613/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetése érdekében szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés b) pontjában és

a 2. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § c) pontja.

2. A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet módosítása

2. § A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 113. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"113. § A sértett figyelmét a feljelentés megtételekor, illetve a kihallgatásakor fel kell hívni arra, hogy a polgári jogi igény érvényesítésének szándékát a vádemelés előtt is bejelentheti. A bejelentés a Be. 355. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a jogszabályban meghatározott adattartalmú nyomtatványon is előterjeszthető. Ha a sértett kéri, a nyomtatványt a nyomozó hatóság a rendelkezésére bocsátja. A figyelmeztetést és az arra tett nyilatkozatot jegyzőkönyvbe kell foglalni."

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

4. § E rendelet 1. alcíme

a) a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék