658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet

a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdésére,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[2] A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatások - ide nem értve az európai uniós programok lebonyolításához szükséges támogatásokat - tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: KÜT rendelet) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §[3] Az 1. § szerinti támogatási jogviszonyra az Áht. 50/A. §-át, valamint az Ávr. 85. § (3) és (4) bekezdését, továbbá a KÜT rendelet 6. § b) pont bc) alpontját és c) pont ce)-cg) alpontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a támogató által kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kell biztosítani azzal, hogy ha azt nem az államháztartási jogszabályoknak és a támogató által előírtaknak megfelelően biztosítja a kedvezményezett, a támogató az Ávr. 96. §-a szerint jogosult a támogatás visszavonásáról rendelkezni.

3. § Az 1. § szerinti támogatási jogviszonyra az Ávr. rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) az Ávr. 74. § (2) bekezdésétől eltérően a támogatási kérelem alapján biztosított költségvetési támogatásra nem kell alkalmazni az Ávr. 71. § (1) bekezdésében meghatározottak közül az elbírálás során tett észrevételek, a pályázatok értékelése, és a véleményezésre jogosultak javaslatainak dokumentálására vonatkozó rendelkezést,

b) az Ávr. 75. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumok mellett a kedvezményezett által használt és elismert aláíráskép igazolására benyújtható

ba) az Ávr. 75. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumok kedvezményezett által, a benyújtását megelőző 30 napnál nem régebben hitelesített másolata, valamint nyilatkozata arról, hogy az abban foglaltakban változás nem történt,

bb) az érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély kedvezményezett képviselője által, a benyújtását megelőző 30 napnál nem régebben hitelesített másolata,

c) az Ávr. 75. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumok mellett elfogadható ezen dokumentumok kedvezményezett által, a benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi hitelesített másolata,

d) a b) és c) pontban, valamint az Ávr. 75. § (2), (3) és (3a) bekezdésében meghatározott dokumentumok és nyilatkozatok az eredeti tartalom változatlan visszaidézésére alkalmas formában, elektronikusan is benyújthatók,

e) az Ávr. 75. § (6a) bekezdésétől - és más, az 1. § szerinti támogatási jogviszonyra vonatkozó kormányrendeleti rendelkezésektől - eltérően, ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a hatósági engedély meglétét a támogató a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében ellenőrzi, annak korábbi benyújtása vagy meglétéről való nyilatkozat nem szükséges.

4. § A 2. és 3. §-t alkalmazni kell a határon túli kedvezményezettnek nyújtott támogatásra is, ha a veszélyhelyzet alapjául szolgáló járványügyi helyzet a határon túli kedvezményezett honossága (székhelye, illetve lakóhelye) szerinti államot is érinti.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

6. §[4]

7. § E rendeletet a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, 1. § és 4. § szerinti támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.

8. §[5] E rendelet 1. és 2. §-ának a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 655/2021. (XI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.R.) megállapított rendelkezéseit a Mód.R. hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 50. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 51. pontja alapján a 6. § kivételével a 2021. február 7-én hatályos szöveggel 2021.02.08-án újból hatályba lép. A rendelet hatályát a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § 51. pontja.

[2] Módosította a 655/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2021.12.01.

[3] Módosította a 655/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2021.12.01.

[4] Hatályon kívül helyezve e rendelet 6. § (2) bekezdése, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 51. pontja alapján. Hatálytalan 2021.02.08.

[5] Beiktatta a 655/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.12.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére