53/2020. (XII. 23.) ITM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 27. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § 1. és 1a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1. élőállat-szállító jármű: az a jármű, amely jellegében, műszaki felépítésénél fogva csak élő állatok szállításra használható,

1a. autómentő jelleggel rendelkező jármű: a 3,5 tonna össztömeget meghaladó, daruval, hidroplatóval vagy emelővillával felszerelt, a felépítményének kialakításánál fogva csak jármű mentésére használható gépkocsi,"

(2) Az R. 7. §-a a következő 1b. és 1c. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1b. cserefelépítményt szállító jármű: olyan jármű, amelyen a felépítmény - több felépítmény esetén valamennyi felépítmény - az alvázkeretről leemelhető, cserélhető külső emelőszerkezet igénybevétele nélkül, 1c. csuklós jármű: M2 vagy M3 kategóriájú, három- vagy ennél több tengelyes csuklós autóbusz,"

2. § Az R. 8. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4b) A (4a) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az egyszerűsített eljárás keretében elektronikus úton, ügyintéző közreműködése nélkül megadott hozzájárulás iránti kérelemre."

3. § Az R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A megengedett legnagyobb tengelycsoport-terhelés túllépése miatt fizetendő túlsúlydíj meghatározása során, ha a jármű több tengelycsoportjának terhelése is meghaladja - ide nem értve a vontató jármű tengelycsoportját -a 2. § (1) bekezdés c) pontjában előírt értékeket, valamennyi tengelycsoportot figyelembe kell venni."

4. § (1) Az R. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 8. § (4) bekezdés, valamint a 10. § (1) bekezdés szerinti díjak utólagos megfizetésére az MK NZrt. megállapodást köthet a fizetésre kötelezettel."

(2) Az R. 11. §-a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A kiadott hozzájárulások esetében a túlsúlydíj, illetve a túlméretdíj megfizetése az engedélyben szereplő értékek alapján történik, annak - a túlsúlyos, illetve túlméretes közlekedés megkezdését követően - a mért értékek alapján történő utólagos módosítására nincs lehetőség."

5. § Az R. 14. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Mentesül a hozzájárulás beszerzése alól)

"k) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti átviteli rendszerirányító által üzemeltetett, a biztonságos és zavartalan villamosenergia-ellátás érdekében végzett átviteli-rendszerirányítói feladatokat ellátó különleges felépítményű jármű."

6. § (1) Az R. 15. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Nem kell eljárási díjat, túlsúlydíjat fizetni)

"h) a kibocsátásmentes járművek esetén a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) és ad) alpontjában foglalt értékek 2 tonnánál nem nagyobb túllépése esetén,"

(ha a kérelmet a jármű közlekedését megelőzően egyszerűsített eljárásban benyújtották.)

(2) Az R. 15. §-a következő (1a) és (1b) bekezdésekkel egészül ki:

"(1a) Nem kell eljárási díjat, túlsúlydíjat fizetni

a) üzemanyag szállítására alkalmas speciális felépítménnyel rendelkező kéttengelyes gépjármű háromtengelyes félpótkocsival történő közlekedése során a 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában foglalt érték 5%-át,

b) üzemanyag szállítására alkalmas speciális felépítménnyel rendelkező háromtengelyes gépjármű két- vagy háromtengelyes félpótkocsival történő közlekedése során a 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában foglalt érték 10%-át

meg nem haladó mértékű túllépése esetén.

(1b) Nem kell eljárási díjat, túlsúlydíjat fizetni

a) a gazdaságokból tej begyűjtésére és a tejkonténereknek, valamint állateledel céljára készült tejtermékeknek a gazdaság területére való visszaszállítására használt, speciális felépítménnyel rendelkező kéttengelyes gépjármű háromtengelyes félpótkocsival történő közlekedése során a 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában foglalt érték 5%-át, és

b) a gazdaságokból tej begyűjtésére és a tejkonténereknek, valamint állateledel céljára készült tejtermékeknek a gazdaság területére való visszaszállítására használt, speciális felépítménnyel rendelkező háromtengelyes gépjármű két- vagy háromtengelyes félpótkocsival történő közlekedése során a 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában foglalt érték 10%-át

meg nem haladó mértékű túllépése esetén."

(3) Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nem kell túlsúlydíjat fizetni az egy tengelyvonalban legalább 8 vagy több független felfüggesztésű kerékkel vagy kerékcsoporttal rendelkező jármű esetén a 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt értékek legfeljebb 20%-kal történő túllépése esetén, ha a kérelmet a túlsúlyos jármű közlekedését megelőzően benyújtották."

(4) Az R. 15. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Nem kell túlsúlydíjat fizetni

a) azon regisztrált élőállat-szállító járművek vagy járműszerelvények után, amelyekre egy évre vonatkozóan 800 000 forint befizetésével kiváltották az egész ország területére érvényes, 5%-ot meg nem haladó össztömeg túlsúlyra szóló hozzájárulást,

b) azon regisztrált élőállat-szállító járművek vagy járműszerelvények után, amelyekre egy évre vonatkozóan 1 300 000 forint befizetésével kiváltották az egész ország területére érvényes, 10%-ot meg nem haladó össztömeg túlsúlyra szóló hozzájárulást,

és az 1. melléklet szerinti eljárási díjat megfizették."

(5) Az R. 15. §-a a következő (2b) és (2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) Ha egy járműre vagy járműszerelvényekre a megengedett legnagyobb össztömeg túllépése érdekében hozzájárulást váltottak ki, a (2a) bekezdés a) pontja szerinti engedély a 4. alcím szerinti hozzájárulásban szereplő össztömeg értékhez képest 5%-ot meg nem haladó össztömeg túllépésre jogosít fel.

(2c) Túlsúlydíjat a 10. § (2) bekezdés a) pontja szerinti járművek, járműszerelvények össztömegének 40 tonnát meghaladó része után kell fizetni az e rendeletben foglalt kivételekkel."

(6) Az R. 15. §-a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Nem kell eljárási díjat és túlméretdíjat fizetni a Bizottság 1230/2012/EU a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és azok pótkocsijainak tömegével és méreteivel kapcsolatos típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló rendelet I. mellékletének 1. függelékében említett berendezések és felszerelések után a megjelölt mértékig az MK NZrt. által működtetett rendszerben történő rögzítés esetén."

7. § Az R. 21. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közlekedési hatósági jogkörben eljáró ellenőr jelzésére a jármű vezetője köteles a járművet megállítani, a jármű és a rakomány okmányait átadni, a járművet a helyszíni mérésnek alávetni, a súlymérés során a járműben tartózkodni, valamint az ellenőrzéssel kapcsolatos felhívást teljesíteni.

(2) Az ellenőrzés alá vont járművel az ellenőrzés helyszínét kizárólag a mérés befejezése után, a mérést végző ellenőr engedélyével szabad elhagyni. A megtett útra vonatkozóan az ellenőrzést végző ellenőr jogosult az általa megállapított díjak beszedésére. Az ellenőrzés során a továbbhaladás feltételeként szabható az össztömeg-, tengelyterhelés-, tengelycsoport-terhelés és mérethatár túllépésének megszüntetése

a) a rakomány átrendezésével,

b) átrakodással vagy

c) a közútkezelői hozzájárulás megszerzésével."

8. § Az R. 23. § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha az ellenőrzést a közút kezelője végzi, és az ellenőrzés alá vont jármű nem rendelkezik az (1) bekezdés szerinti megfelelő hozzájárulással, az ellenőr által kiállított jegyzőkönyv kiállításáért 10 000 forint utólagos eljárási díjat kell fizetni a jegyzőkönyv átvételével egyidejűleg vagy 15 napon belül az ellenőr által képviselt közútkezelő szerv részére."

9. § Az R.

a) 3. § (3) bekezdés b) és c) pontjában a "15. § (1) és (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "15. § (1)-(2a) bekezdésében",

b) 3. § (3) bekezdés c) pontjában a "20%" szövegrész helyébe a "30%",

c) 7. § 7a. pontjában a "szállítás céljára használt jármű" szövegrész helyébe a "szállítás céljára használt jármű vagy járműszerelvény",

d) 11. § (7) bekezdésében a "hozzájárulás megszerzésig." szövegrész helyébe a "hozzájárulás megszerzéséig, illetve a megtett útra vonatkozó díjak megfizetéséig.",

e) 14. § (3) bekezdésében az "(1) bekezdés h) pontjában meghatározott" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés h) és k) pontjában meghatározott",

f) 15/A. §-ában a "jármű" szövegrész helyébe a "jármű vagy járműszerelvény",

g) 20/A. § (4) bekezdésében az "eljárási díj" szövegrész helyébe az "egyszerűsített eljárás díjának"

szöveg lép.

10. § Hatályát veszti az R. 27. § (4) bekezdése.

11. § Ez a rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére