18/2021. (IV. 14.) AM rendelet

az egyes agrártámogatások támogatási formáját érintő módosításokról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 17. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 18. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés t) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

1. § Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7/D. § (1) bekezdésében a "2021. június 30." szövegrész helyébe a "2021. december 31." szöveg lép.

2. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

2. § A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 7/E. § (1) bekezdésében a "2021. június 30." szövegrész helyébe a "2021. december 31." szöveg lép.

3. A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

3. § A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet a következő 6/B. és 6/C. §-sal egészül ki:

"6/B. § (1) A 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a fűszerpaprika-termelő 2021. évben benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.

(2) Az átmeneti támogatás iránti kérelem - és annak mellékletei - elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(3) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (3) bekezdésében, a 4. § a) és d) pontjában, valamint a 6. § (2) és (5a) bekezdésében foglaltakat.

(4) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás igénybevételére az a fűszerpaprika-termelő jogosult, aki

a) a Törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel; és

b) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ba) arról, hogy középvállalkozóként 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e, és a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).

(5) A fűszerpaprika-termelő (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatási kérelme - az 5. § (2) bekezdésében foglaltakon kívül - tartalmazza a (4) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatokat.

(6) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és - a felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is (a továbbiakban együtt: beadvány) az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(7) A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel az eljárás során a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a fűszerpaprika-termelővel vagy meghatalmazottjával.

(8) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a fűszerpaprika-termelő helyett és nevében a meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(9) A támogatási kérelem legfeljebb a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül módosítható az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának az időpontja.

6/C. § (1) A Kincstár a 6/B. § (1) bekezdése szerinti átmeneti támogatás iránti kérelemről legkésőbb 2021. december 31-éig dönt.

(2) A Kincstár - a 6/B. § (1) bekezdése alapján benyújtott átmeneti támogatási kérelmek vonatkozásában -a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó átmeneti támogatási igényt elutasítja vagy annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg."

4. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

4. § (1) A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet] 6/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a kérelmező 2021. január 1. és január 31., valamint 2021. július 1. és július 31. közötti időszakra - a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon a Kincstárhoz postai úton - benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag átmeneti támogatás igénybevételére jogosult."

(2) Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 6/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Kincstár az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelmekről legkésőbb 2021. december 31-éig dönt."

5. Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet módosítása

5. § A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a "2020. évben" szövegrész helyébe a "2021. évben" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében a "2020." szövegrész helyébe a "2021." szöveg, a "2021." szövegrész helyébe a "2022." szöveg,

c) 6/A. § (2) bekezdésében a "2020." szövegrész helyébe a "2021." szöveg,

d) 6/B. § (1) bekezdésében a "2020." szövegrész helyébe a "2021." szöveg

lép.

6. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

6. § Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] a következő 7a. alcímmel egészül ki:

"7a. Átmeneti támogatás

7/A. § (1) A vállalkozás az egyes agrártámogatások támogatási formáját érintő módosításokról szóló 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet hatálybalépésének napja és 2021. december 31. napja között - a határnapokat is beleértve - hatályossá vált hitelszerződésekhez kapcsolódó, a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kamattámogatást a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) igényelheti.

(2) Az átmeneti támogatásra a 2-7. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (2) bekezdés a) pontjában, a 4. § (2) bekezdés a) és c) pontjában, a 4. § (3) és (4) bekezdésében, a 8-12. §-ban, valamint az 1. melléklet 7. pontjában foglaltakat.

(4) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás igénybevételére az a 4. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő vállalkozás jogosult, aki az átmeneti támogatás iránti kamattámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

a) arról, hogy vállalkozása a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti kapcsolt vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősül-e, és a kapcsolt vállalkozása azonosító adatairól (adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító),

b) a részére, valamint a kapcsolt vállalkozása részére megítélt átmeneti támogatások összegéről euróban kifejezve,

c) az általa vagy a kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált átmeneti támogatási kérelmek esetében a kérelmekben jelzett támogatási összegekről euróban kifejezve,

d) a b) és c) pont tekintetében az átmeneti támogatás jogcíméről, valamint az átmeneti támogatással érintett tevékenysége 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról,

e) arról, hogy középvállalkozóként vagy nagyvállalkozásként 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, és

f) mikro- és kisvállalkozás esetében arról, hogy nem részesült az iránymutatás a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról szóló, 2014. július 31-i 2014/C 246/01 számú bizottsági közlemény szerinti megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási támogatásban, valamint

g) arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy

ga) a pénzügyi intézmény a kamattámogatás, a kedvezményes kamatláb, a kezesség és a kezességi díjtámogatás támogatástartalmára vonatkozó adatokat, továbbá az a)-d) pontban foglalt adatokat a Kincstár részére átadja, és

gb) a pénzügyi intézmény a szabad átmeneti támogatási keretének ellenőrzése céljából a Kincstártól erre vonatkozóan adatokat kérjen.

(5) Átmeneti támogatás igénylése esetén a vállalkozás hitelkérelemhez kapcsolódóan vagy önállóan benyújtott átmeneti támogatás iránti kamattámogatási kérelme tartalmazza a (4) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat is.

(6) A hitelkérelemhez kapcsolódó vagy az önálló átmeneti támogatás iránti kamattámogatási kérelem 2021. november 30-áig nyújtható be a pénzügyi intézményhez.

(7) Az átmeneti támogatásként igénybe vett kamattámogatás mértéke nem haladhatja meg a vállalkozás és a kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás rendelkezésére álló, a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott keretösszeget (a továbbiakban: átmeneti támogatási keret).

7/B. § (1) A vállalkozás részére azon hitelhez nyújtható a 7/A. § (1) bekezdése szerinti átmeneti támogatásként kamattámogatás, amely esetében - az átmeneti támogatás támogatástartalom-igazolásának kiállítását megelőzően - a Kincstár a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak teljesülését ellenőrizte.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés lefolytatásához a pénzügyi intézmény a 7/A. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozatok tartalmáról, az igénylőlapon benyújtott átmeneti támogatás iránti kamattámogatási kérelem alapján a kamattámogatás támogatástartalmáról, a kedvezményes kamatláb, a kezesség és a kezességi díjtámogatás támogatástartalmáról adatot szolgáltat a Kincstár részére. A Kincstár az ellenőrzés eredményéről a pénzügyi intézmény általi adatszolgáltatást követő öt napon belül tájékoztatja a pénzügyi intézményt.

(3) A pénzügyi intézmény

a) az önállóan benyújtott átmeneti támogatás iránti kamattámogatási kérelem esetén a Kincstár pozitív eredménnyel zárult ellenőrzéséről szóló - (2) bekezdés szerinti - tájékoztatásának beérkezését követő öt napon belül,

b) a hitelkérelemhez kapcsolódóan benyújtott átmeneti támogatás iránti kamattámogatási kérelem esetén a hitelkérelem pénzügyi intézmény általi elbírálását követő öt napon belül

záradékkal látja el a kamattámogatási kérelmet, és az 1. melléklet szerinti adatokat a kamattámogatás 2. melléklet szerint meghatározott támogatástartalmával együtt megküldi a Kincstár részére.

(4) Ha a záradékolt átmeneti támogatás iránti kamattámogatási kérelem benyújtása előtt lefolytatott és az átmeneti támogatás iránti kamattámogatási kérelem alapján lefolytatott ellenőrzés pozitív eredménnyel zárul, a Kincstár kiállítja a támogatástartalom-igazolást, és azt 2021. december 31-éig megküldi a vállalkozás részére.

(5) A kamattámogatás támogatástartalmáról történő döntésnél és a rendelkezésre álló szabad átmeneti támogatási keret meghatározásánál figyelembe kell venni a hitel kedvezményes kamatából, a kezességvállaló intézmény által kedvezményes kezességvállalási díj mellett nyújtott kezességből, valamint a költségvetési forrásból nyújtott kezességvállalási díjtámogatásból származó támogatástartalmat.

(6) Az átmeneti támogatás a támogatástartalom-igazolás kiállítása után fizethető ki.

(7) A 7/A. § (1) bekezdésében meghatározott hitelszerződésekhez kapcsolódóan - a kamattámogatás vonatkozásában - csekély összegű támogatás abban az esetben igényelhető, ha az átmeneti támogatás nyújtásának feltételei nem állnak fenn."

7. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 14. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"d) az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

8. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

a) 1. § 5a. pont záró szövegrészében, 5b. pont a) alpontjában, b) alpont bb) alpontjában, c) és d) alpontjában, 2. § (2) bekezdés c) pontjában, d) pont da) és db) alpontjában, f) pontjában, 3. § (3) bekezdés a) pontjában, b) pont ba) és bb) alpontjában, c) és d) pontjában a "hatályba lépett" szövegrész helyébe a "hatályossá vált" szöveg,

b) 1. § 10. pontjában a "támogatás csekély összegű támogatás kategóriáját" szövegrész helyébe a "támogatás támogatáskategóriáját" szöveg,

c) 2. § (1) bekezdésében és 3. § (1) bekezdésében a "2020." szövegrész helyébe a "2022." szöveg,

d) 2. § (2) bekezdés d) pont záró szövegrészében és e) pontjában a "hatályba lépett" szövegrészek helyébe a "hatályossá vált" szöveg,

e) 7. § (1) bekezdésében a "Kincstárhoz történő" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz postai úton történő" szöveg

lép.

7. Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

9. § Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] a következő 7a. alcímmel egészül ki:

"7a. Átmeneti támogatás

7/A. § (1) Az élelmiszeripari vállalkozás az egyes agrártámogatások támogatási formáját érintő módosításokról szóló 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet hatálybalépésének napja és 2021. november 30. napja között - a határnapokat is beleértve - hatályba lépett hitelszerződésekhez kapcsolódó, a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kamattámogatást a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. §b) pontja szerinti átmeneti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) igényelheti.

(2) Az átmeneti támogatásra a 2-7. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 8-11. §-ban foglaltakat.

(4) A kamattámogatás (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatásként történő igénybevételére az a 3. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő élelmiszeripari vállalkozás jogosult, aki az átmeneti támogatás iránti kamattámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

a) arról, hogy vállalkozása a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti kapcsolt vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősül-e, és a kapcsolt vállalkozása azonosító adatairól (adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító),

b) a részére, valamint a kapcsolt vállalkozása részére megítélt átmeneti támogatások euróban kifejezett támogatástartalmáról,

c) az általa vagy a kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált átmeneti támogatási kérelmek esetében a kérelmekben jelzett támogatási összegek euróban kifejezett támogatástartalmáról,

d) a b) és c) pont tekintetében az átmeneti támogatás jogcíméről, valamint az átmeneti támogatással érintett tevékenysége 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról,

e) arról, hogy középvállalkozóként vagy nagyvállalkozásként 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

f) mikro- és kisvállalkozás esetében arról, hogy nem részesült az iránymutatás a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról szóló, 2014. július 31-i 2014/C 246/01 számú bizottsági közlemény szerinti megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási támogatásban, és

g) a hitel kedvezményes kamatlábából, a kapcsolódó intézményi kezességvállalás kedvezményes díjából, illetve a költségvetési forrásból nyújtott kezességvállalási díjtámogatásból származó támogatások összegéről - a támogatástartalom igazolások másolati példányának csatolásával - a támogatás kategóriájától függetlenül.

(5) Átmeneti támogatás igénylése esetén az élelmiszeripari vállalkozás átmeneti támogatás iránti kamattámogatási kérelme tartalmazza a (4) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat is.

(6) Az átmeneti támogatás iránti kamattámogatási kérelem 2021. november 30-áig postai úton nyújtható be a Kincstárhoz.

(7) A Kincstár - az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás iránti kamattámogatási kérelem tekintetében -a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó átmeneti támogatási igényt elutasítja vagy annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg. A szabad átmeneti támogatási keretet a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kell megállapítani.

(8) A Kincstár a kamattámogatás támogatástartalmáról szóló igazolást legkésőbb 2021. december 31-éig megküldi az élelmiszeripari vállalkozás részére.

(9) Az (1) bekezdés szerinti hitelszerződésekhez kapcsolódóan csekély összegű támogatási jogcímen kamattámogatás abban az esetben igényelhető, ha az átmeneti támogatás nyújtásának feltételei nem állnak fenn."

10. § A 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 13. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"c) az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

11. § A 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

a) 1. § 8. pontjában a "támogatás csekély összegű támogatás kategóriáját" szövegrész helyébe a "támogatás támogatáskategóriáját" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében és 6. § (2) bekezdés c) pontjában a "2020." szövegrész helyébe a "2022." szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a "Kincstárhoz nyújthatja be" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz postai úton nyújthatja be" szöveg,

d) 6. § (1) bekezdésében a "Kincstárhoz történő" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz postai úton történő" szöveg

lép.

8. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

12. § Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] a következő 7a. alcímmel egészül ki:

"7a. Átmeneti támogatás

7/A. § (1) A termelői szerveződés az egyes agrártámogatások támogatási formáját érintő módosításokról szóló 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet hatálybalépésének napja és 2021. november 30. napja között - a határnapokat is beleértve - hatályossá vált hitelszerződésekhez kapcsolódó, a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kamattámogatást a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) igényelheti.

(2) Az átmeneti támogatásra a 2-7. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 8-11. §-ban foglaltakat.

(4) A kamattámogatás (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatásként történő igénybevételére az a 3. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő termelői szerveződés jogosult, aki az átmeneti támogatás iránti kamattámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

a) arról, hogy vállalkozás a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti kapcsolt vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősül-e, és kapcsolt vállalkozása adatairól (adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító),

b) a részére, valamint a kapcsolt vállalkozása részére megítélt átmeneti támogatások euróban kifejezett támogatástartalmáról,

c) az általa vagy kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált átmeneti támogatási kérelmek esetében a kérelmekben jelzett támogatási összegek euróban kifejezett támogatástartalmáról,

d) a b) és c) pont tekintetében az átmeneti támogatás jogcíméről, valamint az átmeneti támogatással érintett tevékenysége 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról,

e) arról, hogy középvállalkozóként vagy nagyvállalkozásként 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

f) mikro- és kisvállalkozás esetében arról, hogy nem részesült az iránymutatás a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról szóló, 2014. július 31-i 2014/C 246/01 számú bizottsági közlemény szerinti megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási támogatásban, és

g) a hitel kedvezményes kamatlábából, a kapcsolódó intézményi kezességvállalás kedvezményes díjából és a költségvetési forrásból nyújtott kezességvállalási díjtámogatásból származó támogatások összegéről - a támogatástartalom igazolások másolati példányának csatolásával - a támogatás kategóriájától függetlenül.

(5) Átmeneti támogatás igénylése esetén a termelői szerveződés átmeneti támogatás iránti kamattámogatási kérelme tartalmazza a (4) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat is.

(6) Az átmeneti támogatás iránti kamattámogatási kérelem 2021. november 30-áig postai úton nyújtható be a Kincstárhoz.

(7) A Kincstár - az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás iránti kamattámogatási kérelem tekintetében -a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó átmeneti támogatási igényt elutasítja vagy annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg. A szabad átmeneti támogatási keret a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kerül megállapításra.

(8) A Kincstár a kamattámogatás támogatástartalmáról szóló igazolást legkésőbb 2021. december 31-éig megküldi a termelői szerveződés részére.

(9) Az (1) bekezdésben meghatározott hitelszerződésekhez kapcsolódóan csekély összegű támogatási jogcímen kamattámogatás abban az esetben igényelhető, ha az átmeneti támogatás nyújtásának feltételei nem állnak fenn."

13. § A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 13. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"c) az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

14. § A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

a) 1. § 7. pontjában a "támogatás csekély összegű támogatás kategóriáját" szövegrész helyébe a "támogatás támogatáskategóriáját" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdés c) pontjában a "2020." szövegrész helyébe a "2022." szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a "Kincstárhoz nyújthatja be" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz postai úton nyújthatja be" szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésében a "Kincstárhoz történő" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz postai úton történő" szöveg

lép.

9. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása

15. § A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet] 6/C. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A Kincstár a 6/B. § (1) bekezdése szerinti,]

"c) 2021. október 1. és október 31. között benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2021. december 31-éig"

(dönt.)

16. § A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 6/B. § (1) bekezdésében a "valamint 2021. április 1. és április 30. között" szövegrész helyébe a "2021. április 1. és április 30., valamint 2021. október 1. és október 31. között" szöveg lép.

10. A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosítása

17. § A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet [a továbbiakban: 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet] 14. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) E rendelet alapján a 2021. támogatási évben az átmeneti, valamint a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokra megállapítható támogatás összege legfeljebb 2 milliárd forint."

18. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az igénylő a 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti állatjóléti intézkedések tekintetében a 2020. támogatási év III. és IV. negyedévére, valamint a 2021. támogatási év I-III. negyedévére - a 14. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően - kizárólag átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.

(2) Az átmeneti támogatás iránti kérelem az egyes agrártámogatások támogatási formáját érintő módosításokról szóló 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet hatálybalépésének napja [a továbbiakban: 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet] és 2021. április 30., 2021. július 1. és július 31., valamint 2021. október 1. és október 31. között ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően."

19. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16/C. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kincstár a 16/B. § (2) bekezdése szerinti,]

"b) 2021. január 5. és január 31., 2021. április 1. és április 30., 2021. július 1. és július 31., valamint 2021. október 1. és október 31. között benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2021. december 31-éig"

(dönt.)

20. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § A 14. § (1) bekezdése szerinti tevékenységek támogatására 2021. április 1-jétől a 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet hatálybalépése napjáig benyújtott kérelem átmeneti támogatás iránti kérelemnek minősül."

11. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosítása

21. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] 5. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A Baromfi Termék Tanács (a továbbiakban: BTT) az igénylő kérésére igazolást állít ki az adott tartási hely férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tartható baromfilétszám darabszámáról, és azt legkésőbb tárgyév április 15-éig - az ügyfél tájékoztatásával egyidejűleg - elektronikus úton továbbítja a Kincstár részére."

22. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 13/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az igénylő a 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti állatjóléti intézkedések ellentételezésére a 2020/2021. támogatási év II., III. és IV. negyedévére, valamint a 2021/2022. támogatási év I. és II. negyedévére - a 11. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően - kizárólag átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.

(2) Az átmeneti támogatás iránti kérelem 2020. október 1. és október 31., 2021. január 16. és január 31., 2021. április 16. és április 30., 2021. július 16. és július 31., valamint 2021. október 16. és október 31. között, ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően."

23. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 13/C. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kincstár a 13/B. § (2) bekezdése szerinti,]

"b) 2021. január 16. és január 31., 2021. április 16. és április 30., 2021. július 16. és július 31., valamint 2021. október 16. és október 31. között benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2021. december 31-éig"

(dönt.)

24. § Hatályát veszti a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 5. § (2) bekezdés h) pontja és 5. § (6) bekezdés b) pontja.

12. A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet módosítása

25. § A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "950 millió forint" szövegrész helyébe az "1025 millió forint" szöveg lép.

13. A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet módosítása

26. § A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet [a továbbiakban: 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet] a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § Az 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott időszakban benyújtott támogatási kérelem átmeneti támogatás iránti kérelemnek minősül."

27. § A 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet

a) 6/B. § (1) bekezdésében a "2020. október 1. és október 15. közötti időszakra és a 2021. január 1. és március 31. közötti időszakra" szövegrész helyébe a "2020. október 1. és október 15. és a 2021. április 1. és április 15. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban," szöveg,

b) 6/C. § (1) bekezdés b) pontjában a "2021. január 1. és március 31. közötti időszakban" szövegrész helyébe a "2021. április 1. és április 15. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban," szöveg, a "2021. június 30-áig" szövegrész helyébe a "2021. december 31-éig" szöveg

lép.

14. A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet módosítása

28. § A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a) 6/B. § (1) bekezdésében a "2020. évre" szövegrész helyébe a "2021. évben" szöveg,

b) 6/C. § (1) bekezdésében a "2020." szövegrész helyébe a "2021." szöveg

lép.

15. A koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszerfeldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet módosítása

29. § A koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti átmeneti támogatás akkor nyújtható a mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára, ha az nem került továbbadásra teljes mértékben vagy részlegesen a mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg."

30. § A 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A támogatást nyújtó (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége

a) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti átmeneti támogatások esetében a százezer eurónak megfelelő forintösszeget,

b) a 3. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti támogatások esetében a tízezer eurónak megfelelő forintösszeget

meghaladó támogatástartalmú átmeneti támogatásokra terjed ki."

31. § A 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § E rendeletnek az egyes agrártámogatások támogatási formáját érintő módosításokról szóló 18/2021. (IV. 14.) AM rendelettel megállapított 3. § (1) bekezdés a)-c) pontját, valamint 5. § (1) és (3) bekezdését a 2021. február 18. napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

32. § A 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a "100 000 eurónak" szövegrész helyébe a "225 000 eurónak" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az "a 800 000 eurónak" szövegrész helyébe az "az 1 800 000 eurónak" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a "120 000 eurónak" szövegrész helyébe a "270 000 eurónak" szöveg,

d) 5. § (1) bekezdésében az "a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)" szövegrész helyébe az "az Atr. 2. § 18. pontja szerinti támogatást nyújtó (a továbbiakban: támogatást nyújtó)" szöveg, a "2021. június 30-áig" szövegrész helyébe a "2021. december 31-éig" szöveg,

e) 5. § (2) bekezdésében a "Kincstár" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár" szöveg,

f) 5. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "Kincstár" szövegrész helyébe a "támogatást nyújtó" szöveg,

g) 5. § (3) bekezdés b) pontjában a "2021. június 30-áig" szövegrész helyébe a "2021. évben" szöveg, a "legkésőbb 2021. október 1-jéig" szövegrész helyébe a "legkésőbb 2022. február 1-jéig" szöveg

lép.

16. A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 25/2020. (VI. 22.) AM rendelet módosítása

33. § A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 25/2020. (VI. 22.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2020. (VI. 22.) AM rendelet] a következő 6/B. §-sal egészül ki:

"6/B. § A 2021. február 15. és az egyes agrártámogatások támogatási formáját érintő módosításokról szóló 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet hatálybalépése között benyújtott 3. § (1) bekezdés c) pont ci) alpontja szerinti megállapodás másolati példányokat határidőben benyújtottnak kell tekinteni."

34. § A 25/2020. (VI. 22.) AM rendelet 5. § (5) bekezdésében a "február 15-éig" szövegrész helyébe az "április 30-áig" szöveg lép.

17. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet módosítása

35. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet [a továbbiakban: 53/2020. (X. 27.) AM rendelet] 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alapján az alábbi tevékenységek támogathatók:)

"a) a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése, új, első üzembehelyezésű technológiai rendszer kialakítása, továbbá a szőlészeti és borászati tevékenységekhez és a termékek forgalmazásához kapcsolódó adatszolgáltatási, bejelentési, nyilvántartási kötelezettségek teljesítését, illetve az ügyvitelt és vállalatirányítást szolgáló hardver- és szoftverbeszerzés, valamint hardver- és szoftverfejlesztés;"

36. § Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 4. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelemhez csatolni kell)

"h) három, egymástól és a kérelmezőtől független ajánlattevőtől származó, azonos vagy hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező, funkcionálisan egyező borászati gépre, technológiai berendezésre vonatkozó, a Kincstár honlapján közzétett - az (5) bekezdésben meghatározott adattartalmú - árajánlatot;"

37. § (1) Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatási keret túligénylése esetén, az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel, a keretkimerülés napján bírált hiánytalan támogatási kérelmek közötti sorrendet a támogatási kérelmekben igényelt támogatás összegének növekvő sorrendje határozza meg."

(2) Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 5. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A támogatás akkor fizethető ki, ha a támogatási kérelemmel jóváhagyott beruházást teljes egészében végrehajtották.

(8) A jóváhagyott támogatási kérelem bármely elemének a módosítását be kell jelenteni a Kincstárnak. Egy jóváhagyott támogatási kérelem kizárólag egy alkalommal módosítható.

(9) A Kincstár a támogatási kérelem módosítását követően megállapítja a módosított támogatási kérelem alapján igényelhető támogatás maximális összegét, amely nem haladhatja meg a módosítást megelőzően jóváhagyott támogatási kérelem alapján megállapított támogatás összegét."

38. § (1) Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 6. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kifizetési kérelemhez csatolni kell)

"c) az üzemeltetési hely szerinti üzemre vonatkozó, az adott borászati gép, technológiai berendezés szabályszerű működtetését lehetővé tevő, a kérelmező nevére kiállított működési engedély másolatát;"

(2) Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 6. § (11) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A Kincstár a kifizetési kérelmeket részben vagy egészében elutasítja, ha)

"g) a támogatási kérelemmel jóváhagyott beruházást teljes egészében nem hajtották végre."

39. § (1) Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 7. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott időszakban benyújtott kifizetési kérelemhez csatolni kell]

"b) a kérelmező nyilatkozatát a borászati üzem - beruházást megelőző, valamint a borászati gép, technológiai berendezés üzembe helyezését követő - erjesztő- és tárolókapacitásáról;"

(2) Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) bekezdés szerint benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában a 3. §-ban, a 4. § (4)-(6) és (9)-(10) bekezdésében, valamint az 5. § (1)-(4) bekezdésében foglalt, a támogatási kérelemre vonatkozó rendelkezéseket a kifizetési kérelemre is alkalmazni kell."

40. § Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § E rendeletnek az egyes agrártámogatások támogatási formáját érintő módosításokról szóló 18/2021. (IV. 14.) AM rendelettel [a továbbiakban: 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet] megállapított 7. § (4) bekezdését a 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

18. A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet módosítása

41. § Hatályát veszti a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet 16. § (3) bekezdésében a "- kivéve kamarai meghatalmazott -" és a "- kivéve a kamarai meghatalmazott útján -" szövegrész.

19. Záró rendelkezések

42. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

Tartalomjegyzék