120/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ megszűnésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés g) pontjában,

az 5. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 6. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 3. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében az "a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ" szövegrész helyébe az "a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem" szöveg lép.

2. Az állam tulajdonában álló egyes agrárkutató gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 385/2013. (XI. 7.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

2. § Hatályát veszti az állam tulajdonában álló egyes agrárkutató gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 385/2013. (XI. 7.) Korm. rendelet.

3. A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. § nyitó szövegrészében az "a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ" szövegrész helyébe az "a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem" szöveg lép.

4. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdés szerinti javaslatnak]

"a) az erdészeti ágazatra vonatkozó része tartalmára, ideértve a Jegyzőkönyv 3. cikk (3) és (4) bekezdése, valamint 6. cikke szerinti jelentési kötelezettséget, a Soproni Egyetem a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) 14. § (1) bekezdés szerinti jelentésével összhangban javaslatot tesz a Szolgálat részére,"

5. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

5. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § Az Éltv. 38. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti nyilvántartást a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem vezeti."

6. § A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 47. § (1) bekezdés a) pontjában a "7. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe a "7. § (1) bekezdés a)-c) pontjában" szöveg, és a "h) pont ha) és hb) alpontjában" szövegrész helyébe a "h) pont hb) alpontjában" szöveg,

b) 47. § (1) bekezdés d) pontjában a "7. § (5) bekezdésében" szövegrész helyébe a "7. § (1) bekezdés d) pontjában, 7. § (5) bekezdésében" szöveg, és a "h) pont he) alpontjában" szövegrész helyébe a "h) pont ha) és he) alpontjában" szöveg

lép.

6. Az egyes halgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló 413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az egyes halgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló 413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyenáramú elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési vizsgáztatását és elektromos érintésvédelmi felülvizsgálatát elvégezni jogosult szervezetek)

"a) Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem;"

7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére