9/2020. (I. 31.) Korm. rendelet

az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 16. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 19. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 8. pontjában,

a 8. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7a. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (3) bekezdésében a "Kbt. 113-117. §-ában" szövegrész helyébe a "Kbt. 114-117. §-ában" szöveg lép.

2. § Az R1. 18. § (5) bekezdésében a "közbeszerzési eljárást megindító felhívásban" szövegrész helyébe a "közbeszerzési dokumentumokban" szöveg lép.

2. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. § A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hatóság az ellenőrzés eredményéről a Kbt. 189/A. §-a szerinti ügyintézési határidőben jegyzőkönyvet készít."

3. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 27. § (6) bekezdésében a "tíz" szövegrész helyébe a "három" szöveg lép.

4. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3)-(6) bekezdése.

5. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A gazdasági szereplőnek az adott eljárásban alkalmazott szabályoknak megfelelően az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felhívására vagy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásakor a III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek."

7. § Az R2. 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát:)

"g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. rész "C" szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével nyilatkozik."

8. § Az R2. 20. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, ha a Kbt. 115. §-a alapján jár el, és előír alkalmassági követelményt, a 19. § (1) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadhatja az ajánlattevőnek az ajánlatban megtett, arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban lehetővé tette. Az ajánlatkérő ebben az esetben is csak olyan alkalmassági követelményt írhat elő, amely a 19. § (1) bekezdésében foglalt dokumentumokkal igazolható.

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben az ajánlattevő választása szerint jogosult a 19. § (1) bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát vagy a 19. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat az ajánlatban benyújtani. Nyilatkozattal történő igazolás esetén, ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, öt munkanapos határidő tűzésével előírhatja a 19. § (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását."

9. § Az R2. 25. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, ha a Kbt. 115. §-a alapján jár el, és előír alkalmassági követelményt, a 21. § (2) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadhatja az ajánlattevőnek az ajánlatban megtett, arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban lehetővé tette. Az ajánlatkérő ebben az esetben is csak olyan alkalmassági követelményt írhat elő, amely a 21. § (2) bekezdésében foglalt dokumentumokkal igazolható.

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben az ajánlattevő választása szerint jogosult a 21. § (2) bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát vagy a 21. § (2) bekezdése szerinti igazolásokat az ajánlatban benyújtani. Nyilatkozattal történő igazolás esetén, ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, öt munkanapos határidő tűzésével előírhatja a 21. § (2) bekezdése szerinti igazolás benyújtását."

10. § Az R2.

1. 28. § (5) bekezdésében az "olyan szerződéses, vagy előszerződésben vállalt" szövegrész helyébe az "olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt -" szöveg,

2. 37. § (5) bekezdésében az "olyan szerződéses, vagy előszerződésben vállalt" szövegrész helyébe az "olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt -" szöveg

lép.

6. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

11. § A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2d) bekezdésében az "- a jelenléti íven feltüntetett -" szövegrész helyébe az "- a jelenléti íven vagy a regisztrációs adatlapon feltüntetett -" szöveg lép.

7. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. A regisztráció egységes, ugyanazon természetes személy vagy jogi személy egy regisztrációval rendelkezhet."

13. § Az R3. 16. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított, a Közbeszerzési Értesítőben közzéteendő hirdetmények esetében négy nap, az Európai Unió Hivatalos Lapja kiegészítésében (Tenders Electronic Daily) közzéteendő hirdetmények esetében hat nap álljon rendelkezésre az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtására."

14. § Az R3. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő részvételre jelentkezést vagy ajánlattételt, a részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlattevőnek az EKR-ben az erre szolgáló űrlap kitöltésével külön felolvasólapot kell benyújtania minden olyan rész tekintetében, amelyre részvételi jelentkezést kíván benyújtani vagy ajánlatot kíván tenni."

15. § (1) Az R3. 28. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. által lehetővé tett esetekben a kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében előírja, hogy az igazolások az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben kerüljenek benyújtásra, az ajánlatok bírálatát és értékelését követően az elektronikus árlejtés időpontjáról valamennyi, az eljárásban érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt egyidejűleg értesíti, és egyben felhívja ajánlattételre. Az ajánlatkérő a Kbt. 72. §-a szerinti bírálatot az árlejtés megkezdését megelőzően is elvégezheti. Az ajánlatkérő az árlejtés befejezését követően az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, akinek ajánlata a Kbt. 72. §-ára tekintettel nem érvénytelen."

(2) Az R3. 28. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az értesítés alapján az EKR-en keresztül ajánlatkérő legalább az alábbi információkról köteles tájékoztatást adni:)

"c) az ajánlatok értékelésének eredményéről,"

16. § Az R3. 8. § a) pontjában az "a szerződés teljesítésére vonatkozó, a Kbt. által előírt" szövegrész helyébe az "a megkötött szerződésre vonatkozó" szöveg lép.

17. § Hatályát veszti az R3.

1. 3. §-a,

2. 20. § (2a) bekezdése.

8. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (2) bekezdés e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az informatikai beszerzések során e rendelet előírásai szerint jár el:)

"e) az a)-d) pontba nem tartozó olyan szervezet, amely

ea) a központosított közbeszerzési rendszerhez vagy

eb) valamely e rendelet szerinti keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában, a DKÜ felhívására, egy meghatározott beszerzési eljáráshoz

való csatlakozást önként (a továbbiakban együttesen: önkéntes csatlakozás) vállalja."

(2) Az R4. 1. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2c) Az önkéntes csatlakozásra a DKÜ engedélyével akkor van lehetőség, ha az nem veszélyezteti az (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti szervezetek e rendelet szerinti központosított beszerzési tevékenységen keresztül történő ellátását. Ennek érdekében a DKÜ az (1) bekezdés e) pontja szerinti szervezet önkéntes csatlakozását megtagadhatja vagy feltételhez kötheti. Amennyiben az (1) bekezdés e) pontja szerinti szervezet kizárólag valamely e rendelet szerinti keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában csatlakozik a DKÜ egy meghatározott beszerzési eljárásához, az érintett szervezetre, a 6. § (2) bekezdésében és a 14. §-ban foglaltak kivételével, nem vonatkoznak e rendeletben foglaltak."

(3) Az R4. 1. § (4) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"13. üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény: az éves informatikai beszerzési vagy fejlesztési tervben nem szereplő, előre nem tervezhető beszerzési igény, amely azonnali beavatkozást igénylő kritikus működési kényszer miatt jelentkezik."

19. § (1) Az R4. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti közbeszerzési díj mértéke legfeljebb

a) a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt el nem érő becsült értékű beszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének - vagy ha a beszerzési eljárás kifejezetten egy érintett szervezet javára létrejövő egyedi keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés megkötésére irányul, e szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének - 4%-a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén a beszerzési eljárás Kbt. szerinti - egybeszámítás nélküli - becsült értékének 2%-a;

b) a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó, de az uniós értékhatárt el nem érő becsült értékű beszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének - vagy ha a beszerzési eljárás kifejezetten egy érintett szervezet javára létrejövő egyedi keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés megkötésére irányul, e szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének -2,5%-a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén a beszerzési eljárás Kbt. szerinti - egybeszámítás nélküli - becsült értékének 1,75%-a;

c) a Kbt. szerinti uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének - vagy ha a beszerzési eljárás kifejezetten egy érintett szervezet javára létrejövő egyedi keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés megkötésére irányul, e szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének - 2%-a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén a beszerzési eljárás Kbt. szerinti - egybeszámítás nélküli - becsült értékének 1%-a;

d) keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés alkalmazásával létrejövő visszterhes szerződés esetén, e szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 2%-a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén a beszerzési eljárás Kbt. szerinti - egybeszámítás nélküli - becsült értékének 1%-a

lehet."

(2) Az R4. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (2) bekezdés szerinti közbeszerzési díj megfizetését a DKÜ által meghatározott módon kell teljesíteni. A (2) bekezdés szerinti közbeszerzési díj megfizetésére az érintett szervezet nem köteles, továbbá részére a már megfizetett előleg vagy közbeszerzési díj visszajár, ha a (2) bekezdés szerinti beszerzési eljárás olyan okból vált eredménytelenné, amelyért a DKÜ felelős."

9. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2020. február 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § 2020. április 1-jén lép hatályba.

21. § Ennek a rendeletnek a 6. §-a

a) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 59. cikk (1) bekezdés a) pontjának,

b) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 80. cikk (3) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék