1/2021. (I. 7.) EMMI rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) 2. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A gyermekvédelmi gyám a gyámsága alatt álló, ítélőképessége birtokában lévő gyermek számára tájékoztatást ad a hivatali telefonszámáról és e-mail-címéről annak érdekében, hogy a gyermek számára a vele történő kapcsolatfelvétel biztosított legyen. A gyermekvédelmi gyám akadályoztatása esetére a helyettes gyermekvédelmi gyám elérhetőségéről is tájékoztatást ad."

2. § (1) Az Nmr. 3. § (5d) bekezdés c) pontja a következő cm) alponttal egészül ki:

(A gyermekvédelmi szakellátás nem vezető munkakörei közül

a Gyermeki jogokat védő szakértői tevékenység, tanácsadás szakmacsoportba tartozó munkakörök:)

"cm) a Gyvt. 61. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatást végző szaktanácsadó, orvos, szociális munkás, technikus;"

(2) Az Nmr. 3. § (5d) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyermekvédelmi szakellátás nem vezető munkakörei közül)

"d) a Gyermeki jogokat védő szakértői tevékenység, tanácsadás asszisztenciája szakmacsoportba tartozó munkakörök:

da) gyermekvédelmi ügyintéző,

db) a Gyvt. 61. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatást végző technikus."

3. § Az Nmr. a 27. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"Fogyatékosságügyi tanácsadás

27/A. § A fogyatékosságügyi tanácsadás feladata:

a) tanácsadás biztosítása a fogyatékos személy és családtagjai számára, a velük való kapcsolatfelvétel, az információnyújtás, a szociális készségek fejlesztése, az ügyintézés, valamint klubfoglalkozás és sorstársi csoportok szervezése, működtetése,

b) együttműködés a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókkal, intézményekkel, egészségügyi alap- és szakellátásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal, oktatási, képzési szolgáltatásokat nyújtókkal, foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújtókkal, közlekedési, sport-, kulturális és egyéb szabadidős tevékenységet nyújtó szervezetekkel, egyéb civil szervezetekkel, érdekvédelmi csoportokkal, valamint egyházi intézményekkel, közösségekkel,

c) a fogyatékos személyek és családtagjaik számára biztosított szolgáltatások igénybevételének segítése, ideértve a család- és gyermekjóléti központ által nyújtott szolgáltatásokat,

d) közreműködés egyes életvitelt támogató eszközök kölcsönzésében és speciális szolgáltatások közvetítésében,

e) együttműködés a szociális diagnózist felállító esetmenedzserrel, és

f) kapcsolattartás a többi fogyatékosságügyi tanácsadóval."

4. § Az Nmr. 90. § (4) bekezdés b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az utógondozó feladatai különösen, ha az utógondozott

utógondozói ellátásban részesül,)

"bd) a középfokú nevelési-oktatási intézménnyel, a szakképző intézménnyel tanulói vagy felnőttképzési jogviszonyban álló, valamint a hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt tájékoztatása az utógondozói ellátás meghosszabbításának lehetőségéről."

5. § Az Nmr. 155/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bántalmazott gyermekek

a) vizsgálatát és meghallgatását pszichológus vagy pszichiáter végzettségű szaktanácsadó,

b) terápiáját klinikai gyermek szakpszichológus vagy pszichiáter végzettségű személy,

c) orvosi vizsgálatát orvos,

d) vizsgálatát, terápiáját és meghallgatását előkészítő tevékenységet szociális munkás,

e) meghallgatásának technikai feltételeit, a kép és hang rögzítését technikus

látja el. A szakemberek tevékenységének végzéséhez szükséges feltételeket, így különösen a szakemberek felkészítő képzésen, továbbképzésen történő részvételét és az adminisztratív tevékenységet a feladat ellátására a miniszter által kijelölt szakszolgálat biztosítja."

6. § Az Nmr. a következő 162. §-sal egészül ki:

"162. § A veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet időtartama az óvodai és iskolai szociális segítő képzésre a 25. § (6) bekezdésében meghatározott határidőbe nem számít bele."

7. § (1) Az Nmr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Nmr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. § Az Nmr.

a) 90. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában a "felsőoktatási, felnőttképzési intézmény" szövegrész helyébe a "felsőoktatási intézmény, szakképző intézmény, felnőttképző" szöveg,

b) 92. § (2) bekezdés b) pontjában a "felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménybe" szövegrész helyébe a "felsőoktatási intézménybe, szakképző intézménybe vagy felnőttképzőhöz" szöveg,

c) 179. §-ában a "2021. január 1-jéig" szövegrész helyébe a "2022. január 1-jéig" szöveg,

d) 1. számú melléklet II. Szakellátások pontjában foglalt táblázat "A 2, 2/a) és 2/c) pont szerinti ellátásokban 40, illetve 48 gyermekre" vonatkozó sorában a "vagy fejlesztő pedagógus" szövegrész helyébe a " , fejlesztő pedagógus vagy nevelő" szöveg,

e) 2. számú melléklet II. Rész I. Alapellátások pontjában foglalt táblázat 2.1., 2.2., 2.3. és 2.4. pont kisgyermeknevelő intézményi munkakörre vonatkozó Képesítés megjelölésű oszlopban a "pedagógus szakképzettségű személy" szövegrész helyébe a "pedagógus szakképzettségű személy, pedagógia szakos bölcsész" szöveg,

f) 2. számú melléklet II. Rész II. Szakellátások pontjában foglalt táblázat 1. pont nevelőszülői tanácsadó intézményi munkakörre vonatkozó Képesítés megjelölésű oszlopban a "szakképzettség, pszichológus" szövegrész helyébe a "szakképzettség, pedagógia szakos bölcsész (MA, MSc), pszichológus" szöveg,

g) 2. számú melléklet II. Rész II. Szakellátások pontjában foglalt táblázat 2. pont nevelő intézményi munkakörre vonatkozó Képesítés megjelölésű oszlopban a "szakképzettség, felsőfokú" szövegrész helyébe a "szakképzettség, pedagógia szakos bölcsész (MA, MSc), felsőfokú" szöveg

lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

9. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 120. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 6. § (5a) bekezdés d) pontjában foglaltaknak a fenntartó 2024. január 1-jéig köteles megfelelni."

10. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a következő 125. §-sal egészül ki:

"125. § A veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet időtartama

a) a szociális diagnózist készítő esetmenedzseri képzésre a 30. § (10) bekezdésében,

b) a falu- és tanyagondnoki alapképzésre a 39. § (5) bekezdésében,

c) a támogató szolgálati képzésre a 39/D. § (1) bekezdésében,

d) a közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzésre a 39/I. § (2) bekezdés b) pontjában,

e) a szenvedélybetegek közösségi ellátása képzésre, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása képzésre a 39/N. § (1) bekezdésében

meghatározott határidőbe nem számít bele."

11. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

a) 124. § (1) bekezdésében a "2021. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2022. december 31-ig" szöveg,

b) 3. számú melléklet "intézményvezető" sorában

ba) a "- diplomás ápoló" szövegrész helyébe a "- diplomás ápoló - egészségügyi szervező" szöveg,

bb) az "igazgatásszervező szociális" szövegrész helyébe az "igazgatásszervező, szociális" szöveg

lép.

12. § Hatályukat vesztik a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat 2. sorában a "(Kiegészítő szabály 3.)" szövegrészek.

3. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

13. § A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

14. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 1/A. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 3. §, a 7. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet az 1/2021. (I. 7.) EMMI rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú melléklet I. Alapellátások cím 1. pontja a következő c) alponttal egészül ki:

(EllátásMunkakör/fő)
(1. Családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás)
"c) Kijelölt család- és gyermekjóléti
központ
fogyatékosságügyi tanácsadóa miniszter által közzétett kijelölésben
meghatározottak szerint"

2. melléklet az 1/2021. (I. 7.) EMMI rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész I. Alapellátások pontjában foglalt táblázat 1/a. Család- és gyermekjóléti központ pontja a következő sorral egészül ki:

(Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés)
(1/a. Család- és gyermekjóléti központ)
"fogyatékosságügyi tanácsadófelsőfokú végzettség"

3. melléklet az 1/2021. (I. 7.) EMMI rendelethez

1. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet 12. pont 62. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Betöltött munkakör; tevékenységi kör: [Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, illetve az 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet alapján.]

"62. a Gyvt. 61. § (2) bekezdés szerinti szolgáltatást végző orvos"

2. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet 12. pontja a következő 63-66. alponttal egészül ki:

[Betöltött munkakör; tevékenységi kör: [Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, illetve az 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet alapján.]

"63. a Gyvt. 61. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatást végző szaktanácsadó

64. a Gyvt. 61. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatást végző szociális munkás

65. a Gyvt. 61. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatást végző technikus

66. egyéb, éspedig: .......................... "

4. melléklet az 1/2021. (I. 7.) EMMI rendelethez

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 1/A. számú melléklet II. pontjában foglalt táblázat a következő 26-29. sorral egészül ki:

(Munkakör megnevezése)
26.Gyvt. 61. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatást végző szaktanácsadó
27.Gyvt. 61. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatást végző orvos
28.Gyvt. 61. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatást végző szociális munkás
29.Gyvt. 61. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatást végző technikus

Tartalomjegyzék