2021. évi XV. törvény

a Jövő Nemzedék Földje Alapítványról, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról és az ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról

Az Országgyűlés az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdésében foglalt - minden magyart, de különösen az államot terhelő - kötelezettségének eleget téve és attól a céltól vezérelve, hogy hazánk legértékesebb természeti kincseit, különösen a termőföldet, az erdőket és az édesvízkészletet a jövő nemzedékek számára megőrizze, továbbá annak érdekében, hogy

- a magyar termőföld a magas színvonalú agrár- és élettudományi képzés szolgálatába állhasson, a hazai középfokú mezőgazdasági oktatás pedig a világ élvonalába kerüljön, így az ott megszerzett tudás ne csupán az alkalmazott mezőgazdasági tevékenységhez, de a versenyképes felsőfokú agrár- és élettudományi képzéshez is alapot teremtsen,

- a termőföld és az erdők kiemelt védelméhez, a hazánkban - elsősorban Mezőhegyesen - kialakult, védett őshonos magyar lófajták génvagyonának megőrzéséhez és gyarapításához, valamint a magas színvonalú agrárképzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők erkölcsi és anyagi megbecsüléséhez ne csupán a ma élő és alkotó, hanem a jövő nemzedékek kezébe is hatékony jogi eszközt adjon,

a következő törvényt alkotja:

1. A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány létrehozása

1. § (1) Az Országgyűlés a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a társadalompolitika összehangolásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapító okiratban az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében és a KEKVA tv. 12. §-ában foglaltak alapján - az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátása - az 1. mellékletben meghatározott állami tulajdonban álló részvényeket (a továbbiakban: részvények) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérően - az indulótőke megteremtése érdekében alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki az Alapítvány nyilvántartásba vételének hatályával a részvények felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(3) A részvényeket az Alapítvány - a KEKVA tv. 12. § (4) és (5) bekezdésétől eltérően - kizárólag az állam részére idegenítheti el a részvények Alapítvány tulajdonába adásakor az alapító okiratban előírt módon meghatározott piaci áron.

(4) A részvények Alapítvány által történő elidegenítése esetén az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatának ellátására, valamint közérdekű céljainak megvalósítására köteles fordítani.

3. § (1) A KEKVA tv. 13. § (1) és (8) bekezdése alapján az Alapítvány KEKVA tv. 1. melléklete szerinti közfeladata ellátását és közérdekű céljainak megvalósítását szolgáló, a 2. mellékletben meghatározott, állami tulajdonban álló ingatlanokon az Alapítvány javára ingyenes, határozatlan időre szóló, közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogot kell alapítani a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen működő Részvénytársaság javára fennálló, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvényben meghatározott vagyonkezelői jog - külön elszámolás nélkül történő - egyidejű törlésével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonkezelői jog megalapításával egyidejűleg az (1) bekezdés szerinti ingatlanokban a közfeladat ellátására rendelkezésre álló állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva ingyenesen az Alapítvány tulajdonába kerülnek. Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

4. § Az Alapítvány gondoskodik az általa vagy a tulajdonában, fenntartásában álló szervezet által bármilyen jogcímen használt ingatlanok területén található épített örökség megóvásáról.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § (1) Az 1. § (3) bekezdése, a 2. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 7. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 9. § b) pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

4. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

7. § A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: NFA tv.) 20/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Mintagazdasági földhasználati szerződést köthet közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány is a kizárólagos tulajdonában álló vagy általa létesített, illetve fenntartott, e törvény szerinti mintagazdasággal azon földekre, amelyekre közfeladathoz rendelt vagyonkezelői joga áll fenn."

8. § Az NFA tv.

a) 15/A. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "állam" szövegrész helyébe az "állam vagy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány" szöveg,

b) 15/A. § (3) bekezdés a) pontjában az "állami" szövegrész helyébe az "állami vagy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi" szöveg

lép.

5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

9. § Hatályát veszti az Nvtv.

a) 16. § (1) bekezdés r) pontja, és

b) 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázatában a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő- és Értékesítő Kft.-re vonatkozó sor.

6. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény hatályon kívül helyezése

10. § Hatályát veszti a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi XV. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú vagyonelemek

AB
1Az Alapítvány részére átadandó vagyonelem (társaság) megnevezéseAz Alapítvány részére átadandó, az állam tulajdonában álló vagyonelem mértéke
2Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.részvények 100%-a

2. melléklet a 2021. évi XV. törvényhez

Az Alapítvány vagyonkezelésébe kerülő állami tulajdonú ingatlanok

SORSZÁMTELEPÜLÉSFEKVÉSHRSZ.ALRÉSZLETMŰVELÉSI ÁG/MEGNEVEZÉS
1MEZŐHEGYESbelterület780/3legelő
2MEZŐHEGYESbelterület784/2erdő
3MEZŐHEGYESkülterület04/12erdő
4MEZŐHEGYESkülterület05/03aszántó
5MEZŐHEGYESkülterület05/03bkivett udvar
6MEZŐHEGYESkülterület05/03cfásított terület
7MEZŐHEGYESkülterület05/04kivett út
8MEZŐHEGYESkülterület05/06erdő
9MEZŐHEGYESkülterület05/10kivett út
10MEZŐHEGYESkülterület07erdő
11MEZŐHEGYESkülterület08/04kivett saját használatú út
12MEZŐHEGYESkülterület011/6kivett saját használatú út
13MEZŐHEGYESkülterület011/13erdő
14MEZŐHEGYESkülterület011/16erdő
15MEZŐHEGYESkülterület011/17erdő
16MEZŐHEGYESkülterület011/18szántó
17MEZŐHEGYESkülterület012kivett saját használatú út
18MEZŐHEGYESkülterület013aszántó
19MEZŐHEGYESkülterület013berdő
20MEZŐHEGYESkülterület014erdő
21MEZŐHEGYESkülterület015/1kivett út
22MEZŐHEGYESkülterület015/2kivett saját használatú út
23MEZŐHEGYESkülterület016/3kivett út
24MEZŐHEGYESkülterület016/4kivett út
25MEZŐHEGYESkülterület016/6kivett út
26MEZŐHEGYESkülterület016/8kivett út
27MEZŐHEGYESkülterület016/9kivett út
28MEZŐHEGYESkülterület016/11kivett út
29MEZŐHEGYESkülterület016/12szántó
30MEZŐHEGYESkülterület016/14kivett út
31MEZŐHEGYESkülterület016/15kivett csatorna
32MEZŐHEGYESkülterület016/16erdő
33MEZŐHEGYESkülterület016/17aszántó
34MEZŐHEGYESkülterület016/17berdő
35MEZŐHEGYESkülterület016/18legelő
36MEZŐHEGYESkülterület016/21szántó
37MEZŐHEGYESkülterület016/22akivett út
38MEZŐHEGYESkülterület016/22bkivett töltés
39MEZŐHEGYESkülterület016/23szántó
40MEZŐHEGYESkülterület016/24aszántó
41MEZŐHEGYESkülterület016/24blegelő
42MEZŐHEGYESkülterület016/24cszántó
43MEZŐHEGYESkülterület016/25kivett út
44MEZŐHEGYESkülterület016/26aszántó
45MEZŐHEGYESkülterület016/26blegelő
46MEZŐHEGYESkülterület016/26cszántó
47MEZŐHEGYESkülterület016/27aszántó
48MEZŐHEGYESkülterület016/27berdő
49MEZŐHEGYESkülterület016/27clegelő
50MEZŐHEGYESkülterület016/28kivett út
51MEZŐHEGYESkülterület016/29aszántó
52MEZŐHEGYESkülterület016/29bfásított terület
53MEZŐHEGYESkülterület018aszántó
54MEZŐHEGYESkülterület018berdő
55MEZŐHEGYESkülterület018cszántó
56MEZŐHEGYESkülterület018dlegelő
57MEZŐHEGYESkülterület019aerdő
58MEZŐHEGYESkülterület019blegelő
59MEZŐHEGYESkülterület019cerdő
60MEZŐHEGYESkülterület020kivett saját használatú út
61MEZŐHEGYESkülterület021/2kivett saját használatú út
62MEZŐHEGYESkülterület021/33szántó
63MEZŐHEGYESkülterület021/34kivett út
64MEZŐHEGYESkülterület021/36kivett út
65MEZŐHEGYESkülterület021/37szántó
66MEZŐHEGYESkülterület033kivett saját használatú út
67MEZŐHEGYESkülterület035/1kivett út
68MEZŐHEGYESkülterület037erdő
69MEZŐHEGYESkülterület040kivett út
70MEZŐHEGYESkülterület045/12szántó
71MEZŐHEGYESkülterület045/13kivett út
72MEZŐHEGYESkülterület045/14szántó
73MEZŐHEGYESkülterület045/15kivett út
74MEZŐHEGYESkülterület045/16szántó
75MEZŐHEGYESkülterület052/2kivett út
76MEZŐHEGYESkülterület052/4szántó
77MEZŐHEGYESkülterület052/5aszántó
78MEZŐHEGYESkülterület052/5bfásított terület
79MEZŐHEGYESkülterület052/6kivett út
80MEZŐHEGYESkülterület052/7szántó
81MEZŐHEGYESkülterület055kivett út
82MEZŐHEGYESkülterület056/14szántó
83MEZŐHEGYESkülterület056/15szántó
84MEZŐHEGYESkülterület056/17erdő
85MEZŐHEGYESkülterület056/19aerdő
86MEZŐHEGYESkülterület056/19blegelő
87MEZŐHEGYESkülterület056/20erdő
88MEZŐHEGYESkülterület056/23szántó
89MEZŐHEGYESkülterület057/3szántó
90MEZŐHEGYESkülterület057/4kivett út
91MEZŐHEGYESkülterület059/2kivett út
92MEZŐHEGYESkülterület059/3kivett csatorna
93MEZŐHEGYESkülterület059/4aerdő
94MEZŐHEGYESkülterület059/4bszántó
95MEZŐHEGYESkülterület059/5kivett csatorna
96MEZŐHEGYESkülterület059/15kivett út
97MEZŐHEGYESkülterület059/18szántó
98MEZŐHEGYESkülterület059/19szántó
99MEZŐHEGYESkülterület060kivett út
100MEZŐHEGYESkülterület061/1szántó
101MEZŐHEGYESkülterület061/2kivett út
102MEZŐHEGYESkülterület061/3kivett út
103MEZŐHEGYESkülterület064kivett út
104MEZŐHEGYESkülterület066aerdő
105MEZŐHEGYESkülterület066bkivett saját használatú út
106MEZŐHEGYESkülterület067szántó
107MEZŐHEGYESkülterület069/1szántó
108MEZŐHEGYESkülterület069/2kivett út
109MEZŐHEGYESkülterület069/4aszántó
110MEZŐHEGYESkülterület069/4berdő
111MEZŐHEGYESkülterület069/4cerdő
112MEZŐHEGYESkülterület069/4derdő
113MEZŐHEGYESkülterület070/2kivett út
114MEZŐHEGYESkülterület073/2szántó
115MEZŐHEGYESkülterület075/1kivett út
116MEZŐHEGYESkülterület077/1kivett út
117MEZŐHEGYESkülterület077/2kivett saját használatú út
118MEZŐHEGYESkülterület079szántó
119MEZŐHEGYESkülterület082kivett saját használatú út
120MEZŐHEGYESkülterület083szántó
121MEZŐHEGYESkülterület084/1kivett saját használatú út
122MEZŐHEGYESkülterület084/2kivett saját használatú út
123MEZŐHEGYESkülterület087/1szántó
124MEZŐHEGYESkülterület087/2kivett út
125MEZŐHEGYESkülterület087/3kivett csatorna
126MEZŐHEGYESkülterület087/4aerdő
127MEZŐHEGYESkülterület087/4bszántó
128MEZŐHEGYESkülterület088kivett saját használatú út
129MEZŐHEGYESkülterület089/15szántó
130MEZŐHEGYESkülterület089/27kivett út
131MEZŐHEGYESkülterület0116/1szántó
132MEZŐHEGYESkülterület0117kivett saját használatú út
133MEZŐHEGYESkülterület0118szántó
134MEZŐHEGYESkülterület0119kivett saját használatú út
135MEZŐHEGYESkülterület0120/1erdő
136MEZŐHEGYESkülterület0120/2kivett út
137MEZŐHEGYESkülterület0120/3aerdő
138MEZŐHEGYESkülterület0120/3bkivett tó
139MEZŐHEGYESkülterület0121/5kivett udvar
140MEZŐHEGYESkülterület0121/7legelő
141MEZŐHEGYESkülterület0158szántó
142MEZŐHEGYESkülterület0159kivett saját használatú út
143MEZŐHEGYESkülterület0160/1aszántó
144MEZŐHEGYESkülterület0160/1berdő
145MEZŐHEGYESkülterület0160/2kivett út
146MEZŐHEGYESkülterület0160/7aszántó
147MEZŐHEGYESkülterület0160/7berdő
148MEZŐHEGYESkülterület0160/7cerdő
149MEZŐHEGYESkülterület0160/8kivett út
150MEZŐHEGYESkülterület0160/9aszántó
151MEZŐHEGYESkülterület0160/9berdő
152MEZŐHEGYESkülterület0160/10akivett út
153MEZŐHEGYESkülterület0160/10blegelő
154MEZŐHEGYESkülterület0171kivett út
155MEZŐHEGYESkülterület0172/5erdő
156MEZŐHEGYESkülterület0172/9aszántó
157MEZŐHEGYESkülterület0172/9berdő
158MEZŐHEGYESkülterület0174/1erdő
159MEZŐHEGYESkülterület0174/2kivett saját használatú út
160MEZŐHEGYESkülterület0174/3erdő
161MEZŐHEGYESkülterület0175kivett saját használatú út
162MEZŐHEGYESkülterület0176/2kivett út
163MEZŐHEGYESkülterület0176/4akivett töltés
164MEZŐHEGYESkülterület0176/4blegelő
165MEZŐHEGYESkülterület0176/4ckivett csatorna
166MEZŐHEGYESkülterület0176/4dkivett töltés
167MEZŐHEGYESkülterület0176/4fkivett út
168MEZŐHEGYESkülterület0176/5szántó
169MEZŐHEGYESkülterület0177aszántó
170MEZŐHEGYESkülterület0177berdő
171MEZŐHEGYESkülterület0178/1kivett út
172MEZŐHEGYESkülterület0178/2erdő
173MEZŐHEGYESkülterület0180/2kivett út
174MEZŐHEGYESkülterület0181/1akivett csatorna
175MEZŐHEGYESkülterület0181/1blegelő
176MEZŐHEGYESkülterület0181/2kivett út
177MEZŐHEGYESkülterület0181/3aszántó
178MEZŐHEGYESkülterület0181/3berdő
179MEZŐHEGYESkülterület0182kivett saját használatú út
180MEZŐHEGYESkülterület0183/1aSzántó
181MEZŐHEGYESkülterület0183/1bErdő
182MEZŐHEGYESkülterület0184kivett saját használatú út
183MEZŐHEGYESkülterület0186/3erdő
184MEZŐHEGYESkülterület0186/5erdő
185MEZŐHEGYESkülterület0187/1szántó
186MEZŐHEGYESkülterület0187/3kivett saját használatú út
187MEZŐHEGYESkülterület0187/4kivett saját használatú út
188MEZŐHEGYESkülterület0188/4aszántó
189MEZŐHEGYESkülterület0188/4berdő
190MEZŐHEGYESkülterület0191/22kivett beépítetlen terület
191MEZŐHEGYESkülterület0191/23kivett, út és gazdasági épület
192MEZŐHEGYESkülterület0191/24kivett beépítetlen terület
193MEZŐHEGYESkülterület0191/25kivett gazdasági épület, udvar
194MEZŐHEGYESkülterület0191/26kivett beépítetlen terület
195MEZŐHEGYESkülterület0191/27kivett út
196MEZŐHEGYESkülterület0191/28kivett gazdasági épület, udvar
197MEZŐHEGYESkülterület0191/29kivett út
198MEZŐHEGYESkülterület0191/38szántó
199MEZŐHEGYESkülterület0191/39fásított terület
200MEZŐHEGYESkülterület0191/40fásított terület
201MEZŐHEGYESkülterület0191/41fásított terület
202MEZŐHEGYESkülterület0191/42kivett beépítetlen terület
203MEZŐHEGYESkülterület0192/2aszántó
204MEZŐHEGYESkülterület0192/2berdő
205MEZŐHEGYESkülterület0195/1kivett út
206MEZŐHEGYESkülterület0195/2erdő
207MEZŐHEGYESkülterület0195/26erdő
208MEZŐHEGYESkülterület0202kivett saját használatú út
209MEZŐHEGYESkülterület0203/2erdő
210MEZŐHEGYESkülterület0203/40erdő
211MEZŐHEGYESkülterület0240/4szántó
212MEZŐHEGYESkülterület0242/4erdő
213MEZŐHEGYESkülterület0242/6aerdő
214MEZŐHEGYESkülterület0242/6bszántó
215MEZŐHEGYESkülterület0242/7legelő
216MEZŐHEGYESkülterület0242/9kivett saját használatú út
217MEZŐHEGYESkülterület0242/10erdő
218MEZŐHEGYESkülterület0242/11kivett saját használatú út
219MEZŐHEGYESkülterület0242/12erdő
220MEZŐHEGYESkülterület0243kivett saját használatú út
221MEZŐHEGYESkülterület0244/2gyümölcsös
222MEZŐHEGYESkülterület0244/3erdő
223MEZŐHEGYESkülterület0246/1szántó
224MEZŐHEGYESkülterület0246/3kivett, út
225MEZŐHEGYESkülterület0246/4szántó
226MEZŐHEGYESkülterület0250/1kivett saját használatú út
227MEZŐHEGYESkülterület0250/2kivett saját használatú út
228MEZŐHEGYESkülterület0251erdő
229MEZŐHEGYESkülterület0253szántó
230MEZŐHEGYESkülterület0254/1kivett saját használatú út
231MEZŐHEGYESkülterület0256/1aszántó
232MEZŐHEGYESkülterület0256/1berdő
233MEZŐHEGYESkülterület0256/3aszántó
234MEZŐHEGYESkülterület0256/3berdő
235MEZŐHEGYESkülterület0256/4aszántó
236MEZŐHEGYESkülterület0256/4berdő
237MEZŐHEGYESkülterület0256/4cerdő
238MEZŐHEGYESkülterület0259kivett saját használatú út
239MEZŐHEGYESkülterület0260/2szántó
240MEZŐHEGYESkülterület0262erdő
241MEZŐHEGYESkülterület0263kivett saját használatú út
242MEZŐHEGYESkülterület0264/1erdő
243MEZŐHEGYESkülterület0264/3erdő
244MEZŐHEGYESkülterület0264/4aszántó
245MEZŐHEGYESkülterület0264/4berdő
246MEZŐHEGYESkülterület0264/4clegelő
247MEZŐHEGYESkülterület0264/4derdő
248MEZŐHEGYESkülterület0266kivett saját használatú út
249MEZŐHEGYESkülterület0267/2aszántó
250MEZŐHEGYESkülterület0267/2berdő
251MEZŐHEGYESkülterület0269kivett saját használatú út
252MEZŐHEGYESkülterület0271/2erdő
253MEZŐHEGYESkülterület0274/1aszántó
254MEZŐHEGYESkülterület0274/1berdő
255MEZŐHEGYESkülterület0274/1clegelő
256MEZŐHEGYESkülterület0274/1dkivett út
257MEZŐHEGYESkülterület0274/2kivett út
258MEZŐHEGYESkülterület0275/1kivett út
259MEZŐHEGYESkülterület0275/2kivett út
260MEZŐHEGYESkülterület0276/1kivett saját használatú út
261MEZŐHEGYESkülterület0276/4szántó
262MEZŐHEGYESkülterület0276/5kivett út
263MEZŐHEGYESkülterület0276/7erdő
264MEZŐHEGYESkülterület0276/8aszántó
265MEZŐHEGYESkülterület0276/8berdő
266MEZŐHEGYESkülterület0276/8clegelő
267MEZŐHEGYESkülterület0279/1aszántó
268MEZŐHEGYESkülterület0279/1blegelő
269MEZŐHEGYESkülterület0279/1cerdő
270MEZŐHEGYESkülterület0279/1derdő
271MEZŐHEGYESkülterület0279/1ferdő
272MEZŐHEGYESkülterület0279/3erdő
273MEZŐHEGYESkülterület0279/4kivett út
274MEZŐHEGYESkülterület0279/6aerdő
275MEZŐHEGYESkülterület0279/6blegelő
276MEZŐHEGYESkülterület0279/8erdő
277MEZŐHEGYESkülterület0283/1kivett út
278MEZŐHEGYESkülterület0283/2kivett út
279MEZŐHEGYESkülterület0284/2aszántó
280MEZŐHEGYESkülterület0284/2bfásított terület
281MEZŐHEGYESkülterület0284/2cfásított terület
282MEZŐHEGYESkülterület0285/1kivett út
283MEZŐHEGYESkülterület0285/2kivett út
284MEZŐHEGYESkülterület0286/1kivett saját használatú út
285MEZŐHEGYESkülterület0286/5aszántó
286MEZŐHEGYESkülterület0286/5blegelő
287MEZŐHEGYESkülterület0290erdő
288MEZŐHEGYESkülterület0291aerdő
289MEZŐHEGYESkülterület0291blegelő
290MEZŐHEGYESkülterület0294/7erdő
291MEZŐHEGYESkülterület0294/8aszántó
292MEZŐHEGYESkülterület0294/8berdő
293MEZŐHEGYESkülterület0294/8cfásított terület
294MEZŐHEGYESkülterület0294/8dlegelő
295MEZŐHEGYESkülterület0297/5szántó
296MEZŐHEGYESkülterület0297/19szántó
297MEZŐHEGYESkülterület0297/34kivett út
298MEZŐHEGYESkülterület0297/35erdő
299MEZŐHEGYESkülterület0297/37erdő
300MEZŐHEGYESkülterület0297/38aerdő
301MEZŐHEGYESkülterület0297/38cszántó
302MEZŐHEGYESkülterület0297/38dkivett csatorna
303MEZŐHEGYESkülterület0297/38fszántó
304MEZŐHEGYESkülterület0297/38gerdő
305MEZŐHEGYESkülterület0299/3erdő
306MEZŐHEGYESkülterület0299/5erdő
307MEZŐHEGYESkülterület0299/6szántó
308MEZŐHEGYESkülterület0300/1kivett saját használatú út
309MEZŐHEGYESkülterület0306kivett saját használatú út
310MEZŐHEGYESkülterület0307legelő
311MEZŐHEGYESkülterület0329aerdő
312MEZŐHEGYESkülterület0329bkivett anyaggödör
313MEZŐHEGYESkülterület0333szántó
314MEZŐHEGYESkülterület0335/2aerdő
315MEZŐHEGYESkülterület0335/2bkivett tanya
316MEZŐHEGYESkülterület0335/2cgyümölcsös
317MEZŐHEGYESkülterület0335/2drét
318MEZŐHEGYESkülterület0336kivett árok
319MEZŐHEGYESkülterület0337/1kivett saját használatú út
320MEZŐHEGYESkülterület0337/2kivett saját használatú út
321MEZŐHEGYESkülterület0339/1kivett saját használatú út
322MEZŐHEGYESkülterület0340/1kivett saját használatú út
323MEZŐHEGYESkülterület0344kivett saját használatú út
324MEZŐHEGYESkülterület0345/6erdő
325MEZŐHEGYESkülterület0345/7aszántó
326MEZŐHEGYESkülterület0345/7berdő
327MEZŐHEGYESkülterület0345/8erdő
328MEZŐHEGYESkülterület0345/10erdő
329MEZŐHEGYESkülterület0345/11aszántó
330MEZŐHEGYESkülterület0345/11berdő
331MEZŐHEGYESkülterület0345/11cszántó
332MEZŐHEGYESkülterület0347/3kivett saját használatú út
333MEZŐHEGYESkülterület0348kivett saját használatú út
334MEZŐHEGYESkülterület0349erdő
335MEZŐHEGYESkülterület0350kivett saját használatú út
336MEZŐHEGYESkülterület0358/1alegelő
337MEZŐHEGYESkülterület0358/1berdő
338MEZŐHEGYESkülterület0360/10alegelő
339MEZŐHEGYESkülterület0360/10berdő
340MEZŐHEGYESkülterület0365/25erdő
341MEZŐHEGYESkülterület0365/26gyümölcsös
342MEZŐHEGYESkülterület0366/5Szántó
343MEZŐHEGYESkülterület0368kivett saját használatú út
344MEZŐHEGYESkülterület0370kivett saját használatú út
345MEZŐHEGYESkülterület0371/1legelő
346MEZŐHEGYESkülterület0371/2kivett út
347MEZŐHEGYESkülterület0372/2Szántó
348MEZŐHEGYESkülterület0373aszántó
349MEZŐHEGYESkülterület0373berdő
350MEZŐHEGYESkülterület0373clegelő
351MEZŐHEGYESkülterület0377kivett saját használatú út
352MEZŐHEGYESkülterület0378/2erdő
353MEZŐHEGYESkülterület0378/4erdő
354MEZŐHEGYESkülterület0378/6akivett út
355MEZŐHEGYESkülterület0378/6bkivett csatorna
356MEZŐHEGYESkülterület0378/6ckivett csatorna
357MEZŐHEGYESkülterület0378/7aszántó
358MEZŐHEGYESkülterület0378/7blegelő
359MEZŐHEGYESkülterület0383aerdő
360MEZŐHEGYESkülterület0383blegelő
361MEZŐHEGYESkülterület0385aerdő
362MEZŐHEGYESkülterület0385blegelő
363MEZŐHEGYESkülterület0385clegelő
364MEZŐHEGYESkülterület0385dlegelő
365MEZŐHEGYESkülterület0386/1aszántó
366MEZŐHEGYESkülterület0386/1blegelő
367MEZŐHEGYESkülterület0386/1cerdő
368MEZŐHEGYESkülterület0386/2Szántó
369MEZŐHEGYESkülterület0390/1aszántó
370MEZŐHEGYESkülterület0390/1berdő
371MEZŐHEGYESkülterület0390/1ckivett saját használatú út
372MEZŐHEGYESkülterület0390/1dlegelő
373MEZŐHEGYESkülterület0390/1ferdő
374MEZŐHEGYESkülterület0390/2kivett út
375MEZŐHEGYESkülterület0390/3kivett út
376MEZŐHEGYESkülterület0390/4kivett csatorna
377MEZŐHEGYESkülterület0390/5kivett út
378MEZŐHEGYESkülterület0390/6szántó
379MEZŐHEGYESkülterület0390/7kivett út
380MEZŐHEGYESkülterület0393kivett út
381MEZŐHEGYESkülterület0394aszántó
382MEZŐHEGYESkülterület0394berdő
383MEZŐHEGYESkülterület0402kivett út
384MEZŐHEGYESkülterület0403/3aszántó
385MEZŐHEGYESkülterület0403/3berdő
386MEZŐHEGYESkülterület0403/3ckivett saját használatú út
387MEZŐHEGYESkülterület0403/3dlegelő
388MEZŐHEGYESkülterület0403/4aszántó
389MEZŐHEGYESkülterület0403/4bkivett saját használatú út
390MEZŐHEGYESkülterület0407szántó
391MEZŐHEGYESkülterület0412/1kivett út
392MEZŐHEGYESkülterület0412/2kivett saját használatú út
393MEZŐHEGYESkülterület0412/3kivett saját használatú út
394MEZŐHEGYESkülterület0413kivett saját használatú út
395MEZŐHEGYESkülterület0414erdő
396MEZŐHEGYESkülterület0415kivett saját használatú út
397MEZŐHEGYESkülterület0417/18akivett lakóház, udvar
398MEZŐHEGYESkülterület0417/18bszántó
399MEZŐHEGYESkülterület0417/29erdő
400MEZŐHEGYESkülterület0417/30erdő
401MEZŐHEGYESkülterület0417/37kivett gazdasági épület, udvar
402MEZŐHEGYESkülterület0417/38akivett major
403MEZŐHEGYESkülterület0417/38berdő
404MEZŐHEGYESkülterület0417/38cszántó
405MEZŐHEGYESkülterület0417/38ferdő
406MEZŐHEGYESkülterület0417/38gkivett árok
407MEZŐHEGYESkülterület0417/38herdő
408MEZŐHEGYESkülterület0417/38jerdő
409MEZŐHEGYESkülterület0417/38kszántó
410MEZŐHEGYESkülterület0417/38lszántó
411MEZŐHEGYESkülterület0418aSzántó
412MEZŐHEGYESkülterület0418berdő
413MEZŐHEGYESkülterület0419kivett saját használatú út
414MEZŐHEGYESkülterület0420szántó
415MEZŐHEGYESkülterület0421/1erdő
416MEZŐHEGYESkülterület0421/4aszántó
417MEZŐHEGYESkülterület0421/4berdő
418MEZŐHEGYESkülterület0421/5erdő
419MEZŐHEGYESkülterület0421/6Szántó
420MEZŐHEGYESkülterület0421/9kivett, út
421MEZŐHEGYESkülterület0421/10szántó
422MEZŐHEGYESkülterület0422aszántó
423MEZŐHEGYESkülterület0422berdő
424MEZŐHEGYESkülterület0423/1aszántó
425MEZŐHEGYESkülterület0423/1berdő
426MEZŐHEGYESkülterület0423/3aszántó
427MEZŐHEGYESkülterület0423/3berdő
428MEZŐHEGYESkülterület0426kivett saját használatú út
429MEZŐHEGYESkülterület0429kivett saját használatú út
430MEZŐHEGYESkülterület0430/20legelő
431MEZŐHEGYESkülterület0430/21erdő
432MEZŐHEGYESkülterület0432aerdő
433MEZŐHEGYESkülterület0432blegelő
434MEZŐHEGYESkülterület0434aszántó
435MEZŐHEGYESkülterület0434berdő
436MEZŐHEGYESkülterület0438/2kivett saját használatú út
437MEZŐHEGYESkülterület0438/3szántó
438MEZŐHEGYESkülterület0438/5szántó
439MEZŐHEGYESkülterület0441/3erdő
440MEZŐHEGYESkülterület0444/1kivett út
441MEZŐHEGYESkülterület0444/2legelő
442MEZŐHEGYESkülterület0444/4kivett út
443MEZŐHEGYESkülterület0444/5legelő
444MEZŐHEGYESkülterület0445/2kivett saját használatú út
445MEZŐHEGYESkülterület0445/4kivett saját használatú út
446MEZŐHEGYESkülterület0445/8erdő
447MEZŐHEGYESkülterület0445/10erdő
448MEZŐHEGYESkülterület0445/12kivett saját használatú út
449MEZŐHEGYESkülterület0445/17kivett saját használatú út
450MEZŐHEGYESkülterület0445/35legelő
451MEZŐHEGYESkülterület0445/40aerdő
452MEZŐHEGYESkülterület0445/40bkivett út
453MEZŐHEGYESkülterület0445/42kivett beépítetlen terület
454MEZŐHEGYESkülterület0445/43aerdő
455MEZŐHEGYESkülterület0445/43bgyümölcsös
456MEZŐHEGYESkülterület0445/44erdő
457MEZŐHEGYESkülterület0447/3legelő
458MEZŐHEGYESkülterület0448/2kivett út
459MEZŐHEGYESkülterület0448/3aszántó
460MEZŐHEGYESkülterület0448/3berdő
461MEZŐHEGYESkülterület0448/3cerdő
462MEZŐHEGYESkülterület0448/3derdő
463MEZŐHEGYESkülterület0453kivett saját használatú út
464MEZŐHEGYESkülterület0454/5erdő
465MEZŐHEGYESkülterület0454/9erdő
466MEZŐHEGYESkülterület0454/11legelő
467MEZŐHEGYESkülterület0454/12legelő
468MEZŐHEGYESkülterület0454/13legelő
469MEZŐHEGYESkülterület0454/14legelő
470MEZŐHEGYESkülterület0454/16szántó
471MEZŐHEGYESkülterület0454/18szántó
472MEZŐHEGYESkülterület0454/20alegelő
473MEZŐHEGYESkülterület0454/20bszántó
474MEZŐHEGYESkülterület0456/1erdő
475MEZŐHEGYESkülterület0457/22erdő
476MEZŐHEGYESkülterület0457/25erdő
477MEZŐHEGYESkülterület0457/44aerdő
478MEZŐHEGYESkülterület0457/44berdő
479MEZŐHEGYESkülterület0457/44cerdő
480MEZŐHEGYESkülterület0457/44derdő
481MEZŐHEGYESkülterület0457/45akivett major
482MEZŐHEGYESkülterület0457/45berdő
483MEZŐHEGYESkülterület0457/45cerdő
484MEZŐHEGYESkülterület0457/45derdő
485MEZŐHEGYESkülterület0457/45ferdő
486MEZŐHEGYESkülterület0457/45gerdő
487MEZŐHEGYESkülterület0457/45herdő
488MEZŐHEGYESkülterület0457/45jerdő
489MEZŐHEGYESkülterület0457/45kerdő
490MEZŐHEGYESkülterület0459/2aszántó
491MEZŐHEGYESkülterület0459/2berdő
492MEZŐHEGYESkülterület0461kivett út
493MEZŐHEGYESkülterület0462/1aszántó
494MEZŐHEGYESkülterület0462/1berdő
495MEZŐHEGYESkülterület0462/2kivett út
496MEZŐHEGYESkülterület0462/3aszántó
497MEZŐHEGYESkülterület0462/3berdő
498MEZŐHEGYESkülterület0462/4kivett út
499MEZŐHEGYESkülterület0462/5kivett csatorna
500MEZŐHEGYESkülterület0462/6aszántó
501MEZŐHEGYESkülterület0462/6berdő
502MEZŐHEGYESkülterület0462/6crét
503MEZŐHEGYESkülterület0462/6derdő
504MEZŐHEGYESkülterület0462/7szántó
505MEZŐHEGYESkülterület0465aszántó
506MEZŐHEGYESkülterület0465berdő
507MEZŐHEGYESkülterület0465cerdő
508MEZŐHEGYESkülterület0466kivett saját használatú út
509MEZŐHEGYESkülterület0467/2kivett saját használatú út
510MEZŐHEGYESkülterület0467/3legelő
511MEZŐHEGYESkülterület0467/4kivett saját használatú út
512MEZŐHEGYESkülterület0477aszántó
513MEZŐHEGYESkülterület0477berdő
514MEZŐHEGYESkülterület0486kivett út
515MEZŐHEGYESkülterület0488kivett saját használatú út
516MEZŐHEGYESkülterület0490kivett saját használatú út
517MEZŐHEGYESkülterület0491/1erdő
518MEZŐHEGYESkülterület0491/2kivett csatorna
519MEZŐHEGYESkülterület0491/3kivett út
520MEZŐHEGYESkülterület0491/4akivett csatorna
521MEZŐHEGYESkülterület0491/4bkivett út
522MEZŐHEGYESkülterület0491/5szántó
523MEZŐHEGYESkülterület0497/1erdő
524MEZŐHEGYESkülterület0497/3erdő
525MEZŐHEGYESkülterület0497/4aszántó
526MEZŐHEGYESkülterület0497/4berdő
527MEZŐHEGYESkülterület0497/4cerdő
528MEZŐHEGYESkülterület0500kivett saját használatú út
529MEZŐHEGYESkülterület0502kivett saját használatú út
530MEZŐHEGYESkülterület0508erdő
531MEZŐHEGYESkülterület0538/10erdő
532MEZŐHEGYESkülterület0538/12erdő
533MEZŐHEGYESkülterület0538/13aszántó
534MEZŐHEGYESkülterület0538/13bfásított terület
535MEZŐHEGYESkülterület0552erdő
536MEZŐHEGYESkülterület0554szántó
537MEZŐHEGYESkülterület0555kivett saját használatú út
538MEZŐHEGYESkülterület0556aszántó
539MEZŐHEGYESkülterület0556brét
540MEZŐHEGYESkülterület0557/1erdő
541MEZŐHEGYESkülterület0557/2kivett saját használatú út
542MEZŐHEGYESkülterület0557/3erdő
543MEZŐHEGYESkülterület0561/49erdő
544MEZŐHEGYESkülterület0563/24erdő
545MEZŐHEGYESkülterület0564kivett saját használatú út
546MEZŐHEGYESkülterület0565erdő
547MEZŐHEGYESkülterület0566kivett saját használatú út
548MEZŐHEGYESkülterület0567szántó
549MEZŐHEGYESkülterület0569kivett saját használatú út
550MEZŐHEGYESkülterület0570/4erdő
551MEZŐHEGYESkülterület0571kivett saját használatú út
552MEZŐHEGYESkülterület0572erdő
553MEZŐHEGYESkülterület0584/89aszántó
554MEZŐHEGYESkülterület0584/89bnádas
555MEZŐHEGYESkülterület0584/128aszántó
556MEZŐHEGYESkülterület0584/128blegelő
557MEZŐHEGYESkülterület0584/156szántó
558MEZŐHEGYESkülterület0586erdő
559MEZŐHEGYESkülterület0587/2erdő
560MEZŐHEGYESkülterület0587/3erdő
561MEZŐHEGYESkülterület0591erdő
562MEZŐHEGYESkülterület0592erdő
563MEZŐHEGYESkülterület0615kivett saját használatú út
564MEZŐHEGYESkülterület0616aszántó
565MEZŐHEGYESkülterület0616berdő
566MEZŐHEGYESkülterület0616crét
567MEZŐHEGYESkülterület0616dnádas
568MEZŐHEGYESkülterület0616ferdő
569MEZŐHEGYESkülterület0616gszántó
570MEZŐHEGYESkülterület0616herdő
571MEZŐHEGYESkülterület0616jszántó
572MEZŐHEGYESkülterület0617kivett saját használatú út
573MEZŐHEGYESkülterület0625/1szántó
574MEZŐHEGYESkülterület0625/2kivett út
575MEZŐHEGYESkülterület0625/22erdő
576MEZŐHEGYESkülterület0625/26aszántó
577MEZŐHEGYESkülterület0625/26berdő
578MEZŐHEGYESkülterület0625/27kivett út
579MEZŐHEGYESkülterület0625/28szántó
580MEZŐHEGYESkülterület0626kivett saját használatú út
581MEZŐHEGYESkülterület0627aerdő
582MEZŐHEGYESkülterület0627brét
583MEZŐHEGYESkülterület0627cszántó
584MEZŐHEGYESkülterület0627drét
585MEZŐHEGYESkülterület0627fszántó
586MEZŐHEGYESkülterület0627grét
587MEZŐHEGYESkülterület0627hnádas
588MEZŐHEGYESkülterület0627jrét
589MEZŐHEGYESkülterület0627knádas
590MEZŐHEGYESkülterület0628kivett saját használatú út
591MEZŐHEGYESkülterület0629/10aerdő
592MEZŐHEGYESkülterület0629/10brét
593MEZŐHEGYESkülterület0629/10cszántó
594MEZŐHEGYESkülterület0629/10dlegelő
595MEZŐHEGYESkülterület0629/58kivett út
596MEZŐHEGYESkülterület0629/59szántó
597MEZŐHEGYESkülterület0630akivett udvar
598MEZŐHEGYESkülterület0630berdő
599MEZŐHEGYESkülterület0630cszántó
600MEZŐHEGYESkülterület0637/2szántó
601MEZŐHEGYESkülterület0637/33szántó
602MEZŐHEGYESkülterület0638kivett saját használatú út
603MEZŐHEGYESkülterület0646/19szántó
604MEZŐHEGYESkülterület0646/20szántó
605MEZŐHEGYESkülterület0646/21kivett út
606MEZŐHEGYESkülterület0646/22szántó
607MEZŐHEGYESkülterület0646/23kivett út
608MEZŐHEGYESkülterület0647/3legelő
609MEZŐHEGYESkülterület0647/4szántó
610MEZŐHEGYESkülterület0647/11aszántó
611MEZŐHEGYESkülterület0647/11berdő
612MEZŐHEGYESkülterület0650/4erdő
613MEZŐHEGYESkülterület0650/5szántó
614MEZŐHEGYESkülterület0650/6erdő
615MEZŐHEGYESkülterület0650/57szántó
616MEZŐHEGYESkülterület0654/2kivett saját használatú út
617MEZŐHEGYESkülterület0654/4szántó
618MEZŐHEGYESkülterület0655/1erdő
619MEZŐHEGYESkülterület0656szántó
620MEZŐHEGYESkülterület0657erdő
621MEZŐHEGYESkülterület0660aerdő
622MEZŐHEGYESkülterület0660bszántó
623MEZŐHEGYESkülterület0662kivett saját használatú út
624MEZŐHEGYESkülterület0663/1erdő
625MEZŐHEGYESkülterület0664/2aszántó
626MEZŐHEGYESkülterület0664/2berdő
627MEZŐHEGYESkülterület0669/7erdő
628MEZŐHEGYESkülterület0669/10erdő
629MEZŐHEGYESkülterület0669/11erdő
630MEZŐHEGYESkülterület0670/2erdő
631MEZŐHEGYESkülterület0678/1szántó
632MEZŐHEGYESkülterület0678/2kivett saját használatú út
633MEZŐHEGYESkülterület0679kivett út
634MEZŐHEGYESkülterület0680/1szántó
635MEZŐHEGYESkülterület0680/4erdő
636MEZŐHEGYESkülterület0680/5szántó
637MEZŐHEGYESkülterület0682/5erdő
638MEZŐHEGYESkülterület0682/6szántó
639MEZŐHEGYESkülterület0685/1erdő
640MEZŐHEGYESkülterület0686kivett saját használatú út
641MEZŐHEGYESkülterület0688/16erdő
642MEZŐHEGYESkülterület0688/19szántó
643MEZŐHEGYESkülterület0689/1kivett saját használatú út
644MEZŐHEGYESkülterület0689/2kivett saját használatú út
645MEZŐHEGYESkülterület0690/2aszántó
646MEZŐHEGYESkülterület0690/2bkivett gazdasági épület, udvar
647MEZŐHEGYESkülterület0690/2cerdő
648MEZŐHEGYESkülterület0690/2dszántó
649MEZŐHEGYESkülterület0690/2ferdő
650MEZŐHEGYESkülterület0690/2gkivett töltés
651MEZŐHEGYESkülterület0692kivett saját használatú út
652MEZŐHEGYESkülterület0693/1aszántó
653MEZŐHEGYESkülterület0693/1bfásított terület
654MEZŐHEGYESkülterület0693/1clegelő
655MEZŐHEGYESkülterület0693/1dfásított terület
656MEZŐHEGYESkülterület0693/2kivett út
657MEZŐHEGYESkülterület0693/5kivett árok
658MEZŐHEGYESkülterület0693/6erdő
659MEZŐHEGYESkülterület0693/7szántó
660MEZŐHEGYESkülterület0696/6erdő
661MEZŐHEGYESkülterület0700/2erdő
662MEZŐHEGYESkülterület0702/4erdő
663MEZŐHEGYESkülterület0702/10szántó
664MEZŐHEGYESkülterület0702/12fásított terület
665MEZŐHEGYESkülterület0702/13kivett út
666MEZŐHEGYESkülterület0702/14kivett út
667MEZŐHEGYESkülterület0702/15erdő
668MEZŐHEGYESkülterület0702/16alegelő
669MEZŐHEGYESkülterület0702/16bkivett árok
670MEZŐHEGYESkülterület0702/17aszántó
671MEZŐHEGYESkülterület0702/17cfásított terület
672MEZŐHEGYESkülterület0709/5aerdő
673MEZŐHEGYESkülterület0709/5blegelő
674MEZŐHEGYESkülterület0715/1erdő
675MEZŐHEGYESkülterület0715/37erdő
676MEZŐHEGYESkülterület0727/1aerdő
677MEZŐHEGYESkülterület0727/1bnádas
678MEZŐHEGYESkülterület0727/1cnádas
679MEZŐHEGYESkülterület0730/54aerdő
680MEZŐHEGYESkülterület0730/54bnádas
681MEZŐHEGYESkülterület0730/54ckivett út
682MEZŐHEGYESkülterület0730/76aerdő
683MEZŐHEGYESkülterület0730/76bkivett árok
684MEZŐHEGYESkülterület0730/76cerdő
685MEZŐHEGYESkülterület0732kivett út
686MEZŐHEGYESkülterület0733erdő
687MEZŐHEGYESkülterület0742/1kivett út
688MEZŐHEGYESkülterület0744/19kivett út
689MEZŐHEGYESkülterület0744/42berdő
690MEZŐHEGYESkülterület0744/42clegelő
691MEZŐHEGYESkülterület0744/42derdő
692MEZŐHEGYESkülterület0744/42ferdő
693MEZŐHEGYESkülterület0744/42gerdő
694MEZŐHEGYESkülterület0744/42hnádas
695MEZŐHEGYESkülterület0744/42jszántó
696MEZŐHEGYESkülterület0744/42kerdő
697MEZŐHEGYESkülterület0744/42lerdő
698MEZŐHEGYESkülterület0744/42mszántó
699MEZŐHEGYESkülterület0744/42nkivett út
700MEZŐHEGYESkülterület0744/43akivett út
701MEZŐHEGYESkülterület0744/43berdő
702MEZŐHEGYESkülterület0744/43ckivett út
703MEZŐHEGYESkülterület0744/76erdő
704MEZŐHEGYESkülterület0744/77aerdő
705MEZŐHEGYESkülterület0744/77blegelő
706MEZŐHEGYESkülterület0744/77cerdő
707MEZŐHEGYESkülterület0744/78kivett árok
708MEZŐHEGYESkülterület0744/84szántó
709MEZŐHEGYESkülterület0747erdő
710MEZŐHEGYESkülterület0762kivett saját használatú út
711MEZŐHEGYESkülterület0765kivett saját használatú út
712MEZŐHEGYESkülterület0766erdő
713MEZŐHEGYESzártkert1002/2erdő
714MEZŐHEGYESzártkert1002/4erdő
715MEZŐHEGYESzártkert1007/10szántó
716MEZŐHEGYESzártkert1007/11kivett csatorna
717MEZŐHEGYESzártkert1007/26szántó
718MEZŐHEGYESzártkert1014/1erdő
719MEZŐHEGYESzártkert1015/2aerdő
720MEZŐHEGYESzártkert1015/2bkivett árok
721MEZŐHEGYESzártkert1015/2cgyümölcsös
722MEZŐHEGYESzártkert1015/2dkivett szérűskert
723MEZŐHEGYESzártkert1015/2fkivett udvar
724MEZŐHEGYESzártkert1015/2ggyümölcsös
725MEZŐHEGYESzártkert1018/10kivett út
726MEZŐHEGYESzártkert1021aerdő
727MEZŐHEGYESzártkert1021bkivett saját használatú út
728MEZŐHEGYESzártkert1021cerdő
729MEZŐHEGYESzártkert1021dlegelő és út
730MEZŐHEGYESzártkert1034/4akivett lakóház, udvar, gazdasági épület
731MEZŐHEGYESzártkert1034/4bkert
732MEZŐHEGYESzártkert1038/10rét
733MEZŐHEGYESzártkert1039/2szántó
734MEZŐHEGYESzártkert1041/6szántó
735MEZŐHEGYESzártkert1041/9legelő
736MEZŐHEGYESzártkert1043szántó
737MEZŐHEGYESzártkert1421/2szántó
738MEZŐHEGYESkülterület05/07szántó
739MEZŐHEGYESkülterület089/8szántó
740MEZŐHEGYESkülterület0103/9szántó
741MEZŐHEGYESkülterület0105/9szántó
742MEZŐHEGYESkülterület0107/13szántó
743MEZŐHEGYESkülterület0110/23szántó
744MEZŐHEGYESkülterület0126/1szántó
745MEZŐHEGYESkülterület0191/30szántó
746MEZŐHEGYESkülterület0191/31szántó
747MEZŐHEGYESkülterület0191/32szántó
748MEZŐHEGYESkülterület0218/20legelő
749MEZŐHEGYESkülterület0220/21szántó
750MEZŐHEGYESkülterület0356/1szántó
751MEZŐHEGYESkülterület0364/25szántó
752MEZŐHEGYESkülterület0417/25szántó
753MEZŐHEGYESkülterület0446/2szántó
754MEZŐHEGYESkülterület0457/27szántó
755MEZŐHEGYESkülterület0510/10szántó
756MEZŐHEGYESkülterület0510/12legelő
757MEZŐHEGYESkülterület0510/23rét
758MEZŐHEGYESkülterület0513/36szántó
759MEZŐHEGYESkülterület0526/3szántó
760MEZŐHEGYESkülterület0538/9szántó
761MEZŐHEGYESkülterület0570/7szántó
762MEZŐHEGYESkülterület0584/107erdő
763MEZŐHEGYESkülterület0584/156szántó
764MEZŐHEGYESkülterület0667/2szántó
765MEZŐHEGYESkülterület0668/2berdő
766MEZŐHEGYESkülterület0669/9szántó
767MEZŐHEGYESkülterület0675szántó
768MEZŐHEGYESkülterület0702/6szántó
769MEZŐHEGYESkülterület0715/70szántó
770MEZŐHEGYESkülterület0715/71szántó
771MEZŐHEGYESkülterület0744/18szántó
772MEZŐHEGYESzártkert1007/13szántó
773MEZŐHEGYESzártkert1014/3legelő
774MEZŐHEGYESzártkert1014/5legelő
775MEZŐHEGYESzártkert1038/16aszántó
776MEZŐHEGYESzártkert1038/16blegelő

Tartalomjegyzék