Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2020. évi LXXIV. törvény

az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

1. § A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) III. Fejezete a következő 10/A-10/C. §-sal egészül ki:

"10/A. § (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a nevelési-oktatási intézmények rendjének fenntartását - a nevelési, oktatási intézmény területén tanítási időben - iskolaőrség útján biztosíthatja.

(2) Az iskolaőrséget az érintett nevelési-oktatási intézmény igényeinek megfelelően úgy kell megszervezni, hogy az biztosítsa az adott nevelési-oktatási intézmény pedagógusai, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottai, illetve oktatói nemzeti köznevelésről szóló törvényben, illetve szakképzésről szóló törvényben meghatározott feladatainak zavartalan ellátását, a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekmények megelőzését.

(3) Az iskolaőr a nevelési-oktatási intézmények rendjének fenntartásával össze nem függő kérdésben nem tehet javaslatot, és nem hozhat döntést.

(4) Az iskolaőr az e törvényben meghatározott feladatokat ellátó, kényszerítő eszközzel rendelkező, sajátos jogokkal felruházott személy, aki az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel munkaviszonyban áll.

(5) Az iskolaőr a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül, az e törvény szerinti intézkedési és kényszerítőeszköz-használati jogosultság kizárólag az őrutasításban szereplő feladatok ellátása során, a nevelési, oktatási intézmény területén illeti meg.

10/B. § Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a nevelési-oktatási intézménnyel együttműködési megállapodást köt, amely tartalmazza különösen

a) az iskolaőr részére a feladatai ellátáshoz szükséges, térítés nélkül átadásra kerülő tárgyi eszközök, valamint a biztosított helyiségek használatára és visszavételére vonatkozó rendelkezéseket,

b) az ellátandó feladatokról nyújtandó tájékoztatás módját és tartalmát,

c) a kapcsolattartás módját, az együttműködéssel kapcsolatban eljárásra jogosult rendőri szervet,

d) az együttműködést segítő további rendelkezéseket, valamint

e) a nevelési-oktatási intézmény elkötelezettségét tartalmazó nyilatkozatot az együttműködési megállapodásban foglaltak betartására vonatkozóan.

10/C. § (1) Az iskolaőr az e törvény szerinti feladatai ellátása során jogosult

a) a 32. §, valamint a 43. § szerinti intézkedéseket foganatosítani,

b) a biztonságot sértő vagy veszélyeztető személyt tevékenysége abbahagyására felszólítani és igazoltatni,

c) az intézkedésének tettlegesen ellenszegülő, valamint személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt a rendőr megérkezéséig visszatartani,

d) azt a dolgot, amely a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény, vagy a büntetőeljárásról szóló törvény alapján lefoglalható, valamint bizonyítékként felhasználható, a rendőr megérkezéséig ideiglenesen elvenni,

e) az önveszélyes állapot, vagy a személyeket vagy az anyagi javakat közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megszüntetése érdekében

ea) megtenni a veszélyhelyzet elhárításához, megszüntetéséhez haladéktalanul szükséges intézkedéseket,

eb) intézkedni az önmagát vagy mást veszélyeztető állapotban lévő személy orvosi vizsgálatára, és közreműködni az egészségügyi intézetbe történő szállítatásában,

ec) intézkedni az öngyilkosság lehetőség szerinti megakadályozására,

ed) a nevelési, oktatási intézmény területét lezárni, és megakadályozni, hogy oda bárki belépjen, vagy onnan távozzék.

(2) Az iskolaőr a biztonságot sértő vagy veszélyeztető tevékenység megszakítása érdekében, az azt elkövető személlyel szemben, illetve tettenérés esetén az arányosság követelményének betartásával:

a) testi kényszer alkalmazásával cselekvésre vagy cselekvés abbahagyására kényszerítést,

b) az (1) bekezdés c) pontja szerint visszatartott személy szökésének, önkárosításának megakadályozására bilincset,

c) a támadás megakadályozására vagy az ellenszegülés megtörésére vegyi eszközt és rendőrbotot

alkalmazhat, illetve használhat.

(3) Az intézkedések és a kényszerítő eszközök alkalmazása során a 15-17. §-t, a 19. §-t, a 20. § (2) és (3) bekezdését, a 61. § (1)-(3) bekezdését és a 62. § (1) bekezdését alkalmazni kell azzal, hogy az iskolaőr esetében szolgálati elöljáró alatt a munkáltatót kell érteni.

(4) Az iskolaőr intézkedése, illetve a kényszerítő eszköz alkalmazása elleni jogorvoslatra a IX. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni."

2. § Az Rtv. VIII. Fejezete a következő 91/V. §-sal és az azt megelőző alcím címmel egészül ki:

"Az iskolaőrség adatkezelése

91/V. § (1) Az iskolaőr az e törvényben meghatározott feladata ellátása során - különösen a tanulóval, a képzésben résztvevő személlyel és az ezen személyek családjával kapcsolatos - személyes adatot kizárólag az e törvényben meghatározott feladata ellátása céljából, az e cél elérése érdekében elengedhetetlenül szükséges mértékig ismerhet meg.

(2) Az iskolaőrt - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a tanulóval, a képzésben résztvevő személlyel és ezen személyek családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a tanulóval vagy képzésben részt vevő személlyel, kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselőjével, valamint - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:175. § (2) bekezdése szerinti, a kiskorú tanuló sorsát érintő lényeges kérdésre vonatkozó adat tekintetében - a törvényes képviseleti jogot nem gyakorló szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. Az iskolaőr e kötelezettsége a munkaviszony megszűnését követően is határidő nélkül fennmarad.

(3) A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület vagy oktatói testület tagjaival, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre.

(4) Az iskolaőr a kiskorú tanuló

a) törvényes képviselőjével a kiskorú valamennyi személyes adatát, valamint

b) törvényes képviseleti jogot nem gyakorló szülőjével a Ptk. 4:175. § (2) bekezdése szerinti, a kiskorú tanuló sorsát érintő lényeges kérdésre vonatkozó adatát - a Ptk. 4:175. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint -

közölheti, kivéve, ha a személyes adat közlése a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését súlyosan sértené."

3. § Az Rtv. 101. § (1) bekezdés e) pontjában a "rendjét," szövegrész helyébe a "rendjét, valamint az iskolaőri intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásának részletes eljárási szabályait, valamint a formaruha viselésének rendjét," szöveg lép.

2. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

4. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény a következő 16. §-sal és az azt megelőző következő alcímmel egészül ki:

"A bűncselekmény elkövetéséért elítélt gyermekre (személyre) tekintettel folyósított iskoláztatási támogatás szüneteltetésével összefüggő rendelkezések

16. § Ha a tanköteles, vagy a tankötelezettsége megszűnését követően nevelési-oktatási intézményben vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytató gyermeket (személyt) a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen bűnösnek mondta ki, de büntetésként rá szabadságvesztést nem szabott ki, a gyermekre (személyre) tekintettel megállapított iskoláztatási támogatást a családtámogatási ügyben eljáró hatóság - az ítéletet hozó bíróság központi családtámogatási szervnek megküldött tájékoztatása alapján, a szüneteltetés elrendelése hónapjától számított 12 naptári hónapon át - szünetelteti."

3. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

5. § A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 68. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(A rendőrség jogosult közvetlen hozzáféréssel átvenni a következő adatokat:)

"m) az iskolaőr tevékenységének ellátását kizáró közbiztonsági feltételek ellenőrzése céljából

ma) a 11. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában, e), h), i) pontjában meghatározott adatok,

mb) a 16. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában, f), g), i) pontjában meghatározott adatok, valamint

mc) a 23. § c), f) és g) pontjában meghatározott adatok."

4. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

6. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § Nem büntethető, aki a büntetendő cselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem töltötte be, kivéve

a) az emberölés [160. § (1)-(2) bekezdés],

b) az erős felindulásban elkövetett emberölés (161. §),

c) a testi sértés [164. § (8) bekezdés],

d) a hivatalos személy elleni erőszak [310. § (1)-(3) bekezdés],

e) a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak [311. §, ha a 310. § (1)-(3) bekezdése szerint minősül],

f) a hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak [312. §, ha a 310. § (1)-(3) bekezdése szerint minősül],

g) a terrorcselekmény [314. § (1)-(2) bekezdés],

h) a rablás [365. § (1)-(4) bekezdés], és

i) a kifosztás [366. § (2)-(3) bekezdés]

elkövetőjét, ha a bűncselekmény elkövetésekor a tizenkettedik életévét betöltötte, és az elkövetéskor rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással."

7. § (1) A Btk. 459. § (1) bekezdés 12. pontja a következő p) alponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában

közfeladatot ellátó személy:)

"p) az iskolaőr a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében."

(2) A Btk. 459. § (1) bekezdés 12. pontja a következő q) és r) alponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában

közfeladatot ellátó személy:)

"q) a fegyveres biztonsági őr a szolgálatának teljesítése során,

r) az országos és a helyi közutakon, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás biztosítását célzó parkolási közszolgáltatást a közúti közlekedésről szóló törvény szerint ellátó szervezetnél a parkolóhelyek rendeltetésszerű működtetését és a parkolóhelyek rendeltetésszerű használatának ellenőrzését végző személy e tevékenysége során."

5. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

8. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 287/C. §-a a következő (12)-(33) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az általa a nevelési-oktatási intézmények rendjének fenntartása érdekében foglalkoztatott munkavállalói (a továbbiakban: iskolaőr) vonatkozásában

a) hivatalból kiállítja, visszavonja, ideiglenesen bevonja, és nyilvántartja a szolgálati igazolványt,

b) kiadja a szolgálati jelvényt,

c) beszerzi, kiadja, nyilvántartja és bevonja a formaruhát,

d) elkészíti az iskolaőrség őrutasítását, meghatározza az őrszolgálati feladatokat,

e) ellenőrzi a szolgálatellátását,

f) kezdeményezi az iskolaőri szolgálat megerősítését,

g) ellenőrzi az iskolaőr alkalmassága elbírálásához szükséges adatokat,

h) gondoskodik az iskolaőrök elméleti és gyakorlati képzéséről, továbbképzéséről, vizsgáztatásáról.

(13) Az iskolaőrség őrutasítása tartalmazza a kijelölt nevelési-oktatási intézmény rendjének fenntartására, a pedagógusok, oktatók, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak védelmének végrehajtására vonatkozó szabályokat, továbbá a szolgálat ellátásának módját.

(14) Iskolaőr az a cselekvőképes magyar állampolgár lehet, akinek a vonatkozásában nem áll fenn a (15) bekezdésben meghatározott foglalkoztatást kizáró ok.

(15) Nem lehet iskolaőr, aki

a) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 24/A. alcímében meghatározott, a munkaviszony létesítésére vonatkozó különös feltételeknek nem felel meg,

b) a rendvédelmi szerv hivatásos állománya tagjának foglalkoztatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.

(16) A jogviszony létesítésekor a (15) bekezdés szerinti alkalmassági feltételeket az érintett igazolja.

(17) A (12) bekezdés g) pontja szerinti ellenőrzés során az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a bűntettesek nyilvántartásából, a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásából, valamint a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásából jogosult a (15) bekezdésben meghatározott feltételekre vonatkozó adatokat közvetlen hozzáféréssel átvenni és kezelni.

(18) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt az ellenőrzést évente lefolytatja. Ha az ellenőrzés során a rendőrség megállapítja, hogy az iskolaőrrel a (15) bekezdés szerinti foglalkoztatást kizáró ok áll fenn, az ellenőrzés alá vont iskolaőrnek, valamint a nevelési-oktatási intézménynek a kizáró ok fennállásának tényére vonatkozó egyidejű tájékoztatása mellett intézkedik az iskolaőr szolgálati igazolványának visszavonására.

(19) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az ellenőrzés során a (17) bekezdés szerint átvett adatokat

a) az ellenőrzés befejezéséig kezelheti, az ellenőrzést követően az adatokat törli, majd az ellenőrzés irataira az ellenőrzés tényét és időpontját feljegyzi, vagy

b) ha az iskolaőr szolgálati igazolványának visszavonására eljárást indított, az eljárás végleges befejezéséig, vagy

- ha az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv döntését közigazgatási perben megtámadták - a közigazgatási per jogerős lezárásáig kezelheti.

(20) Ha az iskolaőrrel szemben szándékos bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás indul, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az iskolaőrt a szolgálatellátás alól ideiglenesen - a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, illetve az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak a feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig tartó - felfüggeszti.

(21) Az iskolaőrrel akkor létesíthető jogviszony, ha

a) megfelel az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek, valamint

b) teljesíti a jogszabályban meghatározott pszichológiai alkalmassági és fizikai állóképességi követelményeket.

(22) Az iskolaőr a nevelési, oktatási intézményben az iskolaőri feladatok ellátását akkor kezdheti meg, ha - a munkáltató által meghatározott határidőn, de legfeljebb a munkaviszony létesítésétől számított kilencven napon belül - sikeres iskolaőri vizsgát tett

a) a törvényben részére meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti ismeretekből, azok gyakorlati alkalmazásából,

b) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott rendelkezések ismeretéből, valamint

c) alapvető pedagógiai és gyermekpszichológiai ismeretekből.

(23) A (22) bekezdés szerinti vizsga elméleti és gyakorlati részből áll, amelyet az iskolaőr az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet szerinti képzésen sajátít el. A vizsga részletes tartalmi feltételeit, valamint a vizsgaszabályzatot az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet állapítja meg.

(24) Az e törvény szerinti képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékét az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet állapítja meg.

(25) Az iskolaőr a (23) bekezdésben meghatározott képzés elvégzését követően ötévente kiegészítő képzésen és vizsgán köteles részt venni, amelyek során a jogszabályi változásokból és azok gyakorlati alkalmazhatóságából, valamint a kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekből tesz vizsgát.

(26) Az iskolaőr elméleti és gyakorlati felkészültségét, valamint fizikai állóképességét a rendőrség kétévente ellenőrzi.

(27) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az iskolaőr szolgálati igazolványát haladéktalanul

a) visszavonja, ha

aa) az iskolaőr foglalkoztatási jogviszonya megszűnt,

ab) a szolgálati igazolvány kiadásának feltételei megszűntek,

ac) az iskolaőr a továbbképzési kötelezettségének nem tesz eleget, nem teljesíti a fizikai állóképességi követelményeket, vagy

ad) a szolgálati igazolványban szereplő adatok megváltoztak,

b) bevonja, ha az iskolaőrt a szolgálatellátás alól ideiglenesen felfüggesztették.

(28) Ha a (27) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a szolgálatellátás felfüggesztésének oka megszűnt, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a szolgálati igazolványt visszaadja.

(29) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a szolgálati igazolvány visszavonásának vagy bevonásának tényéről a szolgálatteljesítés helyéül kijelölt oktatási-nevelési intézményt haladéktalanul tájékoztatja.

(30) Az iskolaőröket formaruhával és szolgálati jelvénnyel kell ellátni.

(31) Az iskolaőrt szolgálati igazolványa és jelvénye igazolja. A formaruhán iskolaőr feliratot kell elhelyezni, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervhez tartozás a formaruha karrészén jelezhető.

(32) Az iskolaőr szolgálati igazolványa tartalmazza:

a) az iskolaőr arcképmását,

b) az iskolaőrség feliratot,

c) a foglalkoztató rendőri szerv megnevezését,

d) az iskolaőr nevét,

e) az érvényességi idejét,

f) a szolgálati igazolvány kiállításának helyét és időpontját,

g) a szolgálati igazolványt kiállító rendőri szerv és a munkáltató rendőri szerv érvényesítő aláírását, bélyegzőlenyomatát.

(33) Az iskolaőrség tagjait - jogszabályban meghatározottaknak megfelelően az e törvény hatálya alá tartozó rendőri szerveknél rendszeresített vagy alkalmazott és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10/C. § (2) bekezdésében felsorolt - kényszerítő eszközzel az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv látja el."

9. § A Hszt. a következő 342/B. §-sal egészül ki:

"342/B. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az iskolaőrök tekintetében rendeletben határozza meg

a) a ruházati ellátásra, valamint szolgálati igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel való ellátásra vonatkozó részletes szabályokat,

b) az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a képzés, kiegészítő képzés és vizsga részletes tartalmi elemeit, a vizsgaszabályzatot, a képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékét,

c) a pszichológiai alkalmasság és a fizikai állóképesség követelményeit, a pszichológiai és fizikai alkalmassági követelmények felmérésének szabályait, a felmérést végző szervezetek kijelölését, az alkalmassági vizsgálatok eljárási rendjét, valamint

d) a munkaviszony létesítésének e törvényben nem szabályozott feltételeit."

6. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

10. § A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény Az előkészítő ülés és a tárgyalás alcíme a következő 693/A. §-sal egészül ki:

"693/A. § Ha a bíróság a fiatalkorú vádlottat szándékos bűncselekmény elkövetésében bűnösnek mondja ki vagy szabálysértés elkövetéséért a felelősségét megállapítja, akkor a bűnügyi költség viselésére a fiatalkorú vádlott gondozását a cselekmény elkövetésének idején ellátó nagykorú személyt is kötelezheti."

7. Hatályba nem lépésről szóló rendelkezés

11. § Nem lép hatályba a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XLIII. törvény 54. § (3) bekezdése.

8. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 4. §, a 6. §, valamint a 10. § az e törvény kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

(3) A 7. § (2) bekezdése és a 11. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

13. § E törvény 1. §-a és 3. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék