186/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

az egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 601/2020. Korm. rendelet) 1. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az 1/A. §-t, a 2/A. §-t, a 4. § (2) bekezdését és az 5. § (3a) és (3b) bekezdését az állomány honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott, az Eütev. 4. § b) pontja szerinti egészségügyben dolgozó tagjára is alkalmazni kell.

(6) Az 1/A. §-t, a 7/A. §-t, a 9. § (2) bekezdését és a 10. § (3a) és (3b) bekezdését a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott, az Eütev. 4. § b) pontja szerinti egészségügyben dolgozó honvédelmi alkalmazottra is alkalmazni kell."

2. § A 601/2020. Korm. rendelet 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § [A honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott magasabb vezetők és vezetők fogalmának meghatározása]

(1) A honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott magasabb vezetőnek minősül

a) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője, a honvédelmi egészségügyi szolgáltató alapító okiratában meghatározott, közfinanszírozott területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szervezeti egység (a továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység) vezetője, valamint

b) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetőjének a helyettese és gazdasági helyettese, a honvédelmi egészségügyi szolgáltató gazdasági igazgatója, a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjének a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti helyettese (a továbbiakban: felügyeleti helyettes), a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység orvosigazgatója (szakmai főigazgató-helyettese), ápolási igazgatója.

(2) Vezetőnek minősül - az (1) bekezdésben foglaltakat ide nem értve - a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti elemének vezetője és annak helyettese, valamint a főgyógyszerész."

3. § A 601/2020. Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § [Munkáltatói jogkörök gyakorlása]

A Hjt. 4. § (1) bekezdésétől eltérően az állományilletékes parancsnoki jogkör gyakorlására jogosultakat, jogköreiket és a jogkörgyakorlás rendjét a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti és működési szabályzata is meghatározhatja."

4. § A 601/2020. Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § [Teljesítményértékelés]

(1) Az 5. § (3) bekezdése szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetmény és a 6. § szerinti illetmény legfeljebb 20%-os növelése a Hjt. 87. §-a szerinti teljesítményértékelés alapján történhet, ha az értékelés kiemelkedő vagy jó szintű. Az illetmény növeléséről a munkáltatói jogkört gyakorló dönt.

(2) Nem jogosult a teljesítményértékelésen alapuló illetménynövelésre az állomány 1/A. § (1) bekezdésében meghatározott magasabb vezetőnek minősülő tagja."

5. § (1) A 601/2020. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi katona, továbbá az Eütv. szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsga megszerzését megelőzően - az ilyen szakvizsga megszerzése feltételeként előírt felsőfokú szakképesítéssel rendelkező és ezen szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott - egészségügyi katona illetménye megállapítása során nem alkalmazható a Hjt. 122. § (1)-(1b), (6) bekezdése, 123-125. §-a, 127. és 128. §-a."

(2) A 601/2020. Korm. rendelet 5. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdéstől eltérően, az állomány 1/A. § (1) bekezdésében meghatározott magasabb vezetőnek minősülő tagja illetményének összegét egyedileg a miniszter - az országos kórház-főigazgató egyetértésével, az országos kórház-főigazgató irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók vezetőinek juttatásai megállapítására vonatkozó alapelvekkel összhangban - állapítja meg, azzal, hogy az egészségügyi katonának minősülő

a) 1/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti magasabb vezető legalább az 1. melléklet szerinti legmagasabb fizetési fokozathoz meghatározott összeg 106%-ára,

b) 1/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti magasabb vezető pedig legalább az 1. melléklet szerinti fizetési fokozatához tartozó illetmény 106%-ára

jogosult.

(3b) A miniszter - az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszjtv.vhr.) 24. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint az országos kórház-főigazgató által megállapított feltételekre és mértékre tekintettel - megállapíthatja az állomány 1/A. § (2) bekezdésében meghatározott vezetőnek minősülő tagja illetményén felül járó vezetői juttatása feltételeit és mértékét."

(3) A 601/2020. Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az egészségügyi katona szolgálati viszonyban töltött ideje és a fizetési fokozatának megállapítása során a Hjt. 92. § (2a) bekezdése szerinti pótszabadság mértéke szempontjából irányadó szolgálati időt kell figyelembe venni. Az egészségügyi katona fizetési fokozatának megállapításához kérheti a szabadfoglalkozás keretében, az egyéni egészségügyi vállalkozóként, az egyéni cég tagjaként, a társas vállalkozás tagjaként, az egyházi személyként vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként töltött idejének beszámítását."

(4) A 601/2020. Korm. rendelet 5. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Az Eütv. szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsga megszerzését megelőzően - az ilyen szakvizsga megszerzése feltételeként előírt felsőfokú szakképesítéssel rendelkező és ezen szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott - egészségügyi munkakörű katona illetménye az 1. melléklet szerinti 4. fizetési fokozatot akkor sem érheti el, ha a számára előírt várakozási idő eltelt."

(5) A 601/2020. Korm. rendelet 5. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

"(9a) Az országos kórház-főigazgató normatív utasítására figyelemmel a miniszter a (2) bekezdés szerinti egészségügyi katona részére elrendelt átmeneti többletfeladatok - ide nem értve a helyettesítést - teljesítéséért alkalmanként kiegészítő illetményt állapíthat meg."

(6) A 601/2020. Korm. rendelet 5. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

"(10a) A (10) bekezdés szerinti esetekre nem alkalmazható a Hjt. 55. §-a."

6. § A 601/2020. Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § [Az egészségügyi szakdolgozónak minősülő egészségügyi katona illetményére vonatkozó eltérő szabályok]

(1) Az 5. § (2) bekezdése hatálya alá nem tartozó egészségügyi katona az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok szerinti - törvényben, a Kormány rendeletében és a Hjt. felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott - illetményre, valamint illetménypótlékra jogosult.

(2) A miniszter - az Eszjtv.vhr. 26. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az országos kórház-főigazgató által megállapított feltételekre és mértékre tekintettel - az (1) bekezdés szerinti egészségügyi katona részére további illetményen felüli díjazást, egyéb juttatást, támogatást állapíthat meg."

7. § A 601/2020. Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § [Munkáltatói jogkörök gyakorlása]

A Haj.tv. 6. § (1) bekezdésétől eltérően a munkáltatói jogkörök gyakorlására jogosultak körét és hatáskörüket a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti és működési szabályzata is meghatározhatja."

8. § A 601/2020. Korm. rendelet 8. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője és a felügyeleti helyettes az Eütev. 1. §-a szerinti gyógyító-megelőző tevékenységet kizárólag a védelem-egészségügy körében, továbbá a működési nyilvántartás megújítása céljából, a továbbképzése alapján szükséges gyakorlati pontok megszerzése érdekében és az ahhoz szükséges mértékben végezhet."

9. § A 601/2020. Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § [Minősítés]

(1) A 10. § (3) bekezdése szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetmény összege minősítés alapján legfeljebb 20%-kal megemelhető, ha az egészségügyi honvédelmi alkalmazott kiválóan alkalmas minősítést kap. A 10. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott minősítését évente legalább egy alkalommal el kell végezni.

(2) Nem jogosult a minősítésen alapuló illetménynövelésre az 1/A. § (1) bekezdésében meghatározott magasabb vezetőnek minősülő honvédelmi alkalmazott."

10. § (1) A 601/2020. Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi honvédelmi alkalmazott, továbbá az Eütv. szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsga megszerzését megelőzően - az ilyen szakvizsga megszerzése feltételeként előírt felsőfokú szakképesítéssel rendelkező és ezen szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott - egészségügyi honvédelmi alkalmazott illetménye megállapítása során nem alkalmazható a Haj.tv. 62-76. §-a és 82. §-a."

(2) A 601/2020. Korm. rendelet 10. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdéstől eltérően, az 1/A. § (1) bekezdésében meghatározott magasabb vezetőnek minősülő honvédelmi alkalmazott illetményének összegét egyedileg a miniszter - az országos kórház-főigazgató egyetértésével, az országos kórház-főigazgató irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók vezetőinek juttatásai megállapítására vonatkozó alapelvekkel összhangban - állapítja meg, azzal, hogy az egészségügyi honvédelmi alkalmazottnak minősülő

a) 1/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti magasabb vezető legalább az 1. melléklet szerinti legmagasabb fizetési fokozathoz meghatározott összegre,

b) 1/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti magasabb vezető pedig legalább az 1. melléklet szerinti fizetési fokozatához tartozó illetményre

jogosult.

(3b) A miniszter - az Eszjtv.vhr. 24. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint az országos kórház-főigazgató által megállapított feltételekre és mértékre tekintettel - megállapíthatja az 1/A. § (2) bekezdésében meghatározott vezetőnek minősülő honvédelmi alkalmazott illetményén felül járó vezetői juttatása feltételeit és mértékét."

(3) A 601/2020. Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az egészségügyi honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött idejét és fizetési fokozatát a Haj.tv. 83. § (1) és (2) bekezdése szerint kell megállapítani, továbbá be kell számítani a szabadfoglalkozás keretében, az egyéni egészségügyi vállalkozóként, az egyéni cég tagjaként, a társas vállalkozás tagjaként, az egyházi személyként vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként töltött idejét is."

(4) A 601/2020. Korm. rendelet 10. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) Az Eütv. szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsga megszerzését megelőzően az - ilyen szakvizsga megszerzése feltételeként előírt felsőfokú szakképesítéssel rendelkező és ezen szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott - egészségügyi honvédelmi alkalmazott illetménye az 1. melléklet szerinti 4. fizetési fokozatot akkor sem érheti el, ha a számára előírt várakozási idő eltelt."

(5) A 601/2020. Korm. rendelet 10. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

"(10a) Az országos kórház-főigazgató normatív utasítására figyelemmel a miniszter a (2) bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott részére elrendelt átmeneti többletfeladatok - ide nem értve a helyettesítést - teljesítéséért alkalmanként keresetkiegészítést állapíthat meg."

(6) A 601/2020. Korm. rendelet 10. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

"(11a) A (11) bekezdés szerinti esetekre nem alkalmazható a Haj.tv. 20. § (1) bekezdése."

11. § A 601/2020. Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § [Az egészségügyi szakdolgozónak minősülő egészségügyi honvédelmi alkalmazott illetményére vonatkozó eltérő szabályok]

(1) A 10. § (2) bekezdése hatálya alá nem tartozó egészségügyi honvédelmi alkalmazott az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok szerinti - az Eütev.-ben, a Haj.tv.-ben, a Kormány rendeletében és a Haj.tv. felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott - illetményre, valamint illetménypótlékra jogosult.

(2) A miniszter - az Eszjtv.vhr. 26. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az országos kórház-főigazgató által megállapított feltételekre és mértékre tekintettel - az (1) bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott részére további illetményen felüli díjazást, egyéb juttatást, támogatást állapíthat meg."

12. § A 601/2020. Korm. rendelet 18. és 19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"18. § Ha az 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katona 2021. január 1-jén érvényes, 5. § (5) bekezdés b) pontja szerinti illetménye kevesebb, mint a Hjt. szerinti 2020. december 31-én érvényes illetmény távolléti díjba tartozó elemeinek összege, akkor részére az 5. § (3) bekezdése szerinti illetményt a különbözettel megnövelt összegben kell megállapítani.

19. § (1) Ha a 10. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott 2021. január 1-jén érvényes, a 10. § (3) bekezdése szerinti - a 9. § szerinti esetben a megnövelt - illetménye kevesebb, mint a Haj.tv. szerinti, 2020. december 31-én érvényes illetménye, akkor részére a 10. § (3) bekezdése szerinti illetményt a különbözettel megnövelt összegben kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 2020. december 31-én érvényes illetmény alatt a 2020. december 31-én érvényes fizetési fokozat alapján járó illetmény - ideértve a garantált illetménynél magasabb összegben megállapított illetményrészt is -, a honvédelmi illetménykiegészítés, a honvédelmi alkalmazottat folyamatosan megillető illetménypótlékok, valamint a Haj.tv. 76. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti keresetkiegészítés együttes összegét kell érteni."

13. § A 601/2020. Korm. rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § (1) E rendeletnek az egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 186/2021. (IV. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított 5. § (6) bekezdését, 10. § (7) bekezdését, 18. §-át és 19. §-át 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Mód.r.-rel megállapított 1. § (5) és (6) bekezdését, 1/A. §-át, 2. § (1) bekezdését, 2/A. §-át, 5. § (3a)-(3b) és (5) bekezdését, 7. § (1) bekezdését, 7/A. §-át és 10. § (3a)-(5) bekezdését 2021. március 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A Mód.r. hatálybalépésének napjáig a 3. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 8. § (2) és (3) bekezdése szerint kezdeményezett, de még el nem bírált kérelmekről a miniszter 2021. április 30-áig dönt."

14. § A 601/2020. Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "a 3-6. §-ban" szövegrész helyébe az "az 1/A. §-ban és a 2/A-6. §-ban" szöveg,

b) 5. § (5) bekezdés a) pontjában a "(3) bekezdés szerinti illetményt," szövegrész helyébe a "(3) bekezdés szerinti - a 4. § szerinti esetben a megnövelt - illetményt vagy a (3a) bekezdés szerinti illetményt," szöveg,

c) 5. § (5) bekezdés b) pontjában a "(3) bekezdés szerinti illetmény" szövegrész helyébe a "(3) bekezdés szerinti - a 4. § szerinti esetben a megnövelt - illetmény vagy a (3a) bekezdés szerinti illetmény" szöveg,

d) 7. § (1) bekezdésében az "a 7-12. §-ban" szövegrész helyébe az "az 1/A. §-ban és a 7-12. §-ban" szöveg,

e) 10. § (4) és (5) bekezdésében a "tartozó illetményt" szövegrész helyébe a "tartozó - a 9. § szerinti esetben a megnövelt - illetményt vagy a (3a) bekezdés szerinti illetményt" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a 601/2020. Korm. rendelet

a) 5. § (4) bekezdése és

b) 10. § (6) bekezdése.

2. A honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

16. § A honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet] 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjének az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató irányításáért felelős helyettesét az országos kórház-főigazgató és a honvédelemért felelős miniszter együttesen bízza meg és vonja vissza magasabb vezetői megbízását."

17. § A 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "nevezi ki" szövegrész helyébe a "bízza meg és vonja vissza magasabb vezetői megbízását" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére