117/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a honvédelmi foglalkoztatók tekintetében a különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásukról, valamint a foglalkoztatás-felügyeletről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § a) pontja tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] E rendelet alkalmazásában

1. ellenőrzési időszak: a tárgyév január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam,

2. honvédelmi foglalkoztató: a honvédelmi szervezet, a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahely és ideiglenes építési munkahely, valamint a miniszter vagy a miniszter által vezetett minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá eső gazdasági társaságok,

3.[2] honvédelmi szervezet: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja szerinti szervezet és a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó honvédségi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézmény.

2. § (1) A Kormány a honvédelmi foglalkoztató tekintetében a minisztert az irányítása és felügyelete alá tartozó foglalkoztatás-felügyeletét ellátó hatóságként (a továbbiakban: katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság), országos illetőséggel jelöli ki.

(2) A honvédelmi foglalkoztatók tekintetében a katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: hatósági ellenőrzés), valamint a hatósági ellenőrzés alapján indított közigazgatási hatósági eljárásra a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.)

a) a 6. §-ában,

b) a 7. §-ában,

c) a 11. § c) pontjában,

d) a 13-15. §-ában,

e) a 16. § (1) bekezdés c) pontjában,

f) a 19. §-ában,

g) a VII. Fejezetében

foglalt rendelkezések kivételével alkalmazni kell.

3. § A katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság

a) tárgyév kezdetét megelőzően legalább 45 nappal a katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységét meghatározó ellenőrzési irányelvet és annak végrehajtásáról éves tájékoztatót ad ki,

b) honlapján közzéteszi az ellenőrzési időszakban végrehajtandó hatósági ellenőrzésekről szóló tervet,

c) jóváhagyja a hatósági ellenőrzések vizsgálati programját,

d) működteti a hatósági feladatok ellátásához szükséges informatikai rendszert,

e) végzi a foglalkoztatási jogszabályok honvédelmi foglalkoztatók általi megtartását elősegítő tájékoztatást, felvilágosító tevékenységet.

4. § (1)[3] A katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az R. 5. § (2) bekezdésében meghatározott minimumkövetelményeknek való megfelelés ellenőrzését - a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 48. § (1) bekezdés g) pontja és 52. § (5) bekezdés h) pontja szerint biztosított - a Honvédelmi Minisztérium Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer integrált emberi erőforrás-gazdálkodási alrendszer személyügyi, valamint pénzügyi nyilvántartásban tárolt adatai alapján hajtja végre.

(2) A hatósági ellenőrzés feladatait a katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság katonai foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrei látják el. A katonai foglalkoztatás-felügyeleti ellenőr a hatósági ellenőrzést a jóváhagyott vizsgálati program alapján végzi. A helyszíni vizsgálatot legalább két katonai foglalkoztatás-felügyeleti ellenőr egyidejűleg végzi, akik a helyszíni vizsgálat megkezdésekor az ellenőrzési jogosultságukat igazolják.

(3) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot (a továbbiakban: KNBSZ) érintő hatósági ellenőrzést olyan katonai foglalkoztatás-felügyeleti ellenőr végezhet, akinek a nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték, és ennek során nem állapítottak meg nemzetbiztonsági kockázatot.

5. § (1) A 3. § b) pontja szerinti ellenőrzési terv - a folyamatos ellenőrzési feladatokat kivéve - tartalmazza

a) az ellenőrzési időszakot,

b) az ellenőrzés ütemezését,

c) az ellenőrzés tárgykörét és eszközét,

d) az ellenőrzés szempontrendszerét, valamint

e) az ellenőrzésre tervezett honvédelmi foglalkoztatókat.

(2) A 3. § c) pontja szerinti vizsgálati program tartalmazza

a) a hatósági ellenőrzést végrehajtó szervezeti egység megnevezését,

b) a vizsgálatvezető, valamint a részt vevő katonai foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrök nevét,

c) az ellenőrzött honvédelmi foglalkoztató megnevezését,

d) helyszíni vizsgálat esetén annak a helynek a címét, ahol a katonai foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrök a helyszíni vizsgálatot végzik,

e) a hatósági ellenőrzés tárgyát és célját,

f) a hatósági ellenőrzés módját,

g) a hatósági ellenőrzési időszakot,

h) a hatósági ellenőrzés megkezdésének és befejezésének tervezett időpontját, valamint

i) a katonai foglalkoztatás-felügyeleti ellenőr részletes feladatait.

(3) A KNBSZ-nél tervezett hatósági ellenőrzés esetén az ellenőrzési terv és a vizsgálati program jóváhagyását megelőzően a katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság előzetesen egyezteti a KNBSZ-szel az (1) bekezdés b) és c) pontjában és a (2) bekezdés e), g) és h) pontjában foglaltakat.

6. § (1) A honvédelmi szervezetnek nem minősülő honvédelmi foglalkoztató (a továbbiakban: adatszolgáltató) a tevékenysége megkezdését - honvédelmi foglalkoztatóvá válását - megelőzően írásban bejelenti a katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóságnak

a) a nevét, székhelyét és adószámát,

b) azon területek címét, ahol munkavégzéssel járó tevékenységét honvédelmi foglalkoztatóként végzi vagy végezni fogja,

c) a tevékenység megkezdésének és várható befejezésének időpontját és

d) a b) pont szerinti területen végzett tevékenysége TEÁOR számát.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti területre vonatkozó állandó vagy ideiglenes belépési engedély iránti kérelem elbírálására jogosult honvédelmi szervezet vezetője - a kérelem kézhezvételét követően - írásban felhívja az adatszolgáltató figyelmét az adatszolgáltatási kötelezettségre.

(3) Az adatszolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatok változásáról haladéktalanul tájékoztatja a katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóságot.

(4) Az adatszolgáltató tájékoztatja alkalmazottait a honvédelmi foglalkoztatóvá válás időpontjáról és a munkavégzés, szolgálatteljesítés helyszínén a hatósági ellenőrzés végrehajtására jogosult megnevezéséről.

(5) A katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az (1) bekezdés szerinti adatok bejelentését követően hatósági ellenőrzést folytat le az R. 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottakra vonatkozóan.

(6) Ha a katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatósági ellenőrzése során jogsértést nem tapasztal, erről a hatósági ellenőrzés befejezésétől számított tíz napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a honvédelmi foglalkoztató kérelmére.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §[4]

9. §[5]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 385/2022. (X. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.11.01.

[2] Módosítani rendelte a 410/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 15. §-a. A módosító rendelkezés az 1. § c) pontjában található "a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja" szövegrészt rendelte módosítani, de a módosítandó 1. § c) pontot korábban a 385/2022. (X. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése már módosította, így a módosítás nem hajtható végre.

[3] Módosította a 385/2022. (X. 13.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.11.01.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.