64/2020. (XII. 16.) AM rendelet

az agrárpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 4., 5. és 8. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A 2021. évben rendelkezésre álló keret összege 12 500 millió forint, amelyből 2500 millió forintot a baromfi ágazatban, 8500 millió forintot az egyéb állattenyésztési ágazatban, 1500 millió forintot a vemhes üszők állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására kell felhasználni. Ha a baromfi ágazatban vagy az egyéb állattenyésztési ágazatban megállapított támogatás mértéke meghaladja az adott ágazatra a 2021. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a 2021. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények az e bekezdésben meghatározott más ágazatokban felhasználható keretek terhére is teljesíthetőek. E keretek terhére a 2021. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2020. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők."

2. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:

"22. § E rendeletnek az agrárpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 64/2020. (XII. 16.) AM rendelettel megállapított 7. § (2) bekezdését a 2020. támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban kell alkalmazni."

3. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdésében

a) a "12 500 millió forint" szövegrész helyébe a "13 600 millió forint" szöveg,

b) a "2500 millió forintot" szövegrész helyébe a "2900 millió forintot" szöveg,

c) a "8500 millió forintot" szövegrész helyébe a "9200 millió forintot" szöveg

lép.

2. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

4. § Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdésében a "4500 millió Ft" szövegrész helyébe a "4600 millió forint" szöveg lép.

3. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

5. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A mezőgazdasági termelő mint tartó tenyészeteiben a kérelmező által tartott állatok létszámáról és az (1) bekezdésben meghatározott feltételek betartásáról a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség - az agrárpolitikáért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján - térítésmentesen, a Kincstár által rendszeresített nyomtatványnak megfelelő adattartalommal igazolást állít ki a mezőgazdasági termelő részére, valamint ezen tényekről a Kincstár megkeresésére adatot szolgáltat."

6. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 26. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 7. § (1) bekezdés a), b), d), f), g) és h) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén az ügyhöz kapcsolódó minden iratot és a fellebbezést postai úton kell benyújtani."

4. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

7. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A mezőgazdasági termelő mint tartó tenyészeteiben a kérelmező által tartott állatok létszámáról és az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételekről a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség - az agrárpolitikáért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján - térítésmentesen a Kincstár által rendszeresített nyomtatványnak megfelelő adattartalommal igazolást állít ki a mezőgazdasági termelő részére, valamint ezen tényekről a Kincstár megkeresésére adatot szolgáltat."

5. Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosítása

8. § Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet [a továbbiakban: 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet szerinti támogatás a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 1640 millió forint összegig nyújtható a 2. mellékletben rögzített támogatási keretfelosztás szerint azzal, hogy a 2019/2020. tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 1705 millió forint fizethető ki."

9. § A 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § E rendeletnek az agrárpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 64/2020. (XII. 16.) AM rendelettel megállapított 2. mellékletét a 2019/2020. tárgyévre benyújtott kérelmekre indult eljárásokban kell alkalmazni."

10. § A 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében az "1320" szövegrész helyébe az "1385" szöveg lép.

6. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosítása

11. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § E rendeletnek az agrárpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról 64/2020. (XII. 16.) AM rendelettel megállapított 2. mellékletét a 2020/2021. támogatási év II. tárgynegyedévre benyújtott kérelmekre indult eljárásokban kell alkalmazni."

12. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "11,52256 milliárd forint" szövegrész helyébe a "11,73056 milliárd forint" szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat D:3 mezőjében az "1200" szövegrész helyébe az "1408" szöveg

lép.

7. A komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet módosítása

13. § A komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "150 000 000 forint" szövegrész helyébe a "209 000 000 forint" szöveg lép.

8. A 2020. évi átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegeinek megállapításáról szóló 50/2020. (X. 16.) AM rendelet módosítása

14. § A 2020. évi átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegeinek megállapításáról szóló 50/2020. (X. 16.) AM rendelet 2. § (1) bekezdésében a "legfeljebb 8 933 601 235 forint" szövegrész helyébe a "legfeljebb 9 902 938 760 forint", a "legfeljebb 4,80 forint" szövegrész helyébe a "legfeljebb 5,418 forint" szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

Tartalomjegyzék