60/2020. (XII. 9.) AM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés j) pontjában,

a 2. §, 3. § és a 8. § a)-f) pontja tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 4. § és a 8. § g)-h) pontja tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés a) pontjában,

az 5. §, 6. §, valamint a 8. § i) és j) pontja tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 8. § k) és l) pontja tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés k) pontjában,

a 8. §m) pontja tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés l) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet] 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség összege üzemi szinten)

"a) az egységes kérelemben bejelentett, szántóföldi növénykultúra, illetve szántóföldi zöldség termesztésére, valamint ültetvényművelésre szolgáló terület,"

(figyelembevételével kerül meghatározásra.)

2. § (1) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4. §-a a következő (1b)-(1d) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A kárbejelentésre nyitva álló határidő jogvesztő.

(1c) A mezőgazdasági káresemény (1) bekezdés szerinti bejelentése az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a mezőgazdasági termelő ügyfél-azonosítója;

b) a növénykultúra megnevezése az egységes kérelemhez kiadott hasznosítási kódok és a termesztés típusa (fóliás, szaporítóanyag célú) szerint (újravetés, újratelepítés vagy másodvetés esetén az újravetett, újratelepített vagy másodvetett növénykultúra megnevezése);

c) a település megnevezése;

d) a MePAR szerinti blokkazonosító;

e) a táblasorszám;

f) a mezőgazdasági káresemény megnevezése és bekövetkezésének időpontja (év, hónap, nap);

g) a betakarítás tervezett időpontja (év, hónap, nap);

h) a károsodással érintett terület (tábla)

ha) nagysága (ha),

hb) várható tárgyévi hozama a káresemény előtt (t/ha),

hc) várható tárgyévi hozama a káresemény után (t/ha);

i) a búzát, a kukoricát, az őszi árpát, a napraforgót, illetve az őszi káposztarepcét érintő aszály bejelentése esetén

ia) a vetés időpontja (év, hónap, nap),

ib) a kijuttatott nitrogén (N), foszfor (P), kálium (K) hatóanyag (kg/ha),

ic) a tőszám (db/ha),

id) a műtrágya kijuttatásának időpontja (év, hónap, nap),

ie) a szerves trágyázás időpontja (év, hónap, nap) és mennyisége (kg/ha),

if) az öntözés időpontja (év, hónap, nap) és dózisa (m3/ha);

j) szaporítóanyag célú jelölés esetén a vetés bejelentési bizonylat sorszáma;

k) szőlő- és gyümölcsültetvény esetén a telepítés és a termőre fordulás időpontja (év, hónap, nap).

(1d) Az (1) bekezdés szerinti várható hozamcsökkenés mértékét az (1c) bekezdés h) pont hb) és hc) alpontja szerinti tárgyévi hozamok különbsége alapján kell meghatározni."

(2) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A használatban lévő termőföldön az (1) bekezdés szerinti kárbejelentést legkésőbb a tervezett betakarítás vagy a károsodással érintett terület más növénykultúrával való hasznosítását megelőző talaj-előkészítés előtt tizenöt nappal kell megtenni. Az (1) bekezdés szerinti kárbejelentést téli fagy esetén legkésőbb tárgyév április 15-éig, tavaszi fagy esetén legkésőbb tárgyév május 31-éig, őszi fagy esetén szeptember 1-jét követően legkésőbb november 30-áig, aszály esetén tárgyév április 1-jétől szeptember 30-áig kell megtenni."

(3) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az Mkk. tv. 2. § 7. pontja szerinti elemi káreseménynek kizárólag az adott kárenyhítési évben bekövetkezett, üzemi szinten az adott növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó, (1)-(1c) bekezdés szerint bejelentett mezőgazdasági káresemény minősül."

(4) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A termesztő berendezésben termesztett fóliás és üvegházi növénykultúrák - amelyek tenyészidejük teljes vagy túlnyomó részében üvegház, illetve stabil vagy mobil, ember számára járható, merev vagy rugalmas műanyagból készült termesztő berendezés alatt növekednek, amelybe nem tartozik bele a talajtakaró fólia, az ember számára nem járható üvegbúra vagy fóliaalagút, és az üvegfedelű hordozható keret használata - esetében nem lehet kárbejelentést tenni

a) aszálykárra,

b) aszály, belvíz, felhőszakadás, jégeső, mezőgazdasági árvíz, őszi fagy, tavaszi fagy, téli fagy vagy vihar által a termelőeszközökben okozott károkra.

(8a) Nem lehet kárbejelentést tenni

a) a nagyvízi mederben fekvő terület vonatkozásában mezőgazdasági árvízkárra és belvízkárra,

b) a mezőgazdasági termelő által az egységes kérelem felületen - az egységes kérelemre vonatkozó uniós jogi aktusban foglalt - késedelmes benyújtási határidőt követően bejelentett területre, illetve növénykultúrára, az újravetett, újratelepített vagy másodvetett növénykultúra kivételével."

(5) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A tárgyévet megelőzően elvetett őszi vetésű szántóföldi növénykultúrák esetében a kárbejelentést legkésőbb tárgyév augusztus 31-éig kell megtenni. A tárgyévben elvetett őszi vetésű szántóföldi növénykultúrák vonatkozásában - a tárgyévi kárenyhítő juttatás összegének meghatározásánál - a tárgyév október 31-éig bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt tárgyév november 1. napján bekövetkezettnek kell tekinteni.

(11) A mezőgazdasági termelő a kárbejelentést a kárbejelentéssel érintett terület egy részére vagy egészére vonatkozóan a kárbejelentés tárgyában hozott döntés meghozataláig szankciómentesen visszavonhatja az agrárkár-megállapító szervnél az agrárkár-megállapító szerv által a honlapján közzétett nyomtatványon."

(6) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4. §-a a következő (12)-(14) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A mezőgazdasági termelő az (1)-(1c) bekezdés szerinti kárbejelentést a szőlő- és gyümölcsültetvény esetében kizárólag a termőre fordult, a káresemény bekövetkezésének időpontjában még termő, megyei referenciahozam leadására képes és szakszerűen művelt területen termesztett ültetvényre jogosult megtenni.

(13) Termőre fordult ültetvénynek minősül az az ültetvény, amelyben a termés hozatalára képes azonos fajhoz tartozó egyedek aránya eléri a 70%-ot a kárbejelentéssel érintett területen alkalmazott termesztéstechnológia alapján elvi szinten megállapítható legmagasabb egyedszámhoz képest.

(14) Szakszerűen művelt területnek minősül az a terület, amelyen a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat megfelelően elvégezték, ideértve az adott növénykultúra művelésmódjának megfelelő metszést is."

3. § (1) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az agrárkár-megállapító szerv ellenőrzi a mezőgazdasági káresemény bekövetkezését, annak határidőben történt bejelentését, a mezőgazdasági káresemény és a várható hozamcsökkenés közötti ok-okozati összefüggést, a bejelentés tárgyát képező növénykultúra meglétét, a földterület szakszerű művelését, valamint ültetvények esetében a termőképességet.

(1a) Ha az agrárkár-megállapító szerv megállapítja, hogy a mezőgazdasági termelő a kárbejelentésében valótlan adatot szolgáltatott, vagy a kárbejelentés nem megalapozott, különösen, ha

a) a kárbejelentéssel érintett területen nem a kárbejelentésben szereplő időjárási és más természeti esemény következett be,

b) a kárbejelentéssel érintett terület nem érintett időjárási és más természeti eseménnyel,

c) a kárbejelentéssel érintett területen nem a kárbejelentés tárgyát képező növénykultúra található,

d) a kárbejelentéssel érintett területen a növénykultúra nem beazonosítható - kivéve a teljes kipusztulás vagy korai ki nem kelés esetét -,

e) ültetvények esetében nem termő növénykultúra található a kárbejelentéssel érintett területen,

f) a kárbejelentéssel érintett terület nem szakszerűen művelt,

g) a kárbejelentés - a 4. § (1), (1a), (3) és (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően - határidőn túl kerül benyújtásra,

h) a termesztő berendezésben termesztett fóliás és üvegházi növénykultúrát érintő bejelentés esetén a káreseménnyel érintett területen a termesztő berendezés - annak megsemmisülése esetén annak maradványai -nem lelhetőek fel,

i) a szaporítóanyag-előállítás kapcsán a kárbejelentéssel érintett terület nem szerepel a növénytermesztési hatóság által vezetett nyilvántartásban, vagy

j) a szaporítóanyag célú növénytermesztés esetén a mezőgazdasági termelő a kárbejelentés megtételéig nem tesz eleget a 6. § (10) bekezdésében foglaltaknak,

akkor a kárbejelentés nem alapozza meg káresemény megállapítását."

(2) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az agrárkár-megállapító szervnek az Mkk. tv. 14. § (1) bekezdése szerinti döntésében foglaltakat a lábon álló növénykultúra vonatkozásában kell megállapítania, ha a növényben vagy a termőre fordult növény termésében a mezőgazdasági káresemény észlelhető sérülést okozott."

(3) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(Az agrárkár-megállapító szerv a várható hozamcsökkenés megállapítása során)

"f) az általa, ennek hiányában a mezőgazdasági igazgatási szerv által készített drónfelvétel adatait és g) az általa elvégzett határszemle során rögzített adatokat"

(figyelembe veszi.)

(4) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 5. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az agrárkár-megállapító szerv a (3) bekezdés f) pontja szerinti drónfelvétel alapján a kárbejelentéssel érintett területen található növénykultúra meglétét, a növénykultúra kárbejelentésben foglaltakkal való egyezését, a betakarítás bekövetkezésének tényét és szőlő- és gyümölcsültetvény esetén a 4. § (12) és (13) bekezdése szerinti feltétel teljesülését jogosult megállapítani.

(3b) A (3) bekezdés g) pontja szerinti határszemle során rögzített adatok kizárólag abban az esetben helyettesítik a helyszíni ellenőrzést, ha a határszemle során készült jegyzőkönyvben tett megállapítások ugyanazon növénykultúrára és ugyanazon káreseményre vonatkoznak."

(5) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha a (3) bekezdés szerinti adatok, valamint az adminisztratív ellenőrzést megalapozó - különösen a hőmérsékletre, a csapadékmennyiségre, a csapadékintenzitásra, a felszíni vízborítottságra, a talajvízszintre, a távérzékeléses vagy drónfelvételen alapuló adatokból származó megállapításokra vonatkozó adatokon alapuló - kockázatelemzés során felhasznált adatok kétséget kizáróan alkalmasak a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének vagy be nem következésének megállapítására, akkor ezen adatok alapján az agrárkár-megállapító szerv mellőzheti a (4) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzés lefolytatását

a) aszály, nagy kiterjedésű belvíz és mezőgazdasági árvíz esetében, ha igazoltnak találja a mezőgazdasági káresemény bekövetkezését, vagy

b) bármely mezőgazdasági káresemény bejelentését követően, ha megállapítja, hogy a mezőgazdasági káresemény nem következett be."

4. § (1) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 6. §-a a következő (6c) bekezdéssel egészül ki:

"(6c) Szőlő- és gyümölcsültetvény esetében, ha az agrárkár-megállapító szerv a 10. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzése során megállapítja, hogy a mezőgazdasági termelő saját hozamadataiból számított referencia-időszak hozamadata meghaladja az Mkk. tv. 2. § 2a. pontja szerinti átlaghozam kétszeresét, akkor a hozamérték-csökkenés számításához

a) a saját referencia-időszak hozamadatát kell figyelembe venni, ha a mezőgazdasági termelő a tárgyévben rendelkezik a referencia-időszakban művelt ültetvényterület legalább felével,

b) az Mkk. tv. 2. § 2a. pontja szerinti átlaghozam-adatát kell figyelembe venni, ha a mezőgazdasági termelő nem rendelkezik a referencia-időszakban művelt ültetvényterület legalább felével."

(2) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 6. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A kárenyhítő juttatás tekintetében akkor kerül figyelembevételre a növénykultúra egységes kérelemben történő szaporítóanyag célú megjelölése, ha az ügyfél a terület vonatkozásában a vetőmag-előállítást a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet, valamint a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet alapján végzi. A kárenyhítési eljárás szempontjából a hibridnapraforgó és a hibridkukorica szaporítóanyag-előállítás céljából termesztett növénykultúrának minősül."

5. § (1) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott benyújtási határidőt követően kizárólag a kárenyhítő juttatás összegének a csökkentésére irányuló módosítási kérelem nyújtható be."

(2) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 9. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az Mkk. tv. 11. § (5) bekezdése szerinti mezőgazdasági biztosításnak kell tekinteni az egységes kérelem, valamint a kárenyhítő juttatás iránti kérelem adatai alapján számított üzemi szintű referencia hozamérték legalább felére kiterjedően megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződést."

6. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az agrárkár-megállapító szerv - a helyszíni ellenőrzés megállapításainak, az 5. § (3) bekezdése szerinti adatoknak, a kárbejelentéshez kapcsolódó 5. § (7) bekezdése szerinti kockázatelemzés adatainak, valamint egyéb hatóság által rögzített termelési adatoknak a figyelembevételével - az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés alapján hozza meg az Mkk. tv. 14. § (2) bekezdése szerinti határozatot.

(2a) Ha az agrárkár-megállapító szerv az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a kárenyhítő juttatás iránti kérelemben szereplő,

a) a tárgyévi betakarított termésmennyiség alapján számított tárgyévi hozam 30%-ot meghaladó mértékben múlja alul a kárbejelentésre hozott döntésben igazolt, káresemény utáni várható hozamot, akkor a tárgyévi hozamérték kiszámításakor tárgyévi hozamként az igazolt, káresemény utáni várható hozamadatot,

b) a referencia-időszak adott évére vonatkozó - betakarított saját termésmennyiség alapján számított -referenciahozam meghaladja a növénykultúra ugyanezen évre vonatkozó, az ügyfél székhelye vagy lakóhelye szerinti megye vonatkozásában képzett megyei, ennek hiányában az országos, Mkk. tv. 2. § 2a. pontja szerinti átlaghozamának háromszorosát, akkor a referencia hozamérték kiszámításakor a referencia-időszak adott évének referenciahozamaként az ugyanezen évre vonatkozó, az ügyfél székhelye vagy lakóhelye szerinti megyei, ennek hiányában az országos, Mkk. tv. 2. § 2a. pontja szerinti átlaghozam-adatot

kell figyelembe venni."

7. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:

"22. § E rendeletnek a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról szóló 60/2020. (XII. 9.) AM rendelettel [a továbbiakban: 60/2020. (XII. 9.) AM rendelet] megállapított 9. § (4a) bekezdését a 60/2020. (XII. 9.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

8. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében az "1. melléklet" szövegrész helyébe az "(1c) bekezdés" szöveg,

b) 4. § (1a) bekezdésében az "április 1-je" szövegrész helyébe a "március 31-e" szöveg,

c) 4. § (9) bekezdésében a "(8) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(8) és (8a) bekezdésben" szöveg,

d) 5. § (3) bekezdés b) pontjában a "Budapest Főváros Kormányhivatalának Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya (a továbbiakban: FTFF)" szövegrész helyébe a "Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont)" szöveg,

e) 5. § (4) bekezdésében a "Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei ügyintéző szervezetéhez tartozó falugazdász" szövegrész helyébe a "Nemzeti Agrárgazdasági Kamara" szöveg,

f) 5. § (8) bekezdésében a "hét" szövegrész helyébe a "tíz" szöveg,

g) 7. § (5) bekezdésében a "2019. kárenyhítési évre" szövegrész helyébe a "zöldszürettel érintett kárenyhítési évre" szöveg,

h) 7. § (6) bekezdésében a "2019. kárenyhítési évi" szövegrész helyébe a "zöldszürettel érintett kárenyhítési évi" szöveg,

i) 9. § (8) bekezdésében az "(1), valamint a (4) és (5) bekezdésekben" szövegrész helyébe az "(1) bekezdésben" szöveg,

j) 10. § (3) bekezdésében a "fellebbezések" szövegrész helyébe a "keresetlevelek" szöveg, a "fellebbezésről" szövegrész helyébe a "keresetlevélről" szöveg,

k) 13. § (2) bekezdésében a "4. melléklet" szövegrész helyébe a "minisztérium honlapján közzétett nyomtatvány" szöveg,

l) 13. § (6) bekezdés a) és b) pontjában a "kárenyhítési lebonyolítási számla" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági támogatások szakmai költségvetési fejezeti alszámla" szöveg,

m) 15. § (3) bekezdésében az "FTFF-től" szövegrész helyébe a "Lechner Tudásközponttól" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a) 1. melléklete és

b) 4. melléklete.

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2. § (1), (2), (3) és (6) bekezdése, a 3. § (4) bekezdése, a 4. §, a 6. §, a 8. § a) pontja és a 9. § a) pontja a kihirdetést követő kilencvenedik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter