683/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. § (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5-12. §, a 15. § 5-12. pontja, valamint a 16. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. és 7a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az informatikai beszerzések során e rendelet előírásai szerint jár el:)

"e) olyan szervezet, amely

ea) az e rendelet szerinti központosított beszerzési rendszerhez vagy

eb) valamely e rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerek alkalmazásával létrejövő keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában, egy vagy több meghatározott beszerzési eljáráshoz

való csatlakozást önként (a továbbiakban együttesen: önkéntes csatlakozás) vállalja

[az a)-e) pont együtt a továbbiakban: érintett szervezet]"

(2) A Rendelet 1. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) E rendelet hatálya nem terjed ki a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény szerint a Kormány által alapított vagyonkezelő alapítványokra, valamint a fenntartói joggyakorlásuk alá tartozó intézményekre."

(3) A Rendelet 1. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2b) A Kormány egyedi döntésével mentesítést adhat az e rendeletben foglalt központosított beszerzési eljárási szabályok alkalmazása alól, különös tekintettel törvényben meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú informatikai beszerzések esetére, továbbá azon beszerzésekre, amelyek esetében az ország biztonsági, nemzetbiztonsági érdekei, a minősített adatok védelme vagy a szükséges különleges biztonsági intézkedések az e rendeletben foglalt központosított eljárásban előírható biztonsági intézkedésekkel nem garantálhatóak."

(4) A Rendelet 1. § (2c) bekezdése helyébe az következő rendelkezés lép:

"(2c) Az önkéntes csatlakozásra a DKÜ engedélyével akkor van lehetőség, ha az nem veszélyezteti a (2) bekezdés a)-d) pontjai szerinti szervezetek e rendelet szerinti ellátását. Ennek érdekében a DKÜ a (2) bekezdés e) pontja szerinti szervezet önkéntes csatlakozását megtagadhatja vagy feltételhez kötheti. Amennyiben a (2) bekezdés e) pontja szerinti szervezet kizárólag valamely e rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerek alkalmazásával létrejövő keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában csatlakozik a DKÜ egy vagy több meghatározott beszerzési eljárásához, az érintett szervezetre - a 6. § (2) bekezdésében a 14. §-ban és a 14/A. § (5) bekezdésben foglaltak kivételével - nem vonatkoznak e rendeletben foglaltak."

(5) A Rendelet 1. § (3) bekezdés d) és e) pontja helyébe az következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet meghatározza)

"d) a kormányzati informatikai beszerzések tekintetében a központosított eljárások - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénytől (a továbbiakban: Kbt.) az ilyen eljárások sajátosságai miatt eltérő - részletes szabályait, a DKÜ által ellátott, e rendeletben meghatározott beszerzési szolgáltatásokért fizetendő díj (a továbbiakban: beszerzési díj) mértékét,

e) a kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodási rendszer részletes szabályait, a DKÜ által ellátott, e rendeletben meghatározott szoftverlicenc-gazdálkodási szolgáltatásokért fizetendő díj (a továbbiakban: szoftverlicenc-gazdálkodási díj) mértékét,"

(6) A Rendelet 1. § (4) bekezdése a következő 8a-8c. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"8a. járulékos beszerzési szolgáltatás: a Kbt. szerinti járulékos közbeszerzési szolgáltatás, illetve az e rendelet szerinti egyéb beszerzési eljárás lefolytatásához nyújtott támogatási tevékenységek összessége;

8b. központi beszerző szerv: a Kbt. szerinti, illetve - a Kbt.-től az ilyen eljárások sajátosságai miatt eltérő - e rendelet szerint szabályozott központosított eljárások során e rendelet szerint ajánlatkérésre feljogosított szervezet;

8c. központosított beszerzés: a központi beszerző szerv által ellátott Kbt. szerinti, illetve - a Kbt.-től az ilyen eljárások sajátosságai miatt eltérő - e rendelet szerint szabályozott központosított eljárások és tevékenységek összessége;

(7) A Rendelet 1. § (4) bekezdése a következő 12a. ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában)

12a. szoftverlicenc-gazdálkodás: a szoftverlicencek, a kapcsolódó licenckövetési és támogatási szolgáltatások nyilvántartásához, menedzsmentjéhez, optimalizálásához, valamint céltudatos, hatékony felhasználásához, beszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek összessége;"

2. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e rendeletbe ütköző módon megindított beszerzési eljárás esetén a DKÜ - az 1. § (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott szervezetek vonatkozásában - jogorvoslati eljárás kezdeményezésére jogosult."

3. § (1) A Rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A miniszter az e rendeletben foglaltak alkalmazásán keresztül gondoskodik a Statútum rendelet 13. § i) pontja szerinti feladatai ellátásáról és a Statútum rendelet 13. § k) pontjának megfelelően felügyeli a kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodás megvalósítását."

4. § (2) A Rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A DKÜ)

"e) központi beszerző szervként - az e rendeletben meghatározott keretek között - az érintett szervezetek javára eljárva, központosított beszerzés keretében vagy járulékos beszerzési szolgáltatás nyújtásával, - kizárólagos joggal - lefolytatja az érintett szervek informatikai beszerzéseit,"

(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A DKÜ)

"g) az érintett szervezetek tekintetében - az e rendeletben meghatározott keretek között, kizárólagos joggal -kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodást valósít meg."

5. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány az e rendelet hatálya alá tartozó központosított eljárások tekintetében a DKÜ-t ajánlatkérésre feljogosított központi beszerző szervezetként kijelöli. E feladatkörében a DKÜ ajánlatkérésre feljogosított központi beszerző szervezetként azon Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések tekintetében is eljár, amelyek az 1. § (2b) bekezdése szerinti mentesítésben nem részesültek, és amelyek vonatkozásban más ajánlatkérésre feljogosított központi beszerző szervezet hatáskörrel nem rendelkezik, vagy a DKÜ eljárása más ajánlatkérésre feljogosított központi beszerző szervezet eljárásába nem ütközik."

(2) A Rendelet 5. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4a) A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 5. pontja szerinti beszerzést az érintett szerv a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján kezdeményezi."

(3) A Rendelet 5. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) Az 1. § (2b) bekezdése szerinti beszerzési igény esetében az e rendeletben foglalt központosított eljárási szabályok alkalmazása alóli felmentésre irányuló mentesítési eljárás megkezdése előtt az érintett szervezet köteles legalább a mentesíteni kívánt beszerzés tárgyát, becsült értékét, a mentesítési kérelem indokolását - a Portálra történő feltöltéssel - a miniszter részére soron kívül megküldeni."

6. § A Rendelet 12. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A 10. és 11. § szerinti beszerzési igény esetében a miniszteri döntés érintett szervezettel való, e rendelet 10. § (17) bekezdése szerinti közléséig - az e rendeletben foglalt egyéb előírások megtartása mellett - csak olyan feltételes beszerzési eljárás indítható, amely a miniszter elutasító döntését olyan körülménynek tekinti, ami miatt az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja. Az e bekezdés szerint megindított beszerzési eljárás esetében - kivéve, ha az a 7. § d) pontja szerinti üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény kielégítésre irányul - az eljárást lezáró döntés a miniszteri döntés érintett szervezettel való, e rendelet szerinti közléséig nem hozható meg."

7. § (1) A Rendelet 13. §-a (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A DKÜ az e rendelet szerinti "megfelelő" minősítésű beszerzési igény kielégítése érdekében)

"a) a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást az érintett szervezet javára eljárva központosított beszerzés keretében vagy járulékos beszerzési szolgáltatás nyújtásával maga folytatja le, vagy"

(2) A Rendelet 13. § (1b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1b) Ha a DKÜ a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást saját hatáskörben történő lefolytatásra az (1) bekezdés b) pontja szerint visszaadta, az érintett szervezet a beszerzési igényét, ha az e rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerekkel megkötött keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés alkalmazásával kielégíthető, köteles azt a keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés alkalmazásával kielégíteni."

(3) A Rendelet 13. § a következő (2b) és (2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) Az e rendelet szerinti "megfelelő" minősítésű beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás, ha a beszerzési igény az e rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerekkel megkötött keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés alkalmazásával kielégíthető, a (2) bekezdés szerinti tájékoztatástól számított kettő hónapig, más esetben hat hónapig indítható.

(2c) Az e rendelet szerinti "megfelelő" minősítésű beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás, 9. § szerinti beszerzési igény esetében, ha a DKÜ az érintett szervezet beszerzési igényét vizsgálat alá vonta, a 9. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatáskor, a 10. és 11. § szerinti beszerzési igény esetében, ha a miniszter azt jóváhagyta, a miniszteri döntés érintett szervezettel való, 10. § (17) bekezdése szerinti közlésekor, ha a miniszter a jóváhagyását feltételhez kötötte, a feltételek teljesülésekor fennálló becsült érték és műszaki tartalom mellett indítható meg, az alábbiak figyelembevétele mellett

a) 9. § szerinti beszerzési igény esetében a becsült érték 20%-os mértékig változhat, azzal, hogy az igény a megváltozott becsült érték alapján ebben az esetben sem kerülhet át a 10. § vagy 11. § szerinti beszerzési igény kategóriába,

b) a 10. § szerinti beszerzési igény esetében a becsült érték 15%-os mértékig változhat, azzal, hogy az igény a megváltozott becsült érték alapján ebben az esetben sem kerülhet át a 11. § szerinti beszerzési igény kategóriába,

c) a 11. § szerinti beszerzési igény esetében a becsült érték 10%-os mértékig változhat,

d) a műszaki tartalom kizárólag előre nem látható okból változhat, azzal, hogy a megváltozott műszaki tartalom kizárólag az eredetivel egyenértékű vagy ahhoz hasonló lehet,

e) amennyiben a műszaki tartalom változása mellett egyben a becsült érték változása is fennáll, az a)-d) pont szerinti feltételeknek való megfelelésnek egyidejűleg kell fennállnia,

f) az a)-e) pontok bármelyikének nem megfelelő változás esetén a megváltozott igény új beszerzési igénynek minősül."

(4) A Rendelet 13. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A DKÜ a beszerzési igények hatékony kielégítése érdekében a beszerzési stratégiáját maga alakítja ki, figyelemmel az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra is.

A DKÜ a beszerzési igények hatékony kielégítése érdekében a beszerzési stratégiáját maga alakítja ki, figyelemmel az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra is. Ennek keretében

a) a DKÜ keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés, továbbá visszterhes szerződés létrehozására irányuló beszerzési eljárást is folytathat, és ennek érdekében sajátos beszerzési módszereket is alkalmazhat, így különösen

aa) keretmegállapodásos eljárást,

ab) dinamikus beszerzési rendszert,

ac) elektronikus árlejtést vagy

ad) elektronikus katalógusokat,

b) a DKÜ más ajánlatkérőt is meghatalmazhat azzal, hogy a nevében beszerzési eljárást folytasson le,

c) a DKÜ más ajánlatkérővel közösen is megvalósíthat beszerzést,

d) a DKÜ a beszerzés megvalósítása érdekében igénybe veheti más központi beszerző szerv szolgáltatásait, valamint

e) a DKÜ más központi beszerző szervvel együttműködve közösen is megvalósíthat beszerzést vagy működtethet összevont központi beszerzési vagy dinamikus beszerzési rendszert,

f) a DKÜ kialakíthatja az általa nyújtott járulékos beszerzési szolgáltatás általános szerződési feltételeit.

(4) A (3) bekezdés b)-e) pontjai alkalmazása esetén az ajánlatkérők együttműködésének szabályait együttműködési megállapodásban kell rögzíteni, amely tartalmazza különösen

a) az egyes ajánlatkérők felelősségi körét,

b) a beszerzés megvalósításának megszervezését, különös tekintettel az eljárás lefolytatására, valamint

c) az érintett szervezetek beszerzési igényének kiszolgálási körülményeit.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben az együttműködés létrehozható határozatlan vagy határozott időre, meghatározott beszerzéstípusokra, valamint egy vagy több beszerzés megvalósítására is."

(5) A Rendelet 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha a DKÜ eljárása eredményeképpen egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodás jön létre, amely az adott beszerzési igény(ek) kielégítésére irányuló visszterhes szerződés(ek) minden feltételét nem tartalmazza, annak alapján írásbeli konzultáció vagy verseny újranyitás eredményeként olyan keretjellegű szerződés is köthető, amely alapján az adott beszerzési igény(ek) közvetlen megrendelés(ek) útján is kielégíthető(ek), feltéve, hogy e keretjellegű szerződés a közvetlen megrendelés(ek) eredményeképpen létrejövő visszterhes szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza."

(6) A Rendelet 13. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A 10. és 11. § szerinti beszerzési igény esetében, ha azt a miniszter a 12. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti döntésekor, azzal egyidejűleg előírta, a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés érintett szervezet általi módosításának feltétele a miniszter jóváhagyása."

(7) A Rendelet 13. § a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) Ha a DKÜ beszerzési eljárása eredményeképpen olyan, kifejezetten egy érintett szervezet javára létrejövő egyedi keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés megkötésére kerül sor, amely az adott beszerzési igény(ek) kielégítésére irányuló visszterhes szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza és a beszerzési igény(ek) - a keretmegállapodásban vagy a más keretjellegű szerződésben meghatározott feltételek szerint - közvetlen megrendeléssel vagy írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel kielégíthető(ek), e beszerzési igény(ek) esetében a 9-12. § nem alkalmazandó."

8. § A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az érintett szervezet a DKÜ részére beszerzési díjat fizet. A 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az érintett szervezet a DKÜ részére beszerzési díjat akkor fizet, ha a beszerzési igényét az e rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerekkel megkötött keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés alkalmazásával elégíti ki."

9. § A Rendelet 14. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti közbeszerzési díj mértéke legfeljebb]

"d) az e rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerekkel megkötött keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés alkalmazásával létrejövő visszterhes szerződés esetén, e szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 2%-a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén a beszerzési eljárás Kbt. szerinti - egybeszámítás nélküli - becsült értékének 1%-a"

(lehet.)

10. § A Rendelet 14. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ha az érintett szervezet a beszerzési igényétől az előkészítés megkezdését követően, de a beszerzési eljárás megindítását megelőzően eláll, vagy azt a beszerzési eljárás megindítását követően visszavonja, részére a már megfizetett előleg vagy beszerzési díj nem jár vissza, kivéve, ha az elállás vagy a visszavonás olyan okból következett be, amelyért a DKÜ felelős."

11. § A Rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 13. § (3) bekezdés d) és e) pontjai alkalmazása esetén az érintett szervezetnek a más jogszabály szerinti ajánlatkérésre feljogosított szervezet részére fizetendő díjat megfizetnie nem kell, kizárólag az e rendelet előírásai szerint köteles a díj megfizetésére."

12. § A Rendelet a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

"3/A. A DKÜ szoftverlicenc-gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatásköre

14/A. § (1) A miniszter a 3. § (1a) bekezdése szerinti feladatait a DKÜ bevonásával látja el, aki az e címbe tartozó feladatait az e rendeletben foglalt egyéb előírások megtartása mellett látja el.

(2) A DKÜ

a) az érintett szervezetek tekintetében központosított szoftverlicenc-gazdálkodási rendszert alakít ki és működtet,

b) az a) pont szerinti feladatai ellátása érdekében szoftverlicenc nyilvántartást hoz létre és tart fent,

c) az a) pont szerinti feladatai ellátása keretében szoftverlicenc-menedzsment és licencoptimalizálási tevékenységet végez, illetőleg gondoskodik a szoftverlicencek céltudatos felhasználásáról és az érintett szervezetek szükségletei hatékony kielégítéséről.

(3) A DKÜ a (2) bekezdés szerinti feladatai ellátása érdekében jogosult adatszolgáltatást kérni az érintett szervezettől a szoftverlicenc szerződései adatairól, gazdálkodása körülményeiről vagy egyéb, a központosított szoftverlicencgazdálkodási rendszer kialakításához, működtetéséhez szükséges adatokról, amely annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) A DKÜ a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése céljából a teljesítéssel érintett szállítótól - ideértve a szoftver vagyoni jogai felett rendelkezési joggal bíró valamennyi személyt, így különösen a gyártót, a viszonteladót és a közvetítő kereskedőt is - adatszolgáltatást kérhet, amely annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.

(5) Amennyiben az érintett szervezetnek a 14. § (1) bekezdése szerinti díjfizetési kötelezettsége áll fenn, az érintett szervezet a DKÜ-nek - a beszerzési díj mellett - szoftverlicenc-gazdálkodási díjat is fizet, amelynek mértéke a beszerzési eljárás megindításakor Magyarországon érvényes, kedvezményekkel nem csökkentett gyártói listaárhoz képest elért, százalékban kifejezett kedvezmény harmadával megegyező, de legalább a fizetendő beszerzési díj mértékének ötödével és legfeljebb a fizetendő beszerzési díj mértékével megegyező mértékű lehet. Amennyiben a DKÜ által elért kedvezmény mértéke alacsonyabb, mint az érintett szervezet által azonos tárgyban - legfeljebb a beszerzési eljárás megindítását megelőző 2 éven belül - igazoltan elért, szerződött és érvényesített kedvezmény, a szoftverlicenc-gazdálkodási díj maximális mértékét csökkenti a két kedvezmény közötti összeg harmadának megfelelő összeg. Amennyiben gyártói listaár nem áll rendelkezésre vagy nem megismerhető, a szoftverlicencgazdálkodási díj mértéke a fizetendő beszerzési díj mértékével egyezik meg.

(6) A DKÜ a kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodással kapcsolatos - e rendelet szerinti - állami feladatokat közfeladatként látja el.

(7) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel, az (5) bekezdés alapján megfizetett szoftverlicenc-gazdálkodási díjat a DKÜ az e rendeletben meghatározott közfeladata ellátásának pénzügyi fedezetére használhatja fel.

(8) Az DKÜ az e címben meghatározott feladatait elkülönített módon, kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság bevonásával is elláthatja, amely gazdasági társaság vonatkozásában az e rendeletben meghatározottakat megfelelően érteni és alkalmazni kell."

13. § A Rendelet 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27/A. § A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás, valamint a DKÜ működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás, valamint az ezek eredményeképpen megkötött szerződések módosítása esetében a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásait akként kell alkalmazni, hogy a közbeszerzési eljárásban, valamint a szerződésmódosítással összefüggésben csak utólagos ellenőrzés szükséges. A 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az érintett szervezet, ha a beszerzési igényét az e rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerekkel megkötött keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés alkalmazásával elégíti ki, az ellenőrzés alapjául szolgáló dokumentumok rendelkezésre bocsátását részben vagy egészben úgy is teljesítheti, hogy a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás dokumentumai helyett, amennyiben az a DKÜ-nél már rendelkezésre áll, a korábban lefolytatott utólagos ellenőrzés eredményeképpen megszületett jelentést - több szakaszból álló eljárás esetén az egyes szakaszokhoz kapcsolódó jelentéseket - bocsátja az ellenőrzést végző szervezet rendelkezésére. A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás utólagos ellenőrzését a DKÜ az ellenőrzést végző szervezetnél közvetlenül kezdeményezheti."

14. § A Rendelet 30/B. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jogutódlást követően a 30/A. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodások vagy keretjellegű szerződések a 4. § (2) bekezdés e) pontja alapján kötött, az e rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerekkel megkötött keretmegállapodásnak vagy más keretjellegű szerződésnek minősülnek."

15. § A Rendelet

1. 1. § (2d) bekezdésében a "Korm. rendelet 3/A. §-ában" szövegrész helyébe a "Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 3/A. §-ában" szöveg,

2. 1. § (4) bekezdés 5. és 11. pontjában, a 30. § (2) bekezdésében, a 30/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, a 30/A. § (2)-(4) bekezdésében és a 30/B. § (2)-(6) bekezdésében a "keret jellegű" szövegrész helyébe a "keretjellegű" szöveg,

3. 4. § (1) bekezdésében az "a 3. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a 3. § (1) és (1a) bekezdésében" szöveg,

4. 4. § (1) bekezdés c) pontjában az "egyes informatikai beszerzések esetében e rendelet szabályainak" szövegrész helyébe az "e rendelet szabályainak" szöveg,

5. 5. § (12) bekezdésében a "köteles - a Portálon keresztül - a miniszter részére" szövegrész helyébe a "köteles - a Portálra történő feltöltéssel - a miniszter részére" szöveg,

6. 9. § (8) bekezdésében a "8. § (1) és (2) bekezdése alkalmazandó," szövegrész helyébe a "8. § (1) és (2) bekezdése megfelelően alkalmazandó," szöveg,

7. 9. § (12) bekezdésében és a 10. § (20) bekezdésében a "szakmai, közbeszerzési és jogi" szövegrész helyébe a "szakmai, beszerzési és jogi" szöveg,

8. 13. § (10) bekezdésében a "közbeszerzési" szövegrész helyébe a "beszerzési" szöveg,

9. 13. § (13) bekezdésében a "szerződések" szövegrész helyébe a "szerződés" szöveg,

10. 14. § (2) bekezdésében a "közbeszerzési díj" szövegrész helyébe a "beszerzési díj" szöveg,

11. 14. § (4) bekezdésében a "közbeszerzési" szövegrész helyébe a "beszerzési" szöveg,

12. 14. § (5) bekezdésében a "központosított közbeszerzési" szövegrész helyébe a "beszerzési" szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 12. § (5) bekezdése,

b) 27. §-a,

c) 27/B. §-a,

d) 30. § (3)-(4), (7)-(7c), (9) és (10) bekezdése,

e) 31. §-a.

17. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

18. § Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az EFER tranzakciós díjak és a Magyar Államkincstár által alkalmazott, átutalási műveletekhez kapcsolódó díjak, a kormányzati hitelesítésszolgáltató tanúsítvány szolgáltatásaihoz kapcsolódó díjak, valamint a dokumentumtárolási szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhelyszolgáltatás kapacitásdíja kivételével nem köteles díj fizetésére, és jogosult a szolgáltatás igénybevételére a piaci szereplő, ha

a) az állami vagy önkormányzati költségvetési szerv,

b) jogszabályban meghatározott, kizárólag központi költségvetési forrásból fedezett vagy központi költségvetési forrásból 100%-ig támogatott állami közfeladatának elősegítése érdekében vagy

c) a Kormány rendeletében a kormányzati informatikai beszerzésekre kijelölt központi beszerző szerv jogszabályban meghatározott közfeladata elősegítése érdekében

veszi igénybe a SZEÜSZ-t, valamint a KEÜSZ-t."

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök