686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 1. alcím tekintetében a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a

az 5. alcím tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11.§ c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény 47. § l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A lakáselőtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A lakáselőtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében az""Egyéb lakástámogatások"" szövegrész helyébe a ""Lakástámogatások"" szöveg lép.

2. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

2. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

a) 25/A. §-ában az "az Egyéb lakástámogatások" szövegrészek helyébe az "a Lakástámogatások" szöveg,

b) 25/E. §-ában az "az "Egyéb lakástámogatások"" szövegrész helyébe az "a "Lakástámogatások"" szöveg,

c) 58. § (2) bekezdésében az "illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény szerinti fizetési moratóriumot (a továbbiakban: fizetési moratórium)" szövegrész helyébe az "illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény, vagy az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló törvény szerinti fizetési moratóriumot (a továbbiakban együtt: fizetési moratórium)" szöveg

lép.

3. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

a) 11.§ (2) bekezdésében az "Egyéb lakástámogatások" szövegrész helyébe a "Lakástámogatások" szöveg,

b) 20. § (2) bekezdésében az "illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény szerinti fizetési moratóriumot (a továbbiakban: fizetési moratórium)" szövegrész helyébe az "illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény, vagy az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló törvény szerinti fizetési moratóriumot (a továbbiakban együtt: fizetési moratórium)" szöveg

lép.

4. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 16. §-ában az ""Egyéb lakástámogatások"" szövegrész helyébe a ""Lakástámogatások"" szöveg,

b) 26. § (5) bekezdésében az "illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény szerinti fizetési moratóriumot (a továbbiakban: fizetési moratórium)" szövegrész helyébe az "illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény, vagy az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló törvény szerinti fizetési moratóriumot (a továbbiakban együtt: fizetési moratórium)" szöveg

lép.

5. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában az ""Egyéb lakástámogatások"" szövegrész helyébe a ""Lakástámogatások"" szöveg lép.

6. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 18. §-ában az ""Egyéb lakástámogatások"" szövegrész helyébe a ""Lakástámogatások"" szöveg lép.

7. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet] 3.§ (1) bekezdés 1. pontja a következő j) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:

bekerülési költség: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:)

"j) a tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás biztonságos megközelítését biztosító lépcső kialakításának költségei;"

(2) A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:

új lakás: a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével)

"b) tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén új, önálló társasházi tulajdoni különlapon nyilvántartott vagy több lakásból álló osztatlan közös tulajdon esetén a 20. § (2) bekezdése szerinti kizárólagos használati joggal érintett, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az a) pont aa)-ae) alpontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre;"

8. § A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény az új lakás bekerülési költsége vagy vételára megfizetéséhez használható fel.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 3. § (1) bekezdés 1. pont j) alpontja szerinti lépcső kialakítására a támogatás abban az esetben is felhasználható, ha a lépcső

a) a 20. § (2) bekezdése szerinti közös tulajdonban álló ingatlannak nem az igénylő kizárólagos, hanem a tulajdonostársak közös használatába tartozó részében, vagy

b) társasháztulajdon esetében annak közös tulajdonban álló épületrészében

található."

9. § A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 23. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A 3. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontja szerinti új lakás létrehozásához családi otthonteremtési kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül,

a) az igénylő, illetve az igénylő gyermeke,

b) az olyan gazdálkodó szervezet, amellyel az igénylő tulajdonosi jogviszonyban áll, vagy

c) olyan alapítvány vagy egyesület, amelynek az igénylő azalapítója,

nem rendelkezik tulajdonjoggal, vagy - a 20. § (2) bekezdése szerinti közös tulajdon esetén - kizárólagos használati joggal."

10. § A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. § Nem minősül a 24. § (1) bekezdésében és a 27. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegésének, ha

a) az új lakásban a támogatott személy gyermeke tulajdonjogot szerez,

b) az új lakásban öröklés révén harmadik személy tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot szerez, vagy

c) az új lakásra közérdekű használati jogot alapítanak."

11. § A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:

(Egy vagy két gyermek után családi otthonteremtési kedvezmény új lakás építéséhez vagy vásárlásához akkor igényelhető, ha az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában

legalább 180 napja folyamatosan - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van -)

"bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja."

12. § (1) A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Három vagy több gyermek után családi otthonteremtési kedvezmény új lakás építéséhez vagy vásárlásához akkor igényelhető, ha az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában)

"a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerint biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszony kivételével, valamint"

(2) A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:

(Három vagy több gyermek után családi otthonteremtési kedvezmény új lakás építéséhez vagy vásárlásához akkor igényelhető, ha az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában

legalább 2 éve folyamatosan - ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van -)

"bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja."

(3) A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak

a) a Tbj. 6.§ (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, vagy

b) olyan időszaknak kell minősülnie, amely alatt az igénylő a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, ide nem értve a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszonyt,

melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele."

13. § A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 57. §-a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalása legalább részbeni teljesítését a támogatási szerződésben meghatározott határidő, vagy a 34. § (2) és (3) bekezdése esetén a meghosszabbított határidő lejártát követő 60. napig nem igazolja, a hitelintézet ennek tényéről 30 napon belül értesíti az állami adóhatóságot.

(1b) Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalásra a támogatási szerződésben meghatározott határidő lejártát megelőzően - ideértve a (2) bekezdésben foglalt esetet is - a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt visszafizeti, úgy, hogy a gyermekvállalást eddig az időpontig részben sem teljesítették, a kormányhivatal ennek tényéről a visszafizetéstől számított 30 napon belül értesíti az állami adóhatóságot."

14. § (1) A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 69. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű új lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű új egylakásos lakóépület vásárlása vagy építése esetén - az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény igénylésével egyidejűleg - a telekárat is tartalmazó vételárához a természetes személy vevő, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségéhez a természetes személy telektulajdonos építtető adó-visszatérítési támogatást igényelhet."

(2) A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 69. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal,

a) az (1) bekezdés szerinti költségekre 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig, vagy

b) az (1a) bekezdés szerinti költségekre 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig

igényelhető.

(4) Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag

a) az (1) bekezdés esetén a 27%-os,

b) az (1a) bekezdés esetén az 5%-os

általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A 44. § (2) bekezdése szerinti számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az a) pont esetében az 5%-os, a b) pont esetében a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

(5) Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik

a) az (1) bekezdés esetén az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy az egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások,

b) az (1a) bekezdés esetében a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség

számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de az a) pont esetén legfeljebb 5 000 000 forint."

15. § A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"70. § A 69.§

a) (1) bekezdése szerinti adó-visszatérítési támogatásra a 2. §-ban, az 5-7. §-ban, a 8. § (3) bekezdésében, a 12. § (2c) és (4) bekezdésében, a 13. § (1), (2), (8) és (9) bekezdésében, a 14-15/A. §-ban, a 17. §-ban, a 18. § (1), (3) és (4) bekezdésében, a 19-21. §-ban, a 23. és 24. §-ban, a 28-30. §-ban, a 36. és 37. §-ban, - a 43. § (1a) és (1b) bekezdése kivételével - a 39-44. §-ban, a 45. § (1) bekezdésében, a 46. és 47. §-ban, a 49. és 50. §-ban, az 51. § (1), (2) és (5)-(7) bekezdésében, az 52-54. §-ban, az 58-67/A. §-ban, a 86/A. §-ban, továbbá az 1. mellékletben foglaltakat - az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó része esetén a 19. §-ban, a 44. § (9) bekezdésében és a 47. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével -,

b) (1a) bekezdése szerinti adó-visszatérítési támogatásra a 2. és 3. §-ban, az 5-7. §-ban, a 8. § (3) bekezdésében, a 12. § (2c) és (4) bekezdésében, a 13. § (1), (2), (8) és (9) bekezdésében, a 14-15/A. §-ban, a 17. §-ban, a 18. § (1) és (2) bekezdésében, a 19-21. §-ban, a 23. §-ban, a 24. §-ban, a 28-30. §-ban, a 36-50. §-ban, az 51. § (1), (2) és (5)-(7) bekezdésében, az 52-54. §-ban, az 57. § (13) bekezdésében, továbbá - a 61. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - az 58-67/A. §-ban, valamint az 1. mellékletben foglaltakat

is megfelelően alkalmazni kell."

16. § A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 88. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 30. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 31. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a jogviszonyban a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy az azt követő 30 napos időszakon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnését követően további 90 napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az a 30 napot meghaladja. Ha az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követően - de legkésőbb a megszűnéstől számított 90 napos határidőn belül - újabb, a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít - ideértve a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válást is -, akkor a veszélyhelyzet időtartamát - a 9. § a) vagy b) pontja szerinti összegben igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetében 90 napot - a 30. és 31. § alkalmazása során a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni."

17. § A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a következő 89. §-sal egészül ki:

"89. § Az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr4.) által megállapított 69. § (1a) bekezdése szerinti adó-visszatérítési támogatás vonatkozásában ha a vételár részét képező általános forgalmi adó összegét a támogatott személy a Módr4. hatálybalépése előtt megkötött adásvételi szerződés alapján az eladó részére már megfizette, a hitelintézet az adó-visszatérítési támogatást a telekárat is tartalmazó vételárról kiállított számla benyújtását követően, - a 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti új lakás vásárlása esetén figyelemmel a 48. § (1) bekezdésében foglaltakra -egy összegben a támogatott személy fizetési számlájára folyósítja. E körben a 69. § (3) bekezdés b) pontjától eltérően 2021. január 1-jét megelőzően kiállított számla is elfogadható, ha az a 69. § (4) bekezdés b) pontja szerinti mértékű általános forgalmi adót tartalmaz."

18. § A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés

aa) 4. pont b) alpontja nyitó szövegrészében az "eltartottja" szövegrész helyébe az "eltartott gyermeke" szöveg,

ab) 4. pont b) alpont bb) pontjában a "megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg" szövegrész helyébe a "megváltozott munkaképességű személy" szöveg,

ac) 8. pontjában a "rehabilitációs hatóság vagy jogelődjei által" szövegrész helyébe a "rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által" szöveg, és az "elvesztette" szövegrész helyébe az"elvesztette, vagy aki után az igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül" szöveg,

b) 30. § (1) bekezdés a) pontjában a "biztosított -" szövegrész helyébe a "biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül -" szöveg,

c) 30. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében a "biztosításban" szövegrész helyébe a "jogviszonyban" szöveg,

d) 30. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "nyilatkozik, vagy" szövegrész helyébe a "nyilatkozik," szöveg,

e) 30. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában az "igazolja." szövegrész helyébe az "igazolja, vagy" szöveg,

f) 30. § (3) bekezdésében a "Tbj. 5. §-a" szövegrész helyébe a "Tbj. 6. §-a" szöveg,

g) 31. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében a "biztosításban" szövegrész helyébe a "jogviszonyban" szöveg,

h) 31.§ (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "nyilatkozik, vagy" szövegrész helyébe a "nyilatkozik," szöveg,

i) 31.§ (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában az "igazolja." szövegrész helyébe az "igazolja, vagy" szöveg,

j) 43. §

ja) (1) bekezdés n) pontjában a "fordításával," szövegrész helyébe a "fordításával, a kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősülést a Tbj. 4. § 17. pontja szerinti ellátás vagy az özvegyi nyugdíj megállapításáról rendelkező okirattal, valamint a keresőtevékenységre irányuló jogviszonyról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolással vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvánnyal, illetve igazolvánnyal, engedéllyel vagy kamara, kar által kiállított igazolással," szöveg,

jb) (6) bekezdés d) pontjában az "igazolásával," szövegrész helyébe az "igazolásával, a gyermekek otthongondozási díjában részesülést a járási (fővárosi kerületi) hivatal megállapító határozatával," szöveg,

k) 57. § (2) bekezdésében az "a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő naptól a bejelentés napjáig" szövegrész helyébe az "a támogatás folyósításának napjától a házasság felbontásának vagy érvénytelensége megállapításának hitelintézetnél történő igazolása napjáig" szöveg,

l) 62. §-ában az "az "Egyéb lakástámogatások"" szövegrész helyébe az "a "Lakástámogatások"" szöveg,

m) 69. §

ma) (1) bekezdésében az "Új lakásnak preferált kistelepülésen történő" szövegrész helyébe az "Új lakás" szöveg,

mb) (2a) és (8) bekezdésében az "Az adó-visszatérítési" szövegrész helyébe az "Az (1) bekezdés szerinti adó-visszatérítési" szöveg,

n) 88. § (6) bekezdésében az "illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény szerinti fizetési moratóriumot (a továbbiakban: fizetési moratórium)" szövegrész helyébe az "illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény, vagy az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló törvény szerinti fizetési moratóriumot (a továbbiakban együtt: fizetési moratórium)" szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 68. § c) pontja.

8. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

20. § A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet] 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha azok révén nem jön létre a 16/2016. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontja szerinti új lakás."

21. § A 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja a következő cd) alponttal egészül ki:

[A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy

az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában - a (2) és (10) bekezdésben foglalt eset kivételével - a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosított, és legalább 180 napja - legfeljebb 30 nap megszakítással -folyamatosan]

"cd) a Tbj. 4.§ 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül;"

22. § A 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 5. alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § Nem minősül a 16.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegésének, ha

a) a használt lakásban a támogatott személy gyermeke tulajdonjogot szerez,

b) a használt lakásban öröklés révén harmadik személy tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot szerez, vagy

c) a használt lakásra közérdekű használati jogot alapítanak."

23. § (1) A 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 19/E. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A preferált kistelepülésen - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a 14. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint (10) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, és legalább egy éve - legfeljebb 30 nap megszakítással -folyamatosan]

"d) a Tbj. 4.§ 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül."

(2) A17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 19/E. § (2) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:

[A 19/D. § (2) bekezdés c) pontja szerinti családi otthonteremtési kedvezmény esetén a 14. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint (10) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább 2 éve folyamatosan - ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás van -]

"bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja."

24. § A 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 39. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalása legalább részbeni teljesítését a támogatási szerződésben meghatározott határidő, vagy a 20. § (6) és (7) bekezdése esetén a meghosszabbított határidő lejártát követő 60. napig nem igazolja, a hitelintézet ennek tényéről 30 napon belül értesíti az állami adóhatóságot.

(1b) Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalásra a támogatási szerződésben meghatározott határidő lejártát megelőzően - ideértve a (2) bekezdésben foglalt esetet is - a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt visszafizeti, úgy, hogy a gyermekvállalást eddig az időpontig részben sem teljesítették, a kormányhivatal ennek tényéről a visszafizetéstől számított 30 napon belül értesíti az állami adóhatóságot."

25. § A 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 63. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 14. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 19/E. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a jogviszonyban a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy az azt követő 30 napos időszakon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnéséig, valamint ezt követően további 90 napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az a 30 napot meghaladja. Ha az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követően - de legkésőbb a megszűnést követő 90 napos határidőn belül - újabb, a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonyt létesít - ideértve a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válást is -, akkor 90 napot a 14. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 19/E. § (1) és (2) bekezdése alkalmazása során a Tbj. 6. §-a szerinti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni."

26. § A 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdés

aa) 3. pont b) alpont nyitó szövegrészében az "eltartottja" szövegrész helyébe az "eltartott gyermeke" szöveg,

ab) 3. pont b) alpont bb) pontjában a "megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg" szövegrész helyébe a "megváltozott munkaképességű személy" szöveg,

ac) 8. pontjában a "rehabilitációs hatóság vagy jogelődjei által" szövegrész helyébe a "rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által" szöveg, és az "elvesztette" szövegrész helyébe az "elvesztette, vagy aki után az igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül" szöveg,

b) 7. § (3a) bekezdésében az "épít" szövegrész helyébe a "vásárol" szöveg, és a "vásárol" szövegrész helyébe a "bővít" szöveg,

c) 14. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében a "biztosított, és" szövegrész helyébe a "biztosított, vagy a Tbj. 4.§ 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és" szöveg,

d) 14.§ (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában a "folytat és" szövegrész helyébe a "folytatott, és" szöveg,

e) 14. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjában az "igazolja;" szövegrész helyébe az "igazolja, vagy" szöveg,

f) 19/E. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "biztosított, és" szövegrész helyébe a "biztosított, vagy a Tbj. 4.§ 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és" szöveg,

g) 19/E. § (1) bekezdés b) pontjában a "folytat" szövegrész helyébe a "folytatott" szöveg és a "tesz, vagy" szövegrész helyébe a "tesz," szöveg,

h) 19/E. § (1) bekezdés c) pontjában az "igazolja." szövegrész helyébe az "igazolja, vagy" szöveg,

i) 19/E. § (2) bekezdés a) pontjában a "biztosított -" szövegrész helyébe a "biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül -" szöveg,

j) 19/E. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében a "biztosításban" szövegrész helyébe a "jogviszonyban" szöveg,

k) 19/E. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "nyilatkozik, vagy" szövegrész helyébe a "nyilatkozik," szöveg,

l) 19/E. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában az "igazolja." szövegrész helyébe az "igazolja, vagy" szöveg,

m) 30. §

ma) (1) bekezdés 12. pontjában a "fordításával," szövegrész helyébe a "fordításával, a kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősülést a Tbj. 4. § 17. pontja szerinti ellátás vagy az özvegyi nyugdíj megállapításáról rendelkező okirattal, valamint a keresőtevékenységre irányuló jogviszonyról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolással vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvánnyal, illetve igazolvánnyal, engedéllyel vagy kamara, kar által kiállított igazolással," szöveg,

mb) (5) bekezdés d) pontjában az "igazolásával," szövegrész helyébe az "igazolásával, a gyermekek otthongondozási díjában részesülést a járási (fővárosi kerületi) hivatal megállapító határozatával," szöveg,

n) 39. § (2) bekezdésében az "a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő naptól a bejelentés napjáig" szövegrész helyébe az "a támogatás folyósításának napjától a házasság felbontásnak vagy érvénytelensége megállapításának hitelintézetnél történő igazolása napjáig" szöveg,

o) 46. §-ában az "az "Egyéb lakástámogatások"" szövegrész helyébe az "a "Lakástámogatások"" szöveg,

p) 51. § (6) bekezdésében az "öt" szövegrész helyébe a "három" szöveg,

q) 63. § (6) bekezdésében az "illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény szerinti fizetési moratóriumot (a továbbiakban: fizetési moratórium)" szövegrész helyébe az "illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény, vagy az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló törvény szerinti fizetési moratóriumot (a továbbiakban együtt: fizetési moratórium)" szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában a "vagy" szövegrész.

9. A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

28. § A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 41. § (6) bekezdésében az ""Egyéb lakástámogatások"" szövegrész helyébe a ""Lakástámogatások"" szöveg lép.

10. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

29. § A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A második vagy további gyermek születésére tekintettel e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatás (a továbbiakban: támogatás) vehető igénybe a Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát, vagy birtokközpontot - vagy amennyiben a támogatással érintett lakáscélú jelzáloghitel- vagy kölcsönszerződésben rögzített hitelcél lakóingatlan építése, akkor az építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telket vagy annak tulajdoni hányadát - (a továbbiakban együtt: ingatlan) terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében."

30. § A 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés b) pontja esetében az olyan, a gyermek születésének időpontjában fennálló lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában is igényelhető a támogatás, amelynél a hitelcél egylakásos lakóépület építése vagy többlakásos lakóépületben lakás vásárlása, azonban a gyermek születésének időpontjáig az egylakásos lakóépület, a közös tulajdonban álló telken külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakás, illetve a tulajdoni különlapon nyilvántartott társasházi vagy szövetkezeti házi lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése még nem történt meg."

31. § A 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők egyikének

a) az e rendelet hatálybalépését követően

aa) született vér szerinti gyermeke vagy

ab) örökbefogadott gyermeke vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata."

32. § A 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha az igénylő ugyanazon gyermek után egyidejűleg több lakáscélú jelzáloghitel-szerződésre igényli a támogatást, a kérelmében - a 7. §-ban foglaltak figyelembevételével - megjelöli a támogatással csökkenteni kívánt lakáscélú jelzáloghitel-szerződések sorrendjét."

33. § A 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 7. alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § (1) A 4. § (1a) bekezdése szerinti lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában folyósított támogatás esetében a kormányhivatal a támogatást megállapító hatósági határozat keltétől számított 1 év elteltével ellenőrzi annak az ingatlannak a tulajdoni lapját - társasházi vagy szövetkezeti házi lakás esetében tulajdoni különlapját -, amelyen lakóépület felépítésére vagy társasházi, szövetkezeti házi lakás megvásárlására a támogatással érintett jelzáloghitel-szerződés célja irányult.

(2) Ha a tulajdoni lapon vagy a tulajdoni különlapon a jelzáloghitel-szerződés célja szerinti lakóingatlan és a támogatott személy tulajdonjoga nem került feltüntetésre, a kormányhivatal intézkedik a támogatás - a folyósítás napjától számított - Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszafizettetése érdekében."

34. § A 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 7.§ (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatási összeg

a) a Módr. hatálybalépésének napján és azt követően

aa) született vér szerinti gyermekre vagy

ab) örökbefogadott gyermekre vagy

b) a Módr. hatálybalépésének napján és azt követően benyújtott kérelem benyújtásának időpontjában a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatra

tekintettel igényelhető."

35. § A 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében az ""Egyéb lakástámogatások"" szövegrész helyébe a ""Lakástámogatások"" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés 3. pontjában a "lakás" szövegrészek helyébe az "ingatlan" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében a "lakásban" szövegrész helyébe az "ingatlanban" szöveg,

d) 7. § (1) bekezdés c) pontjában a "bb) alpont" szövegrész helyébe a "b) pont bb) alpontja" szöveg

lép.

36. § Hatályát veszti a 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében az "és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában" szövegrész.

11. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

37. § A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet] a következő 31. §-sal egészül ki:

"31. § (1) A 14. § (1) bekezdés b) pontjának és 19. § (2) bekezdés b) pontjának az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) 36. §-ával hatályon kívül helyezett rendelkezése révén a törlesztés szüneteltetésére, illetve a gyermekvállalási támogatásra jogosulttá vált támogatott személyek a kérelmüket a 14. § (6) bekezdésében, illetve a 19. § (4) bekezdésében meghatározottaktól eltérően a Módr2. hatálybalépését követő 60 napon belül nyújthatják be.

(2) A támogatott személyek a 14. és 19. §-ban foglaltakon túl - a kamattámogatásnak a kölcsön teljes futamidejére szóló igénybevételére, a gyermekvállalási támogatásra és a törlesztés szüneteltetésére a 2019. július 1-je és a Módr2. hatálybalépése közötti időszakban - a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően már örökbefogadott olyan gyermek után is jogosultak, aki 2019. július 1-jét megelőzően született. Ebben az esetben

a) a törlesztés szüneteltetése és a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönkérelemmel egyidejűleg vagy a kölcsönszerződés megkötését követő 60 napon belül lehet benyújtani, és

b) a 4. § (1) bekezdés j) pontja szerinti nyilatkozatot a 2019. július 1-je és a Módr2. hatálybalépése közötti időszakban örökbefogadott gyermekre vonatkozóan is meg kell tenni.

(3) A (2) bekezdés szerinti gyermek esetében, ha a támogatott személy a Módr2. hatálybalépésekor már rendelkezik babaváró kölcsönnel, a babaváró támogatások iránti kérelmét az (1) bekezdés szerinti határidőben benyújthatja a (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak alkalmazása mellett."

38. § Hatályát veszti a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontjában és 19. § (2) bekezdés b) pontjában a "született," szövegrész.

12. Záró rendelkezések

39. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék