Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

694/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek működésének, valamint irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Ez a rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdés e) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatók irányítására vonatkozó szabályokat határozza meg.

(2) Országos gyógyintézetnek és országos társgyógyintézetnek az 1. melléklet szerinti egészségügyi szolgáltató minősül.

2. § Az országos gyógyintézet és az országos társgyógyintézet vezetőjét - az országos kórház-főigazgató javaslatára - az egészségügyért felelős miniszter nevezi ki és menti fel.

3. § (1) Az országos gyógyintézet tekintetében az országos kórház-főigazgató gyakorolja az alábbi irányítási jogköröket:

a) a gyógyintézet szakmai felügyelete,

b) a gyógyintézet költségvetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, az irányító szerv jogkörébe tartozó jogok gyakorlása,

c) a jogszabályban meghatározott mértékű kapacitás módosulását eredményező szervezeti változások jóváhagyása,

d) a költségvetési irányítás tekintetében a gyógyintézet éves költségvetési keretszámainak megállapítása és költségvetésének jóváhagyása, valamint az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelete alapján az irányító szerv jogkörébe tartozó intézkedések megtétele,

e) a gyógyintézet működését szabályozó dokumentumok (különösen szervezeti és működési szabályzat, házirend, szakmai program, munkaterv) jóváhagyása,

f) a gyógyintézet működésének szakmai, illetve költségvetési ellenőrzése.

(2) Az országos gyógyintézet tekintetében az országos kórház-főigazgató gyakorolja az alábbi szakmai fenntartói jogköröket:

a) a gyógyintézet által kötendő egészségügyi ellátási szerződés jóváhagyása,

b) a gyógyintézet kapacitásainak átcsoportosításával, csökkentésével, illetve szakmai összetételével kapcsolatos módosítás kezdeményezése,

c) a gyógyintézet ellátási területe módosításának kezdeményezése,

d) váratlan esemény vagy előre nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet miatt szükséges többletkapacitásra kötendő finanszírozási szerződés kezdeményezése,

e) a gyógyintézetnek az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételeit tartalmazó számla megterheléséhez való hozzájárulás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint meghatározott esetben,

f) a gyógyintézet működési engedélyének módosítása iránti kérelem előzetes jóváhagyása a gyógyintézet által végezhető szakmák, az ellátás progresszivitási szintje és formája, az ágyszám és a heti rendelési idő tekintetében, valamint

g) a gyógyintézet működési engedélyében szereplő egészségügyi szolgáltatás szüneteltetéséhez és annak meghosszabbításához való hozzájárulás.

(3) A szakellátási kapacitással és ellátási területtel kapcsolatos döntéshozatal során az egészségügyi államigazgatási szervnek a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti kezdeményezésnek megfelelően kell eljárnia.

(4) Az országos gyógyintézet vezetője felett az R. szerinti alapvető munkáltatói jogokat és az R. szerinti egyéb munkáltatói jogokat - a 2. § szerinti kivétellel - az országos kórház-főigazgató gyakorolja.

(5) Az országos gyógyintézet vezetőhelyettesei és egyéb foglalkoztatottjai felett

a) az R. szerinti alapvető munkáltatói jogokat az országos kórház-főigazgató,

b) az R. szerinti egyéb munkáltatói jogokat az országos gyógyintézet vezetője

gyakorolja azzal, hogy a munkáltatói jogok gyakorlása az országos kórház-főigazgató által kiadott szabályzatban foglaltak szerint átruházható.

(6) Az országos kórház-főigazgató felelősségi körébe tartozik az országos gyógyintézet tekintetében az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételek, valamint a gyógyintézet működőképességének biztosítása.

(7) Az országos kórház-főigazgató e rendeletben megállapított jogköre nem vonható el, és a jogkör gyakorlása során az országos kórház-főigazgató nem utasítható.

4. § (1) Az országos társgyógyintézet tevékenységét az 1. mellékletben meghatározott országos gyógyintézet irányítása alatt gyakorolja.

(2) Az országos társgyógyintézet irányítására a 2. § és a 3. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) az országos társgyógyintézet tekintetében a 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti jogköröket az országos gyógyintézet vezetője,

b) az országos társgyógyintézet vezetője tekintetében az R. szerinti alapvető munkáltatói jogokat - a 2. § szerinti kivétellel - az országos kórház-főigazgató, az R. szerinti egyéb munkáltatói jogokat az országos gyógyintézet vezetője,

c) az országos társgyógyintézet vezetőhelyettesei és egyéb foglalkoztatottjai felett az R. szerinti alapvető munkáltatói jogokat az országos gyógyintézet vezetője, az R. szerinti egyéb munkáltatói jogokat az országos társgyógyintézet vezetője

gyakorolja azzal, hogy a munkáltatói jogok gyakorlása az országos kórház-főigazgató által kiadott szabályzatban foglaltak szerint átruházható.

(3) Az Országos Sportegészségügyi Intézet jelenlegi jogállását megtartja. Az Országos Sportegészségügyi Intézetről a Kormány külön rendeletet alkot.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § 2021. január 15-én lép hatályba.

6. §[2]

7. § Az 1. melléklet

a) 1.4. alpontja szerinti országos gyógyintézet az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet összeolvadásával,

b) 1.5. alpontja szerinti országos gyógyintézet a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet és az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet összeolvadásával

jön létre.

8. §[3]

9. §[4]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 694/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. Országos gyógyintézetek

1.1. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

1.2. Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

1.3. Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

1.4. Országos Mozgásszervi Intézet

1.5. Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

1.6. Országos Onkológiai Intézet

2. Országos társgyógyintézetek

2.1. A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet irányítása alá tartozó országos társgyógyintézetek:

2.1.1. Állami Szívkórház Balatonfüred

2.2. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet irányítása alá tartozó országos társgyógyintézetek:

2.2.1. Törökbálinti Tüdőgyógyintézet

2.2.2. Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet

2.3. Az Országos Mozgásszervi Intézet irányítása alá tartozó országos társgyógyintézetek:

2.3.1. Parádfürdői Állami Kórház

2.4. Az Országos Onkológiai Intézet irányítása alá tartozó országos társgyógyintézetek:

2.4.1. Mátrai Gyógyintézet

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 58. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 59. pontja alapján a 6. § kivételével a 2021. február 7-én hatályos szöveggel 2021.02.08-án újból hatályba lép. A rendelet hatályát a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § 59. pontja.

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 6. § (2) bekezdése, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 59. pontja alapján. Hatálytalan 2021.02.08.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék