Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

52/2020. (X. 27.) AM rendelet

egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés a) pont 1. és 2. alpontjában, valamint c) pont 4., 5., 11., 24. és 36. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 9. alpontjában,

a 3-7. alcím tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 2. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 10. és 12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a következő 15. ponttal egészül ki:

[A Vtv. alkalmazásában vadászható állatfajok a következők (a továbbiakban: vad):

apróvadfajok:

hasznos apróvadfajok]

"15. Vörös fogoly (Alectoris rufa)."

(2) A Vhr. 1. § (2) bekezdése a következő 17. ponttal egészül ki:

(Közösségi jelentőségű vadászható állatfajok a következők:)

"17. Vörös fogoly (Alectoris rufa)."

2. § A Vhr. 27. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Vadászterületre vörös fogoly csak vadászati hasznosítás céljából bocsátható ki. A kibocsátásra szeptember 1. és február utolsó napja között kerülhet sor. Azon a vadászterületen, ahol állandó jelleggel természetes fogolyállomány él, a vörös fogoly kibocsátása tilos."

3. § A Vhr. 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A vadászati hatóság az eskü letételét követően a hivatásos vadászt nyilvántartásba veszi. A hivatásos vadász tevékenységét csak a nyilvántartásba vételét követően kezdheti meg."

4. § A Vhr. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"36. § A hivatásos vadász a szolgálati tevékenysége során elejtett vadat a vadászati naplóba és a terítéknyilvántartásba bejegyzi."

5. § A Vhr. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szolgálati lőfegyver, valamint a vegyi eszköz személy elleni használatát a hivatásos vadász a rendőrhatóságnak és a vadászatra jogosultnak azonnal, a vadászati hatóságnak legkésőbb a használatot követő napon jelenti."

6. § A Vhr. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az azonosító jel a Vtv. 57. § (2) bekezdésében felsorolt nagyvadfajok megjelölésére szolgáló, sorszámozott, egyszer használatos zárású, vadászati évenként eltérő színű műanyag szalag. Nagyvad zárttéri hasznosítása során az azonosító jel sorszáma "Z" betűvel kezdődik. Az azonosító jeleket a vadászati hatóság legkésőbb a vadászati év kezdő napjáig a vadászatra jogosult igényének megfelelő darabszámban adja ki. Az azonosító jelek a vadászatra jogosult vadászterületén és az éves vadgazdálkodási tervben hasznosításra jóváhagyott vadmennyiség mértékéig használhatók fel.

(1a) A kiadott azonosító jelek felhasználásáról a vadászatra jogosult legkésőbb a vadgazdálkodási jelentés leadásával egyidejűleg - valamint ellenőrzés során a vadászati hatóság felhívására - tételesen elszámol. A tételes elszámolás tartalmazza az azonosító jel számát, az elejtett vad faját, ivarát és az elejtés idejét."

7. § A Vhr. 60. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célból és indokkal a vadászatra jogosult a vad befogásához jogszerű csapdázási módszert is alkalmazhat."

8. § A Vhr. 77. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az elejtett nagyvad trófeáját a bírálatra megfelelően előkészített állapotban, - a vaddisznó kivételével - teljes nagykoponyával kell bemutatni."

9. § A Vhr. 96. §-a a következő (3g) bekezdéssel egészül ki:

"(3g) Az egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2020. (X. 27.) AM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított korosztály szerinti besorolásra vonatkozó rendelkezéseket [11. §, 12. § b) és c) pont] a Módr. hatálybalépését követően elejtett vad trófeabírálata során kell alkalmazni."

10. § A Vhr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. § A Vhr. 16. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

12. § A Vhr.

a) 71. § (1) bekezdésében a "fogolyra" szövegrész helyébe a "fogolyra, vörös fogolyra" szöveg,

b) 76. § (2) bekezdésében a "nagyvadfajok egyedeinek" szövegrész helyébe a "trófeás egyedeinek" szöveg,

c) 76/A. § (5) bekezdésében a "10%-át eléri" szövegrész helyébe a "10%-át az adott korosztályban eléri" szöveg,

d) 7. számú melléklet I. pont D) alpontjában a "fogoly" szövegrész helyébe a "fogoly, vörös fogoly" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a Vhr.

a) 34. § (6) bekezdése,

b) 35. § (2) bekezdésében az "és a szolgálati naplót" szövegrész,

c) 47. § (2) bekezdésében az "a hivatásos vadász szolgálati naplóját," szövegrész,

d) 76. § (1) bekezdésében az "a trófea korosztály szerinti besorolását," szövegrész,

e) 11. számú melléklet III. pontja.

2. A vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet módosítása

14. § A vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet (a továbbiakban: vadászvizsga rendelet) 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Eredményes vadászvizsga esetén a vizsgabizottság

a) a vadászvizsga elméleti és gyakorlati részének sikeres teljesítését igazoló bizonyítványt vagy

b) a kizárólag vadászíjjal, ragadozó madárral vagy magyar agárral vadászni szándékozók esetében e körülményre történő utalást tartalmazó és az elméleti vizsgarész sikeres teljesítését igazoló bizonyítványt

állít ki, amely szigorú számadású nyomtatványnak minősül, és amelyet a vizsgázó a vizsga letételét követően kap kézhez."

15. § Hatályát veszti a vadászvizsga rendelet 6. melléklete.

3. A Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 10/2018. (VII. 3.) AM rendelet módosítása

16. § (1) A Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 10/2018. (VII. 3.) AM rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:

"4. § Az egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2020. (X. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban: 52/2020. (X. 27.) AM rendelet] megállapított trófeabírálatra vonatkozó rendelkezéseket az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet hatálybalépését követően elejtett vad trófeabírálata során kell alkalmazni."

(2) A Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 10/2018. (VII. 3.) AM rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. A Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 11/2018. (VII. 3.) AM rendelet módosítása

17. § (1) A Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 11/2018. (VII. 3.) AM rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:

"4. § Az egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2020. (X. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban: 52/2020. (X. 27.) AM rendelet] megállapított trófeabírálatra vonatkozó rendelkezéseket az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet hatálybalépését követően elejtett vad trófeabírálata során kell alkalmazni."

(2) A Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 11/2018. (VII. 3.) AM rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. Az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet módosítása

18. § (1) Az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:

"4. § Az egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2020. (X. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban: 52/2020. (X. 27.) AM rendelet] megállapított trófeabírálatra vonatkozó rendelkezéseket az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet hatálybalépését követően elejtett vad trófeabírálata során kell alkalmazni."

(2) Az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 3.7. pont nyolcadik sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az élőhelyet nem veszélyeztető legmagasabb szabadterületi őzlétszám)

"az 508. számú Marcal-medencei vadgazdálkodási tájegységben 6400 egyed"

(3) Az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. A Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 13/2018. (VII. 3.) AM rendelet módosítása

19. § (1) A Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 13/2018. (VII. 3.) AM rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § Az egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2020. (X. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban: 52/2020. (X. 27.) AM rendelet] megállapított trófeabírálatra vonatkozó rendelkezéseket az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet hatálybalépését követően elejtett vad trófeabírálata során kell alkalmazni."

(2) A Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 13/2018. (VII. 3.) AM rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

7. Az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 14/2018. (VII. 3.) AM rendelet módosítása

20. § (1) Az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 14/2018. (VII. 3.) AM rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:

"4. § Az egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2020. (X. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban: 52/2020. (X. 27.) AM rendelet] megállapított trófeabírálatra vonatkozó rendelkezéseket az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet hatálybalépését követően elejtett vad trófeabírálata során kell alkalmazni."

(2) Az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 14/2018. (VII. 3.) AM rendelet 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

8. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet az 52/2020. (X. 27.) AM rendelethez

A Vhr. 5. számú melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

AB
1I. VADÁSZATI IDÉNYEK
2a) Nagyvadfajok
3gímszarvasbika
- érett bika
- tehén
- ünő
- borjú
szeptember 1. - január 31.
szeptember 1. - október 31.
szeptember 1. - január 31.
május 1. - február utolsó napja
szeptember 1. - április utolsó napja
4dámbika
- érett bika
- tehén, -ünő
- borjú
október 1.- február utolsó napja
október 1.- november 30.
október 1.- január 31.
október 1.- február utolsó napja
5őzbak
- suta, gida
április 15.- szeptember 30.
október 1.- február utolsó napja
6muflonkos
- juh, -jerke
- bárány
egész évben
szeptember 1. - január 31.
szeptember 1. - február utolsó napja
7vaddisznóegész évben
8szikaszarvasegész évben
9b) Apróvadfajok
10mezei nyúloktóber 1.- december 31.
11üregi nyúlegész évben
12fácánkakasoktóber 1.- február utolsó napja
13- fácántyúkoktóber 1.- január 31.
14fogolyoktóber 1.- december 31.
15vörös fogolyegész évben
16nyári lúdoktóber 1.- december 31.
17vetési lúd, nagy lilik, kanadai lúd, nílusi lúdoktóber 1.- január 31.
18tőkés réceaugusztus 15.- január 31.
19szárcsaszeptember 1.- január 31.
20erdei szalonkavadászati idény nélkül
21örvös galamb, balkáni gerleaugusztus 15. - január 31.
22c) Egyéb apróvadfajok
23róka, aranysakál, nyest, pézsmapocok, nyestkutya,
mosómedve
egész évben
24borz, házi görény, dolmányos varjú, szarka, szajkójúlius 1. - február utolsó napja
25Az a), b) és c) pontokban meghatározott vadászati idények alkalmazása során az egyes vadfajoknál a 27. és
27/A. §-ban foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni.

2. melléklet az 52/2020. (X. 27.) AM rendelethez

"16. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

GÍMSZARVAS, DÁMSZARVAS, ŐZ, MUFLON TRÓFEÁS EGYEDEINEK KOROSZTÁLY SZERINTI BESOROLÁSA

A) Gímbika

ABC
1Felrakás (év)Felrakás (év)*
2Fiatal1. (2.) - 4. (5.)1. (2.) - 4. (5.)
3Középkorú5. (6.) - 9. (10.)5. (6.) - 10. (11.)
4Öreg10. (11.) -11. (12.) -

B) Dámbika

AB
1Felrakás (év)
2Fiatal1. (2.) - 3. (4.)
3Középkorú4. (5.) - 8. (9.)
4Öreg9. (10.) -

C) Őzbak

AB
1Felrakás (év)
2Fiatal1. (1.) - 3. (3.)
3Középkorú4. (4.) - 5. (5.)
4Öreg6. (6.) -

D) Muflon kos

AB
1Év
2Fiatal2. - 3.
3Középkorú4. - 6.
4Öreg7. -

Gímbika esetén a *-gal jelölt oszlopban meghatározott korosztályi besorolást kell figyelembe venni

- a 110. számú Felső-tiszavidéki tájegységben;

- a 303. számú Illancs-bugaci tájegységben;

- a 402. számú Külső-somogyi, a 403. számú Kapos-tolnai, a 404. számú Zselic-közép-somogyi, a 405. számú Belsősomogyi, a 407. számú Dél-baranyai ártéri, a 408. számú Tolna-hegyháti, a 409. számú Gemenci, és a 410. számú Dél-balatoni vadgazdálkodási tájegységben;

- az 503. számú Alpokaljai, az 504. számú Rába-menti-Kemenesháti, az 505. számú Zalai-dombsági, az 506. számú Zala-kisbalatoni és az 508. számú Marcal-medencei vadgazdálkodási tájegységben."

3. melléklet az 52/2020. (X. 27.) AM rendelethez

"4. melléklet a 10/2018. (VII. 3.) AM rendelethez

A vadgazdálkodási tájegység trófeabírálati irányelvei

Az elejtés szakszerűtlenségének megállapítása során a hibapont megítélését a táblázatokban megadott trófeajellegek együttes értékelésével kell végezni. A hibapont-besoroláshoz valamennyi határértéknek együttesen kell teljesülnie.

Gímbika, dámbika, őzbak esetén a trófea tömegét a trófea kifőzését követő 24. órára visszaszámolva kell meghatározni. Gímbikánál, dámbikánál, őzbaknál szártörés esetén az ép oldalon mért szárhosszat kell figyelembe venni.

Gímbikánál, dámbikánál főágtörés esetén az ép főág hosszát kell figyelembe venni.

I. A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei

A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 402. számú Külső-somogyi, a 403. számú Kapos-tolnai,
a 404. számú Zselic-közép-somogyi, a 405. számú Belső-somogyi, a 407. számú Dél-baranyai ártéri, a 408. számú
Tolna-hegyháti, a 409. számú Gemenci, valamint a 410. számú Dél-balatoni vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Trófea
tömege
legalább
(kg)
Szárhossz
legalább
(cm)
Főág hossza
legalább
(cm)
Trófea jellege
11. (2.)-30-szabályos
2. (3.)3,06015szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
3. (4.)4,07020szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
4. (5.)5,58525szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal,
5. (6.)6,59030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)7,510030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)8,510030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
8. (9.)9,510530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
9. (10.)10,511030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
10. (11.)11,011035szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
21. (2.)-40-szabályos;
2. (3.)3,56520szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es
koronaág
3. (4.)4,57525szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es
koronaág
4. (5.)6,08530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal
5. (6.)7,09530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6. (7.)8,010035szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
7. (8.)9,010535szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
8. (9.)10,011035szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
9. (10.)11,011035szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
10. (11.)11,511035szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
31. (2.)-50-szabályos
2. (3.)4,07025szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
3. (4.)5,08030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 20 cm-es ággal
4. (5.)6,59035szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
5. (6.)7,510040szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
6.(7.)8,510540szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
7. (8.)9,511040szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
8. (9.)10,511040szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
9. (10.)11,511040szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
10. (11.)12,511040szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 401. számú Mezőföldi, valamint a 406. számú
Mecseki vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Trófea
tömege
legalább
(kg)
Szárhossz
legalább
(cm)
Főág
hossza
legalább
(cm)
Trófea jellege
11. (2.)-30-szabályos
2. (3.)3,06015szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-
es koronaág
3. (4.)4,07020szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-
es koronaág
4. (5.)5,48525szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
5. (6.)6,09030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)7,010030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)8,010030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
8. (9.)9,010530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
9. (10.)9,510530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
21. (2.)-35-szabályos
2. (3.)3,26515szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-
es koronaág
3. (4.)4,47520szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-
es koronaág
4. (5.)5,68525szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
5. (6.)6,59030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)7,510030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)8,510030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
8. (9.)9,510530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
9. (10.)10,010530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
31. (2.)-45-szabályos
2. (3.)3,67015szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-
es koronaág
3. (4.)4,78020szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
4. (5.)6,09025szabályos,
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
5. (6.)7,09030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)8,010030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)9,010530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
8. (9.)10,010535szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
9. (10.)10,510535szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal

II. A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei

A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 402. számú Külső-somogyi, a 403. számú Kapos-tolnai,
a 404. számú Zselic-közép-somogyi, a 406. számú Mecseki, a 407. számú Dél-baranyai, a 408. számú
Tolna-hegyháti, valamint a 410. számú Dél-balatoni vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Szemág
hossza
legalább
(cm)
LapátTömeg
legalább (kg)
Trófea jellege
hosszszélesség
legalább (cm)
11. (2.)----szabályos;
min. 15 cm-es szárak
2. (3.)10--1,6szabályos;
min. 25 cm-es szárak;
legalább ellaposodó szárvégek
3. (4.)15--1,9szabályos;
min. 25 cm-es szárak;
legalább elágazó szárvégek
4. (5.)1835142,6szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)2035143,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)2035153,3szabályos,
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2238153,7szabályos,
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2240164,2szabályos,
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
21. (2.)----szabályos;
min. 20 cm-es szárak
2. (3.)15--2,0szabályos;
min. 35 cm-es szárak;
legalább elágazó szárvégek
3. (4.)15--2,3szabályos;
min. 35 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
4. (5.)2035153,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)2035153,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)2040163,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2240184,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2240204,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
31. (2.)----szabályos;
min. 25 cm-es szárak
2. (3.)15--2,2szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
3. (4.)20--2,6szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
4. (5.)2038163,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)2038163,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)2040184,2szabályos,
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2240204,5szabályos,
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2240204,8szabályos,
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 405. számú Belső-somogyi vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Szemág
hossza
legalább
(cm)
LapátTömeg
legalább
(kg)
Trófea jellege
hosszszélesség
legalább (cm)
11. (2.)----szabályos;
min. 12 cm-es szárak
2. (3.)van--1,4szabályos;
min. 20 cm-es szárak;
legalább ellaposodó szárvégek
3. (4.)van--1,7szabályos;
min. 20 cm-es szárak;
legalább elágazó szárvégek
4. (5.)1530132,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)1530132,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)1830143,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2032143,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2032153,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
21. (2.)----szabályos;
min. 15 cm-es szárak
2. (3.)van--1,6szabályos;
min. 35 cm-es szárak;
legalább elágazó szárvégek
3. (4.)15--2,0szabályos;
min. 35 cm-es szár;
mindkét száron kanalas
4. (5.)2032142,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)2035153,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)2035153,2szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2037163,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2037164,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
31. (2.)----szabályos;
min. 20 cm-es szárak
2. (3.)15--1,9szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
3. (4.)20--2,3szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
4. (5.)2035152,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)2037163,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)2037173,7szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2040174,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2040174,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát

III. Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei

Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei a 401. számú Mezőföldi, a 402. számú Külső-somogyi,
a 403. számú Kapos-tolnai, a 404. számú Zselic-közép-somogyi, a 405. számú Belső-somogyi, a 406. számú
Mecseki, a 407. számú Dél-baranyai, a 408. számú Tolna-hegyháti, a 409. számú Gemenci, valamint
a 410. számú Dél-balatoni vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bak kora,
év)
Trófea
tömege
legalább
(g)
Ágak hossza
legalább
(cm)
Trófea jellege
11. (1.)--szabályos;
legalább15 cm-es szárak;
barkás nyársas vagy nyársas;
tompa ágvégek
2. (2.)2002legalább szabályos hatos
3. (3.)2703legalább szabályos hatos
4. (4.)3204legalább szabályos hatos
5. (5.)3605legalább szabályos hatos
21. (1.)--szabályos;
legalább 15 cm-es szárak;
barkás villás vagy villás;
tompa ágvégek
2. (2.)2702legalább szabályos hatos
3. (3.)3303legalább szabályos hatos
4. (4.)3804legalább szabályos hatos
5. (5.)4305legalább szabályos hatos
31. (1.)--szabályos;
legalább 15 cm-es szárak;
barkás hatos vagy hatos;
tompa ágvégek
2. (2.)3003legalább szabályos hatos
3. (3.)3804legalább szabályos hatos
4. (4.)4305legalább szabályos hatos
5. (5.)4805legalább szabályos hatos

A Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeiben érett

a) a legalább a 10. agancsát viselő (11. életévében levő) gímbika, amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-es főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban összesen legalább 5 db hosszú (15 cm-t meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege meghaladja a 8,50 kg-ot;

b) a 402. számú Külső-somogyi, a 403. számú Kapos-tolnai, a 404. számú Zselic-közép-somogyi, a 405. számú Belsősomogyi, a 407. számú Dél-baranyai ártéri, a 408. számú Tolna-hegyháti, a 409. számú Gemenci, és a 410. számú Dél-balatoni vadgazdálkodási tájegységben a legalább a 11. agancsát viselő (12. életévében levő) gímbika, amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-es főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban összesen legalább 6 db hosszú (15 cm-t meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege meghaladja a 8,50 kg-ot;

c) a legalább a 9. agancsát viselő (10. életévében levő) dámbika, amelynek agancsa közel szimmetrikus, legalább 30 cm hosszú és 14 cm széles, zárt lapáttal rendelkezik, amelynek tömege eléri a 3 kg-ot."

4. melléklet az 52/2020. (X. 27.) AM rendelethez

"4. melléklet a 11/2018. (VII. 3.) AM rendelethez

A vadgazdálkodási tájegység trófeabírálati irányelvei

Az elejtés szakszerűtlenségének megállapítása során a hibapont megítélését a táblázatokban megadott trófeajellegek együttes értékelésével kell végezni. A hibapont-besoroláshoz valamennyi határértéknek együttesen kell teljesülnie.

Gímbika, dámbika, őzbak esetén a trófea tömegét a trófea kifőzését követő 24. órára visszaszámolva kell meghatározni. Gímbikánál, dámbikánál, őzbaknál szártörés esetén az ép oldalon mért szárhosszat kell figyelembe venni.

Gímbikánál, dámbikánál főágtörés esetén az ép főág hosszát kell figyelembe venni.

I. A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei

A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 303. számú Illancs-bugaci vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Trófea
tömege
legalább
(kg)
Szárhossz
legalább
(cm)
Főág hossza
legalább
(cm)
Trófea jellege
11. (2.)-30-szabályos
2. (3.)3,06015szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
3. (4.)4,07020szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
4. (5.)5,58525szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
5. (6.)6,59030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)7,510030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)8,510030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
8. (9.)9,510530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
9. (10.)10,510530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
10. (11.)11,010535szabályos,
min. 3-as koronák,
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
21. (2.)-40-szabályos
2. (3.)3,56520szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es
koronaág
3. (4.)4,57525szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
4. (5.)6,08530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal
5. (6.)7,09530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6. (7.)8,010030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
7. (8.)9,010035szabályos;
min. 3-as koronák,
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
8. (9.)10,010535szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
9. (10.)11,010535szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
10. (11.)11,511035szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
31. (2.)-50-szabályos;
2. (3.)4,07020szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
3. (4.)5,08025szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 20 cm-es ággal
4. (5.)6,59030szabályos,
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
5. (6.)7,510030szabályos,
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
6.(7.)8,510535szabályos,
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
7. (8.)9,510535szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
8. (9.)10,511040szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
9. (10.)11,511040szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
10. (11.)12,511040szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 301. számú Pesti-síksági, a 302. számú Észak-bács-kiskuni,
a 304. számú Közép-bács-kiskuni, valamint a 305. számú Alsó-tiszamenti vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Trófea
tömege
legalább
(kg)
Szárhossz
legalább
(cm)
Főág hossza
legalább
(cm)
Trófea jellege
11. (2.)-30-szabályos
2. (3.)2,86015szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 10 cm-es
koronaág
3. (4.)3,87020szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
4. (5.)4,88025szabályos,
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
5. (6.)5,28530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)6,09030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)6,89530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
8. (9.)7,510030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
9. (10.)8,210030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
21. (2.)-35-szabályos
2. (3.)3,26015szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
3. (4.)4,27020szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es
koronaág
4. (5.)5,28025szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
5. (6.)5,68530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)6,59030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 15 cm-es ággal
7. (8.)7,39530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 15 cm-es ággal
8. (9.)8,010030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
9. (10.)9,210030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
31. (2.)-45-szabályos
2. (3.)3,66515szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es
koronaág
3. (4.)4,77520szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal
4. (5.)5,68525szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
5. (6.)6,29030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)7,09530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)7,810030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
8. (9.)8,810035szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
9. (10.)10,010535szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal

II. A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei

A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 302. számú Észak-bács-kiskuni, a 304. számú
Közép-bács-kiskuni, valamint a 307. számú Közép-pesti vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Szemág
hossza
legalább
(cm)
LapátTömeg
legalább
(kg)
Trófea jellege
hosszszélesség
legalább (cm)
11. (2.)----szabályos;
min. 15 cm-es szárak
2. (3.)10--1,6szabályos;
min. 20 cm-es szárak;
legalább ellaposodó szárvégek
3. (4.)15--1,9szabályos;
min. 20 cm-es szárak;
legalább elágazó szárvégek
4. (5.)1835142,6szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
5. (6.)2035143,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
6. (7.)2035153,3szabályos;
minkét száron zárt, csipkézett lapát
7. (8.)2238153,7szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
8. (9.)2240164,2szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
21. (2.)----szabályos;
min. 20 cm-es szárak;
2. (3.)15--2,0szabályos;
min. 35 cm-es szárak;
legalább elágazó szárvégek
3. (4.)15--2,3szabályos;
min. 35 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
4. (5.)2035153,3szabályos;
mindkét száron zárt csipkézett lapát
5. (6.)2035153,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
6. (7.)2040163,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
7. (8.)2240184,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
8. (9.)2240204,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
31. (2.)----szabályos;
min. 25 cm-es szárak
2. (3.)15--2,2szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
3. (4.)20--2,6szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
4. (5.)2038163,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
5. (6.)2038163,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
6. (7.)2040184,2szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
7. (8.)2240204,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
8. (9.)2240204,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 301. számú Pesti-síksági, a 303. számú Illancs-bugaci, valamint
a 305. számú Alsó-tiszamenti vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Szemág
hossza
legalább (cm)
LapátTömeg
legalább
(kg)
Trófea jellege
hosszszélesség
legalább (cm)
11. (2.)----szabályos;
min. 12 cm-es szárak
2. (3.)van--1,3szabályos;
min. 20 cm-es szárak;
legalább ellaposodó szárvégek
3. (4.)15--1,5szabályos;
min. 20 cm-es szárak;
legalább elágazó szárvégek
4. (5.)1528132,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)1830142,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)1830143,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2032153,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2032153,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
21. (2.)----szabályos;
min. 15 cm-es szárak
2. (3.)van--1,5szabályos;
min. 35 cm-es szárak
legalább elágazó szárvégek
3. (4.)15--1,7szabályos;
min. 35 cm-es szár;
mindkét száron kanalas
4. (5.)2032142,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)2035153,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)2035153,2szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2038183,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2040204,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
31. (2.)----szabályos;
min. 20 cm-es szárak
2. (3.)15--1,7szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
3. (4.)20--2,6szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
4. (5.)2035153,0szabályos, zárt, egyenletesen
csipkézett lapát
5. (6.)2037173,5szabályos, zárt, egyenletesen
csipkézett lapát
6. (7.)2037173,7szabályos, zárt, erősen
csipkézett lapát
7. (8.)2040204,0szabályos, zárt, erősen
csipkézett lapát
8. (9.)2040204,3szabályos, zárt, erősen
csipkézett lapát

III. Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei

Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei a 302. számú Észak-bács-kiskuni, a 303. számú Illancs-bugaci,
a 306. számú Kiskunsági, a 309. számú Jászsági, valamint a 311. számú Tiszatavi vadgazdálkodási
tájegységben
HibapontFelrakás
(bak kora)
Trófea
tömege
legalább
(g)
Ágak hossza
legalább
(cm)
Trófea jellege
11. (1.)--szabályos;
legalább 15 cm-es szárak;
legalább barkás villás vagy villás;
tompa ágvégek
2. (2.)2202legalább szabályos hatos
3. (3.)3003legalább szabályos hatos
4. (4.)3504legalább szabályos hatos
5. (5.)4005legalább szabályos hatos
21. (1.)--szabályos;
legalább 15 cm-es szárak;
legalább barkás hatos vagy hatos;
tompa ágvégek
2. (2.)3303legalább szabályos hatos
3. (3.)3804legalább szabályos hatos
4. (4.)4305legalább szabályos hatos
5. (5.)4805legalább szabályos hatos
31. (1.)--szabályos;
legalább 15 cm-es szárak;
legalább barkás hatos vagy hatos;
tompa ágvégek
2. (2.)3503legalább szabályos hatos
3. (3.)4004legalább szabályos hatos
4. (4.)4505legalább szabályos hatos
5. (5.)5005legalább szabályos hatos
Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei a 301. számú Pesti-síksági, a 304. számú Közép-bács-kiskuni,
a 305. számú Alsó-tiszamenti, a 307. számú Közép-pesti, a 308. számú Tápió-vidéki, valamint a 310. számú
Mátra-alja-Dél-hevesi vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bak kora)
Trófea
tömege
legalább (g)
Ágak hossza
legalább
(cm)
Trófea jellege
11. (1.)--szabályos;
legalább 15 cm-es szárak;
legalább barkás nyársas vagy nyársas;
tompa ágvégek
2. (2.)2002legalább szabályos hatos
3. (3.)2703legalább szabályos hatos
4. (4.)3204legalább szabályos hatos
5. (5.)3605legalább szabályos hatos
21. (1.)--szabályos;
legalább 15 cm-es szárak;
legalább barkás villás vagy villás;
tompa ágvégek
2. (2.)2702legalább szabályos hatos
3. (3.)3303legalább szabályos hatos
4. (4.)3804legalább szabályos hatos
5. (5.)4305legalább szabályos hatos
31. (1.)--szabályos;
legalább 15 cm-es szárak;
legalább barkás hatos vagy hatos;
tompa ágvégek
2. (2.)3003legalább szabályos hatos
3. (3.)3804legalább szabályos hatos
4. (4.)4305legalább szabályos hatos
5. (5.)4805legalább szabályos hatos

A Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeiben érett

a) a legalább a 10. agancsát viselő (11. életévében levő) gímbika, amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-es főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban összesen legalább 5 db hosszú (15 cm-t meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege meghaladja a 8,50 kg-ot;

b) a 303. számú Illancs-bugaci tájegységben a legalább a 11. agancsát viselő (12. életévében levő) gímbika, amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-es főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban összesen legalább 6 db hosszú (15 cm-t meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege meghaladja a 8,50 kg-ot;

c) a legalább a 9. agancsát viselő (10. életévében levő) dámbika, amelynek agancsa közel szimmetrikus, legalább 30 cm hosszú és 14 cm széles, zárt lapáttal rendelkezik, amelynek tömege eléri a 3 kg-ot."

5. melléklet az 52/2020. (X. 27.) AM rendelethez

"4. melléklet a 12/2018. (VII. 3.) AM rendelethez

A vadgazdálkodási tájegység trófeabírálati irányelvei

Az elejtés szakszerűtlenségének megállapítása során a hibapont megítélését a táblázatokban megadott trófeajellegek együttes értékelésével kell végezni. A hibapont-besoroláshoz valamennyi határértéknek együttesen kell teljesülnie.

Gímbika, dámbika, őzbak esetén a trófea tömegét a trófea kifőzését követő 24. órára visszaszámolva kell meghatározni. Gímbikánál, dámbikánál, őzbaknál szártörés esetén az ép oldalon mért szárhosszat kell figyelembe venni.

Gímbikánál, dámbikánál főágtörés esetén az ép főág hosszát kell figyelembe venni.

I. A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei

A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei az 503. számú Alpokaljai, az 504. számú Rába-menti-Kemenesháti,
valamint az 508. számú Marcal-medencei vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Trófea
tömege
legalább
(kg)
Szárhossz
legalább
(cm)
Főág hossza
legalább
(cm)
Trófea jellege
11. (2.)-30-szabályos
2. (3.)3,06015szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
3. (4.)4,07020szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
4. (5.)5,58525szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
5. (6.)6,09030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)7,010030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)8,010030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
8. (9.)9,010530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
9. (10.)10,010530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
10. (11.)11,010535szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
21. (2.)-40-szabályos
2. (3.)3,56520szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es
koronaág
3. (4.)4,57525szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
4. (5.)6,08530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal
5. (6.)6,59530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6. (7.)7,510030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
7. (8.)8,510035szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
8. (9.)9,510535szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
9. (10.)10,510535szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
10. (11.)11,511035szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
31. (2.)-50-szabályos
2. (3.)4,07020szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
3. (4.)5,08025szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 20 cm-es ággal
4. (5.)6,59030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
5. (6.)7,010030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
6.(7.)8,010535szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
7. (8.)9,010535szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
8. (9.)10,011040szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
9. (10.)11,011040szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
10. (11.)12,011040szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei az 505. számú Zalai-dombsági, valamint az 506. számú
Zala-kisbalatoni vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Trófea
tömege
legalább
(kg)
Szárhossz
legalább
(cm)
Főág hossza
legalább
(cm)
Trófea jellege
11. (2.)-35-szabályos
2. (3.)3,06515szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
3. (4.)4,07520szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
4. (5.)5,58525szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
5. (6.)6,09530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)7,010030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)8,010030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
8. (9.)9,010530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
9. (10.)10,011035szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
10. (11.)11,011035szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
21. (2.)-45-szabályos
2. (3.)3,56520szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es
koronaág
3. (4.)4,57525szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
4. (5.)6,08530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal
5. (6.)6,59530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6. (7.)7,510035szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)8,510535szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
8. (9.)9,511035szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 4 db 20 cm-es ággal
9. (10.)10,511035szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 4 db 20 cm-es ággal
10. (11.)11,511035szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 4 db 20 cm-es ággal
31. (2.)-50-szabályos
2. (3.)4,07025szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
3. (4.)5,08530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal
4. (5.)6,59535szabályos;
min. 3-as koronák,
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
5. (6.)7,010035szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ágakkal
6.(7.)8,010535szabályos;
min. 3-as koronák;
min. 20 cm-es koronaágakkal
7. (8.)9,011040szabályos;
min. 3-as koronák;
min. 20 cm-es koronaágakkal
8. (9.)10,011040szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 4 db 20 cm-es ággal
9. (10.)11,011040szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 4 db 20 cm-es ággal
10. (11.)12,011040szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 4 db 20 cm-es ággal
A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei az 507. számú Bakonyi, valamint az 513. számú Balaton-felvidéki
vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Trófea
tömege
legalább
(kg)
Szárhossz
legalább
(cm)
Főág
hossza
legalább
(cm)
Trófea jellege
11. (2.)-30-szabályos
2. (3.)3,06015szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
3. (4.)4,07020szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
4. (5.)5,48525szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
5. (6.)6,09030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)7,010030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)8,010030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
8. (9.)9,010530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
9. (10.)9,510530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
21. (2.)-35-szabályos
2. (3.)3,26515szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
3. (4.)4,47520szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
4. (5.)5,68525szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
5. (6.)6,59030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)7,510030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)8,510030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
8. (9.)9,510530szabályos;
min. 3-as koronák, koronánként min. 3 db 20 cm-
es ággal
9. (10.)10,010530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
31. (2.)-45-szabályos
2. (3.)3,67015szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
3. (4.)4,78020szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
4. (5.)6,09025szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
5. (6.)7,09030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)8,010030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)9,010530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
8. (9.)10,010535szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
9. (10.)10,510535szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei az 501. számú Hanság-mosoni, az 502. számú Vas-soproni-síksági,
az 509. számú Bakonyalja-Komáromi, az 510. számú Vértes-hegységi, az 511. számú Velencei, valamint
az 512. számú Dunazugi vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Trófea
tömege
legalább
(kg)
Szárhossz
legalább
(cm)
Főág hossza
legalább
(cm)
Trófea jellege
11. (2.)-30-szabályos
2. (3.)2,86015szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 10 cm-es
koronaág
3. (4.)3,87020szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
4. (5.)4,88025szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
5. (6.)5,28530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)6,09030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)6,89530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
8. (9.)7,510030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
9. (10.)8,210030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
21. (2.)-35-szabályos
2. (3.)3,26015szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
3. (4.)4,27020szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
4. (5.)5,28025szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
5. (6.)5,68530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6. (7.)6,59030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 15 cm-es ággal
7. (8.)7,39530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min.15 cm-es ággal
8. (9.)8,010030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
9. (10.)9,210030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
31. (2.)-45-szabályos
2. (3.)3,66515szabályos;
mindkét száron min. 2 db 20 cm-es koronaág
3. (4.)4,77520szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal
4. (5.)5,68525szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
5. (6.)6,29030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)7,09530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)7,810030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
8. (9.)8,810035szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
9. (10.)10,010535szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal

II. A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei

A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei az 511. számú Velencei, valamint az 512. számú
Dunazugi vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Szemág
hossza
legalább
(cm)
LapátTömeg
legalább
(kg)
Trófea jellege
hosszszélesség
legalább (cm)
11. (2.)----szabályos;
min. 15 cm-es szárak
2. (3.)10--1,6szabályos;
min. 20 cm-es szárak;
legalább ellaposodó szárvégek
3. (4.)15--1,9szabályos;
min. 20 cm-es szárak;
legalább elágazó szárvégek
4. (5.)1835142,6szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)2035143,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)2035153,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2238153,7szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2240164,2szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
21. (2.)----szabályos;
min. 20 cm-es szárak
2. (3.)15--2,0szabályos;
min. 35 cm-es szár;
legalább elágazó szárvégek
3. (4.)20--2,3szabályos;
min. 35 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
4. (5.)2035153,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)2035153,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)2040203,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2240204,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2240204,5szabályos, zárt, egyenletesen
csipkézett lapát
31. (2.)----szabályos;
min. 25 cm-es szárak
2. (3.)15--2,2szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
3. (4.)20--2,6szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
4. (5.)2038173,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)2038173,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)2040234,2szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2240234,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2240234,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei az 502. számú Vas-soproni-síksági, az 503. számú Alpokaljai,
az 504. számú Rába-menti-Kemenesháti, az 507. számú Bakonyi, az 508. számú Marcal-medencei, valamint
az 509. számú Bakonyalja-Komáromi vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Szemág
hossza
legalább
(cm)
LapátTömeg
legalább
(kg)
Trófea jellege
hosszszélesség
legalább (cm)
11. (2.)----szabályos;
min. 12 cm-es szárak
2. (3.)van--1,3szabályos;
min. 25 cm-es szárak;
legalább ellaposodó szárvégek
3. (4.)15--1,5szabályos;
min. 25 cm-es szárak;
legalább elágazó szárvégek
4. (5.)1528132,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)1830142,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)1830143,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2032153,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2032153,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
21. (2.)----szabályos;
min. 15 cm-es szárak
2. (3.)van--1,5szabályos;
min. 35 cm-es szárak;
legalább elágazó szárvégek
3. (4.)1528141,7szabályos;
min. 35 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
4. (5.)2032142,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)2035153,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)2035153,2szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2038183,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2040204,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
31. (2.)----szabályos;
min. 20 cm-es szárak
2. (3.)15--1,7szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
3. (4.)2032152,6szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
4. (5.)2035153,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)2037173,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)2037173,7szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2040204,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2040224,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei az 505. számú Zalai-dombsági, az 506. számú Zala-kisbalatoni,
valamint az 510. számú Vértes-hegységi vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Szemág
hossza
legalább
(cm)
LapátTömeg
legalább
(kg)
Trófea jellege
hosszszélesség
legalább (cm)
11. (2.)----szabályos;
min. 12 cm-es szárak
2. (3.)van--1,3szabályos;
min. 25cm-es szárak;
legalább ellaposodó szárvégek
3. (4.)15--1,5szabályos;
min. 25 cm-es szárak;
legalább elágazó szárvégek
4. (5.)1522132,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)1825142,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)1830143,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)1830143,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2030153,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
21. (2.)----szabályos;
min. 15 cm-es szárak
2. (3.)15--1,5szabályos;
min. 35 cm-es szárak;
legalább elágazó szárvégek
3. (4.)1825141,7szabályos;
min. 35 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
4. (5.)1828142,5szabályos, zárt, egyenletesen
csipkézett lapát
5. (6.)2030152,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)2035153,2szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2038183,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2040203,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
31. (2.)----szabályos;
min. 20 cm-es szárak
2. (3.)15--1,7szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
3. (4.)1832152,5szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
4. (5.)2035152,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)2035173,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)2037173,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2038203,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2040224,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát

III. Az őzbak szakszerűtlen elejtésének határértékei

Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei az 501. számú Hanság-mosoni, az 502. számú
Vas-soproni-síksági, az 507. számú Bakonyi, az 508. számú Marcal-medencei, az 509. Bakonyalja-Komáromi,
az 511. számú Velencei, az 512. számú dunazugi, valamint az 513. számú Balaton-felvidéki vadgazdálkodási
tájegységben
HibapontFelrakás
(bak kora)
Trófea tömege
legalább (g)
Ágak hossza
legalább
(cm)
Trófea jellege
11. (1.)--szabályos;
legalább 15 cm-es szárak;
legalább barkás nyársas vagy nyársas;
tompa ágvégek
2. (2.)2002legalább szabályos hatos
3. (3.)2703legalább szabályos hatos
4. (4.)3204legalább szabályos hatos
5. (5.)3605legalább szabályos hatos
21. (1.)--szabályos;
legalább 15 cm-es szárak;
legalább barkás villás vagy villás;
tompa ágvégek
2. (2.)2702legalább szabályos hatos
3. (3.)3303legalább szabályos hatos
4. (4.)3804legalább szabályos hatos
5. (5.)4305legalább szabályos hatos
31. (1.)--szabályos;
legalább 15 cm-es szárak;
legalább barkás hatos vagy hatos;
tompa ágvégek
2. (2.)3003legalább szabályos hatos
3. (3.)3804legalább szabályos hatos
4. (4.)4305legalább szabályos hatos
5. (5.)4805legalább szabályos hatos
Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei az 503. számú Alpokaljai, az 504. számú
Rába-menti-Kemenesháti, az 505. számú Zalai-dombsági, az 506. számú Zala-kisbalatoni, valamint
az 510. számú Vértes-hegységi vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bak kora)
Trófea tömege
legalább (g)
Ágak hossza
legalább
(cm)
Trófea jellege
11. (1.)--szabályos;
legalább 13 cm-es szárak;
legalább barkás nyársas vagy nyársas;
tompa ágvégek
2. (2.)2002legalább szabályos hatos
3. (3.)2503legalább szabályos hatos
4. (4.)3204legalább szabályos hatos
5. (5.)---
21. (1.)--szabályos;
legalább 14 cm-es szárak;
legalább barkás nyársas vagy nyársas;
tompa ágvégek
2. (2.)2502legalább szabályos hatos
3. (3.)3003legalább szabályos hatos
4. (4.)3704legalább szabályos hatos
5. (5.)---
31. (1.)--szabályos;
legalább 15 cm-es szárak;
legalább barkás villás vagy villás;
tompa ágvégek
2. (2.)3003legalább szabályos hatos
3. (3.)3504legalább szabályos hatos
4. (4.)4105legalább szabályos hatos
5. (5.)---

Az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeiben érett

a) az 501. számú Hanság-mosoni, az 502. számú Vas-soproni-síksági, 507. számú Bakonyi, az 509. számú Bakonyalja-Komáromi, az 510. számú Vértes-hegységi, az 511. számú Velencei, az 512. számú Dunazugi és az 513. számú Balaton-felvidéki vadgazdálkodási tájegységben a legalább a 10. agancsát viselő (11. életévében levő) gímbika, amelynek, agancsa szabályos, legalább 30 cm-es főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban összesen legalább 5 db hosszú (15 cm-t meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege meghaladja a 8,50 kg-ot;

b) az 503. számú Alpokaljai, az 504. számú Rába-menti-Kemenesháti, az 505. számú Zalai-dombsági, az 506. számú Zala-kisbalatoni és az 508. számú Marcal-medencei vadgazdálkodási tájegységben a legalább a 11. agancsát viselő (12. életévében levő) gímbika, amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-es főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban összesen legalább 6 db hosszú (15 cm-t meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege meghaladja a 9 kg-ot;

c) a legalább a 9. agancsát viselő (10. életévében levő) dámbika, amelynek agancsa közel szimmetrikus, legalább 30 cm hosszú és 14 cm széles zárt lapáttal rendelkezik, amelynek tömege eléri a 3 kg-ot."

6. melléklet az 52/2020. (X. 27.) AM rendelethez

"4. melléklet a 13/2018. (VII. 3.) AM rendelethez

A vadgazdálkodási tájegység trófeabírálati irányelvei

Az elejtés szakszerűtlenségének megállapítása során a hibapont megítélését a táblázatokban megadott trófeajellegek együttes értékelésével kell végezni. A hibapont-besoroláshoz valamennyi határértéknek együttesen kell teljesülnie.

Gímbika, dámbika, őzbak esetén a trófea tömegét a trófea kifőzését követő 24. órára visszaszámolva kell meghatározni. Gímbikánál, dámbikánál, őzbaknál szártörés esetén az ép oldalon mért szárhosszat kell figyelembe venni.

Gímbikánál, dámbikánál főágtörés esetén az ép főág hosszát kell figyelembe venni.

I. A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei

A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 110. számú Felső-tiszavidéki vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Trófea
tömege
legalább
(kg)
Szárhossz
legalább
(cm)
Főág hossza
legalább
(cm)
Trófea jellege
11. (2.)-35-szabályos
2. (3.)3,06015szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
3. (4.)4,07020szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
4. (5.)5,08025szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
5. (6.)6,09030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)7,010030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)8,010030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
8. (9.)9,010530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
9. (10.)9,510530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
10. (11.)10,010530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
21. (2.)-45-szabályos
2. (3.)3,56520szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es
koronaág
3. (4.)4,57525szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es
koronaág
4. (5.)5,58530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
5. (6.)6,59530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6. (7.)7,510030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
7. (8.)8,510530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
8. (9.)9,511030szabályos;
min. 3-as koronák,
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
9. (10.)10,511035szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
10. (11.)11,011035szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
31. (2.)-50-szabályos
2. (3.)4,07025szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 25 cm-es
koronaág
3. (4.)5,08530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
4. (5.)6,09530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
5. (6.)7,010035szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
6.(7.)8,010535szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
7. (8.)9,011040szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
8. (9.)10,011040szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
9. (10.)11,011040szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
10. (11.)12,011040szabályos;
min. 4-es koronák;
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal
A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 102. számú Maros-csongrádi, a 105. számú Körös-berettyói,
a 107. számú Hajdúsági Erdőspuszták, valamint a 109. számú Nyírségi vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Trófea
tömege
legalább
(kg)
Szárhossz
legalább
(cm)
Főág hossza
legalább
(cm)
Trófea jellege
11. (2.)-30-szabályos
2. (3.)2,86015szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 10 cm-es
koronaág
3. (4.)3,57015szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
4. (5.)4,58020szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
5. (6.)5,28525szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal
6.(7.)6,09030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)6,89530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
8. (9.)7,510030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
9. (10.)8,210030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
21. (2.)-35-szabályos
2. (3.)3,26015szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
3. (4.)3,87015szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es
koronaág
4. (5.)5,08020szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
5. (6.)5,68525szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)6,59030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 15 cm-es ággal
7. (8.)7,39530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min.15 cm-es ággal
8. (9.)8,010030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
9. (10.)9,210030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
31. (2.)-45-szabályos
2. (3.)3,66515szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es
koronaág
3. (4.)4,27520szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
4. (5.)5,38525szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
5. (6.)6,29030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)7,09530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)7,810030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
8. (9.)8,810035szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
9. (10.)10,010535szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal

II. A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei

A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 103. számú Békési, a 105. számú Körös-berettyói, a 107. számú
Hajdúsági Erdőspuszták, valamint a 110. számú Felső-tiszavidéki vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Szemág
hossza
legalább
(cm)
LapátTömeg
legalább
(kg)
Trófea jellege
hosszszélesség
legalább (cm)
11. (2.)----szabályos;
min. 15 cm-es szárak
2. (3.)van--1,8szabályos;
min. 25 cm-es szárak;
legalább ellaposodó szárvégek
3. (4.)15--2,0szabályos;
min. 25 cm-es szárak;
legalább elágazó szárvégek
4. (5.)1530153,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
5. (6.)1830153,2szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
6. (7.)1835153,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
7. (8.)2035163,7szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
8. (9.)2035174,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
21. (2.)----szabályos;
min. 20 cm-es szárak
2. (3.)van--2,0szabályos;
min. 35 cm-es szár;
legalább elágazó szárvégek
3. (4.)20--2,3szabályos;
min. 35 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
4. (5.)2035153,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
5. (6.)2035153,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
6. (7.)2040203,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
7. (8.)2040204,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
8. (9.)2040204,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
31. (2.)----szabályos;
min. 25 cm-es szárak
2. (3.)15--2,2szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
3. (4.)20--2,6szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
4. (5.)2038173,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
5. (6.)2038173,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
6. (7.)2040234,2szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
7. (8.)2042244,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
8. (9.)2045254,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 101. számú Tiszazugi, 104. számú Szarvasi, a 108. számú Hajdúsági
Löszhát-Hortobágy, a 109. számú Nyírségi, valamint a 111. számú Tiszamenti vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Szemág
hossza
legalább
(cm)
LapátTömeg
legalább
(kg)
Trófea jellege
hosszszélesség
legalább (cm)
11. (2.)----szabályos;
min. 12 cm-es szárak
2. (3.)van--1,3szabályos;
min. 20 cm-es szárak;
legalább ellaposodó szárvégek
3. (4.)van--1,5szabályos;
min. 20 cm-es szárak;
legalább elágazó szárvégek
4. (5.)1530132,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)1530142,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)1830143,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2032153,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2032153,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
21. (2.)----szabályos;
min. 15 cm-es szárak
2. (3.)van--1,5szabályos;
min. 35 cm-es szárak;
legalább elágazó szárvégek
3. (4.)15--1,7szabályos;
min. 35 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
4. (5.)2032142,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)2035153,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)2035153,2szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2037163,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2037164,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
31. (2.)----szabályos;
min. 20 cm-es szárak
2. (3.)15--1,7szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
3. (4.)20--2,0szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
4. (5.)2035152,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)2037163,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)2037173,7szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2040174,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2040174,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát

III. Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei

Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei a 101. számú Tiszazugi, a 102. számú Maros-csongrádi, a 103. számú
Békési, a 104. számú Szarvasi, a 105. számú Körös-berettyói, a 106. számú Nagykunsági, a 111. számú Tiszamenti,
valamint a 112. számú Sárrét-bihari vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bak kora)
Trófea tömege
legalább (g)
Ágak hossza
legalább (cm)
Trófea jelleg
11. (1.)--szabályos;
legalább 15 cm-es szárak;
legalább barkás villás vagy villás;
tompa ágvégek
2. (2.)2202legalább szabályos hatos
3. (3.)3003legalább szabályos hatos
4. (4.)3504legalább szabályos hatos
5. (5.)4005legalább szabályos hatos
21. (1.)--szabályos;
legalább 15 cm-es szárak;
legalább barkás hatos vagy hatos;
tompa ágvégek
2. (2.)3303legalább szabályos hatos
3. (3.)3804legalább szabályos hatos
4. (4.)4305legalább szabályos hatos
5. (5.)4805legalább szabályos hatos
31. (1.)--szabályos;
legalább 16 cm-es szárak;
legalább barkás hatos vagy hatos;
tompa ágvégek
2. (2.)3503legalább szabályos hatos
3. (3.)4004legalább szabályos hatos
4. (4.)4505legalább szabályos hatos
5. (5.)5005legalább szabályos hatos
Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei a 107. számú Hajdúsági Erdőspuszták, a 108. számú Hajdúsági
Löszhát-Hortobágy, a 109. számú Nyírségi, valamint a 110. számú Felső-tiszavidéki vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bak kora)
Trófea tömege
legalább (g)
Ágak hossza
legalább (cm)
Trófea jelleg
11. (1.)--szabályos;
legalább 15 cm-es szárak;
legalább barkás nyársas vagy nyársas;
tompa ágvégek
2. (2.)2002legalább szabályos hatos
3. (3.)2703legalább szabályos hatos
4. (4.)3204legalább szabályos hatos
5. (5.)3605legalább szabályos hatos
21. (1.)--szabályos;
legalább 15 cm-es szárak;
legalább barkás villás vagy villás;
tompa ágvégek
2. (2.)2702legalább szabályos hatos
3. (3.)3303legalább szabályos hatos
4. (4.)3804legalább szabályos hatos
5. (5.)4305legalább szabályos hatos
31. (1.)--szabályos;
legalább 15 cm-es szárak;
legalább barkás hatos vagy hatos;
tompa ágvégek
2. (2.)3003legalább szabályos hatos
3. (3.)3804legalább szabályos hatos
4. (4.)4305legalább szabályos hatos
5. (5.)4805legalább szabályos hatos

A Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeiben érett

a) a legalább a 10. agancsát viselő (11. életévében levő) gímbika, amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-es főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban összesen legalább 5 db hosszú (15 cm-t meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege meghaladja a 8,50 kg-ot;

b) a 110. számú Felső-tiszavidéki tájegységben a legalább a 11. agancsát viselő (12. életévében levő) gímbika, amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-es főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban összesen legalább 6 db hosszú (15 cm-t meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege meghaladja a 8,50 kg-ot;

c) legalább a 9. agancsát viselő (10. életévében levő) dámbika, amelynek agancsa közel szimmetrikus, legalább 30 cm hosszú és 14 cm széles, zárt lapáttal rendelkezik, amelynek tömege eléri a 3 kg-ot."

7. melléklet az 52/2020. (X. 27.) AM rendelethez

"4. melléklet a 14/2018. (VII. 3.) AM rendelethez

A vadgazdálkodási tájegység trófeabírálati irányelvei

Az elejtés szakszerűtlenségének megállapítása során a hibapont megítélését a táblázatokban megadott trófeajellegek együttes értékelésével kell végezni. A hibapont-besoroláshoz valamennyi határértéknek együttesen kell teljesülnie.

Gímbika, dámbika, őzbak esetén a trófea tömegét a trófea kifőzését követő 24. órára visszaszámolva kell meghatározni. Gímbikánál, dámbikánál, őzbaknál szártörés esetén az ép oldalon mért szárhosszat kell figyelembe venni.

Gímbikánál, dámbikánál főágtörés esetén az ép főág hosszát kell figyelembe venni.

I. A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei

A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 201. számú Börzsöny-gödöllői, a 204. számú Cserhát-aggteleki,
valamint a 206. számú Zemplén-bodrogközi vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Trófea
tömege
legalább
(kg)
Szárhossz
legalább
(cm)
Főág hossza
legalább
(cm)
Trófea jellege
11. (2.)-30-szabályos
2. (3.)2,86015szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 10 cm-es
koronaág
3. (4.)3,87020szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
4. (5.)4,88025szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
5. (6.)5,28530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)6,09030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)6,89530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
8. (9.)7,510030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
9. (10.)8,210030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
21. (2.)-35-szabályos
2. (3.)3,26015szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
3. (4.)4,27020szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es
koronaág
4. (5.)5,28025szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
5. (6.)5,68530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)6,59030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 15 cm-es ággal
7. (8.)7,39530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 15 cm-es ággal
8. (9.)8,010030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
9. (10.)9,210030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
31. (2.)-45-szabályos
2. (3.)3,66515szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es
koronaág
3. (4.)4,77520szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal
4. (5.)5,68525szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
5. (6.)6,29030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)7,09530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)7,810030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
8. (9.)8,810035szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
9. (10.)10,010535szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 202. számú Nógrád-cserháti, valamint a 203. számú
Bükki vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Trófea
tömege
legalább
(kg)
Szárhossz
legalább
(cm)
Főág hossza
legalább
(cm)
Trófea jellege
11. (2.)-30-szabályos
2. (3.)2,65515szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 10 cm-es
koronaág
3. (4.)3,26520szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
4. (5.)4,07025szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
5. (6.)4,57530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)5,38030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)6,09030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
8. (9.)6,89530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
9. (10.)7,510030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
21. (2.)-35-szabályos
2. (3.)3,06015szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 10 cm-es
koronaág
3. (4.)3,57020szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
4. (5.)4,57525szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal
5. (6.)5,08030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)5,78530szabályos,
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
7. (8.)6,29030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
8. (9.)7,210030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
9. (10.)8,010030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
31. (2.)-45-szabályos
2. (3.)3,26515szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es
koronaág
3. (4.)4,07520szabályos;
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es
koronaág
4. (5.)4,88025szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
5. (6.)5,58530szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal
6.(7.)6,29030szabályos;
min. 3-as koronák;
min. 15 cm-es koronaágakkal
7. (8.)6,69530szabályos;
min. 3-as koronák;
min. 15 cm-es koronaágakkal
8. (9.)7,810030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
9. (10.)8,510030szabályos;
min. 3-as koronák;
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal

II. A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei

A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 201. számú Börzsöny-gödöllői vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Szemág
hossza
legalább
(cm)
LapátTömeg
legalább
(kg)
Trófea jellege
hosszszélesség
legalább (cm)
11. (2.)----szabályos;
min. 12 cm-es szárak
2. (3.)van--1,3szabályos;
min. 20 cm-es szárak;
legalább ellaposodó szárvégek
3. (4.)15--1,5szabályos;
min. 20 cm-es szárak;
legalább elágazó szárvégek
4. (5.)1528132,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
5. (6.)1830142,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
6. (7.)1830143,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
7. (8.)2032153,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
8. (9.)2032153,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
21. (2.)----szabályos;
min. 15 cm-es szárak
2. (3.)van--1,5szabályos;
min. 35 cm-es szárak;
legalább elágazó szárvégek
3. (4.)1528141,7szabályos;
min. 35 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
4. (5.)2032142,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
5. (6.)2035153,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
6. (7.)2035153,2szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
7. (8.)2038183,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
8. (9.)2040204,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
31. (2.)----szabályos;
min. 20 cm-es szárak
2. (3.)15--1,7szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
3. (4.)2032152,6szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
4. (5.)2035153,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
5. (6.)2037173,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
6. (7.)2037173,7szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
7. (8.)2040204,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
8. (9.)2040224,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 202. számú Nógrád-cserháti, a 203. számú Bükki, valamint
a 205. számú Bükkaljai vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bika kora,
év)
Szemág
hossza
legalább
(cm)
LapátTömeg
legalább
(kg)
Trófea jellege
hosszszélesség
legalább (cm)
11. (2.)----szabályos;
min. 12 cm-es szárak
2. (3.)van--1,3szabályos;
min. 20 cm-es szárak;
legalább ellaposodó szárvégek
3. (4.)15--1,5szabályos;
min. 20. cm-es szárak;
legalább elágazó szárvégek
4. (5.)1522132,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)1825142,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)1830143,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)1830143,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2030153,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
21. (2.)----szabályos;
min. 15 cm-es szárak
2. (3.)15--1,5szabályos;
min. 35 cm-es szárak;
legalább elágazó szárvégek
3. (4.)1825141,7szabályos;
min. 35 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
4. (5.)1828142,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)2030152,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)2035153,2szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2038183,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2040203,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
31. (2.)----szabályos;
min. 20 cm-es szárak
2. (3.)15--1,7szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron kanalas
3. (4.)1832152,5szabályos;
min. 45 cm-es szárak;
mindkét száron, kanalas
4. (5.)2035152,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
5. (6.)2035173,3szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
6. (7.)2037173,5szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
7. (8.)2038203,8szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát
8. (9.)2040224,0szabályos;
mindkét száron zárt, csipkézett
lapát

III. Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei

Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei a 204. számú Cserhát-aggteleki, a 205. számú Bükkaljai,
valamint a 206. számú Zemplén-bodrogközi vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bak kora)
Trófea
tömege
legalább (g)
Ágak
hossza
legalább
(cm)
Trófea jellege
11. (1.)--szabályos;
legalább15 cm-es szárak;
legalább barkás nyársas vagy nyársas;
tompa ágvégek
2. (2.)2002legalább szabályos hatos
3. (3.)2703legalább szabályos hatos
4. (4.)3204legalább szabályos hatos
5. (5.)3605legalább szabályos hatos
21. (1.)--szabályos;
legalább15 cm-es szárak;
legalább barkás villás vagy villás;
tompa ágvégek
2. (2.)2702legalább szabályos hatos
3. (3.)3303legalább szabályos hatos
4. (4.)3804legalább szabályos hatos
5. (5.)4305legalább szabályos hatos
31. (1.)--szabályos;
legalább15 cm-es szárak;
legalább barkás hatos vagy hatos;
tompa ágvégek
2. (2.)3003legalább szabályos hatos
3. (3.)3804legalább szabályos hatos
4. (4.)4305legalább szabályos hatos
5. (5.)4805legalább szabályos hatos
Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei a 201. számú Börzsöny-gödöllői, a 202. számú
Nógrád-cserháti, valamint a 203. számú Bükki vadgazdálkodási tájegységben
HibapontFelrakás
(bak kora)
Trófea
tömege
legalább (g)
Ágak hossza
legalább
(cm)
Trófea jellege
11. (1.)--szabályos;
legalább13 cm-es szárak;
legalább barkás nyársas vagy nyársas;
tompa ágvégek
2. (2.)2002legalább szabályos hatos
3. (3.)2503legalább szabályos hatos
4. (4.)3204legalább szabályos hatos
21. (1.)--szabályos;
legalább14 cm-es szárak;
legalább barkás nyársas vagy nyársas;
tompa ágvégek
2. (2.)2502legalább szabályos hatos
3. (3.)3003legalább szabályos hatos
4. (4.)3704legalább szabályos hatos
31. (1.)--szabályos;
legalább15 cm-es szárak;
legalább barkás villás vagy villás;
tompa ágvégek
2. (2.)3003legalább szabályos hatos
3. (3.)3504legalább szabályos hatos
4. (4.)4105legalább szabályos hatos

Az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeiben érett

a) a legalább a 10. agancsát viselő (11. életévében levő) gímbika, amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-es főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban összesen legalább 5 db hosszú (15 cm-t meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege meghaladja a 8,50 kg-ot;

b) a legalább a 9. agancsát viselő (10. életévében levő) dámbika, amelynek agancsa közel szimmetrikus, legalább 30 cm hosszú és 14 cm széles, zárt lapáttal rendelkezik, amelynek tömege eléri a 3 kg-ot."

Tartalomjegyzék