Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól

A Kormány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az áldozat szükségleteinek felmérése

1. § (1)[1] Az áldozatsegítő szolgálatként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi áldozatsegítő szolgálat) és az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a hozzá forduló ügyfelek szükségleteit a miniszter által összeállított kérdőív (a továbbiakban: kérdőív) alapján méri fel.

(2) A kitöltött kérdőív alapján kell a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 4. § (1) bekezdésében felsorolt szolgáltatások közül felajánlani azt, ami az ügyfél szükségletének kielégítéséhez a legmegfelelőbb. Ennek során egynél több szolgáltatás is felajánlható, az ügyfél a felajánlottól eltérő szolgáltatást is kérhet.

2. Az érdekérvényesítés elősegítése szolgáltatással kapcsolatos szabályok

2. § Az Ást. 5. § a) pontja értelmében érdekérvényesítés elősegítése iránti kérelem ismételt előterjesztése esetén az ügyfél részére nem nyújtható szolgáltatás, ha a területi áldozatsegítő szolgálat az áldozattal egyeztetett körben:

a) tájékoztatást adott, segítséget nyújtott a sérelem orvoslásához szükséges eljárás megindításához, intézkedés kezdeményezéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez,

b) figyelemmel kísérte az a) pontban foglalt eljárás lefolytatását, az eljárásban érintett hatóságnak, közigazgatási szervnek, intézménynek vagy más szervezetnek az ügy érdemében hozott döntését, intézkedését, valamint a szolgáltatás teljesítését, vagy

c) segítséget nyújtott a panaszjog gyakorlásához.

3. Az áldozati státusz igazolásával kapcsolatos eljárás

3. § Ha a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott jogi segítségnyújtásra van szükség, és az ügyfél az Ást. hatálya alá tartozó és áldozatsegítési támogatásban részesíthető áldozatnak minősül, a területi áldozatsegítő szolgálat az áldozati státusz igazolását, továbbá a kiadásának alapjául szolgáló dokumentumok másolatát, és - ha rendelkezésre áll - a jogi segítségnyújtási nyomtatványt, valamint mellékleteit haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül továbbítja az ügyfél választása szerinti illetékes jogi segítségnyújtó szolgálatnak.

4.[2]

4. §[3]

5. Támogató hatósági feladatok

5. § (1)[4] A támogató hatóságként eljáró vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: támogató hatóság) a kérelmet és annak mellékleteit a beérkezést követő öt napon belül továbbítja a döntő hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: döntő hatóság).

(2) Az áldozatot a döntő hatóság megkeresése alapján az a támogató hatóság hallgatja meg, amely a kérelmet továbbította. Más személy meghallgatása esetén, valamint abban az esetben, ha az áldozat a kérelmét közvetlenül a döntő hatósághoz nyújtotta be, a meghallgatást a meghallgatni kívánt személy választása szerinti támogató hatóság folytatja le. A meghallgatásról jegyzőkönyv készül, amit a meghallgatást követő öt napon belül meg kell küldeni a döntő hatóságnak.

6. Intézkedés az azonnali pénzügyi segély kifizetése iránt

6. § (1) A kérelem személyes előterjesztése és azonnali határozathozatal esetén a megjelent ügyfélnek az azonnali pénzügyi segélyt vagy annak egy részét a véglegessé vált határozat közlésével egyidejűleg kell készpénzben kifizetni.

(2) A készpénzben ki nem fizetett azonnali pénzügyi segélyt - az ügyfél választása szerint - az ügyfél nevére, lakóhelyére címezve, készpénzkifizetés kézbesítése útján kell megküldeni, vagy a saját nevére szóló fizetési számlájára kell átutalni. Az ügyfél érdekében eljáró harmadik fél szolgáltatásának igénybevétele esetén a más módon ki nem fizetett azonnali pénzügyi segélyt az ügyfél érdekében eljáró harmadik fél nevére szóló folyószámlára kell átutalni.

(3) A területi áldozatsegítő szolgálat kizárólag akkor rendelkezhet a készpénzben ki nem fizetett azonnali segélynek vagy annak egy részének harmadik fél nevére szóló folyószámlára átutalásáról, ha a harmadik félnek az ügyfél érdekében való eljárásáról minden kétséget kizáró módon megbizonyosodott.

(4)[5] A határozatban nem kell összegszerűen meghatározni a készpénzben ki nem fizetett azonnali pénzügyi segély azon részét, ami az ügyfél érdekében eljáró harmadik fél szolgáltatásának igénybevételére jogosítja az ügyfelet, ebben az esetben a területi áldozatsegítő szolgálat a határozatában az igénybe vehető szolgáltatásról és a szolgáltatás legmagasabb ellenértékéről rendelkezik. Az ügyfél érdekében eljáró harmadik fél - az ügyfél által ténylegesen igénybe vett - szolgáltatásának ellenértékét a területi áldozatsegítő szolgálat a harmadik fél által az "Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján teljesítendő fizetési kötelezettségek" elnevezésű előirányzat (a továbbiakban: előirányzat) kezelője részére kiállított számla alapján utólag téríti meg.

7. Intézkedés a kárenyhítés kifizetése iránt

7. § (1) Az egyösszegű kárenyhítés átutalása vagy postai úton történő kifizetése iránt a miniszter a határozat véglegessé válását követő tizenöt napon belül intézkedik.

(2) Járadék folyósításáról szóló határozat esetén a miniszter a határozat véglegessé válását követően intézkedik a járadéktagok utalása iránt úgy, hogy az ügyfél az első járadéktagot legkésőbb a következő hónap tizedik napjáig megkapja.

8. Eljárás a támogatás visszatérítése esetén

8. § Az ügyfél az Ást. 33. §-ában foglalt bejelentési kötelezettségét a döntő hatóságnak köteles teljesíteni.

9. § (1) Ha a területi áldozatsegítő szolgálat visszatérítésre okot adó tényről, körülményről szerez tudomást, és ez alapján a pénzben nyújtott támogatás visszatérítését kell elrendelni, akkor a területi áldozatsegítő szolgálat erről tizenöt napon belül döntést hoz. A visszatérítési kötelezettséget készpénzátutalási megbízással vagy banki átutalással kell teljesíteni.

(2)[6] A területi áldozatsegítő szolgálat a visszatérítésre kötelező döntéssel egyidejűleg megküldi az ügyfélnek a teljesítésre szolgáló, a (3) bekezdésben foglaltak szerint kitöltött készpénzátutalási megbízást.

(3)[7] A készpénzátutalási megbízáson a területi áldozatsegítő szolgálat feltünteti a visszatérítendő összeget és a visszatérítési kötelezettségről szóló döntés számát.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerint kell eljárni akkor is, ha a területi áldozatsegítő szolgálat a visszatérítendő összeg megfizetésére részletfizetést vagy halasztást engedélyezett.

(5)[8] Az e rendelet szerinti beazonosíthatatlan befizetést a miniszter a befizetés beazonosításáig, de legfeljebb öt évig függő tételként kezeli. Ha öt év elteltével a befizetés továbbra is beazonosíthatatlan, a miniszter azt jóváírja az előirányzat javára.

10. § A visszatérítendő összeg méltányosságból való mérséklésére, elengedésére vagy a mérséklés mértékére vonatkozóan a méltányossági kérelem elbírálására az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendelet szerint jogosult áldozatsegítő szolgálat a következő szempontokat mérlegeli:

a) az áldozat és a vele közös háztartásban élők létfenntartása, megélhetése veszélybe kerül-e a visszatérítendő összeg megfizetése esetén,

b) a visszatérítendő összeg nagyságát,

c)[9]

9. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

12. § E rendeletet a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

13. § Ez a rendelet

a) a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 270. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[2] Az "A kárenyhítés iránti kérelem" alcímet hatályon kívül helyezte a 764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. §-a. Hatálytalan 2021.12.24.

[3] Hatályon kívül helyezte a 764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. §-a. Hatálytalan 2021.12.24.

[4] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 270. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[5] Módosította a 350/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2023.08.27.

[6] Módosította a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 48. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[7] Megállapította a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[8] Módosította a 350/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2023.08.27.

[9] Hatályon kívül helyezte a 613/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2021.01.01.

Tartalomjegyzék