506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóságról

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

155/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

Egyes veszélyhelyzeti II./járványügyi normák:

517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (különösen: 2. §)

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

(1a)[1] Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a járványügyi okból kihirdetett veszélyhelyzet, továbbá az egészségügyi válsághelyzettel bevezetett járványügyi készültség idején az OKFŐ a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozik, aki gyakorolja az 1. § (2) bekezdése, valamint a 2. § (2), (3) és (5) bekezdése szerinti jogokat.

(2) Az OKFŐ szervezeti és működési szabályzatát, illetve annak módosítását a miniszter - a miniszterelnök jóváhagyását követően - normatív utasításban adja ki.

2. § (1) Az OKFŐ-t az országos kórház-főigazgató vezeti.

(2) Az országos kórház-főigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.

(3) Az országos kórház-főigazgató felett a (2) bekezdésben nem szereplő munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

(4) Az országos kórház-főigazgatót az országos kórházfőigazgató-helyettes helyettesíti.

(5)[2] Az országos kórházfőigazgató-helyettest a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.

(6) A (4) és (5) bekezdés alapján egyidejűleg több országos kórházfőigazgató-helyettes is kinevezhető, azzal, hogy az országos kórházfőigazgató-helyettesek - az országos kórház-főigazgató eltérő rendelkezése hiányában - az OKFŐ szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatkörükben helyettesítik az országos kórház-főigazgatót.

(7) Az országos kórházfőigazgató-helyettes felett az (5) bekezdésben nem szereplő munkáltatói jogokat az országos kórház-főigazgató gyakorolja.

3. § Az OKFŐ feladata az egészségügyi ellátórendszer működésének figyelemmel kísérése, a felülvizsgálatát érintő stratégiai kormányzati döntések megalapozása, melynek keretében közreműködik az egységes és átlátható új nemzeti egészségügyi irányítási rendszer kialakításában.

3/A. §[3] A Kormány az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szervként az OKFŐ-t jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 634/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2023.12.24.

[2] Módosította a 634/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § b) pontja. Hatályos 2023.12.24.

[3] Beiktatta a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.12.01.