653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 1-3. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § és a 11. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés f) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fenntartó és az irányító miniszter kijelölése

1. § (1) A Kormány az állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézmények fenntartójaként és irányítójaként az egészségügyért felelős minisztert jelöli ki.

(2) A járványügyi okból kihirdetett veszélyhelyzet, továbbá az egészségügyi válsághelyzettel bevezetett járványügyi készültség idején az állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézmények tekintetében az irányítási hatáskört - az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően - a rendészetért felelős miniszter gyakorolja az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv útján.

(3) Az állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézmények tekintetében a fenntartói jogkörök és irányítási hatáskörök gyakorlásában az (1) bekezdés szerinti minisztert az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv segíti.

2. Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője és annak helyettesei, valamint az igazgatók részére megállapítható személyi illetmény

2. § Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv

a) főigazgatójának személyi illetménye nem lehet kevesebb a megyei intézmény vezetőjének az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) és az Eszjtv. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet alapján adható legmagasabb illetménye 110 százalékánál,

b) főigazgató helyettesének személyi illetménye nem lehet kevesebb a megyei intézmény vezetőjének az Eszjtv. és az Eszjtv. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet alapján adható legmagasabb illetménye 105 százalékánál.

3. § Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szervnél az igazgató személyi illetménye nem lehet kevesebb a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. melléklet II. táblázat C:7 mezőjében meghatározott összegnél.

3. A Budapesten és Pest megyében működő állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának szabályai

4. § (1) A Budapesten és Pest megyében működő, állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül az 1. melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatók minősülnek irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézménynek.

(2) A 2. melléklet határozza meg, hogy a Budapesten és Pest megyében működő, állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányítási szempontból az 1. mellékletben felsorolt mely egészségügyi intézményhez tartoznak.

(3) Az 1. melléklet szerinti, irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézmények önkormányzati fenntartású járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények feletti szakmai irányítása illetékességi területét - a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - a 3. melléklet tartalmazza.

4. A honvédelmi egészségügyi szolgáltató irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltatók meghatározása

5. § (1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 11a. pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltató irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltatók körét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A 4. melléklet 1. pontja szerinti egészségügyi szolgáltató a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézetből történő kiválással jön létre, azzal, hogy az e rendelet hatálybalépését követően is ellátja a jogelődje számára az e rendelet hatálybalépése előtt jogszabályban meghatározott traumatológiai gyógyintézeti szakfeladatokat.

5. Az országos gyógyintézetnek, az országos társgyógyintézetnek, valamint a több ágazat irányítása alá tartozó országos gyógyintézetnek minősülő egészségügyi intézmények

6. § (1) Az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek körét az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek irányítására az egészségügyről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az 5. melléklet határozza meg, hogy az országos társgyógyintézetek irányítási szempontból melyik országos gyógyintézethez tartoznak.

7. § (1) A több ágazat irányítása alá tartozó országos gyógyintézet az Országos Sportegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OSEI).

(2) Az OSEI-t a sportpolitikáért felelős miniszter irányítja.

(3) Az OSEI feletti fenntartói jogkört a sportpolitikáért felelős miniszter közvetlenül gyakorolja.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. december 1-jén lép hatályba.

(2) A 10. § és a 15. § (2) bekezdése 2021. december 2-án lép hatályba.

(3) A 11. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

9. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) [Az Áht. 9/A. §-ához] alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § Ha a Kormány rendelete a járványügyi okból kihirdetett veszélyhelyzet vagy az egészségügyi válsághelyzettel bevezetett járványügyi készültség (a továbbiakban: járványügyi készültség) idejére az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv feletti irányítást gyakorló miniszterként nem az egészségügyért felelős minisztert jelöli ki, az 1. melléklet I. pont 19. alpontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a központi költségvetés XX. fejezet 10. cím 1. alcíme tekintetében a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője a Kormány rendeletében kijelölt miniszter és az általa vezetett minisztérium."

10. § Az R1. az 52. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"[Az Áht. 36/A. §-ához]

52/A. § (1) Az egészségügyről szóló törvény szerinti városi intézmény (a továbbiakban: egészségügyi intézmény) - a (2) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - az irányító megyei intézmény vezetőjének jóváhagyásával vállalhat kötelezettséget. Az irányító megyei intézmény vezetője a (3) és (5)-(9) bekezdés szerint gyakorolja a kötelezettségvállalások előzetes jóváhagyását.

(2) Nem tartozik a kötelezettségvállalások előzetes jóváhagyásának kötelezettsége alá

a) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati munkaszerződés,

b) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése szerinti személyes közreműködői szerződés,

c) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti, részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzés alapján létrejövő szerződés, valamint

d) az 5 000 000 forint szerződési értéket el nem érő kötelezettségvállalás.

(3) Az egészségügyi intézmény saját hatáskörben jogosult a (2) bekezdés alá tartozó kötelezettséget vállalni.

(4) Az egészségügyi intézmény értékhatártól függetlenül előzetes jóváhagyás nélkül jogosult kötelezettséget vállalni a következő tárgykörökben:

a) jogszabályi kötelezettség alapján megkötendő szerződések,

b) közüzemi szolgáltatási-szerződési kötelezettség tárgyú szerződések,

c) vis maior helyzetben megkötendő szerződések, ha erről az irányító megyei intézmény vezetőjét haladéktalanul értesítette.

(5) Az egészségügyi intézmény értékhatártól függetlenül kizárólag előzetes jóváhagyást követően jogosult kötelezettséget vállalni a következő tárgykörökben:

a) a 24 hónapot meghaladó, illetve határozatlan időtartamú kötelezettségvállalások, beleértve azt is, ha a kötelezettségvállalás időtartama a jogviszony módosításával haladja meg a 24 hónapot,

b) jogi szolgáltatás igénybevételére irányuló kötelezettségvállalások.

(6) Az egészségügyi intézmény tervezett kötelezettségvállalásait az (1) bekezdés szerinti előzetes jóváhagyásra jogosult szerv vezetője egészségügyi szakmai, pénzügyi és jogi-közbeszerzési szempontok alapján vizsgálja.

(7) Ha a kötelezettségvállalás értéke eléri vagy meghaladja az 5 000 000 forintot, vagy ha a kötelezettségvállalás az (5) bekezdés hatálya alá tartozik, az egészségügyi intézmény a kötelezettségvállalást megelőzően 10 munkanappal megküldi a dokumentumokat az irányító megyei intézménynek. A kötelezettségvállalás előzetes jóváhagyására 10 munkanap áll rendelkezésre, azzal, hogy az irányító megyei intézmény indokolt esetben a határidőt 5 munkanappal meghosszabbíthatja. Az irányító megyei intézmény által meghatározott hiánypótlás időtartama a határidőbe nem számít bele. Ha az irányító megyei intézmény fenti határidőn belül nem dönt a kötelezettségvállalás előzetes jóváhagyásáról, az egészségügyi intézmény jogosult saját hatáskörben kötelezettséget vállalni.

(8) A kötelezettségvállalás előzetes jóváhagyásáról szóló döntés a betegellátás biztonságát nem veszélyeztetheti.

(9) Az irányító megyei intézmény vezetője a kötelezettségvállalásra vonatkozó előzetes jóváhagyás megtagadásáról, annak indokával együtt haladéktalanul tájékoztatja a középirányító szerv vezetőjét."

11. § (1) Az R1. 52/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egészségügyről szóló törvény szerinti városi intézmény, az országos társgyógyintézet, valamint az irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézmény által irányított egészségügyi intézmény (a továbbiakban együtt: egészségügyi intézmény) tekintetében az egészségügyi törvény szerinti irányító megyei intézmény, az országos gyógyintézet, illetve az irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézmény vezetője a (3) és (5)-(9) bekezdés szerint gyakorolja a kötelezettségvállalások előzetes jóváhagyását."

(2) Az R1. 52/A. §-a a következő (10)-(12) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az (1)-(9) bekezdés szabályait kell alkalmazni - az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem részeként működő klinikai központ (a továbbiakban: klinikai központ) kivételével - az irányító megyei intézmény, a megyei intézmény, az országos gyógyintézet és az irányító jogkörrel rendelkező egészségügyi intézmény kötelezettségvállalásai előzetes jóváhagyására is, azzal, hogy az előzetes jóváhagyás jogát az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv gyakorolja. Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv az irányításáért felelős minisztert értesíti az előzetes jóváhagyás megtagadásáról és annak indokairól.

(11) Ha az egészségügyi intézmény, az irányító megyei intézmény (ide nem értve a klinikai központot), a megyei intézmény, az országos gyógyintézet vagy az irányító jogkörrel rendelkező egészségügyi intézmény kötelezettségvállalása eléri vagy meghaladja az 50 000 000 forintot, a kötelezettségvállalás jóváhagyásáról az (1) és a (10) bekezdéstől eltérően az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv felterjesztése alapján az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szervet irányító miniszter dönt. Az egészségügyi intézmény a tervezett kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentumot az irányító megyei intézmény, az irányító jogkörrel rendelkező egészségügyi intézmény, illetve az országos gyógyintézet útján terjeszti fel egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szervhez.

(12) Ha járványügyi okból kihirdetett veszélyhelyzet vagy járványügyi készültség idején az állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézmények tekintetében az irányítási jogkört nem az egészségügyért felelős miniszter gyakorolja, a Kormány rendeletében kijelölt miniszter a kötelezettségvállalásról szóló döntést az egészségügyért felelős miniszter indokolt véleménye ismeretében - és ha annak működtetéséről a Kormány döntött - az Operatív Törzs javaslatának kikérése mellett hozza meg."

12. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2/C. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) A mozgóbér elemek számítási alapja a Hjt. 237/L. § (2)-(4) bekezdése, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 89/D. § (2)-(4) bekezdése szerinti összeg."

13. § (1) Az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a járványügyi okból kihirdetett veszélyhelyzet, továbbá az egészségügyi válsághelyzettel bevezetett járványügyi készültség idején az OKFŐ a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozik, aki gyakorolja az 1. § (2) bekezdése, valamint a 2. § (2) és (3) bekezdése szerinti jogokat."

(2) Az R2. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § A Kormány az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szervként az OKFŐ-t jelöli ki."

14. § (1) Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az OKFŐ gyakorolja a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatók felett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) és g)-i) pontja szerinti irányítási hatásköröket."

(2) A R3. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az OKFŐ ellátja a 2. § (1)-(3) bekezdése szerinti egészségügyi intézmények, illetve erre irányuló megállapodás alapján más egészségügyi intézmények vonatkozásában is

a) az informatikai, infrastrukturális és elemzési kapacitásokhoz szükséges fejlesztésekhez kapcsolódó koordinációs és végrehajtási feladatokat és

b) az egészségügyi intézmények belső minőségügyi rendszerének összehangolását, egységes szakmai minőségértékelési rendszer működtetését."

15. § (1) Hatályát veszti

1. az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet,

2. az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelettől eltérő, veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló 517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet,

3. az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat is ellátó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló 524/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet,

4. az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat el nem látó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló 525/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet,

5. a Budapesten és Pest megyében működő állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 690/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet,

6. a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 1-3. §-a, 4. § (1), (2), (3)-(8) bekezdése, 7. §-a, valamint 1. melléklete,

7. az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek működésének, valamint irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 694/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet.

(2) Hatályát veszti a veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól szóló 692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. alcíme.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

A Budapesten és Pest megyében működő, irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézmények

1. Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2. Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

3. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

A Budapesten és Pest megyében működő, irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézmények által irányított egészségügyi intézmények

1. Az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelőhöz mint irányító megyei kórházhoz tartozó intézmények:

1.1. Szent Margit Kórház (Budapest)

1.2. Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház (Visegrád)

2. A Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézethez mint irányító megyei kórházhoz tartozó intézmények:

2.1. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)

2.2. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (Budapest)

2.3. Péterfy Kórház-Rendelőintézet (Budapest)

2.4. Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (Cegléd)

2.5. Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet (Nagykőrös)

2.6. Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós

3. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

A Budapesten és Pest megyében működő, irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézmények szakmai irányításának illetékességi területe

1. Az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő:

1.1. Budapesten az I., II., III., XII. kerület

1.2. Pest megyében a Budakeszi, Pilisvörösvári, Szentendrei járás

2. A Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet:

2.1. Budapesten a VII., VIII., IX., X., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. kerület

2.2. Pest megyében a Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járás

3. A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház:

3.1. Budapesten a XI., XXII. kerület

3.2. Pest megyében az Érdi járás

4. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 11a. pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltató irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltatók

1. Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ (Budapest)

2. Jávorszky Ödön Városi Kórház (Vác)

3. Károlyi Sándor Kórház (Budapest)

4. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)

5. Misszió Egészségügyi Központ (Veresegyház)

6. Uzsoki utcai Kórház (Budapest)

5. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

Az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek

1. Országos gyógyintézetek

1.1. Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

1.2. Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

1.3. Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

1.4. Országos Mozgásszervi Intézet

1.5. Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

1.6. Országos Onkológiai Intézet

1.7. Országos Sportegészségügyi Intézet

2. Országos társgyógyintézetek

2.1. A Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet irányítása alá tartozó országos társgyógyintézet:

2.1.1. Állami Szívkórház Balatonfüred

2.2. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet irányítása alá tartozó országos társgyógyintézet:

2.2.1. Törökbálinti Tüdőgyógyintézet

2.2.2. Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet

2.3. Az Országos Mozgásszervi Intézet irányítása alá tartozó országos társgyógyintézet:

2.3.1. Parádfürdői Állami Kórház

2.4. Az Országos Onkológiai Intézet irányítása alá tartozó országos társgyógyintézet:

2.4.1. Mátrai Gyógyintézet

Tartalomjegyzék