16/2021. (VI. 24.) BM rendelet

egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 7. § a) és b) pontja, valamint a 2. és a 3. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont a) és c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § c) pontja és a 4. melléklet tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

1. § (1) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 95. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A személyi felszerelésként kiadott maroklőfegyverek - csoportosan vagy egyénileg - a szolgálati helyen vagy a (2a) bekezdésben meghatározott helyen tárolhatók. A szolgálati lőfegyverek - a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel - csak ürített, fesztelenített állapotban, a lőszerektől elkülönítetten tárolhatóak."

(2) Az R1. 95. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az azonnali bevethetőséget megkövetelő szolgálati feladatot, illetve a Hszt. 141. § (2) bekezdése szerinti kiemelt készenlétet ellátó állomány feladatellátására rendelt szolgálati lőfegyverek és lőszerek

a) a kiemelt készenlét helye szerinti rendőri szervnél vagy

b) fegyverrel őrzött telephelyen lévő

ba) zárható tárolóhelyen vagy

bb) lezárt hordozójárműben

- a lőfegyver ürített állapotára, valamint a lőfegyvernek a lőszerektől való elkülönítésére vonatkozó követelmény alkalmazását mellőzve - csoportosan vagy egyénileg tárolhatók."

(3) Az R1. 95. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Fokozott gondossággal kell meggyőződni a lőfegyver ürített állapotáról

a) a (2a) bekezdés szerinti lőfegyvernek nem minősülő lőfegyvernek a tárolóhelyen történő elhelyezését, valamint

b) a lőfegyver szétszedését, tisztítását

megelőzően."

2. § Az R1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Az R1. 94. § (1) bekezdésében a "fegyverhasználatra, valamint a fegyver tárolására és kezelésére" szövegrész helyébe a "fegyverhasználatra, a fegyver tárolására és az adott fegyver kezelésére" szöveg lép.

2. A körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének szabályairól szóló 83/2015. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

4. § A körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének szabályairól szóló 83/2015. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha az elővezetést az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezetén belül a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 4/A. § (1) bekezdése alapján egyes feladatok ellátására törvényben vagy kormányrendeletben létrehozott más rendőri szerv hajtja végre, az elővezetés során felmerült költség összege e szervet illeti meg."

5. § Az R2. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az elővezetés költségeként megállapított összeg befizetésének elmulasztása esetén a behajtás iránt az a szerv intézkedik, amelyet az elővezetés költségeként megállapított összeg az (1), illetve (1a) bekezdés alapján megilleti."

6. § Az R2. 6. § (1) bekezdésében az "összege a" szövegrész helyébe az "összege - az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel - a" szöveg lép.

3. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosítása

7. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz-és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.)

a) 2. melléklete a 2. melléklet,

b) 4. melléklete a 3. melléklet,

c) 7. melléklete a 4. melléklet

szerint módosul.

4. Az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok köréről szóló 36/2019. (X. 15.) BM rendelet módosítása

8. § Az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok köréről szóló 36/2019. (X. 15.) BM rendelet 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(Az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító)

"g) a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerbe való felhasználói belépésre"

(való jogosultság ellenőrzésére használható fel.)

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 16/2021. (VI. 24.) BM rendelethez

"2. melléklet a 30/2011. (IX. 22.) BM rendelethez

NYOMTATVÁNY
az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartott személy őrzésével és ellátásával kapcsolatos adatokról
Dátum:............év
...............hó
.........nap
Az elhelyezést kezdeményező szerv:Előállító helyiségben történő első elhelyezés időpontjaAz étkeztetésre vonatkozó megjegyzések
Fogvatartott neve:Évhónapnapóra: percAz előállítás 5. órája letelik:
................óra............perckor
Étkezést: KÉRT / NEM KÉRT
Születési hely, idő:Előállító helyiségen kívüli elhelyezés oka:
Előállító helyiségen kívüli elhelyezés helye:
Anyja neve:Rendőrségi objektumba történő érkezés
időpontja
VÉGLEGES elbocsátást, kiadást engedélyező neve, rendfokozata, jelvényszáma
Lakcíme:Évhónapnapóra: perc
Előállítást foganatosító rendőr olvasható
neve, rendfokozata, jelvényszáma
Előállító helyiség VÉGLEGES elhagyásának időpontja
Előállítás okaRtv..........§
( .... ) bek.
.... pont
Évhónapnapóra: perc
Helyszíni rendőri intézkedés helye, kezdeteVÉGLEGES elbocsátás, kiadás oka (pl. őrizetbe vétel, előállítási idő letelte):
HelyszíneÉvhónapnapóra: perc
EGYÉB MEGJEGYZÉSEK, TUDNIVALÓK
Ruházat átvizsgálása: MEGTÖRTÉNT / NEM TÖRTÉNT MEGLátható sérülése: NINCS / VAN, éspedig:
Hivatkozott-e sérülésre, van-e egészségügyi panasza:
NEM/IGEN, éspedig:
Panaszolt-e rendőri bántalmazást? IGEN/NEM
Orvosi ellátást igényel-e? IGEN / NEM
Gyógyszert kell szednie: IGEN / NEM
Ittas: IGEN / NEM Bódult: IGEN / NEM Önveszélyes: IGEN / NEM
Agresszív: IGEN / NEM
A fogvatartással kapcsolatos értesítési kötelezettségek végrehajtására vonatkozó adatok:1
A felügyeletet végrehajtó rendkívüli őr (I.)
olvasható neve, rendfokozata, jelvényszáma
I. őrzés kezdeteI. őrzés befejezéseI. rendkívüli őr aláírása
Évhónapnapóra: percÉvhónapnapóra: perc
A felügyeletet végrehajtó rendkívüli őr (II.)
olvasható neve, rendfokozata, jelvényszáma
II. őrzés kezdeteII. őrzés befejezéseII. rendkívüli őr aláírása
Évhónapnapóra: percÉvhónapnapóra: perc
A felügyeletet végrehajtó rendkívüli őr (III.)
olvasható neve, rendfokozata, jelvényszáma
III. őrzés kezdeteIII. őrzés befejezéseIII. rendkívüli őr aláírása
Évhónapnapóra: percÉvhónapnapóra: perc
Az ideiglenes őri feladatok átadás-átvétele szigorú számadásos tevékenység!

"

2. melléklet a 16/2021. (VI. 24.) BM rendelethez

1. Az R3. 2. melléklet 4.1. és 4.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

"4.1. Motoros szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata a körzeti megbízott kivételével:

ABC
1termék megnevezésemenny. egységmennyiség
220M motoros dzseki átmenetidb1
320M motoros nadrág átmenetidb1
420M motoros dzseki nyáridb1
520M motoros nadrág nyáridb1
6Kétrészes motoros alsóruházat (kék)db1
7Motoros csizmapár1
819M vízirendészeti rövid ujjú pólódb3
9Motoros kesztyűpár1

4.2. Vízirendészeti szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:

ABC
1termék megnevezésemenny. egységmennyiség
2Vízirendészeti téli sapkadb1
3Vízirendészeti sildes sapkadb1
419M vízirendészeti viharkabátdb1
519M vízirendészeti viharnadrágdb1
6Vízirendészeti viharmellénydb1
7Vízirendészeti védőkesztyűpár1
8Viharcsizmapár1
9Vízirendészeti félcipőpár1
1019M vízirendészeti hosszú ujjú pólódb2
1119M vízirendészeti rövid ujjú pólódb2
1219M vízirendészeti rövidnadrágdb2
1319M vízirendészeti hosszúnadrágdb1
14Vízirendészeti karjelvénydb2

"

2. Az R3. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 17-22. sorral egészül ki:

(AB
termék megnevezéseviselési határidő)
17Motoros dzseki-
18Motoros nadrág mellrésszel-
19Vízirendészeti teniszing, fehér-
20Viharruha, kétrészes-
21Vízirendészeti rövidnadrág-
22Vízirendészeti hosszúnadrág-

3. Hatályát veszti az R3. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 2. sora.

3. melléklet a 16/2021. (VI. 24.) BM rendelethez

Az R3. 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 8a. sorral egészül ki:

[ABCDEFGHIJKL
1termék megnevezésemenny.
egység
csökkentett
alapellátási
norma
egyenruhás
alapellátási
norma (női)
egyenruhás
alapellátási
norma (férfi)
vegyes ruhás
alapellátási
norma (női)
vegyes ruhás
alapellátási
norma (férfi)
vegyes ruhás
alapellátási
norma
(vezetői, női)
vegyes ruhás
alapellátási
norma
(vezetői, férfi)
tábornoki
alapellátási
norma (női)
tábornoki
alapellátási
norma
(férfi)
2normakódCSE1E2V1V2V3V4T1T2]
8a1. gyakorló ruházatGyakorló póló, sötétkékdb222222222

4. melléklet a 16/2021. (VI. 24.) BM rendelethez

Az R3. 7. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:5 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(5)2

Tartalomjegyzék