126/2013. (XII. 17.) VM rendelet

a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdése c) pontjának 9. alpontjában, továbbá

a 18. § tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdése b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, továbbá

a 18. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § Vadászvizsgát az a magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar és nem magyar állampolgár tehet, aki a 17. életévét betöltötte és a vadászvizsgát megelőző tanfolyamnak (a továbbiakban: tanfolyam) a vizsgára való jelentkezését megelőző két éven belüli elvégzését igazolja.

1. Tanfolyam szervezése, indítása

2. § (1)[1] Tanfolyam szervezése a vadászati hatóság engedélyével végezhető.

(2) A tanfolyam szervezését az 1. mellékletben meghatározott feltételek alapján természetes vagy jogi személy kérelmezheti.

(3)[2]

(4)[3]

(5)[4] A vadászati hatóság a tanfolyam-szervezésre kiadott, visszavont, valamint lejárt hatályú engedélyekről folyamatosan tájékoztatja az Országos Magyar Vadászkamarát (a továbbiakban: OMVK).

(6)[5] A tanfolyam engedélyezésével kapcsolatos dokumentumokat a vadászati hatóság 15 évig megőrzi.

3. § (1)[6]

(2)[7] A tanfolyam ellenőrzésének biztosítása érdekében a tanfolyamvezető minden tanfolyam és előadás kezdő és befejező időpontját, valamint helyszínét és órarendjét a tanfolyam megkezdését megelőzően legalább 15 nappal köteles a vadászati hatóság részére írásban megküldeni.

(3)[8]

(4)[9]

(5)[10]

(6)[11]

(7)[12] Az engedély visszavonása esetén a tanfolyamszervező a visszavonó határozat véglegessé válását követően két évig nem kaphat engedélyt tanfolyam szervezésére.

4. § (1) A tanfolyam teljes időtartama 100 óra, amelynek felépítését és tematikáját a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A tanfolyamvezető az a tanfolyamszervező által írásban megbízott, képzésért felelős személy, aki a képzési folyamatot felügyeli és irányítja. Ha a tanfolyamszervező magánszemély, akkor a tanfolyamvezetői feladatokat saját maga is elláthatja.

(3) A tanfolyamszervező a 3. melléklet szerinti tartalmú képzési szerződést köt a tanfolyamon résztvevővel (a továbbiakban: hallgató).

(4) A tanfolyamvezető gondoskodik a jelenléti ív vezetéséről.

(5)[13] A tanfolyam befejezését követően a tanfolyamszervező a tanfolyamvezető útján a hallgató számára igazolást állít ki, ha a hallgató a 2. melléklet szerinti elméleti foglalkozás legalább 80%-án és a gyakorlati foglalkozás 100%-án részt vett. A gyakorlati foglalkozás vonatkozásában nem tekintendő hiányzásnak a gyakorlati vadászlövészeti vizsgára nem kötelezett, kizárólag vadászíjjal, ragadozó madárral vagy magyar agárral vadászni kívánók távolmaradása a gyakorlati lővizsga előtti lőgyakorlatról.

(6) A tanfolyam oktatója a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet] 8. számú melléklete szerinti felsőfokú vadgazdálkodási képzettséggel vagy az oktatott témakör szerinti felsőfokú szakirányú képzettséggel, valamint legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező személy lehet.

(7) Az elsősegélynyújtással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek oktatása esetén államilag elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy is oktathat, ha rendelkezik a (9) bekezdés c) pontja szerinti szakmai gyakorlattal.

(8)[14] A végzettséget, valamint a szakmai gyakorlatot a vadászati hatóság felé igazolni kell.

(9) A szakmai gyakorlat igazolására

a) a vadgazdálkodási gyakorlatban, vadászati közigazgatásban, vadászati érdekképviseleti tevékenységben, vadászati vagy vadgazdálkodási szakmai oktatásban, valamint vadászatszervezésben,

b) a fegyvertani ismeretek oktatása esetén a rendőrhatóságnál a lőfegyverek használatával vagy kezelésével kapcsolatos munkakörben, vagy

c) az elsősegélynyújtással és az újraélesztéssel kapcsolatos ismeretek oktatása esetén a baleseti mentésben és az egészségügyi intézmény sürgősségi, intenzív osztályán

folyamatosan eltöltött 5 éves időszak fogadható el.

2. Vadászvizsga szabályai, rendje

5. § (1) Vadászvizsgára jelentkezni az OMVK bármely területi szervezeténél lehet. A vadászvizsga az OMVK azon területi szervezeténél tehető le, ahova a vizsgázó a jelentkezését benyújtotta.

(2) A vadászvizsgát úgy kell megszervezni, hogy az egy napon vizsgázók száma a 20 főt nem haladhatja meg.

(3) A vizsgázó részére a vizsgadíj befizetésének igazolását követően térítésmentesen tájékoztatót kell rendelkezésre bocsátani, ami tartalmazza a vadászvizsgával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a szóbeli tételsort és egy tesztmintát.

(4) Vadászvizsgát kizárólag magyar nyelven lehet tenni.

(5) Nem kell vadászvizsgát tenni annak, aki 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 8. számú melléklete szerinti

a) felsőfokú vadgazdálkodási, vagy

b) iskolarendszerű képzésben szerzett középfokú vadgazdálkodási

képzettséggel rendelkezik.

(6) Az (5) bekezdésben felsorolt szakképesítések a fegyverismeretre és -használatra vonatkozó gyakorlati és elméleti vizsgarész letétele alól nem mentesítenek.

6. § (1) A vadászvizsga díja húszezer forint.

(2) A vadászvizsga mindenkori díjának ötven százaléka

a) a ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga,

b) a vadászíjászatra feljogosító kiegészítő vizsga, továbbá

c) a fegyverismeretre és használatra vonatkozó elméleti és gyakorlati vizsgarész

vizsgadíja.

(3) A díjat jelentkezéskor a vadászkamara területi szervezeténél készpénzben vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesíteni.

(4) A befizetett vizsgadíj a megjelölt vizsganapon történő vizsgázásra jogosít.

(5) Ha a vizsgára jelentkező önhibáján kívül nem tud a vizsgán megjelenni és ezt hitelt érdemlő módon igazolja, a már befizetett vizsgadíjat

a) vadászvizsga esetén az elmulasztott vizsga időpontjától számított hat hónapon belül sorra kerülő,

b) ragadozó madárral való vadászatra, valamint vadászíjászatra feljogosító kiegészítő vizsga esetén az elmulasztott vizsga időpontját követő soron következő

vizsgára el kell fogadni.

7. § (1) A vadászvizsga nem nyilvános vizsga, a vizsgázókon kívül csak a vizsgabizottság tagjai, elnöke, illetve a vizsga lebonyolításához szükséges technikai személyzet, valamint a vadászvizsga lebonyolításának ellenőrzését végzők lehetnek jelen.

(2)[15] A vadászvizsga elméleti részét kizárólag a négy főből álló vizsgabizottság előtt lehet letenni.

(3)[16] A vadászvizsga időpontjáról és helyszínéről az OMVK illetékes szerve a vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal írásban tájékoztatja a vadászati hatóságot.

(4)[17]

(5)[18]

8. § (1)[19] A vadászvizsga-bizottság 4 főből áll. A vadászvizsga-bizottság elnöke az OMVK területi szervezetének titkára, tagjai az OMVK területi szervezetének illetékességi területén dolgozó tájegységi fővadász, a területi vadászati hatóság képviselője, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság által kijelölt személy. A vadászvizsga-bizottság elnöke, tagja csak felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy lehet. Az OMVK területi szervezetének illetékességi területén dolgozó tájegységi fővadászt a vadászvizsga-bizottságba a vadászvizsga-bizottság elnöke hívja meg.

(2) A vadászvizsga bizottság tagja, elnöke nem lehet olyan személy, aki tanfolyamszervezői engedéllyel rendelkezik, aki részt vesz tanfolyam szervezésében, tanfolyamvezető, illetve olyan személy, aki részt vesz tanfolyam ellenőrzésében, továbbá ezeknek a polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozója.

9. § (1) A vadászvizsga bizottság tagjait, elnökét, a megjelent vizsgázók száma alapján vizsgáztatási díj illeti meg, amely a vadászvizsga bizottság tagjai esetében vizsgázóként az 1 főre eső vizsgadíj 10 százaléka, a bizottság elnöke esetében az 1 főre eső vizsgadíj 15 százaléka.

(2) A vadászíjász vagy ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga vizsgabizottsági tagjainak, elnökének vizsgáztatási díjára az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezést kell alkalmazni.

10. § (1) Vadászíjász vagy ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgára jelentkezni csak a vadászvizsga bizonyítvány, vagy a már megszerzett vadászjegy birtokában lehet.

(2) Vadászíjász vagy a ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgára az OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezeténél lehet jelentkezni.

(3)[20] A vadászíjász vagy ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga időpontjáról és helyszínéről az OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezete a vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal írásban tájékoztatja a vadászati hatóságot.

(4)[21]

11. § (1) Vadászíjász kiegészítő vizsgát évente legalább kettő alkalommal kell szervezni az OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezete által kijelölt központi helyszínen.

(2) A vadászíjász vizsgabizottság 3 főből áll. Elnöke az OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezetének titkára. Tagjai - akiket a vizsgabizottság elnöke kér fel - a Magyar Vadászíjász Egyesület által javasolt szakértő, valamint a vadászati hatóság képviselője.

12. § (1) A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgát évente legalább egy alkalommal szeptember 1. és december 31. között kell megszervezni.

(2) A vizsgabizottság 3 főből áll. Elnöke az OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezetének titkára. Tagjai - akiket a vizsgabizottság elnöke kér fel - a Magyar Solymász Egyesület által javasolt szakértő, valamint a vadászati hatóság képviselője.

13. § (1) A vadászvizsga tananyagát a 4. mellékletben meghatározott ismeretek képezik.

(2)[22] A vadászvizsga írásbeli kérdéseit azok helyes válaszaival, továbbá a szóbeli kérdéseket (a továbbiakban együtt: kérdések), valamint a vizsgán használt képanyagot az OMVK állítja össze, és a vadászati hatóság hagyja jóvá. A jóváhagyott kérdések, illetve a képanyag változásai is jóváhagyás-kötelesek.

(3) Ha a vizsgázó kéri, a vadászvizsgára való felkészüléshez az OMVK térítés ellenében biztosít segédanyagot.

14. § (1) A vadászvizsga az 5. mellékletben meghatározottak szerint gyakorlati és elméleti vizsgarészből áll. A vizsgázó kizárólag eredményes gyakorlati vizsgarészt követően bocsátható az elméleti vizsgarészre.

(2) A gyakorlati vizsgarész vizsgafeladatainak végrehajtásáról jegyzőkönyvet kell kitölteni, mely tartalmazza az összes szükséges személyes adatot és a történteket eseményszerűen rögzíti. A vizsgafeladatok közvetlen befejeztével a jegyzőkönyvet a lövészetvezető, a vizsgabizottság jelenlévő tagja és a vizsgázó aláírja. A jegyzőkönyv egy másolati példánya a vizsgázót illeti meg.

(3) Eredményes vadászvizsga letételének az minősül, ha a vizsgázó mind a gyakorlati, mind az elméleti vizsgarészen megfelelt.

(4) A vadászíjász kiegészítő vizsga eredményes letételének az 5. melléklet D) pontjában foglalt vizsgarész teljesítése minősül.

(5) A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga eredményes letételének az 5. melléklet C) pontjában foglalt vizsgarész teljesítése minősül.

(6) A vadászvizsga gyakorlati és elméleti vizsgarészét kizárólag az OMVK ugyanazon területi szervezetének vizsgabizottságánál lehet letenni.

(7) Ha a vizsgázó

a) eredménytelen vadászvizsgát tesz, de 6 hónapon belül ugyanannál a területi szervezetnél újból vizsgázik,

b) eredménytelen ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgát tesz, de 12 hónapon belül újból vizsgázik, vagy

c) eredménytelen vadászíjász kiegészítő vizsgát tesz, de 12 hónapon belül újból vizsgázik,

akkor a teljes vizsgadíj megfizetése mellett csak a sikertelen vizsgarészt kell megismételnie.

(8)[23] Eredményes vadászvizsga esetén a vizsgabizottság

a) a vadászvizsga elméleti és gyakorlati részének sikeres teljesítését igazoló bizonyítványt vagy

b) a kizárólag vadászíjjal, ragadozó madárral vagy magyar agárral vadászni szándékozók esetében e körülményre történő utalást tartalmazó és az elméleti vizsgarész sikeres teljesítését igazoló bizonyítványt

állít ki, amely szigorú számadású nyomtatványnak minősül, és amelyet a vizsgázó a vizsga letételét követően kap kézhez.

(9) Eredményes vadászíjász vagy a ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga esetén a vizsgabizottság a 7. melléklet szerinti, a kiegészítő vizsga típusának megfelelő kiegészítő vadászvizsga bizonyítványt állít ki, amelyet a vizsgázó a vizsga letételét követően kézhez kap.

15. § (1) A vadászvizsgára jelentkezőkről és a vadászvizsgán résztvevőkről az OMVK területi szervezete a 8. melléklet szerint nyilvántartást vezet.

(2) A vizsgáztatásról és a kiadott bizonyítványokról az OMVK területei szervezete a 9. melléklet szerinti tartalommal nyilvántartást vezet (a továbbiakban: Vadászvizsga Főkönyv). A Vadászvizsga Főkönyv nem selejtezhető.

(3) A Vadászvizsga Főkönyv nyilvántartó lapját a vizsgát követően a vizsgabizottság tagjai, elnöke aláírják.

3. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(2) A rendeletben foglaltak nem vonatkoznak a hatálybalépést megelőzően vadászvizsgára jelentkezett vizsgázókra.

17. § A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

18. §[24]

19. §[25]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelethez

A vadászvizsgát megelőző tanfolyam szervezésének engedélyezéséhez szükséges feltételek és az engedély kiadására irányuló kérelem tartalmi követelményei

A) A tanfolyamszervező rendelkezik

- oktatóteremmel (saját vagy bérelt);

- az oktatás megfelelő színvonalát biztosító technikai háttérrel (például: prezentációs anyagok bemutatására alkalmas számítógép, projektor, falitábla);

- gyakorló vadászterülettel (ennek igazolására el kell fogadni a vadászterületi gyakorlati képzésre, vadászatra jogosulttal kötött szerződést);

- megfelelő mennyiségű és minőségű szemléltető eszközzel, úgymint a trófeabírálat megfelelő szintű elsajátításához szükséges trófeákkal (fajonként legalább 1 db trófeabírálati szempontok bemutatására alkalmas gímszarvas, dámszarvas, őz, muflon és vaddisznó trófeával), szemléltető ábrákkal, hanganyaggal, fotóanyaggal.

- vadászható fajok trófeájának vagy preparátumainak bemutatási lehetőségével.

B) Benyújtandó dokumentumok:

- részletes képzési terv,

- a gyakorlati foglalkozás megalapozottságára vonatkozó megállapodások (lőtérrel és vadászatra jogosulttal kötött szerződések),

- a tanfolyamon oktatók neve és végzettségét, valamint vadászati gyakorlatát igazoló okmányok,

- az oktatás feltételrendszerének leírása,

- menet közbeni számonkérés mintája (tesztek, feladatsorok).

2. melléklet a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelethez

A vadászvizsgát megelőző tanfolyam felépítése, tematikája

1. Elméleti foglalkozás

- 70 óra időtartam

- Az oktatandó témakörök:

- a vadászat gyakorlásának személyi és tárgyi feltételeivel,

- a fegyverismerettel, ballisztikával valamint a vadászlőfegyver biztonságos kezelésének és megfelelő szintű lőkészség elsajátításával,

- a balesetvédelemmel, lőtt sérülések ellátásával és elsősegélynyújtással,

- az emberre fokozott veszélyt jelentő vadbetegségekkel, a lőtt vad kezelésével és a vadhús felhasználással és higiéniájával,

- a vadászható emlős és madárfajokkal, a velük összetéveszthető védett fajokkal,

- a vadászati módokkal, eszközökkel és vadászkutyafajták használatával,

- a vadgazdálkodással,

- a vadgazdálkodási berendezésekkel,

- a trófeabírálattal,

- a természetvédelem vadászokat érintő jogi rendelkezéseivel, illetve gyakorlati feladataival,

- a vadászati hagyományokkal, kultúrával,

- a vadászati igazgatás rendszere, hazai és nemzetközi vadászati szervezetek

a vadászati jog legfontosabb rendelkezéseivel

- a jogszabálysértések szankciórendszerével,

kapcsolatos elméleti ismeretek.

2. Gyakorlati foglalkozás

- 30 óra időtartam

- maximális csoportlétszám 30 fő

- témakörei:

- 2 órás elsősegélynyújtással (lőtt sérülések ellátása, vérzéscsillapítás, újraélesztés) kapcsolatos foglalkozás

- gyakorlati lővizsga előtti kötelező lőgyakorlat

- igazolt részvétel egy apróvadas és egy nagyvadas jellegű vadászterület vadgazdálkodási és vadászati berendezéseinek komplex bemutatóján, ahol a vadászat különböző módjainak természetbeni modellezett bemutatása is megtörténik.

3. melléklet a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelethez

A tanfolyamszervező és hallgató között kötött képzési szerződésnek tartalmaznia kell:

- a tanfolyamszervező és tanfolyamvezető nevét,

- a tanfolyam tematikájának beosztását,

- a tanfolyam helyszíneinek és időpontjainak részletes beosztását, beleértve a képzés teljes óraszámát, a 70 óra elméleti és a 30 óra gyakorlati foglalkozást,

- az elméleti és gyakorlati foglalkozásokra vonatkozó megengedett hiányzások mértékét, valamint hogy a megállapított mérték túllépése esetén nem adható ki a vadászvizsgához szükséges igazolás,

- a tanfolyam díjának mértékét és fizetési módját,

- a szerződésszegés következményeit mindkét fél részéről.

4. melléklet a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelethez

A vadászvizsga tananyagát képező ismeretek

a) a vadászat gyakorlásának személyi és tárgyi feltételei,

b) fegyverismeret és ballisztika, a vadászlőfegyver biztonságos kezelésének ismerete és az 5. melléklet A. rész szerinti szintű lőkészség,

c) a balesetvédelemmel és elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretek,

d) az emberre fokozott veszélyt jelentő vadbetegségekkel, a lőtt vad kezelésével, a vadhús felhasználásával és higiéniájával kapcsolatos ismeretek,

e) a vadászható emlős és madárfajok, a velük összetéveszthető védett fajok ismerete,

f) a vadászati módokkal, eszközökkel és vadászkutyafajták használatával kapcsolatos tudnivalók,

g) a vadgazdálkodási ismeretek,

h) a vadgazdálkodási berendezések ismerete,

i) a trófeabírálat,

j) a természetvédelem vadászokat érintő jogi rendelkezéseinek, illetve az ahhoz kapcsolódó gyakorlati ismeretek,

k) a vadászati hagyományok, vadászati kultúra,

l) a vadászati igazgatás rendszere, hazai és nemzetközi vadászati szervezetek,

m) a vadászati jog legfontosabb rendelkezéseinek ismerete,

n) a jogszabálysértések szankciórendszerének ismerete.

5. melléklet a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelethez

A vadászvizsga

A. Gyakorlati vizsgarész

A vadászvizsga gyakorlati vizsgarésze a sörétes és golyós vadászfegyver biztonságos kezelésének készségszintű elsajátítását ellenőrzi. A vizsgázónak a fegyver kezelésében a jártasság szintjét kell bizonyítania.

A vizsgázónak bizonyítania kell, hogy rendelkezik a lőfegyver biztonságos és balesetmentes kezeléshez szükséges ismeretekkel. Ezt a golyós- és a sörétes vadászfegyver biztonságos és eredményes kezelése során bizonyítja.

A gyakorlati vizsgarészért felelős: a lövészetvezető és a vizsgabizottság egyik - az OMVK területi szervezetének titkára által kijelölt - tagja, akik felügyelik és minősítik a vizsgarész szakszerű lefolyását.

A. 1. Lővizsga

A feladatrészek végrehajtására a lövészetvezető ad utasítást és a vizsgabizottság tagjával együtt értékeli is azt. A lövészetvezető közvetlen jelenlétével szavatolja a gyakorlat végrehajtásának biztonságát.

Amennyiben a vizsgázó nem tudja technikailag végrehajtani az adott feladatrészt, nem éri el az előírt találatot, vagy megsérti a fegyverkezelés biztonsági szabályait, a gyakorlatot befejezi és a vizsgája eredménytelen.

A. 2. Golyós fegyver kezelése és a lövés.

A feladatot a hatályos jogszabály szerit nagyvad elejtésére alkalmas, tolózáras, távcsöves, gyorsítóval ellátott, tárazható golyós lőfegyverrel kell végrehajtani. A vizsgázó a lövés során a fegyvert ülő helyzetben támaszthatja.

1. feladat Vegye el a fegyverállványról a fegyvert

2. feladat Ellenőrizze, nincs-e idegen anyag a fegyver csövében

Ki kell szednie a zárdugattyút, majd vissza kell tennie.

3. feladat Válassza ki a fegyverhez illő lőszert

Legalább 3 különböző kaliberű lőszer közül válassza ki az adott fegyverhez illőt. A lőszerek gyári csomagolásúak lehetnek, a gyakorló fegyver kaliberét a vizsgáztató közli a vizsgázóval. (A lövészetvezető ellenőrzi, hogy a vizsgázó ismeri-e a lőszeren található jelzéseket.)

4. feladat Foglalja el a lőállást

5. feladat Használja a gyorsítót a fegyveren, majd fesztelenítse azt

6. feladat Töltse meg a fegyvert és biztosítsa

7. feladat Lőjön

Lőfeladat: - 50 méterre

- a Nemzetközi Sportlövő Szövetség szabályzatában rögzített 50 m-es Pontlövő Pisztoly Céltáblára

- 1 próbalövést követően 3 értékelt lövéssel 21 köregységet teljesítsen.

8. feladat Helyezze vissza a fegyvert az állványra

A. 3. Sörétes fegyver kezelése és a lövés

1. feladat Vegye el a fegyverállványról a fegyvert

2. feladat Szedje szét (agy, előagy, cső) és rakja össze a billenő csövű sörétes fegyvert.

3. feladat Válassza ki a fegyverhez a megfelelő lőszert

Legalább 3 különböző kaliberű lőszer közül válassza ki az adott fegyverhez illőt. A lőszerek gyári csomagolásúak lehetnek, a gyakorló fegyver kaliberét a vizsgáztató közli a vizsgázóval. (A lövészetvezető ellenőrzi, hogy a vizsgázó ismeri-e a lőszeren található jelzéseket.)

4. feladat Lőjön

Lőfeladat skeet pályán:

A vizsgázó 15 korongra lő az alábbi lőállásokról, és legalább 6 találatot kell elérnie. A vizsgázó minden korongra egy lövést adhat le. A fegyverbe csak a dublék esetén tehető 2 db lőszer.

1-es lőállás: Skeet pálya 1-es lőállás:

1. korong: nagytorony

2. korong: nagytorony

3. korong: kistorony

4-5. korong: vadász dublé, nagytorony, lövésre kistorony

2-es lőállás: Skeet pálya 4-es lőállás:

1. korong: nagytorony

2. korong: kistorony

3. korong: gurított nyúlkorong

4-5. korong: vadász dublé, gurított nyúlkorong, lövésre kistorony

3- as lőállás: Skeet pálya 7-es lőállás:

1. korong: nagytorony

2. korong: kistorony

3. korong: kistorony

4-5. korong: kistorony lövésre nagytorony

5. feladat Helyezze vissza a fegyvert az állványra

B. Elméleti vizsgarész:

Az elméleti vizsgarész írásbeli és szóbeli vizsgából áll.

B. 1. Az írásbeli vizsga

a.) Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak 50 kérdést tartalmazó tesztlapot kell kitöltenie, melyre 50 perc áll rendelkezésre. A megfelelt eredményhez a vizsgázónak legalább 40 kérdésre kell hibátlanul válaszolnia.

b.) A vizsgázónak 10 vadászható faj vadászati idényét kell helyesen leírnia a megfelelő jogszabályi vonatkozásokkal együtt. A vizsgarész eredményes, ha a vizsgázó legalább 9 kérdést hibátlanul válaszolt meg.

B. 2. A szóbeli vizsga

Szóbeli vizsgára a vizsgázó csak az eredményes írásbeli vizsga után bocsátható.

a.) A faj- és trófeaismeret felmérésére szolgáló 200 darabos vetített képsorozatból, illetve fényképanyagból minden vizsgázónak 15 darab vetített képet, vagy fényképet kell megtekintenie. A bemutatott képeken 8 nagyvad (5 trófeás és 3 tarvad) és 4 apróvad fajnak, továbbá 2 védett és 1 fokozottan védett állatfajnak a teljes alakos, illetve trófeás képe látható. A felismerésre és a válaszra képenként 20 másodperc áll rendelkezésre.

Megfelelt a vizsgázó, ha minden nagyvadat és apróvadat, illetve legalább 2 védett fajt, fokozottan védett faj tévesztése nélkül, faj szerint helyesen felismert, a trófeás vad esetében pedig 5 esetből 4-szer helyesen minősítette korcsoport és elejthetőség szempontjából.

b.) A szóbeli vizsga második felében a vizsgázó 5 kérdést tartalmazó tételt húz. A felkészülési idő 15 perc. Eredményes a szóbeli vizsga, ha a vizsgázó a tételben szereplő összes kérdésre jó választ ad.

A vizsgázónak a szóbeli vizsgán a teljes vadászvizsga bizottság előtt kell számot adnia tudásáról, az egyes vizsgarészek akkor tekinthetőek sikeresnek, ha a vizsgabizottság elfogadja a vizsgázó válaszát.

A vadászvizsga elméleti része akkor eredményes, ha az 1. és 2. pontokban meghatározott vizsgarészeket eredményesen tette le a vizsgázó.

Az 1. pontban és 2. pont a) alpontjában rögzített vizsgarészek eredménytelen teljesítése esetén a vizsgázó nem bocsátható a következő vizsgarész letételére.

C. Ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga

A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga elméleti és gyakorlati részből áll, melyet a ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga 3 fős vizsgabizottsága előtt kell letenni. Az elméleti vizsgarész eredménytelensége esetén a vizsgázó gyakorlati vizsgára nem bocsátható.

C. 1. Elméleti rész

a.) Ragadozó madárfajok ismerete

A vizsgázónak 13 db különböző fajú preparált ragadozó madárból 10-et kell felismernie. A vizsgán azonos időben kell a vizsgázó számára szemlére bocsátani a kitömött példányokat. Megtekintésüket követően a vizsgázó ismerteti és jellemzi a felismert fajokat. A rendelkezésre álló idő 5 perc. A vizsga nem folytatható, ha a vizsgázó az előírt időn belül nem tudta felismerni és jellemezni a fajokat.

b) Írásbeli vizsga

A vizsgázónak 40 tesztkérdésből 35-öt kell a rendelkezésre álló 40 perc alatt helyesen megoldania. Eredménytelen írásbeli vizsga után a vizsgázó nem bocsátható szóbeli vizsgára.

c) Szóbeli vizsga

A vizsgázó 16 tételből húz egy tételt, amely 3 solymászattal összefüggő kérdést tartalmaz. A tételen szereplő kérdések megválaszolására szolgáló felkészülési idő 10 perc.

C. 2. Gyakorlati rész:

A gyakorlati rész a vadászatra betanított ragadozó madár munkájának bemutatásából áll.

A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító gyakorlati vizsgára jelentkezőknek a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/1998. (I. 23.) Korm. rendeletben előírt, a ragadozó madárral való vadászatra jogosító természetvédelmi vizsgával kell rendelkezniük.

A gyakorlati vizsgára csak saját madárral lehet jelentkezni. A vizsga előtt a madarat gyűrűszáma vagy chip azonosító alapján azonosítani kell.

A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító gyakorlati vizsgára olyan terepet kell kijelölni, ahol a magas röptű és az alacsony röptű madarak is akadálytalanul repülhetnek.

D. Vadászíjász kiegészítő vizsga

Az vadászíjász kiegészítő vizsga elméleti és gyakorlati részből áll.

D. 1. Elméleti rész

a) A vizsgázónak 50 kérdésből álló tesztet kell kitöltenie. A rendelkezésre álló idő 50 perc. A megfelelt eredményhez legalább 40 kérdésre hibátlanul kell válaszolnia.

b) Ezt követően 5 kérdést tartalmazó tételt kell húznia. A tételben szereplő kérdések megválaszolására szolgáló felkészülési idő 10 perc. Eredményes a szóbeli vizsga, ha a vizsgázó a tételben szereplő minden kérdésre megfelelő választ adott.

Nem bocsátható gyakorlati vizsgára az, akinek az elméleti vizsgája sikertelen.

D. 2. Gyakorlati rész:

Vadászlövészet íjjal

A gyakorlati vizsgarészért felelős: a lövészetvezető és a vizsgabizottság egyik - az OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezetének titkára által kijelölt, felügyeletet ellátó - tagja, akik felügyelik és minősítik a vizsgarész szakszerű lefolyását.

Nem bocsátható vizsgára az a vizsgázó, aki a vizsgán nem megfelelő műszaki állapotú felszerelést, vagy testi erejét olyan mértékben meghaladó húzóerejű íjat használ, ami a veszélytelen kezelést kizárja, vagy a kötelező lövésszám leadását eleve kilátástalanná teszi.

Nem folytathatja a vizsgát

- az a vizsgázó, aki a lövészetvezető engedélye nélkül lövést ad le,

- az a vizsgázó, aki az íjat nem a célra tartva húzza ki,

- aki a csigás íjat, oldógéppel történő lövés esetén, úgy húzza ki, hogy ujja az elsütő billentyű előtt van.

A vizsgán legalább 222,7 N húzóerejű íjjal lehet részt venni. Az íjakon minden célzást segítő felszerelés (stabilizátor, irányzék) alkalmazható, kivéve a vadászatokon általánosan tiltott célzást segítő elektronikus optikai segédeszközöket. Az 1-es, 2-es, 3-as számmal megjelölt nyílvesszőket terepheggyel kell felszerelni.

A vizsgán 12 különböző távolságban kialakított lőállásból, lőállásonként a három számozott nyílvesszőt növekvő számsorrendben kell kilőni. A nem csigás, irányzék nélküli íjjal lövők a lőállásokhoz tartozó legnagyobb távolságokról (40-30-25-15 méter) nem kötelesek lőni, helyette a következő távolságról (35-25-20-10 méter) megismétlik a lövést. A céltábla állatalakos. Az állatok körvonala (fej, farok, lábak nélkül) az úgynevezett sebzési zóna. Ezen belül helyezkedik el az állat színétől jól megkülönböztethető kör alakú elejtési zóna.

A lőállás távolsága (méter)Elejtési zóna átmérője (centiméter)
40-35-3030
30-25-2022,5
25-20-1515
15-10-57,5
Sebzési zónaElejtési zónaA zónák pontértékei
1. számú nyílvesszővel4 pont30 pont
2. számú nyílvesszővel3 pont20 pont
3. számú nyílvesszővel0 pont10 pont

Ha az adott lőállásban, az elejtési zónában nem volt találat, csak "sebzés", a vizsgázó nulla pontot kap. Lőállásonként maximum 30 pontot lehet elérni. Az első nyílvesszővel elért 30 pontos "elejtés" után a további találatokért pontokat már nem kap a vizsgázó. Az egyes lőállásokból mindhárom vesszőt ki kell lőni.

Értékelés:

0-149 pontig: nem felelt meg

150-219 pontig: azonnal ismételhet (ha ismétlésnél sem éri el a 220 pontot, nem felelt meg, ha eléri, megfelelt)

220-360 pontig: megfelelt

6. melléklet a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelethez[26]

7. melléklet a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelethez

Kiegészítő Vadászvizsga Bizonyítvány
Országos Magyar Vadászkamara
...................................................
Sorszám.............
megyei területi szervezete
Kiegészítő Vadászvizsga Bizonyítvány
A vadászvizsga Bizottság tanúsítja, hogy
............................................................
Anyja neve:......................................................
született:.....................-n, .........év, .......hó......napján
lakik:................................................................
eredményes kiegészítő vadászvizsgát tett
ragadozó madárral való vadászatból
vadászíjászatbólx
Kelt:........................20..............hó...................napján
PH
……………………………..
A Vizsgabizottság elnöke
……………………………..
a Vizsgabizottság tagja
……………………………..
a Vizsgabizottság tagja
x a nem kívánt rész áthúzandó

8. melléklet a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelethez

Vadászvizsgára való jelentkezés és a vadászvizsgák nyilvántartása
Lapszám:
ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA
MEGYEI
TERÜLETI SZERVEZETE
Jelentkezés
Sorszámdátuma és a
tanfolyam-
szervező
neve
Név,
anyja
neve
Születés
helye,
ideje
Személyi
azonosító
LakcímGyakorlati
vizsga
eredménye,
időpontja
Elméleti
vizsga
eredménye,
időpontja
Fegyver-
ismeret
Teszt
pontszám
IdényekFaj-
felismerés
Szóbeli
eredmény
Pótvizsga
időpontja
Bizonyít-
vány
száma

9. melléklet a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelethez

Vadászvizsga Főkönyv
Lapszám:.......................
ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA
...................................................... MEGYEI
TERÜLETI SZERVEZETE
SorszámBizonyítvány
száma
NévAnyja neveSzül. hely, időLakcímKiegészítő
vizsga

10. melléklet a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelethez[27]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (III. 14.) AM rendelet 9. § a) pontja. Hatálytalan 2019.04.14.

[3] Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (III. 14.) AM rendelet 9. § a) pontja. Hatálytalan 2019.04.14.

[4] Módosította a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (III. 14.) AM rendelet 9. § b) pontja. Hatálytalan 2019.04.14.

[7] Módosította az 5/2019. (III. 14.) AM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2019.04.14.

[8] Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (III. 14.) AM rendelet 9. § b) pontja. Hatálytalan 2019.04.14.

[9] Hatályon kívül helyezte a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (III. 14.) AM rendelet 9. § b) pontja. Hatálytalan 2019.04.14.

[11] Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (III. 14.) AM rendelet 9. § b) pontja. Hatálytalan 2019.04.14.

[12] Módosította a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[13] Megállapította az 5/2019. (III. 14.) AM rendelet 6. §-a. Hatályos 2019.04.14.

[14] Módosította a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[15] Módosította az 5/2019. (III. 14.) AM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2019.04.14.

[16] Módosította a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 21. § (2) bekezdés d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (III. 14.) AM rendelet 9. § c) pontja. Hatálytalan 2019.04.14.

[18] Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (III. 14.) AM rendelet 9. § c) pontja. Hatálytalan 2019.04.14.

[19] Megállapította az 5/2019. (III. 14.) AM rendelet 7. §-a. Hatályos 2019.04.14.

[20] Módosította a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 21. § (2) bekezdés d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (III. 14.) AM rendelet 9. § d) pontja. Hatálytalan 2019.04.14.

[22] Megállapította a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[23] Megállapította az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 14. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezte az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2020.11.01.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék