79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

(A Vtv. 1. §-ához)

1. §[1]

(1) A Vtv. alkalmazásában vadászható állatfajok a következők (a továbbiakban: vad):

a) nagyvadfajok:

1. Gímszarvas (Cervus elaphus),

2. Dámszarvas (Cervus dama),

3. Őz (Capreolus capreolus),

4. Muflon (Ovis gmelini musimon),

5. Vaddisznó (Sus scrofa),

6. Szikaszarvas - Japán szika (Cervus nippon nippon),

7. Dybowski szika (Cervus nippon hortulorum),

8.[2]

b)[3] apróvadfajok:

ba) hasznos apróvadfajok

1. Mezei nyúl (Lepus europaeus),

2. Üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus),

3. Fácán (Phasianus colchicus),

4. Fogoly (Perdix perdix),

5. Nyári lúd (Anser anser),

6. Vetési lúd (Anser fabalis),

7. Nagy lilik (Anser albifrons albifrons),

8. Kanadai lúd (Branta canadensis),

9. Nílusi lúd (Alopochen aegyptiacus),

10. Tőkés réce (Anas platyrhynchos),

11. Szárcsa (Fulica atra),

12. Erdei szalonka (Scolopax rusticola),

13. Balkáni gerle (Streptopelia decaocto),

14. Örvös galamb (Columba palumbus),

15.[4] Vörös fogoly (Alectoris rufa).

bb) egyéb apróvadfajok:

1. Házi görény (Mustela putorius),

2. Nyest (Martes foina),

3. Borz (Meles meles),

4. Róka (Vulpes vulpes),

5. Aranysakál (Canis aureus),

6. Pézsmapocok (Ondathra zibethicus),

7. Nyestkutya (Nyctereutes procyonoides),

8. Mosómedve (Procyon lotor),

9. Dolmányos varjú (Corvus corone cornix),

10. Szarka (Pica pica),

11. Szajkó (Garrulus glandarius).

(2)[5] Közösségi jelentőségű vadászható állatfajok a következők:

1. Fácán (Phasianus colchicus),

2. Fogoly (Perdix perdix),

3. Nyári lúd (Anser anser),

4. Vetési lúd (Anser fabalis),

5. Nagy lilik (Anser albifrons albifrons),

6. Kanadai lúd (Branta canadensis),

7. Tőkés réce (Anas platyrynchos),

8. Szárcsa (Fulica atra),

9. Erdei szalonka (Scolopax rusticola),

10. Örvös galamb (Columba palumbus),

11. Balkáni gerle (Streptopelia decaocto),

12. Házi görény (Mustela putorius),

13. Aranysakál (Canis aureus),

14. Dolmányos varjú (Corvus corone cornix),

15. Szarka (Pica pica),

16. Szajkó (Garrulus glandarius).

17.[6] Vörös fogoly (Alectoris rufa).

(A Vtv. 6. §-ához)

2. §[7]

(1) A vadászterület határának megállapításával egyidejűleg a vadászati hatóság a tulajdonosi közösséget a hozzá tartozó vadászterület azonosító kódszámának megjelölésével nyilvántartásba veszi. A tulajdonosi közösség nyilvántartásba vételekor a vadászterület azonosító kódszáma a vadászterület sorszámát és a vadászterület fekvése szerinti megye kódját tartalmazza.

(2)[8] Megválasztását követően a tulajdonosi közösség képviselője az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalmú és a Pest Megyei Kormányhivatal honlapján közzétett formanyomtatványon nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújt be a vadászati hatósághoz. A vadászati hatóság a tulajdonosi közösség képviselőjét az 1. számú melléklet A. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi.

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a Vtv. 12. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglaltakról hozott határozatok másolati példányát, valamint

b) a Vtv. 12. § (12) bekezdésében meghatározott és az e rendeletben megállapított szabályok alapján elkészített, a tulajdonosi közösség működésére vonatkozó szabályzat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt példányát.

(4) A vadászati hatóság a tulajdonosi közösség képviselőjének nyilvántartásba vétel iránti kérelmét elutasítja, ha

a) a Vtv. 14. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény

aa) nem felelt meg a Vtv. 14. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek,

ab) kifüggesztése nem a Vtv. 14. § (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint történt, vagy

ac) nem tartalmazta, hogy a tulajdonosi gyűlés összehívását a vadászterület összes tulajdonosának a tulajdoni hányada arányában számított legalább egyötöde kezdeményezte, vagy

b) a képviselő személyével szemben a Vtv. 12. § (5) vagy (7) bekezdésében meghatározott kizárási ok áll fenn.

(5) A vadászati hatóság a tulajdonosi közösség képviselőjét a nyilvántartásból törli, ha annak megbízatása a Vtv. 12. § (8) bekezdés b)-g) pontja alapján megszűnik, vagy a Vtv. 12. § (8) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a tulajdonosi közösség az új képviselőt megválasztotta.

(6) A tulajdonosi közösség képviselője a (2)-(5) bekezdésben meghatározott adatokban, tényekben bekövetkezett változást a változás bekövetkezésének napjától számított tizenöt napon belül a vadászati hatóságnak írásban bejelenti.

2/A. §[9]

(1)[10] A haszonbérleti szerződés megkötését követően a vadászatra jogosult az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal, a Pest Megyei Kormányhivatal honlapján közzétett formanyomtatványon nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújt be a vadászati hatósághoz. A vadászati hatóság a vadászatra jogosultat az 1. számú melléklet B. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi. A vadászati hatóság a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a vadászterület azonosító kódszámát kiegészíti a vadászterület fekvése szerinti vadgazdálkodási tájegység kódszámával.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a vadászatra jogosult által elfogadott, az azonosító jel használatának részletes szabályait magába foglaló, a vadászat helyi rendjét részletesen tartalmazó szabályzat (a továbbiakban: helyi szabályzat) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt példányát, valamint

b) a vadászati jog haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti szerződést.

(3) A vadászati hatóság a vadászatra jogosult nyilvántartásba vétel iránti kérelmét elutasítja, ha

a) a haszonbérleti szerződést olyan tulajdonosi gyűlésen hozott döntés alapján kötötték meg, amelynek összehívása során a Vtv. 14. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény

aa) nem felelt meg a Vtv. 14. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek,

ab) kifüggesztése nem a Vtv. 14. § (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint történt, vagy

ac) nem tartalmazta, hogy a tulajdonosi gyűlés összehívását a vadászterület összes tulajdonosának a tulajdoni hányada arányában számított legalább egyötöde kezdeményezte, vagy

b) a kérelmező a Vtv. 16. § (1) és (2) bekezdésében, illetve 107. §-ában meghatározott feltételnek nem felel meg.

(4)[11]

(5) A vadászatra jogosult

a) az (1) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változást a változás bekövetkezésének napjától számított tizenöt napon belül,

b) a haszonbérleti szerződés megszűnését, valamint az ellene indított felszámolási eljárást a haszonbérleti szerződés megszűnésétől, illetve a felszámolás kezdő időpontjától számított tizenöt napon belül

a vadászati hatóságnak írásban bejelenti.

(6) Ha a vadászatra jogosult a vadászterület meghatározott részére vonatkozóan bérvadászati szerződést köt, a szerződés másolatát a megkötésétől számított tizenöt napon belül a vadászati hatóság részére megküldi.

(7) Ha a magyar állam önálló vadászati joga vagyonkezelési szerződéssel kerül hasznosításra, akkor a vagyonkezelő nyilvántartásba vételére, illetve a nyilvántartásból való törlésére az (1)-(6) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(A Vtv. 8. §-ához)

3. §[12]

(1) A vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni a Vtv. 8. § (2) bekezdésének b), c) és e) pontja alkalmazásában azokat a település külterületén lévő ingatlanokat, amelyek a termőföldről szóló törvény hatálybalépéséig az ingatlan-nyilvántartásban zártkertnek minősültek.

(2) A vadászati hatóság a földtulajdonos kérelmére az (1) bekezdés szerinti külterületen lévő ingatlant a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető földterületnek minősítheti, amennyiben az vadgazdálkodásra alkalmas és az ingatlanon a vadászati tevékenység biztonságos feltételei adottak.

(3)[13] A Vtv. 8. § (1) bekezdésének alkalmazásában a vadászterület szemközti határvonalainak távolsága akkor minősül háromezer méter alattinak, ha térképen - domborzattól függetlenül - mérve a szemközti vonalak távolsága több mint kétezer méter hosszan nem éri el a háromezer méter távolságot.

(4)[14] A vadászterület határa a Vtv. 8. §-a és 19. § (2) bekezdése alkalmazásában olyan, tartós nyomvonalas létesítmény, vonalas jellegű természeti tereptárgy, erdőtag határvonala vagy közigazgatási határvonal lehet, amelynek nyomon követhetősége és beazonosíthatósága az üzemtervi időszak végéig fennmarad.

(A Vtv. 9. §-ához)

4. §[15]

A vadászati hatóság a vadászterületekről a 4. számú melléklet szerint, azonosító kódszámok alapján nyilvántartást vezet.

(A Vtv. 11. §-ához)

5. §[16]

(1) A Vtv. 19. § (2) bekezdés i) pontja alkalmazásában zárványterület az a földterület, amely

a) önálló vadászterületként történő kialakítása esetén - a különleges rendeltetésű vadászterület kivételével - kizárólag egy vadászterülettel lenne határos,

b) egy vadászati hatóság ajánlásának sem lenne része, vagy

c) a vadászati hatóság ajánlásához érkező módosító javaslat elfogadása esetén a vadászterület határának megállapítására vonatkozó előírások alapján önálló vadászterületként nem lenne kialakítható.

(2) Nem minősül az (1) bekezdés a) pontja szerinti zárványterületnek az a földterület, amely egy vadászterülettel és az államhatárral határos.

(3) A vadászati hatóságok az illetékességi területük határán lévő, ugyanazon vadgazdálkodási tájegységhez tartozó vadászterületeket érintő ajánlás megtétele előtt, de legkésőbb az ajánlás megtétele évének március 20. napjáig egyeztetnek egymással az illetékességi területük határán lévő vadászterületek közös határairól. Az egyeztetést a (4)-(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell lefolytatni.

(4) A vadászati hatóság az ugyanazon vadgazdálkodási tájegységen belüli, az illetékességi területén kívül eső, másik vadászati hatóság illetékességi területére átnyúló területrészt érintően - a zárványterület (6) bekezdésben meghatározott módon történő megszüntetése kivételével - csak az érintett szomszédos terület fekvése szerint illetékes vadászati hatóság hozzájárulásával teheti meg ajánlását. A szomszédos terület fekvése szerint illetékes vadászati hatóság csak akkor tagadhatja meg a hozzájárulását, ha az illetékességi területén kialakítandó, az érintett területrészt magába foglaló vadászterület kialakítására ajánlást tesz.

(5) Az ajánlásokban szereplő vadászterületek között átfedés, zárványterület nem lehet. Az ajánlás nem érinthet olyan területrészt, amely a vadgazdálkodási tájegység határán kívül helyezkedik el, továbbá nem érinthet olyan vadászterületet, amelynek üzemterve egy éven túl jár le.

(6) A vadászati hatóság az illetékességi területével határos zárványterületet - megosztva vagy egyben - az ajánlás megtételére, illetve a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint a szomszédos vadászterület határára vonatkozó ajánlása részévé teszi. Ha a zárványterület több vadgazdálkodási tájegységet érint, akkor a vadászati hatóság a tájegységi határok által felosztott zárványterület részeit - megosztva vagy egyben - az ajánlás megtételére, illetve a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint a szomszédos vadászterület határára vonatkozó ajánlása részévé teszi.

(7) A vadászterület határának megállapítására vonatkozó ajánlásában a vadászati hatóság a lejáró üzemtervű, különleges rendeltetésű vadászterületek határainak újbóli megállapítása tekintetében a meglévő határoktól eltérő ajánlást nem tehet, kivéve, ha a lejáró üzemtervű, különleges rendeltetésű vadászterület tulajdonosi közössége és a szomszédos, lejáró üzemtervű vadászterület tulajdonosi közössége eltérő megállapodást kötött.

(8) A vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó, a (3) bekezdésben foglaltak szerint egyeztetett és véglegesített ajánlásának tervezetét a közzétételét megelőző öt nappal korábban, de legkésőbb március 21. napjáig a vadgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részére tájékoztatás céljából megküldi.

(A Vtv. 12. §-ához)

6. §[17]

(1) Az ajánlást áttekintő és részletes térképen is meg kell jeleníteni. A részletes térképen legalább 1:50000 méretarányban fel kell tüntetni és jelölni kell

a) az ajánlással érintett vadászterületet és a szomszédos, egy éven belül lejáró üzemtervű vadászterületek határvonalának az ajánlással érintett vadászterülethez csatlakozó határvonalát és kódszámait, valamint

b) az ajánlás azon határvonalát, amely egyben a vadászati hatóság illetékességi területének határa is.

(2) Az ajánlásban fel kell tüntetni az ajánlással érintett vadászterület kódszámát, határleírását és hektárban kifejezett becsült méretét.

(3) Az ajánlás térképi megjelenítése és határleírása közötti eltérés esetén a határleírás tekintendő irányadónak.

(4) A Vtv. 11/A. § (4) bekezdése szerinti hirdetmény kifüggesztésének időtartamába a kifüggesztés, illetve a levétel napja nem számítható be.

7. §[18]

(1) A Vtv. 11/A. § (5) bekezdésében meghatározott módosító javaslatot ahhoz a vadászati hatósághoz kell benyújtani, amelyik az ajánlást tette.

(2) Ha a módosító javaslatot benyújtó tulajdonos nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő és a 15. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhat.

(3) A meghatalmazás a 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a tulajdonjog igazolására elfogadható dokumentumok valamelyikével együtt érvényes.

(4) Állami tulajdonú földterület esetén a vadászati joggal kapcsolatos eljárásokban meghatalmazásnak minősül a vagyonkezelési szerződésbe foglalt, vadászati joggal összefüggő képviseletre vonatkozó meghatalmazás, amely a meghatalmazott által bemutatott, a képviselettel érintett állami földterületek listájával együtt érvényes.

(5) A módosító javaslattal érintett ingatlan esetében, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, érvényes jognyilatkozatot csak egy személy tehet. A tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak.

(6) Ha a földtulajdonos más földtulajdonossal együtt nyújt be módosító javaslatot a vadászati hatósághoz, a módosító javaslatban meg kell nevezni a módosító javaslat kapcsolattartóját (a továbbiakban: meghatalmazott kapcsolattartó).

7/A. §[19]

(1) A vadászati hatósághoz benyújtott módosító javaslatnak tartalmaznia kell

a) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a módosító javaslat melyik ajánlásban szereplő - kódszámokkal megjelölt - vadászterületeket érinti;

b) a módosító javaslattal érintett földterület határleírását;

c) a módosító javaslattal érintett földterület legalább 1:25000 méretarányú topográfiai térképi megjelenítését, feltüntetve az ajánlással érintett vadászterület határvonalát;

d) a módosító javaslattal érintett földterületnek az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott helyrajzi számait és annak területi kiterjedését hektárban, valamint a földtulajdonosok nevét és tulajdoni hányadát;

e) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonában, illetve a képviselt személyek tulajdonában lévő földterület milyen százalékos arányban áll a módosító javaslattal érintett teljes földterülettel;

f) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nevét és elérhetőségét.

(2) A módosító javaslat térképi megjelenítése és szöveges határleírása közötti eltérés esetén a szöveges határleírás tekintendő irányadónak.

7/B. §[20]

(1) A vadászati hatóság a benyújtott módosító javaslatot és a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat megvizsgálja és a módosító javaslatot elutasítja, ha

a) az nem határidőben került benyújtásra,

b) azt nem az arra jogosult személy, illetve személyek nyújtották be,

c) az nem felel meg a 7/A. § (1) bekezdésében, valamint a Vtv. 11/A. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott feltételeknek, vagy

d) annak elfogadása esetén zárványterület, illetve olyan vadászterület keletkezne, amely nem felel meg a vadászterület kialakítására vonatkozó előírásoknak.

(2) A befogadott módosító javaslatról a 7/A. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontjában foglalt adatok megadásával a vadászati hatóság

a) a 7/A. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személyt,

b) a módosító javaslattal érintett, hatályos vadászterület földtulajdonosi közösségének képviselőjét, valamint

c) a módosító javaslattal érintett, a 7/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott átfedésben lévő területrész tulajdonosait, illetve a Vtv. 11/A. § (8) bekezdése szerinti tulajdonosokat a földtulajdonosi közösségük képviselője útján

értesíti.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyek a vadászati hatóság döntéséről az általuk képviselt tulajdonosokat a döntés közlésétől számított öt napon belül értesítik.

(4) A vadászati hatóság a módosító javaslat befogadásáról szóló döntését az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján közzéteszi, valamint minden érintett település önkormányzatának - az önkormányzati közzététel érdekében - megküldi.

7/C. §[21]

(1) A Vtv. 11/B. § (1) bekezdésében meghatározott átfedésben lévő területrésznek az a földterület minősül,

a) amelyre befogadott módosító javaslatot nyújtottak be,

b) amely több befogadott módosító javaslat elfogadása esetén zárványterületté válna, vagy amely nem képezheti az ajánlással érintett vadászterület részét a vadászterület határának megállapítására vonatkozó előírások szerint.

(2) A Vtv. 11/B. § (1) bekezdésében meghatározott egyeztetést az a vadászati hatóság hívja össze, amelyhez a módosító javaslat benyújtásra került.

(3) A vadászati hatóság

a) a 7/B. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személyeket,

b) a 7/B. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott tulajdonosokat az ott meghatározott módon,

az egyeztetés időpontját megelőző nyolc nappal, a (4) bekezdésben meghatározott adatok megjelölésével értesíti.

(4) Az egyeztetésről szóló értesítés tartalmazza

a) az egyeztetés időpontját,

b) az egyeztetés helyszínét,

c) a módosító javaslattal érintett földterület területi kiterjedését, feltüntetve a Vtv. 11/A. § (8) bekezdése szerinti terület nagyságát.

(5) A vadászati hatóság a (4) bekezdésben meghatározott adatokat tájékoztató jelleggel az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján közzéteszi.

7/D. §[22]

A vadászati hatóság a Vtv. 11/B. § (4) bekezdésében meghatározott egyezséget jóváhagyja, ha

a) az egyezség alapján kialakított vadászterület, illetve vadászterületek határa megfelel a vadászterület kialakítására vonatkozó előírásoknak,

b) zárványterület nem keletkezik, és

c) az egyezség kizárólag a 7/C. § (1) bekezdésében meghatározott földterület részére vagy egészére vonatkozóan jön létre.

7/E. §[23]

(1)[24] A Vtv. 14. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény a vadászati hatósághoz való beérkezés időpontjának (hónap, nap, óra, perc) a vadászati hatóság általi feltüntetésével tehető közzé a vadászati hatóság hirdetőtábláján. A Vtv. 11/C. § (1) bekezdése szerinti véglegesség beálltáról a vadászati hatóság a honlapján és a Vtv. 11/A. § (4) bekezdése szerinti módon tájékoztatást tesz közzé.

(2) Ha a Vtv. 12. § (1) bekezdésében meghatározottak nyilvántartásba vételére irányuló hatósági eljárásban a döntés meghozatala előtt ugyanazon vadászterület vonatkozásában több kérelem is benyújtásra került, a vadászati hatóság a kérelmeket az (1) bekezdésben foglalt időpont szerinti sorrendben vizsgálja meg, és a sorrendben korábbi, a Vtv.-ben és e rendeletben foglaltaknak megfelelő kérelem alapján a nyilvántartásba vételt elvégzi, a további kérelmeket elutasítja.

8. §[25]

A Magyar Állam önálló vadászati jogának haszonbérbe adása esetén a nyilvános pályázatra vonatkozó pályázati felhívást országos napilapban is közzé kell tenni.

9. §[26]

(1) Társult vadászati jog esetén a tulajdonosi közösség a működési szabályait maga állapítja meg. A tulajdonosi közösség működési szabályzatának kötelező minimális adattartalmát a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Ha a tulajdonosi gyűlés összehívása, illetve a határozathozatal alkalmával a föld tulajdonosa nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a 7. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodhat.

(3) A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként el kell fogadni:

a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát;

b) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát;

c) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyvet vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot;

d) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítőt;

e) az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes hálózaton történő adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat helyszíni bemutatását.

(4) A tulajdonosi közösség tagjának tulajdonában álló föld tulajdonjogának első alkalommal történő igazolását mindaddig el kell fogadni, amíg a változást a (3) bekezdés szerinti okirattal igazolva be nem jelentették.

(A Vtv. 13. §-ához)

10. §[27]

(1) A tulajdonosi közösség, illetve a tulajdonosi közösség képviselője működési költségének mértékét a vadászati jog hasznosításának feltételei között, az éves költségvetésben előzetesen rögzíteni kell.

(2) A tulajdonosi közösség képviselője - a vadászati hatóságnál történő közzététel kivételével - a Vtv. 14. §-ában meghatározott módon tájékoztatást tesz közzé a földtulajdonosi kifizetések idejéről, helyéről és módjáról, továbbá - a meghozataluktól számított tizenöt napon belül - a tulajdonosi gyűlésen hozott határozatokról.

(3) A földtulajdonosok által nem igényelt haszonbérleti díj felhasználásáról a tulajdonosi közösség - az igény érvényesítésére vonatkozó elévülés szabályaira is figyelemmel - határozatban rendelkezhet.

(4) A tulajdonosi gyűlés iratait a tulajdonosi közösség képviselője legalább öt évig megőrzi.

11. §[28]

(1) Vadászterületnek minősülő ingatlan esetében csak egy személy tehet érvényesen jognyilatkozatot. Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak.

(2) A tulajdonosi vagy képviseleti jogosultság igazolását a kialakított vadászterületen belül, a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető földterülettel rendelkező bármely tulajdonos kérheti.

(A Vtv. 14. §-ához)

12. §[29]

(1) A Vtv. 12. §-ában foglaltak szerinti szavazati arány megállapításához a vadászterület tulajdonosi közössége jegyzőkönyvbe foglalja, hogy

a) tulajdonosként, továbbá a tulajdonos képviselőjeként ki mekkora területtel vesz részt a tulajdonosi gyűlésen,

b) a kialakított vadászterület egészéhez viszonyítottan a tulajdonosi gyűlésen megjelent tulajdonosok vagy meghatalmazott képviselőik milyen arányt képviselnek, valamint

c) a képviseleti jogosultságot megalapozó meghatalmazás érvényes-e.

(2) Ha ugyanazon földterületre több meghatalmazás került kiállításra, és azok érvényességét az (1) bekezdésében előírt jegyzőkönyv felvétele során nem lehet egyértelműen meghatározni, az adott földterületre vonatkozó összes meghatalmazást érvénytelennek kell tekinteni.

(3) A tulajdonosi közösség képviselője a vadászterület földtulajdonosai részére - kérésükre - az őket érintő kérdésekben felvilágosítást ad, továbbá az iratokba az őket érintő részek tekintetében betekintést biztosít.

13. §[30]

Bérvadászati szerződés a vadászatra jogosult által felajánlott, meghatározott mennyiségű és minőségű vad elejtésén kívül a vadászterület meghatározott részére vonatkozó vadászati tevékenységre is köthető. A bérvadászati szerződés megkötése nem érinti a vadászatra jogosultnak a Vtv. II-IV. és VI. Fejezetében foglalt, a vad és élőhelyének védelmével, a vadgazdálkodással, a vadászattal és azok teljesítésével kapcsolatos törvényben előírt kötelezettségét és felelősségét.

(A Vtv. 16. §-ához)

14. §

A Vtv. alkalmazásában vadgazdálkodási létesítménynek, berendezésnek minősülnek a következők: a vadászterületen mesterségesen létesített vadetető és dagonya, takarmánytároló, sózó, vaditató, épített les, vadaskerti kerítés, épített vadbefogó, vadkárelhárítást szolgáló kerítés és más műszaki létesítmény, apróvad tenyésztésére szolgáló létesítmény, amennyiben azok megfelelnek a műszaki és biztonsági követelményeknek.

14/A. §[31]

(1) Vadászterület megszűnése esetén a megszűnt vadászterület jogosultja - a felek eltérő megállapodásának hiányában - az okszerű gazdálkodás mértékéig az új jogosulttal szemben igényt tarthat a korábban létesített vadgazdálkodási, vadászati rendeltetésű létesítmények, berendezések, valamint a vadaskertben, vadasparkban tartott vad ellenértékére.

(2) Vadászterület megszűnése esetén, amennyiben az új jogosult a vadászterületen létesített vadaskertet tovább kívánja üzemeltetni, akkor azt az új üzemtervi ciklus megkezdéséig a vadászati hatósághoz a nyilvántartásba történő átvezetés végett be kell jelenteni. Ha az új jogosult a vadaskertet nem kívánja tovább üzemeltetni, akkor a vadgazdálkodási üzemterv benyújtásával egyidejűleg kérelmezi a vadászati hatóságnál a vadaskert létesítési engedély hatályon kívül helyezését.

(A Vtv. 17. §-ához)

15. §

(1) A vadászati jog haszonbérletére kötött szerződésben a vadállomány faj- és darabszámát - a felek eltérő megállapodásának hiányában - a tárgyévet megelőző két év statisztikai adatai alapján kell megbecsülni.

(2)[32] Ha a haszonbérleti szerződés időtartama alatt a haszonbérlő jogutód nélkül megszűnik, a Vtv. 17. §-ának (6)-(7) bekezdéseiben meghatározott átmeneti időszakban a földtulajdonosok kötelesek a vad és élőhelyének védelméről gondoskodni.

(3)[33] A (2) bekezdés rendelkezései az irányadók abban az esetben is, ha a haszonbérleti szerződés időtartama alatt a szerződés a felek közös megegyezésével, vagy a szerződés felmondásával szűnik meg.

15/A. §[34]

(A Vtv. 19. §-ához)

16. §[35]

(A Vtv. 22-24. §-aihoz)

17. §[36]

A zárttéri vadtartó létesítmény létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem tartalmi követelményeit - a zárttéri vadtartó létesítmény rendeltetésének megfelelően - a 3. számú melléklet tartalmazza.

17/A. §[37]

Zárttéri vadtartó létesítményben valamennyi vadászható nagyvadfaj, valamint fácán, fogoly, vörös fogoly és tőkés réce tartható.

18. §[38]

A zárttéri vadtartó létesítmény felszámolását a 3. számú melléklet szerinti felszámolási terv alapján a vadászati hatóság a zárttéri vadtartó létesítmény engedélyének visszavonására irányuló döntésétől számított

a) vadaskert esetében egy éven,

b) vadaspark és vadfarm esetében két hónapon

belül végre kell hajtani.

19. §[39]

A vad szabad vadászterületre történő kijutását megakadályozó kerítést kizárólag a zárt területen belül található vadállomány felszámolását követően lehet elbontani.

(A Vtv. 26. §-ához)

20. §[40]

(1) A vadászati hatóság a Vtv. 27/A. § (6) bekezdése szerinti szállítási engedélye az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal által kiállított állatorvosi bizonyítvánnyal együtt érvényes.

(2) A vadászati hatóság kezdeményezheti az engedély nélkül szállított, igazolatlan eredetű vad leölését a vad szállítójának, illetve az igazolatlan eredetű vad tartójának költéségére.

20/A. §[41]

(1) A vadaskert vadászati célú kertrészének legkisebb kiterjedése

a)[42] vaddisznó, dámszarvas, szikaszarvas, valamint muflon tartására szolgáló létesítmény esetében 200 ha,

b) más nagyvadfaj tartására szolgáló létesítmény esetében 500 ha.

(2) A kizárólag muflon, illetve vaddisznó tartására szolgáló vadaskert kivételével a vadaskert külső kerítése legalább 2,2 méter magasságú. A kizárólag muflon, illetve vaddisznó tartására szolgáló vadaskert külső kerítése a vadaskert kerületének legalább a fele részében nem lehet magasabb 1,8 méternél.

(3)[43]

20/B. §[44]

(1) A Vtv. 27/C. § (6) bekezdésében meghatározott üzemeltetővel szerződés legfeljebb hét vadászati évre köthető.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vadászatra jogosult a vadaskert üzemeltetésének tényét

a) az üzemeltetésre megkötött szerződés aláírásától számított, illetve

b) az üzemeltetési szerződés megszűnését a megszűnésétől számított

öt napon belül a vadászati hatóság részére bejelenti.

20/C. §[45]

(1) A vadaskert teljes területén biztosítani kell a vad természetes táplálkozási, rejtőzködési és - különösen a vadászati célú kertrészben - kitérési, illetve menekülési lehetőségét.

(2) Vadaskertben történő idényen kívüli vadászat - a vadászati hatóság részére történt előzetes bejelentés alapján - kizárólag olyan vadfajok egyedére lehetséges, amelyek a létesítési engedélyben szerepelnek.

20/D. §[46]

20/E. §[47]

(1) A vadaspark bekerített egységeinek területe nem haladhatja meg az 5 hektárt.

(2)[48] Vadasparkban kizárólag egyéni vadászat engedélyezhető.

20/F. §[49]

(1) Vadfarm rokon fajú állat - kereszteződés útján életképes utódok megszületésének elkerülése céljából - tartásának helyszínétől térben elkülönülten létesíthető.

(2) A vadfarm engedélyesének biztosítania kell a tartásra engedélyezett vadfaj megfelelő tartási körülményeit, rendelkeznie kell takarmánytárolóval, egyedi kezelésre alkalmas területtel, ivóvízellátással és karanténnal. A vadfarmengedélyes a vadászati hatóság által hitelesített állomány-nyilvántartást vezet, és évente január 31-ig, az előző évi állományváltozásokat a 3. számú melléklet IV. pontjában meghatározott adattartalommal, a vadászati hatóságnak bejelenti.

(3) A vadfarmon tartott nagyvadat az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer szabályai szerint meg kell jelölni.

(4) A vadfarm működésével kapcsolatos dokumentumokat az engedélyesnek öt évig meg kell őrizni.

(A Vtv. 27. §-ához)

21. §

(1)[50]

(2)[51] Hatósági vadászaton tájegységi fővadász, hivatásos vadász, erdészeti szakszemélyzet, természetvédelmi és vadászati hatóság tagja, valamint a természetvédelmi kezelésért felelős szerv tagja vehet részt, ha rendelkezik a vadászat gyakorlásához szükséges feltételekkel. A hatósági vadászaton a természetvédelmi, valamint a vadászati hatóság tagja, továbbá a természetvédelmi kezelésért felelős szerv tagja az elrendelő vadászati hatóság erre irányuló megkeresését követően csak a munkáltatója engedélyével vehet részt.

(3)[52] A hatósági vadászaton elejtett vadból származó bevételnek a hatósági vadászat költségeivel csökkentett részét a vadászati hatóság utalja a vadászatra jogosult számlájára.

(4)[53] Amennyiben a hatósági vadászaton elejtett vad értékesítéséből származó bevétel nem fedezi a hatósági vadászat költségét, a vadászatra jogosult köteles a különbözetet a vadászati hatóság elszámolását követően haladéktalanul megfizetni a vadászati hatóság által meghatározott módon.

(A Vtv. 29-30. §-aihoz)

22. §

(1)[54] A sebzett vadat addig kell keresni, amíg megtalálására esély van. Nagyvadra leadott lövés esetén a rálövés helyét és annak környékét a lövés leadását követően minden esetben meg kell vizsgálni, a sebzésre utaló jelek megtalálása érdekében. Ha a rálövés helyén lőjel vagy vércsapa található, annak jellegéhez igazodóan kell az utánkeresést végezni, indokolt esetben a vadászkutyafajták vadászati alkalmassági vizsgájával (a továbbiakban: VAV vizsga) rendelkező, nagyvad utánkeresésre alkalmas vadászkutya alkalmazásával. Ha a rálövés helyén sebzésre utaló lőjel nem található, az utánkeresést a vad elugrásának, menekülésének irányába kell megkezdeni, és akkor abbahagyni, ha vércsapa, lőjel feltalálására már nincs esély.

(2) A vad elfogásánál kíméletesen kell eljárni, annak testi épségét és egészségét nem veszélyeztető eszközt kell alkalmazni.

(3)[55]

(4)[56] Élő vad befogása esetén az alkalmazott befogót a vadászatra jogosult köteles legalább huszonnégy óránként ellenőrizni. Éjszakai működés esetén az első ellenőrzést legkésőbb napkeltekor el kell végezni. A vadat a befogóból az észleléstől számított lehető legrövidebb időn belül el kell távolítani.

(5) A vad mozgásképtelenségét okozó befogás esetén haladéktalanul gondoskodni kell annak állat-egészségügyi ellátásáról.

(A Vtv. 31. §-ához)

23. §

(1) A vadászterületen egy évnél hosszabb időtartamra mesterségesen létesített vadgazdálkodási, vadászati létesítményt a tájba illő módon, természetes anyagból kell készíteni.

(2) Élő fán leskosár akkor helyezhető el, ha az nem veszélyezteti a fa életképességét.

(A Vtv. 32. §-ához)

24. §[57]

A Vtv. 17. § (2) és 29/A. § (4) bekezdése alkalmazásában a vad mozgását befolyásoló, tartós telepítésű kerítésnek minősül

a) a mezőgazdasági növénykultúra védelmében, valamint állattenyésztési vagy vadgazdálkodási célból telepített villanypásztor, továbbá

b) a rét, legelő hasznosítású gyepterületen, a legelő háziállatok adott területen való tartása céljából - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott módon - létesített természetes alapanyagú kerítés

kivételével az olyan, mezőgazdasági művelés alatt álló szomszédos földterületeket térben elválasztó, lehatároló építmény, amely a bekerített mezőgazdasági növénykultúra tenyészidőszakát követő egy hónap elteltével is fennáll.

(A Vtv. 37. §-ához)

25. §[58]

(A Vtv. 38. §-ához)

26. §[59]

A vadászati hatóság a Vtv. 38. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a kötelezettség megszegésével összefüggő eljárása mellett, felszólítást követően vadászati tilalmat is elrendelhet, különösen ha a vadászatra jogosult a Vtv. 16-18. §-ában, 27/A-27/F. §-ában, 28-29/A. §-ában, 34-35. §-ában, 37-39. §-ában, 69-71. §-ában, 82-83. §-ában foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget.

27. §[60]

(1) A vadászati idényeket az 5. számú melléklet tartalmazza. A vadászati idény, ha annak kezdete vasárnapra vagy hétfőre esik, akkor kiterjed az azt megelőző egy, illetve kettő napra. Ha a vadászati idény vége péntekre vagy szombatra esik, akkor kiterjed az azt követő kettő, illetve egy napra is.

(2)[61] A fácántyúk csak vadászati célú kibocsátása esetén vadászható, a kibocsátott mennyiség erejéig, a kibocsátóhelytől mért ezer méteres távolságon belül. A kibocsátóhely egyértelmű beazonosíthatóságához szükséges EOV koordinátákat az éves vadgazdálkodási tervben meg kell adni.

(3)[62] Fogoly a vadászati idényben azokon a vadászterületeken vadászható, ahol az adott vadászati évben legalább 500 példány fogoly kibocsátása történt, a vadászati hatóság által a vad zárttéri tartásáról és kibocsátásáról adott engedélyben foglaltak szerint.

(3a)[63] Vadászterületre vörös fogoly csak vadászati hasznosítás céljából bocsátható ki. A kibocsátásra szeptember 1. és február utolsó napja között kerülhet sor. Azon a vadászterületen, ahol állandó jelleggel természetes fogolyállomány él, a vörös fogoly kibocsátása tilos.

(4) Vaddisznó malacnak minősül a szaporulat 20 kg, süldőnek pedig 50 kg zsigerelt testtömegig. Vaddisznó kocának minősül az 50 kg zsigerelt súlyt elérő vagy meghaladó súlyú nőivarú vaddisznó.

(5) Gímszarvasbikát, dámbikát, őzbakot, muflonkost és szikaszarvasbikát egész évben, mezei nyulat október 1-től január 15-ig, egyéb vadfaj egyedét, továbbá suta vadat az adott vadfajra vonatkozó vadászati idényben szabad élve befogni.

(6)[64]

(7)[65] Apróvadas vadászterületeken a borz, a házi görény, a dolmányos varjú, a szarka és a szajkó az apróvad szaporodási időszakában a vadászati hatóság külön engedélyével gyéríthető.

(8)[66] Az elejtett nyestkutyáról, mosómedvéről fotódokumentációt kell készíteni, melyet meg kell küldeni a Szent István Egyetem vadbiológiai kutatásért felelős szervezeti egységének. Az elejtett példányt a fotódokumentáció elküldését követő két munkanapig meg kell őrizni.

27/A. §[67]

(1) Az 5. számú melléklet II. részében felsorolt vízivad fészkelése és vonulása szempontjából nemzetközi jelentőségű és hazai kiemelt jelentőségű vízi élőhelyeken a vadászati hatóság szabályozza a vízivad vadászat rendjét. Ebben szabályozza a vízivad vadászatának helyét, módját, idejét, gyakoriságát.

(2)[68] Nyári lúdból, vetési lúdból és nagy lilikből naponta, személyenként összesen legfeljebb hat darab ejthető el, melyből a vetési ludak száma nem lehet több kettőnél.

(3) Tőkés récére augusztus 15-től augusztus 31-ig kizárólag húzáson és a vízparttól - azaz a vízzel borított terület és a szárazföld találkozásától - számított 50 méteren kívül szabad vadászni. Tőkés récéből és szárcsából naponta, személyenként összesen legfeljebb nyolc darab ejthető el. Tenyésztett tőkés réce tilalmi időben is napi terítékkorlátozás nélkül lőhető.

(4)[69] Az elejtett kanadai lúdról és nílusi lúdról fotódokumentációt kell készíteni, melyet meg kell küldeni a Soproni Egyetemnek. Az elejtett példányt a fotódokumentáció elküldését követő két munkanapig meg kell őrizni.

(5)[70] A vadállomány védelme és a vad kímélete miatt vadászati idényre való tekintet nélkül haladéktalanul el kell ejteni a súlyosan beteg, valamint a betegség miatt mozgásképtelen, illetve a súlyosan sérült és életképtelen vadat. Az elejtést a vadász, illetve a kísérő köteles a vadászati naplóban "beteg" megjelöléssel rögzíteni, és haladéktalanul bejelenteni a vadászatra jogosultnak. A vadászatra jogosult köteles az állat-egészségügyi okból elejtett vadat vizsgálatra alkalmas módon az elejtés helye szerint illetékes hatósági állatorvosnak bemutatni. A hatósági állatorvos az elejtés indokoltságáról külön jogszabály szerinti igazolást állít ki.

(A Vtv. 46. §-ához)

28. §[71]

(1) Vadgazdálkodási üzemtervet felsőfokú vadgazdálkodási képesítéssel, valamint ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező, a vadgazdálkodási tervezés szakértői névjegyzékébe felvett személy készíthet.

(2) A vadgazdálkodási üzemterv tartalmi követelményeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) A vadászatra jogosult a vadgazdálkodási üzemtervet az Országos Vadgazdálkodási Adattár elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján közzétett formanyomtatványon nyújtja be.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a vadászatra jogosult

a) az üzemterv vadászati hatósághoz történő benyújtásakor írásban úgy nyilatkozik, hogy a benyújtott üzemterv a tájegységi fővadász által, a Vtv. 44. § (2) bekezdésben foglaltak alapján elkészített üzemtervre vonatkozó javaslattal mindenben megegyezik, és

b) a javaslatot a 6. számú melléklet 4. pontjában felsorolt - az üzemterv benyújtásának időpontjában rendelkezésére álló - vadgazdálkodásra vonatkozó dokumentumokkal kiegészítette.

(A Vtv. 47. §-ához)

29. §[72]

(1) Éves vadgazdálkodási tervet legalább középfokú vadgazdálkodási képesítéssel, valamint ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy készíthet.

(2) A jóváhagyásra benyújtott éves vadgazdálkodási tervbe a tájegységi fővadász betekinthet.

(3) Az éves vadállománybecslést és vadgazdálkodási tervet a 7. számú melléklet I. pontjában meghatározott adattartalommal minden év február 15. napjáig kell a vadászati hatóságnak megküldeni.

(4) A vadászati hatóság a tárgyév szeptember 30-áig hivatalból

a) felülvizsgálja és szükség esetén módosítja az éves vadgazdálkodási terv mezei nyúl és fácán hasznosítására vonatkozó részét,

b) felülvizsgálhatja és módosíthatja az éves vadgazdálkodási tervet,

ha a vadállományban vagy az élőhely állapotában, illetve a vadállomány hasznosítására kihatással lévő körülményekben olyan változás következett be, amely az éves terv jóváhagyásakor nem volt előre látható, és ezért nem lehetett figyelembe venni.

(5) A vadászati hatóság az éves vadgazdálkodási terv időarányos teljesítéséről év közbeni adatszolgáltatást is előírhat.

30. §[73]

(1) Az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben való eltérést a vadászati hatóság kérelemre engedélyezheti.

(2) A nagyvadfajok nőivarú egyedeinek és szaporulatának, a vaddisznónak, valamint az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott fajok egyedeinek éves vadgazdálkodási tervben jóváhagyott elejtési darabszáma az (1) bekezdésben meghatározott mértéken felül a vadászati hatóság külön engedélye nélkül túlléphető.

(3) Az 1. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott hasznos apróvad hasznosításának tíz százalékot meghaladó mértékű elmaradása, valamint a (2) bekezdésben meghatározott fajok, illetve azok ivarai elejtési darabszámának túllépése kivételével a nem engedélyezett eltérés - ideértve a trófeás vad korosztályonkénti szabályozására vonatkozó 16. számú melléklet szerinti előírásokat - a Vtv. 83. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak szerint a vadgazdálkodási szabályok megsértésének minősül.

(4) Az éves vadgazdálkodási tervben a hasznosítható vad mennyiségének jóváhagyásakor a vadászati hatóság a trófeás vad korosztályi viszonyait és hasznosítását, valamint a tervezett törzsállomány és szaporulat mellett az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott fajokra előírt hasznosítás teljesítését is vizsgálja.

(5) Az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott fajok gyérítendő mennyiségét a tervezéssel érintett vadászati évet megelőző öt év terítékadatai átlagának figyelembevételével kell meghatározni.

(6) A vadászati hatóság az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott fajok közül a rókára, aranysakálra, dolmányos varjúra, szarkára, valamint a szajkóra előírt gyérítés elmaradása esetén a hasznos apróvad hasznosítását az éves vadgazdálkodási terv jóváhagyásakor az elmaradás mértékének és okainak figyelembevételével korlátozza.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott fajok elejtését a vadászatra jogosult emlősök esetén egyedenként egy pár fül, madarak esetén egyedenként egy pár láb bemutatásával a tájegységi fővadász előtt igazolja.

(8) A (6) bekezdésben meghatározott fajokra előírt gyérítés teljesítését és az elejtési jelek megsemmisítését a tájegységi fővadász vadászati évenként legalább két alkalommal ellenőrzi, az ellenőrzésről két példányban az 7. számú melléklet II. pontjában meghatározott adattartalommal igazolást állít ki. Az elejtési jelek megsemmisítéséről a vadászatra jogosult gondoskodik. A kiállított igazolást a vadászatra jogosult az éves vadgazdálkodási tervvel együtt nyújtja be a vadászati hatósághoz.

30/A. §[74]

Ha az adott tájegység vonatkozásában nincs kiadott tájegységi vadgazdálkodási terv, a vadászatra jogosult a tájegységi vadgazdálkodási terv alapján elkészített vadgazdálkodási üzemterv hatályának kezdetéig terjedő időszakra vonatkozóan a vadászterület vadállománya létszámának figyelembevételével átmeneti vadgazdálkodási tervet nyújt be, amelyet a vadászati hatóság akkor hagy jóvá, ha az a vad és élőhelyének védelmét biztosítja. Az átmeneti vadgazdálkodási tervre egyebekben az éves vadgazdálkodási tervre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

31. §

(1) A vadgazdálkodási-vadászati képzettségek, illetve képesítések jegyzékét a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Aki éves vadgazdálkodási tervet készít - az első alkalommal - köteles benyújtásakor az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti képzettségét igazolni.

(A Vtv. 50-51. §-aihoz)

32. §[75]

33. §[76]

(1) Hivatásos vadászként alkalmazható - a vadászati hatóság engedélye alapján - az a személy is, aki igazolni tudja, hogy alkalmazásba állásának időpontját megelőzően, legalább ötéves, megszakítás nélküli hivatásos vadászi munkaviszonnyal rendelkezett.

(2) A hivatásos vadász alkalmazása során, az alkalmazandó hivatásos vadászok számának meghatározásakor a vadászterület méretéből a Balaton nyílt vízfelületét magába foglaló térmértéket figyelmen kívül kell hagyni.

34. §[77]

(1) A vadászati hatóság a vadászatra jogosult kérelmére az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő hivatásos vadász jelöltet a 9. számú melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi. A vadászati hatóság a nyilvántartásba vett hivatásos vadász, valamint a vadászatra jogosult számára igazolást állít ki.

(2) A vadászatra jogosult az (1) bekezdés szerinti igazolás birtokában kezdeményezheti a rendőrségnél a szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény kiállítását.

(3) A hivatásos vadász a szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt - a kézhezvételt követő 15 napon belül - a vadászati hatóságnál köteles bemutatni. A szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény sorszámát a vadászati hatóság a 9. számú melléklet szerint köteles nyilvántartásában rögzíteni.

(4) A hivatásos vadász a vadászati hatóság előtt esküt tesz. A hivatásos vadász esküjének szövegét és az esküokmány formáját a 10. számú melléklet tartalmazza.

(5)[78] A vadászati hatóság az eskü letételét követően a hivatásos vadászt nyilvántartásba veszi. A hivatásos vadász tevékenységét csak a nyilvántartásba vételét követően kezdheti meg.

(6)[79]

(7) A vadászatra jogosult köteles a hivatásos vadász alkalmazásának megszűnését - a megszűnését követő 15 napon belül - bejelenteni a működési helye szerint illetékes vadászati hatóságnak.

(8)[80] A vadászatra jogosult köteles a hivatásos vadász alkalmazásáról, szolgálati helyéről, továbbá alkalmazásának megszűnéséről - 15 napon belül - tájékoztatni a működési helye szerinti rendőrhatóságot, valamint a hivatásos vadász lakóhelye és működési helye szerint illetékes vadászkamarát.

35. §[81]

(1) A hivatásos vadász szolgálati feladatai ellátása során a vadászhagyományoknak megfelelő egyenruhát visel. A hivatásos vadász részére a szolgálati feladatai ellátásához szükséges egyenruhát és felszerelést a vadászatra jogosult biztosítja, a 11. számú mellékletben meghatározottak szerint.

(2)[82] A hivatásos vadász szolgálati feladatai ellátása során köteles a ruházatán a 11. számú melléklet szerinti szolgálati jelvényét viselni, valamint a szolgálati igazolványát magánál tartani.

(A Vtv. 53. §-ához)

36. §[83]

A hivatásos vadász a szolgálati tevékenysége során elejtett vadat a vadászati naplóba és a teríték-nyilvántartásba bejegyzi.

(A Vtv. 54. §-ához)

37. §

(1) A hivatásos vadász szolgálata teljesítése közben szolgálati lőfegyverét előzetes figyelmeztetés és riasztó lövés leadása után az életét vagy testi épségét közvetlenül fenyegető támadás elhárítására - ha a támadás másként nem hárítható el - használhatja. A fegyverhasználat nem lépheti túl a jogos védelem szükséges mértékét.

(2) Ha a szolgálati lőfegyver használata következtében személyi sérülés történt, a hivatásos vadász köteles a sérültet a helyszínen elsősegélyben részesíteni, és sürgős orvosi ellátásáról gondoskodni.

(3)[84] A szolgálati lőfegyver, valamint a vegyi eszköz személy elleni használatát a hivatásos vadász a rendőrhatóságnak és a vadászatra jogosultnak azonnal, a vadászati hatóságnak legkésőbb a használatot követő napon jelenti.

(4)[85] A hivatásos vadász köteles az őt ért támadásról, fenyegetésről vagy jogszerű tevékenysége akadályoztatásáról a vadászatra jogosultat tájékoztatni, valamint indokolt esetben a rendelkezésre álló bizonyítékok megjelölésével a rendőrhatóságnál feljelentést tenni.

38. §[86]

39. §[87]

40. §

(1)[88] A vadászatra jogosult köteles gondoskodni a hivatásos vadász vadászjegyének kiváltásáról, illetve érvényesítéséről, valamint a vadászati felelősségbiztosítás megkötéséről.

(2)[89]

41. §[90]

(1) A hivatásos vadászt a szolgálati feladata teljesítése során elejtett, elfogott vad után lődíjként a szolgálati lőfegyvere és annak öbnagysága figyelembevételével

a) az elejtett, elfogott szarkáért, szajkóért és dolmányos varjúért tíz darab sörétes lőszer,

b)[91] az elejtett, elfogott borzért, nyestért tizenöt darab sörétes vagy három darab 1000 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú golyós lőszer, aranysakálért, nyestkutyáért, mosómedvéért ötven darab sörétes vagy öt darab 1000 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú golyós lőszer,

c)[92] december 1. - április 30. közötti időszakban elejtett, elfogott rókáért hetvenöt darab sörétes vagy tíz darab 1000 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú golyós lőszer, május 1. - november 30. közötti időszakban történt elejtése, elfogása esetén pedig tíz darab sörétes vagy kettő darab 1000 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú golyós lőszer,

d) a jogosult által előírt állományszabályozás során elejtett nagyvad után három darab golyós lőszer

illeti meg a jogosult költségére.

(2) A lődíj elszámolásának rendjét a jogosult állapítja meg, melyet köteles a vadgazdálkodási jelentéssel együtt a vadászati hatóság részére megküldeni.

42. §[93]

(A Vtv. 57. §-ához)

43. §[94]

(1)[95] Az azonosító jel a Vtv. 57. § (2) bekezdésében felsorolt nagyvadfajok megjelölésére szolgáló, sorszámozott, egyszer használatos zárású, vadászati évenként eltérő színű műanyag szalag. Nagyvad zárttéri hasznosítása során az azonosító jel sorszáma "Z" betűvel kezdődik. Az azonosító jeleket a vadászati hatóság legkésőbb a vadászati év kezdő napjáig a vadászatra jogosult igényének megfelelő darabszámban adja ki. Az azonosító jelek a vadászatra jogosult vadászterületén és az éves vadgazdálkodási tervben hasznosításra jóváhagyott vadmennyiség mértékéig használhatók fel.

(1a)[96] A kiadott azonosító jelek felhasználásáról a vadászatra jogosult legkésőbb a vadgazdálkodási jelentés leadásával egyidejűleg - valamint ellenőrzés során a vadászati hatóság felhívására - tételesen elszámol. A tételes elszámolás tartalmazza az azonosító jel számát, az elejtett vad faját, ivarát és az elejtés idejét.

(2) Az azonosító jel dátumjelzéssel ellátott.

(3)[97] Az azonosító jelet a nagyvad hátsó lábán a csánk fölött - a horgasinat (Achilles-ín) befoglalóan - egyéni vadászat alkalmával, a nagyvad birtokbavételét követően azonnal be kell helyezni. Társas vadászaton elejtett nagyvadba az azonosítójelet legkésőbb a társas vadászat végén be kell helyezni. A behelyezéskor az elejtés, illetve a birtokbavétel hónapját és napját az azonosító jelről el kell távolítani. A vad elszállítását csak azonosító jellel történt megjelölését követően szabad megkezdeni. Az elejtett vadba behelyezett azonosítójel számát a vadászat végén - egyéni vadászat esetén a vadász, társas vadászat esetén a vadászatvezető, bér- és vendégvadászat esetén a kísérővadász - a vadászati napló megfelelő rovatába bejegyzi.

(4)[98]

44. §[99]

(1)[100] A vadászatra jogosult az azonosító jelek használatának részletes szabályait a helyi szabályzatban köteles megállapítani, és első alkalommal azt az éves vadgazdálkodási terv mellékleteként a vadászati hatósághoz be kell nyújtani.

(2) A helyi szabályzat módosítását - harminc napon belül - a vadászati hatóságnak meg kell küldeni.

(3)[101] Társas vadászat esetén a vadászat vezetője, egyéni vadászat esetén a vadász, bérvadászat esetében a kísérővadász, legkésőbb a vadászat megkezdése előtt köteles a vadászatra jogosult által rendelkezésére bocsátott azonosító jeleket átvenni, a vadászat során magánál tartani és használni.

(4) Az azonosító jelen szereplő adatokat a nagyvad felvásárlója, felhasználója vagy feldolgozója oly módon köteles a megfelelő bizonylatokba bejegyezni, hogy abból a vad vadászterületről való származása is megállapítható legyen. A behelyezett azonosító jelet a vad csánkján a vad - egésze vagy zsigerelt teste - feldolgozásáig meg kell őrizni.

44/A. §[102]

(1) A Vtv. 57. § (4) bekezdés alkalmazásában vadgazdálkodási-vadászati gyakorlatnak minősül a legalább összesen 10 éven keresztül, legalább középfokú végzettséggel való hivatásos vadászi feladatok ellátása.

(2) A szakmai irányítói feladatokat a vadászatra jogosult alkalmazásában álló hivatásos vadász is elláthatja. Egy szakmai irányító legfeljebb kettő vadászatra jogosultnál láthat el ilyen jellegű feladatot.

45. §

(1)[103] A vadászható madárfajok jogszerűen elejtett, befogott egyedeit szállítani és értékesíteni, az ország területéről kivinni, az országba behozni, valamint az ország területén átszállítani úgy szabad, ha a madár legalább egyik szárnyán a vadfaj meghatározásához szükséges mértékben a tollazatot meghagyták.

(2)[104] A vadászható madárfajok közül a nyári lúd, a vetési lúd, a nagy lilik, a kanadai lúd, az erdei szalonka, a szárcsa, a balkáni gerle, a dolmányos varjú, a szarka és a szajkó esetében tilos azok élő vagy elpusztult, illetve elejtett egyedeinek és származékainak vagy könnyen felismerhető részeinek eladása, eladásra történő szállítása, eladásra történő tartása, valamint eladásra történő felkínálása. Ezen cselekmények az egyéb vadászható madárfajok esetében csak a jogszerűen elejtett, befogott egyedekkel végezhetők.

46. §[105]

(A Vtv. 58. §-ához)

47. §[106]

(1)[107] Az egyéni, illetve a társas vadászati naplót és terítéknyilvántartást a 13. számú mellékletben foglalt minta szerint kell vezetni. Minden vadászatot új sorszámon, annak megkezdése előtt kell naplózni, a vadászat várható befejezésével együtt. A bejegyzett befejezési időponton túl a vadász vadászati tevékenységet nem végezhet. Egyéni vendég- vagy bérvadászat esetében a vadászatot a kísérővadász jegyezi be, társas vadászat esetében pedig a vadászatvezető. Amennyiben a vadászaton vadelejtés, sebzés, hibázás vagy bármilyen vadászati, illetve rendkívüli esemény történt akkor a vadászat végén - egyéni vadászat esetén a vadász, társas vadászat esetén a vadászatvezető, bér- és vendégvadászat esetén pedig a kísérővadász - a vadászati napló megfelelő rovatába bejegyezni, valamint a bejegyzést aláírásával hitelesíteni köteles.

(2)[108] A vadászjegyet, az egyéni, illetve a társas vadászati napló és teríték-nyilvántartást és a vadászatra jogosult által vezetett dokumentumokat a vadász, illetve a vadászatra jogosult - az eredeti bejegyzésekkel - az utolsó bejegyzést követő legalább 5 évig köteles megőrizni. A vadász, illetve a vadászatra jogosult 5 napon belül köteles bejelenteni a vadászati hatóságnak, ha a felsorolt dokumentumok közül bármelyik elveszik, megsemmisül, vagy azt tőle eltulajdonítják.

(A Vtv. 60-63. §-aihoz)

48. §

(1)[109] A vadászati felelősségbiztosítást a vadászjegy vagy vadászati engedély hatályának idejére kell kötni.

(2)[110] A vadászjegy adattartalmát és a vadászati engedély mintáját a 14. számú melléklet tartalmazza.

49. §

(1)[111] A vadászjegyet sportvadász esetében a kérelmező lakóhelye szerint illetékes vadászkamara területi szervezete, hivatásos vadász esetében a kérelmező szolgálati helye szerint illetékes vadászkamara területi szervezete állítja ki és érvényesíti.

(2)[112] A vadászjegyet a vadászati évre kell kiállítani, illetve érvényesíteni.

(3)[113] A vadászjegyet a vadászkamara illetékes területi szervezete a kérelmező számára a 14. számú melléklet I. pontjában meghatározott adattartalommal állítja ki.

50. §[114]

(1)[115] Az vadászjegy kiállításának és minden további vadászati évre történő érvényesítésének díja huszonötezer forint.

(2)[116] A vadászjegy nem váltható vissza. A vadászkamara a megsemmisült, eltulajdonított vagy elveszett érvényes vadászjegyet az (1) bekezdésben meghatározott díj felének megfizetése ellenében pótolja.

(3)[117] A vadászjegy pótlása esetén a 49. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, kivéve, ha arra a vadász olyan lakóhely-változtatása miatt kerül sor, amelynek következtében a vadászjegy kiállítása a vadászkamara másik területi szervének illetékességébe kerül.

(4)[118] A vadászkamara a vadászjegy 14. melléklet I. pontja szerinti adatait az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 3. § g) pontja szerinti elektronikus nyilvántartó rendszerében tartja nyilván. A vadászkamara elektronikus úton anonimizált módon biztosítja az ellenőrző hatóság számára a vadászjegy érvényességének naprakész ellenőrizhetőségét, annak megjelölésével, hogy az adott vadászjegy milyen vadászati mód (fegyveres, solymász, íjász, agarász) gyakorlására jogosít fel.

51. §[119]

52. §[120]

(1) A vadászati engedélyt a bérvadászati szerződés vagy a meghívólevél alapján a vadászkamarának a tervezett első vadászat helye szerint illetékes területi szervezete állítja ki.

(1a)[121] A vadászati engedély kiváltása

a)[122] megkezdett harminc naponként harmincezer forint,

b)[123] egy évre kétszázezer forint.

(1b)[124] A fel nem használt vadászati engedély nem váltható vissza. A vadászati engedély elvesztése, megsemmisülése esetén a pótlásként kiadott engedély után a teljes összeget kell ismételten megfizetni.

(2) A vadászati engedéllyel rendelkező vadász a vadászati tevékenységet csak abban az esetben kezdheti meg, ha a vadászattal érintett vadászterület kódszámát a vadászatra jogosult a vadászati engedélybe bejegyezte.

(3) A vadászati engedéllyel rendelkező vadász vadászatát - a vadászat megkezdése előtt legalább huszonnégy órával - a vadásztatást végző vadászatra jogosultnak kell bejelentenie az érintett vadászterület szerint illetékes vadászati hatósághoz, továbbá védett természeti terület érintettsége esetén a természetvédelmi hatósághoz is.

(4) Ha a vadászati engedéllyel rendelkező vadász ragadozó madárral folytat vadászatot, a kérelemhez mellékelni kell az illető ország hatósága által a ragadozó madár tartására kiadott engedélyt, továbbá a behozatalára külön jogszabály által kiadott engedélyt.

53. §[125]

Amennyiben a vadászati engedély kiadása iránti kérelmet a vadász az ügyeivel megbízott vadászatszervező útján nyújtja be, a vadászkamara területi szervezete kérheti a szervező vadásztatási tevékenység folytatására való jogosultsága igazolását. A kérelemhez csatolni kell a bérvadászati szerződés, vagy vendégvadászat esetén a meghívólevél másolatát.

(A Vtv. 65. §-ához)

54. §[126]

(A Vtv. 66. §-ához)

55. §[127]

56. §[128]

57. §[129]

(A Vtv. 67-68. §-aihoz)

58. §

(1)[130] Apróvadat sörétes vadászlőfegyverből, illetve elöltöltő fegyverből kilőtt söréttel, nagyvadat golyós vadászlőfegyverrel, illetve elöltöltő fegyverből kilőtt lövedékkel szabad elejteni. A hivatásos vadász által - nagyvad utánkeresés során kegyelemlövéshez - alkalmazható vadászlőszer kivételével vadászati célra legalább 2 mm-től legfeljebb 5 mm-ig terjedő átmérőjű sörét használható.

(2)[131] Az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában felsorolt apróvadfajokra elöltöltő fegyverből kilőtt söréttel és lövedékkel, sörétes és golyós vadászlőfegyverrel is lehet vadászni. Vaddisznóra, rókára, borzra, aranysakálra, nyestkutyára, mosómedvére sörétes vadászlőfegyverből kilőtt golyóval is lehet vadászni.

(3)[132] Működése vagy felhasználása körülményei folytán szelektív vadbefogó hálóval kizárólag a zárttéri tenyésztésből származó kibocsátott fácán, továbbá a mezei és üregi nyúl, a róka, a gímszarvas, a dámszarvas, a muflon, valamint az őz fogható be.

(4)[133] Magyar agárral mezei nyúlra, rókára és aranysakálra lehet vadászni. Nagyvad vadászatára csak legalább 20 mm vágásszélességű nyílheggyel szerelt vadásznyílvessző használható.

59. §

(1)[134] Vizes területeken és azok védősávjában az ólomsörét használata vadászat során tilos. Amennyiben védősáv nem kerül hatósági kijelölésre, a vizes terület határterületén vízivad vadászat oly módon folytatható, hogy a tilalommal érintett területre a kilőtt ólomsörét ne hulljon vissza.

(2)[135] Az (1) bekezdés szerinti vizes területnek tekintendő

a) az 5. számú melléklet III. részében felsorolt terület, és

b) az a halastó vagy egyéb olyan földterület, amelyet állandó jelleggel víz borít, és a vízimadarak rendszeres tartózkodási helyéül szolgál.

(3)[136] A vadászati hatóság hivatalból, vagy a természetvédelmi hatóság kezdeményezése alapján a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott vizes területeket és azok védősávját, valamint a tilalom tényét a vadgazdálkodási üzemtervben állapítja meg.

(4)[137] A vadászati hatóság indokolt esetben a vizes terület védősávjaként legfeljebb 100 méter szélességű földterületet jelölhet ki.

60. §

(1)[138] A vadászati hatóság külön engedélyével monitorozás, tudományos kutatás, mintagyűjtés vagy kísérlet, lakott területről történő eltávolítás céljából, vagy humán-, illetve állategészségügyi vagy légtér-biztonsági okból, vadbefogásra olyan kábító és bénító vegyszert, valamint lőszert lehet alkalmazni, amely a vad életét és testi épségét nem veszélyezteti. Tudományos kutatás céljából a vadászati hatóság a vadászati módok, illetve a vadászati idények alól felmentést adhat.

(2)[139] Az (1) bekezdésben meghatározott célból és indokkal a vadászatra jogosult a vad befogásához jogszerű csapdázási módszert is alkalmazhat.

(3)[140] Vadászterületnek minősülő állattartó telepen, illetve mezőgazdasági létesítmény területén és azok környezetében a tulajdonos vagy használó írásbeli felkérése alapján a vadászatra jogosult részére a vadászati hatóság kérelemre engedélyezheti az elvadult házi galamb riasztását és gyérítését.

(4)[141] A vadászati hatóság a vadászatra jogosult kérelmére a vadpulyka állományszabályozásának céljából engedélyezheti a vadpulyka gyérítését.

61. §

(1)[142] A vadászeb fajtacsoportba a vadászkutyaként elfogadott és nyilvántartott fajták közül az apróvad és nagyvad vadászatára, a solymászatra, az agarászatra, valamint kotorékmunkára Magyarországon jellemzően használt fajták tartoznak.

(2)[143] A vadászaton jellemzően használt fajták (a továbbiakban: vadászkutyafajták) vadászati alkalmassági vizsgaszabályzatát (a továbbiakban: VAV szabályzat) a vadászkutyafajták elismert tenyésztő szervezetei és a vadászkamara együttes javaslata alapján a minisztérium hagyja jóvá, és a Vidékfejlesztési Értesítőben teszi közzé.

(3)[144] A vadászkutyafajták vadászati alkalmassági követelményeit a VAV szabályzatban, amennyiben indokolt, fajtánként az apró- és nagyvadvadászat, a hagyományos vadászati módok, továbbá a kotorékmunka során adódó feladatok szerint kell meghatározni. A VAV szabályzatnak tartalmaznia kell a minősítést végző teljesítménybíró kijelölésének szabályait, valamint a vadászkutyafajták alkalmassági vizsgájának és nyilvántartásának rendjét.

(4)[145] VAV vizsgát a vadászkamara területi szervezetei, valamint az elismert tenyésztő szervezetek rendezhetnek, feltéve hogy eleget tesznek a vizsgáztatásra e rendeletben, továbbá a (2) bekezdés szerinti VAV szabályzatban előírt követelményeknek. A vizsgát elsődlegesen az e célból szervezett vadászaton, ha ez nem lehetséges, mesterséges körülmények között kell megtartani.

(5)[146] A VAV vizsgával kapcsolatos nyilvántartási feladatokat a vadászkamara látja el, ennek keretében az adott évben eredményes vizsgát tett vadászkutyákról jelentést készít, amelynek egy példányát a tárgyévet követő év február 15-ig a minisztérium részére megküldi. A jelentés megyénként, vadászkutyafajtánként és vizsgatípusonként tartalmazza az adott évben eredményes vizsgát tett vadászkutyák számát.

(6)[147] A vadászkutyafajták külön jogszabály szerinti munkavizsgájának a fajtakörnek megfelelő vadászati kiképzettség felmérésére is ki kell terjednie. Amennyiben ez a vizsga vagy vizsgarész megfelel a VAV szabályzatban foglaltaknak, az egyben igazolja az adott vadászkutya vadászati alkalmasságát is.

62. §

(1)[148] A VAV vizsgán csak az a személy végezhet minősítést, aki teljesítménybírói igazolvánnyal és érvényes vadászjeggyel rendelkezik.

(2)[149] A VAV vizsgán biztosítani kell, hogy a VAV szabályzatban megadott munkateljesítmény-feltételeknek megfelelő, a vadászeb fajtacsoportba tartozó, Magyarországon jellemzően nem használt kutyafajták, valamint a származásigazolással nem rendelkező fajtakeverék vadászkutyák is vizsgát tehessenek.

(3)[150] A vadászkamara területi szervezete köteles a megfelelő vadászati kiképzettséget is tanúsító sorszámozott, vadászati alkalmassági vizsga igazolványt (a továbbiakban: VAV igazolvány) kiállítani, amelyben fel kell tüntetni a vadászkutya egyedi jelölését. Ha a vadászkutya vadászati alkalmassági vizsgáját az elismert tenyésztő szervezet rendezi, köteles a bírálati lap egy példányát haladéktalanul megküldeni a vadászkamara területi szervezetének, amely ez alapján kiállítja és a vadászkutya tulajdonosa részére kiadja a VAV igazolványt. A VAV igazolvány mintáját a 24. számú melléklet tartalmazza.

(4)[151] A minősítést végző személyekből álló bizottság a vizsga napján összesítőt készít a 24. számú melléklet szerint. A vizsgáztatásról és a VAV igazolványokról a vadászkamara területi szervezetei nyilvántartást vezetnek, melyhez az elismert tenyésztő szervezet a vadászkutya alkalmassági vizsga összesítő egy példányát 8 napon belül megküldi a vadászkamara területi szervezetének.

63. §[152]

(1)[153] A vadászaton - a vaddisznó hajtóvadászata kivételével - az alkalmazott vadászati módnak megfelelő, vadászati alkalmassági vizsgát igazoltan teljesített és egyedi azonosítóval ellátott vadászkutya használható. A vadászat során a vadászkutya vezetője a VAV igazolványt, illetve az ezzel egyenértékű munkavizsga bizonyítványt köteles magánál tartani, és azt a vadászat ellenőrzésére feljogosított személy felhívására bemutatni.

(2)[154] A vadászkutya vezetője köteles a vadászterületen folytatott munka közben jól látható és az állat egészségét, biztonságát nem veszélyeztető megkülönböztető jelzéssel a vadászkutyát ellátni, a kotorékeb kivételével.

(3)[155] A vadászatra jogosult köteles gondoskodni a vadászkutyát tartó és azt a vadászaton rendszeresen vezető hivatásos vadász részére a kutyatartás igazolt költségeinek legalább ötven százalékának megtérítéséről.

64. §

(1)[156] Vadászterületen vadászkutya vadászati alkalmassági vizsgája továbbá a külön jogszabály szerinti teljesítményvizsgálata és minősítése céljából - a képesség- és tenyészvizsga, illetve a mezei verseny kivételével - verseny, illetve vizsga augusztus 1.-február 28. között rendezhető. A február 28.-augusztus 1. közötti időszakban tartott rendezvényekhez vagy vadászeb gyakoroltatásához kizárólag tenyésztésből kihelyezett apróvad használható.

(2)[157] A vadászterületen az (1) bekezdés szerinti rendezvények lebonyolításához, illetve a vadászeb gyakoroltatásához a vadászatra jogosult előzetes hozzájárulása is szükséges. A vadászeb gyakoroltatásához a vadászterületen külön területrész is kijelölhető.

(3) Vérebversenyhez a vad szándékos sebzése tilos. Vérebverseny kizárólag előre meghatározott időpontban lefolytatott hajtó-, illetve terelővadászat után rendezhető meg.

(A Vtv. 69. §-ához)

65. §

(1)[158] A vadász a vadászat megkezdése előtt köteles a vadászatra jogosultnál a vadászatra az előírt rendben bejelentkezni. Egyéni vadászat esetén a vadászatra jogosultnál való bejelentkezésnek minősül a vadászatnak a vadászati napló vezetésére meghatározott szabályok szerinti bejegyzése. A vadász e rend szerinti jelentkezésével a vadászatra jogosult hozzájárulása a vadászathoz megadottnak tekintendő. Egyéni vadászat esetén a vadászat a vadászati naplóba történő beiratkozással veszi kezdetét, és a vadászati naplóból történő kiiratkozással ér véget. Egyéni vadászati módok esetén a vadászatra jogosult köteles a vadászatok rendjére vonatkozó rendelkezéseit ismertetni.

(2)[159] A vadászatra jogosult a vadászat részletes rendjét a vadászterületnek megfelelően, a helyi viszonyok szerint köteles megállapítani.

(3)[160] A vadász köteles a helyi szabályzatban foglaltakat megtartani, valamint a jogosult által felhatalmazott vadászatvezetőnek, illetve kísérő vadásznak a vadászat rendjére vonatkozó utasításait követni. A vadászatra vonatkozó szabályok, illetve utasítások megszegőjét a vadászatvezető, egyéni vadászat esetén a jogosult vagy a hivatásos vadász figyelmezteti, súlyosabb esetben az érintett vadászatból kizárja.

66. §

(1)[161] Társas vadászati mód esetén a vadászatra jogosult köteles vadászatvezetőt állítani. A társasvadászatot a vadászatvezető irányítja. A társasvadászat vezetője a vadászati hatóság nyilvántartása szerint az adott vadászterületen alkalmazott hivatásos vadász, vagy hatályos vadászjeggyel és legalább középfokú vadgazdálkodási-vadászati szakképesítéssel rendelkező személy lehet.

(2)[162] A társas vadászatok ütemtervét a jogosult köteles legkésőbb szeptember 30-áig a vadászati hatóságnak, rendőrhatóságnak, valamint - a természetvédelem alatt álló területre vonatkozóan - a természetvédelmi hatóságnak írásban megküldeni, és az esetleges változást - legkésőbb a vadászat kezdetét két nappal megelőzően - bejelenteni.

(3)[163] A társas nagyvad vadászatról hajtásonként külön legalább 1:20000 léptékű hajtástérképet kell készíteni. A hajtástérkép egy példányát a vadászat megkezdése előtt át kell adni a lőállásokban helyet foglaló valamennyi vadásznak, a vadászatvezetőnek, a hajtás- és szárnyvezetőknek, a felvezetőknek, a vadászaton gépjárművel közlekedőknek, a vadösszeszedőknek és az utánkeresőknek.

(4)[164] A hajtástérképnek tartalmaznia kell:

a)[165]

b)[166] a lőállásra felállított vadász helyzetét a tilos lőirányok egyértelmű feltüntetésével (ugyanazon a lapon),

c) a hajtás irányát,

d) a szükséges biztonsági rendszabályok leírását,

e) a vadászatvezető, illetve a felvezető(k) elérhetőségét.

(5)[167] Amennyiben a hajtástérkép nem tartalmazza a (4) bekezdésben meghatározott tartalmi elemeket, illetve, ha a vadászati hatóság azt állapítja meg, hogy a biztonságos vadászat feltételei nem állnak fenn, a társasvadászat megrendezését megtiltja.

(6)[168] A helyi szabályzatban foglalt rendelkezések megsértése esetén - amennyiben az a Vtv. alapján nem minősül jogosulatlan vadászatnak, vagy a vadászat rendje megsértésének - a vadászatra jogosult járhat el.

67. §

(1)[169] A vadászatvezető, illetőleg a kísérővadász köteles a vadászat megkezdése előtt meggyőződni arról, hogy a vadász rendelkezik-e a vadászat gyakorlásának személyi feltételeivel. Ha a vadászaton vadászkutya is részt vesz, a vadászatvezető a vadászat megkezdése előtt ellenőrzi, hogy a vadászatra használt vadászkutya a 63. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel.

(2)[170] A vadászterületen a jogosult azoknak az egyénileg vadászó személyeknek a közvetlen (együtt tartózkodó) kíséretéről köteles gondoskodni, akik a biztonságos vagy szakszerű vadászathoz szükséges helyi ismeretekkel nem rendelkezhetnek, vagy ezt kérik. Kísérőként a jogosult elsősorban a hivatásos vadászt köteles megbízni, illetve - ha a körülmények ezt nem teszik lehetővé - e feladatra alkalmas, vadászjeggyel rendelkező vadász is megbízható. Az egyénileg vadászó, meghatározott fajú és számú vad vadászatára jogosító bérvadászati szerződéssel rendelkező személy mellé - eltérő megállapodás hiányában - közvetlen kísérőszemélyt kell állítani. Társas vadászati mód esetén a kíséretről a vadászat rendjének megfelelően kell gondoskodni, amelynek során a kíséret meghatározott területrészen irányított is lehet.

(3) A vadászatvezető, illetőleg a kísérővadász a vadászat megkezdése előtt tájékoztatást ad a vadászat alatt követendő magatartásról. A vadász csak olyan fajú, ivarú, trófeaminőségű és mennyiségű vadat ejthet el, amelyre rendelkezik a jogosult hozzájárulásával, illetve arra adhat le lövést, amelynek elejtésére a vadászatvezető vagy a kísérővadász előzetesen engedélyt adott. Aki a vadászat során nem engedélyezett vadat ejt el, köteles haladéktalanul a jogosultnak, illetve társasvadászaton a vadászatvezetőnek bejelenteni.

(3a)[171] Bér- vagy vendégvadászat esetén a kísérő vadász gondoskodik a sebzett vad utánkereséséről, az elejtett vad szabályszerű megjelöléséről, a lőtt vad kezeléséről, szállításáról, a vadászati naplóba való bejegyzésről.

(4) A jogosult évente legalább egy alkalommal köteles balesetvédelmi oktatást tartani a vadászatra vonatkozó szabályokról; erről jegyzőkönyvet kell felvenni. A vadászatvezető, illetve egyéni vadászat esetén a kísérő köteles a vadászat megkezdése előtt balesetvédelmi eligazítást tartani, amit a résztvevők aláírásukkal igazolnak.

68. §

(1)[172] A vadászterület államhatárral határos részének kivételével a vadászterület határától számított háromszáz méteren belül lesvadászatot folytatni, vadkárelhárítást szolgáló kerítés és más műszaki létesítmény kivételével vadgazdálkodási berendezést, vadbefogót, szórót létesíteni, működtetni csak a szomszédos vadászterületek jogosultjával kötött megállapodás alapján szabad.

(2) Tilos a szomszéd vadászterület vadállományának szándékos zavarása, továbbá vadnak elejtés, befogás céljából más vadászterületére való terelése, illetve hajtása.

(3) A vadászat során tilos a szomszéd vadászterületre átlőni.

(A Vtv. 70. §-ához)

69. §

(1) A Vtv. 70. § (1) bekezdésének a) pontja szerint egyéni vadászatnak minősül:

a) a cserkelés,

b) a les,

c) a barkácsolás, és

d) a vízijárműből történő vadászat,

e) az egyéni apróvad vadászat,

f) a solymászat.

g)[173] az agarászat.

(2)[174] Vadászterületen a solymászatra használt vadászmadár betanításához, bevadászásához szükséges röpítés és műpedzés, valamint a magyar agár tanításához szükséges "műnyúl" utáni futtatás csak a vadászatra jogosult hozzájárulásával, a vadászterület e célra kijelölt részén végezhető.

(3) Nagyvadra történő egyéni vadászat alkalmával keresőtávcső használata kötelező.

(4)[175] Vaddisznó, aranysakál, borz és róka éjszakai vadászatán a vadász köteles magánál tartani és használni keresőtávcsövet, céltávcsövet, valamint kézilámpát, továbbá - ha a vadászati hatóság az eseti használatát külön engedélyezte - a fegyverlámpát.

70. §

(1)[176] A Vtv. 70. § (1) bekezdésének b) pontja szerint társasvadászatnak minősül a nagyvad terelő- és hajtóvadászata, az apróvad kereső-, illetve hajtóvadászata amennyiben a felsorolt vadászatokon három vagy több vadász vesz részt. Nagyvad terelővadászatának minősül a hajtóebek használata nélkül, vagy legfeljebb 45 cm marmagasságú hajtóebek használatával szervezett társasvadászat.

(2)[177] Apróvad vadászatán az 1. § ba)-bb) pontjaiban felsorolt apróvadfajok ejthetőek el.

(3)[178] Nagyvad terelővadászaton lőhető a vaddisznó, a gímtehén, -ünő, -borjú, a dámtehén, -ünő, -borjú, a muflonjuh, -jerke, -bárány, az őzsuta és -gida, továbbá az 1. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti apróvadfajok (a dolmányos varjú, a szarka és a szajkó kivételével).

(4) Nagyvad hajtóvadászaton lőhető a vaddisznó és az 1. § bb) pontja szerinti apróvadfajok a dolmányos varjú, a szarka és a szajkó kivételével.

(5)[179] A társas nagyvad vadászaton részt vevő vadászok száma - ide nem értve a hivatásos vadászokat és a hajtást irányító vadászokat - nem haladhatja meg a 25 főt.

(6)[180] Sík terepen egy vonalban kijelölt lőállások, illetve a lőálláson elhelyezkedő vadászok összelövésének lehetősége esetén kizárólag magasított lőállások használhatók.

71. §

(1)[181] Fácánra, fogolyra, vörös fogolyra, vadrécére, vadlibára, szárcsára, erdei szalonkára, balkáni gerlére, örvös galambra röptében, mezei nyúlra futtában szabad lőni (kivéve a sebzett vagy beteg, mozgásukban korlátozott egyedeket). A vaddisznó és a sebzett nagyvad, illetve terelővadászaton a sutavad kivételével csak álló nagyvadra szabad lőni. Íjjal történő vadászat esetén a mezei nyúlra nemcsak futtában, a szárnyas vadra nemcsak röptében szabad nyilazni.

(2) A lőállásokhoz a vadászatvezető vagy a felvezető vezeti a vadászokat. A lőállás elfoglalásakor a felvezető a vadásszal ismerteti a szomszédainak helyzetét, a hajtás irányát, valamint a tilos lőirányokat. Ha a vadászat gazdasági vagy földút közelében folyik, az utakra őröket kell állítani. Tilos a hajtók között kitörő vagy a vadászok vonalán átfutó vadat célozva követni. A lőállást a hajtás, illetve a terelés befejezése előtt tilos elhagyni.

(3)[182] A lőállásokon a lőállásoktól 5-15 méteres távolságban feltűnő színű (piros vagy narancssárga) szalaggal vagy festékkel - a természeti környezet megkímélése mellett - a tilos lőirányokat fel kell tüntetni. A megengedett lőirányokat úgy kell meghatározni, hogy az abba az irányba leadott lövések semmi esetre se veszélyeztessék mások életét és testi épségét.

(4)[183] A vadászatra vonatkozó szabályok, illetve utasítások megszegőjét a vadászatvezető figyelmezteti, súlyosabb esetben a vadászatból kizárja. A hajtás megindítását és végét a vadászatvezető a vadászat résztvevői számára köteles egyértelműen jelezni. A hajtás megindítása előtt és befejezése után tilos lövést leadni, kivéve - a vadászatvezető előzetes eligazítása alapján - a sebzett vad terítékre hozását. A hajtás megindítása előtt és befejezése után szabálytalanul lövést leadó vadászt a vadászatvezető köteles a napi vadászatból kizárni.

(5)[184] A vadászat nem kezdhető meg a biztonságos lefolytatását akadályozó körülmény esetén. A vadászat biztonságos lefolytatását akadályozó bármely körülmény fellépése esetén a vadászatot be kell szüntetni.

(6)[185] Ha a vadászati hatóság megállapítja, hogy az (1)-(5) bekezdésekben meghatározott előírások valamelyikét a jogosult megszegte, a vadászatot azonnal leállítja, és ha úgy ítéli meg, hogy az a vadászat biztonságát veszélyezteti, további intézkedésig a társas nagyvad vadászatok megrendezését felfüggesztheti.

72. §

(1) Lakott területen, közforgalmú járművön, valamint idegen vadászterületen történő áthaladáskor a vadászlőfegyver csak kiürítve, tokban tartható, illetve szállítható. Tilos vadászlőfegyvert őrizetlenül hagyni. A vadászlőfegyver használata előtt ellenőrizni kell, hogy nincs-e megtöltve, a csőbe nem került-e idegen anyag; külső kakasos vadászlőfegyver kakasa nincs-e felhúzva.

(2) A töltött vadászlőfegyver a vadászat során biztosítva a vállon vagy kézben tartva, a csőtorkolattal felfelé hordható. A vadászlőfegyvert megtölteni, illetőleg csőre tölteni csak akkor szabad, amikor a vadászat megkezdődött. A vadászlőfegyvert mindig úgy kell kezelni, hogy az még véletlen elsülés esetén se okozhasson személyi sérülést vagy anyagi kárt. A vadászlőfegyvert csak a lövés előtt szabad tűzkész, illetve golyós lőfegyver elsütő billentyűjét gyorsított állapotba helyezni. Ha a lövés elmarad, a vadászlőfegyvert haladéktalanul ismét biztosítani, a golyós lőfegyver gyorsítóját feszteleníteni is kell. A vadászlőfegyvert terepakadályokon történő áthaladások megkezdése előtt, magasleslétra használata előtt, a fegyver meghibásodásakor, a vadászat során tartott szünetekben, valamint a vadászat befejezésekor előbb ki kell üríteni, és a kiürített fegyvert a többi vadász számára is láthatóvá tenni.

(3) A vadászat alkalmával a leshelyet vagy lőállást az előzetesen megbeszélt időpontig vagy a vadászat befejezésének jelzéséig nem szabad elhagyni. Sötétben a vadász a megállapodás szerinti hang- és folyamatos fényjel leadásával közeledhet a másik vadász helyéhez.

73. §

(1) Vízen történő vadászatra csak az a kézi erővel hajtott vízijármű - csónak - használható, amely

a) kifogástalan műszaki állapotú,

b) a vadászlőfegyverrel való lövéshez egyensúlyt biztosít, valamint

c) rendelkezik rögzített ülőhellyel. Vízijárműből való vadászat alkalmával a járművön - a vezetőjén kívül - egy vadász vadászkutyával tartózkodhat.

(2)[186] Nagyvad terelő és hajtóvadászatán hajtóként az a személy alkalmazható, aki legalább a 16. életévét, apróvad vadászatánál pedig a 14. életévét betöltötte. Nagyvad társasvadászata során a hajtóknak és az őket irányító mozgó vadászoknak a természeti környezet jellegétől eltérő, feltűnő színű mellényt, a vadászat többi résztvevőjének pedig a természeti környezettől eltérő feltűnő színű szalagot, vagy jelzést kell viselniük, aminek biztosítása a vadászatra jogosult kötelessége. Apróvadvadászaton töltögető feladatra csak az átengedett vadászlőfegyverrel megegyező jellegű vadászlőfegyver tartására jogosult, hatályos vadászjeggyel rendelkező és a feladat ellátására kioktatott személyt lehet alkalmazni.

(2a)[187] Nagyvad társasvadászata során a természeti környezet jellegétől eltérő, feltűnő színű mellény viselését a vadászatvezető a vadászat valamennyi résztvevője számára előírhatja, ha ez a vadászat biztonságos lefolytatása érdekében szükséges. A mellények biztosítása a vadászatra jogosult feladata.

(2b)[188] Apróvad társasvadászata során a vadászat valamennyi résztvevőjének legalább a természeti környezet jellegétől eltérő, feltűnő színű szalagot vagy jelzést kell viselnie, amelyek biztosítása a vadászatra jogosult feladata.

(3) Hajtásnál a hajtók közé megfelelő gyakorlattal és terepismerettel rendelkező hivatásos vagy sportvadászokat kell beosztani.

(4) Sebzett, beszorított vagy lefogott nagyvadat a hajtónak nem szabad megközelítenie. Ha a vadászat során a vad támadása miatt valakit veszély fenyeget, a szomszéd vadász köteles haladéktalanul segítségére sietni.

74. §

(1)[189] Minden vadászházban elsősegélynyújtó felszerelést kell tartani. A társas vadászat színhelyére az MSZ 13553-as szabványnak megfelelő összetételű elsősegélydobozt kell vinni. Erről, valamint az elsősegélynyújtó felszerelések szükség szerinti pótlásáról a vadászatvezető gondoskodik. Egyéni és társasvadászat során minden vadász köteles "A" kategóriájú elsősegélycsomagot magánál tartani. A vadászattal kapcsolatos építményeket és egyéb berendezéseket a biztonsági követelményeknek megfelelően kell létesíteni és üzemben tartani.

(2) Személyi sérülés esetén a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni, és haladéktalanul gondoskodni kell orvosi ellátásáról. A vadászlőfegyverrel okozott személyi sérülés esetén elsősegélyt kell nyújtani, és a helyszínt biztosítani kell.

75. §

(1)[190] Ha a lőfegyverrel vagy íjjal okozott vadászati baleset társas, vagy legalább kettő egymással kapcsolatot tartó vadász egyéni vadászatán történt, a vadászatvezető, illetőleg a balesetet észlelő vadász köteles a vadászatot azonnal leállítani. Azokat a vadászokat, akiknek a baleset előidézésében vagy körülményeinek tisztázásában szerepe lehet, vissza kell állítani arra a helyre, ahol a sérülés bekövetkezésekor tartózkodtak, illetőleg helyben maradásra kell felszólítani. Tisztázni kell a baleset alkalmával a vad mozgásának irányát, elejtése helyét, a vadászok lövés idején elfoglalt helyzetét, illetve haladásuk irányát, a lőirányokat, a lövés körülményeit, valamint azt, hogy ki adott le lövést.

(2) A vadászatvezető a baleset körülményeit írásban rögzíti, és vázrajzon szemlélteti, melyben jelölnie kell a vadászoknak a sérülés bekövetkezésekor elfoglalt helyét és egyéb - a későbbi vizsgálathoz szükséges - adatot.

(3) Azoktól a vadászoktól, akik a sérülés alkalmával a közelben tartózkodtak és a baleset helye irányába adtak le lövést, a kiürített vadászlőfegyvert és a lőszert a vadászatvezetőnek át kell vennie. A vadászlőfegyvereket és a hozzájuk tartozó lőszereket a tulajdonosa nevének megjelölésével biztonságos körülmények között kell tárolni.

(4) A rendőrhatóság megérkezése után a helyszínen bekövetkezett esetleges változásról, valamint az eredeti helyzetről a balesetet előidéző, illetőleg a helyszín biztosítását ellátó személy köteles tájékoztatást adni.

(5)[191] Minden vadász- és szolgálati lőfegyverrel okozott személyi sérüléssel járó balesetet haladéktalanul be kell jelenteni a rendőr- és vadászati hatóságnak. A jelentésnek tartalmaznia kell a baleset előidézésében vagy körülményeinek tisztázásában jelen levők személyi azonosító adatait, valamint az esemény helyét, időpontját, a sérülés jellegét és a megtett, illetőleg tervezett intézkedéseket.

(A Vtv. 71. §-ához)[192]

75/A. §[193]

(1) A 72-75. §-okban foglalt rendelkezéseket elöltöltő fegyverrel folytatott vadászat esetén az elöltöltő fegyverek műszaki sajátosságaiból adódó eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.

(2) A Vtv. 71. § (1) bekezdés 2. pontja alkalmazásában a vadászat rendje megsértésének minősül a Vtv. 37/A. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott tiltott vadászati eszköz vadászaton történő birtoklása is.

(A Vtv. 73-74. §-aihoz)

76. §

(1)[194] A trófeabírálat megállapítja a trófea adatait, a trófeás vad becsült korát, valamint az elejtés esetleges szakszerűtlenségét. A trófeabírálat során a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács (C.I.C.) bírálati képletei az irányadók.

(2)[195] A gímszarvas, dámszarvas, az őz és a muflon trófeás egyedeinek korosztály szerinti besorolását a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3)[196] A jogosult, illetve megbízottja a vadászjeggyel rendelkező vadász által elejtett vad trófeáját az elejtés helye szerint illetékes vadászati hatóságnál, vagy térségi trófeabírálaton is bemutathatja.

(4)[197] A jogosult, illetve megbízottja a vadászati engedéllyel rendelkező vadász által elejtett vad trófeáját bármelyik vadászati hatóságnál bemutathatja. Ez esetben a trófeát elbíráló vadászati hatóság 30 napon belül hivatalból küldi meg a bírálat eredményét az elejtés helye szerint illetékes vadászati hatóságnak.

76/A. §[198]

(1) Az elejtés szakszerűtlenségének elbírálása az elejtés helye szerinti tájegység természetes élőhelyi adottságai, valamint az elejtett vad életkorának figyelembevételével, az objektív trófea-értékmérők alapján történik. A szakszerűtlen elejtés minősítésének vadfajonkénti és koronkénti meghatározását a tájegységi vadgazdálkodási terv tartalmazza.

(2) A Vtv. 74/A. § (1) bekezdése alkalmazásában a trófeás vad szakszerűtlen elejtésének minősül az olyan legfeljebb középkorú, szabályos trófeájú vad elejtése, amely az elejtés helye szerinti tájegységben élő vadállományra a tájegységi vadgazdálkodási tervben meghatározott, mért trófeajellemzők szerint, korosztályának kiemelkedő minőségű csoportjába tartozik.

(3) Az elejtés szakszerűtlenségének minősítése hibapontokkal történik. Az elejtés szakszerűtlensége lehet

a) kis mértékű: 1 hibapont,

b) közepes mértékű: 2 hibapont,

c) súlyos mértékű: 3 hibapont.

(4) A Vtv. 74/A. § (2) bekezdése szerint az adott vadászati évben a trófeás vaddal való ismétlődően szakszerűtlen gazdálkodásnak minősül, ha a trófeabírálat során a szakszerűtlen elejtések miatt kapott hibapontok összege - az éves vadgazdálkodási tervben a trófeás vadfaj fiatal-, valamint középkorú egyedeire meghatározott elejtési darabszám alapján - a maximálisan meghatározható hibapontok 10%-át az adott korosztályban eléri.

(5)[199] Ha az adott vadászati évben a trófeabírálat során kapott hibapont a meghatározható hibapontok 10%-át az adott korosztályban eléri, a vadászati hatóság figyelmezteti a vadászatra jogosultat a trófeás vad szakszerű hasznosítására.

(6) Ha az adott vadászati évet megelőző két vadászati évben a vadászati hatóság az (5) bekezdésben meghatározott módon legalább az egyik vadászati évben figyelmeztette a vadászatra jogosultat, és a trófeabírálat során kapott hibapont a meghatározható hibapontok 10%-át az adott vadászati évben is eléri, akkor a vadászati hatóság

a) az (5) bekezdésben foglaltak szerint ismételten figyelmezteti a vadászatra jogosultat, és

b) az érintett vadfajra vonatkozóan a vadászatra jogosult következő vadászati évére szóló éves vadgazdálkodási tervében rendelkezik a Vtv. 74/A. § (2) bekezdésében meghatározott korlátozásokról.

77. §

(1)[200] Az elejtett nagyvad trófeáját a bírálatra megfelelően előkészített állapotban, - a vaddisznó kivételével - teljes nagykoponyával kell bemutatni.

(2)[201] A hivatásos vadász - a vadászatra jogosult által kötött eltérő megállapodás hiányában - köteles a működési területén elejtett vad trófeáját - a vadászatra jogosult rendelkezésének megfelelően - bírálatra kikészíteni. A bírálatra előkészített trófea tárolásáról a vadászatra jogosult gondoskodik.

(3) A vadászati idényen kívül, hatósági engedéllyel elejtett vad trófeáját legkésőbb az elejtéstől számított harminc napon belül kell bírálatra bemutatni.

(4) Az állat-egészségügyi okból elejtett, elhullott vagy a jogosulatlan vadászat során elejtett és lefoglalt, valamint a gépjárművel való ütközés során elpusztult vad trófeáját kötelező - a (3) bekezdésben foglaltak szerint - bírálatra bemutatni. Az ilyen trófea bírálatát a vadászati hatóság díjmentesen végzi.

(5)[202] A vadászterületen a hullott agancsot, illetve az elhullott vad trófeáját a vadászatra jogosult előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad gyűjteni.

(6) A vad származékainak a jogosult hozzájárulása nélküli gyűjtése esetén a Vtv. 84. § (1) bekezdésének g) pontja szerinti rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

78. §[203]

A következő nemzetközi ponthatárt elérő trófeák (a továbbiakban: C.I.C. pont):

a)[204] gímszarvas (230 C.I.C. pont),

b)[205] dámszarvas (210 C.I.C. pont),

c)[206] muflonkos (210 C.I.C. pont),

d)[207] őzbak (160 C.I.C. pont),

e)[208] vadkan (130 C.I.C. pont)

esetében a bírálatot végző vadászati hatóság köteles - az értékelést követő 20 napon belül - a trófeát az Országos Trófeabíráló Testületnek (a továbbiakban: OTT) felülbírálatra bemutatni.[209]

79. §[210]

(1) A vadászati hatóság az elejtő és a vadászatra jogosult részére a trófea bemutatását a 17. számú melléklet szerinti trófea bírálati lapon aláírással és bélyegzővel igazolja. A trófeabírálati lap tartalmazza a bírálatot végző hatóság megnevezését, ügyszámát, az igazolás helyét, idejét, a kiadmányozó nevét és hivatali beosztását, valamint a trófea bírálati adatait és minősítését. A vadászati hatóság az elbírált trófeán - a vaddisznóagyar és a vadászati engedéllyel elejtett vad trófeája kivételével - maradandó módon feltünteti a trófea bírálati ügyszámát.

(2)[211] A trófea kivitelénél a trófeabírálat vadászati hatóság igazolását a vámhatóságnak, illetve a trófea származásának ellenőrzésére jogosult szerv felhívására be kell mutatni. Az elhullott vagy egyéb nem közvetlen elejtésből származó trófea, illetve hullott agancs kiviteléhez a vadászati hatóság engedélye szükséges.

(3) A vadászati hatóság a jogszerűen elejtett trófeás vad éremhatárt elérő trófeájáról az elejtő nevére kiállított oklevelet és érmet is átad.

(4)[212]

80. §

(1)[213] Elhullott vagy állategészségügyi okból elejtett vad trófeabírálati kérelméhez az elejtett vad jelöléséről, valamint kezelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételeiről szóló jogszabály szerint kiadott igazolást kell csatolni.

(2) A gépjárművel való ütközés miatt elhullott vad trófeabírálatához a balesetről készült jegyzőkönyvet is csatolni kell.

81. §[214]

(1)[215] A nemzeti értékké nyilvánított trófea fölötti rendelkezési jog a nemzeti értékké nyilvánító határozatban korlátozható.

(2)[216]

(3)[217] A trófea nemzeti értékké nyilvánítása esetén a vadászatra jogosult a rendelkezési jogának korlátozása arányában kártalanítást igényelhet. Amennyiben a nemzeti értékké nyilvánított trófeát bérvadászati szerződés keretében ejtették el, a szerződésben szereplő elejtési összeg mértékéig igényelhető kártalanítás.

(A Vtv. 75-81. §-aihoz)

82. §[218]

(1) A Vtv. 75. § (2) bekezdésében foglalt vadkár tíz százalékot meghaladó részét a bekövetkezett összes kár alapján kell számolni.

(2) A Vtv. 75. § (2) bekezdésének alkalmazásában mezőgazdaságban okozott vadkár a vad táplálkozása, taposása, túrása vagy törése következtében a szántóföldön, a gyümölcsösben és a szőlőben a mezőgazdasági kultúra terméskiesését előidéző károsítás. A gyümölcs-, illetve szőlőtelepítésben bekövetkezett vadkár pénzértékét a pótlás mértékének arányában kell meghatározni.

(3) Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:

a) őszi gabona: október 1. - július 31.

b) tavaszi gabona: április 1. - augusztus 31.

c) kukorica: április 15. - november 15.

d) burgonya: április 15. - október 15.

e) napraforgó, szója: április 15. - szeptember 30.

f) borsó: március 1. - augusztus 30.

g) szőlő, gyümölcsös: egész évben

82/A. §[219]

(1) A Vtv. 79. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában nagy értékű növénykultúrának minősül a csemegekukorica, az étkezési napraforgó, a szántóföldi zöldségnövények, az ökológiai gazdálkodásban termesztett növények, valamint a fajta-előállítási, fajtafenntartási, vetőmag-előállítási és kísérleti célú növényállomány.

(2) A Vtv. 79. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában fokozottan vadkárveszélyes területnek minősül az a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla, amelynek szegélye 40%-ot meghaladóan

a) erdő, nádas művelési ágba vagy műveléssel felhagyott, a vad elrejtőzését lehetővé tevő, egyéb művelési ágba tartozó területtel határos, vagy

b) más mezőgazdasági művelés alatt álló táblával határos és a tábla fekvése szerinti vadászterület erdősültsége meghaladja a 30%-ot.

(3) A Vtv. 79. § (1) bekezdés h) pontjának alkalmazásában vadriasztó láncot vagy egyéb hanghatáson alapuló vadriasztó eszközt szálas- és tömegtakarmányok, pillangósok, őszi és tavaszi keveréktakarmányok, valamint a gyepterületek művelése és betakarítása során kell alkalmazni.

83. §[220]

(1)[221] Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kárfelmérést az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló miniszteri rendeletben vagy az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakirányú végzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy végezhet.

(2)[222] A Vtv. 75. § (2) bekezdése alkalmazásában erdőgazdálkodásban okozott vadkár az erdősítésben a vad rágása, hántása, túrása, taposása, törése által a csemeték elhalását előidéző, vagy a csúcshajtás lerágásával, letörésével a csemeték fejlődését akadályozó, továbbá az erdei magok elfogyasztása által a természetes erdőfelújulás elmaradását okozó károsítás. A kár pénzértékben történő megállapításához a károsított erdőrészlet értékét kell alapul venni.

(3) A Vtv. 81. § (3) bekezdésének alapján a települési önkormányzat jegyzője által kirendelhető szakértők névjegyzékét a vadászati hatóság állítja össze, és azt a települési önkormányzatok jegyzőinek rendelkezésére bocsátja.

84. §

(1)[223] A vadkárfelmérésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szakértő és a felek megnevezését, címét, a szakértő helyszíni megállapításait, az általa megállapított kár mértékét, valamint azt, hogy a károsult a kár megelőzési kötelezettségének milyen módon tett eleget, illetve a felek vadkárátalány-fizetésben megállapodtak-e. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell továbbá a felek, illetőleg képviselőik által a szakértő megállapításaira tett esetleges észrevételeit is.

(2)[224] A mezőgazdasági (ideértve a szőlőt és gyümölcsöst is) és az erdei vadkárok felméréséhez a szakértő által alkalmazott jegyzőkönyv mintáját a 19. számú melléklet tartalmazza. A jegyzőkönyvet a szakértőnek és a vadkárfelmérési eljárással érintett feleknek (képviselőinek) kell aláírniuk.

(3)[225] A kárfelmérési jegyzőkönyvre alappal nem hivatkozhat az, aki annak tartalmát aláírásával nem hitelesítette. Ha valamelyik fél a jegyzőkönyv tartalmával nem ért egyet, e tényt a jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg, a jegyzőkönyv megjegyzés rovatában rögzítheti.

(A Vtv. 82. §-ához)

85. §[226]

(A Vtv. 83-85. §-aihoz)

86. §

(1) A Vtv. 84. §-ának (3) bekezdésében foglalt vadvédelmi bírságot a vad egyedének a 20. számú mellékletben foglalt vadfajok és a hullott agancs vadgazdálkodási értékének jegyzéke figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Vadgazdálkodással, vadászattal összefüggő szabálysértési vagy büntetőügyben indult eljárásról az eljáró szerv, továbbá az érintett vadászatra jogosult köteles a cselekmény helye szerint illetékes vadászati hatóságot írásban tájékoztatni.

(3)[227] A vadászjegy elvesztésével, megsemmisülésével, vagy eltulajdonításával kapcsolatos 5 napon belüli bejelentési kötelezettséget a vadászjegy elvesztéséről, megsemmisüléséről, vagy eltulajdonításáról történő tudomásszerzéstől kell számítani.

87. §[228]

A vadgazdálkodási és a vadvédelmi bírság összegét a 10032000-01031654-00000000 számú "Vadgazdálkodási bevételek" központi kincstári számla javára, a vadászati hatóság határozatában meghatározott módon készpénz-átutalási megbízáson vagy átutalással kell teljesíteni.

(A Vtv. 87-89. §-aihoz)

88. §

(1)[229]

(2) A vadászati hatósági feladatot ellátó személy a munkavégzés során köteles a hivatalos személyre utalást kifejező szolgálati jelvényt viselni, illetve felhívásra köteles magát a szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel is igazolni. A vadászati hatósági feladatokat ellátó személyek okmányainak mintáját a 21. számú melléklet tartalmazza.

89. §[230]

90. §[231]

(A Vtv. 90. §-ához)

91. §

Az Országos Vadgazdálkodási Adattárból történő adatszolgáltatás módját és a fizetendő díjtételeket a 23. számú melléklet tartalmazza.

92. §[232]

(1) A vadgazdálkodásért felelős miniszter hatáskörébe utalt eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján, a 25. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási számlaszámra kell megfizetni.

(2) A vadászterület különleges rendeltetésének megállapítása iránti eljárás igazgatási szolgáltatási díja tízezer forint.

(3) A vadászvizsgát megelőző tanfolyam szervezésének engedélyezésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja negyvenötezer forint.

(A Vtv. 91. §-ához)

93. §[233]

(A Vtv. 93-94. §-aihoz)

94. §[234]

(A Vtv. 95. §-ához)

95. §[235]

Átmeneti és záró rendelkezések

96. §

(1)[236] Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendeletben foglaltakat a hatálybalépésének napját követően indult vadászati hatósági eljárások során kell alkalmazni.

(3)[237] A 27. § (2) bekezdésének a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet, a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló 72/2012. (VII. 24.) VM rendelet által megállapított szövegét 2013. vadászati évben kell először alkalmazni.

(3a)[238] E rendeletnek a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló 14/2016. (III. 2.) FM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 2. §-át a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXIII. törvény hatálybalépése előtt kialakított vadászterületek tekintetében 2017. március 1-ig alkalmazni kell.

(3b)[239] A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló 41/2016. (VI. 22.) FM rendelettel [a továbbiakban: 41/2016. (VI. 22.) FM rendelet] megállapított rendelkezéseket a 41/2016. (VI. 22.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3c)[240] A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló 73/2016. (XI. 17.) FM rendelettel [a továbbiakban: 73/2016. (XI. 17.) FM rendelet] megállapított rendelkezéseket a 73/2016. (XI. 17.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3d)[241] A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (V. 17.) FM rendelettel [a továbbiakban: 24/2017. (V. 17.) FM rendelet] megállapított 20/E. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezést a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet hatálybalépését követően indult engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni.

(3e)[242] A 24/2017. (V. 17.) FM rendelettel megállapított 30. § (5), (7) és (8) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket először a 2018. március 1-jén kezdődő vadászati évben, a 30. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezést először a 2019. március 1-jén kezdődő vadászati évben kell alkalmazni.

(3f)[243] A 24/2017. (V. 17.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelem alapján engedélyezett zárttéri vadtartó létesítmény engedélyese 2017. december 31. napjáig a 3. számú melléklet szerinti felszámolási tervet nyújt be a létesítményt engedélyező vadászati hatóság részére. Ha az engedélyes a felszámolási tervet határidőben nem nyújtja be, a vadászati hatóság a létesítési engedélyt hivatalból visszavonja.

(3g)[244] Az egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2020. (X. 27.) AM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított korosztály szerinti besorolásra vonatkozó rendelkezéseket [11. §, 12. § b) és c) pont] a Módr. hatálybalépését követően elejtett vad trófeabírálata során kell alkalmazni.

(3h)[245] Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2021. (XII. 29.) AM rendelettel megállapított 14. melléklet I. pontja szerinti vadászjegyet a vadászkamara illetékes területi szervezete a vadászjegyet a 2022. március 1. napjával kezdődő vadászati évre állítja ki első alkalommal.

(4)[246] Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről, 6-9. cikk, II. melléklet, V. melléklet;

b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő növény- és állatvilág védelméről, 14-15. cikk.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[247]

A. A tulajdonosi közösség közös képviselőjének nyilvántartásba vétele iránti kérelem kötelező adattartalma

1. A közös képviselő neve:

2. A közös képviselő lakcíme/székhelye:

3. A közös képviselő adóazonosító jele/adószáma:

4. A közös képviselő telefonszáma:

5. A közös képviselő e-mail címe:

6. A vadászterület határát megállapító határozat száma:

7. A vadászterület kódszáma (megyekódja és a vadászterület sorszáma):

8. Keltezés, a kérelmező aláírása (bélyegzője):

B. A vadászatra jogosult nyilvántartásba vétele iránti kérelem kötelező adattartalma

1. A vadászatra jogosult neve:

2. A vadászatra jogosult címe/székhelye:

3. A vadászatra jogosult adóazonosító jele/adószáma:

3.1. A vadászatra jogosult bírósági bejegyzés száma:

4. A vadászterület határát megállapító határozat száma:

5. A vadászati jog formája:

6. A vadászati jog hasznosításának módja:

7. Keltezés, a kérelmező aláírása (bélyegzője):

2. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[248]

A TULAJDONOSI KÖZÖSSÉG VADÁSZATI JOG HASZNOSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KÉSZÍTETT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MINIMÁLIS ADATTARTALMA

1. A tulajdonosi közösség képviselőjének (közös képviselő)

1.1. neve:

1.2. lakhelye/székhelye:

1.3. elérhetősége:

2. A közös képviselő megbízási díjának forintban meghatározott összege;

3. A vadászati jog hasznosításának módja és feltételei;

4. A haszonbérleti díj elszámolásának rendje;

5. A vadászatra jogosult

5.1. neve:

5.2. székhelye:

5.3. címe:

5.4. a bírósági nyilvántartásba vétel/cégbírósági bejegyzés adatai (dátuma, bejegyző bíróság, végzés száma);

6. A tulajdonosi közösség pénzügyi elszámolási rendje

6.1. a közös képviselő beszámolási, illetve a bevételek és kiadások elszámolási rendje (az elszámolás adott időszakról írásban összeállított részletes szöveges és pénzügyi beszámolóból, valamint a további döntésekhez előkészített javaslatokból áll);

6.2. a földtulajdonosokat a vadászati joggal kapcsolatban megillető járandóságok közös képviselő általi kifizetésének rendje;

7. A közös képviselő által a vadászati joggal összefüggésben nyitott bankszámla

7.1. száma:

7.2. a számlavezető bank neve:

7.3. a számlavezető bank címe:

8. A működési szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak irányadók.

9. Dátum, a közös képviselő és két tanú aláírása

3. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[249]

I. A VADASKERT LÉTESÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A vadaskert létesítésének engedélyezésére irányuló kérelmet az országos hatáskörű vadászati hatósághoz címzetten, de a vadászterülethez tartozó vadaskert fekvése szerint érintett vadászati hatóságnál kell benyújtani.

1. A kérelem tartalmazza:

1.1. a vadaskert létesítésének indokait és célját (röviden);

1.2. a létesítendő vadaskert adatait (terület, külső kerítéshossz, tervezett vadállomány), a 2-5. pontban meghatározottak szerint;

1.3. a mellékleteket.

2. A kérelemhez mellékletként csatolni kell:

2.1. A bekerítésre tervezett földterületek ingatlan-nyilvántartás szerinti (helyrajzi számok szerint) tételes felsorolását, a földterület tulajdonosának, használójának megnevezését és előzetes hozzájárulását a vadaskert létesítéséhez;

2.2. A vadaskert létesítésének tervdokumentációját a következők szerint:

a) vadaskert létesítésének célja,

b) természeti adottságok, a terület leírása,

c) tervezett létesítmények, berendezések,

d) kor és ivar szerinti bontásban a vadászati évenként tervezett:

da) vadaskerti törzsállomány,

db) szaporulat,

dc) vadászatra behelyezett állomány,

dd) állományhasznosítás,

e) tervezett vadászati módok,

f) vadaskert működési feltételei (takarmányozási technológia, takarmányféleségek),

g) vadaskerti nyilvántartások (vadaskerti napló, állományváltozási napló, elhullási napló, takarmányozási napló),

h) állategészségügyi irányelvek (leggyakoribb állategészségügyi problémák, személy- és járműforgalom),

i) a vadászterület és a tervezett vadaskert térképi megjelenítése, különös tekintettel a külső, esetleg belső kerítések nyomvonalára, valamint az erdőre, a védett természeti területre, továbbá az érintett erdőterületre vonatkozó erdészeti üzemterv kivonata.

2.3. A védett természeti terület vagy erdőterület esetében a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnál külön jogszabály szerint kezdeményezett környezeti hatásvizsgálat eredményeként kiadott környezetvédelmi engedélyt.

2.4. A felszámolási tervet, amely tartalmazza

2.4.1. a zárttéri vadtartó létesítményben található engedélyezett vadállomány felszámolásának módját, eszközét,

2.4.2. a felszámolás végrehajtását végző megnevezését,

2.4.3. a vadászterületnek minősülő földterületen létesült zárttéri vadtartó létesítmény esetén a kerítés lebontásának határidejét vagy az engedélyes nyilatkozatát arról, hogy az engedély végleges visszavonását követő harminc napon belül a kerítés fenntartása céljából kérelmet nyújt be az illetékes erdészeti vagy vadászati hatósághoz.[250]

2.5. Állati melléktermékek és elhullott állatok kezelési rendjét.

II. A VADASPARK LÉTESÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A vadaspark létesítésének engedélyezésére, az engedély módosítására irányuló kérelmet az országos hatáskörű vadászati hatósághoz kell benyújtani. A kérelem tartalmazza:

- vadaspark létesítésének indokait és célját (röviden);

- a létesítendő vadaspark legfontosabb adatait (terület, külső kerítéshossz, tervezett vadállomány stb.), az alább megadottak szerint;

A kérelemhez mellékletként csatolni kell:

1. A bekerítésre tervezett földterületek ingatlan-nyilvántartás szerinti (helyrajzi számok szerint) tételes felsorolását, a földterület tulajdonosának, használójának megnevezését és előzetes hozzájárulását a vadaskert létesítéséhez.

2. A vadaspark létesítésének, bővítésének tervdokumentációját a következők szerint:

a) a vadaspark létesítésének, bővítésének célja,

b) a természeti adottságok, a terület leírása,

c) a tervezett létesítmények, berendezések,

d) a vadaspark működési feltételei (takarmányozási technológia, takarmányféleségek),

e) vadasparki nyilvántartások (látogatási napló, elhullási napló, állategészségügyi napló),

f) állategészségügyi irányelvek (leggyakoribb állategészségügyi problémák, személy- és járműforgalom),

g) a vadászterület és a tervezett vadaspark térképi megjelenítése, különös tekintettel a külső, esetleg belső kerítések nyomvonalára, valamint az erdőre, a védett természeti területre,

h) az érintett erdőterületre vonatkozó erdészeti üzemterv kivonata.

3. Felszámolási tervet az I. 2.4. pontban meghatározott tartalommal.

4. Tenyészet Információs Rendszerben történt regisztráció igazolását.

5. Oktatás, kutatás célú vadaspark esetében az oktatási intézménnyel kötött szerződést, megállapodást.

6. Bemutatás célú vadaspark esetében, látogatási rendet.

III. A VADFARM LÉTESÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. A bekerítésre tervezett földterület tulajdonosának, használójának megnevezése és előzetes hozzájárulása a vadfarm létesítéséhez.

2. A vadfarm létesítésének tervdokumentációja a következők tartalmi elemekkel:

a) a vadfarm létesítésének célja,

b) a természeti adottságok, a terület leírása,

c) a tervezett létesítmények, berendezések,

d) a vadfarm törzsállománya, szaporulat, állományhasznosítás (előbbiek kor és ivar szerinti bontásban),

e) a vadfarm működési feltételei (takarmányozási technológia, takarmányféleségek),

f) a vadfarm nyilvántartások (állományváltozási napló, elhullási napló, takarmányozási napló),

g) állategészségügyi irányelvek (leggyakoribb állategészségügyi problémák, személy- és járműforgalom), a vadfarm állategészségügyi felügyeletét ellátó állatorvossal kötött megállapodás,

h) a vadfarm térképi megjelenítése, különös tekintettel a külső, esetleg belső kerítések nyomvonalára, a vadfarm létesítményeinek, berendezéseinek elhelyezkedésére, valamint az erdőre, a védett természeti területre,

i) az érintett erdőterületre vonatkozó erdészeti üzemterv kivonata, üzemtervezett erdő terület esetén az erdő igénybevételét engedélyező erdészeti hatósági engedély, nem üzemtervezett erdő esetében erdészeti hatóság hozzájáruló nyilatkozata.

3. Igazolás a Tenyészet Információs Rendszerben való regisztrációról.

4. Felszámolási terv az I. 2.4. pontban meghatározott tartalommal.

IV. ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSI NAPLÓ

IV. ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSI NAPLÓ
Dátum: 20......január 1-től 20......december 31-ig.
VADTARTÁSI ENGEDÉLY SZÁMA:
TIR AZONOSÍTÓ:
ENGEDÉLYES NEVE:
CÍM:
TEL.:
E-MAIL:
állományváltozás okaVadfaj:........................... Ivar:...........................összesen
I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.
induló létszám
növekedésszaporulat
vétel
korosbítás
növekedés
összesen
csökkenéselhullás
értékesítés
(élő állatként)
felhasználás
(élelmiszer
elállítás vagy
saját célra)
korosbítás
csökkenés
összesen
záró létszám
Dátum:...........................………………………………………..
aláírás"

3. II. számú melléklet a 79/2004. (V. 4) FVM rendelethez[251]

4. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[252]

[253]
...................................................................vadászati hatóságMINTA
I.
A VADÁSZTERÜLETEK NYILVÁNTARTÁSA
Vadászterület
azonosító száma
(megye, vadászterület
sorszáma)
A nyilvántartásba vett
vadászatra jogosult neve,
székhelye
Vadászterület rendeltetése
(megnevezve)
Vadászterület
nagysága
Vadgazdálkodási tájegység
száma
II.
A VADÁSZTERÜLETEK 11 SZÁMKARAKTERŰ AZONOSÍTÓ KÓDSZÁMA TARTALMA
MegyeVadászterület sorszámaTájegység
--
Megye: a vadászterület elhelyezkedése megyék szerint, 2-20-ig a KSH sorszámoknak megfelelően.
Vadászterület számjele (4+2 karakter): országosan és megyénként észak-déli irányban, nyugatról kelet felé haladva
egyesével és emelkedő sorrendben számozott.
Vadgazdálkodási tájegység: a vadászterület kódszámának utolsó három számjegye annak a vadgazdálkodási
tájegységnek a kódszáma, amelyben területén a vadgazdálkodási egység elhelyezkedik.
A hatjegyű kódszámok kialakítása a következő alapelveket követi:
1. Megtartható a korábbi hatjegyű kódszámnak az első 5 számjegye, ha az ajánlott és a régi vadászterület
területe legalább 80%-ban megegyezik. Amennyiben korábbi osztódás miatt az első 5 számjegy két vagy
több vadgazdálkodási egység esetében azonos lenne, akkor az 5. számjegy még fel nem használt értékeivel
kell az ilyen vadászterületeket megkülönböztetni. A 6. számjegy értéke minden esetben "0", amely a későbbi
változások kódszámokkal való követését teszi lehetővé.
2. Abban az esetben, ha az ajánlott vadászterület és a régi vadászterületek közötti előbbi mértékű átfedés nem
áll fenn, akkor az ott működő vadgazdálkodási egység(ek) hatjegyű kódszámának első 4 számjegyét kell
átvenni és az 5. számjegy értéke "5". Amennyiben az első 4 számjegy több vadgazdálkodási egység esetében
is megegyezik, akkor értelemszerűen 6, 7, 8 és 9 értékek is adhatók. A 6. számjegy értéke minden esetben
"0", amely a későbbi változások kódszámokkal való követését teszi lehetővé.
3. Amennyiben az előbbi lehetőségek kimerülnek, akkor a régi és az ajánlott vadgazdálkodási egységek
kódszámai utáni új kódszám határozható meg. Ebben az esetben az 5. számjegy értéke minden esetben
"5" kell legyen és a 6. számjegy értéke minden esetben "0" kell legyen.
Megye
kódszáma
Megye
megnevezése
Vadászterület számjele
kezdőértéke
02Baranya5001
03Bács-Kiskun6001
04Békés9501
05Borsod-Abaúj-Zemplén6501
06Csongrád8001
07Fejér4001
08Győr-Moson-Sopron1001
09Hajdú-Bihar9001
10Heves7001
11Komárom-Esztergom2501
12Nógrád5501
13Pest5701
14Somogy3501
15Szabolcs-Szatmár-Bereg8501
16Jász-Nagykun-Szolnok7501
17Tolna4501
18Vas1501
19Veszprém3001
20Zala2001
A vadgazdálkodási tájegységek kódszámai és elnevezései
Vadgazdálkodási
táj
Vadgazdálkodási
tájegység
Elnevezés
1101Tiszazugi
1102Maros-csongrádi
1103Békési
1104Szarvasi
1105Körös-berettyói
1106Nagykunsági
1107Hajdúsági Erdőspuszták
1108Hajdúsági Löszhát-Hortobágy
1109Nyírségi
1110Felső-tiszavidéki
1111Tiszamenti
1112Sárrét-bihari
2201Börzsöny-gödöllői
2202Nógrád-cserháti
2203Bükki
2204Cserehát-aggteleki
2205Bükkalja-taktaközi
2206Zemplén-bodrogközi
3301Pesti-síksági
3302Észak-bács-kiskuni
3303Illancs-bugaci
3304Közép-bács-kiskuni
3305Alsó-tiszamenti
3306Kiskunsági
3307Közép-pesti
3308Tápió-vidéki
3309Jászsági
3310Mátra-alja-dél-hevesi
3311Tisza-tói
4401Mezőföldi
4402Külső-somogyi
4403Kapos-tolnai
4404Zselic-közép-somogyi
4405Belső-somogyi
4406Mecseki
4407Dél-baranyai ártéri
4408Tolnai-hegyháti
4409Gemenci
4410Dél-balatoni
5501Hanság-mosoni
5502Vas-soproni-síksági
5503Alpokaljai
5504Rába-menti-kemenesháti
5505Zalai-dombsági
5506Zala-kisbalatoni
5507Bakonyi
5508Marcal-medencei
5509Bakonyalja-komáromi
5510Vértes-hegységi
5511Velencei
5512Dunazugi
5513Balaton-felvidéki

5. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[254]

I. VADÁSZATI IDÉNYEK[255]

[256]
AB
1a) Nagyvadfajok
2gímszarvasbika
- érett bika
- tehén
- ünő
- borjú
szeptember 1. - január 31.
szeptember 1. - október 31.
szeptember 1. - január 31.
május 1. - február utolsó napja
szeptember 1. - április 30.
3dámbika
- érett bika
- tehén, ünő
- borjú
október 1. - február utolsó napja
október 1. - november 30.
október 1. - január 31.
október 1. - február utolsó napja
4őzbak
- suta, gida
április 15. - szeptember 30.
október 1. - február utolsó napja
5muflonkos
- juh, jerke
- bárány
egész évben
szeptember 1. - január 31.
szeptember 1. - február utolsó napja
6vaddisznóegész évben
7szikaszarvasegész évben
8b) Apróvadfajok
9mezei nyúloktóber 1. - december 31.
10üregi nyúlegész évben
11fácánoktóber 1. - február utolsó napja
12fogolyoktóber 1. - december 31.
13vörös fogolyegész évben
14nyári lúdoktóber 1. - január 31.
15vetési lúd, nagy lilik, kanadai lúd, nílusi lúdoktóber 1. - január 31.
16tőkés réceaugusztus 15. - január 31.
17szárcsaszeptember 1. - január 31.
18erdei szalonkavadászati idény nélkül
19örvös galamb, balkáni gerleaugusztus 15. - január 31.
20c) Egyéb apróvadfajok
21róka, aranysakál, nyest, pézsmapocok, nyestkutya, mosómedveegész évben
22borz, házi görény, dolmányos varjú, szarka, szajkójúlius 1. - február utolsó napja
23Az a), b) és c) pontokban meghatározott vadászati idények alkalmazása során az egyes vadfajoknál
a 27. és 27/A. §-ban foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni.

II.

VÍZIVAD FÉSZKELÉSI ÉS VONULÁSI SZEMPONTBÓL NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ VÍZI ÉLŐHELYEK

1. Fertő-Hanság Nemzeti Park területéből a Fertő tavi rész

2. Tatai Öreg-tó Ramsari terület és bővítése

3. Velencei Madárrezervátum TT és a Dinnyési Fertő TT

4. Pacsmagi-tavak TT

5. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéből a Kisbalaton régi és új tározók

6. Balaton

7. Duna-Dráva Nemzeti Park területéből a Gemenci és a Béda-karapancsai rész

8. Ócsai TK

9. Kiskunsági Nemzeti Park területéből a Kiskunsági szikes tavak, az Izsáki Kolon-tó, az Orgoványi rétek és a Tiszaalpári rét

10. Pusztaszeri TK-ból a szegedi Fehér-tó, a Tisza labodári és saséri területe, a Csaj-tó, a Baksi nagylegelő és a Büdösszék-tó, Mártély

11. A Körös-Maros Nemzeti Park területéből a Kardoskúti Fehér-tó, a Biharugai- és Begécsi-halastavak és a Sző-rét

12. Hortobágyi Nemzeti Park

13. Csondrádbokrosi Sós-tó

14. Szaporcai Ó-Dráva meder TT

15. Felső-Tisza (a Tisza hullámtere Tokajtól az országhatárig)

16. Tokaj-Bodrogzugi TK

17. Rétszilas

18. Ipoly-völgy

19. Böddi-szék

20. Felső-Kiskunsági szikes puszták Ramsari terület

21. Nyirkai-Hany Ramsari terület

22. Montág-puszta Ramsari terület

VÍZIVAD FÉSZKELÉSI ÉS VONULÁSI SZEMPONTBÓL HAZAI KIEMELT JELENTŐSÉGŰ VÍZI ÉLŐHELYEK

1. Sárvíz-völgye TK

2. Péter-tavi Madárrezervátum TT

3. Rácalmástól az országhatárig valamennyi Duna-zátony területe

4. Vértesi TK-ból a Csíkvarsai-rét

5. Pellérdi-halastavak

6. Sumonyi-halastavak

7. Baláta-tó TT

8. Boronka-melléki TK

9. Borsodi-Mezőség TK

10. Gátéri Fehér-tó

11. Hevesi Füves Puszták TK

12. Kecskeri puszta TT

13. Kesznyéteni TK

14. Körös-Maros Nemzeti Park területéből a cserebökényi-puszták a pitvarosi-puszták, szabadkígyósi-puszták

15. Közép-tiszai TK

16. Nagybereki Fehér-víz TT

17. Sárosfői-halastavak TT

18. Sárréti TK

19. Szatmár-Beregi TK

20. Szigetközi TK

21. Tiszatelek-Tiszaberceli Ártér TT

22. Tiszavasvári Fehér-szik TT

23. Tiszadorogmai Göbe-erdő TT

24. Virágoskúti-halastórendszer

III.

AZ ÓLOMSÖRÉT HASZNÁLATA SZEMPONTJÁBÓL TILTOTT VÍZI ÉLŐHELYEK

1. Sárvíz-völgye TK [26/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet a Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről];

2. Kiskunsági Nemzeti Park területéből a Tiszaalpári rét, a Miklapusztai területegység Bába-szék elnevezésű területe, valamint a Felső-Kiskunsági szikes puszta területegységből a Dömsödi árapasztó, XXX-csatorna, Apaj-Ürbő közti műút és a KNP határa által közbezárt területe [1800/1974. OTvH határozattal létesített Kiskunsági Nemzeti Park; 22/1996. (X. 9.) KTM rendelet a Kiskunsági Nemzeti Park bővítéséről];

3. Péteri-tavi Madárrezervátum TT és 100 méteres védőzónája (az OTvH elnökének 3/1976. határozatával létrehozott Péteritavi Madárrezervátum Természetvédelmi Terület);

4. Baláta tó TT (a földmívelésügyi miniszter 505510/41 számú határozata a Baláta tó védetté nyilvánításáról);

5. Borsodi-Mezőség TK területéből a Montaj-tó [9/1989. (VIII. 24.) KVM rendelet tájvédelmi körzetek létesítéséről];

6. Kecskeri puszta TT Dudás-fertő nevű része [2/1990. (VI. 13.) KöM rendelet a Hajósi-kaszáló és löszpartok, valamint a Kecskeri-puszta természeti területek védetté nyilvánításáról, a Tiszatelek-tiszaberceli ártér Természetvédelmi Terület bővítéséről és természetvédelmi kezelők megnevezéséről];

7. Körös-Maros Nemzeti Park területéből a szabadkígyósi puszták, a pitvarosi-puszták, a cserebökényi puszták; [3/1997. (I. 8.) KTM rendelet a Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről - a tájvédelmi körzeteket védetté nyilvánító rendeletekben foglalt hrsz.-ek szerint -, Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 7/1977. OTvH határozata a Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet létesítéséről, Pitvarosi puszták Tájvédelmi Körzet a környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter 3/1989. (II. 22.) KVM rendelete egyes természetvédelmi területek védetté nyilvánításáról és tájvédelmi körzetek létesítéséről, Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 18/1991. (XII. 24.) KTM rendelete a Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről];

8. Nagybereki Fehér-víz TT (Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 12/1977. OKTvH számú határozata a Nagybereki Fehérvíz természetvédelmi területté való nyilvánításáról);

9. Sárréti TK [3/1986. (III. 9.) OKTH rendelkezés a Sárréti Tájvédelmi Körzet létesítéséről];

10. Tiszavasvári Fehér-szik TT és 100 méteres védőzónája (az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 4/1977. OKTvH számú határozata a Tiszavasvári "Fehérszik" természetvédelmi területté való nyilvánításáról);

11. Dabasi Turjános TT [6/1987. (VII. 10.) OKTH rendelkezés a Dabasi Turjános Természetvédelmi Terület fokozottan védetté nyilvánításáról és bővítéséről];

12. a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkból a lesencei Nádas-mező - a Balatonederics-Szigliget közút, Tapolca-patak, Raposka-Balatonederics vasútvonal által határolt terület - [31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről];

13. a Csaba-rét Soltszentimre 0224/1 hrsz. alatti ex lege védett területe és 100 méteres védőzónája;

14. Kiskunsági Nemzeti Park nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Kiskunsági szikes tavak és Izsáki Kolon-tó területei;

15. Fertő-Hanság Nemzeti Park területéből a Fertő tó nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett teljes hazai területe;

16. a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Tatai Öreg-tó TT;

17. a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Velencei Madárrezervátum TT és a Dinnyési Fertő TT és 100 méteres védőzónájuk;

18. a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Pacsmagi-tavak TT;

19. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Kis-Balaton területe;

20. a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Balaton;

21. a Duna-Dráva Nemzeti Park területéből a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Gemenc, valamint a Béda-Karapancsa Duna-menti területei és holtágai;

22. Ócsai TK;

23. a Pusztaszeri TK-ból nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett szegedi Fehér-tó, a Tisza labodári és saséri területe, a Csaj-tó, a Baksi nagylegelő és a pusztaszeri Büdösszék-tó fokozottan védett területe és 100 méteres védőzónájuk;

24. a Körös-Maros Nemzeti Park nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett területei: a Kardoskúti Fehér-tó, a Biharugrai- és Begécsi-halastavak, az Ugrai-rét, a Csillaglaposai-legelő és a Sző-rét és 100 méteres védőzónájuk;

25. a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Csongrádbokrosi Sós-tó;

26. a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Szaporcai Ó-Dráva-meder TT;

27. a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Mártélyi TK;

28. a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Rétszilasi-tavak TT és 100 méteres védőzónája;

29. az Ipoly-völgy nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett területe;

30. a Felső-Tisza nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett területe;

31. a Hortobágyi Nemzeti Park nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett részei és azok 100 méteres védőzónája: Zám, Pentezug és Angyalháza puszták", a Hortobágyi-halastó, a Kiskörei-víztározó északi része (Tiszafüredi Madárrezervátum), a Kiskörei-víztározó középső része (Poroszlói-medence) és az Egyek-pusztakócsi mocsarak területéből a Hagymáslapos, a Jusztus-mocsár és a Fekete-rét;

32. a Tokaj-Bodrogzugi TK-ból a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Bodrogzug terület;

33. a nemzetközi jelentőségű vadvízként (ramsari területként) közzétett Böddi-szék és Sóséri-puszta és 100 méteres védőzónája.

6. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[257]

A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. oldal - Címlap: a vadgazdálkodási egység neve, telephelye, 11 jegyű kódszáma, a vadászatra jogosult, valamint - ha a vadászatra jogosult nem a Vhr. 28. § (4) bekezdése szerint adja be az üzemtervet - a tervkészítő aláírása.

2. oldal - Vadászati hatóság jóváhagyása: a vadgazdálkodási terv érvényességi idejére és feltételeire vonatkozó hatósági jóváhagyás szövege, valamint a jóváhagyó aláírása.

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai

1.1. A vadgazdálkodási egység alapadatai: név, telephely, kódszám, a vadgazdálkodási egység típusa, a vadászterület rendeltetése, a vadgazdálkodási egység levelezési címe, a vadgazdálkodási egység e-mail-címe, kapcsolattartó telefonszáma.

1.2. A vadgazdálkodási egység elhelyezkedése: a vadászterület földrajzi elhelyezkedését mutató térkép, a vadászterület részletes határleírása.

2. A vadgazdálkodási adottságok jellemzése (a tájegységi vadgazdálkodási terv vonatkozó részeit felhasználva, 1-2 oldal)

2.1. A vadgazdálkodási tájegység szerinti besorolás: a vadgazdálkodási tájegység száma és neve, a vadgazdálkodási tájegység jellemzése.

2.2. Vadgazdálkodási adottságok jellemzése: a vadállomány jellemzői a nagyvad-, az apróvadfajok, valamint a szőrmés és szárnyas kártevők korábbi adatai alapján értékelve, a vadállomány pillanatnyi helyzetének értékelése.

2.3. Természetvédelmi szempontból kiemelt területek felsorolása és előírások ismertetése.

2.4. Az üzemterv elfogadásakor meglévő vadaskertek adatai.

3. Vadgazdálkodási terv (hosszú távú terv a tájegységi vadgazdálkodási terv vonatkozó részei beemelésével - fajonként maximum 1 oldal)

3.1. Nagyvadállományok kezelésének kivonatos szempontjai a vadgazdálkodási tájegységi terv alapján: a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a muflon és a vaddisznó javasolt tervezési szempontjai és céljai (az állomány minőségi besorolása, a golyóérettség kora). A nagyvad szempontjából javasolt élőhelyi beavatkozások és vadgazdálkodási fejlesztések.

3.2. Apróvadállományok kezelésének kivonatos szempontjai a vadgazdálkodási tájegységi terv alapján: a mezei nyúl, a fácán, a vízivad tervezési szempontjai és módszerei (az állomány állapota szerint), az élőhelyvédelem és -javítás szempontjai.

Ragadozógazdálkodási szempontok és módszerek. Természetvédelmi jellemzők és gazdálkodási hatásaik (a vadgazdálkodást és vadászatot különösen érintő védett területek, a vadgazdálkodást érintő természetvédelmi előírások).

3.3. A vadászterület különleges rendeltetéséből adódó feladatok és előírások.

3.4. Kutatási programban való részvétel.

4. Vadgazdálkodással kapcsolatos dokumentumok

4.1. Vadállománybecslési jelentések

4.2. Éves vadgazdálkodási tervek

4.3. Vadgazdálkodási jelentések

4.4. Trófeabírálati adatok

4.5. Évente felhasznált egyedi azonosító jelek sorszámai

5. Tervezési mellékletek

5.1. Trófeabírálati irányelvek

5.2. Vadgazdálkodási módszertani leírások

5.3. A tervben felhasznált adatok és szakirodalom forrásai

7. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[258]

I. A VADÁLLOMÁNYBECSLÉS ÉS AZ ÉVES VADGAZDÁLKODÁSI TERV TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

Vadgazdálkodási egység azonosító adatai:

Adatszolgáltató neve, székhelye, kódszáma, levelezési címe, adatszolgáltatói számjele.

A) TÁBLA Becsült vadállomány

Vadállomány (gímszarvas, dámszarvas, őz, muflon, vaddisznó, mezei nyúl, fácán, fogoly) szabad területen, zárt kertben, összesen.

B) TÁBLA Egyéb fajok állománya

Megnevezés (szarka, dolmányos varjú, vetési varjú, holló, barna rétihéja, egerészölyv, héja, róka, borz, nyest, görény, nyuszt, menyét, aranysakál) és létszám.

C) TÁBLA Állományszabályozás, vadtelepítés és értékesítés

Megnevezés, állományszabályozás (lelövés, befogás összesen) szabad területi és zárt területi bontásban. Vadtelepítés és kibocsátás.

D) TÁBLA Mesterséges vadtenyésztés

Megnevezés (tervezett zárttéri törzsállomány, tervezett értékesítés, tervezett vásárlás, vadászatra történő tervezett kihelyezés, tervezett kihelyezés természetes állomány pótlására, zárttéri törzsállománynak tovább tartva) fácán, fogoly, vörös fogoly és vadkacsa esetében.[259]

E) TÁBLA Vadföldek és vadtakarmányozás

A vadászatra jogosultak a minisztérium által elkészíttetett éves vadgazdálkodási terv nyomtatvány tartalmi és formai előírásait kötelesek betartani.

A vadállománybecslési jelentéseket és a vadgazdálkodási terveket elektronikus formában is benyújthatják az Országos Vadgazdálkodási Adattár által regisztrált vadgazdálkodási egységek.

II. 1. § (1) BEKEZDÉS b) PONT bb) ALPONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT FAJOKRA ELŐÍRT ÁLLOMÁNYCSÖKKENTÉS TELJESÍTÉSÉT IGAZOLÓ NYOMTATVÁNY

1. Vadászatra jogosult neve:
2. Vadászatra jogosult kódszáma:
3. Vadászati év:
4. A vadászati hatóság által előírt gyérítés mértéke, fajok szerinti bontásban:
Házi görény:
Nyest:
Borz:
Róka:
Aranysakál:
Pézsmapocok:
Nyestkutya:
Mosómedve:
Dolmányos varjú:
Szarka:
Szajkó:
5. A tájegységi fővadász által igazoltan teljesített gyérítés, fajok szerinti bontásban:
Róka:
Aranysakál:
Dolmányos varjú:
Szarka:
Szajkó:
Fent nevezett vadászatra jogosult a vadászati hatóság által a ....../...... éves vadgazdálkodási tervben
az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott fajokra előírt gyérítést, továbbá az elejtési jelek
megsemmisítését
teljesítette/nem teljesítette.*
Dátum:
………………………………..
tájegységi fővadász
* A megfelelő rész aláhúzandó."

8. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[260]

VADGAZDÁLKODÁSI-VADÁSZATI KÉPZETTSÉGEK, KÉPESÍTÉSEK JEGYZÉKE

I. Felsőfokú vadgazdálkodási-vadászati szakképesítés igazolására el kell fogadni:

a) A vadgazdálkodási és vadgazdálkodási igazgatási és vadbiológiai témakörben szerzett tudományos fokozatot (egyetemi doktori oklevél, a tudomány doktora vagy kandidátusa oklevél, PhD oklevél),[261]

a vadgazdálkodási és vadgazdálkodási igazgatási szakmérnöki,[262]

a vadgazdálkodási és vadgazdálkodási igazgatási üzemmérnöki,[263]

a vadgazda mérnöki, valamint a vadgazda mérnöki alap- vagy mesterszakos,[264]

agrár képzési szakterületen osztatlan képzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevelet, amennyiben a differenciált szakmai képzésben a b) pontban előírt tárgyköröket a vadgazdálkodási és vadgazdálkodási igazgatási képzés tananyaga tartalmazta és a szakmai képzés összesen legalább a 24 tanegység (kredit) mennyiséget elérte.[265]

a vadgazdálkodási és vadgazdálkodási igazgatási felsőfokú szakirányú továbbképzés során szerzett szakirányú képzettséget igazoló[266]

oklevelet.

b) Felsőfokú vadgazdálkodási képzettségnek minősül az 1998. január 1. és 2013. június 30. között megszerzett

okleveles agrármérnöki,

okleveles erdőmérnöki,

állatorvos doktori,

okleveles környezetgazdálkodási agrármérnöki,

okleveles gazdasági agrármérnöki,

mezőgazdasági mérnöki

diploma, amennyiben a differenciált szakmai képzés keretében elsajátított vadgazdálkodási szakmai tananyag a képzési idő legalább hat százalékát vagy a megszerezhető összes tanegység (kredit) legalább hat százalékát elérte. A képzettség megszerzését (a vadgazdálkodási szak vagy szakirány elvégzését) az oktatási intézmény az oklevélben vagy ahhoz tartozó betétlappal igazolja. Felsőfokú szakirányú képzettségnek minősülhet a diploma abban az esetben is, ha a differenciált vadgazdálkodási képzés követelményeit a hallgató áthallgatás formájában teljesítette, és azt az ilyen képzést folytató intézmény külön igazolja.

A differenciált vadgazdálkodási képzés tananyaga a következő kötelezően előírt tárgyköröket tartalmazza:

Vadászati állattan és ökológia

Vadgazdálkodási és állomány-hasznosítási ismeretek

Vadászati jog és igazgatás

Fegyverismeret [elméleti és gyakorlati tanegység (kredit) igazolásával]

Trófeabírálat

Vadegészségtan

Intenzív vadgazdálkodás (Apróvad és nagyvad).

c) Az 1998. előtt megszerzett képesítés esetén a képesítést a vadgazdálkodás tananyagú tárgyból tett eredményes vizsga igazolja

a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán szerzett,

az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi, Állattenyésztési Karán szerzett,

az Állatorvostudományi Egyetemen szerzett,

a Mezőgazdasági Főiskolán szerzett,

az Erdészeti és Faipari Egyetemen a MAVOSZ által szervezett, felsőfokú vadgazdálkodási tanfolyamon szerzett oklevél esetében.

d) Az 1996-1998. évek között megszerzett képesítés esetén a képzést folytató felsőfokú oktatási intézmény a vadgazdálkodási szakirány elvégzését az oklevéllel (diplomával) vagy az oklevél számát is tartalmazó bizonyítvánnyal, illetve betétlappal is igazolja.

II. Középfokú vadgazdálkodási-vadászati szakképesítés igazolására el kell fogadni:[267]

a vadgazdálkodási technikusi szakképesítést,

a vadász-vadtenyésztő szakmunkás-bizonyítvány mellé szerzett érettségi bizonyítványt vagy ilyen szakképesítéshez kapcsolódó érettségi-képesítő bizonyítványt,

vadgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzésben szerzett bizonyítványt,

az erdész-technikusi szakképesítést,

az erdészeti szakmunkás-bizonyítvány - az erdőgazdasági gépkezelői és erdészeti faipari kivételével - mellé szerzett érettségi bizonyítványt vagy ilyen szakképesítéshez kapcsolódó érettségi-képesítő bizonyítványt,

az I. a) alpontban meghatározott vadgazdálkodási-vadászati szakképzés során teljesített sikeres záróvizsgát.

III. Alapfokú vadgazdálkodási-vadászati szakképesítés igazolására el kell fogadni:

a vadász-vadtenyésztő szakmunkás-bizonyítványt.

9. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[268]

[269]
I. A hivatásos vadászok nyilvántartása
HIVATÁSOS VADÁSZOK HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSA
A FOGLALKOZTATÓ VADÁSZATRA JOGOSULTAK SZERINT
MINTA
TERÜLETI VADÁSZATI HATÓSÁG
A vadászatra jogosult neve:.........................................................................................................................................................
székhelye, címe:.................................................................................. ., telefonja:.......................................................................
vadászterülete kódszáma: ................................................ , nagysága: .....................................................................................ha
Hivatásos vadász alkalmazási kötelezettség (fő):
- vadászterület nagysága szerint:................................................................................................................................................. .
- hatósági intézkedés szerint: ......................................................................................................................................................
- irányító munkakörben: .............................................................................................................................................................
Összesen: ................................................................................................................................................................................. ..
Az esküt tett hivatásos vadász
sorszámcsaládi
név
utónévanyja
családi
neve
anyja
utóneve
születési
hely, idő
lakcímszakképesítése,
okirat száma/
kibocsátója
fegyvertartási
engedély száma
szolgálati
igazolványa/
jelvénye
száma
intézkedés,
a határozat
száma

10. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[270]

[271]
I. A hivatásos vadász esküjének szövege
Én,.......................hivatásos vadász, esküszöm, hogy a gondjaimra bízott vadállományra, vadászterületre és a vadászati
berendezésekre lelkiismeretesen vigyázok. Feladataimat a jogszabályok rendelkezéseinek, a kapott utasításoknak
és a szakmai szabályoknak megfelelően teljesítem. A vadgazdálkodás érdekeit sértő cselekmények megelőzésére
a szükséges intézkedéseket megteszem. Mindazokkal a személyekkel szemben - a vonatkozó rendelkezéseknek
megfelelően - eljárok, akik a vadgazdálkodás, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a természetvédelem és
általában a tulajdon érdekeit sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsítanak.
II. A hivatásos vadász esküokmánya
MINTA
.... Területi Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság
ESKÜOKMÁNY
Igazolom, hogy...................................................................................születési hely, idő: .lakos
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 51. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint előírt szolgálati esküt a mai napon előttem letette.
Ennek alapján az "esküt tett hivatásos vadászok nyilvántartásá"-ba,....................................sorszám alatt bevezettem.
Kelt,............év..........................................hó......nap
..................................................
vadászati hatóság"

11. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[272]

I. A hivatásos vadász szolgálati igazolvány

A rendészeti feladatokat ellátók szolgálati igazolványa az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal rendelkező

1. Az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált, műanyag kártya, amely megfelel az "A" okmányvédelmi kategóriának.

2. Az alapanyagba integrált arckép méretének legalább 30x24 mm-nek kell lenni. Az arcképmezőn belül az áll és a fejtető közötti résznek a teljes képmagasság 70-80%-a közöttinek kell lenni.

II. A hivatásos vadász szolgálati jelvénye

1. A szolgálati azonosító jelvény 80 mm magas, 60 mm széles ovális, felül "RENDÉSZETI FELADATELLÁTÁS" felirat, alul hat számjegyből álló sorszám található. A középső síkban, 45 mm átmérőjű egyedi logó kap helyet, melynek alsó széle az alapjelvény aljától 10 mm-re van.

2. A szolgálati azonosító jelvény fekete bőralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelű. A bőralátét 2 mm-rel szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.

3. Egyedi logó:

45 mm átmérőjű, zöld alapszínű jelvény, közepén jobbra néző gímszarvas bika fejalakjával, amelyet jobbról és balról félkört alkotó négy-négy darab tölgyfalevél díszít. Az alsó részén "HIVATÁSOS VADÁSZ" felirat látható.

III.[273]

IV. A hivatásos vadász szolgálati egyenruhája és felszerelése[274]

ABCDE
SorszámMegnevezésIrányszínAlap normaTervezett viselési idő
(hónap)
1. Terepi szolgálati egyenruha
1.1. Téli viseletelemek
1.1.1.Terepi téli kabátsötétzöld1 db36 hónap
1.1.2.Polár dzseki egyben téli kabát
bélés
sötétzöld1 db36 hónap
1.1.3.Téli nadrágsötétzöld2 db24 hónap
1.1.4.Téli pulóversötétzöld1 db24 hónap
1.1.5.Téli sapkasötétzöld1 db36 hónap
1.1.6.Téli ingzöld vagy homok2 db24 hónap
1.1.7.Téli aláöltözet (alsó és felső)zöld1 db24 hónap
1.2. Nyári és őszi-tavaszi viseletelemek
1.2.1.Nyári és őszi-tavaszi nadrágsötétzöld2-2 db12 hónap
1.2.2.Mellénysötétzöld1 db24 hónap
1.2.3.Pulóversötétzöld1 db24 hónap
1.2.4.Ing vagy pólózöld3 db12 hónap
2. További viseletelemek
2.1.Kalapsötétzöld1 db36 hónap
2.2.Sálsötétzöld1 db36 hónap
2.3.Félcipőbarna vagy fekete1 pár24 hónap
2.4.Szolgálati oldaltáska, vagy
hátizsák
sötétzöld1 db36 hónap
2.5.Láthatósági mellényvilágoszöld1 db24 hónap
3. Védőruházat
3.1.Esőkabátzöld1 db36 hónap
3.2.Gumicsizma (neoprén béléssel
ellátott)
barna vagy zöld1 pár24 hónap
3.3.Kamáslisötétzöld1 pár24 hónap
3.4.Vízhatlan bakancsbarna1 pár24 hónap
SorszámFelszerelési eszközök megnevezésMennyiség/ Mennyiségi
egység
Tervezett viselési idő
(hónap)
1.Vadászlőfegyver tokkal (golyós vadászlőfegyver esetén
céltávcsővel együtt)
1 db
2.Vadásztőr1 db
3.Kereső távcső (tokkal)1 db
4.Kézi és fejlámpa1-1 db
5.Egyéni sebkötöző csomag1 db
6.Gázspray (tokkal)1 db

12. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[275]

13. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[276]

I. TÁRSASVADÁSZATI NAPLÓ ÉS TERÍTÉK-NYILVÁNTARTÁS
...........................TERÜLETI
VADÁSZATI HATÓSÁG
Nyilvántartási szám:...........................
Vadászatra jogosult neve:...........................................................................................................................................
kódja: □□-□□□□□□-□□□
TÁRSASVADÁSZATI NAPLÓ
ÉS TERÍTÉK-NYILVÁNTARTÁS
(Érvényes visszavonásig!)
Ezen napló 100 számozott lapot tartalmaz.
Kelt:.............................., 20..........év........................................hó..........nap.
P. H.
……………………………………….
vadászati hatóság
Társasvadászati napló és teríték-nyilvántartás vezetésére jogosultak
NévÉrvényességMegbízóAláírás
Társasvadászaton részt vevő vadászok
Vadászat helye:Vadászat ideje:
vadász nevejegy/engedély számabalesetvédelmi oktatás elismerése,
aláírás
Elejtett vad
apróvadnagyvad
fajdbfajdbazonosító jel*
fácánvaddisznó
- kakas- kan
- tyúk- koca
- süldő
mezei nyúl- malac
Összesen:
vadrécegímszarvas
- tehén
- ünő
- borjú
Összesen:
dámszarvas
- tehén
vadlúd- ünő
- borjú
Összesen:
muflon
- juh
- jerke
- bárány
Összesen:
őz
- suta
- gida
Összesen:
egyéb
* Megjegyzés: (további krotáliák)
Vadászatvezető: ................................................
II. EGYÉNI VADÁSZATI NAPLÓ ÉS TERÍTÉK-NYILVÁNTARTÁS
...........................TERÜLETI
VADÁSZATI HATÓSÁG
Nyilvántartási szám: ...........................
Vadászatra jogosult neve:...............................................................................................................................................
kódja: □□-□□□□□□-□□□
EGYÉNI VADÁSZATI NAPLÓ
ÉS TERÍTÉK-NYILVÁNTARTÁS
Ezen napló 100 számozott lapot tartalmaz.
Kelt:.............................., 20..........év........................................hó..........nap.
P. H.
………………………………………….
vadászati hatóság
A vadászterületen a teljes vadászati évben vadászni jogosult vadászok és hivatásos vadászok
vadászjegy-nyilvántartója
NévVadászjegy száma
Bejegyzés
sorszáma
VADÁSZAT
kezdete
(dátum, idő)
biztonsági körzet (terület) vagy les
megnevezése, vadászati mód
vadászaton részt vevők neve, vadász
vendég vadászjegy/engedély száma
vége
(dátum, idő)
ZSÁKMÁNYMegjegyzés
(hibázás, sebzés, állategészségügyi okból történt elejtés, vaddal
kapcsolatos intézkedés stb.)
Aláírás
fajaivaradbazonosító jel
száma

14. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[277]

I. A VADÁSZJEGY ADATTARTALMA

1. Vezetéknév

2. Keresztnév

3. Születési név

4. Anyja neve

5. Születési idő

6. Születési hely

7. Vadászjegy száma

8. A vadászjegy ellenőrzéshez szükséges QR kód

II. VADÁSZATI ENGEDÉLY

15. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[278]

A FÖLDTULAJDONOST MEGILLETŐ VADÁSZATI JOGGAL KAPCSOLATOS MEGHATALMAZÁS KÖTELEZŐ ADATTARTALMA

1. A meghatalmazó adatai:

1.1. A meghatalmazó neve (név, születési név)/cégneve:

1.2. A meghatalmazó születési helye, ideje:

1.3. A meghatalmazó személyazonosságát igazoló okmányának típusa és száma, jogi személy esetén adószáma:

1.4. A meghatalmazó anyja neve:

1.5. A meghatalmazó lakcíme, jogi személy esetén székhelye:

2. A meghatalmazott személyes adatai:

2.1. A meghatalmazott neve (név, születési név)/cégneve:

2.2. A meghatalmazott születési helye, ideje:

2.3. A meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmányának típusa és száma, jogi személy esetén adószáma:

2.4. A meghatalmazott anyja neve:

2.5. A meghatalmazott lakcíme/jogi személy esetén székhelye:

3. A meghatalmazással érintett ingatlan(ok)ra vonatkozó adatok:

3.1. Település:

3.2. Helyrajzi szám:

3.3. Művelési ág:

3.4. Terület nagysága hektárban:

3.5. Tulajdoni hányad:

3.6. Tulajdoni hányadra eső terület hektárban:

4. A meghatalmazás tárgya, valamint a meghatalmazó nyilatkozata, hogy a meghatalmazás aláírásával valamennyi, azonos tárgykörben korábban adott meghatalmazását visszavonja.[279]

5. Keltezés, a meghatalmazó aláírása

6. Tanúk

6.1. neve:

6.2. lakcíme:

6.3. aláírása:

16. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[280]

GÍMSZARVAS, DÁMSZARVAS, ŐZ, MUFLON TRÓFEÁS EGYEDEINEK KOROSZTÁLY SZERINTI BESOROLÁSA

A) Gímbika

ABC
1Felrakás (év)Felrakás (év)*
2Fiatal1. (2.) - 4. (5.)1. (2.) - 4. (5.)
3Középkorú5. (6.) - 9. (10.)5. (6.) - 10. (11.)
4Öreg10. (11.) -11. (12.) -

B) Dámbika

AB
1Felrakás (év)
2Fiatal1. (2.) - 3. (4.)
3Középkorú4. (5.) - 8. (9.)
4Öreg9. (10.) -

C) Őzbak

AB
1Felrakás (év)
2Fiatal1. (1.) - 3. (3.)
3Középkorú4. (4.) - 5. (5.)
4Öreg6. (6.) -

D) Muflon kos

AB
1Év
2Fiatal2. - 3.
3Középkorú4. - 6.
4Öreg7. -

Gímbika esetén a *-gal jelölt oszlopban meghatározott korosztályi besorolást kell figyelembe venni

- a 110. számú Felső-tiszavidéki tájegységben;

- a 303. számú Illancs-bugaci tájegységben;

- a 402. számú Külső-somogyi, a 403. számú Kapos-tolnai, a 404. számú Zselic-közép-somogyi, a 405. számú Belső-somogyi, a 407. számú Dél-baranyai ártéri, a 408. számú Tolna-hegyháti, a 409. számú Gemenci, és a 410. számú Dél-balatoni vadgazdálkodási tájegységben;

- az 503. számú Alpokaljai, az 504. számú Rába-menti-Kemenesháti, az 505. számú Zalai-dombsági, az 506. számú Zala-kisbalatoni és az 508. számú Marcal-medencei vadgazdálkodási tájegységben.

17. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[281]

TRÓFEA BÍRÁLATI LAP
Vadfaj:
MINTA
Vadászati hatóság neve:Ügyszám:
Vadgazdálkodási egység neve:Ügyintéző neve:
Vadazonosító szám:
Elejtő neve:
Vadászjegy vagy vadászati engedély száma:
Elejtés ideje:
Trófea bírálati adatai:
Minősítés:
Mellékletként csatolt egyéb igazolások felsorolása (jegyzőkönyv elhullásról, gázolásról, állat-egészségügyi elejtésről
stb.):
Kelt: ............... év ..... hó ..... napján
P. H.
……………………………..
kiadmányozó"

18. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[282]

19. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

[283]
I.
MEZŐGAZDASÁGI VADKÁROK ELŐZETES FELMÉRÉSE
(Jegyzőkönyv)
Készült:
(károsult).............................................................................................................................................................................. vadkár ügyében.
Jelen vannak alulírottak:
1. Vadkárral érintett területek
a) a .................. fekvő ................-val bevetett ........ ha ...... m2 területű ingatlanból .... ha .... m2 területen,
b) a .................. fekvő ................-val bevetett ........ ha ...... m2 területű ingatlanból .... ha .... m2 területen,
c) .......................................................................................................................................................................................................................
2. A szakértő megállapítása szerint a terméseredményt a következő tényezők befolyásolják:
a) alatti esetben .................................... ......%-ban
................................................................... ......%-ban
vadkár ......%-ban
b) alatti esetben ..................................... ......%-ban
.................................................................. ......%-ban
vadkár ......%-ban
c) .............................................................
3. A vadkárt ....................................... vad okozta.
4. A károsult a szakértő megállapítása szerint a következő vadkárelhárító intézkedéseket tette: ......................................................
............................................................................................................................................................................................................................
5. A vadászatra jogosult a szakértő megállapítása szerint a következő vadkárelhárító intézkedéseket tette:...................................
............................................................................................................................................................................................................................
6. Mikor következett be a vadkár; ................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
7. A vadgazdálkodó egység megnevezése: ................................kódszáma: ............................................................................................
Kelt: .................................,......... év..................... hó ...... napján
.................................
szakértő
A felek a jelenlévő képviselőinek a szakértő fenti megállapításaira tett esetleges észrevételei:
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Kelt: .................................,......... év..................... hó ...... napján
...................................................... képviseletében

aláírás

...................................................... képviseletében

aláírás

MEZŐGAZDASÁGI VADKÁROK VÉGLEGES FELMÉRÉSE
(Jegyzőkönyv)
Készült: (károsult)........................................................................................................................................................ vadkár ügyében.
Jelen vannak alulírottak:
1. A vadkárral érintett területek
a) a ......... dűlőben fekvő .............-val bevetett .... ha .... m2 területű ingatlanból .... ha ...... m2 területen,
b) a ......... dűlőben fekvő .............-val bevetett .... ha .... m2 területű ingatlanból .... ha ......m2 területen,
c) ................................................................................................................................................................................................
2. Az állapotminősítési átlag termésére vonatkozó adatok alapján a vadkár mértéke (árutőzsdei átlagár, illetve ennek hiányában a becsült értékesítési ár - levonva a termény betakarítási, tisztítási, tárolási és szállítási költségét):
a) alatti esetben ...% ...... t ...... kg, .........Ft, értéke
b) alatti esetben ...% ...... t ...... kg, .........Ft, értéke
c) ......................................................
Összesen: ......... Ft
3. A szakértő véleménye szerint az összes kárigény (levonva a termelő esetleg felróható magatartása következté­ben előállott kár) ..............................Ft.
Kelt: .................................,......... év ..................... hó ...... napján
...............................
szakértő
II.
ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN OKOZOTT VADKÁROK ELŐZETES BECSLÉSE
(Jegyzőkönyv)
Készült:
(károsult) .......................................vadkár ügyében.
Jelen vannak alulírottak:
1. Vadgazdálkodó egység megnevezése: kódszáma:
2. Erdőgazdálkodó megnevezése:
3. Községhatár megnevezése:
4. Erdőtag száma: erdőrészlet megnevezése: területe: ............ ha
5. Az erdősítés eredete
a) természetes mageredetű:
b) természetes sarjeredetű:
c) mesterséges erdőfelújítás:
6. Sikeresen erdősült terület:
7. Elszámolható célállomány típus:
8. Az erdősítés készültségi foka:
9. A károsítást okozó vadfaj megnevezése:
10. A károsítás időpontja:
11. A károsítás mértéke:.........%
12. Károsult redukált terület: ha
(sikeresen erdősült terület x károsítási %)
13. A károsult a szakértő megállapítása szerint a következő vadkárelhárító intézkedést tette:
14. A vadászatra jogosult a szakértő megállapítása szerint a következő vadkárelhárító intézkedéseket tette:
Kelt: .......................................... év ..................... hó ...... napján

..............................
kárbecslő
A felek jelenlévő képviselőinek a szakértő fenti megállapításaira tett esetleges észrevételei:
Kelt:.......................................... év ..................... hó ...... napján .
..................................................... képviseletében
..............................
aláírás

...................................................... képviseletében

...........................
aláírás

III.
ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN OKOZOTT VADKÁROK VÉGLEGES BECSLÉSE
(Jegyzőkönyv)
Készült:
(károsult) ................................. vadkár ügyében.
Jelen vannak alulírottak:
1. Vadgazdálkodó egység megnevezése: .....................................................................................................................................................................
kódszáma: ................................................................................................................................................................................................................
2. Erdőgazdálkodó megnevezése: ................................................................................................................................................................................
3. Községhatár megnevezése: ......................................................................................................................................................................................
4. Erdőtag száma: .........................................................................................................................................................................................................
erdőrészlet megnevezése: .........................................................................................................................................................................................
területe: ................................................................................................................................................................................................................. ha
5. Az erdősítés eredete
a) természetes mageredetű: .....................................................................................................................................................................................
b) természetes sarjeredetű: .....................................................................................................................................................................................
c) mesterséges erdőfelújítás: ..................................................................................................................................................................................
6. Sikeresen erdősült terület: ........................................................................................................................................................................................
7. Elszámolható célállomány típus: ..............................................................................................................................................................................
8. Az erdősítés készültségi foka: ..................................................................................................................................................................................
9. A károsítást okozó vadfaj megnevezése: ..................................................................................................................................................................
10. A károsítás időpontja: ..............................................................................................................................................................................
11. A károsítás mértéke: ............................................................................................................................................................................. %
12. Károsult redukált terület: ...................................................................................................................................................................... ha
(sikeresen erdősült terület x károsítási %)
13. A kárérték megállapításánál figyelembe vett károsított erdő értéke: ................................................................................................. Ft/ha
14. Az erdőrészletben keletkezett kár értéke: ............................................................................................................................................. Ft
(károsult redukált terület/ha x erdő értéke Ft/ha)
15. A kárbecslő véleménye szerint az összes kárigény: ............................................................................................................................. Ft
Kelt: ...................., .......... év ............ hó ............ napján

………………………………..
kárbecslő

20. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[284]

A VADÁSZHATÓ ÁLLATOK ÉS A HULLOTT AGANCS VADGAZDÁLKODÁSI ÉRTÉKE

FajÉrték (ezer Ft/egyed)
gímszarvas
bika (trófea szerint)
5,00 kg-ig600
5,01-10,00 kg-ig1000
10,01 kg-tól3750
tar fejű és agancsfejlesztő (barkás)1000
tehén, ünő200
borjú100
dámszarvas, szikaszarvas
bika (trófea szerint)
3,00 kg-ig400
3,01 kg-tól850
tar fejű és agancsfejlesztő (barkás)600
tehén, ünő150
borjú100
őz
bak (trófea szerint)
350 g-ig200
351 g-tól600
tar fejű és agancsfejlesztő (barkás)350
suta100
gida50
muflon
kos (trófea szerint)
70 cm-ig350
70,01 cm-től600
juh, jerke100
bárány50
vaddisznó
kan (trófea szerint)
12-18 cm-ig250
18,01 cm-től600
[285]
FajÉrték
(ezer Ft/egyed)
koca
50 kg-tól250
süldő100
malac (20 kg-ig)50
(zsigerelt testtömeg szerint)
mezei nyúl20
üregi nyúl10
fácán
- kakas10
- tyúk20
fogoly50
nyári lúd20
vetési lúd20
nagy lilik20
tőkés réce10
szárcsa10
erdei szalonka10
örvös galamb10
balkáni gerle10
egyéb vadászható állatfajok5
hullott agancs (kg-ja)5"

21. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

A VADÁSZATI HATÓSÁG OKMÁNYAI ÉS JELVÉNYE

I.

VADÁSZATI HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

[286]
I.
VADÁSZATI HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY
MINTA külső oldala
Szigorú számadású nyomtatvány
A)B)
TERÜLETI VADÁSZATI HATÓSÁG
………………………
ORSZÁGOS VADÁSZATI HATÓSÁG
…………………………………
fénykép helyefénykép helye
NÉV
BEOSZTÁS
…………………
NÉV
BEOSZTÁS
………………..
saját kezű aláírássaját kezű aláírás
P. H.P. H.
…………………………..
vadászati hatóság vezetője
………………………………
vadászati hatóság vezetője
Az igazolvány visszavonásig érvényes.
Kiállítva.................Nyilv. sz.: ..................................

II.

A VADÁSZATI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK JELVÉNYE

A szolgálati igazolványba fűzött 43 mm átmérőjű, bronz alapszínű fémérme, melyet alulról Magyarország színes címere, jobbról, valamint balról félkör alakban futó tölgyfalevél koszorú díszít. Közepén gímszarvas bika fejalak, a felső részén "VADÁSZATI HATÓSÁG" felirat látható. Hátulsó oldalán a sorszám szerepel.[287]

III.

A VADÁSZATI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK KITŰZŐ JELVÉNYE

18 mm átmérőjű, bronz alapszínű fémjelvény, melyet alulról Magyarország címere és mellette jobbról és balról kiindulva, félkör alakban futó tölgyfalevél koszorú díszít. Közepén gímszarvas bika fejalak, a felső részén "VADÁSZATI HATÓSÁG" felirat látható.[288]

22. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[289]

23. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

AZ ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR ADATSZOLGÁLTATÁS DÍJAI

1.Vadgazdálkodási adatok kiadása (állománybecslés, vadgazdálkodási jelentés és trófeabírálati adatok):
– Egy évre és egy vadászterületre vonatkozó teljes körű adatkiadás:4 000 Ft
– Több évre és egy vadászterületre vonatkozó teljes körű adatkiadás, minden további évre vonatkozóan:1 300 Ft
– Összesítő statisztikai adatok megyei és vadgazdálkodási körzetre vonatkozóan:1 300 Ft
2.Térképi adatok kiadása
– Egy vadászterület 1:100 000 méretarányú papírtérképe:2 500 Ft
– Egy vadászterület 1:50 000 méretarányú papírtérképe:2 500 Ft
– Vadgazdálkodási táj, körzet vagy megyei vadgazdálkodási térkép – részletek számától függően – A1 méretű laponként:20 000 Ft
– Vadászterület digitális térkép alapján való felmérése, a települési közigazgatási terü­letek közötti megoszlása, a vadászterületen belül vadászterületnek nem minősülő földrészletek térképi meghatározása, vadászterületenként:6 000 Ft
3.Egyéb adatszolgáltatás
– Vadászterületek egységes, országos kódjegyzéke:12 000 Ft
– Egyéb jegyzékek és külön igényeknek megfelelő adatszolgáltatás:6 000 Ft/óra
4.Oktatási és tudományos kutatási célú adatszolgáltatás
– Oktatási célú felhasználásra (diploma vagy szakdolgozat, tudományos diákköri dolgo­zat) történő adatszolgáltatás:díjmentes
– Szakirányú kutatási célra történő adatszolgáltatás:90% kedvezmény
– Körzeti vadgazdálkodási terv papír adathordozón:30 000 Ft/db/körzet
– Körzeti vadgazdálkodási terv kompaktlemezen (CD-ROM):10 000 Ft/db/körzet

Az adatszolgáltatást írásban kell kérelmezni, melyhez az esetleges díjkedvezményre való jogosultságot is igazolni szükséges.

24. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[290]

I.

VADÁSZKUTYA VADÁSZATI ALKALMASSÁGI VIZSGA IGAZOLVÁNYA

MINTA külső fedőlapja és hátoldala

MINTA belső oldalai

II.

VADÁSZKUTYA ALKALMASSÁGI VIZSGA ÖSSZESÍTÕ

megye
Vizsgahelye:Időpontja:Jellege:
Rendező szerv:
Vezető bíró:Bírók:
KUTYATULAJDONOS
FajtaNévIvarTörzs­könyv vagy regisztrá­ciós számIgazol­vány számVizsga­minősítésNévCímVadász­jegy számaVadá­szatra jogosult

25. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[291]

Agrárminisztérium vadászati hatósági feladatainak ellátásához kapcsolódó
előirányzat felhasználási számlaszáma:
10032000-01494549-00000000

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.02.10.

[2] Hatályon kívül helyezte a 65/2015. (X. 26.) FM rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2015.11.03.

[3] Megállapította a 72/2012. (VII. 24.) VM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.07.25.

[4] Beiktatta az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.11.01.

[5] Megállapította a 72/2012. (VII. 24.) VM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.07.25.

[6] Beiktatta az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.11.01.

[7] Megállapította a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.03.03.

[8] Módosította a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Beiktatta a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.03.03.

[10] Módosította a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (III. 14.) AM rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2019.04.14.

[12] Megállapította a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 3. §-a. Hatályos 2010.02.10.

[13] Módosította a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 10. §-a. Hatályos 2016.03.03.

[14] Megállapította a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.03.03.

[15] Beiktatta a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.03.03.

[16] Megállapította a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.03.03.

[17] Megállapította a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.03.03.

[18] Megállapította a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.03.03.

[19] Beiktatta a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.03.03.

[20] Beiktatta a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.03.03.

[21] Beiktatta a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.03.03.

[22] Beiktatta a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.03.03.

[23] Megállapította a 41/2016. (VI. 22.) FM rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.06.23.

[24] Módosította a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[25] Megállapította a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.03.03.

[26] Megállapította a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.03.03.

[27] Megállapította a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.03.03.

[28] Megállapította a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.03.03.

[29] Megállapította a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.03.03.

[30] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 1., 3. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[31] Megállapította a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 10. §-a. Hatályos 2010.02.10.

[32] Megállapította az 56/2005. (VI. 25.) FVM rendelet 3. § -a. Hatályos 2005.07.10.

[33] Beiktatta a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 11. §-a. Hatályos 2010.02.10.

[34] Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (III. 14.) AM rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2019.04.14.

[35] Hatályon kívül helyezte a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2016.03.03.

[36] Módosította a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[37] Beiktatta a 2/2021. (II. 15.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.02.16.

[38] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[39] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[40] Beiktatta a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[41] Beiktatta a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[42] Módosította a 2/2021. (II. 15.) AM rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.02.16.

[43] Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (III. 14.) AM rendelet 4. § c) pontja. Hatálytalan 2019.04.14.

[44] Beiktatta a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[45] Beiktatta a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[46] Hatályon kívül helyezte a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[47] Beiktatta a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[48] Módosította a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[49] Beiktatta a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[50] Hatályon kívül helyezte a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[51] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.25.

[52] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 1. pontja, 35. § (1) bekezdés 1. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[53] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 1. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[54] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 5. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[55] Hatályon kívül helyezte az 56/2005. (VI. 25.) FVM rendelet 30. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.07.10.

[56] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 1. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[57] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[58] Hatályon kívül helyezte a 61/2007. (VII. 13.) FVM rendelet 5. § - a. Hatálytalan 2007.07.21.

[59] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[60] Megállapította a 72/2012. (VII. 24.) VM rendelet 12. §-a. Hatályos 2012.07.25.

[61] Megállapította a 2/2021. (II. 15.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.16.

[62] Módosította a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 4. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[63] Beiktatta az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 65/2015. (X. 26.) FM rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2015.11.03.

[65] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 6. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[66] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 7. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[67] Megállapította a 72/2012. (VII. 24.) VM rendelet 12. §-a. Hatályos 2012.07.25.

[68] Megállapította a 38/2021. (X. 21.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.10.22.

[69] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 8. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[70] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 1., 3., 9. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[71] Megállapította a 13/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.07.08.

[72] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 8. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[73] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 8. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[74] Beiktatta a 73/2016. (XI. 17.) FM rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.11.18.

[75] Hatályon kívül helyezte a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 35. § (2) bekezdés 1. pontja. Hatálytalan 2017.05.25.

[76] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 9. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[77] Megállapította a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.04.

[78] Megállapította az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[79] Hatályon kívül helyezte az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 13. § a) pontja. Hatálytalan 2020.11.01.

[80] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 10. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[81] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 10. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[82] Módosította az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2020.11.01.

[83] Megállapította az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[84] Megállapította az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[85] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 4. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[86] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2013.06.04.

[87] Hatályon kívül helyezte a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 35. § (2) bekezdés 2. pontja. Hatálytalan 2017.05.25.

[88] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 1. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[89] Hatályon kívül helyezte a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 35. § (2) bekezdés 3. pontja. Hatálytalan 2017.05.25.

[90] Megállapította a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 25. §-a. Hatályos 2010.02.10.

[91] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 11. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[92] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 11. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[93] Hatályon kívül helyezte a 61/2007. (VII. 13.) FVM rendelet 5. § - a. Hatálytalan 2007.07.21.

[94] Megállapította a 30/2011. (IV. 27.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.05.05.

[95] Megállapította az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[96] Beiktatta az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[97] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 12. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[98] Hatályon kívül helyezte a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 13. § (1) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2012.08.01.

[99] Megállapította a 30/2011. (IV. 27.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.05.05.

[100] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 1. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[101] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 1. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[102] Beiktatta a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 13. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[103] Megállapította a 61/2007. (VII. 13.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.21.

[104] Megállapította a 72/2012. (VII. 24.) VM rendelet 13. §-a. Hatályos 2012.07.25.

[105] Hatályon kívül helyezte a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 35. § (2) bekezdés 4. pontja. Hatálytalan 2017.05.25.

[106] Megállapította a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 28. §-a. Hatályos 2010.02.10.

[107] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 35. § (1) bekezdés 3. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[108] Módosította az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2020.11.01.

[109] Megállapította a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 29. §-a. Hatályos 2010.02.10.

[110] Megállapította az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.03.01.

[111] Megállapította az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.03.01.

[112] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 35. § (1) bekezdés 5. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[113] Beiktatta az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.03.01.

[114] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 14. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[115] Módosította a 36/2022. (XI. 29.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[116] Megállapította az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.03.01.

[117] Beiktatta az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.03.01.

[118] Beiktatta az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.03.01.

[119] Hatályon kívül helyezte a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 13. § (1) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2012.08.01.

[120] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 15. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[121] Beiktatta a 43/2018. (XII. 20.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[122] Módosította a 36/2022. (XI. 29.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[123] Módosította a 36/2022. (XI. 29.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[124] Beiktatta a 43/2018. (XII. 20.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[125] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 14. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[126] Hatályon kívül helyezte az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2022.03.01.

[127] Hatályon kívül helyezte a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet 19. § - a. Hatálytalan 2014.01.17.

[128] Hatályon kívül helyezte a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet 19. § - a. Hatálytalan 2014.01.17.

[129] Hatályon kívül helyezte a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet 19. § - a. Hatálytalan 2014.01.17.

[130] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 16. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[131] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.05.25.

[132] Megállapította az 56/2005. (VI. 25.) FVM rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2005.07.10.

[133] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.25.

[134] Módosította a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 47. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.02.10.

[135] Megállapította az 56/2005. (VI. 25.) FVM rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.07.10.

[136] Beiktatta az 56/2005. (VI. 25.) FVM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.07.10.

[137] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése 30. pontja. Hatályos 2009.03.01.

[138] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 17. pontja, 35. § (1) bekezdés 6. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[139] Beiktatta az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 7. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[140] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 18. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[141] Beiktatta a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 14. § - a. Hatályos 2014.03.13.

[142] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.05.25.

[143] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 19. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[144] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.25.

[145] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.25.

[146] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.25.

[147] Beiktatta az 56/2005. (VI. 25.) FVM rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.07.10.

[148] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 20. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[149] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 18. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[150] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 21. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[151] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 21. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[152] Megállapította az 56/2005. (VI. 25.) FVM rendelet 21. § -a. Hatályos 2005.07.10.

[153] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 22. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[154] Módosította a 61/2007. (VII. 13.) FVM rendelet 5. § - a. Hatályos 2007.07.21.

[155] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 1. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[156] Megállapította az 56/2005. (VI. 25.) FVM rendelet 22. § -a. Hatályos 2005.07.10.

[157] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 1. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[158] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 19. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[159] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 19. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[160] Megállapította a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 31. §-a. Hatályos 2010.02.10.

[161] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 23. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[162] Módosította a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 48. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.02.10.

[163] Beiktatta a 42/2006. (V. 31.) FVM rendelet 10. § -a. Hatályos 2006.06.08.

[164] Beiktatta a 42/2006. (V. 31.) FVM rendelet 10. § -a. Hatályos 2006.06.08.

[165] Hatályon kívül helyezte a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 35. § (2) bekezdés 6. pontja. Hatálytalan 2017.05.25.

[166] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 24. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[167] Beiktatta a 42/2006. (V. 31.) FVM rendelet 10. § -a. Hatályos 2006.06.08.

[168] Számozását módosította a 42/2006. (V. 31.) FVM rendelet 10. § -a. Hatályos 2006.06.08.

[169] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.05.25.

[170] Megállapította a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 33. §-a. Hatályos 2010.02.10.

[171] Beiktatta a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.25.

[172] Megállapította az 56/2005. (VI. 25.) FVM rendelet 24. § -a. Hatályos 2005.07.10.

[173] Beiktatta a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.05.25.

[174] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.25.

[175] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 25. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[176] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 26. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[177] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 35. § (1) bekezdés 7. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[178] Megállapította a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 34. §-a. Hatályos 2010.02.10.

[179] Beiktatta a 42/2006. (V. 31.) FVM rendelet 11. § -a. Hatályos 2006.06.08.

[180] Beiktatta a 42/2006. (V. 31.) FVM rendelet 11. § -a. Hatályos 2006.06.08.

[181] Módosította az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2020.11.01.

[182] Beiktatta a 42/2006. (V. 31.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.06.08.

[183] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 27. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[184] Számozását módosította a 42/2006. (V. 31.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.06.08.

[185] Beiktatta a 42/2006. (V. 31.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.06.08.

[186] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 22. § (1) bekezdése, 33. § 28. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[187] Beiktatta a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.25.

[188] Beiktatta a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.25.

[189] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 23. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[190] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 29. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[191] Módosította a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 48. § (1) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.02.10.

[192] Beiktatta az 56/2005. (VI. 25.) FVM rendelet 26. § -a. Hatályos 2005.07.10.

[193] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 24. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[194] Módosította az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 13. § d) pontja. Hatályos 2020.11.01.

[195] Módosította az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2020.11.01.

[196] Beiktatta a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 36. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.02.10.

[197] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[198] Beiktatta a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 26. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[199] Módosította az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 12. § c) pontja. Hatályos 2020.11.01.

[200] Megállapította az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 8. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[201] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 27. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[202] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 1. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[203] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[204] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 30. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[205] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 30. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[206] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 30. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[207] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 30. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[208] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 30. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[209] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 30. pontja, 35. § (1) bekezdés 8. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[210] Megállapította a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 38. §-a. Hatályos 2010.02.10.

[211] Módosította a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[212] Hatályon kívül helyezte a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 13. § (1) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2012.08.01.

[213] Megállapította a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 39. §-a. Hatályos 2010.02.10.

[214] Megállapította a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 40. §-a. Hatályos 2010.02.10.

[215] Megállapította az 5/2019. (III. 14.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.04.14.

[216] Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (III. 14.) AM rendelet 4. § d) pontja. Hatálytalan 2019.04.14.

[217] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 1. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[218] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 28. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[219] Beiktatta a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 29. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[220] Megállapította a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 41. §-a. Hatályos 2010.02.10.

[221] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 30. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[222] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 31. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[223] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 32. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[224] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 33. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[225] Beiktatta a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 31. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[226] Hatályon kívül helyezte a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 47. § (2) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2010.02.10.

[227] Beiktatta a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 42. §-a. Hatályos 2010.02.10.

[228] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 34. § 34. pontja. Hatályos 2017.05.25.

[229] Hatályon kívül helyezte a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 47. § (2) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2010.02.10.

[230] Hatályon kívül helyezte a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 4. § (2) bekezdés h) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[231] Hatályon kívül helyezte a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 13. § (1) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2012.08.01.

[232] Beiktatta az 5/2019. (III. 14.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.04.14.

[233] Hatályon kívül helyezte a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 35. § (2) bekezdés 7. pontja. Hatálytalan 2017.05.25.

[234] Hatályon kívül helyezte az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 8. § f) pontja. Hatálytalan 2013.07.18.

[235] Hatályon kívül helyezte a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 47. § (2) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2010.02.10.

[236] Megállapította a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 45. §-a. Hatályos 2010.02.10.

[237] Beiktatta a 105/2012. (X. 11.) VM rendelet 7. §-a. Hatályos 2012.10.14.

[238] Beiktatta a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.03.03.

[239] Beiktatta a 41/2016. (VI. 22.) FM rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.06.23.

[240] Beiktatta a 73/2016. (XI. 17.) FM rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.11.18.

[241] Beiktatta a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 32. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[242] Beiktatta a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 32. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[243] Beiktatta a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 32. §-a. Hatályos 2017.05.25.

[244] Beiktatta az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 9. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[245] Beiktatta az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 4. §-a. Hatályos 2022.03.01.

[246] Megállapította a 65/2015. (X. 26.) FM rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[247] Megállapította a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 7. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2016.03.03.

[248] Megállapította a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 8. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2016.03.03.

[249] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 33. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2017.05.25.

[250] Módosította a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[251] Hatályon kívül helyezte a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 35. § (2) bekezdés 8. pontja. Hatálytalan 2017.05.25.

[252] Megállapította a 73/2016. (XI. 17.) FM rendelet 6. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2016.11.18.

[253] Módosította a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[254] Megállapította a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 46. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.02.10.

[255] Megállapította a 2/2021. (II. 15.) AM rendelet 3. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2021.02.16.

[256] Módosította a 38/2021. (X. 21.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.10.22.

[257] Megállapította a 13/2018. (VII. 3.) AM rendelet 4. §-a (lásd 7. mellléklet). Hatályos 2018.07.08.

[258] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 33. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet). Hatályos 2017.05.25.

[259] Módosította az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 12. § d) pontja. Hatályos 2020.11.01.

[260] Megállapította a 72/2012. (VII. 24.) VM rendelet 15. § b) pontja. Hatályos 2012.07.25.

[261] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 33. § (4) bekezdése (lásd 4. melléklet 1. pont). Hatályos 2017.05.25.

[262] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 33. § (4) bekezdése (lásd 4. melléklet 1. pont). Hatályos 2017.05.25.

[263] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 33. § (4) bekezdése (lásd 4. melléklet 1. pont). Hatályos 2017.05.25.

[264] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 33. § (4) bekezdése (lásd 4. melléklet 1. pont). Hatályos 2017.05.25.

[265] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 33. § (4) bekezdése (lásd 4. melléklet 1. pont). Hatályos 2017.05.25.

[266] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 33. § (4) bekezdése (lásd 4. melléklet 1. pont). Hatályos 2017.05.25.

[267] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 33. § (4) bekezdése (lásd 4. melléklet 2. pont). Hatályos 2017.05.25.

[268] Megállapította a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 4. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.06.04.

[269] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 33. § (5) bekezdése (lásd 5. melléklet). Hatályos 2017.05.25.

[270] Megállapította a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 4. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.06.04.

[271] Módosította a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 8. § f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[272] Megállapította a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 4. § (4) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.06.04.

[273] Hatályon kívül helyezte az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 13. § e) pontja. Hatálytalan 2020.11.01.

[274] Beiktatta a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 33. § (6) bekezdése (lásd 6. melléklet). Hatályos 2017.05.25.

[275] Hatályon kívül helyezte a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 35. § (2) bekezdés 9. pontja. Hatálytalan 2017.05.25.

[276] Megállapította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 33. § (7) bekezdése (lásd 7. melléklet). Hatályos 2017.05.25.

[277] Megállapította az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 5. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2022.03.01.

[278] Beiktatta a 14/2016. (III. 2.) FM rendelet 9. §-a (lásd 3. melléklet). Hatályos 2016.03.03.

[279] Módosította a 41/2016. (VI. 22.) FM rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.06.23.

[280] Megállapította az 52/2020. (X. 27.) AM rendelet 11. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2020.11.01.

[281] Megállapította a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 46. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.02.10.

[282] Hatályon kívül helyezte a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[283] Módosította a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet 33. § (9) bekezdése (lásd 9. melléklet). Hatályos 2017.05.25.

[284] Megállapította a 72/2012. (VII. 24.) VM rendelet 15. § c) pontja. Hatályos 2012.07.25.

[285] Módosította a 65/2015. (X. 26.) FM rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2015.11.03.

[286] Módosította a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 8. § f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[287] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 15. §-a. Hatályos 2012.02.11.

[288] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 15. §-a. Hatályos 2012.02.11.

[289] Hatályon kívül helyezte a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 13. § (1) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2012.08.01.

[290] Beiktatta az 56/2005. (VI. 25.) FVM rendelet 29. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.07.10.

[291] Beiktatta az 5/2019. (III. 14.) AM rendelet 3. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2019.04.14.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére