54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), b) és g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,

1a.[1] csoportmentességi rendeletek: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 2a. pontja szerinti rendeletek,

1b.[2] egy és ugyanazon vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás,

1c.[3] mezőgazdasági termék: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10c. pontja szerinti termék,

1d.[4] mezőgazdasági termék elsődleges előállítása: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10d. pontja szerinti tevékenység,

2. támogatási időszak: a januári benyújtási időszak vonatkozásában a tárgyévet megelőző év július 1. és december 31. közötti időszak, a júliusi benyújtási időszak vonatkozásában a tárgyév január 1. és június 30. közötti időszak,

3.[5] tenyésznyúl: az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő nőivarú nyúl, amelyet tenyésztésbe állítottak,

4. tenyésztésbe állítás: az az időpont, amikorra a tenyésznyúl eléri a tenyészérettséget.

2. A támogatás célja, mértéke

2. § (1) E rendelet alapján az állattartó vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult.

(2)[6] A támogatás mértéke a támogatási időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulanként 3000 forint azzal, hogy az nem haladhatja meg az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

(3)[7] Egy tenyésznyúl után csak a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban és csak egy alkalommal igényelhető támogatás, kivéve a 4/A. § szerinti kiegészítő támogatási kérelem benyújtása esetét.

(4)[8] Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (5)-(6) bekezdésében és II. mellékletében foglaltakat.

(5)[9] A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A támogatásról az Európai Bizottság kérésére húsz munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

(6)[10] Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatással, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(7)[11] A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel az említett rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(8)[12] A támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

3. A támogatás forrása

3. §[13] (1)[14] A támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-01220191-51200002 számú Nemzeti agrártámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla.

(2)[15] A tárgyévben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 200 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltétele

4. § Támogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Törvény alapján működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem rendelkezik adók módjára behajtható köztartozással vagy lejárt esedékességű adótartozással, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt,

bc) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétel követelményeinek, és

bd)[16] megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11-11/A. §-ában foglaltak feltételeknek, és

be)[17] eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek,

c) a génmegőrzési céllal fenntartott, védett őshonos mezőgazdasági, valamint hús, illetve prém hasznosítási típusba tartozó fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezet - tenyésztési hatóság által hitelesített - törzskönyvében vagy tenyésztési főkönyvében nyilvántartott legalább tíz tenyésznyulat a támogatási kérelemmel érintett támogatási időszakban tenyésztésbe állított, és

d) rendelkezik a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint bejelentett tenyészettel.

4/A. §[18] (1)[19] A 2015. január 1. és június 30. között tenyészetbe állított, támogatásban még nem részesült tenyésznyúl után kiegészítő támogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki vagy amely a 4. §-ban foglalt jogosultsági feltételeknek megfelel és a 2015. évi január 1. és június 30. közötti támogatási időszak vonatkozásában támogatási kérelmet nyújtott be a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás összegének megállapításához a 2. § (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1)[20] Az állattartó a támogatási kérelmet a tárgyév január 15. és február 15. között, valamint július 1. és július 31. között postai úton nyújtja be a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon a Kincstárhoz.

(1a)[21] Az állattartó a kiegészítő támogatás iránti kérelmet 2015. november 12. és november 20. között az (1) bekezdésben meghatározott módon nyújthatja be azzal, hogy arra az 5. § (2) és (3) bekezdésében és a 6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) a génmegőrzési céllal fenntartott, védett őshonos mezőgazdasági, valamint hús, illetve prém hasznosítási típusba tartozó tenyésznyúl tenyésztésbe állításáról a tenyésznyúl fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet által kiállított - az állattartóadatait, a tenyésztésbe állítás időpontját, tenyésznyulak számát, és törzskönyvi vagy tenyésztési főkönyvi számát tartalmazó - és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) mint tenyésztési hatóság által hitelesített igazolását, valamint

b) a 4. § b) pontjában foglaltakról szóló nyilatkozatokat.

(3) A NÉBIH a (2) bekezdés a) pontja szerinti dokumentumot hitesíti, amennyiben az állattartó bejelentett tenyészettel rendelkezik.

6. A támogatási kérelem elbírálása, kifizetése

6. § (1)[22] Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár az állattartót tizenöt napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel.

(2)[23] A Kincstár - az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás keretének figyelembevételével, az adott támogatási időszakra vonatkozó összes jogos támogatási igény ismeretében - döntést hoz, és a támogatást - a forrás rendelkezésre állása esetén - a döntés kibocsátását követő tizenöt napon belül folyósítja a támogatásban részesülő állattartó részére. Amennyiben a támogatási időszakonként, valamint a kiegészítő támogatás vonatkozásában külön összegzett jogos igények együttesen meghaladják a rendelkezésre álló forrást, úgy a forrást a jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

(3) A támogatás összegét a támogatási időszakot követő első támogatási kérelem benyújtási időszak első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

6a.[24]

6/A. §[25]

6/B. §[26]

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7/A. §[27] E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 2. § (4) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

7/B. §[28] E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 6/A. §-át a 2020. július 1. és 31. között benyújtott támogatási kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni.

7/C. §[29] E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2021. (XII. 29.) AM rendelettel módosított 3. § (2) bekezdését a 2022. támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban kell alkalmazni.

7/D. §[30] E rendeletnek a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosításáról szóló 39/2023. (VII. 20.) AM rendelettel megállapított 3. § (2) bekezdését a 2023. támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban kell alkalmazni.

7/E. §[31] E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 11/2024. (III. 25.) AM rendelettel megállapított 2. § (2) bekezdését és 3. § (2) bekezdését a 2024. január 15. és február 15. között benyújtott támogatási kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében is alkalmazni kell.

8. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

9. §[32]

10. §[33]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[2] Beiktatta a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[3] Beiktatta a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[4] Beiktatta a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[5] Módosította a 10/2020. (IV. 3.) AM rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.04.06.

[6] Módosította a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2024.03.26.

[7] Megállapította a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[8] Megállapította a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 24. §-a. Hatályos 2019.04.11.

[9] Beiktatta a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[10] Beiktatta a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[11] Beiktatta a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[12] Beiktatta a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[13] Megállapította a 6/2017. (II. 13.) FM rendelet 23. §-a. Hatályos 2017.02.14.

[14] Megállapította a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.12.07.

[15] Módosította a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 11. § b) pontja. Hatályos 2024.03.26.

[16] Megállapította a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.11.03.

[17] Beiktatta a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.11.03.

[18] Beiktatta a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.11.03.

[19] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 67. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[20] Módosította a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2022.12.28.

[21] Beiktatta a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet 9. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[22] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 67. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[23] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 67. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[24] Az "Átmeneti támogatás" alcímet hatályon kívül helyezte a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 8. §-a. Hatálytalan 2022.12.28.

[25] Hatályon kívül helyezte a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 8. §-a. Hatálytalan 2022.12.28.

[26] Hatályon kívül helyezte a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 8. §-a. Hatálytalan 2022.12.28.

[27] Beiktatta a a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 25. §-a. Hatályos 2019.04.11.

[28] Beiktatta a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 8. §-a. Hatályos 2020.08.20.

[29] Beiktatta az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[30] Beiktatta a 39/2023. (VII. 20.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.07.21.

[31] Beiktatta a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 10. §-a. Hatályos 2024.03.26.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék