105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget az 5. § (4) bekezdése szerinti hónapra vonatkozóan nem kell teljesítenie az 5. § (1) bekezdése szerinti tényleges főtevékenységet folytató kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében.

(2) A Szocho tv. alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget 2021. március hónap tekintetében nem kell teljesítenie az 5. § (1) bekezdése szerinti tényleges főtevékenységet folytató

a) egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és

b) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel."

2. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) szerinti kisvállalati adóalany, e tevékenységével összefüggésben az 5. § (4) bekezdése szerinti időszakra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét."

3. § Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § A Katv. szerinti kisadózó vállalkozás, amely az 5. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet folytat (a továbbiakban: mentesített tevékenységet folytató), 2021. március hónapra tekintettel mentesül a kisadózó után a Katv. szerinti tételes adó megfizetése alól. Az e bekezdés szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét, és nem csökkenti a Katv. 8. § (6) bekezdése szerinti értékhatárt. E rendelkezést az a Katv. hatálya alá tartozó mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás alkalmazhatja, amely e tevékenysége tekintetében 2021. február hónapjában már a Katv. hatálya alá tartozott."

4. § Az R. 5. § (1) bekezdése a következő 26-56. ponttal egészül ki:

(Az 1-4. § szerinti adókedvezményekre a tényleges főtevékenységeként)

"26. Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (TEÁOR 4719) tevékenységet,

27. Audio-, videoberendezés kiskereskedelme (TEÁOR 4743) tevékenységet,

28. Textil-kiskereskedelem (TEÁOR 4751) tevékenységet,

29. Villamos háztartási készülék kiskereskedelme (TEÁOR 4754) tevékenységet,

30. Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (TEÁOR 4759) tevékenységet,

31. Könyv-kiskereskedelem (TEÁOR 4761) tevékenységet,

32. Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem (TEÁOR 476203) tevékenységet,

33. Zene-, videofelvétel kiskereskedelme (TEÁOR 4763) tevékenységet,

34. Sportszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4764) tevékenységet,

35. Játék-kiskereskedelem (TEÁOR 4765) tevékenységet,

36. Ruházat kiskereskedelem (TEÁOR 4771) tevékenységet,

37. Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem (TEÁOR 4772) tevékenységet,

38. Óra-, ékszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4777) tevékenységet,

39. Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (TEÁOR 4778) tevékenységet,

40. Használtcikk bolti kiskereskedelme (TEÁOR 4779) tevékenységet,

41. Videokazetta, lemez kölcsönzése (TEÁOR 7722) tevékenységet,

42. Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 7729) tevékenységet,

43. Egyéb foglalás (TEÁOR 7990) tevékenységet,

44. Szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200) tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó,

45. Szórakoztatóelektronikai cikk javítása (TEÁOR 9521) tevékenységet,

46. Lábbeli, egyéb bőráru javítása (TEÁOR 9523) tevékenységet,

47. Bútor, lakberendezési tárgy javítása (TEÁOR 9524) tevékenységet,

48. Óra-, ékszerjavítás (TEÁOR 9525) tevékenységet,

49. Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 9529) tevékenységet,

50. Fodrászat, szépségápolás (TEÁOR 9602) tevékenységet,

51. M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609) tevékenységet,

52. Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem (TEÁOR 477601) tevékenységet,

53. Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás (TEÁOR 5629) tevékenységet,

54. Járművezetés oktatás (TEÁOR 8553) tevékenységet,

55. M.n.s. egyéb oktatás (TEÁOR 8559) tevékenységet vagy

56. Oktatást kiegészítő (TEÁOR 8560) tevékenységet"

(folytató kifizető jogosult.)

5. § Az R. 5. §-a a következő (2b)-(2d) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) Az (1) bekezdés 39. pontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjednek ki az 1-4/A. §, valamint a 14. § szerinti rendelkezések, ha a tevékenységet végző az optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.

(2c) Az (1) bekezdés 42. pontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjednek ki az 1-4/A. §, valamint a 14. § szerinti rendelkezések, ha a tevékenységet végző az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként végzi.

(2d) Az (1) bekezdés 49. pontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjednek ki az 1-4/A. §, valamint a 14. § szerinti rendelkezések, ha a tevékenységet végző a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja."

6. § Az R. a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § Az 5. § (4) bekezdésétől és a 14. § (5) bekezdésétől eltérően az 5. § (1) bekezdés 26-56. pontja szerinti tevékenységet folytató kifizető az 1. alcím szerinti adófizetési kedvezményre és a 3. alcím szerinti bértámogatásra 2021. év március hónap tekintetében jogosult."

7. § Az R. 5. § (3) bekezdésében az "a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak" szövegrész helyébe az "az adózónak" szöveg lép.

8. § Hatályát veszti

a) az R. 5. § (1) bekezdés 26-56. pontja,

b) az R. 5. § (2b)-(2d) bekezdése és

c) az R. 19. §-a.

2. A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

9. § A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény 2021. március hónap tekintetében az alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel fennálló jogviszonyra tekintettel is igénybe vehető, egyszer 30 napra."

3. A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

10. § A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) A bérbeadó a bérleti díj 2021. március hónapra eső részét nem követelheti a bérlőtől

a) az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint

b) az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság

tulajdonában lévő - (2) bekezdés szerinti - helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján.

(2) Az (1) bekezdés alapján azon helyiség tekintetében nem követelheti a bérbeadó a bérleti díjat, amely esetében a bérleti szerződés - az 1-31. pont szerinti tevékenységre vonatkozóan - e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött, és amelyben a bérlő 2021. március 3. napján

1. iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem,

2. audio-, videoberendezés kiskereskedelem,

3. textil-kiskereskedelem,

4. villamos háztartási készülék kiskereskedelem,

5. bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem,

6. könyv-kiskereskedelem,

7. papíráru-kiskereskedelem,

8. zene-, videofelvétel kiskereskedelem,

9. sportszer-kiskereskedelem,

10. játék-kiskereskedelem,

11. ruházat kiskereskedelem,

12. lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem,

13. óra-, ékszer-kiskereskedelem,

14. egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelem,

15. használtcikk bolti kiskereskedelem,

16. videokazetta, lemez kölcsönzése,

17. egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése,

18. egyéb foglalás,

19. szerencsejáték, fogadás tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó,

20. szórakoztatóelektronikai cikk javítása,

21. lábbeli, egyéb bőráru javítása,

22. bútor, lakberendezési tárgy javítása,

23. óra-, ékszerjavítás,

24. egyéb személyi, háztartási cikk javítása,

25. fodrászat, szépségápolás,

26. m.n.s. egyéb személyi szolgáltatás,

27. virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem,

28. oktatási intézményben működő vállalkozások esetén egyéb vendéglátás,

29. járművezetés oktatás,

30. m.n.s. egyéb oktatás,

31. oktatást kiegészítő

tevékenységet végzett.

(3) A (2) bekezdés 14. pontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki az (1) bekezdés szerinti rendelkezés, ha a tevékenységet végző az optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.

(4) A (2) bekezdés 17. pontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki az (1) bekezdés szerinti rendelkezés, ha a tevékenységet végző az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként végzi.

(5) A (2) bekezdés 24. pontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki az (1) bekezdés szerinti rendelkezés, ha a tevékenységet végző a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.

(6) A (2) bekezdésnek megfelelő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján e rendelet hatálybalépése előtt az (1) bekezdés szerinti időszakra már megfizetett bérleti díjat 2021. március 16. napjáig a bérbeadó köteles a bérlőnek visszafizetni."

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § 2021. április 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék