410/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés j) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 2009. évi XCI. törvény 3. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 10. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásukról, valamint a foglalkoztatás-felügyeletről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében, 12/A. § (3a) és (3b) bekezdésében, 20. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 14. § (5) bekezdésében a "megyében" szövegrészek helyébe a "vármegyében" szöveg

lép.

2. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontjában a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja" szövegrész helyébe a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja" szöveg lép.

2. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

3. § A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. § (2h) bekezdésében a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja" szövegrész helyébe a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja" szöveg lép.

3. Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja" szövegrész helyébe a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja" szöveg lép.

5. § Hatályát veszti az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § c) pontja.

4. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 2/T. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "megyében, megyeszékhelyen" szövegrész helyébe a "vármegyében, vármegyeszékhelyen" szöveg lép.

7. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 11/A. § (4) bekezdésében a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja" szövegrész helyébe a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja" szöveg lép.

5. Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény" szövegrész helyébe a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény" szöveg lép.

9. § Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés b) és e) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

6. A katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról szóló 502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § A katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról szóló 502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény" szövegrész helyébe a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény" szöveg lép.

11. § A katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról szóló 502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

7. A katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

12. § A katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 14. pontja" szövegrész helyébe a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 15. pontja" szöveg lép.

8. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

13. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 134. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatójának az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel vagy szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal kell rendelkeznie, továbbá legalább százhúsz órás továbbképzés keretében el kell sajátítania a honvédelmi alapismeretek vagy a katonai alapismeretek oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket."

9. A központi költségvetési szervek által használt ingatlanokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 138/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

14. § A központi költségvetési szervek által használt ingatlanokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 138/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 14. pontja" szövegrész helyébe a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 15. pontja" szöveg lép.

10. A honvédelmi foglalkoztatók tekintetében a különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról szóló 117/2021. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

15. § A honvédelmi foglalkoztatók tekintetében a különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról szóló 117/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja" szövegrész helyébe a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja" szöveg lép.

11. Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § a) és b) pontjában, 2. melléklet 1. és 2. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3. alcím címében, 4. § (1) és (2) bekezdésében, 1. melléklet címében, 2. melléklet címében, 3. melléklet címében, 3. melléklet 1.2., 2.2. és 3.2. pontjában, 4/A. melléklet 2. pontjában a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

c) 4. melléklet 4. pontjában és 5. melléklet 2.2.2. pontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

17. § Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 4. melléklet címében a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 11a. pontja" szövegrész helyébe a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 16. § (1) bekezdés a) pontja" szöveg lép.

12. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

18. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 35. § (1) bekezdés a) pontjában, 35. § (2) bekezdés a) pontjában, 36. § (2) bekezdés a) pontjában, 55. § (3) bekezdés d) pontjában, 98. § b) pontjában, 101. § (2) bekezdésében, 1. melléklet C) táblázat A:2 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 73. § (2) bekezdés c) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

19. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 113. §-ában a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény" szövegrész helyébe a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény" szöveg lép.

13. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. november 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 6. §, a 9. §, a 11. §, a 16. § és a 18. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére