, az eljáró személy részére adott írásbeli meghatalmazás,
□ ha nem a forgalomba hozatali engedély jogosultja nyújtja be a kérelmet, az eljáró személy/szerv részére
adott írásbeli meghatalmazás,
□ az igazgatási-szolgáltatási díj befizetéséről, illetve átutalásáról szóló igazolás.
[549]
4. Alulírott, kérelmező akként nyilatkozom, hogy a befogadásra ajánlott készítmény magyarországi forgalmazásának
megkezdését .............. év ................ hó ............ napjára tervezem, és ezzel nem sértem a találmányok szabadalmi
oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit.
A kérelem hiányos kitöltése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 44. §-a alapján hiánypótlást von maga után.
Dátum: ................................
Aláírás:................................"

6/b. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez[550]

[551]
Változás bejelentési adatlap (a gyógyszerek)
Képviselő cégneve, címe: .....................................................................................................
Ügyintéző neve, elérhetősége: ............................................................................................
Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.): ........................................................................
I. Adatok:
1. Gyógyszer megnevezése, kiszerelése a forgalomba hozatali engedély szerint:.........
2. Nemzetközi szabad név (hatóanyag neve a törzskönyv szerint): ...............................
3. Törzskönyvezés időpontja, száma: .................................................................................
4. A készítmény EAN kódja: .................................................................................................
5. Gyártó cégmegnevezése (cím): ........................................................................................
6. Forgalomba hozatali engedély jogosultja (ország, cím): ..............................................
II. A Gyftv. 29. §-ának (4) bekezdése szerinti bejelentés indoka:
A megfelelő rész jelölendő!
- már támogatott hatóanyagú gyógyszer
kiadhatóságának változása
- már támogatott hatóanyagú gyógyszer névváltozása
- már támogatott hatóanyagú gyógyszer nyilvántartási számának változása
- már támogatott hatóanyagú gyógyszer nyilvántartásból való törlése
- már támogatott hatóanyagú gyógyszer
árcsökkentése* ?
- támogatás megszüntetése [Gyftv. 29. § (4) bekezdés b) pont]
- már támogatott készítmény Bizottság általi centrális törzskönyvezésének bejelentése
- a gyógyszernyilvántartásba bejegyzett jogosult személyében változás
*: az árcsökkentés legkorábbi időpontja:...............
III. Változások:
Régi adat: ................................................................................................................................
Új adat:.....................................................................................................................................
A fentiekben nem jelölt adatok változatlanok.

7/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez[552]

[553]
Képviselő cég neve, székhelye, levelezési címe: ........................................................
Képviselő cég adószáma, cégjegyzékszáma:................................................................
Ügyintéző neve, elérhetősége:.....................................................................................
Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.):................................................................
Kérelem különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer társadalombiztosítási támogatására
1. Tápszer megnevezése, kiszerelése az NNGYK-hoz történt bejelentés szerint:
1.1. Tápszer márkaneve:
1.2. Tápszer kiadhatósága:
2. Tápszerre vonatkozó adatok:

2.1. Tápszer besorolása:
2.2. Tápszer kiszerelési forma:
2.2.1. Tápszer hígítása (por tápszerek esetén, 100 ml standard oldat készítéséhez szükséges tápszer
mennyisége):
2.2.2. 1 ml standard oldat energiatartalma vagy 1 g tápszerpor fehérje egyenértékűsége (PKU tápszerek
esetén):

2.3. NNGYK notifikációs szám (az NNGYK igazolás a tápszer bejelentéséről és a mellékletek csatolása szükséges):

2.4. A készítmény EAN kódja:

2.5. A tápszer egységnyi mennyiségre számított részletes összetétele:

2.6. A tápszer címkeszövege:

2.7. A gyártó cég megnevezése, címe:

2.8. A tápszer NNGYK-hoz való bejelentésére jogosult (név, ország, cím):

2.9. Az importáló nyilatkozata arról, hogy a termék a származási országban az európai uniós előírásoknak
megfelelően van forgalomban:

2.10. Kért termelői, illetve import beszerzési ár (Ft) (amennyiben az ár nagysága függ a támogatás mértékétől,
kérjük azok elkülönített formában történő megjelenítését):

2.11. Kért támogatási kategória:
a) kiemelt indikációhoz kötött támogatás
b) emelt indikációhoz kötött támogatás
c) átlagon felüli támogatás
d) átlagos támogatás
e) átlag alatti támogatás
f) támogatás érték nélkül: fekvőbeteg/amennyiben a gyártó kéri
g) közbeszerzés útján beszerzett tápszerek esetén speciális támogatási technika megjelölésével, vagy a
támogatásvolumen támogatási technika megjelölésével
2.12. A gyártó által forgalmazott készítmény neve, kiszerelése, termelői ára, bruttó fogyasztói ára és támogatása
az alábbi országokban:
OrszágNévKiszerelési
egység
Forgalomba
kerülés éve
Jelenlegi
termelői ár*
Támogatás
mértéke
%
Franciaország
Írország
Németország
Spanyolország
Portugália
Olaszország
Görögország
Lengyelország
Csehország
Szlovénia
Szlovákia
Belgium
Ausztria
Bulgária
Ciprus
Dánia
Egyesült Királyság
Észtország
Finnország
Hollandia
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Málta
Románia
Svédország
Svájc
Norvégia
Horvátország
Egyéb
* Az árakat az adott ország valutájában és forintban is kérjük megadni (forintban a kérelem beadásának
hónapját megelőző hat hónap hivatalos napi Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyamán számolt számtani
átlagán).
2.13. Már támogatott tápszercsoportba tartozó termék esetén töltendő ki!
Azonos tápszercsoportba tartozó Magyarországon támogatott készítmények megnevezése, bruttó fogyasztói
ára, támogatása, napi terápiás költsége (a továbbiakban: NTK)*
NévKiszerelésBruttó fogyasztói árTámogatás (%)NTK*
* Az NTK helyett csecsemőtápszer esetén l liter; enterális tápszer esetén 1000 kcal; PKU tápszer esetén 100 g
fehérje egyenérték tápszerformánként; ritka anyagcsere-betegség esetén azonos betegség kezelésére szolgáló
tápszer napi szükségletnek megfelelő fehérje egyenérték fogyasztói áron forintban.

2.14. Kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatás esetén töltendő ki!
IndikációAz alkalmazási előírásban feltüntetett
dózis
DiagnózisAmennyiben testsúly, illetve életkor
függő, kérjük külön feltüntetni
KorTestsúly/
testfelület
Kísérő
betegség
KezdőNapi
átlagos
Maximális
3. A tápszer orvosi gyógyító folyamatban betöltött helye
4. Az adott tápszer előnyei
5. Klinikai vizsgálatokra vonatkozó közlemények (A hivatkozott cikkek másolatának csatolása szükséges, a cikket,
közleményt leközlő folyóiratra és annak megjelenési dátumára történő utalással)

7/b. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez[554]

[555]
Változás bejelentési adatlap (tápszerek)
Képviselő cégneve, címe: .........................................................................................................
Ügyintéző neve, elérhetősége: ................................................................................................
Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.): ............................................................................
I. Adatok:
1. Tápszer megnevezése, kiszerelése a bejelentés szerint:....................................................
2. A 23/2003. és 24/2003. ESZCSM rendelet alapján az NNGYK-hoz történt bejelentés időpontja: ....................................................................................................................................
3. A készítmény EAN kódja: .....................................................................................................
4. Gyártó cégmegnevezése (cím): ............................................................................................
5. A tápszert bejelentő adatai (ország, cím): ..........................................................................
II. A Gyftv. 29. §-ának (4) bekezdése szerinti bejelentés indoka:
A megfelelő rész jelölendő!
- már támogatott tápszer kiadhatóságának változása
- már támogatott tápszer névváltozása
- már támogatott tápszer törlése
- már támogatott tápszer árcsökkentése
- nyilvántartási szám változása
- támogatás megszüntetése [Gyftv. 29. § (4) bekezdés b) pont]
III. Változások:
Régi adat: ....................................................................................................................................
Új adat:.........................................................................................................................................
A fentiekben nem jelölt adatok változatlanok.

8. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez[556]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § a) pontja. Hatályos 2018.02.14.

[2] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[3] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[4] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[5] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[6] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[7] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[8] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[9] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[10] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[11] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[12] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[13] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[14] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[15] Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V. 31.) EMMI rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2017.06.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V. 31.) EMMI rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2017.06.01.

[17] (2002 Egészségügyi Közlöny, LII. évfolyam 11. szám 1314—1334. oldal).

[18] Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V. 31.) EMMI rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2017.06.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[20] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[21] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[22] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[23] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[24] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[25] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[26] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[27] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[28] Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (V. 31.) EMMI rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2017.06.01.

[29] Az "A gyógyszerek befogadásának és támogatásának alapelvei" címet hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § c) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[30] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § c) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[31] Megállapította az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.01.01.

[32] A felvezető szövegrészt módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 35. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[33] A nyitó szövegrészt módosította a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2018.02.14.

[34] Megállapította a 6/2009. (III. 20.) EüM rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.03.21.

[35] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 35. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[36] Megállapította a 45/2009. (XII. 18.) EüM rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.12.26.

[37] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 35. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[38] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 35. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[39] Megállapította a 10/2021. (III. 5.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.03.06.

[40] Módosította a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2014.01.30.

[41] Beiktatta a 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 1. § -a. Hatályos 2013.01.31.

[42] Beiktatta a 45/2008. (XII. 3.) EüM rendelet 3. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[43] Megállapította a 14/2019. (VII. 26.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[44] Beiktatta a 42/2020. (XI. 24.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.11.25.

[45] Beiktatta a 42/2020. (XI. 24.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.11.25.

[46] Megállapította a 6/2009. (III. 20.) EüM rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.03.21.

[47] Megállapította a 14/2019. (VII. 26.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[48] Beiktatta a 47/2020. (XII. 22.) EMMI rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.12.27.

[49] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[50] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[51] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[52] Beiktatta a 16/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.05.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet 19. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2004.12.20.

[54] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[55] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[56] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[57] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[58] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[59] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[60] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[61] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[62] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[63] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § d) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[64] Megállapította a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.01.04.

[65] Megállapította az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.01.01.

[66] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 35. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[67] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 35. § (1) bekezdése d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[68] Hatályon kívül helyezte az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 38/2007. (VII. 25.) EüM rendelet 6. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2007.07.30.

[70] Hatályon kívül helyezte a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet 19. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2004.12.20.

[71] Hatályon kívül helyezte az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[72] Megállapította a 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet 6. §-a. Hatályos 2011.07.28.

[73] Megállapította a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.30.

[74] Módosította a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 19. § b) pontja. Hatályos 2018.02.14.

[75] Megállapította a 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.31.

[76] Megállapította a 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.31.

[77] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 35. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[78] Megállapította a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.30.

[79] Megállapította a 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.01.31.

[80] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § e) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[81] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § f) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[82] Beiktatta a 30/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 6. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[83] Hatályon kívül helyezte az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[84] Hatályon kívül helyezte az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[85] Hatályon kívül helyezte az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[86] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § g) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[87] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § g) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[88] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § g) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[89] Megállapította a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.12.20.

[90] A felvezető szövegrészt módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 35. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[91] Megállapította az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[92] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (VIII. 12.) NEFMI rendelet 5. § b) pontja. Hatálytalan 2010.08.17.

[93] Megállapította a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.12.20.

[94] Módosította a 16/2007. (IV. 2.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése a) pontjának ab) alpontja. Hatályos 2007.04.05.

[95] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (VIII. 12.) NEFMI rendelet 5. § b) pontja. Hatálytalan 2010.08.17.

[96] Hatályon kívül helyezte a 45/2009. (XII. 18.) EüM rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.26.

[97] Hatályon kívül helyezte a 45/2009. (XII. 18.) EüM rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.26.

[98] Megállapította a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.12.20.

[99] Módosította a 16/2007. (IV. 2.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.04.05.

[100] Hatályon kívül helyezte a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet 19. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2004.12.20.

[101] Hatályon kívül helyezte a 45/2009. (XII. 18.) EüM rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.26.

[102] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 20. § h) pontja. Hatálytalan 2018.02.14.

[103] Hatályon kívül helyezte az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[104] Hatályon kívül helyezte az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 35. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[105] Beiktatta a 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet 7. §-a. Hatályos 2011.07.28.

[106] Beiktatta a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 5. § - a. Hatályos 2012.01.04.

[107] Hatályon kívül helyezte az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 35. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[108] Hatályon kívül helyezte a 25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet 3. § - a. Hatálytalan 2012.10.15.

[109] Beiktatta a 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelet 1. § - a. Hatályos 2012.07.20.

[110] Beiktatta a 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.03.01.

[111] Beiktatta a 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.31.

[112] Beiktatta a 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.31.

[113] Beiktatta a 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.05.01.

[114] Beiktatta a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.02.01.

[115] Beiktatta a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.03.01.

[116] Beiktatta a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.01.30.

[117] Beiktatta a 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.04.01.

[118] Hatályon kívül helyezte az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 35. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.