2020. évi LXV. törvény

egyes törvényeknek az örökbefogadások elősegítésével összefüggő módosításáról

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

1. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, aki a kérelme előterjesztését megelőző három éven át folyamatosan Magyarországon lakott, és az (1) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott feltételek fennállnak, ha]

"c) magyar állampolgár fogadta örökbe és nagykorú,"

(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén kérelemre kedvezményesen honosítható az a kiskorú nem magyar állampolgár, akit magyar állampolgár fogadott örökbe."

2. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 7. § (1) bekezdésében, 16. § (1), (3), (3a) és (6) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében a "4. § (3), (3a), (6)" szövegrész helyébe a "4. § (2a), (3), (3a)" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (6) bekezdése.

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

4. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 62. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás az (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatás során felhívja az örökbe fogadni szándékozó személy figyelmét arra, hogy körülményei tekintetében köteles a valóságnak megfelelő információkat szolgáltatni, amelynek elmaradását értékelni kell az alkalmasságára vonatkozó vélemény kialakításánál, illetve az a már megállapított alkalmassága felülvizsgálatát eredményezi."

5. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 69/C. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A miniszter az (1) bekezdés szerinti működési engedéllyel rendelkező szervezet feladatainak ellátásához egyedi támogatást nyújt."

6. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 69/H. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A miniszter az (1) bekezdés szerinti működési engedéllyel rendelkező szervezet feladatainak ellátásához egyedi támogatást nyújt."

7. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 82. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság a gyermek örökbefogadásának előkészítése céljából

a) a gyámhatóságnak az örökbefogadhatóvá nyilvánítás iránti eljárás megindításáról szóló értesítésének kézhezvételétől,

b) az a) ponton kívüli okból örökbefogadható gyermek esetében a területi gyermekvédelmi szakszolgálat megkeresésétől

számított 30 napon belül összefoglaló véleményt készít a gyermek egészségi és személyiségállapotáról, az életkorához viszonyított értelmi, érzelmi és mozgásfejlettségi szintjéről."

8. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 62. § (1) bekezdés b) pontjában a "felkészítő tanfolyamról" szövegrész helyébe az "az ingyenesen igénybe vehető felkészítő tanfolyamról" szöveg lép.

3. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

9. § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény

a) 96/A. § (1) bekezdés b) pontjában a "c)-g) pontjában" szövegrész helyébe a "c)-g) és j) pontjában" szöveg,

b) 124. § (1) bekezdésében az "55. § (1) bekezdését" szövegrész helyébe az "55. § (1) és (3) bekezdését" szöveg

lép.

4. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

10. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 32/J. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglaltakon túl szabadságra jogosító időnek minősül]

"m) a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában - az örökbe fogadható gyermekkel történő személyes találkozás céljából - évente legfeljebb tíz munkanap,"

(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 32/J. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (2) bekezdés m) pontja szerinti esetben a kormánytisztviselőt, a pénzügyőrt, az ügykezelőt a kérésének megfelelő időpontban - az örökbefogadást elősegítő szervezet által kiállított igazolás alapján, a kiállításától számított kilencven napon belül - kell mentesíteni. Az igénybevételről a kormánytisztviselő, a pénzügyőr, az ügykezelő legalább öt munkanappal korábban tájékoztatja a munkáltatót."

5. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

11. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény

a) 168/A. § (1) bekezdés b) pontjában a "c)-g) pontjában" szövegrész helyébe a "c)-g) és j) pontjában" szöveg,

b) 222. § (1) bekezdésében az "55. § (1) bekezdését" szövegrész helyébe az "55. § (1) és (3) bekezdését" szöveg

lép.

6. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

12. § A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 155/B. § (1) bekezdés b) pontjában a "c)-g) pontjában" szövegrész helyébe a "c)-g) és j) pontjában" szöveg lép.

7. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

13. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 79. §-a a következő m) ponttal egészül ki:

(A kormánytisztviselő mentesül a rendelkezésre állási, illetőleg munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól)

"m) a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában - az örökbe fogadható gyermekkel történő személyes találkozás céljából - évente legfeljebb tíz munkanapra."

14. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény a "Kormánytisztviselő kötelezettségei" alcíme a következő 79/A. §-sal egészül ki:

"79/A. §A 79. § m) pontja szerinti esetben a kormánytisztviselőt a kérésének megfelelő időpontban - az örökbefogadást elősegítő szervezet által kiállított igazolás alapján, a kiállításától számított kilencven napon belül - kell mentesíteni. Az igénybevételről a kormánytisztviselő legalább öt munkanappal korábban tájékoztatja a munkáltatót."

15. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

a) 100. § (2) bekezdés f) pontjában a "h) és j)" szövegrész helyébe a "h), j) és m)" szöveg,

b) 144. § (3) bekezdés b) pontjában a "c)-g) és i) pontjaiban" szövegrész helyébe a "c)-g), i) és m) pontjában" szöveg

lép.

8. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

16. § (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő l) ponttal egészül ki:

(A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól)

"j) a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában - az örökbe fogadható gyermekkel történő személyes találkozás céljából - évente legfeljebb tíz munkanapra,

k) a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára, továbbá l) munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra."

(2) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 55. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdés j) pontja szerinti esetben a munkavállalót a kérésének megfelelő időpontban - az örökbefogadást elősegítő szervezet által kiállított igazolás alapján, a kiállításától számított kilencven napon belül - kell mentesíteni. Az igénybevételről a munkavállaló legalább öt munkanappal korábban tájékoztatja a munkáltatót."

17. § A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 146. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkavállalót távolléti díj illeti meg)

"b) az 55. § (1) bekezdés c)-g) és j) pontjában, valamint az 55. § (2) bekezdésében meghatározott esetben,"

18. § A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

a) 115. § (2) bekezdés g) pontjában az "(1) bekezdés b)-k) pontban" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés b)-l) pontban" szöveg,

b) 209. § (2) bekezdés a) pontjában a "b), c) és e) pontjában" szövegrész helyébe a "b), c), e) és j) pontjában" szöveg

lép.

9. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

19. § (1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 108. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(Mentesül az állomány tagja a szolgálatteljesítési kötelezettsége alól)

"l) a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában - az örökbe fogadható gyermekkel történő személyes találkozás céljából - évente legfeljebb tíz munkanapra."

(2) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 108. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés l) pontja szerinti esetben az állomány tagját a kérésének megfelelő időpontban - az örökbefogadást elősegítő szervezet által kiállított igazolás alapján, a kiállításától számított kilencven napon belül - kell mentesíteni. Az igénybevételről az állomány tagja legalább öt munkanappal korábban tájékoztatja a munkáltatói jogkört gyakorlót."

10. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

20. § A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:121. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Örökbefogadó az a huszonötödik életévét betöltött, cselekvőképes személy lehet, aki a gyermeknél legalább tizenhat évvel, legfeljebb negyvenöt évvel idősebb, és személyisége, körülményei alapján alkalmas a gyermek örökbefogadására. Három év feletti gyermek örökbefogadása iránti kérelem benyújtása esetén az örökbefogadás a gyermek érdekében abban az esetben is engedélyezhető, ha az örökbefogadó szülő és a gyermek között legfeljebb ötven év a korkülönbség. Rokoni vagy házastársi örökbefogadás esetén a korkülönbségtől el kell tekinteni."

21. § A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:124. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyámhatóság a nevelésbe vett gyermeket legfeljebb négy évre örökbefogadhatónak nyilvánítja, ha a szülőjének szülői felügyeleti joga nem szűnt meg és a szülő önhibájából

a) gyermekével nyolc hónapja nem tart rendszeres kapcsolatot vagy három hónapon át semmilyen formában nem tart kapcsolatot, illetve életvitelén, körülményein nem változtat, és emiatt a nevelésbe vétel nem szüntethető meg; vagy

b) lakó- és tartózkodási helyét az új lakó- és tartózkodási helyének hátrahagyása nélkül megváltoztatja, és az annak felderítésére irányuló intézkedések három hónapon belül nem vezetnek eredményre."

22. § A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:124. § (3) bekezdésében az "a nevelésbe vételt" szövegrész helyébe az "az ideiglenes hatályú elhelyezést és a nevelésbe vételt" szöveg lép.

11. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

23. § (1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 105. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Mentesül a hivatásos állomány tagja a szolgálatteljesítési kötelezettsége alól)

"j) a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában - az örökbe fogadható gyermekkel történő személyes találkozás céljából - évente legfeljebb tíz munkanapra."

(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 105. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés j) pontja szerinti esetben a hivatásos állomány tagját a kérésének megfelelő időpontban - az örökbefogadást elősegítő szervezet által kiállított igazolás alapján, a kiállításától számított kilencven napon belül - kell mentesíteni. Az igénybevételről a hivatásos állomány tagja legalább öt munkanappal korábban tájékoztatja a munkáltatói jogkört gyakorlót."

12. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

24. § (1) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 93. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(A kormánytisztviselő mentesül a rendelkezésreállási, valamint a munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól)

"n) a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában - az örökbe fogadható gyermekkel történő személyes találkozás céljából - évente legfeljebb tíz munkanapra."

(2) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 93. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés n) pontja szerinti esetben a kormánytisztviselőt a kérésének megfelelő időpontban - az örökbefogadást elősegítő szervezet által kiállított igazolás alapján, a kiállításától számított kilencven napon belül - kell mentesíteni. Az igénybevételről a kormánytisztviselő legalább öt munkanappal korábban tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlóját."

25. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény

a) 128. § (2) bekezdés e) pontjában a "h) és j) pontjában" szövegrész helyébe a "h), j) és n) pontjában" szöveg,

b) 135. § (3) bekezdés b) pontjában a "c)-g) és i) pontjában" szövegrész helyébe a "c)-g), i) és n) pontjában" szöveg

lép.

13. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény módosítása

26. § (1) A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 47. § (11) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(A köztisztviselő mentesül a rendelkezésre állási, illetve munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól)

"n) a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában - az örökbe fogadható gyermekkel történő személyes találkozás céljából - évente legfeljebb tíz munkanapra."

(2) A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 47. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A (11) bekezdés n) pontja szerinti esetben a köztisztviselőt a kérésének megfelelő időpontban - az örökbefogadást elősegítő szervezet által kiállított igazolás alapján, a kiállításától számított kilencven napon belül - kell mentesíteni. Az igénybevételről a köztisztviselő legalább öt munkanappal korábban tájékoztatja a munkáltatót."

27. § A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény

a) 63. § (2) bekezdés e) pontjában a "h) és k) pontjában" szövegrész helyébe a "h), k) és n) pontjában" szöveg,

b) 70. § (3) bekezdés b) pontjában a "c)-g) és j) pontjában" szövegrész helyébe a "c)-g), j) és n) pontjában" szöveg

lép.

14. Hatályba léptető rendelkezés

28. § Ez a törvény 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

15. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

29. § E törvény

a) 1. és 3. §-a az Alaptörvény G) cikk (4) bekezdése alapján,

b) 11. § a) pontja az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése alapján,

c) 12. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére