194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

A magyar egészségügy kiemelt erőfeszítésének köszönhetően európai uniós szinten is kiugróan sikeres oltási program eredményeként, a négymilliomodik COVID-19 elleni védőoltás első dózisának beadásával a lépcsőzetes nyitás következő fokozataként a Kormány újabb intézkedéseket határozott meg. A védelmi intézkedések feloldásának újabb lépcsője jelentős részben a védettségi igazolványhoz kötött. A védettségi igazolvány használatáról a magyar emberek döntöttek az újraindításról szóló online konzultáció során. A konzultációt kitöltők 65 százaléka támogatta azt, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők felmentést kapjanak egyes korlátozások alól.

A most meghozott intézkedések a következők:

- a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak számára több, eddig bezárt helyszín válik látogathatóvá;

- a megnyíló helyszíneken a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak maszk viselésére nem kötelesek;

- a koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik, a védettség tényének ellenőrzése pedig a helyiség üzemeltetőjének, a szolgáltatás nyújtójának a feladata;

- a kijárási tilalom kezdetének időpontja este 11 óráról éjfélre módosul;

- az üzletekben este 11 óráig lehetséges a vásárlás;

- a vendéglátó üzletek 11 óráig tarthatnak nyitva, azok belső tere a koronavírus ellen védett személyeknek megnyílik, továbbá a szülők, családtagok a gyerekeket a vendéglátó üzletekbe magukkal vihetik;

- a vendéglátó üzletek belső tereiben a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak a rendeletben meghatározott esetekben maszk viselésére nem kötelesek;

- a vendéglátó üzletek kerthelyiségeiben és teraszain továbbra sem kötelező a maszkviselés;

- a szállodákban ismét lehetséges a pihenés a koronavírus ellen védett személyek és gyermekeik részére;

- a 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítmények (így különösen állatkertek, vadasparkok, múzeumok, színházak, mozik, könyvtárak) a koronavírus ellen védett személyeknek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúaknak újra látogathatóak;

- a koronavírus ellen védett személyek is látogathatják az uszodákat, az edző- és fitnesztermeket, sportlétesítményeket;

- a sportrendezvényeken és este 11 óráig a kulturális eseményeken részt vehetnek a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorú nézők;

- a járvány elleni küzdelem azonban indokolja bizonyos védelmi intézkedések fenntartását, így egyes helyszíneken a védettséget nem szerzett dolgozók továbbra is maszkot viselnek;

- fennmaradnak a magán- és családi rendezvények tekintetében a 2020 novemberében elrendelt korlátozások;

- a közterületen, tömegközlekedésben, boltokban - ahol nem csak beoltott, vagy a fertőzésen átesett személyek tartózkodhatnak - a még be nem oltottak védelme érdekében továbbra is kötelező a maszkhasználat, továbbá kerülendő a csoportosulás, és tilos a gyülekezés.

A fenti döntések végrehajtása céljából - általánosan kötelező magatartási szabályként - a Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 1/A. alcímmel egészül ki:

"1/A. A védettségi igazolvány használatának és a jogosultság igazolásának általános szabályai

2/A. § (1) E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.

(2) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható a védettségi igazolvány védettséget igazoló módon történő bemutatására.

(3) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy életkorát személyazonosító igazolványával, útlevelével, vezetői engedélyével vagy diákigazolványával igazolja.

(4) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy a jog gyakorlására való jogosultsága igazolása érdekében felhívható életkorának az életkor megállapítására alkalmas módon való igazolására.

(5) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorának ellenőrzése mellőzhető, ha a kiskorúság ténye nyilvánvaló.

(6) A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

(7) A védettségi igazolvány meglétét vagy az életkort ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti."

2. § (1) Az R1. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A sportrendezvényen nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy abban az esetben vehet részt, ha a sportrendezvény tervezett befejezési időpontja legkésőbb este 11 óra."

(2) Az R1. 6. §-a a következő (2a)-(2g) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A jegy megváltásával látogatható kulturális eseményen nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

(2b) A sportrendezvény, illetve a kulturális esemény szervezője, valamint a sportrendezvény, illetve a kulturális esemény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

(2c) Az e rendeletben meghatározottak szerint nézők jelenlétében megtartott kulturális esemény helyszínén este 11 óra és reggel 5 óra között az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni.

(2d) A sportrendezvényen, illetve a kulturális eseményen foglalkoztatott személy számára - ide nem értve a sportrendezvény esetében a versenyzőket és az őket felkészítő sportszakembereket, valamint a kulturális esemény esetében a fellépőket - a maszkhasználat szabályait a sportrendezvény, illetve a kulturális esemény szervezője - ennek hiányában a sportrendezvény, illetve a kulturális esemény helyszínének vezetője - határozza meg azzal, hogy

a) a sportrendezvényen, illetve a kulturális eseményen foglalkoztatott személy - ide nem értve a sportrendezvény esetében a versenyzőket és az őket felkészítő sportszakembereket, valamint a kulturális esemény esetében a fellépőket -, ha a koronavírus elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon a sportrendezvény, illetve a kulturális esemény szervezője felé nem igazolja, köteles a sportrendezvény, illetve a kulturális esemény befejezéséig az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni,

b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

(2e) A sportrendezvényen, illetve a kulturális eseményen nézőként tartózkodó koronavírus ellen védett személy és a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem köteles maszkot viselni.

(2f) A sportrendezvények esetében kormányrendelet e rendelettől eltérő szabályokat állapíthat meg.

(2g) A zenés, táncos rendezvény e rendelet alkalmazásában nem minősül kulturális eseménynek, így zenés, táncos rendezvényt tilos szervezni, tartani, illetve tilos a zenés, táncos rendezvény helyszínén - az 5. § (5) bekezdése szerinti kivétellel - tartózkodni."

3. § (1) Az R1. 8. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy - a (4) bekezdés szerinti kivétellel - köteles az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni.

(4) A vendéglátó üzlet

a) (7a) bekezdés szerinti vendége a vendéglátó üzleten belül a vendéglátó üzlet asztalánál ülve,

b) (7a) bekezdés szerinti vendége, ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nemcsak asztalnál ülve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt, illetve

c) kerthelyiségében vagy teraszán a vendéglátó üzlet vendége

nem köteles a maszkot viselni."

(2) Az R1. 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A vendéglátó üzletben foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a vendéglátó üzlet vezetője határozza meg, azzal, hogy

a) a vendéglátó üzletben foglalkoztatott személy, ha a koronavírus elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon a vendéglátó üzlet vezetője felé nem igazolja, köteles a vendéglátó üzlet területén az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni,

b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg."

(3) Az R1. 8. § (7) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A vendéglátó üzleten belül való tartózkodás)

"c) - ha arra a kerthelyiségben vagy a teraszon nincs lehetőség - a fogyasztás kifizetése céljából"

(az ehhez szükséges időtartamig megengedett, azzal, hogy a vendéglátó üzleten belül a megrendelt étel, illetve ital fogyasztása tilos.)

(4) Az R1. 8. §-a a következő (7a)-(7d) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A vendéglátó üzleten belül reggel 5 óra és este 11 óra között a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy számára a tartózkodás, és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.

(7b) A vendéglátó üzlet üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja a koronavírus elleni védettségét e rendeletben meghatározott módon nem igazoló személytől, illetve a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személytől a megrendelt étel, illetve ital vendéglátó üzleten belüli elfogyasztását megtagadja. A vendéglátó üzlet üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja a koronavírus elleni védettség igazolását megtagadó személyt, illetve a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt a távozásra felszólítja, és amennyiben a jogsértő személy e felszólításnak nem tesz eleget, a rendőrséget értesíti.

(7c) Az 5. § (1)-(3) bekezdésére figyelemmel a vendéglátó üzletben tilos zenés, táncos rendezvényt szervezni, illetve tartani.

(7d) A 6. § (3) bekezdésére figyelemmel a vendéglátó üzletben családi esemény vagy magánrendezvény abban az esetben szervezhető, illetve tartható, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt."

4. § Az R1. 10. §-a a következő (5)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A szálláshelyen a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodása megengedett.

(6) A (3) és a (4) bekezdés kivételével, a szálláshely üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja megtagadja a szálláshelyre történő bejelentkezését annak, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

(7) A szálláshelyen foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a szálláshely vezetője határozza meg, azzal, hogy

a) a szálláshelyen foglalkoztatott személy, ha a koronavírus elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon a szálláshely vezetője felé nem igazolja, köteles a szálláshely vendégek által látogatható területein és helyszínein az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni,

b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

(8) A szálláshelyen vendégként tartózkodó személy nem köteles maszkot viselni.

(9) Az 5. § (1)-(3) bekezdésére figyelemmel a szálláshelyen tilos zenés, táncos rendezvényt szervezni, illetve tartani.

(10) A 6. § (3) bekezdésére figyelemmel a szálláshelyen családi esemény vagy magánrendezvény abban az esetben szervezhető, illetve tartható, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt."

5. § (1) Az R1. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szálláshelyen

a) a 10. § (3) és (4) bekezdése szerint jogszerűen tartózkodó vendég, ha koronavírus ellen védett személy, valamint

b) a 10. § (5) bekezdése szerint jogszerűen tartózkodó vendég

a szálláshelyen található, (1) bekezdés szerinti helyszíneket látogathatja."

(2) Az R1. 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az (1) bekezdés szerinti helyszíneket - az edző- és fitneszterem, az uszoda és a jégpálya kivételével - a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy látogathatja."

(3) Az R1. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények

a) a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy és az őt felkészítő sportszakember számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából, valamint

b) a koronavírus ellen védett személy számára

látogathatóak."

(4) Az R1. 12. §-a a következő (4a)-(4g) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdés szerinti helyszínre történő beléptetést megelőzően a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorát és versenyszerű sportoló minőségét, valamint az őt felkészítő sportszakember e minőségét igazolja.

(4b) A (4) bekezdés szerinti helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja annak, a sportról szóló törvény szerint tizennyolcadik életévét be nem töltött versenyszerűen sportolónak, valamint őt felkészítő sportszakembernek a beléptetését megtagadja, valamint a látogatás megkezdését megakadályozza, aki a (4a) bekezdésben foglaltakat nem igazolja.

(4c) A (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja - a (4a) bekezdés szerinti kivétellel - annak a beléptetését megtagadja, valamint a látogatás megkezdését megakadályozza, aki

a) a koronavírus elleni védettségét vagy

b) az életkorát

e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

(4d) A (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszínen foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín vezetője határozza meg, azzal, hogy

a) a (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszínen foglalkoztatott személy, ha a koronavírus elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon a (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín vezetője felé nem igazolja, köteles a (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín látogatók által látogatható területein és helyszínein az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni,

b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

(4e) Az (1) bekezdés szerinti helyszíneken - az edző- és fitneszterem, az uszoda és a jégpálya kivételével - a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem köteles maszkot viselni. Az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a jégpályán, valamint a sportlétesítményben a koronavírus ellen védett személy, valamint a sportról szóló törvény szerint tizennyolcadik életévét be nem töltött versenyszerűen sportoló, valamint őt felkészítő sportszakember nem köteles maszkot viselni.

(4f) A (3a) bekezdés szerinti helyszínen este 11 óra és reggel 5 óra között - az ott foglalkoztatottak kivételével - tilos tartózkodni.

(4g) A (4) bekezdés szerinti helyszínen este 11 óra és reggel 5 óra között kizárólag az ott foglalkoztatott, továbbá - edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából - a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló

a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, és az őt felkészítő sportszakember, valamint

b) koronavírus ellen védett személy és az őt felkészítő sportszakember

tartózkodhat."

6. § Az R1. 7. alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § Ezen alcím alkalmazásában látogatáson a 12. § (1) bekezdésében meghatározott helyszínen nyújtott szolgáltatás igénybevételét vagy a helyszín rendeltetésszerű használatának megkezdését kell érteni."

7. § Az R1. 13. alcíme a következő 23/A. §-sal egészül ki:

"23/A. § A védettségi igazolvány közokirat, a hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi védettségi igazolvány felhasználására a hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokirat felhasználására vonatkozó jogkövetkezmények irányadóak."

8. § Az R1. a következő 28/F. §-sal egészül ki:

"28/F. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 3. §-ra, 6. §-ra, 8. §-ra, 10. §-ra, 12. §-ra tekintettel az R4. hatálybalépését megelőző napon hatályos 22. § és 23. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni."

9. § Az R1.

a) 3. § (1) bekezdésében az "Este 11 óra" szövegrész helyébe az "Éjfél" szöveg,

b) 3. § (2), (3) és (7) bekezdésében az "este 11 óra" szövegrész helyébe az "éjfél" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdés a) pontjában az "esemény" szövegrész helyébe az "esemény (a továbbiakban: zenés, táncos rendezvény)" szöveg,

d) 5. § (3) bekezdés c) pontjában a "sportesemény" szövegrész helyébe a "sportesemény, a sportrendezvény" szöveg,

e) 8. § (1) bekezdésében, valamint 9. § (1) bekezdésében az "este 9.30 óra" szövegrész helyébe az "este 11 óra" szöveg,

f) 8. § (2) bekezdésében, valamint 9. § (2) és (3) bekezdésében az "Este 9.30 óra" szövegrész helyébe az "Este 11 óra" szöveg,

g) 8. § (6) bekezdés b) pontjában az "a (7) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (7) és a (7a) bekezdés" szöveg,

h) 8. § (7) bekezdésében az "A vendéglátó üzleten" szövegrész helyébe az "A koronavírus ellen védett személy és a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy kivételével a vendéglátó üzleten" szöveg,

i) 8. § (7) bekezdés a) pontjában az "érdekében és" szövegrész helyébe az "érdekében," szöveg,

j) 8. § (7) bekezdés b) pontjában a "céljából" szövegrész helyébe a "céljából és" szöveg,

k) 8. § (8) bekezdésében az "A (6) és a (7) bekezdést" szövegrész helyébe az "A (6)-(7b) bekezdést" szöveg,

l) 8. § (9) bekezdésében az "A (6) és a (7) bekezdés" szövegrész helyébe az "A (3), a (4a) és a (6)-(7a) bekezdés" szöveg, valamint a "betartásáról" szövegrész helyébe a "betartatásáról" szöveg,

m) 22. § (2) bekezdésében az "az 5. § (1) bekezdése, a 7. §" szövegrész helyébe az "az 5. § (1) bekezdése, a 6. § (2b) bekezdése, a 7. §" szöveg, az "a 8. § (5) és (9) bekezdése" szövegrész helyébe az "a 8. § (5), (7b) és (9) bekezdése" szöveg, a "9/A. § (2) bekezdése, a 11. § b)-g) pontja" szövegrész helyébe az "a 9/A. § (2) bekezdése, a 10. § (6) bekezdése, a 11. § b)-g) pontja" szöveg, valamint az "a 12. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe az "a 12. § (4b) és (4c) bekezdése" szöveg,

n) 23. § (1) bekezdés a) pontjában a "6. § (1) és (5) bekezdésében" szövegrész helyébe a "6. § (2c) bekezdésében, 6. § (2d) bekezdés a) pontjában, 6. § (5) bekezdésében" szöveg, a "8. § (2)-(4), (6) és (7) bekezdésében" szövegrész helyébe a "8. § (2) és (3) bekezdésében, 8. § (4a) bekezdés a) pontjában, 8. § (6), (7) bekezdésében" szöveg, a "10. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe a "10. § (1) bekezdésében, 10. § (7) bekezdés a) pontjában" szöveg, valamint a "12. § (1) és (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "12. § (1) bekezdésében, 12. § (4d) bekezdés a) pontjában, 12. § (4f) és (4g) bekezdésében" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az R1.

a) 6. § (1) bekezdése,

b) 12. § (3) bekezdése.

2. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

11. § A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § (1) E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.

(2) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható a védettségi igazolvány védettséget igazoló módon történő bemutatására.

(3) A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

(4) A védettségi igazolvány meglétét ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti."

12. § (1) Az R2. 7. §-a a következő (1a)-(1e) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A játékkaszinóban, illetve a kártyateremben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a koronavírus ellen védett személy tartózkodhat.

(1b) A játékkaszinó, illetve a kártyaterem üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja annak a személynek a beléptetését megtagadja, illetve a játékkaszinó, illetve a kártyaterem használatát megakadályozza, aki a koronavírus elleni védettségét e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

(1c) A játékkaszinóban, illetve a kártyateremben foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a játékkaszinó, illetve a kártyaterem vezetője határozza meg, azzal, hogy

a) a játékkaszinóban, illetve a kártyateremben foglalkoztatott személy, ha a koronavírus elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon a játékkaszinó, illetve a kártyaterem vezetője felé nem igazolja köteles a játékkaszinó, illetve a kártyaterem látogatók által látogatható területein és helyszínein az R. 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni,

b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

(1d) A játékkaszinóban, illetve a kártyateremben látogatóként tartózkodó koronavírus ellen védett személy nem köteles maszkot viselni.

(1e) Az ott foglalkoztatottak kivételével a játékkaszinóban, illetve a kártyateremben este 11 óra és reggel 5 óra között tilos tartózkodni."

(2) Az R2. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A koronavírus ellen nem védett, a szálláshelyen jogszerűen tartózkodó vendég a szálláshelyen található játékkaszinót, illetve kártyatermet nem látogathatja."

(3) Az R2. 7. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A szálláshelyen jogszerűen tartózkodó koronavírus ellen védett személy a szálláshelyen található játékkaszinót, illetve kártyatermet látogathatja."

(4) Az R2. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények az R.-ben meghatározottak szerint látogathatóak."

13. § Az R2. a következő 16/B. §-sal egészül ki:

"16/B. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 7. §-ra tekintettel az R1. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. § és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni."

14. § Az R2.

a) 1. § (1) bekezdésében az "este 11 óra" szövegrész helyébe az "éjfél" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében az "az ott foglalkoztatottak kivételével" szövegrész helyébe az "az e rendeletben meghatározott kivétellel" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében az "Az (1) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe az "Az (1), (1a) és (1e) bekezdés szerinti" szöveg,

d) 9. § (1) bekezdésében az "a 7. § (2) és (5) bekezdése" szövegrész helyébe az "a 7. § (1b), (1c), (2) és (5) bekezdése" szöveg,

e) 10. § (1) bekezdésében az "a 7. § (1) és (4) bekezdése" szövegrész helyébe az "a 7. § (1) bekezdése, 7. § (1c) bekezdés a) pontja, 7. § (1e) és (4) bekezdése" szöveg

lép.

3. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

15. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 4. §-ra és 5. §-ra tekintettel a 9. § és a 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni."

16. § Az R3.

a) 2. §-ában az "este 11 óra" szövegrész helyébe az "éjfél" szöveg,

b) 4. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 5. § (1) bekezdésében az "este 9.30 óra" szövegrész helyébe az "este 11 óra" szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésének naptári napját az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék