Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás;

1a.[1] acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti tevékenység;

1b.[2] azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység;

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom;

2a.[3] áttelepítés: ha

a)[4] a támogatási igényt benyújtó beruházó vagy a támogatási igényt benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (a továbbiakban: támogatott létesítmény),

b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja, és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és

c)[5] a támogatási igényt benyújtó beruházó vagy a támogatási igényt benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely, az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg;

2b.[6] a beruházás megkezdésének napja:

a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első, jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

bb) - a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában - az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,

bc) - a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában - a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,

d) az a)-c) alpont közül több alpont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont,

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése;

3.[7] dedikált infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 33. pontja szerinti infrastruktúra;

4. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség;

5. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet korszerűsítéséhez, és ipari bázisok fejlesztéséhez;

6. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak;

6a.[8] induló beruházás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 49. pontja szerinti beruházás;

6b.[9] kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó: az a beruházó, amely a kérelmet benyújtó beruházóval a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti anya- vagy leányvállalati kapcsolatban áll;

6c.[10] kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás;

6d.[11] létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő- vagy szolgáltatóegység;

6e.[12] létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került, vagy - ha nem vásárolják meg - bezárásra került volna, és - kivéve, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg - a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél;

6f.[13] lignit: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43a. pontja szerinti lignit;

7. munkásszállás: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.6. pont f) pontjában meghatározott munkásszállás;

7a.[14] munkavállaló: az a személy, aki munkaviszonyban áll;

7b.[15] munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti köznevelési foglalkoztatotti jogviszony, az egészségügyi szolgálati jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó honvédelmi alkalmazotti jogviszony, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony, a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti hallgatói munkaszerződés alapján létesített jogviszony, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint egyszerűsített módon létesített munkaviszony;

8.[16] működési eredmény: a beruházásnak az Sztv. 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek (személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) közötti pozitív előjelű különbség;

8a.[17] nagyberuházás: az az induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege, az összeszámítási szabályt figyelembe véve, jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

8b.[18] nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás;

8c.[19] nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti vállalkozás;

9. önkormányzati társulás: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában meghatározott önkormányzati társulás;

9a.[20] összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni a támogatási igényben szereplő beruházást és a támogatási igényt benyújtó beruházó, valamint a támogatási igényt benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a támogatási igényben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a támogatási igényben szereplő beruházással azonos vármegyében megkezdett, azonos vagy hasonló tevékenységhez kapcsolódó, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást;

9b.[21] regionális beruházási támogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 41. pontja szerinti támogatás;

9c.[22] támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás;

9d.[23] támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom;

9e.[24] saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás;

9f.[25] szénipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 13. pontja szerinti szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység;

9g.[26] szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné;

10. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.

11.[27]

2. § (1)[28] Támogatás nyújtható a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint gazdasági társaság részére munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához.

(2) A támogatás annak a helyi önkormányzatnak, önkormányzati társulásnak, helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságnak, valamint önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságnak nyújtható, amely[29]

a)[30] a munkásszállás építéséhez, felújításához nyújtott támogatás iránti támogatási igényét a beruházás megkezdése előtt benyújtja,

b)[31] a beruházási költségek legalább 20 százalékát saját forrásból biztosítja,

c) rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal,

d)[32] az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a munkásszállás azokból megállapíthatóan megfelel a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek,

e) kötelezettséget vállal arra, hogy

ea) a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,

eb)[33] a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 4 hónapon belül megkezdi,

ec) a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított egy éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi,

ed)[34] a támogatással megvalósuló munkásszálláson a (4) bekezdés szerinti munkavállaló számára szállást nyújt, és erre vonatkozóan a munkaadóval előszerződést köt,

ee)[35] a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig megszerzi,

f) vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz.

(2a)[36] A támogatás annak a nem helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságnak is nyújtható, amely[37]

a) teljesíti a (2) bekezdés a) pontjában, c)-d) pontjában, e) pont ea)-ec) és ee) alpontjában, valamint f) pontjában foglalt feltételeket,

b)[38] a támogatással megvalósuló munkásszálláson

ba) a (4) bekezdés szerinti munkavállaló számára szállást nyújt, és erre vonatkozóan a munkaadóval előszerződést köt, vagy

bb) a vele munkaviszonyban álló, (4) bekezdés szerinti munkavállaló számára szállást nyújt, és erre vonatkozóan nyilatkozatban kötelezettséget vállal,

c) a munkásszállást az Atr. 25. § (1) bekezdésében meghatározott régiókban, illetve településeken létesíti, és

d)[39] a beruházás költségeinek az Atr. 25. §-ában meghatározott mértéket meghaladó részét, de legalább 25%-át önerőként, saját forrásból biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja.

(3)[40] Anyagi biztosítékként helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság esetén

a) a támogatást igénylő valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által alapított közhasznú szervezet (a továbbiakban: közhasznú szervezet) javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt és

b) a közhasznú szervezet javára szóló jelzálogjog bejegyzése

fogadható el.

(3a)[41] Anyagi biztosítékként a (2a) bekezdés szerinti gazdasági társaság esetén:

a)[42] a támogatást igénylő valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a közhasznú szervezet javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt és

b) hitelintézet által vállalt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia

fogadható el.

(3b)[43] A biztosíték mértéke

a) a (3) bekezdés a) pontja és a (3a) bekezdés a) pontja esetén a biztosított költségvetési támogatás összegének 100%-a,

b) a (3) bekezdés b) pontja és a (3a) bekezdés b) pontja esetén a biztosított költségvetési támogatás összegének 50%-a.

(3c)[44] A (3a) bekezdés b) pontja szerinti biztosíték több - legalább 5 éves időtartamra szóló - bankgarancia-szerződés megkötésével is teljesíthető, amennyiben a biztosíték a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig folyamatosan rendelkezésre áll.

(4)[45] A (2) bekezdés e) pont ed) alpontjában és a (2a) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott előszerződésben, valamint a (2a) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti nyilatkozatban a munkaadó kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással létrehozott munkásszálláson olyan, határozatlan vagy határozott idejű munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalóját és jövőbeli munkavállalóját szállásolja el, aki nem rendelkezik lakás haszonélvezeti joggal nem terhelt, 50 százalékot meghaladó mértékű tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával azon a településen, ahol a munkavégzés helye van.

3. § (1)[46] A támogatás részben vagy egészben visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában, munkaerőpiaci program keretében nyújtható.

(2)[47] A támogatás mértékét a közhasznú szervezet által közzétett pályázati felhívás rögzíti.

(3) A támogatás nyújtásával kapcsolatos mérlegelés szempontjai:

a) a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzői,

b) a térség foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói,

c)[48] a munkásszállás építésének, valamint munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításának várható hatása a térség foglalkoztatási helyzetére.

(4)[49] A közhasznú szervezet a pályázati felhívásban közzéteszi a munkásszállás-létesítésre vonatkozó azon minimumfeltételeket, amelyeknek való megfelelés esetén nyújtható támogatás.

(5)[50] A közhasznú szervezet a pályázati felhívás tervezetét bejelenti a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Atr. 17. § (1) bekezdése alapján.

4. § (1) A támogatás keretében a munkásszállás építési és felújítási költségei, valamint a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök költségei számolhatók el. Tárgyi eszköz esetében az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a kedvezményezettől nem független harmadik személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

(2)[51] A támogatás keretében elszámolható költségek körét a közhasznú szervezet által közzétett pályázati felhívás rögzíti.

(3) A támogatás keretében nem számolhatók el a következő költségek:

a) ingatlan, földterület vásárlása,

b) bérleti díjak, lízingköltségek,

c) gépjárművek bekerülési értéke,

d)[52] a támogatási igény benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás.

e)[53] a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz költsége.

(4) Az elszámolható költségekre nyújtott támogatás esetén az azokból megvalósított beruházást a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított legalább 10 évig kell működtetni.

5. §[54] A támogatást a közhasznú szervezet nyújtja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (2) bekezdés c) pontja alapján e célra biztosított forrás terhére. A támogatási keretösszeg legfeljebb 2%-a fordítható a közhasznú szervezet működési költségeire.

6. §[55] (1) A támogatást igénylő helyi önkormányzat, önkormányzati társulás vagy gazdasági társaság a pályázati felhívás szerint a munkásszállás építéséről, felújításáról szóló támogatási igényt nyújt be a közhasznú szervezet részére.

(2) A közhasznú szervezet mérlegelési jogkörében - a 3. § (3) bekezdésében foglalt mérlegelési szempontokat figyelembe véve - a pályázati felhívás szerinti határidőben dönt a benyújtott támogatási igény alapján a támogatásról.

6/A. §[56]

7. § (1)[57] A támogatás terhére előleg igényelhető. Az előleg elszámolása, valamint a támogatás folyósítása teljesítésarányosan történhet a támogatási szerződésben meghatározott módon.

(2)[58] A támogatásban részesülő helyi önkormányzatot, önkormányzati társulást vagy gazdasági társaságot éves gyakoriságú beszámolási kötelezettség terheli, valamint megkeresés alapján adatot szolgáltat a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, a beruházással érintett ingatlan hasznosításáról, továbbá a 2. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltak teljesüléséről.

(3)[59] A támogatásban részesülő bérleti szerződést köt azzal

a) a munkavállalóval, amely a munkásszállást igénybe veszi, vagy

b) a munkaadóval, amelynek munkavállalói a munkásszállást igénybe veszik.

(4) Ha a támogatásban önkormányzati társulás részesül, a társulási megállapodásban meg kell határozni az önkormányzati társulásban részt vevő helyi önkormányzatoknak a támogatással kapcsolatos kötelezettségeit.

8. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

(3) Nem ítélhető meg támogatás

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2)-(5) bekezdése alapján,

b)[60] a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke alapján dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez,

c)[61] a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke alapján olyan infrastruktúrához, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján - regionális beruházási támogatás kivételével - nyújtható támogatás,

d)[62] csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló szervezetnek,

e)[63] azon szervezet részére, amely nem tett eleget az Európai Bizottság által hozott, európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének.

f)[64] a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke alapján

fa) acélipari tevékenységhez,

fb) lignitipari tevékenységhez,

fc) szénipari tevékenységhez,

fd) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,

fe) energiatermelési, energiatárolási, energiaátviteli, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,

ff) szélessávú ágazatban végzett tevékenységhez.

(3a)[65] Nem nyújtható támogatás annak a támogatást igénylő gazdasági társaságnak

a) amelynek foglalkoztatotti létszáma a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a 12 000 főt meghaladta, és

b) amely nem rendelkezik legalább három lezárt teljes üzleti évvel.

(3b)[66] Ha a gazdasági társaság vállalatcsoport részeként tevékenykedik, akkor a foglalkoztatotti létszám meghatározása során a kapcsolt- és partnervállalkozásaival - a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint - egybeszámított foglalkoztatotti létszámát szükséges figyelembe venni.

(3c)[67] A (3b) bekezdés szerinti gazdaság társaság számára a támogatás abban az esetben nyújtható, ha a támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt teljes üzleti évvel.

(4)[68] A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a támogatási igényt benyújtó a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket is tartalmazó támogatási igényét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(5) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(6) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(7) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(8) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(9) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(10)[69] Az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem támogatható, kivéve, ha az ÁFA-ra vonatkozó jogszabályok értelmében nem igényelhető vissza.

8/A. §[70] E rendelet alapján helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás, nem helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére regionális beruházási támogatás biztosítható.

9. § (1)[71] Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege

a) helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja egyazon infrastruktúra esetén a 11 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a 22 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó összköltséget,

b) regionális beruházási támogatás esetén a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt - figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket - egy legalább 110 millió euró elszámolható költségű beruházási támogatás esetében vállalkozásonként és projektenként meghaladja

ba) a 24,75 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a maximális regionális támogatási intenzitás 30%,

bb) a 41,25 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a maximális regionális támogatási intenzitás 50%,

bc) a 49,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a maximális regionális támogatási intenzitás 60%.

(2) Ha a támogatás nyújtása az uniós állami támogatási szabályok értelmében az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásától függ, a támogatási döntés csak az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követően hajható végre.

(3)[72] Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (a továbbiakban: beruházási támogatás) helyi infrastruktúra építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.

(4) A beruházási támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes alapon az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében az egyetemes tervezés követelményeinek megfelelően kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.

(5)[73] Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes módon, a vonatkozó közbeszerzési jogszabályok betartásával lehet.

(6) A beruházási támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége számolható el.

(7) A beruházási támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(8) A működési eredmény mértékét

a)[74] előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(9)[75] A beruházási támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.

(10) A (9) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére az Atr. 18/A-18/D. §-ait kell alkalmazni.

9/A. §[76] (1)[77] Regionális beruházási támogatás (ezen § alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti területeken kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás valósít meg.

(1a)[78] Nagyvállalkozás esetén a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

(1b)[79] Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékkel történő bővítését eredményező induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

(2)[80] A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke - beleértve a más államháztartási forrásokból kapott állami támogatásokat - az egyes területeken az Atr. 25. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, figyelemmel a (2a), (2b) és (8) bekezdésben foglaltakra.

(2a)[81] A támogatási intenzitás - a nagyberuházások kivételével - kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

(2b)[82] A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott mérték.

(3)[83]

(4)[84] A támogatás keretében - e rendelet alapján - a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak beruházási költsége számolható el.

(5)[85] A támogatás keretében beszerzett eszközöknek újaknak kell lenniük.

(6)[86]

(7)[87] A kedvezményezett a támogatás odaítélését megelőzően - a támogatási igényben és a támogatási szerződésben - a támogatás visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási igény benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést olyan létesítménybe, amelyben a támogatási igény tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási igény tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény áttelepítésére olyan létesítménybe, amelyben a támogatási igény tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani.

(8)[88] Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos vármegyében megkezdett olyan beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét, amely azonos vagy hasonló tevékenységhez kapcsolódik. Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken kisebb, mint az annak alkalmazásával meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás az összeszámítási szabály alkalmazásával meghatározott összegig nyújtható. Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

(9) Az elszámolható költség a következők szerint határozható meg:

a) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,

b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége.

(10) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

(11) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha

a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,

b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,

c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,

e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, és

f) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.

(12) Nem minősül elszámolható költségnek

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,

c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,

d)[89] a támogatási igény benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,

e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi költsége és

f) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.

(13) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, e tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.

(14)[90] A 2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnő munkahelyek a 2019. december 31-én vagy azt megelőzően tett, a (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás szempontjából nem jelentenek áttelepítést.

9/B. §[91] E rendelet alapján helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás és regionális beruházási támogatás esetén 2027. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

10/A. §[92] E rendeletnek a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

10/B. §[93] E rendeletnek a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet, valamint a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 353/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépését követően benyújtott támogatási igények alapján induló eljárásokban kell alkalmazni.

10/C. §[94] E rendeletnek az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépését követően közzétett pályázati felhívás alapján benyújtott támogatási igények alapján induló eljárás során kell alkalmazni.

10/D. §[95] Előre nem látható, a kedvezményezett ellenőrzési körén kívül eső akadály felmerülése esetén a támogatási szerződést kötő felek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 93. § (1) bekezdése alapján módosíthatják a 2. § (2) bekezdés e) pont ec) alpontja szerinti, kétéves határidőt.

10/E. §[96] E rendeletnek a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet, valamint a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 1. § 7b. pontját, 2. § (4) bekezdését, valamint 10/D. §-át a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

11. §[97] Ez a rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) I. és II. fejezetének, 14. és 56. cikkének való megfelelést szolgálja.

12. §[98] E rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) I. és II. fejezete, 14. és 56. cikke hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[2] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[3] Beiktatta a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.10.10.

[4] Módosította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2024.01.19.

[5] Módosította a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 36. § a) pontja. Hatályos 2021.07.01.

[6] Megállapította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[7] Megállapította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[8] Beiktatta a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.10.10.

[9] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[10] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[11] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[12] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[13] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[14] Beiktatta a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.10.10.

[15] Megállapította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[16] Módosította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatályos 2024.01.19.

[17] Módosította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2024.01.19.

[18] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[19] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[20] Módosította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 11. § c) pontja. Hatályos 2024.01.19.

[21] Beiktatta a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2019.10.10.

[22] Beiktatta a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2019.10.10.

[23] Beiktatta a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2019.10.10.

[24] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[25] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[26] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[27] Hatályon kívül helyezte az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2024.01.19.

[28] Módosította a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2019.10.10.

[29] A nyitó szövegrészt módosította a 161/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2018.09.15.

[30] Módosította a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 36. § d) pontja. Hatályos 2021.07.01.

[31] Megállapította a 161/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.09.15.

[32] Módosította a 353/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2020.01.22.

[33] Módosította a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 36. § e) pontja. Hatályos 2021.07.01.

[34] Megállapította a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.10.10.

[35] Megállapította a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.07.01.

[36] Beiktatta a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.10.10.

[37] A nyitó szövegrészt módosította a 353/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2020.01.22.

[38] Megállapította a 353/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.01.22.

[39] Módosította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 11. § d) pontja. Hatályos 2024.01.19.

[40] Megállapította a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.07.01.

[41] Beiktatta a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2019.10.10.

[42] Módosította a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 36. § f) pontja. Hatályos 2021.07.01.

[43] Beiktatta a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2019.10.10.

[44] Beiktatta a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2019.10.10.

[45] Megállapította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2024.01.19.

[46] Módosította a 101/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2021.03.01.

[47] Megállapította a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.07.01.

[48] Megállapította a 161/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.09.15.

[49] Megállapította a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.07.01.

[50] Beiktatta a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.07.01.

[51] Megállapította a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatályos 2021.07.01.

[52] Módosította a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 36. § g) pontja. Hatályos 2021.07.01.

[53] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2024.01.19.

[54] Megállapította a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 33. §-a. Hatályos 2021.07.01.

[55] Megállapította a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 34. §-a. Hatályos 2021.07.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2021.07.01.

[57] Módosította a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 36. § e) pontja. Hatályos 2021.07.01. A módosító rendelkezés a "hatósági szerződés" szövegrészt rendelte módosítani. A 7. § (1) bekezdés "hatósági szerződésben" szövegrészt tartalmazott. A módosítást a jogalkotó feltehető szándékának megfelelően hajtottuk végre. A módosítás érvényessége kétséges.

[58] Megállapította a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.10.10.

[59] Megállapította a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.10.10.

[60] Módosította a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 10. § e) pontja. Hatályos 2019.10.10.

[61] Megállapította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[62] Beiktatta a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.10.10.

[63] Beiktatta a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.10.10.

[64] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[65] Beiktatta a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.10.10.

[66] Megállapította a 353/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.01.22.

[67] Megállapította a 353/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.01.22.

[68] Módosította a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 36. § h) pontja. Hatályos 2021.07.01.

[69] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[70] Beiktatta a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2019.10.10.

[71] Megállapította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[72] Módosította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 11. § e) pontja. Hatályos 2024.01.19.

[73] Módosította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 11. § f) pontja. Hatályos 2024.01.19.

[74] Megállapította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[75] Módosította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 11. § g) pontja. Hatályos 2024.01.19.

[76] Beiktatta a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2019.10.10.

[77] Megállapította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[78] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[79] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[80] Megállapította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[81] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[82] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[83] Hatályon kívül helyezte az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2024.01.19.

[84] Módosította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 11. § h) pontja. Hatályos 2024.01.19.

[85] Módosította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 11. § h) pontja. Hatályos 2024.01.19.

[86] Hatályon kívül helyezte az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 12. § d) pontja. Hatálytalan 2024.01.19.

[87] Megállapította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2024.01.19.

[88] Módosította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 11. § i) pontja. Hatályos 2024.01.19.

[89] Módosította a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 36. § g) pontja. Hatályos 2021.07.01.

[90] Beiktatta a 491/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2020.11.14.

[91] Módosította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 11. § j) pontja. Hatályos 2024.01.19.

[92] Beiktatta a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2019.10.10.

[93] Beiktatta a 353/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.01.22.

[94] Beiktatta a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 35. §-a. Hatályos 2021.07.01.

[95] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2024.01.19.

[96] Beiktatta az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2024.01.19.

[97] Módosította a 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 10. § f) pontja. Hatályos 2019.10.10.

[98] Módosította az 5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 12. § e) pontja. Hatályos 2024.01.19.