101/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló Korm. rendelet hatálybalépésével összefüggő módosításokról

A Kormány

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2., 5. és 6. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a)-c) pontjában és 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazást alapján,

a 4. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 9. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 17. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(A kormányhivatal és a kölcsönbeadó, valamint a magán-munkaközvetítő tevékenységük során együttműködnek.

Az együttműködés eszközei különösen)

"c) a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló Korm. rendeletben meghatározott közvetíthető álláshelyekre vonatkozó adatok cseréje,"

2. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 375/2010. Korm. rendelet) 5/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A speciális közfoglalkoztatási program időtartama alatt a közfoglalkoztatási pont a közfoglalkoztatott részére az állami foglalkoztatási szerv által közvetlenül, vagy általa a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezetként nyilvántartásba vett, miniszter által alapított közhasznú szervezeten keresztül nyújtott, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló Korm. rendeletben meghatározott foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások, a szociális szolgáltatások nyújtására jogosult szervezet által nyújtott a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ában, 65/A. §-ában és 65/F. §-ában meghatározott szociális szolgáltatások, valamint az egészségügyi szolgáltatók által nyújtott, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 13. §-ában meghatározott szakellátás keretében pszichiátriai és szakpszichológusi, valamint addiktológiai ellátások igénybevételét biztosítja."

3. § A 375/2010. Korm. rendelet 5/A. § (4) bekezdés d) pontjában az "a munkaerő-piaci" szövegrész helyébe az "a foglalkoztatást elősegítő" szöveg lép.

3. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ahol e rendelet munkaerőpiaci szolgáltatást említ, ott 2021. március 1-je után a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást is érteni kell."

4. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2014. Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A miniszter munkaerőpiaci feladatkörében

ellát egyes munkaerőpiaci programokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek keretében)

"aa) dönt a foglalkoztatáshoz kapcsolódó több megyére kiterjedő vagy országos szintű munkaerőpiaci programok indításáról, munkaerőpiaci programokat dolgoz ki, valamint figyelemmel kíséri és irányítja azok végrehajtását,

ab) kezdeményezi munkaerőpiaci programok kidolgozását és indítását, egyetértést gyakorol az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal által előkészített munkaerőpiaci program kapcsán,

ac) a munkaerőpiaci programokat országos szinten egyezteti az érdekelt felekkel,"

(2) A 320/2014. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter munkaerőpiaci feladatkörében)

"f) meghatározza az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal foglalkoztatást elősegítő szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezetként nyilvántartásba vett szervezetekkel kapcsolatos feladatait, továbbá ellátja az álláskeresők ellátásával, valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatások működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos szakmai feladatokat, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezetek nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat,"

6. § (1) A 320/2014. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(Az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal)

"l) részt vesz a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint a munkaerőpiaci program végrehajtásában, valamint a miniszter egyetértésével munkaerőpiaci programot hirdet meg,"

(2) A 320/2014. Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés c) és d) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal át nem ruházható hatáskörben a jogszabályban meghatározott illetékességi területén hatósági jogkört gyakorol)

"c) a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet által hatáskörébe utalt foglalkoztatást elősegítő támogatás megállapításával,

d) a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével,"

(kapcsolatos ügyekben.)

(3) A 320/2014. Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal át nem ruházható hatáskörben a jogszabályban meghatározott illetékességi területén hatósági jogkört gyakorol)

"j) vállalkozóvá válást elősegítő támogatással"

(kapcsolatos ügyekben.)

(4) A 320/2014. Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatási feladatok ellátásának keretében

a) gondoskodik a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatási rendszer szakmai működtetéséről, valamint koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok foglalkoztatást elősegítő szolgáltatási tevékenységét, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokat szervez és működteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét,

b) elkészíti az éves szolgáltatási tervet,

c) ellátja azokat a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal lát el."

7. § (1) A 320/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal)

"c) közreműködik a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, ellátja a szolgáltatást kérők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat,"

(2) A 320/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal)

"f) fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, ellátja a munkaerőigénnyel összefüggő feladatokat,"

(3) A 320/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal)

"k) munkaerőpiaci programokat kezdeményez, részt vesz a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint a munkaerőpiaci program végrehajtásában,"

8. § A 320/2014. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontjában a "munkaerőpiaci szolgáltatásokat" szövegrész helyébe a "foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokat" szöveg lép.

9. § Hatályát veszti a 320/2014. Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdés s) pontja,

b) 10. § (4) bekezdés b) és e) pontja.

5. A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

10. § A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 328/2015. Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. §-ban, valamint a 4/A. §-ban meghatározott támogatáshoz szükséges pénzeszközöket a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének központi kerete biztosítja oly módon, hogy a támogatás nyújtására munkaerőpiaci program keretében kerül sor."

11. § Hatályát veszti a 328/2015. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében a "21. §-ában," szövegrész.

6. A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

12. § A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében a "központi munkaerőpiaci program" szövegrész helyébe a "munkaerőpiaci program" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében a "központi munkaerőpiaci programot" szövegrész helyébe a "munkaerőpiaci programot" szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap" szövegrész helyébe a "Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap" szöveg

lép.

7. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a 29/2018. Korm. rendelet) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő d) ponttal egészül ki:

[Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) közigazgatási bírság fizetésére kötelezi]

"c) azt, aki a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvényben (a továbbiakban: Fftv.), valamint a felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesül, és az erről szóló véglegessé vált határozatban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget,

d) az Flt. 58. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott munkaadót, ha a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló kormányrendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget."

14. § A 29/2018. Korm. rendelet 2. § c) pontjában az "az Flt.-ben" szövegrész helyébe az "az Fftv.-ben" szöveg lép.

15. § Hatályát veszti a 29/2018. Korm. rendelet 2. § b) pontja.

8. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

16. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 137/D. § (2) bekezdés c) pontjában a "munkaerőpiaci szolgáltatások" szövegrész helyébe a "foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások" szöveg lép.

9. A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

17. § Hatályát veszti a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 26/C. § (1) bekezdés b) pontjában az "amelyet a képzésben részt vevő személy munkaerőpiaci képzésként végez, vagy" szövegrész.

10. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére